Sunday, November 20, 2005

 

English to Hindi

I N 1. mai.n
I Pron 1. mai.n
a Det 1. eka,a.ngrejI varNamAlA kA prathama akShara tathA svara,2. ( tarka me) pahalA kalpita puruSha vA prastAva
aback Adv 1. achAnaka,ekAeka,2. pIchhe
abandon VT 1. chhoDa denA,tyAga denA,tyAganA,tajanA,2. binA AGYA naukarI chhoDanA,apane ko( durAchAra Adi me.n) chhoDa denA,de denA
abandoned A 1. chhoDA huA,nirjana( sthAna) ,2. bigaDA huA,indriya lolupa,lampaTa,durAchArI,AvArA
abandonment N 1. pUrNa tyAga,sampUrNa Atmotsarga,bilkula chhoDa denA
abate VI 1. kama honA,ghaTanA,dhImA honA
abate VT 1. kama karanA,ghaTAnA,dhImA karanA,madhyama karanA,roka denA,samApta karanA
abatement N 1. kamI,ghaTatI,ghaTAva,mandApana,baTTA,2. tyAga,samApti
abbey N 1. IsAiyo kA maTha,gurudvArA,kuTI,maTha,2. mahanta ke AdhIna sAdhuo.n kI maNDalI
abbot N 1. mahanta,maThadhArI,maThAdhikArI
abbreviate VT 1. kama karanA,sa.nkShepa karanA,chhoTA karanA,sAra nikAlanA
abbreviation N 1. sa.nkShepa,ghaTAva,sAra,laghurUpa,sa.nketa,2. sa.nkShipta padyA.nsha,shabda yA pada kA laghurUpa
abdicate VTI 1. svechchhA se chhoDanA,tyAga karanA,tajanA,pada tyAga karanA
abdication N 1. pada tyAga
abdomen N 1. peDa,peTa,kukShI,udara
abdominal A 1. udara sambandhI,peTa kA
abduct VI 1. bhagA le jAnA,nikAla le jAnA,bahakA le jAnA
abduction N 1. kisI ko phusalA yA dhamakA kara bhagA le jAnA,dhokA dekara nikAla,le jAnA,balAtkAra haraNa,apaharaNa
abed Adv 1. bichhaune para,shayyA para,bichhaune me.n
aberrant A 1. dhArmika mArga se vichalita,patha bhraShTa,bhaTakA huA
aberration N 1. bhrama,vikShepa,bhUla,chyuti,patha bhraShTatA
abet VT 1. bure kAma ke liye usakAnA,bahakAnA,sahAyaka honA( aparAdha Adi me.n) nA
abeyance N 1. kShaNika virAma,vila.nba,ThaharAva,rukAva,thoDe samaya ke liye akarmaNyatA
abhor VT 1. jhijhakanA,ghR^iNita yA ni.ndA samajhanA,ghR^iNA karanA,Dara se sakuchAnA
abhorrence N 1. ghR^iNA,vidveSha,jhijhaka
abide VI 1. basanA,DerA karanA,TikanA,ThaharanA,rahanA,2. pAlana karanA,mAnanA,pakkA rahanA,dR^iDha rahanA,3. jo kuchha paDe dhairya se saha lenA
abide VT 1. bATa johanA,pratIkShA karanA,2. sahanA,sahana karanA,bhugatanA
ability N 1. yogyatA,nipuNatA,pravINatA,sAmarthya,guNa,shakti,parAkrama,adhikAra,dakShatA
abject A 1. kamInA,nIcha,burA,adhama,patita,ghR^iNA yogya,ghR^iNita
ablaze Adv 1. jalatA huA,prajvalita,jAjvlyamAna,2. uttejita
able A 1. chatura,pravINa,guNavAna,samartha,yogya,dakSha,nipuNa,
abnormal A 1. asAdhAraNa,asAmAnya,niyamaviruddha,vyavasthA ke pratikUla,rItiviruddha,anuchita
aboard Adv 1. jahAja para,naukA para,jalayAna me.n
abode N 1. ghara,makAna,DerA,vAsa sthAna,2. vAsa sthiti
abolish VT 1. uThA denA,miTAnA,banda karanA,samApta karanA,kShaya karanA,nAsha karanA
abolition N 1. lopa,nAsha,TUTa,miTAva,uThAva,mansUkhI
abominable A 1. ghR^iNita,ghR^iNA yogya,burA,ghinaunA,aruchikara
abomination N 1. ghR^iNA,vidveSha,apavighnatA,2. ashuddha vA ghR^iNita vastu
aboriginal A 1. Adi kA,Adima,prAchIna,purAnA,prathama
aborigines N 1. prAchIna deshavAsI,Adi nivAsI,AdivAsI,kisI desha ke pahale ke loga
abort VI 1. garbhasrAva honA,garbha giranA
abortion N 1. garbhapAta,peTa giranA,akAlotpatti,2. kachchA garbha,koI apUrNa vastu,3bhrUNa hatyA karanA
abortive A 1. adhUrA,kachchA,apUrNa kAla,2. niShphala,vR^irathA,viphala,3. garbhapAta kI auShadhi
abound VI 1. bahutAyAta se honA,adhikatA se utpanna honA,phaTa paDanA,baha nikalanA,2. bharapUra honA,paripUrNa honA,bharapUra vA paripUrNa rahanA,bharA rahanA,3. bharA rahanA
about Adv 1. chAro ora,idhara udhara,bhinna dishAo.n me.n,2. ( vaha jAne vAlA hai yA jAne ke ,liye taiyAra hai) ,3. udyata,taiyAra,4. thoDA bahuta,lagabhaga,AsapAsa,5. lagA huA
about Prep 1. chAro ora,AsapAsa me.n,nikaTa,lagabhaga,2. viShaya ke bAre me.n,sa.nba.ndha me.n,3. utpanna karanA,kAraNa rUpa honA,pUrA karanA,4. ho jAnA,ghaTita honA
above Ad 1. U.nchA,adhika,baDhakara,sivA,Upara,shreShTha
above Prep 1. Upara,usa pAra yA ora,pare,bAhara,baDhakara
abration N 1. ragaDa,ghisana
abreast Ad 1. eka sIdha me.n,sAtha sAtha,eka dUsare ke bagala me.n,barAbara
abreast Part 1. samAna rUpa se agrasara yA unnata
abridge VT 1. laghu karanA,sa.nkShepa karanA,nyUna yA kama karanA,sAra nikAlanA,chhA.nTanA,ghaTAnA
abroad Adv 1. bAhara,paradesha me.n,desha se bAhara,ghara ke bAhara
abroad Part 1. khulA huA,chAro ora phailA huA,nirba.ndha,svata.ntra
abrogate VT 1. radda karanA,niShprabhAva karanA,uThA denA,toDa denA,miTA denA
abrupt A 1. viShama,U.nchA nIchA,TUTA yA ukhaDA huA,2. ekAeka,Akasmika,achAnaka,3. asabhya,ashiShTa,akkhaDa
abruptly Adv 1. shIghratA se,akasmAta,achAnaka,ekAeka,sahasA,2. ashiShTatA se
absence N 1. anupasthiti,gairahAjirI,2. parokSha,na rahanA,3. na honA,abhAva,4. shUnyamanaskatA,besudhI,5. viyoga
absent A 1. anupasthita,avartamAna,gairahAjira,kahI.n gayA huA,2. shUnyamana,beparavAha
absent VT 1. apane ko upasthita na rakhanA,anupasthita rahanA,haTa jAnA
absentee N 1. anupasthita jana,pravAsI
absolute A 1. svechchhAchArI,svachchha.nda,svata.ntra,svAdhIna,2. nitya,parama,ananya sa.nbaddha,kevala,aparivartanashIla,3. niyamavivarjita,sa.npUrNa,binA sharta kA,4. shuddha,binA,milAvaTa kA,5. ( bhautika viGYAna) kelvina mApa
absolutely Adv 1. svechchhApUrvaka,nipaTa,nirA,avashya,nitAnta,pUrNa rUpa se,sarvathA
absolve VT 1. kShamA karanA,chhoDanA,mukta karanA,pApo se uddhAra karanA,barI karanA
absorb VT 1. sokhanA,nigala jAnA,pI lenA,grAsa karanA,2. lavalIna karanA,pUrNa rUpa se nA,chitta AkarShita karanA
absorbed A 1. sokhA huA,shoShita,pUrNa rUpa se niyukta,lavalIna,lagA huA
absorbent A 1. sokhane vAlA,shoShaka,nigalane vAlA
abstain VI 1. bachanA,nivR^itta honA,alaga rahanA,dUra rahanA,paraheja rakhanA
abstract N 1. sArA.nsha,tatva,sa.nkShepa
abstract VT 1. sa.nkShepa karanA,nyUna karanA,sAra nikAlanA,2. alaga karanA,AkarShita karanA
abstraction N 1. besudhI,pR^ithakkaraNa,dhyAna kI ekAgratA,sa.nkShepa karaNa
absurd A 1. buddhiviruddha,nyAyaviruddha,ayukta,anarthaka,behUdA,UTapaTA.nga,hAsyAspada
absurdity N 1. anarthakatA,asa.ngati,mUrkhatA,ayukta vA anarthaka vastu,behUdagI
abundant A 1. Dhera,adhika,bahuta,ghanerA,paryApta,prachura
abuse N 1. burA bartAva,anuchita vyavahAra,kuprayoga,apaprayoga,kurIti,gAlI,durvachana
abuse VT 1. burA bartAva karanA,gAlI denA,hAni pahuchAnA,burAI karanA,ni.ndA karanA
abusive A 1. nindaka kutsAvAdI,gAlI dene vAlA mu.nhaphaTa nindAtmaka
abut VTI 1. milanA,bhiDanA,Amane sAmane honA
abyss N 1. gaharA ku.nDa,atala samudra,naraka ku.nDa
academic A 1. vidyAlaya vA vidvatpariShad sambandhI,akriyAtmaka,siddhA.nta viShayaka
academic N 1. uchcha shreNI kA vidyArthI,2. plaiTo kI praNAlI kA tatvavettA
accede VT 1. svIkAra karanA,mAna lenA,sahamata honA
accelerate VTI 1. chAla baDhAnA,phurtI karanA,shIghratA karanA,gati vR^iddhi karanA
acceleration N 1. chAla baDhAnA,phurtI,shIghratA,gati vR^iddhi,vegAntara
accent N 1. svara kA chaDhAva utAra,svara,2. AghAta,jora,uchchAraNa chihna,3. bhAShA
accent VT 1. svara uchchAraNa karanA yA prakaTa karanA
accentuate VT 1. jora denA,shabda ke uchchAraNa para gurutva kA chihna lagAnA
accept VT 1. mAnanA,svIkAra karanA,sahamata honA,bhAnA,suhAnA,2. grahaNa karanA,lenA,pAnA,3. sakAranA( hu.nDI Adi) nA
acceptable A 1. manabhAvanA,svIkArayogya,bhalA,achchhA,grahaNIya,ruchira
acceptance N 1. svIkAra,pratigraha,svAgata,mAna lenA,2. sakAra,3. svIkArI huI hu.nDI
access N 1. pahu.ncha,patha,mArga,pravesha,2. vR^iddhi,baDhatI,daurA,chaDhAva
accessible A 1. abhigamya,pahu.nchane yogya,sulabha,sugama,prApya,milanahAra
accession N 1. vR^iddhi,baDhatI,pahu.ncha,2. ArohaNa,prApta,abhiSheka,rAjatilaka
accessory A 1. sahAyaka,sAtha dene vAlA,2. adhika,sahita,gauNa,anAvashyaka
accessory N 1. sahAyaka,aparAdha Adi me.n sa.ngI,sAthI,sahakArI,2. UparI yA bAharI vastu,adhika vastu
accident N 1. sa.nyoga,ghaTanA,daivayoga,vipada,durghaTanA,2. anAvashyaka guNa,asahajo guNa
accidental A 1. sA.nyogika,akasmAtI,daivAyatta,2. anAvashyaka,aprakR^ita,asahaja
acclaim VI 1. vAha vAha karanA,jaya jayakAra karanA,jayadhvani karanA,stuti karanA
accommodate VT 1. denA,pahu.nchAnA,suvidhA karanA,upayogI karanA,samAnA
accommodation N 1. jagaha,sthAna,gR^iha,nivAsa sthAna,2. sa.nyojana,sa.ndhAna,suvidhA,milApa,sa.nvidhAna,3. sushIlatA,saujanya,upakArashIlatA,4. udhAra
accompany VT 1. sAtha honA,sAtha denA,sAtha AnA yA jAnA,( sa.ngIta me.n svara milAnA) nA,2. sevA Tahala ke hetu upasthita rahanA
accomplice N 1. sahAparAdhI,aparAdha me.n sAjhI,jurma me.n sAthI
accomplish VT 1. pUrA karanA,sa.npUrNa karanA,siddha karanA,nibAhanA
accomplished A 1. vidyAsa.npanna,sushikShita,pravINa,guNavanta,nipuNa,shiShTa,sampanna,siddha
accomplishment N 1. paripUrNatA,prApti,siddhi,nipuNatA,guNa
accord N 1. mela,milApa,sa.nmati,ekachittatA,ekadilI,( sa.ngIta me.n) ekatAla
accord VI 1. milanA,sura milanA,ekachitta honA
accord VT 1. milAnA,manAnA,ekachita karanA,barAbara karanA,2. denA,pradAna karanA
accordance N 1. mela,ekatA,tAla mela,samAnatA,anusAra,sAdR^ishya,anurUpatA
according A 1. samAna,milatA huA,anusAra,anurUpa
accordingly Adv 1. tadanusAra,isa kAraNa se,isaliye,isa rIti se,paristhiti ke anusAra
accost VT 1. sa.nbhAShaNa karanA,pahale TokanA,pahale bolanA,milanA,kushalama.ngala pUchhanA
account N 1. gaNanA,lekhA,hisAba,2. varNana,kathA,vR^ittAnta,3. pUchhatAchha,jA.ncha,ginatI,gaNanA,kAraNa,hetu,4. mUlya
account VI 1. uttara denA,kAraNa batalAnA,2. hisAba denA yA batalAnA
account VT 1. gaNanA karanA,samajhanA,jAnanA,mAna karanA
accountable A 1. uttaradAyI,jimmedAra,jise hisAba yA lekhA denA paDe
accountancy N 1. gaNaka kA kAma yA pada,hisAba kitAba
accountant N 1. munIma,vaha jo lekhA bhalI prakAra samajhatA ho,hisAba rakhane vAlA gaNaka
accredit VT 1. vishvAsa karanA,adhikAra denA,adhikAra patra ke sAtha( rAjadUta Adi) bhejanA,pratIta patra denA
accrue VI 1. utpanna honA,lAbha honA,prApti honA,milanA,nikalanA
accumulate VT 1. ikaThThA karanA,Dhera lagAnA,baToranA,joDanA
accumulation N 1. Dhera,sa.nchaya,jamAva,baTora
accuracy N 1. shuddhatA,yathArthatA,satyatA,sUkShmatA
accurate A 1. sahI,ThIka,yathArtha,shuddha,achUka,sUkShma
accuse VT 1. doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA,bhalA burA kahanA
accused N 1. abhiyukta,mulAjima,jisa para aparAdha yA doSha lagAyA gayA ho
accuser N 1. doSha lagAne vAlA,nindakavAdI,abhiyogI
accustom VT 1. Adata DAlanA,parichita karanA,abhyasta karanA,abhyAsa karanA,sadhAnA
accustomed A 1. abhyasta,parichita,Adi,abhyAsI,abhyAsa paDA huA
ace N 1. ikkA( tAsha kA) ,bindI,2. ikAI,aNu,lava
ache N 1. pIDA,darda,vedanA,vyathA
ache VI 1. darda karanA,pirAnA,du:khanA
achieve VT 1. pUrA karanA,nibAhanA,anta ko pahu.nchAnA,pAnA,prApta karanA,jItanA
achievement N 1. parAkrama,vIratA kA kAma,karatUta,2. sAdhana prApti,pUrA karanA
acid A 1. amla,khaTTA,tursha,tIkShNa,tIvra,chUka
acid N 1. khaTAI,amla,tejAba
acidity N 1. khaTTApana,turshI,amlatA,tIkShNatA
acknowledge VI 1. svIkAra karanA,mAnanA,a.ngIkAra karanA,rasIda likhanA yA denA
acknowledgment N 1. svIkAra,a.ngIkAra,2. rasIda,3. dhanyavAda,kR^itaGYatA
acme N 1. parAkAShThA,shikhara,U.nchAI kI sImA,anta
acorn N 1. shAhabalUta kA phala yA bIja
acquaint VT 1. parichita karanA,chihna pahachAna karanA,2. jatAnA,samAchAra denA,chetA denA
acquainted A 1. parichita,abhyasta,abhiGYa
"acquiesce"",VI" 1\.̚Ɔڬ Ϛ?ܠإƚ, ???ܳڏ ?φڬ ׌茂 إƚ, ȨϗƨƠإƚ, ׆肝֨? Ϙƚ
acquiescence N 1. prasannatA pUrvaka a.ngIkAra,sammati,anumati
acquire VT 1. pAnA,hAsila karanA,prApta karanA,kamAnA
acquisition N 1. upArjana,prApti,lAbha
acquisitive A 1. prApti vA lAbha kA ichchhuka
acquit VT 1. aparAdha se mukta karanA,nirdoShI ThaharAnA,chhoDa denA,chhuTakArA denA
acquittal N 1. chhuTakArA,mukti,rihAI
acre N "1. ( 4, 840) varga gaja bhUmi,ekaDa"
acrid A 1. charaparA,kaDuA,tItA,jhAladAra,garama,kaTu,tIkShNa
acrimony N 1. kaDuvApana,tejI,charaparAhaTa,kaThoratA,tIkShNatA,kaTutA
acrobat N 1. naTa,neTuA,naTa khela dikhAne vAlA
across Adv 1. ArapAra,ADA,baDA,tirachhA,pAra
act N 1. kriyA karanA,2. vyApAra,kAma,karma,kR^iti,karatUta,charita,3. vidhAna,vidhi,niyama,vyavasthA,kAnUna,4. nATaka kA eka bhAga,a.nka
act VI 1. kuchha karanA,kriyA yA kArya karanA,2. asara karanA,guNa karanA,3. vyavahAra karanA,4. kisI ke badale kAma karanA,svA.nga karanA,abhinaya karanA
act VT 1. karanA,pUrA karanA,sampAdana karanA,nibAhanA,2. nakala karanA,anukaraNa karanA
acting A 1. sthAnapanna,evaja,kisI ke sthAna me.n yA kuchha samaya ke liye kAma karatA huA
acting N 1. abhinaya,nATaka me.n khela karanA
action N 1. kAma,kriyA,kArya,vyApAra,karatUta,chAla,bhAva,2. sa.ngrAma,yuddha,laDAI,3. mukadamA,abhiyoga
active A 1. kartA,guNI,kriyAshIla,udyamI,sphUrtimAna,phurtIlA,parishramI,kAmakAjI
activity N 1. phurtI,shIghratA,vega,udyogitA,kriyAshIlatA,2. chAla
actual A 1. yathArtha,ThIka,satya nishchaya,akAlpanika,vAstavika
actuality N 1. vAstavikatA,yathArthatA,satyatA
actually Adv 1. vastuta:,vAstava me.n,sachamucha,ThIkaThIka
actuary N 1. mu.nshI,lekhaka,muharrira,munIma
acumen N 1. tIvra dR^iShTi,chaturatA,atisUkShmatA
acute A 1. tIkShNa,tIvra,chatura,chAlAka,teja,sUkShmamati,chubhatA huA,2. ghAtaka,dAruNa( roga) ,3. tIkShNa shitAgra
adage N 1. kahAvata,masala,pravAda,vachana,ukti
adamant N 1. hIrA,maNi,2. aTala,vajra
adapt VT 1. eka samAna karanA,upayogI yA yogya banAnA,koI dR^iDha dhAraNA karanA
adaptation N 1. mela,sa.nyoga,samatulyatA,anukUlatA,sa.nyojana,sa.nvidhAna
add VTI 1. joDanA,baDhAnA,milAnA,lagAnA,aura kuchha kahanA
addendum N 1. jo kuchha joDA gayA ho,joDI huI vastu,parishiShTa
addict VT 1. apane ko lagA denA,Adata DAlanA,lata DAlanA
addition N 1. joDa,sa.nkalana,yoga,Adhikya,adhikatA,2. joDI huI vastu,parishiShTa,3. upAdhi
additional A 1. atirikta,adhika,apara,adhikatara,nyUnatA pUraka
addle A 1. Usara,nikammA,ga.ndA,saDA,khAlI
address N 1. bhAShaNa,vyAkhyAna,sa.nbodhana,2. abhinandana patra,3. siranAmA,ThikAnA,patA,4. nivedana,dakShatA,paTutA,rIti,AcharaNa,5. upAdhi,padavI
address VT 1. bolanA,nivedana karanA,2. patA likhanA,3. vyAkhyAna denA,4. laga jAnA,apane ko kisI kAma me.n lagAnA yA pravR^ita karanA
adept A 1. dakSha,pravINa,nipuNa,pakkA,guNI,kushala,abhiGYa
adept N 1. pravINa jana,ustAda,pa.nDita,kArIgara,dakSha puruSha
adequate A 1. tulya,barAbara,kAphI,paryApta,yogya,yathochita,anurUpa
adhere VI 1. chipaTanA,laga jAnA,mAnanA,pakkA rahanA,dR^iDha rahanA
adherence N 1. prema,lagAva,bhakti,dhairya,avalambana
adherent N 1. sAthI,anuyAyI,sahAyaka,pakShIya,2. chipaTA huA,nirbhara,avalambI
adjacent A 1. pAsa kA,nikaTavartI,saTA huA,Asanna,samIpa
adjective A 1. Ashrita,avalambita
adjective N 1. visheShaNa,guNavAchaka shabda
adjoin VI 1. lagA honA,juTA honA,samIpa honA
adjoin VT 1. milAnA,sa.nyukta karanA,nikaTa karanA,lagAnA,joDanA
adjoining A 1. samIpa,nikaTavartI,pAsa kA,lagA huA
adjourn VI 1. kAryavAhI sthagita karanA,kuchha samaya ke liye visarjita honA,2. aniyata samaya ke liye kAryavAhI sthagita karanA
adjourn VT 1. roka rakhanA,banda karanA,TAlanA,sthagita karanA
adjournment N 1. thoDe dina ke liye roka rakhanA,sthagita karanA,multavI karanA,rukAvaTa,2. kAryavAhI ba.nda rahane kA samaya,avakAsha,sabhA Adi sthagita rakhI jAne kA samaya
adjunct A 1. sahita,sa.nyukta,milA huA
adjunct N 1. joDa,guNavAchaka shabda,anuba.ndha,Adhikya
adjust VT 1. ThIka karanA,sudhAranA,sa.nvAranA,sulajhAnA,tai karanA,chukAnA,milAnA,2. dharA bA.ndhanA
adjustment N 1. phaisalA,sudhAra,samAdhAna,samAyoga,milAnA,eka karanA,nipaTArA
adjutant N 1. eka sainika padAdhikArI( mejara kA sahAyaka) ,2. garuNa,khagesha,haragIlA
administer VT 1. shAsana karanA,chalAnA,prabandha karanA,2. denA,dilAnA,lagAnA
administration N 1. kArobAra kA prabandha,shAsana prabandha,shAsana nyAya vivechana,rAja
administrative A 1. praba.ndhakArI shAsana sa.nbandhI,kushala,shAsana vA praba.ndha sa.nba.ndhI
admiral N 1. jalasenA kA pradhAna senApati,naukA senAdhyakSha
admiralty N 1. jalasenA sa.nba.ndhI viShaya ke prabandhakartAo.n kI maNDalI,jalasenA vibhAga
admiration N 1. prema vA Adarayukta Ashcharya,shraddhA,vismaya,achambhA,sneha,prasha.nsA,sarAhanA
admirer N 1. prasha.nsaka,sarAhane vAlA,premI,premika
admissibility N 1. grAhyatA,grahaNa kiye jAne kI yogyatA,a.nDgIkAra kiye jAne kI yogyatA
admission N 1. pravesha,paiTha,pahu.ncha,praveshana,svIkR^iti,a.ngIkAra,2. praveshAdhikAra patra
admit VT 1. pravesha karAnA,AGYA denA,paiThane denA,Ane denA,2. satya mAnanA,svIkAranA,hA.n karanA,mAna lenA,anumati denA
admonish VT 1. samajhAnA,namratA se jhiDakanA,2. shikShA denA,jatAnA,kAna kholanA
admonition N 1. DA.nTa,2. parAmarsha,shikShA,upadesha,chetAvanI,anushAsana
ado N 1. shrama,kaShTa,dauDa dhUpa,bakheDA,jhamelA
adolescence N 1. kishorAvasthA,yuvAvasthA,javAnI,taruNAI,yauvana
adolescent A 1. kishora,yuvaka,taruNa
adopt VT 1. goda lenA,pAlana karanA,dhAraNa karanA,ichchhA se grahaNa karanA,a.ngIkAra karanA
adoption N 1. svIkAra,goda lenA,putrIkaraNa,dhAraNa karanA,parigraha karanA
"adoptive""'""N" 1\.?߂? ȝ¨Ϭ Ă肳, ?儠ћ͚ ؝? ȝ¨Ϭ ?儠ȝ¨ω
adore VT 1. bahuta chAhanA,bahuta prema karanA,pUjA karanA,Adara satkAra karanA,ArAdhanA karanA
adorn VT 1. sajAnA,sa.nvAranA,shrR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA,AbhUShita karanA
adrift Adv 1. idhara udhara,bahatA huA,DAvA.nDola,nirAvala.nba
adroit A 1. chatura,nipuNa,dakSha,dhUrta,chAlAka,sujAna,cheShTAvata
adulation N 1. chApalUsI,chikanI chupaDI bAte.n,chATUkti,atiprasha.nsA
adult A 1. paripakva,taruNa,vaya:prApta,pauDha
adult N 1. yuvA puruSha,vaya:prApta vA prApta yauvana manuShya
adulterate VT 1. milAkara bigADanA,khoTa milAnA,milAvaTa karanA
adultery N 1. vyabhichAra,parastrIgamana,jArakarma,chhinAla,patila.nghana
advance N 1. unnati,baDhotarI,veshI,baDhatI,2. peshagI,agavAI,udhAra
advance VI 1. Age baDhAnA,2. unnati karanA,3. baDhanA
advance VT 1. upasthita karanA,sAmane rakhanA,U.nchA karanA,ma.nhagA karanA,mola baDhAnA,2. udhAra denA,peshagI denA,agauDI denA,3. unnati karanA,vR^iddhi karanA,baDhAnA
advancement N 1. unnati,vR^iddhi,utkarSha,abhyudaya
advantage N 1. baDhata,Adhikya,bhalA avasara,2. suavasara,phala,artha,prApti,lAbha
advantageous A 1. lAbhadAyaka,hitakArI,upakArI,hitakArI
advent N 1. yashUkrIsta kA Agamana,2. baDe dina se pahale chAra saptAha,3. ,Agamana
adventure N 1. sAhasa,devAdhIna karma,duShkara kArya,jokhima kA kAma,dhyAna dene yogya ghaTanA
adventure VT 1. sAhasa karanA,jAna jokhima me.n DAlanA,jAna para khelanA,khatare me DAlanA
adventurer N 1. sAhasika,sAhasa vyavasAyI,2. bhale bure kisI prakAra se dhana upArjana karane vAlA puruSha
adventurous A 1. sUramA,bahAdura,sAhasI,shUravIra,udyogI
adversary N 1. ripu,shatru,ari,virodhI,vAdI,prativAdI,vipakShI
adverse A 1. pratikUla,viparIta,viruddha,2. abhAgA,bAma,3. daridra
adversity N 1. ApadA,vipatti,du:kha,durbhAgya,durdina
advertise VT 1. prakAsha karanA,viGYApana denA,prasiddha karanA,jatAnA,phailAnA,chhapavAnA
advertisement N 1. viGYApana,samAchAra patra Adi me.n sUchanA,ghoShaNA
advertiser N 1. viGYApana yA sUchanA dene vAlA,vaha patra jisame.n kevala viGYApana hI chhapatA ho
advice N 1. salAha,parAmarsha,ma.ntra,upadesha,2. khabara,samAchAra,vArtA
advisable A 1. uchita,yogya,chAhane yogya,ThIka parAmarsha dene yogya
advise VI 1. dhyAna karanA,vichAra karanA,rAya lenA
advise VT 1. shikShA vA salAha denA,upadesha denA,samajhAnA,2. batalAnA,samAchAra denA
advisory A 1. parAmarsha dene vAlI,shikShAprada,upadesha pUrNa
advocacy N 1. vakAlata,bahasa,pakShasamarthana,siphArisha,rakShA,pratipAlana
advocate N 1. vakIla,salAhakAra,pakSha karane vAlA,pakShasamarthaka,mukhatAra,madhyastha,2. rakShaka
advocate VT 1. vakAlata karanA,pakShasamarthana karanA,rakShA karanA,pakSha lenA
aerial A 1. nabhastha,AkAshaja,havAI,AsamAnI,vAyuviShayaka,2. U.nchA,ati uchcha AkAshIya
aeroplane N 1. vAyuyAna,eka prakAra kA havAI jahAja
aesthetics N 1. vastuo me.n sau.ndarya kA anubhava
afar Adv 1. phAsale para,dUra,bahuta pare
affable A 1. milanasAra,sushIla,madhura bhAShI
affair N 1. kAma,kArya,vyApAra,udyama,vyavahAra,kArobAra,mAmalA,2. chhoTI laDAI,jhagaDA
affect VT 1. prabhAva DAlanA,asara karanA,2. vyApanA,chubhanA,dila para laganA,dila pighalAnA,3. chAhanA,pyAra karanA,4. rUpa dikhAnA,bahAnA karanA,rUpa dhAraNa karanA,banAnA
affection N 1. prema,sneha,moha,lagAva,anurAga,Asakti,2. roga
affectionate A 1. pyArA,premI,snehI,priya
affectionately Adv 1. pyAra se,prema se,sneha se,anurAga sahita
affidavit N 1. shapatha lekha,shapatha patra
affiliate VT 1. lepAlaka karanA,goda lenA,2. sa.nbaddha karAnA,sAtha lagAnA,3. sabhAsada banAnA
affinity N 1. sambandha,rishtedArI,vivAha dvArA sambandha,bandhutva,2. sAdR^ishya,samAnatA
affirm VT 1. pratiGYA karanA,vachana denA,pakkA karake kahanA,2. mAna lenA,svIkAra karanA
affirmation N 1. dharmAnukUla kahanA,dR^iDha vachana,pratiGYA,varNana,kathana
affirmative A 1. svIkAra sUchaka,ikarArI,hA.n prakaTa karane vAlA
affirmative N 1. svIkAra sUchaka shabda jaise hA.n
affix N 1. pratyaya,vibhakti jo shabda me.n lagAI jAye
affix VT 1. joDanA,lagAnA,baDhAnA,milAnA,sa.nyojita karanA
afflict VT 1. du:kha denA,kaShTa denA,satAnA,vipadA me.n DAlanA,khijAnA
affliction N 1. du:kha,shoka,kaShTa,vyathA,vipada,roga
affluence N 1. bahutAyAta,bAhulya,vipulatA,samR^iddhi,2. dhana,dravya
affluent A 1. samR^iddha,paripUrNa,bharApUrA,dhanI,dhanavAna
afford VT 1. kharcha kara sakanA,kharIda sakanA,becha sakanA,samAye rakhanA,2. denA,utpanna karanA,pahu.nchAnA,juTAnA
affront N 1. apamAna,nirAdara,avaGYA,tiraskAra
affront VT 1. tiraskAra karanA,apamAna karanA,dukhita karanA
afield Adv 1. kheta me.n,maidAna me.n,kheta ko
aflame Adv 1. jalatA huA,prajvalita
afloat A 1. bahatA huA,tairatA huA,pAnI para,samudra me.n,2. asthira,ashAnta,jArI
afoot Adv 1. pA.nva pA.nva,paidala chalakara
afraid A 1. DarA huA,bhayabhIta,kAna khaDe,bhIru,bhayAnvita
aft A 1. pIchhe,jahAja ke pichhale bhAga kI ora yA usake nikaTa
after Adv 1. pIchhe,pashchAta,Dha.nga para,anukUla,anusAra,anurUpa
after Prep 1. kisI ke pIchhe pIchhe,dekhA dekhI,hoDI hoDA
afternoon N 1. dupahara ke bAda,tIsarA pahara,aparAhna
afterthought N 1. pIchhe kA vichAra,kisI kArya ke pashchAta kA vichAra
afterward Adv 1. tatpashchAt,isake bAda,pIchhe,anantara
again Adv 1. phira,dubArA,puna:,eka bAra aura,ulTA,badale me.n
against Prep 1. ulTA,Amane sAmane,sammukha,viruddha,2. liye,hetu,nimitta,bajAya
agate N 1. sulemAnI patthara,yasha
age N 1. jIvana kAla,avasthA,Ayu,2. prauDha avasthA,3. yuga,kAla,samaya,4. pIDhI,5. shatAbdI
aged A 1. vayovR^iddha,buDDhA,2. Ayu kA
aged N 1. vR^iddha loga
agency N 1. kartR^itva,gumAshtAgIrI,pratinidhitva,ADhata,2. sAdhana,kAraNa,yantritva
agenda N 1. karane vAlI kAryavAhI,sabhA Adi me.n vichArane ke viShaya smaraNa lekha kI pustaka
agent A 1. gumAshtA,munIma,ADhatiyA,kArindA,pratinidhi,2. kartA,shakti
aggravate VT 1. baDhAnA,jyAdA sa.ngIna karanA,ati nikR^iShTa karanA,bhaDakAnA,bhArI karanA
aggravation N 1. adhikAI,burAI,sa.ngInI,bhaDakAva,2. uddIpana
aggregate A 1. kula,sakala,saba,samudita,ekatrita a.nsho se banA huA
aggregate N 1. joDa,Dhera,yogaphala,samUha,sa.ngraha
aggregate VT 1. sa.ngraha karanA,sa.nchita karanA,ikaThThA karanA,ekatra karanA,Dhera karanA
aggression N 1. AkramaNa,AghAta,chaDhAI,chheDa,apaharaNa,parAdhikAra,pravesha
aggressor N 1. laDAI yA chheDa me.n aguA,chheDanahAra,AkramaNa karane vAlA
aggrieve VI 1. shoka karanA,kheda karanA
aggrieve VT 1. du:kha denA,satAnA,takalIpha denA,atyAchAra karanA
aghast A 1. hakkA bakkA,bhau.nchakkA,vyAkula,AshcharyAnvita,bhaya se chakita
agile A 1. phurtIlA,chAlAka,teja,chapala,sphUrtimAna
agitate VT 1. khalabalI DAlanA,bhaDakAnA,halachala machAnA,ghabaDA denA,hilA denA,2. vAda vivAda karanA,jI me.n ulaTa palaTa karanA,vichAra karanA
agitation N 1. umaDa,dhaDaka,ghabaDAhaTa,hairAnI,halachala,bechainI,akulAI,Andolana,2. vAdavivAda,vichAraNA
ago Adv 1. bItA huA,pUrva
agonize VI 1. atyanta pIDhita honA,vyathita honA
agonize VT 1. du:kha yA klesha denA
agony N 1. ati pIDA,santApa,vyathA,vedanA,mR^ityu yantraNA,yAtanA
agrarian A 1. bhUmi viShayaka,bhUmi sambandhI,grAmya
agree VI 1. eka honA,eka mata honA,milanA,eka tAla honA,svIkR^iti denA,2. sadR^isha honA,samAna honA,eka rUpa honA,3. mela milApa se rahanA,4. lAbhadAyaka honA,guNakArI honA,anukUla honA,5. tai karanA,ThIka karanA
agreeable A 1. upayogI,manabhAvana,suhAvanA,priya,anurUpa,2. sammata
agreement N 1. aikya,sammati,tAla mela,2. sa.nvida,praNa,vachana,3. sAdR^ishya,samAnatA,4. likhita patra,svIkAra patra
agricultural A 1. khetI bArI kA,kR^iShi sambandhI,kheta kA
agriculture N 1. khetI,kR^iShi,kheta jotane kA kAma
aground Adv 1. dharatI para aTakA yA pha.nsA huA,TikA huA
ah I 1. vismaya,dayA,ghR^iNA,Ananda yA du:kha sUchaka shabda,Aha,hAya,oho,aha:,aho
ahead Adv 1. Age,agADI,baDha ke,sAmane
aid N 1. madada,sahArA,sahAyatA,rakShA,pAlana,2. madadagAra,sahAyaka
aid VT 1. madada karanA,sahAyatA karanA,sahArA denA
ail N 1. bImArI,roga
ail VI 1. du:kha vA pIDA me.n honA,bImAra honA,vyAdhi me.n honA
ail VT 1. du:kha denA,pIDA denA
ailment N 1. kaShTa,pIDA,roga,bImArI,vyAdhi,vikAra
aim N 1. lakShya sAdhana,nishAnA,tAka,sIdha,2. prayatna,koshisha,abhiprAya,uddeshya,Ashaya,lakShya
aim VI 1. lakShya bA.ndhanA,tAka lagAnA,nishAnA lagAnA,2. irAdA bA.ndhanA,AkA.nkShA karanA,lakShyanA,rakhanA,uddeshya rakhanA
aim VT 1. nishAnA
aimless A 1. lakShya rahita,binA uddeshya kA
air N 1. vAyu,samIra,havA,pavana,2. vAyuma.nDala,AkAsha,3. ma.nda vAyu,pavana,4. rAga,tAna,5. bhAva,chAla,rUpa
air VT 1. havA Ane denA,havA denA,havA se sukhAnA,havA me.n DAlanA,2. prasiddha karanA,prakaTa karanA
aircraft N 1. eka prakAra kA havAI jahAja yA gubbArA,vAyuyAna
airs N 1. akaDa,ghama.nDa,shekhI
airship N 1. eka prakAra kA havAI jahAja yA gubbArA,vAyuyAna
airy A 1. havAdAra,vAyumaya,2. halakA phulakA,havA sA,asAra
aisle N 1. rAstA,giraje kA bagalI rAstA
ajar Adv 1. kuchha kuchha khulA huA
akin A 1. sagA,nAtedAra,sagotra,sajAtIya,sa.nbandhI,2. eka samAna,sadR^ishya,samAna guNa vAlA
alabaster N 1. sela kharI,eka prakAra kA kImatI sapheda patthara
alacrity N 1. mustaidI,praphullatA,chAlAkI,hulasa,phurtI,utsAha
alarm N 1. bhayadhvani,shoragula,jhapa,bhaya,sha.nkA,jagAne kI kala,Akasmika bhaya
alarm VT 1. DarAnA,chau.nkAnA
alarming A 1. DarAvanA,bhayAnaka,bhayaprada
alas I 1. Aha,shoka,hAya,aha:,hA
albeit Adv 1. agarache,yadyapi,tispara bhI
album N 1. chitra rakhane yA kavitA Adi likhane kI sAdI pustaka
alchemy N 1. rasAyana vidyA,komiyA,rasavidyA
alcohol N 1. surAsAra,nirmala madirA
alcove N 1. guphA,kunja,kuTI
alderman N 1. nagara kA shAsaka,purAdhyakSha
ale N 1. madya,jau kI sharAba,yavasurA,sharAba
alert A 1. hoshiyAra,chaukasa,sacheta,sAvadhAna
algebra N 1. bIjagaNita,vyaktagaNita
alias N 1. upanAma,dUsarA nAma,kalpita nAma
alibi N 1. anyatra honA,abhiyukta kA yaha kahanA ki vaha ghaTanA sthala para upasthita nahI.n thA,anupasthitI kA ,uttara
alien A 1. bhinna svabhAva kA,vimukha,videshI,gaira,bAhara kA,viruddha
alien N 1. videshI manuShya,2. purAdhikAra se rahita vyakti
alienate VT 1. de DAlanA,dAna karanA,bechanA,hastAntarita karanA,2. pR^ithaka karanA,khI.ncha lenA
alienation N 1vikrI,bechI,hastAntarita karaNa,2. snehanivR^itti,mana phirAva,virAga,virakti
alight A 1. pradIpta,jalatA huA
alight VT 1. nIche AnA,utaranA,A paDanA
align VT 1. pa.nkti lagAnA,pA.nta bA.ndhanA,( senAo ko) shreNIbaddha karanA
alignment N 1. rekhA,pa.nkti,2. saDaka yA pharsha kA nakshA,3. pa.nkti lagAne kA kAma
alike Adv 1. eka prakAra,samAna,sadR^isha,tulya
alimony N 1. parityaktA patnI ke liye vR^itti yA jIvikA
alive A 1. sajIva,jItA,khusha,chAlAka,sachetana,abhiGYa
alkaline A 1. kShAravishiShTa,khAra ke guNa vAlA
all A 1. saba,sArA,kula,pUrA,sarva,sakala,samasta
all Adv 1. saba kA saba,bilakula,samUchA,kula milA ke,nipaTa,nirA,kevala,saba rUpa se
all N 1. tamAma,saba
allay VT 1. dabAnA,kama karanA,ghaTAnA,halakA karanA,shAnta karanA
allegation N 1. Aropa,dR^iDha vachana,nishchita uttara,vAkya,prakAsha,bayAna,bahAnA,ukti
allege VT 1. Aropa lagAnA,svIkAra karanA,nishchayapUrvaka varNana karanA,tarka karanA,kahanA
allegiance N 1. rAjabhakti,AGYApAlana,adhInatA
allegory N 1. rUpaka,dR^iShTAnta,dR^iShTAntI,kahAnI
alleviate VT 1. kama karanA,halakA karanA,ghaTAnA,sukha denA
alley N 1. sakarI galI,patha,vIthI,bAga me.n kA rAstA,udyAnapatha
alliance N "1. , mela,ekA,nAtA,sa.ndhi,sambandhana,maitrI"
alligator N 1. magara,ghaDiyAla,grAha
allocate VT 1. bA.nTanA,a.nsha lagAnA,baTavArA karanA
allot VT 1. bA.nTanA,bhAga karanA,baTavArA karanA
allotment N 1. baTAI,baTavArA,vibhAga,2. a.nsha,bhAga
allow VT 1. mAnanA,AGYA denA,svIkAra karanA,2. ghaTAnA,mujarA karanA
allowance N 1. AGYA,svIkAra,anuyadi,svIkAra,2. vetana,vR^iti,a.nsha,3. ghaTatI,kamI,mujarAI
alloy N 1. milaunI,kudhAtu,khoTa dhAtu
alloy VT 1. milAnA,milaunI karanA,khoTA karanA,ghaTiyA kara denA
allude VT 1. sa.nketa karanA,sUchanA karanA,havAlA denA,prasa.ngavasha ullekha karanA
allure VT 1. lubhAnA,rijhAnA,phusalAnA,mohanA,lalachAnA
allusion N 1. havAlA,ishArA,sa.nketa,sUchanA
ally N 1. mitra,sAthI
ally VT 1. mitratAnA,sa.ndhinA,yA vivAha dvArA sa.nba.ndha banAnA
almanac N 1. patrA,jantrI,pa.nchA.nga
almighty A 1. sarvashaktimAna
almond N 1. bAdAma
almost Adv 1. adhikatara,lagabhaga,prAya:,karIba karIba
aloft Adv 1. U.nchA,Upara,mastUla para
alone Adv 1. akelA,lambAI me.n,Age
along Prep 1. barAbara barAbara,sAtha sAtha,bilakula
aloof Adv 1. pR^ithaka,nyArA,alaga dUra,pare
aloud Adv 1. chillA kara,U.nche svara se
alphabet N 1. varNamAlA
alphabetical A 1. varNamAlA sambandhI,varNAnukramaka,varNakramAnusArI
alphabetically Adv 1. varNamAlA ke krama se,varNAnukrama se
already Adv 1. pahale se,abhI,pahale,isI samaya
also Adv 1. isI prakAra,bhI,aura,sivA isake,api
altar N 1. vedI,agnihotra kA sthAna
alter VI 1. badala jAnA,bhinna prakAra ho jAnA
alter VT 1. badalanA,palaTanA,parivartana karanA,raddobadala karanA,kATakUTa karanA,shuddha karanA,banAnA
alteration N 1. parivartana,pherAphera,kATakUTa,radda badala
altercation N 1. jhagaDA,vivAda,bahasa,vAdavivAda
alternate A 1. adala badala kA,paraspara kA,ulTA,paryAyakramika,2. ekAntara
alternate VI 1. bArI-bArI AnA
alternate VT 1. bArI bArI jAne denA
alternative N 1. vikalpa,do me.n se koI pasa.nda karanA,pakShAntara
although Conj 1. yadyapi,aisA hone para bhI
altitude N 1. U.nchAI,uchchatva,unnatA.nsha,abhimAna,uchcha padavI,pratiShThA,2. unnatA.nsha
altogether Adv 1. sArA,saba kA saba,sampUrNa,nidAna,pUrNa rUpa se,sarvathA
altruism N 1. paryAyavAda,dUsaro.n ke hita ke liye jIne kA siddhAnta
alum N 1. phiTakirI
aluminium N 1. alamuniyama,eka prakAra kI chA.ndI ke samAna baDI halkI dhAtu
always Adv 1. nitya,sadA,lagAtAra,haradama,sarvathA,nira.ntara
amalgamate VI 1. mila jAnA
amalgamate VT 1. milAnA,mishrita karanA,2. pArA chaDhAnA,pArada ra.njita karanA
amalgamation N 1. mela,milApa,mishraNa,milAvaTa,2. pArada ra.njana
amass VT 1. Dhera lagAnA,sameTanA,sa.nchaya karanA,sa.ngraha karanA,ikaThThA karanA
amateur N 1. ,apravINa,kisI vidyA yA kalA kA premI
amaze N 1. vismaya,acha.nbhA,Ashcharya,vyAkulatA
amaze VT 1. achambhita karanA,vismita karanA,ghabaDAnA
amazement N 1. achambhA,ghabaDAhaTa,Ashcharya,vismaya
amazing A 1. vismayakArI,Ashcharyajanaka,adbhuta
amazon N 1. yoddhA strI,vIrA.nganA,vIrabAlA,sAhasI strI,karkashA
ambassador N 1. rAjadUta,elachI
amber N 1. ambara,kaharuvA,triNamaNi
ambient A 1. chAro ora se gherane vAlA,vyApaka
ambiguity N 1. sandehArthatA,dvayarthaka,aspaShTa,pe.nchadAra,sa.nshayAtmaka sthiti
ambition N 1. abhilAShA,uma.nga,uchcha hone kI abhilAShA,havasa,tR^iShNA,lAlasA,kAmanA,AkA.nkShA
ambitious A 1. uma.ngI,abhilAShI,dhunI,2. akA.nkShA sUchaka
amble VI 1. TahalanA,dhIre dhIre chalanA,sukhapUrvaka chalanA
ambulance N 1. aspatAla gADI,ghAyala aura bImAra Adamiyo.n ko le jAne vAlI gADI,2. phaujI daure me.n rahane vAlA
ambush N 1. ghAta,ekAeka AkramaNa karane ke liye chhipakara rahanA,dA.nva,ghAta kA sthAna
ambush VT 1. ghAta lagAnA,ekAeka AkramaNa karane ke liye chhipA rakhanA,gupta sthAna se nikalakara AkramaNa karanA
amen Adv 1. aisA hI ho,evamastu,tathAstu
amenable A 1. vashya,adhIna,AGYA kara,2. uttaradAyI,jimmedAra
amend VI 1. uttama honA,unnati karanA
amend VT 1. sa.nshodhana karanA,sudhAranA,ThIka karanA,unnati karanA,2. prastAva Adi me.n sa.nshodhana nA,karanA
amendment N 1. shuddhatA,sudhAra,durustI,sa.nshodhana,2. prastAva Adi me.n sa.nshodhana
amends N 1. pratiphala,pAritoShika,DA.nDa,badalA,kShatipUrti
amenity N 1. manoharatA,suhAvanApana,naramI,sajjanatA,namratA
amiable A 1. sushIla,priya,manabhAvanA,shIlavanta,saba kA pyArA,madhurasvabhAva,sarvapriya
amicable A 1. mitravat,hilA milA,upakArI,dayAlu,snehashIla
amidst Prep 1. bIcha me.n,sAtha me.n,madhya me.n
amiss A 1. galata,anuchita,bejA,burA,doShI
amiss Adv 1. bhUla se,bhrama se
amity N 1. mitratA,bandhutva,mela jola,dostI,shubhachintA,nehabhAva
ammonia N 1. hosha me.n lAne kI eka auShadhi
ammunition N 1. laDAI kA sAmAna,yuddha sAmagrI
amnesia N 1. vismaraNa,bhUla
amnesty N 1. aparAdha-kShamA,prANarakShA,aparAdha-vismaraNa
amongst Prep 1. bIcha me.n,madhya me.n,milA huA,me.n,bhItara
amorous A 1. praNayashIla,premapravaNa,prema sambandhI,kAmuka
amount N 1. phalagaNanA,( gaNita) mishradhana,rAshi,kula jamA,joDa
amount VI 1. chaDhanA,kisI sa.nkhyA yA pariNAma taka pahu.nchanA,baDhanA,phalasvarUpa ho jAnA
amphibious A 1. jala-thala-chara,pR^ithvI aura pAnI dono me.n rahane vAlA,sthala-jala-chara,dvidhAgati
amphitheatre N 1. ra.ngabhUmi,nAchaghara,akhADA
ample A 1. bahuta baDA,phailA huA,vR^ihata vistIrNa,vishAla,yatheShTa,2. bahuta,prachura
amplify VT 1. baDhAnA,phailAva se varNana karanA,vistAra se kahanA,2. parivardhita karanA
amply Adv 1. bahutAyAta se,vipulatA se
amputate VT 1. kATa DAlanA,a.nga bha.nga karanA
amuck Adv 1. pAgala kI taraha,unmatta bhAva se
amuse VT 1. abhinandita karanA,Ananda denA,mana bahalAnA,mana pheranA,shAnti denA,dila lagAnA,2. dama denA,jhA.nsA denA
amusement N 1. AnandadAna,Ananda,sukha,vinoda,vilAsa,dillagI,mana bahalAva,tamAshA,krIDA,kautuka
amusing A 1. Amoda janaka,sukhadAyaka,ramya
an A 1. eka,koI,koI sA,prati
anachronism N 1. tithi va samaya kI ashuddhatA,kAlabhrama,kAla nirUpaNa se bhrama
anaemia N 1. rakta hInatA yA ashuddha rakta jisase cheharA pIlA paDa jAtA hai
analogy N 1. samAnatA,sAdR^ishya,tulyatA,upamA
analysis N 1. vibhAga,padachchheda,anvaya,vyavachchheda,vishleShaNa,vibheda
anarchist N 1. bAgI,arAjakatAvAdI,rAShTraviplavakArI
anarchy N 1. kuprabandha,arAjakatA,ashAsana,rAjaviplava,balavA,halachala,khalabalI,gaDabaDI
anatomy N 1. chIraphADa,sharIra vyavachchheda-vidyA,daihika gaThana sa.nba.ndhI vidyA
ancestor N 1. pUrvaja,bApa dAdA,pitR^i,pUrva puruSha,pitA pitAmaha Adi,pUrvaja
ancestral A 1. bapautI,bApa dAdo kA,pUrva puruSha sa.nba.ndhI,paitR^ika
ancestry N 1. pitR^i,shreNI,va.nsha
anchor N 1. la.ngara,2. Ashraya,bharosA,sharaNasthAna
anchor VT 1. la.ngara DAlanA,ThaharAnA,rokanA
anchor VI 1. la.ngara DAlanA,rukanA
anchorage N 1. la.ngara DAlane kA sthAna,bandaragAha,jahAjo.n ke Thaharane kA sthAna,jahAjo.n para lagAyA jAne vAlA kara
ancient A 1. purAnA,prAchIna,sanAtana kA,bahuta dina kA,prAchIna samaya kA,chirakAla kA,pahale kA,mAnanIya,2. prAchIna loga,purakhA,purAtana jana
ancillary A 1. dAsI,lau.nDI,bA.ndI
and Conj 1. aura,tathA,au,vA
anecdote N 1. chuTakulA,chhoTI kahAnI,upAkhyAna,kathA
anew Adv 1. naye prakAra se,phira se,doharA ke,puna:
angel N 1. devadUta,svarga dUta,pharishtA
angelic A 1. svarga dUta samAna,divya
anger N 1. aprasannatA,krodha,tAmasa,kopa,roSha
anger VT 1. krodhita karanA,khijAnA
angle N 1. koNa,konA,2. machhalI mArane kI ba.nshI
angle VI 1. ba.nshI se machhalI mAranA
angle VT 1. phusalAnA,lubhAnA
angler N 1. kA.nTA DAlane vAlA,ba.nshI se machhalI mArane vAlA,machhuA
angry A 1. krodhita,kruddha,kupita,sadoSha,aprasanna
anguish N 1. kaShTa,vyathA,pIDA,du:kha,santApa,shoka,manastApa
angular A 1. konedAra,nukIlA,koNa
animal A 1. jantu sa.nba.ndhI,jAntava,pAshavika,indriya sambandhI
animal N 1. pashu,jantu,prANI,jIvadhArI
animate VT 1. jilAnA,sacheta karanA,sAhasa denA,DhADhasa denA
animation N 1. cha.nchalatA,sAhasa,jIvashakti,chuhala,ullAsa,praphullatA
animus N 1. uddeshya,bhAva,Ashaya,manas
anise N 1. sau.npha kA paudhA
ankle N 1. TakhanA,ghuDI,ghuTikA,po.nga,shIta lagA
annals N 1. varNakrama se likhA huA itihAsa,kathA,pUrva vR^itAnta,vArShikavR^itAnta
annex VT 1. a.nta me.n joDanA,milA lenA,adhikAra kara lenA
annexation N 1. lagAva,mela,sa.nyojana,2. joDI huI yA milAI huI vastu
annihilate VT 1. miTAnA,satyAnAsha karanA,astitva miTA denA
annihilation N 1. nAsha,lopa,satyAnAsha,abhAva,vinAsha
anniversary N 1. vArShikotsava,prativArShika tithi,barasI
annotate VT 1. TIkA karake samajhAnA,TippaNI karanA,vyAkhyA karanA
announce VT 1. prakaTa karanA,viGYApana denA,sUchanA denA,ghoShita karanA,jatAnA,prachAra karanA,prakAshita karanA
announcement N 1. viGYApana,sUchanA,ghoShaNA,viGYapti,prakAshana
annoy VT 1. satAnA,du:kha pahu.nchAnA,khijhAnA
annoyance N 1. kaShTa,pIDA,du:kha,chheDachhADa,khijhalAhaTa,dukhada vastu
annual A 1. vArShika,samvatI
annual N 1. vArShika patra,ekabarasI peDa,R^itu kA paudhA
annuitant N 1. sAlAnedAra,vArShika vR^ittidhArI
annuity N 1. vArShika bhattA yA vR^itti,vArShika vetana
annul VT 1. niShphala karanA,uThA denA,nA
annulment N 1. shUnyakaranA,uThA denA,miTAva,lopa,naShTa karanA,samApta karanA
anoint VT 1. tela lagAnA,rAja tilaka karanA,abhiSheka karanA,lepa karanA
anomalous A 1. niyama viruddha,vidhi se bAhara,avidhi
anomaly N 1. niyama virodha,kuchAla,avyavasthA,aniyama
anonymous A 1. benAma,nAma rahita,
another A 1. dUsarA,apara,itara,aura koI,koI aura,anya,dUsarA koI,2. eka aura
answer N 1. uttara,hala,2. pakSha samarthana
answer VI 1. javAba yA joDa honA,laganA,Takkara khAnA,basa honA,ThIka baiThanA,uttaradAyI honA
answer VT 1. uttara denA,kAma denA,javAba denA,milAnA
answerable A 1. uttara ke yogya,uttaradAyI,ThIka
ant N 1. chiU.nTI,chITI,pipIlikA
antagonism N 1. virodha,shatrutA,lAga,baira
antagonist N 1. shatru,bairI,ari,vipakShI
antarctic A 1. dakShiNI dhruva yA isake Asa-pAsa ke sthAna sambandhI
antelope N 1. hirana,mR^iga,chikArA
anthem N 1. bhajana,dharma sa.ngIta,stuti,Ana.nda aura prasha.nsA kA gIta
anthology N 1. padya,samudAya,padya sa.ngraha,2. kusumAvalI
anthropology N 1. manuShya jAti kA viGYAna
antic A 1. adbhuta,vilakShaNa,ha.nsI yogya
anticipate VT 1. pahale hI vichAra kara lenA,kisI ke pahale karanA,AshA rakhanA
anticipation N 1. pahale se socha vichAra,agradR^iShTi,pratIkShA
antidote N 1. pratikAra,viShanAshaka auShadhi,viSha haraNa,jahara moharA,prativiSha
antipathy N 1. ghR^iNA,shatrutA,anichchhA,vidveSha,virodha
antiquated A 1. purAnA,prAchIna,aprachalita,purAne Dha.nga kA
antique A 1. purAnA,anokhA,nirAlA,prAchIna
antiquities N 1. prAchIna kAlIna vastu,purAnA samaya,purAne AdamI.( bahuvachana)
antiquity N 1. prAchIna kAlIna vastu,purAnA samaya,purAne AdamI
antiseptic A 1. saDana rokane vAlI,pUtinAshaka
antiseptic N 1. rakShoghna
antithesis N 1. virodha,ala.nkAra,antara,bhAsa tulanA,pratipakShatA
antler N 1. bArahasi.nge kI sI.nga kI eka shAkhA
anvil N 1. nihAI,aharana
anxiety N 1. chintA,socha,utkaNThA,phikra,vyagratA
anxious A 1. chintita,udvigna,bechaina,vyAkula,utsuka
any Adv 1. kuchha,koI chIja,ki~nchita,tanika
anyhow Adv 1. kisI prakAra se,jaise taise,kaise hI ho,kisI bhA.nti
anywhere Adv 1. kahI.n bhI,kisI sthAna para,kahI.n kahI.n,jahA.n kahI.n,2. chAhe jo kuchha ho,kisI bhI dishA me.n,kabhI bhI
apace Adv 1. shIghratA se,utAvalI se,turanta,jaLI
apart Adv 1. pR^ithaka,bhinna,alaga
apart Part 1. pR^ithaka,bhinna,alaga
apart_?菥̨ LWG 1. atirikta,vichAra na karake
apartment N 1. kamarA,koTharI,2. antaHpura
apathetic A 1. udAsIna,anurAgahIna,beparavAha
apathy N 1. udAsInatA,anurAgahInatA,beparavAhI
ape N 1. bandara,vAnara,mallU,kapi
aperture N 1. chheda,jhirI,nokhA,bila,chhidra
apex N 1. nAka,shIrSha,sirA,choTI,2. parAkAShThA
aphorism N 1. sUtra,kahAvata,pramANa,vachana
apiece Adv 1. pratyeka,bhinna bhinna,prati khaNDa vastu yA vyakti
apocryphal A 1. apramANika,sha.nkita,sa.ndigdha pramANa
apologise VT 1. kShamA mA.nganA,binatI karanA,kisI aparAdha ke liye shoka prakaTa karanA
apologize VT 1. kShamA mA.nganA,binatI karanA,kisI aparAdha ke liye shoka prakaTa karanA
apologue N 1. kahAnI,kahAvata,eka chhoTI rUpakamaya kahAnI
apology N 1. kShamA prArthanA,aparAdha kA svIkAra aura usake liye kShamA kI prArthanA,pakSha samarthana
apoplexy N 1. mUrchhA kI bImArI,mR^igI roga
apostacy N 1. svadharma tyAga,apane siddhAnta yA dala kA tyAga
apostasy N 1. svadharma tyAga,apane siddhAnta yA dala kA tyAga
apostate A 1. dharma rahita,dharma chyuta,svadharma bhraShTa,svadharma tyAgI,patita
apostle N 1. Ishvara dUta,prerita,Ishvara kA bhejA huA samAchAra prachAraka
apostrophe N 1. akShara lopa yA sambandha kA chihna
apothecary N 1. auShadhi banAne yA bechane vAlA
appall VT 1. DarAnA,bhaya dilAnA
apparatus N 1. hathiyAra,aujAra,sAmagrI,sAmAna,upakaraNa
apparel N 1. kapaDA,vastra,poShAka,veSha
apparel VT 1. pahanAnA,sajAnA,shrR^i.ngAra karanA
apparent A 1. prakaTa,dR^ishya,lakShya,prakAsha,spaShTa,2. mithyA,avAstavika
apparition N 1. dR^ishya,mUrti,AbhAsa,chhAyA,bhUta,preta,parachhAI.n
appeal N 1. apIla,punarvichAra ke liye prArthanA
appeal VI 1. apIla karanA,punarvichAra ke liye prArthanA karanA
appear VI 1. dikhalAI paDanA,dekha paDanA,upasthita honA,2. jAna paDanA
appearance N 1. upasthiti,rUpa,udaya,dikhAvaTa,2. sambhAvanA,anumAna
appease VT 1. shAnta karanA,prArthita vastu dekara manAnA,( krodhita ityAdi ko) Tha.nDhA karanA
appellant N 1. apIla karane vAlA,punarvichAra kA prArthI
appellate A 1. punarvichAra sambandhI
appellation N 1. padavI,nAma,upapada,upAdhi
append VT 1. joDanA,lagAnA,milAnA,natthI karanA,chipakAnA
appendage N 1. joDI huI vastu,laTakana,2. puchchha,upagraha
appendix N 1. joDI huI vastu,atirikta vastu,atirikta viShaya,parishiShTa
appertain VI 1. sambandha rakhanA,sarokAra rakhanA,lagAva rakhanA
appetite N 1. bhUkha,svAbhAvika IchchhA,pravR^itti,ruchi,bhojanechchhA
applaud V 1. tAlI bajA kara prasha.nsA karanA,U.nche svara se prasha.nsA karanA,prasha.nsA karanA,baDAI karanA,guNa gAnA,sarAhanA
applause N 1. sarAhanA,vAha vAha,prasha.nsA jo tAlI bajA kara kI gayI ho,uchcha prasha.nsA dhvani
apple N 1. seba,seba kA peDa,2. A.nkha kI putalI,tArA
appliance N 1. ya.ntra,yukti,upAya,prayoga,sAmagrI,sAmAna,lagAvaTa
applicable A 1. uchita,anukUla,prayoga kiye jAne yogya,prayojya,sa.ngati,lagatA
applicant N 1. prArthI,yAchaka,nivedaka,padAbhilAShI
application N 1. prArthanA patra,parishrama,lagAva,sa.nprayoga,nivedana,sa.nba.ndha,upayoga
apply VI 1. nivedana patra denA,ThIka honA,upayogI honA
apply VT 1. lagAnA,rakhanA,2. sa.nprayojita karanA,prayoga karanA
appoint VT 1. niyukta karanA,nishchaya karanA,sthita karanA,nirdhAraNa karanA,kAma para niyukta karanA
appointment N 1. niyukti,vachana,vAdA,sthApana,sAmAna,niyukta pada
apportion VT 1. bA.nTanA,a.nsha lagAnA,ba.nTavArA karanA,vibhAga karanA
appose VT 1. eka ke Upara dUsarI chIja rakhanA,mohara karanA,pAsa pAsa rakhanA
apposition N 1. samAnAdhikaraNa,nirUpaNa karane vAlA
appraise V 1. mola lagAnA,dAma ThaharAnA,mUlya nirUpaNa karanA
appreciate VI 1. mUlya baDhanA
appreciate VT 1. guNa pahachAnanA,ThIka mUlya nirdhAraNa karanA,bahuta mAna karanA,samajhanA,2. mUlya baDhAnA
appreciation N 1. mUlya kA nirNaya,mUlyAvadhAraNa,2. mUlya vR^iddhi
apprehend VT 1. pakaDanA,2. samajhanA,3. DaranA
apprehension N 1. Dara,bhaya,sha.nkA,2. anubhava,bodha shakti,pakaDa
apprehensive A 1. Asha.nkAvAna,bhayayukta,sa.ndehI
apprentice N 1. shiShya,chelA,nausikhiyA
apprentice VT 1. shikShArthI kara lenA,chelA banAnA
apprise VT 1. jatAnA,sUchanA denA,batalAnA
approach N 1. nikaTatA,avAI,samIpa gamana,pravesha,rAstA,pahu.ncha
approach VTI 1. pAsa AnA,nikaTa pahu.nchanA
appropriate A 1. uchita,yogya,upayukta,phabatA huA,sa.ngata
appropriate VT 1. apanA banA lenA,apanAnA,pR^ithak nikAlanA,dharmArtha ke liye rakhanA,sa.nkalpa karanA,kR^iShNArpaNa karanA
appropriation N 1. apanAne kA visheSha kArya me.n prayoga
approval N 1. svIkR^iti,a~NgIkAra,anumodana
approve VT 1. svIkAra karanA,mAnanA
approximate A 1. lagabhaga,nikaTa,samIpa,sannikaTa,sahI ke lagabhaga
approximate VTI 1. nikaTa AnA,nikaTa pahu.nchanA
approximately Adv 1. lagabhaga
approximation N 1. nikaTAgamana,samIpatA,pahu.ncha,2. sannikaTikaraNa
apricot N 1. khUbAnI
apron N 1. eprana,jo kapaDo.n ke Upara pahanA jAtA hai,tahabanda
aprops A 1. abhiprAyAnusAra,samaya para,samayAnusAra
apt A 1. ThIka,yogya,jhukA huA,tatpara,prastuta,udyata
aptitude N 1. yogyatA,tatparatA,2. jhukAva
aquatic A 1. jalachara,pAnI ke,jalasambandhIya,pAnI me.n paidA hone vAlA
aquatic N 1. jalajantu,pAnI kA paudhA,uddhita
aqueduct N 1. nAlI,nahara
arable A 1. kR^iShi yogya,karShaNa yogya,jotane bone yogya
arbiter N 1. pa.ncha,nyAyakarttA
arbitrary A 1. svechchhita,aniyantrita,svechchhAchArI
arbitrate V 1. nirNaya karanA,pa.ncha kA kAma karanA,bIchabachAva karanA
arbitration N 1. pa~nchAyata,madhyasthatA
arbitrator N 1. pa~ncha,nyAyakarttA,madhyastha
arboreal A 1. vAnaspatika,vR^ikSho.n se sambandha rakhane vAlA
arbour N 1. ku~nja,latAgR^iha,latAo.n se chhAyA huA maNDapa
arc N 1. vR^ittakhaNDa,dhanuSha,2. chApa
arcade N 1. toraNa patha,barasAtI kamA.nchA
arch A 1. pradhAna,mukhya,ThaTholiyA,chAlAka,dhUrta
arch N 1. maharAba,vR^ittakhaNDa,chApa,DATa
archaeology N 1. purAtatva,prAchIna shilpa viGYAna,purAnI vastuo.n kI vidyA
archaic A 1. prAchIna,aprachalita
archangel N 1. mahAdUta,uchcha shreNI kA svargadUta
archbishop N 1. pradhAna pAdarI
archdeacon N 1. pradhAna pAdarI kA sahAyaka
archer N 1. dhanurdhara,dhanuSha chalAne vAlA,dhanuShadhArI
archery N 1. dhanurvidyA
archipelago N 1. dvIpasamUha
architecture N 1. sthApatya,shilpa vidyA,2. banAvaTa,nirmANa
archives N 1. lekhAgAra,purAne yA sarakArI lekha patra rakhane kA sthAna
arctic A 1. uttarI dhruvI,uttarI dhruva ke AsapAsa ke sthAna sambandhI
ardent A 1. utkaTa,tIvra,utsAhI,prachaNDa
ardour N 1. jvAlA,utsAha,lalaka,utsukatA
arduous A 1. kaThina,vikaTa,dUbhara,duShkara,durAroha
area N 1. kShetra,kShetraphala,maidAna,ghirA huA sthAna
arena N 1. ra.ngabhUmi,akhADA
argue VTI 1. vAda-vivAda karanA,dalIle.n pesha karanA,bahasa karanA,tarka karanA,vivechana karanA
argument N 1. tarka,yukti,dalIla,bahasa,shAstrArtha,Alochya viShaya,viShaya,vAdavivAda,pramANa
argumentative A 1. vivAdapriya,tArkika
arid A 1. sUkhA,bhUnA huA
arise VI 1. chaDhanA,uThanA,udaya honA,uganA,prakAsha honA,Arambha honA,lahalahA jAnA,jI uThanA,jAganA
aristocracy N 1. abhijAta varga,uchchavarga,pradhAnajana,2. shreShTha jano.n ke dvArA rAjya shAsana
arithmetic N 1. a.nkagaNita
ark N 1. baDA jahAja,2. sandUka
arm N 1. bAhu,bhujA,2. khADI,3. shAkhA,4. hathiyAra,5. bala,shakti
arm VT 1. shastra yukta karanA
armada N 1. jahAjo.n kA beDA,laDAI ke jahAjo.n kA beDA
armament N 1. yuddha kA sAmAna,shastradhArI senA
armistice N 1. yuddhavirAma,thoDe dino.n kI yuddha nivR^itti,sa.ndhi
armour N 1. kavacha,varma
armoury N 1. shastrAgAra
army N 1. senA
aroma N 1. mIThI sugandha
aromatic A 1. surabhita,sugandhita,mahakIlA
around Adv 1. hara ora,2. ghera kara
around Part 1. hara ora,2. ghera kara
around Prep 1. chAro.n ora,saba ora
arouse VT 1. jagAnA,uThAnA,2. bhaDakAnA,chau.nkAnA
arraign V 1. doShI ThaharAnA,kala.nka lagAnA,vivaraNa mA.nganA,nyAyakarttA ke sAmane aparAdhI ko upasthita karanA
arrange VT 1. prabandha karanA,krama se lagAnA
arrangement N 1. prabandha,krama se sthApana
array N 1. shreNI,vyUha rachanA
array VT 1. sajAnA,2. vastra pahanAnA
arrears N 1. bakAyA,sheSha
arrest VT 1. giraphtAra karanA,pakaDanA,rokanA
arrival N 1. Agamana
arrive VT 1. pahu.nchanA,prApta karanA,AjAnA
arrogance N 1. aha.nkAra,darpa,ghamaNDa,abhimAna,garva,mada
arrogant A 1. aha.nkArI,ghamaNDI,haThI,abhimAnI
arrow N 1. tIra,bANa,shara
arrowhead N 1. tIra kA phala
arsenal N 1. shastrAgAra
arsenic N 1. sa.nkhiyA,haratAla
arson N 1. Aga lagAnA,jAna bUjha kara ghara Adi me.n Aga lagAne kA aparAdha
art N 1. kalA,kaushala,pravINatA,kArIgarI
artery N 1. raktavAhinI
artful A 1. chAlAka,dhUrta,2. chatura,nipuNa
article N 1. vastu,chIja,2. daphA,dhArA,3. lekha,nibandha,4. eka shabda varga
articulate A 1. spaShTa,2. savAk,3. sandhiyukta,joDA huA,gA.nThadAra
articulate V 1. sApha bolanA,spaShTa uchchAraNa karanA,2. joDanA,gA.nTha lagAnA
artifice N 1. shilpakAra,2. chAlAkI,phareba,dhokhA,chhala,upAya
artificial A 1. kR^itrima,banAvaTI,aprAkR^itika
artillery N 1. topakhAnA
artisan N 1. shilpI,dastakAra,kArIgara
artist N 1. kalAkAra,chitrakAra,guNI,sughaDa,chatura
as Conj 1. jaisA,jisa samaya,jyo.n hI,jabaki,yathA,udAharaNArtha,isa kAraNa se,kyo.nki
ascend V 1. chaDhanA,Upara ko uThanA,baDhanA,unnati karanA
ascendancy N 1. prabhutA,prabhAva,sarvAdhikAra,basa
ascension N 1. chaDhAva,uThAna
ascent N 1. chaDhAI,chaDhAva,ArohaNa,DhAla
ascertain VT 1. nishchaya karanA,jA.nchanA,patA lagAnA
ascetic N 1. tapasvI,yati,Atmasa.nyamI
ascribe VT 1. kAraNa batAyA jAnA,sambandha karanA
ashamed A 1. lajjita,sharamindA,sa.nkuchita
ashes N 1. rAkha,bhasma
aside Adv 1. eka ora,alaga,ekAnta me.n,chhipa kara,gupta rUpa se
ask VTI 1. pUchhanA,chAhanA,prashna karanA,mA.nganA,prArthanA karanA
askance A 1. tirachhI,tirachhI dR^iShTi se,kanakhiyo.n se
asleep A 1. sotA huA,nidrA me.n,acheta,susta,mR^ita,marA huA
aspect N 1. pahalU,rUpa,dR^iShTi,bhAva,AkAra,chhavi,sthiti,avasthA
aspersion N 1. kala~Nka,apavAda,doSha
aspirant N 1. padAbhilAShI,lAlasA karane vAlA
aspiration N 1. chAha,lau,abhilAShA
aspire VI 1. chAhanA,dR^iShTi yA tAka lagAye rakhanA,hausalA rakhanA
assail VT 1. AkramaNa karanA,choTa karanA
assailant N 1. AkramaNakArI
assassin N 1. guptaghAtaka,hatyArA,chhipa kara mArane vAlA
assassinate VT 1. hatyA karanA,katala karanA,chhipa kara mAranA
assassination N 1. vadha,hatyA,guptaghAta
assault N 1. dhAvA,chaDhAI,vAra,mArapITa
assault VT 1. AkramaNa karanA
assay VI 1. yatna karanA
assay VT 1. jA.nchanA,parIkShA karanA,parakhanA
assemblage N 1. jamaghaTa,sabhA,maNDalI,janasamUha
assemble VI 1. ekatrita honA,ikaTThA honA,jamA honA
assemble VT 1. ikaTThA karanA,ekatra karanA,milAnA
assent N 1. anumati,svIkR^iti,a.ngIkAra,prasannatA
assent VI 1. svIkR^iti denA,mAna lenA,sammati denA,pratiGYA karanA
assert VT 1. dR^iDhatA se kahanA,nishchaya karake kahanA
assertion N 1. dAvA,dR^iDha-vachana,nishchita vAkya
assess VT 1. A.nkanA,kUtanA,mUlya nishchita karanA,mola ThaharAnA,2. ( kara Adi kA) parimANa nirdhArita karanA,3. kara lagAnA
assessment N 1. A.nkalana,kara lagAne kI prakriyA,mola yA dara ThaharAne kI prakriyA,2. dara
assessor N 1. A.nkalana karanevAlA,kara nirdhArita karane vAlA
assets N 1. pU.njI
assiduity N 1. parishrama,ekAgratA,dhuna,tatparatA,abhinivesha
assign VT 1. nirdiShTa karanA,2. batalAnA,nirUpaNa karanA
assignment N 1. niyata kArya,kAryabhAra,nidesha,2. vikraya-patra,samarpaNa-patra
assimilate VI 1. sammilita honA,mila jAnA,pachakara mila jAnA,ekasA honA,anukUla honA,sadR^isha honA
assimilate VT 1. sammilita karanA,pachAnA,ekasA karanA,pachAkara sharIra me.n milA lenA
assimilation N 1. sammilana,paripAka,anukUlatA,eka hI taraha kI banAvaTa,samatva
assist VTI 1. sahAyatA karanA,sahArA denA,hAtha baTAnA,nA
assistance N 1. sahAyatA,sahArA,sahayoga
assistant N 1. sahAyaka,nAyaba
associate A 1. sa.nyukta,milA huA
associate N 1. sahayogI,mitra,sAthI,sAjhI,sharIka
associate VI 1. milanA,sa.ngata karanA,sAtha karanA
associate VT 1. milAnA,sambaddha karanA,milanA,sammilita honA,2. sa.nghaTita honA
association N 1. sa.nga,sa.nsarga,sa.ngata,mela,2. sa.ngha,sabhA,sammelana,maNDalI
assort VI 1. mila jAnA,samAna ho jAnA,ThIka honA
assort VT 1. chhA.nTanA,shreNiyo.n me.n bA.nTanA,alaga alaga karanA
assortment N 1. vargIkaraNa,saba mela kI vastue.n,vinyAsa,sajAvaTa
assuage VT 1. shA.nta karanA,kama karanA,dhImA karanA,bujhAnA,Tha.nDA kara denA,halakA karanA,santoSha denA
assume VI 1. mAnanA,apanAnA,adhika dAvA karanA,ghamaNDa karanA
assume VT 1. mAna lenA,kalpanA karanA,grahaNa karanA,apane Upara lenA,rUpa banAnA,bahAnA karanA
assumption N 1. pUrvadhAraNA,pUrvAnumAna,grahaNa,mAnI huI bAta,kalpita vastu,kalpanA
assurance N 1. AshvAsana,bharosA,vishvAsa,dR^iDha pramANa,DhADhasa,2. DhiThAI,3. bImA
assure VT 1. vishvAsa dilAnA,bharosA denA,2. bImA karanA,nishchaya karake kahanA
asterisk N 1. tAraka,tArA kA chihna,
asthma N 1. damA,shvAsa-roga
asthmatic A 1. damA kA rogI,shvAsa roga sa.nbandhI
astonish VT 1. chakita karanA,achambhe me.n DAlanA,vismita karanA
astonishment N 1. vismaya,achambhA,Ashcharya
astound VT 1. bhau.nchakkA karanA,ghabaDA denA,hakkA bakkA karanA,DarAnA,bhayabhIta karanA
astray A 1. bhUlA-bhaTakA,pathabhraShTa,patha se alaga
astride A 1. TA.nge.n phailA kara,ghoDe kI savArI kI bhA.nti
astronomer N 1. jyotirvid,khagola vidyA jAnanevAlA
astronomy N 1. khagola vidyA
astute A 1. ghAgha,chatura,chAlAka,dhUrta,kapaTI
asunder A 1. pR^ithak,bhinna bhinna,alaga
asylum N 1. sharaNa-sthAna,Ashraya-sthAna,Ashrama
asymptomatic A 1. sparshonmukha
at Prep 1. me.n,para,se,ora
at_all_events N 1. saba dashA me.n
at_the-outset N 1. Ara.nbha me.n
at-once Adv 1. turat,ekAeka,turanta
atheism N 1. nAstikatA,anIshvaravAda
atheist N 1. nAstika,Ishvara ko na mAnane vAlA
athlete N 1. vyAyAmI,pahalavAna,malla
athletic A 1. hR^iShTa-puShTa,haTTA-kaTTA
athletics N 1. khela,kasarata,vyAyAma
atlas N 1. eTalasa,mAnachitra kI pustaka,naksho.n kI kitAba
atmosphere N 1. vAyumaNDala
atom N 1. paramANu
atomic A 1. paramANvika,paramANuka
atone VTI 1. prAyashchita karanA,kShatipUrti karanA,santuShTa karanA
atonement N 1. prAyashchita,kShatipUrti
atop Prep 1. Upara,sira ke Upara
atrocious A 1. nR^isha.nsa,ghora,ati-duShTa
atrocity N 1. nR^isha.nsatA,atyAchAra,ghora karma,bhArI duShTatA,mahApApa
attach VTI 1. natthI karanA,milAnA,joDanA,mitratA me.n bA.ndhanA,apanAnA,2. kurka karanA
attachment N 1. lagAva,chAha,sneha,prema,2. kurkI
attack N 1. dhAvA,AkramaNa
attack VT 1. dhAvA karanA,AkramaNa karanA,doSha DhU.nDhanA
attain VTI 1. prApta karanA,pahu.nchanA,siddha karanA,lAbha karanA
attainable A 1. prApya,labhya,prApta hone ke yogya
attainment N 1. prApti,pahu.ncha,yogyatA,upArjana,guNa,vidyA,GYAna
attempt N 1. prayAsa,prayatna,udyoga,koshisha
attempt VTI 1. prayatna karanA,koshisha karanA,udyoga karanA,parishrama karanA
attend VI 1. dhyAna denA,laga jAnA,khabara lenA
attend VT 1. upasthita rahanA,sevA karanA,naukarI karanA
attendance N 1. sevA,Tahala,2. upasthiti
attendant A 1. upasthita,sevaka,parichAraka,sAthI
attendant N 1. sevaka,sAthI,parichAraka,koI bhI vastu jo sAtha chalatI ho
attention N 1. dhyAna,chaukasI,paravAha,2. Adara,satkAra,Avabhagata
attentive A 1. sAvadhAna,sacheta,chaukasa,2. shiShTa,vinIta
attenuate VT 1. patalA karanA,kama karanA,2. bala yA mUlya me.n ghaTAnA
attest VTI 1. sAkShI honA,gavAhI denA,sahI karanA,hastAkShara karanA
attire N 1. pahanAvA,vastra,AbhUShaNa
attire VT 1. vastra pahananA
attitude N 1. ravaiyA,Dha~Nga,bhAva,sthiti,ThATha
attorney N 1. mukhtAra,pratinidhi,adhikR^ita
attract VT 1. AkarShita karanA,khI.nchanA,mana haranA,moha lenA
attraction N 1. AkarShaNa,khi.nchAva,moha,lubhAva
attractive A 1. AkarShaka,manohara,manamohaka,sohanI
attributable A 1. ropya,jisakA sambandha lagAyA jA sake,jisakA kAraNa nishchita kiyA jA sake
attribute N 1. guNa,bhAva
attribute VT 1. sambandha lagA denA,kAraNa batalAnA,ThaharAnA
attribution N 1. sambandha,ropaNa,lagAva
attrition N 1. ghisAva,ragaDA,sa.ngharShaNa
attune VT 1. sura milAnA,eka tAla karanA,tulya-svara karanA
auction N 1. nIlAma
auction VT 1. nIlAma karanA,nIlAma me.n bechanA
auctioneer N 1. nIlAma karane vAlA
auctioneer VT 1. nIlAma me.n bechanA
audacious A 1. DhITha,dhR^iShTa,akkhaDa,ujaDDa,sAhasI
audible A 1. shravya,shravaNa yogya,karNa-gochara,sunAI dene yogya
audience N 1. shrotAgaNa,2. darshana,vidhi pUrvaka bhe.nTa
audit N 1. lekhA parIkShaNa,hisAba kI jA.ncha
audit VT 1. lekhA jA.nchanA
auditor N 1. lekhA parIkShaka,lekhA kI jA.ncha karane vAlA,2. shrotA,sunane vAlA
auger N 1. baramA,baDA pe.nchadAra baramA
aught N 1. kuchha bhI,koI vastu,koI a.nsha
aught Pron 1. koI vastu,kuchha,koI a.nsha
augment VI 1. baDhanA
augment VT 1. baDhAnA,vR^iddhi karanA
augmentation N 1. vR^iddhi,baDhAva,unnati
augur N 1. shakuna batAne vAlA
augur VTI 1. shakuna vichAranA,Agama kahanA
august A 1. pratApI,baDA,mahAna
aunt N 1. chAchI,mAmI,mausI,phUphI
auntie N 1. chAchI,mAmI,mausI,phUphI
auspices N 1. shakuna,2. sharaNa,Ashraya
auspicious A 1. shubha,achchhA,dhanya
austere A 1. kaThina,kaThora,tIkShNa,kaTTara,karkasha,rUkhA
austerity N 1. kaThora niyama,tapasyA,kaThinatA
authentic A 1. asalI,sachchA,prAmANika,yathArtha,vAstavika,vishvAsa yogya
authenticate VT 1. pramANita karanA,niyamAnukUla puShTa karanA,sachchA ThaharAnA
authenticity N 1. prAmANikatA,sachchAI,satyatA,vAstavikatA
author N 1. lekhaka,granthakartA,rachayitA,nirmAtA,AviShkAraka
authoritative A 1. AdhikArika,shAsanAnurUpa,prAmANika,sapramANa
authority N 1. adhikAra,prabhutva,prabhAva,shakti,aishvarya,2. adhikArI,3. pramANa
authorize VT 1. adhikAra denA,pramANita karanA,2. hone yA karane kI anumati denA
autobiography N 1. AtmakathA,svavR^ittAnta
autocracy N 1. nira.nkushatA,svechchhAchArI,manamaujI rAjya
autocratic A 1. nira.nkusha
autograph N 1. hastAkShara,svahasta-lekha
automatic A 1. svachAlita,svaya.ngatishIla,svataH-pravR^itta,yantravat
automobile N 1. moTara-gADI
autonomy N 1. svarAjya,svatva adhikAra,svaya.n shAsana
autumn N 1. sharada R^itu,patajhaDa,2. patanakAla
autumnal-equinox N 1. sharada viShuva( 23 sitambara)
auxiliary A 1. sahAyaka
auxiliary N 1. sahakArI,sahAyaka,madada karane vAlA manuShya
avail N 1. prApti,lAbha,phala
avail VI 1. lAbhadAyaka honA,kAma AnA
avail VT 1. prApta karanA,lAbha pahu.nchAnA,hitakArI banAnA,upakAra karanA
available A 1. prApya,2. lAbhadAyaka,phaladAyaka,guNakArI,kAma kA
avalanche N 1. pahADa se giratA huA barpha kA Dhera
avarice N 1. lobha,lAlacha
avenge VT 1. badalA lenA,daNDa denA
avenue N 1. patha,ku~nja,vIthi
aver VT 1. vAdA karanA,nishchaya se kahanA,varNana karanA
average A 1. ausata,madhyavartI,sAmAnya,bIcha kA
average N 1. ausata,madhyamAna
average VT 1. ausata nikAlanA
averse A 1. ulTA,viruddha,pratikUla,TeDhA,parA~Nga-mukha
aversion N 1. ghR^iNA,dveSha,vaira,virodha,pratikUlatA,parA~Nga-mukhatA,vaha vastu jisase ghR^iNA kI jAya
avert VT 1. TAla denA,bachAnA,dUra karanA,haTAnA
aviator N 1. havAI-jahAja me.n uDane vAlA
aviation N 1. vAyuyAna chAlana,havAI-jahAja yA vAyuyAna me.n uDane kI vidyA
avidity N 1. lAlacha,lobha,chAha,utsukatA
avocation N 1. bulAvA,AkarShaNa,2. vyavasAya,kArya,vyApAra,udyama
avoid VT 1. dUra rahanA,bachA jAnA,TAla jAnA,tyAga karanA
avoidable A 1. parihArya
avow VT 1. svIkAra karanA,dR^iDhatA se kahanA,a.ngIkAra karanA,ikabAla karanA
await VT 1. bATa johanA,pratIkShA karanA,rAstA dekhanA,AshA karanA
awake VI 1. jAganA,chaukasa honA
awake VT 1. jagAnA,sacheta karanA
awakening N 1. jAgaraNa,jAgR^iti,punarutthAna
award N 1. nirNaya,phaisalA,2. inAma,pAritoShika
award VT 1. nirNaya karanA,taya karanA
aware A 1. sAvadhAna,sacheta,abhiGYa
awareness N 1. abhiGYatA
away Adv 1. dUra,anupasthita,alaga
awe N 1. roba,dhAka,trAsa,Dara
awe VT 1. DarAnA
awful A 1. DarAvanA
awhile Adv 1. kuchha dera ke liye
awkward A 1. bhaddA,bhau.nDA,beDaula,anADI,2. kleshakara,chintAjanaka
awl N 1. sUA,chamaDe me.n bArIka chheda banAne kA kA.nTA
awning N 1. shAmiyAnA,tirapAla,tambU,chandavA
awry A 1. TeDhA,be.nDA
awry Adv 1. TeDhA,asamAna rUpa se,pratikUla rUpa se
axe N 1. kulhADI,pharasA,kuThAra
axiom N 1. svayam-siddha
axis N 1. dhurI,akSha-rekhA
axle N 1. dhurA,dhurI,akShadaNDa
aye Adv 1. sadA,sarvadA
azure A 1. AsamAnI,nIlA,nIlavarNa,meghahIna
azure N 1. nIlAkAsha
babble N 1. bakavAda,kalakala kA shabda
babble VTI 1. bakanA,hU.n-hA.n karanA,gapashapa karanA,2. gupta bAte.n batAnA,3. kalakala kA shabda karanA
babe N 1. bachchA,bAlaka,shishu
babel N 1. gaDabaDI,kolAhala,2. U.nchA makAna
baboon N 1. baDA bandara,kapi,la.ngUra
baby N 1. bachchA,shishu,bAlaka
bachelor N 1. ku.nvArA puruSha,avivAhita puruSha
back Adv 1. ulTA,pichhalI ora,pIchhe,badale me.n,palaTe me.n,phira,dUsarI bAra
back N 1. pITha,pichhavADA
back VT 1. pakSha lenA,sahArA denA,chaDhAnA
back-up N 1. sahAyatA
backbone N 1. rIDha kI haDDI,2. mukhya sahArA,pradhAna Ashraya
backdoor N 1. pIchhe kA dvAra,guptadvAra,pakShadvAra
background N 1. pR^iShThabhUmi,pichhavADA,chitra ke pIchhe kI bhUmi,2. a.ndherA sthAna
backside N 1. pIchhe kA hissA,pR^iShThabhAga
backslide VI 1. patita honA,dharma se giranA
backward A 1. pichhaDA huA,ma.nda,AlasI,anichchhuka,ulTA
backward Adv 1. pIchhe kI ora,pIchhe
bacon N 1. sUara mAsa( namakIna) ,sUara kA sUkhA namaka milAyA huA mA.nsa
bad A 1. burA,khoTA,dukhadAyI,bImAra,duShTa,abhAgA,abhadra,guNahIna
badge N 1. billA,chihna,chhApa,mohara,chaparAsa
badger N 1. bijjU
badger VT 1. utsukatA se pIchhA karanA
baffle VT 1. asama.njasa me.n DAlanA,ThaganA,ghabaDA denA,vyartha karanA
bag N 1. thailA,borA
bag VT 1. thaile me.n rakhanA
baggage N 1. sAmAna,asabAba,DerA-Da.nDA,khemA,senA kI sAmagrI
bagpipe N 1. mashakabIna,eka prakAra kI bA.nsurI bIna yA shahanAI
bail N 1. jamAnata,pratibhUti,2. gullI,3. mUTha,dastA
bailiff N 1. amIna,sarakArI nAjira
bait N 1. chArA,lAlacha,lobha,pralobhana
bait VT 1. chArA rakhanA,pha.ndA lagAnA
bake VT 1. se.nkanA,pakAnA,sukhAnA
baker N 1. nAnabAI,roTI vAlA
bakery N 1. bekarI,nAnabAI kI dUkAna,roTIghara
balance N 1. tarAjU,tulA,2. sheSha bhAga,baDhatI,3. sa.ntulana,barAbara,tola,4. tulA rAshi
balance VI 1. samatA rakhanA,AgA-pIchhA karanA,duvidhA me.n paDanA,2. sa.ntulita honA,barAbara honA
balance VT 1. tolanA,2. barAbara karanA,3. santulana karanA,pAsa~Nga karanA,dhArA karanA,sa.ntulita karanA,hisAba baiThAnA
balcony N 1. chhajjA,vArajA
bald A 1. ga.njA,2. na.ngA,binA pattiyo.n kA,bahuta hI sAdA,mAmUlI,chhoTA
baldness N 1. ga.njApana
bale N 1. gaTharI,poTalI,2. durbhAgya,duHkha,hAni
bale VT 1. ( pAnI) ulIchanA,2. gaTThara banAnA
balk N 1. shahatIra,laTThA,2. bAdhA,nirAshA
balk VT 1. jI churAnA,nirAsha karanA,bigADanA,2. TAla jAnA,bhulA denA
ball N 1. golA,piNDa,ge.nda,2. a.ngrejI nAcha
ballad N 1. sAdA gAnA,gIta,chhoTI kavitA
ballast N 1. roDA,bojha jo naukA ko sthira banAne ke liye rakhA jAtA hai,roDA,patthara Adi bhArI vastu
ballet N 1. nATaka,nAcha,rAsamaNDala
balloon N 1. gubbArA,vAyuyAna
ballot N 1. mata-patra
ballot VI 1. matadAnanA
balm N 1. bAma,mahakadAra lepa marahama,pIDA haraNa auShadhi
balmy A 1. sugandhayukta,sukhadAyI,shAntidAyaka
balsam N 1. gula me.nhadI,sukha dene vAlA marahama yA cha.ngA karane vAlI vastu
bamboo N 1. bA.nsa
ban N 1. niShedha,2. viGYApana
ban VT 1. niShedha karanA,roka denA
banal A 1. sAdhAraNa,mAmUlI,tuchchha,adhama,nIcha
banana N 1. kelA,kadalI
band N 1. paTTI,bandhana,2. samudAya,dala,giroha,jhuNDa,3. gAna maNDalI,gAne bajAne vAlo.n kA giroha
bandage N 1. paTTI,paTTA
bandage VT 1. paTTI bA.ndhanA
bandit N 1. DAkU,rAhajana
bandy VT 1. bahasa karanA,vivAda karanA,2. idhara se udhara mAranA yA phe.nkanA
bane N 1. viSha,2. vyathA,vipatti,mR^ityu,nAsha,dhva.nsa
bang VT 1. mAranA,Tho.nkanA,2. jora se shabda karanA,3. jora se ( phATaka Adi) banda karanA
bangle N 1. chUDI,kaDA,ka~Ngana
banish VT 1. nikAla denA,dUra karanA,bAhara kara denA,2. kAlepAnI bhejanA,desha nikAlA denA
banishment N 1. desha-nikAlA,nirvAsana,vanavAsa
bank N 1. bai.nka,bai.nkaghara,2. kinArA,taTa,3. bA.ndha,koThI
bank VTI 1. bai.nka me.n rUpayA rakhanA,2. bai.nka rakhanA,mahAjanI karanA
banker N 1. mahAjana,bai.nka kA mAlika yA adhyakSha
bankrupt N 1. divAliyA
bankruptcy N 1. divAlA
banner N 1. jha.nDA,dhvajA,patAkA
banquet N 1. bhoja,jevanAra,utsava
banquet VI 1. bhoja khAnA
banquet VT 1. bhoja denA
banter N 1. ha.nsI,ThaTThA,chuhala
banter VT 1. ha.nsI karanA,dillagI karanA,chuhala karanA,ha.nsI uDAnA
baptise VT 1. baptismA denA,2. nAma rakhanA
baptism N 1. baptismA,IsAI hone ke samaya prathama jala-sa.nskAra
baptize VT 1. baptismA denA,2. nAma rakhanA
bar N 1. shalAkA,chhaDa,Da.nDA,2. siTakinI,3. roka,rukAvaTa,4. adAlata me.n kaidiyo.n kA kaTagharA,5. vakIlo.n kA samudAya,6. chhUTa,7.bAra
bar VT 1. rokanA,bhItara na Ane denA,siTakinI se ba.nda karanA
barb N 1. A.nkaDI,kA.nTA
barbarian A 1. ja~NgalI,ga.nvAra,ashiShTa,asabhya
barbarian N 1. ja~NgalI,ga.nvAra,ashiShTa,asabhya
barbarism N 1. ja~NgalIpanA,asabhyatA,ga.nvArapana,ujaDDapana
barbarous A 1. ga.nvAra,pashu samAna,niShThura,banailA,asabhya
barber N 1. nAI
bard N 1. bhATa,kavi
bare A 1. na~NgA,nagna,anala.nkR^ita,khulA huA,khAlI,2. kevala
barefoot A 1. na~Nge pA.nva
barefooted Adv 1. na~Nge pA.nva se
barely Adv 1. mushkila se,kaThinAI se,kevala,2. spaShTatA se
bargain N 1. lena-dena,pakkI bAtachIta,kharIda-pharokhta,2. achchhA saudA
bargain VI 1. mola-bhAva karanA,mola-taula karanA,lena-dena me.n jhagaDanA,2. bAtachIta tai honA
bargain VT 1. bechanA,2. bAtachIta tai kara lenA
barge N 1. bajarA,mAla lAdane kI nAva,2. saira karane kI nAva
bark N 1. vR^ikSha kI chhAla,2. chhoTI nAva,3. bheDiyA-lomaDI-kutte Adi ke bhau.nkane kI AvAja
bark VI 1. bhau.nkanA
barley N 1. jau
barn N 1. khalihAna
barnacle N 1. ghoDe kI lohe kI nAtha,2. sIpa kI machhalI,3. ( pala.) ainaka
barometer N 1. bairomITara,vAyu-dAba-mApaka
baron N 1. tAllukadAra,i.nglai.nDa kA sabase nIche ke darje kA larDa,navAba
baroness N 1. tAlukadArastrI.i.nglai.nDa kA sabase nIche ke darje kA larDastrI.
barrack N 1. bairaka,sainiko.n ke liye banA ghara
barracks N 1. bairakaba.,sainiko.n ke liye bane ghara
barrel N 1. pIpA,2. belanAkAra nalI
barrel VT 1. pIpe me.n bharanA
barren A 1. Usara,ba.njara,2. bA.njha,janana shakti-hIna
barricade N 1. morachA,roka,shatru kA dhAvA rokane ke liye banAyI gayI asthAyI divAra
barricade VT 1. morachA bA.ndhanA,rokanA,vighna upasthita karanA,ba.nda karanA,2. gaDha banA kara dR^iDha karanA,surakShita karanA
barrier N 1. roka,ADa,bachAva,2. sImA,3. nAkA,chu.ngI-Adi lene kA sthAna
barrister N 1. bairisTara,vakIla,pradhAna vakIla
barrow N 1. ThelA-gADI
barter N 1. vinimaya,adalA-badalA
barter VTI 1. vinimaya karanA,adalA-badalI karanA,eka vastu dekara dUsarI vastu lenA
base A 1. nIcha,kamInA,chhoTA,adhama
base N 1. pe.ndA,nI.nva,AdhAra
base VT 1. AdhArita karanA
baseless A 1. nirAdhAra
bashful A 1. lajjAshIla,mu.nhachora,namra,vinIta
basic A 1. buniyAdI,AdhAra bhUta,AdhAra kI,AdhAra sa.nba.ndhI,2. mUla
basic N 1. mUlatattva,2. AdhArabhUta sAmagrI
basil N 1. tulasI
basin N 1. chilamachI,kama gaharAI kA gola bartana,kaThautI,pyAlA,nA.nda,2. jalAshaya,tAlAba,3. nadI ke Asa-pAsa kI bhUmi
basis N 1. AdhAra,nI.nva,jaDa,mUla
bask VI 1. dhUpa khAnA,dhUpa se.nkanA
bask VT 1. dhUpa me.n garama karanA yA se.nkanA
basket N 1. DaliyA,TokarI
bastard A 1. dogalA,jAraja,2. jhUThA,khoTA
bastard N 1. dogalA,jAraja sa.ntAna,varNasa.nkara,2. jhUThA,nakalI
bastion N 1. gaDha,burja,,koTa,gaDhagaja,
bat N 1. chamagAdaDa,2. ge.nda khelane kA ballA
batch N 1. jatthA,guTa,ghAna,thoka
bate VT 1. ghaTAnA,sastA karanA
bath N 1. snAnaghara,gusalakhAnA,2. snAna,nahAna
bath VI 1. nahAnA
bath VT 1. nahalAnA
bathroom N 1. snAnaghara,gusalakhAnA
baton N 1. chhaDI,so.nTA,sipAhI kA DaNDA yA chhaDI
battalion N 1. palaTana,senA,2. senA kA eka bhAga
batten N 1. takhtA,paTTA,2. Amoda pramoda yukta jIvana
batten VI 1. phala phUlanA,mauja manAnA,Amoda-pramoda-yukta jIvana gujAranA,2. moTA honA,3. takhtA lagAnA
batter N 1. ballebAja,2. ATe dUdha ityAdi kI lapasI,leI
batter VT 1. kUTanA,girAnA,toDanA,DhAnA,2. golA chalAnA
battery N 1. baiTarI,2. mAra,choTa,3. topakhAnA,4. morachA,damadamA
battle N 1. laDAI,yuddha
battle VI 1. laDanA,sAmanA karanA
battlefield N 1. raNa-maidAna,yuddhabhUmi
battleship N 1. yuddhapota
bauble N 1. khilaunA,tuchchha vastu
bay N 1. khADI,2. tejapAta kA vR^ikSha,3. bhau.nkanA
bay VI 1. bhau.nkanA,2. gheranA,bADA bA.ndhanA
bay VT 1. kone me.n dabAnA,2. khADI me.n lAnA
bayonet N 1. sa.ngIna,kircha
bayonet VT 1. sa.ngIna banAnA,kircha mAranA
bazaar N 1. bAjAra,hATa,2. eka prakAra kA melA
be VI 1. honA,ho jAnA,rahanA,jInA
beach N 1. samudrataTa,samudra kA kinArA,tIra
beacon N 1. AkAshadIpa,rAta ke samaya rAstA batalAne ke liye prakAsha
beacon VT 1. diyA dikhAnA,prakAsha karanA
bead N 1. manakA,mAlA kA dAnA,mAlA
beak N 1. cho.ncha
beam N 1. kaDI,dharaNI,baDerI,2. tulA daNDa,3. kiraNa samUha
beam VI 1. prakAsha DAlanA,chamakanA
bean N 1. sema,lobiyA
bear N 1. bhAlU,rIchha
bear VI 1. sahanA,kaShTa uThAnA
bear VT 1. le jAnA,le chalanA,2. sahanA,3. jananA,utpanna karanA,phala denA
beard N 1. dADhI,2. bhuTTe Adi ke bAla
bearer N 1. vAhaka
bearing N 1. vahana,sahana,Dha~Nga,chhabi,2. lagAva,sa.nba.ndha,3. vyavahAra,chAla,abhiprAya
beast N 1. chaupAyA,pashu,2. kaThora manuShya
beat N 1. choTa,mAra,2. adhikAra
beat VI 1. dhaDakanA,2. TakarAnA
beat VT 1. mAranA,kUTanA,chhA.nTanA,phe.nTanA,2. harAnA,parAjita karanA
beatify VT 1. sukha denA,magna karanA,sukhI banAnA
beau N 1. ra.ngIlA,bA.nkA,chhailA,2. premI
beautiful A 1. sundara,saundaryayukta,divya
beautify VT 1. sajAnA,shR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA,sundara banAnA,ala.nkR^ita karanA
beauty N 1. sundaratA,saundarya,manoharatA,lAvaNya,suhAvanApana
beaver N 1. UdabilAva
because Conj 1. kyo.nki,2. isa kAraNa se
beck N 1. sa.nketa,2. chhoTI nadI,sotA
beckon VT 1. sa.nketa karanA,A.nkha mAranA
become VI 1. bana jAnA,honA,ho jAnA
become VT 1. phabanA,ThIka honA,shobhA denA
becoming A 1. suhAvanA,shobhAjanaka,2. uchita,yogya,yathochita,upayogI,sajIlA
bed N 1. bichhaunA,bistara,chArapAI,2. taha,parta,3. pharsha,4. kyArI,5. tAlAba nadI Adi kA talA
bed VT 1. lagAnA,bonA
bedeck VT 1. sajAnA,sushobhita karanA,ala.nkR^ita karanA
bedlam N 1. pAgalakhAnA
bedridden A 1. shayyAgrasta,buDhApe yA bImArI ke kAraNa bistara para paDA huA
bee N 1. madhumakkhI
beef N 1. go mA.nsa
beehive N 1. madhumakkhI kA chhattA
beer N 1. biyara,jau kI madirA
beer-house N 1. sharAbaghara,jau kI madirA bikane kA ghara
beet N 1. chukandara
beet V 1. unnata karanA,sudhAranA,uThAnA,2. Aga jalAnA
beetle N 1. mogarI,2. gubarailA,bhau.nrA
befall VI 1. bItanA,honA
befall VT 1. A paDanA,bItanA,honA
befit V 1. shobhA denA,ThIka honA,phabanA
before Adv 1. pahale,Age,pUrva,
before Prep 1. Age,2. sammukha,sAmane,hAtha me.n,3. peshI me.n,sammukha,4. baDha kara,uttamatara
beforehand A 1. pahale se,prathama hI,
befriend V 1. kR^ipA karanA,sahAyatA denA,mitravat vyavahAra karanA
beg VI 1. bhIkha mA.nganA
beg VT 1. prArthanA karanA,vinaya karanA
beget VT 1. janma denA,2. paidA karanA,upajAnA,utpanna karanA,3. utpanna karanA,kAraNa honA
beggar N 1. bhikhArI,bhikShuka
beggar V 1. ka.ngAla kara denA,TukaDe ma.ngavAnA,daridra kara denA
begin VI 1. prArambha honA,utpatti honA,honA,uThanA
begin VT 1. prArambha karanA,paidA karanA,utpanna karanA
beginner N 1. prArambha karane vAlA,nI.nva DAlane vAlA,2. nausikhiyA,abhyAsI
beginning N 1. Arambha,Adi,utpatti,udbhava,nikAsa,dahAnA
behalf N 1. hetu,artha,sahArA,kAraNa,liye,nimitta
behave VI 1. vyavahAra karanA,chalanA,bartanA
behaviour N 1. bartAva,chAla chalana,AcharaNa,chAla DhAla
behead VT 1. sira kATanA,sira kATa kara alaga kara denA
behest N 1. AGYA,Adesha
behind Prep 1. pIchhe,pashchAta,ghATa,kamatara,2. dera me.n,nIche
behold VT 1. nihAranA,avalokana karanA,dhyAna pUrvaka dekhanA
beholden A 1. kR^itaGYa,anugrahIta
behoof N 1. lAbha,upakAra,pakSha,hita
behove VT 1. upayukta honA,phabanA,yogya honA,Avayashka honA
being A 1. vartamAna
being N 1. jIva,jIvana,avasthA,2. vaha jisakA astitva ho,3. jantu
belch VT 1. DakAra lenA,DakAranA,nikAla phe.nkanAjaise jvAlA mukhI pahADa se dhuye.n kA nikAlanAnA
beleaguer VT 1. ghera lenA,avarodha karanA
belie VT 1. jhUThA karanA,jhuThalAnA,mithyA pramANita karanA,doShAropaNa karanA,khoTA karanA
belief N 1. vishvAsa,pratIti,2. mata,iShTa,GYAna,3. vichAra,mata
believe VI 1. vishvAsa rakhanA,vichAra karanA,chintA karanA,anumAna karanA,mAnanA,2. bahAnA karanA
believe VT 1. vishvAsa karanA,mAnanA,pratIti karanA,nA
belittle VT 1. chhoTA karanA,mUlya ghaTAnA
bell N 1. gha.nTA,gha.nTI
bell VT 1. gha.nTI bA.ndhanA,gha.nTA lagAnA
belle N 1. ra.ngIlI,sundarI
bellicose A 1. laDAkA,yodhana shIla
belligerent A 1. yuddhakArI,yoddhA,laDAkA
belligerent N 1. yoddhA,laDAkA,manuShya yA dala
bellow N 1. garajana,sA.nDa kI garja,chillAhaTa
bellow VT 1. rambhAnA,sA.nDa kI bhA.nti jora se chillAnA,garjanA,garajanA
bellows N 1. dhau.nkanI,khAla
belly N 1. peTa,udara,jhola,kokha
belly VI 1. phUla uThanA
belly VT 1. phulAnA,bharanA,pUrA karanA
belong VI 1. kisI kA honA,mAlakiyata honA,2. sambandha yA sarokAra rakhanA,laganA,milA honA,lagA honA
belongings N 1. mAla,sampatti,2. kuTumbI,sambandhI
beloved A 1. priya,pyArA,chAha kiyA gayA,prema pAtra
beloved N 1. priya,prema pAtra
below Prep 1. tale,nIche,shreNI me.n kama yA nIche,2. dharatI para,3. pAtAla me.n,naraka me.n,4. samatulya se kama,utarA huA
belt N 1. peTI,paratalA,kamara bandha,kaTi bandha
bemoan VTI 1. pachhatAnA,ronA,vilApa karanA
bench N 1. bai.ncha,pIDhA bai.ncha,2. vichArAsana,dharmAsana,3. nyAyadhIsha samudAya
bend N 1. ghumAva,moDa,jhukAva,bala
bend VT 1. TeDhA karanA,jhukAnA,moDanA,2. dila lagAnA,3. basa me.n lAnA,sira jhukAnA
bend VT 1. jhuka jAnA,TeDhA ho jAnA
beneath Prep 1. nIche,tale,2. ayogya,utara kara
benediction N 1. AshIrvAda,kalyANa,dhanyavAda
benefactor N 1. hitakArI,bhalAI karane vAlA,upakArI,puNyAtmA
benefice N 1. dharmavR^itti,purohita kI jIvikA nimitta vR^itti,pAdarI kI pada vR^iddhi
beneficial A 1. guNakAraka,lAbhadAyaka,hitakara
benefit N 1. guNa,lAbha,hita,anugraha
benefit VI 1. lAbha uThAnA,lAbha yA upakAra honA
benefit VT 1. bhalA karanA,upakAra karanA,lAbha pahu.nchAnA
benevolence N 1. bhalAI,kR^ipA,dayA,hita,shubhachintA,2. dravyadAna
benevolent A 1. dayAlu,hitaiShI,bhalA chAhane vAlA,shIlavanta
benign A 1. kR^ipAlu,dayAshIla,mR^idu svabhAva,anukUla,hitakArI
bent A 1. TeDhA,muDA huA,jhukA huA,2. dR^iDha,kamara bA.ndhe huye
bent N 1. jho.nka,moDa,jhukAva,ruchi,ichchhA
bequeath VT 1. ichchhA patra( vasIyatanAmA) dvArA apanA dhana dUsare ko likha denA,vasIyata karanA
bequest N 1. sa.nkalpa.dAna,rikthadAna,vasIyata
berate VT 1. jora se DA.nTanA,dhamakAnA
bereave VT 1. va.nchita karanA,le lenA,chhIna lenA
bereavement N 1. gamI,priyajana kI mR^ityu,mauta,hAni
berry N 1. jhaDaberI,dAnA,pipalI,koI chhoTA phala,bera
berth N 1. bartha,jahAja me.n shayanasthAna,jahAja kI eka koTharI,2. naukarI,3. jahAja Thaharane kA sthAna,la.ngara DAlane kI jagaha,4. koI uchita yA TikA huA sthAna
berth VT 1. la.ngara DAlanA
beryl N 1. phIrojA,lahasuniyA
beset VT 1. ghera lenA,rokanA,satAnA,vyAkula karanA,nAka me.n dama karanA,TUTa paDanA
beside Prep 1. pAsa,nikaTa,lagabhaga,samIpa,viShaya se bAhara,upasa.ngata,pare,nyArA,2. atirikta,3. Ape se bAhara,Ape me.n nahI.n
besides Adv 1. aura bhI,isake uparAnta yA atirikta,sivAya isake,tisa para
besiege VT 1. ghera lenA.gherA DAlanA
best A 1. sarvottama,saba se achchhA,ati uttama,shreShTha
best Adv 1. sarvottama rIti se
best N 1. shreShTha avasthA,2. yathAsAdhya cheShTA
bestow VT 1. denA,dAna karanA,arpaNa karanA
bet N 1. sharta,bAjI,dA.nva,hoDa
bet VT 1. hoDa badanA,dA.nva lagAnA
betray VT 1. vishvAsaghAta karanA,dhokhe se pakaDA denA,vishvAsaghAta karake pakaDavA denA,2. vishvAsaghAta se batalAnA yA prakaTa karanA,3. chihna dikhalAnA,prakaTa karanA,patA denA,bhaNDA phoDanA,4. ulTI rAha batAnA,bahakAnA
better A 1. behatara,do vastuo.n yA vyaktiyo.n me.n shreShThatara,uttamatara
better Adv 1. behatara tarIke se,adhika achchhI rIti se,adhika subhIte se
better N 1. aura yogya vyakti,lAbha,subhItA,shreShThatA
better VT 1. sa.nvAranA,sundara banAnA,unnata karanA
between Prep 1. ke bIcha,bIcha me.n,me.n,madhya me.n
beverage N 1. rasa,pIne kI vastu,dArU,madirA,peya,pAna
bevy N 1. chiDiyo.n kA jhu.nDa,2. striyo.n kA dala,mahilA samudAya
beware VI 1. sAvadhAna honA,sacheta honA
bewilder VT 1. hairAna karanA,ghabarAnA,2. bhulAnA,bahakAnA
bewitch VT 1. jAdU karanA,mohita karanA,rijhAnA,lubhAnA,pha.nsAnA
beyond Prep 1. pAra,pare,udhara,bAhara,dUra,baDhavAra,Age
bias N 1. pakShapAta,taraphadArI,bhAva,jhukAva,2. kisI gola vastu kI eka ora kA bhAra
bib N 1. biba,chhoTA kapaDA jo bachcho.n kI chhAtI para kapaDo.n ko bachAne ke liye lagA diyA jAtA hai
biblical A 1. bAibila kA,bAibila sa.nba.ndhI,bAibila me.n likhA huA
bicameral A 1. do vyavasthApaka a.nga yukta
bicentenary A 1. do sau varSha vAlA,do shatAbdI kA
bicentenary N 1. do sau varShIya utsava,dvitIya shatAbdI kA utsava
bicker N 1. jhagaDA,andhAdhu.ndha laDAI
bicker VT 1. jhagaDanA,khaTapaTa karanA,no.nka jho.nka karanA,2. kA.npanA,shabda karate huye chalanA jaise nadInA
bicycle N 1. sAikila
bicyclist N 1. sAikila chalAne vAlA
bid N 1. nIlAma kI bolI
bid VT 1. bolI bolanA,mola ThaharAnA,2. AGYA denA,Adesha denA,3. nevatA denA
bidder N 1. bolI lagAnevAlA,nIlAma kI bolI bolane vAlA
bidding N 1. bolI,2. AGYA,Adesha,nima.ntraNa
bide VI 1. rahanA,basanA
bide VT 1. sahanA,bhoganA,2. pratIkShA karanA
biennial A 1. dvivArShika,do sAla taka rahane vAlA,do sAla me.n eka bAra vAlA
bier N 1. arthI,janAjA,murdA le jAne vAlI gADI
big A 1. baDA,mahAna,sthUla,2. mahatvapUrNa,3. garbhiNI,4. abhimAnI,5. bharapUra,6. phUlA huA
bigamy N 1. dvipatnItva,eka pati yA patnI ke jIte jI dUsarA vivAha karanA
bigot N 1. haThadharmI,kaTTara,apane mata kA haThI,pakShapAtI
bigotry N 1. haTha,pakShapAta,kaTTarapana
bile N 1. pitta
bill N 1. cho.ncha,2. lekhA patra,3. prastAvita rAjaniyama( kAnUna) ,4. nuskhA,auShadhividhAnapatra,5. eka laDAI kI kulhADI,paudhA katarane kI kai.nchI
bin N "1. DibbA,bhaNDAra,godAma,anAja, madirA Adi rakhane kA sthAna"
binary N 1. doharA,dviguNa,joDA,dvivarNa
bind VT 1. bA.ndhanA,kasanA,beDiyA.n DAlanA,2. ahasAnama.nda karanA,3. pakkA karanA,sharta karanA,4. koShThabaddha karanA,5. jiLa bA.ndhanA,6. lapeTanA
binding A 1. Avashyaka,uchita,rokane vAlA,bA.ndhane vAlA
binding N 1. jiLabandI,daphtI,jiLa
binocular N 1. dUrabIna
biographer N 1. jIvanI lekhaka
biography N 1. jIvanI
biology N 1. jIvaviGYAna,jIva aura udbhija sharIra kI vidyA
biplane N 1. dvipa.nkhI vAyuyAna
birch N 1. sanaubara kA peDa,sanTI
bird N 1. chiDiyA,pakShI
birth N 1. janma,utpatti,2. paitrika upAdhi,pada,3. gharAnA,kulInatA,4. janma denA,utpanna karanA
birthday N 1. janmadina
birthplace N 1. janmasthAna
birthrate N 1. janmadara
birthright N 1. janmasiddha adhikAra
biscuit N 1. biskuTa,TikiyA
bishop N 1. bishapa,baDA pAdarI,dharmAdhyakSha
bismuth A 1. phUla,dhAtu,kA.nsA
bit N 1. TukaDA,2. dahAnA,lagAma,3. kaura,grAsa,4. chhoTA a.nsha
bitch N 1. kutiyA
bite VT 1. kutaranA,dA.nta se kATanA,2. dukha denA,3. pakaDa lenA,thAmanA,4. Da.nka mAranA,5. mu.nha mAranA,chArA lenA,6. ThaganA
biting A 1. teja,chubhatI huI,tIkShNa,kaTu,pIDA kara
bitter A 1. kaDuvA,jhAladAra,charaparA,2. kaThora,santApI,shokamaya
bitterly Adv 1. kaDuvAhaTa ke sAtha,phUTa phUTa kara,dhADa mAra kara,jora se,kasa ke,adhika
bitterness N 1. kaDuvApana,tIkShNatA,2. dveSha,3. kArkashya,kaTu svabhAva,4. shoka,dukha
bitumen N 1. rAla
biweekly Adv 1. arddhasAptAhika,saptAha me.n do bAra
black A 1. kAlA,shyAma,2. a.ndherA,3. bhaya.nkara,4. udAsa,sogI
blackboard N 1. blaikaborDa,shyAmapaTTa
blacking N 1. syAhI,chamaDA Adi chamakAne kI syAhI
blackmail N 1. blaikamela,dhamakI dvArA rUpayA lenA
blacksmith N 1. luhAra
blade N 1. pattI,dala,a.nkura,2. dhAra,phalachAkU Adi kA
blame N 1. doSha,kala.nka,pApa,aparAdhI
blame VI 1. doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA
blameless A 1. nirdoSha
bland A 1. komala,narama,chikanA,halakA
blank A 1. ujjvala,korA,2. khAlI,shUnya,3. hakkA bakkA
blank N 1. rikta sthAna
blanket N 1. kambala,loI
blaspheme VT 1. IshvaranindA karanA,Ishvara yA kisI pavitra vastu kI nindA karanA
blasphemy N 1. Ishvara nindA
blast N 1. visphoTa,2. A.ndhI,jho.nkA,jora kI phU.nka,jhulasa,vipada,vAyuvega,3. bhabhaka,4. havA se bajane vAle bAje kA shabda
blast VT 1. bArUda se uDA denA,2. naShTa karanA,jhulasA denA
blaze N 1. lau,bhaDaka,chamaka,dIpti,jvAlA
blaze VT 1. lau uThanA,bhaDakAnA,phailanA,2. prakaTa honA,vikhyAta honA
bleach VI 1. ujalA honA,nikhara jAnA
bleach VT 1. ujalA karanA,nikhAranA
bleak A 1. udAsa,sUnA,rUkhA,2. khulA huA,3. shItala
bleed VI 1. lahU nikAlanA,khUna denA,2. katla honA,3. rUpayA khonA,4. kuDhanA,dila dukhAnA
bleed VT 1. lahU nikAlanA
blemish N 1. kala.nka,doSha,truTi
blend N 1. mela,mishraNa
blend VI 1. milanA
blend VT 1. milAnA,mishraNa karanA,gaDabaDa karanA
bless VT 1. AshIrvAda denA,saubhAgyashAlI karanA,2. praphullita karanA,prasha.nsA karanA,guNa gAnA
blessed A 1. bhAgyavAna,pavitra,praphullita,samR^iddha,dhanya
blessing N 1. AshIrvAda,anugraha,kR^ipA,Ishvara kI dena
blight N 1. pAlA,tuShAra
blight VT 1. kumhalAnA,murajhAnA,pAlA mAranA
blind A 1. netrahIna,a.ndhA,2. aGYAna,besamajha,3. banda
blind N 1. ADa,paTTI,2. jhilamilI,3. dhokhA,bhulAvA
blind VT 1. andhA karanA,dhokhA denA,2. A.nkha michaunInA
blindfold VT 1. A.nkha banda kara denA,bhaTakA denA
blindness N 1. andhApana,2. aGYAnatA
blink N 1. jagamagAhaTa,jhalaka,jhapaka
blink VT 1. A.nkha jhapakAnA,A.nkhe.n michamichAnA,thoDA dekhanA,TimaTimAnA
bliss N 1. Ananda,harSha,kalyANa,ma.ngala,vilAsa
blister N 1. chhAlA,phapholA,phunsI
blithe A 1. ha.nsamukha,pulakita,laharI,Anandita,prasannachita
bloat VI 1. phUlanA,sUjanA
bloat VT 1. phulAnA,sujAnA
block N 1. blaka,khaNDa,laTThA,kundA,2. roka,3. phA.nsI dene kA takhtA,4. kIla,5. gharo.n kI pa.nkti,6. guTakA
block VT 1. rokanA,banda karanA
blockade N 1. nAkAbandI,kisI sthAna ko senA yA jahAja se ghera lenA
blockade VT 1. ghera lenA,nAkAba.ndI karanA
blond A 1. sunaharA bhUrA,halke sunahare bhUre ra.nga kA,2. sundara,gorA
blond N 1. gore sharIra va nIlI A.nkha vAlA manuShya
blonde A 1. sunaharA bhUrA,halke sunahare bhUre ra.nga kA,2. sundara,gorA
blonde N 1. gore sharIra va nIlI A.nkha vAlA manuShya
blood N 1. rakta,khUna,lahU,2. va.nsha,kula,gotra,3. svabhAva
bloodless A 1. raktahIna,pIlA,kaThora,2. mR^ita
bloodshed N 1. raktapAta,vadha,raktabahAva
bloody A 1. kaThora,nirdayI,lahUluhAna,hatyArA
bloom N 1. kalI,ko.npala,phUla,puShpa,2. baura,lAlI,yauvana,navayauvanA
bloom VI 1. phUlanA,khilanA,bahAra para AnA,umaDanA
blossom N 1. kalI,ko.npala,phUla,puShpa
blossom VI 1. phUlanA,khilanA,samR^iddha honA,phalanA
blot N 1. dAga,dhabbA
blot VT 1. chhIlanA,2. dAgadAra karanA,dhabbA lagAnA
blow N 1. choTa,ghU.nsA,2. makkhI ke aNDe,3. havA kA jho.nkA
blow VI 1. uDa jAnA,phUla jAnA,akaDanA,2. bhaka se ho jAnA,phaTa jAnA
blow VT 1. uDAnA,phulAnA,bajAnA,havA bharanA,bulabulA banAnA,2. dahakAnA,jalAnA,3. phailAnA,prasiddha karanA
blue A 1. nIlA,AsamAnI,AkAshI
blue N 1. nIla,AsamAnI ra.nga,2. AkAsha,3. samudra
bluestone N 1. nIlA thothA,tUtiyA
bluff A 1. baDA,DhITha,kaTTara,rUkhA,karkasha,chauDA
bluff N 1. pahADI,DA.nga,2. dhamakI,baDI baDI nijI prasha.nsA kI bAte.n kevala
bluff VT 1. baDI baDI bAte.n karake bhulAvA denA
blunder N 1. baDI bhUla,doSha
blunder VI 1. kuprabandha karanA,binA soche samajhe kaha DAlanA
blunder VT 1. baDI bhUla karanA
blunt A 1. ku.nThita,sIdhA sAdA,ujaDDa,rUkhA,sthUla
blunt VT 1. dhAra kama karanA,manda karanA
blur N 1. chittI,dhu.ndhalApana,kala.nka,dAga
blur VT 1. dhabbA DAlanA,dhu.ndhalA kara denA
blurt VT 1. besamajhe bUjhe kahanA
blush N 1. mukhaDe para kI lAlI,2. achAnaka dR^ishya
blush VT 1. lajjita honA,lAla ra.nga ho jAnA
bluster N 1. shekhI,DI.nga,bandara dhamakI
bluster VT 1. sanasanAnA,dhamakAnA
boar N 1. ja.ngalI sUara
board N 1. borDa,paTTa,paTarA,takhtA,2. meja,3. jahAja kA takhtA,4. bhojana,5. sabhA,pa.nchAyata,ra.ngama.ncha
board VI 1. bhojana karanA,khAnA khAnA
board VT 1. bhojana denA,khilAnA,2. chaDhAnA,3. paTarA lagAnA
boarder N 1. borDara,niyata hisAba para dUsare ke sAtha khAnA khAne vAlA,2. jo jahAja para jAtA hai
boarding house n 1. chhAtrAlaya,khAne aura rahane kA sthAna
boast N 1. baDAI,DI.nga,shekhI,aha.nkAra,2. abhimAna yA baDAI kI bAta
boast VI 1. lambI chauDI hA.nkanA,abhimAna yukta bAta karanA,shekhI mAranA
boast VT 1. lambI chauDI hA.nkanA,abhimAna yukta bAta karanA,shekhI mAranA,a.nhakAra karanA
boastful A 1. dambhI,ghamaNDI,labADiyA,darpI
boat N 1. nAva,naukA
boatman N 1. kevaTa,nAvika,mA.njhI,nAva vAlA
bob N 1. laTakana,jhumakA,2. hichakolA,3. jhA.nsA,paTTI
bob VI 1. hilanA,DolanA,Upara nIche honA
bob VT 1. uThA girAnA,Upara nIche karanA,2. thappaDa lagAnA
bode VTI 1. shakuna denA,pahale se chetAnA,Agama kahanA
bodice N 1. a.ngiyA,cholI,ka.nchukI
bodily A 1. shArIrika,daihika
bodily Adv 1. shArIrika rUpa se,deha se,2. bilkula,ekadama
body N 1. sharIra,deha,kAyA,2. manuShya,jana,3. mukhya bhAga,mukhya a.nga,4. sa.nsthA,jhunDa,janasamUha,vastu,pi.nDa
bodyguard N 1. baDIgArDa,a.ngarakShaka,tanarakShaka
bog N 1. daladala,pa.nka,pha.nsAva
boggle N 1. sha.nkA,sa.ndeha,Apatti,phUhaDapana
boggle VT 1. jhijhakanA,hichakichAnA
bogus A 1. nakalI,banAvaTI,jhUThA,kalpita
boil N 1. phoDA,chhAlA,sUjana
boil VI 1. ubalanA,khaulanA,garama honA
boil VT 1. ubAlanA
boiler N 1. baTuA,patIlI,kaDhAI,baTalohI
boisterous A 1. udhamI,prachaNDa,prabala,garjanakArI,kalahakArI
bold A 1. daba.nga,nirbhIka,shUra,vIra,utsAhI,niDara,dilera,2. pramukha,spaShTa,3. khaDA,sIdhA
bolster N 1. masanada,gAvatakiyA,gola lambA takiyA,gaddI,2. AdhAra,sahArA,avalamba
bolster VT 1. sahArA denA,takiyA lagAnA,rakShA karanA
bolt N 1. chaTakhanI,khaTakA,2. tIra,bANa,3. phalA.nga
bolt VI 1. bhAga jAnA,champata ho jAnA,phura se nikala jAnA
bolt VT 1. chaTakhanI lagAnA,beDI DAlanA,2. haDapa kara jAnA,3. parakhanA,chhAnabIna karanA
bomb N 1. bama,bama kA golA
bomb VI 1. bama phe.nkanA
bomb VT 1. bama girAnA,bama se AkramaNa karanA
bombard VT 1. golA chalAnA,topo.n se uDAnA
bombast N 1. shabdADambara,anarthaka baDe baDe shabdo.n kA prayoga,lambI chauDI bAtachIta
bombastic A 1. shabdADambarayukta,baDe baDe shabdo.n se bharA huA
bond N 1. bandhana,bandha,joDa,mela,2. pratiGYA patra,3. kartavya,karma
bondage N 1. dAsatva,kaida,bandhana
bone N 1. haDDI,asthi
bonfire N 1. holI,alAva,jayasUchaka agni,agnikrIDA
bonnet N 1. TopIstriyo.n ke oDhane kI
bonny A 1. sundara,cha.nchala,rUpavAna,khilADI,suDaula,chapala,magna,harShita
bonus N 1. bonasa,pAritoShika,lAbha
bony A 1. haDDIdAra,puShTa,moTA tAjA
booby N 1. mUrkha,anADI,buddhihIna
book N 1. pustaka,kitAba,pothI,gra.ntha
book VT 1. likhanA,bahI me.n likhanA,TA.nka rakhanA,2. buka karanA
bookcase N 1. kitAbo.n kI alamArI
booklet N 1. chhoTI pustaka,guTakA
bookseller N 1. pustakavikretA,pustaka bechane vAlA
book keeper N 1. munIma,lekhAkAra
book keeping N 1. hisAba kitAba,bahI khAtA,lekhA jokhA
boom N 1. bhinabhinAhaTa,sanasanAhaTa,danAdana,topa kA shabda,2. bhAva kA baDhanA,mUlya vR^iddhi,2. pAla phailAne kI ballI yA chhaDa
boom VT 1. garajanA,golI kA shabda karanA,danadanA,jha.nkAranA,2. jhapaTa ke jAnA
boon N 1. varadAna,prasAda,2. prArthanA,3. anugraha,4. kR^ipAlu,mR^idusvabhAva,dAtA,udAra
boot N 1. jUtA,2. lAbha,3. upAya,4. kaShTa pahu.nchAne kA eka yantra
booth N 1. chhappara,jho.npaDA,kuTI,mele kI dukAna
bootstrap N 1. jUte kA phItA
booty N 1. lUTa,lUTa kA mAla
border N 1. kinArA,chhora,sImA,kagAra,gherA,2. A.nchala,bela,goTa
bore N 1. chheda,randhra,chhidra,2. sutArI,baranA,bandhana,3. ta.nga karane vAlA manuShya,4. lahara kA chaDhAva,5. bandUka ityAdi kI nalI kA chheda
bore VTI 1. chheda karanA,ta.nga karanA,dukhI karanA
borough N 1. nagara,nagara jo pArliyAme.nTa me.n apanA pratinidhi bheje
borrow VT 1. udhAra mA.nganA,R^iNa lenA,2. anukaraNa karanA
bosom N 1. chhAtI,hR^idaya,2. Ali.ngana,3. bhItara,abhya.ntara,4. vishvAsI,a.ntara.nga,hArdika
bosom VT 1. mana me.n rakhanA,peTa me.n rakhanA,chhipAnA
boss N 1. phUlI,bUTA,2. praba.ndhakartA,netA,aguA
boss VT 1. prabandha karanA,dekhabhAla karanA
botany N 1. vanaspatishAstra,jaDI bUTI kI vidyA,vanaspati vidyA
botch N 1. muhA.nsA,phunsI,2. kachchA kAma,bhaddA kAma
both Conj 1. dono,ubhaya
both Det 1. dono,ubhaya
bother VT 1. khijAnA,vyAkula karanA,nAka me.n dama karanA,jAna khAnA,ta.nga karanA
bothersome A 1. kaShTaprada,jha.njhaTI,bakheDe kA
bottle N 1. botala,shIshI
bottle VT 1. botala me.n banda karanA,ba.ndhana me.n rakhanA
bottom N 1. talA,pe.ndA,sabase nIche kA bhAga,2. AdhAra,nI.nva,3. jahAja,4. talachhaTa,gAda
bottomless A 1. athAha,agama
bough N 1. shAkhA,DAla,TahanI
bouillon N 1. rasA,jhola,shorabA
boulder N 1. bA.nTa,baTTA,gola patthara
bounce N 1. chhalA.nga,chaukaDI,kulA.ncha,dhamAkA,dhakkA,2. DI.nga
bounce VI 1. uchhala paDanA,kUda uThanA,2. DI.nga mAranA,3. khaTakhaTAnA
bound A 1. jAne vAlA,lAchAra,vivasha
bound N 1. chhalA.nga,uchhala kUda,2. sImA
bound VTI 1. sImA bA.ndhanA,parimita karanA,gheranA,2. rokanA,3. kUdanA,kulA.nche mAranA,uchhalanA
boundary N 1. sImA,gherA,meDha
boundless A 1. asIma,ananta,amita,niravadhi
bounty N 1. udAratA,dAnashIlatA,sahAyatA,2. inAma
bouquet N 1. guladastA,phUlo.n kA guchchhA
bourgeoisie N 1. burjuA,madhya vargI
bourn N 1. chhora,kinArA,sImA,2. dhArA,saritA
boutique N 1. buTIka,2. jhagaDA,3. pArI,bArI,4. jA.ncha
bovine A 1. pashuvat,gAya gorU samAna,Da.ngara jaisA
bow N 1. praNAma,namaskAra,praNAma karane me.n jhukanA,2. anADI,3. dhanuSha,kamAna
bow TVI 1. jhukanA,praNAma yA namaskAra karanA,2. mAnanA
bower N 1. ku.nja,kuTI,latA ma.nDapa
bowl N 1. kaTorA,pyAlA,2. lakaDI kI ge.nda
bowl VT 1. ge.nda phe.nkanA,ge.nda se khelanA,luDhakAnA
bowman N 1. dhanuShadhArI,niSha.ngI
box N 1. sandUka,2. ghU.nsA,3. kochavAna ke baiThane kI jagaha
box VI 1. ghUsama ghU.nsA karanA,mukkA laDAnA
box VT 1. sandUka me.n banda karanA,2. ghU.nsA yA mukkA mAranA
boy N 1. laDakA,bAlaka,shishu
boycott VT 1. bahiShkAra karanA,vyavahAra banda kara denA
boyhood N 1. laDakapana,bAlyAvasthA,shaishava
boyish A 1. laDakapane kA,laDako.n ke svabhAva vAlA,bAlasadR^isha
brace N 1. bandhana,charma badha,paTTI,tamasA,joDA,2. ghera,lakIra,3. dhanukoShThaka
brace VT 1. bA.ndhanA,kasanA,dR^iDhatA se pakaDanA,2. sahArA denA,dR^iDha karanA,3. tanI lagAnA,adavAna kasanA
bracelet N 1. chUDI,ka.ngana,pau.nhachI
brach N 1. AkheTI kutiyA
bracket N 1. braikaTa,divAlagIra
bracket VT 1. koShTha me.n banda karanA
brackish A 1. khArI,khArA
brag N 1. abhimAna,DI.nga,apanI prasha.nsA,2. tAsha kA eka khela
brag VT 1. DI.nga hA.nkanA,apanI prasha.nsA karanA
braid N 1. veNI,choTI,guthe huye bAla,taha,chunnaTa
braid VT 1. baTanA,gU.nthanA
brain N 1. mastiShka,2. samajha,buddhi
brake N 1. jhADI,ka.nTakabana,2. ka.nghI,3. pahiyo.n kI roka,gatirodhaka,aTakAva,4. paTarA,maiDhA,hai.ngA,5. ghoDe nikAlane kI khaDakhaDiyA
bramble N 1. kaTIlI jhADI
bran N 1. bhUsI,chokara
branch A 1. sahAyaka,adhIna
branch N 1. shAkhA,DAlI,TahanI,2. bhAga,TukaDA,shAkhA,3. kula,santAna,3. hiraNa ke sI.nga
branch VI 1. phUTa nikalanA,vibhAjita honA
branch VT 1. shAkhAye.n nikAlanA,vibhAjita karanA,bA.nTanA,2. bela bUTo se sushobhita karanA
brand N 1. jalI huI lakaDI,2. talavAra,3. dAga,chhApa,saudAgaro.n kA chihna,kala.nka kA TIkA
brand VT 1. garama lohe se jalAnA,chihna banAnA,kala.nka lagAnA
brandish VT 1. ghumAnA,phirAnA,bhA.njanA,lapalapAnA
brandy N 1. brA.nDI,eka prakAra kI madirA
brass N 1. pItala,2. gustAkha,nirlajja,dhR^iShTa
bravado N 1. sAhasa pradarshana,gIdaDa bhabhakI,dhamakI,DI.nga
brave A 1. shUravIra,bahAdura,sAhasI
brave VT 1. sAmanA karanA,lalakAranA
bravery N 1. shUratA,bahAdurI,vIratA,sAhasa
brawl N 1. laDAI,jhagaDA,gulagapADA
brawl VT 1. jhagaDanA,gAlI galauja karanA,gulagapADA karanA
brawn N 1. sUara kA mA.nsa,khama,2. puTThA
brawny A 1. sabala,puShTa,gaThIlA,balavAna
bray N 1. re.nkanA,gadhe kA shabda
bray VT 1. re.nkanA,hI.nkanA
brazen A 1. pItala kA,2. nirlaja,besharma
breach N 1. darAra,2. ulla.nghana,TUTa,bha.njana,bha.nga,3. laDAI,manamuTAva
breach VT 1. darAra karanA,chheda karanA,se.ndha karanA
bread N 1. breDa,roTI,2. jIvikA,rojI
breadth N 1. chauDAI,vistAra,vistR^ita,2. pATa,3. AsAra
break N 1. TUTa,darAra,khAlI yA TUTI jagaha,antara
break VT 1. toDanA,TukaDe TukaDe karanA,2. bala toDanA,jora ghaTAnA,kama karanA,nAsha karanA,3. bhaNDA phoDanA,prakaTa karanA,4. toDanA,phoDanA,5. bha.nga karanA,la.nghana karanA,6. pAlanA,7.TUTanA,phaTanA,khila jAnA,8.TakarAnA,thapeDa khAnA,9.pau phaTanA,taDakA honA,aruNodaya honA
breaker N 1. toDane vAlA,chaTTAno.n se Takkara khAne vAlI lahara
breakfast N 1. jalapAna,nAshtA,kalevA,2. chhoTI hAjirI
breast N 1. chhAtI,hR^idaya,sInA,antaHkaraNa
breath N 1. shvAsa,sA.nsa,prANa
breathe VTI 1. sA.nsa lenA,2. chupake se kahanA
breathless A 1. hA.nphatA huA,prANahIna,mR^ita
breech N 1. pe.ndA,sharIra kA nichalA hissA
breed N 1. kula,va.nsha,jhola,
breed VT 1. paidA karanA,pAlanA,pAlana poShaNa karanA
breeding N 1. jananA,pAlana poShaNa,shikShaNa,shikShA,2. prakAra,Dha.nga
breeze N 1. manda samIra
brevity N 1. sa.nkShepa,laghutA,kamI
brew VI 1. madirA banAnA,2. umaDanA,ghumaDanA,3. ekatra honA
brew VT 1. madya banAnA,madya khI.nchanA
brewery N 1. sharAba kI bhaTTI,madya banAne kA sthAna yA bhaTTI,kalAlI
bribe N 1. rishvata,ghUsa,pralobhana
bribe VT 1. rishvata denA,ghUsa denA,pralobhana denA
bribery N 1. ghUsa lenA yA denA
brick N 1. I.nTa
bridal A 1. vadhU kA,vaivAhika
bridal N 1. vivAha,vivAhotsava
bride N 1. navavadhU,dulhana
bridegroom N 1. vara,dUlhA
bridesmaid N 1. dulhana kI sahelI
bridge N 1. pula,setu,2. tAsha kA eka khela
bridge VT 1. pula bA.ndhanA,2. a.ntara miTAnA,milAnA
bridle N 1. lagAma,bAga,rashmi,nakela,2. nigraha,roka
bridle VT 1. lagAma denA,rokanA,dabAnA
brief A 1. sa.nkShepa,sa.nkShipta,laghu,kama
brief N 1. sa.nkShipta vR^itAnta,sArapatra
brig N 1. do mastUla vAlI naukA
brigade N 1. senAdala,senA kA eka bhAga,palTana,vyUha,vAhinI
bright A 1. chamakIlA,ujjavala,dIptimAna,2. chandrabadana,sundara
brighten VI 1. ujjavala honA,chamakanA,2. AshAnvita honA,prasanna honA
brighten VT 1. ujjavala kara denA,chamakAnA,2. uchcha pada denA
brightness N 1. chamaka,damaka,jhalaka,dIpti,2. kIrti,pratApa,3. chapalatA,sajIvatA
brilliance N 1. chamaka,damaka,jhalaka,dIpti
brilliant A 1. chamakadAra,dIptimAna,tejomaya,chaTakIlA,bhaDakIlA,2. buddhimAna,guNayukta
brim N 1. kinArA,kora,kagAra
brimstone N 1. gandhaka
brine N 1. khArA pAnI,2. samudra,3. A.nsU
bring VT 1. le AnA,lAnA,le jAnA,pesha karanA
brink N 1. karArA,kinArA,tIra,taTa
brisk A 1. phurtIlA,chapala,teja,chAlAka
brisket N 1. jAnavara kI chhAtI
bristle N 1. sUara kA bAla
bristle VT 1. sIdhA khaDA honA
brittle A 1. sugama,nAjuka,bha.ngura
broach N 1. baramA,sIkha,salAI
broach VT 1. chhedanA,kholanA,Arambha karanA,2. charchA karanA
broad A 1. chauDA,khulA huA,phailA huA,spaShTa,2. mukhya
broadcast A 1. prasArita,phailA huA,chhitarAyA huA,phe.nkA huA
broadcast Adv 1. chAro.n ora,phe.nka kara
broadcast VTI 1. prasArita karanA,phailAnA,chhITanA,idhara udhara phe.nkanA,2. betAra ke tAra dvArA phailAnA
broaden VT 1. chauDA karanA,vistR^ita karanA
broadside N 1. naukA kA eka pakSha
brocade N 1. brokeDa,jarI vastra bela bUTedAra
broil N 1. jhagaDA,laDAI,shoragula
broil VI 1. bhunanA,jhulasanA
broil VT 1. chunanA,se.nkanA,2. bhunA huA mA.nsanA
broker N 1. dalAla
brokerage N 1. dalAlI,dastUrI
bronchitis N 1. phephaDe kI sUjana,kaNTha kI sUjana
bronze N 1. kA.nsA
brooch N 1. juganU,dhukadhukI,eka prakAra kA gahanA
brood N 1. bachche,2. jhola,3. samUha
brood VI 1. chintA karanA,baDI sAvadhAnI se chintA me.n rahanA,socha me.n DUbanA,2. aNDe senA
brook N 1. nadI,nAlA
brook VT 1. sahanA,uThAnA
broom N 1. jhADU,baDhanI,jhAU,buhArI
broth N 1. shorabA,mA.nsa kA jUsa,rasA
brother N 1. bhAI,sahodara,ba.ndhu,bhrAtA,2. sahakArI
brotherhood N 1. bhrAtR^ibhAva,bandhutva,bhAIchArA,2. samAja
brotherly A 1. bhAI chAre kA,bhrAtrIya,bhrAtR^isadR^isha,bhAI kI bhA.nti,snehamaya
brow N 1. bhau.n,bhR^ikuTi,2. kinArA,3. mAthA,lalATa,kapAla
brown A 1. bhUrA
brown N 1. bhUrA ra.nga
browse N 1. ko.npala,sAgapAta,chArA,hariyAlI,paudho.n kI DAlI,pattI
browse VI 1. charanA,sAgapAta khAnA,chuganA,2. panne palaTanA
bruise N 1. choTa,AghAta,kShata
bruise VT 1. kuchalanA,kUTanA,dalanA
brutal A 1. kaThora,nirdayI,pashutulya,asabhya
brute A 1. kaThora,nirdayI
brute N 1. pashu,jAnavara,2. nIcha,bhAvashUnya manuShya,krUrAchAra
bubble A 1. asatya,va.nchaka,asAra
bubble N 1. bulabulA
bubble VI 1. khadabadAnA,bulabule uThanA
buck N 1. mR^iga,hirana,2. chhailA
bucket N 1. bAlTI,Dola,DolachI
buckle N 1. bakasuA,peTI
buckle VT 1. bakasuA lagAnA,bakalasa kasanA
bud N 1. kalama lagAnA
bud N 1. kalI,ko.npala,a.nkura,pallava
bud VI 1. kaliyAnA,kalI nikAlanA
budge VI 1. hilanA,haTanA
budge VT 1. hilAnA,haTAnA
budget N 1. bajaTa,pU.njI,gaTharI,thailA,2. Aya-vyaya kA lekhA
buff A 1. bAdAmI ra.nga kA
buff N 1. bhai.nsa Adi kA chamaDA
buffalo N 1. bhai.nsA
buffet N 1. ghU.nsA,thappaDa,dhakkA,2. AhAra kakSha,3. buphe
buffet VT 1. ghU.nsA yA thappaDa mAranA,mukkA mAranA
buffoon N 1. bhA.nDa,ThaTholA,svA.ngI
bug N 1. khaTamala,khaTakIDA,UDisa
bugle N 1. bigula,turahI,karanAI
build N 1. nirmANa,banAvaTa
build VI 1. AdhAra rakhanA,nI.nva DAlanA
build VT 1. banAnA,makAna uThAnA,2. sthApita karanA,bala denA
building N 1. nirmANa,koThI banAnA,banAvaTa,2. bhavana,ghara,havelI
bulb N 1. balba,bijalI kA golA,2. gA.nTha,poThI,gaTTA,kanda
bulge N 1. ubhAra,pIpe kA sabase chauDA bhAga
bulge VI 1. phUlanA,ubharanA,nikala AnA
bulk N 1. adhikA.nsha,parimANa,DIla,vitta,vistAra
bulk VI 1. dikhanA,jAna paDanA,bojhA honA,Avashyaka honA
bulky A 1. baDA,baDe AkAra kA,bhArI,2. sthUla
bull N 1. sA.nDa,vR^iShabha,2. popa kA Adesha
bulldog N 1. baDA chauDe mu.nha kA kuttA,2. haThI aura sAhasI manuShya
bullet N 1. golI,2. bandUka kI golI
bulletin N 1. sarakArI samAchAra,gajaTa,smaraNa patra
bullion N 1. chA.ndI kI I.nTa,sone kI I.nTa
bullock N 1. baila,bardhA,badhiyA,vR^iShabha
bully A 1. dhau.nsa dikhAnevAlA
bully N 1. dhau.nsa dikhAnevAlA manuShya,dAdA,jhagaDAlU manuShya,2. sura.ngI AdamI kA hathauDA
bully VT 1. dhamakAnA,jhiDakanA,2. ta.nga karanA,dukha denA
bulwark N 1. koTa,chAradIvArI,prAkAra,2. shahara-panAha,rakShaNa-sAdhana
bump N 1. sUjana,gumaDA,gA.nTha,dadoDA,2. Takkara,dhamAkA
bumper N 1. bampara,mu.nha taka bharA huA kaTorA yA gilAsa
bun N 1. bana,chhoTI mIThI breDa,mIThA samosA,gulagulA
bunch N 1. guchchhA,gumphA,gA.nTha
bunch VI 1. ekatra honA,phailanA,jhADa honA
bundle N 1. gaThThA,gaTharI,pulindA
bungalow N 1. ba.ngalA,koThI,ghara
bungle VT 1. gaDabaDa karanA,ghapalA karanA,phUhaDapane se karanA,anADI sA kAma karanA
buoy N 1. tarerI,pAnI para tairanevAlA chihna
buoy VT 1. tairanevAlA chihna lagAnA,tairatA huA rakhanA,sambhAlanA
buoyancy N 1. tairAva,halakApana,plavanashIlatA,lAghava
buoyant A 1. prasanna,praphullita,plavanashIla,2. tairatA huA,bahatA huA
burden N 1. bojha,bhAra,2. dukhajanaka vastu,3. Teka,dhrUpada,anupada,gIta kA eka bhAga jo sabaloga milakara gAte hai.n
burden VT 1. lAdanA,bojha rakhanA,2. bhAra rakhanA,pratibaddha karanA
burdensome A 1. bhArI,kaShTadAyaka,pIDAkAra
bureau N 1. likhane kI meja,daphtara,vibhAga
bureaucracy N 1. naukarashAhI,adhikArIvarga,2. karmachAriyo.n dvArA shAsana
burgess N 1. nAgarika,nagarajana
burglar N 1. chora,se.ndha lagAnevAlA,kummala denevAlA,sa.ndhi chora
burial N 1. daphana karanA,gADanA,miTTI denA
burke VT 1. galA gho.nTa kara mAranA,chupake se samApta karanA
burlesque A 1. ha.nsI kA,tamAshe kA,parihAsya,hAsakara
burlesque N 1. majAka,khillI,ha.nsI kI nakala karanA,ThaThThA,parihAsa
burlesque VT 1. ha.nsI uDAnA,ha.nsI karanA,ThaTholI karanA
burly A 1. sthUla,balavAna,puShTa,haThThA-kaThThA,pracha.nDa
burn N 1. jalane kA ghAva,jalana
burn VI 1. jalanA,Aga laganA,2. dukhita honA,3. krodha me.n AnA
burn VT 1. jalAnA,phU.nkanA,dAganA
burner N 1. jalAnevAlA,2. barnara,jvAlaka,laimpa ityAdi kA bhAga jisame.n se jvAlA nikalatI hai
burning A 1. dAhaka,tApaka,jalAnevAlA,2. adhika,cha.nDa,atyanta,vivAdAspada,uttejaka
burnish VI 1. chamakanA,jhalakanA
burnish VT 1. chamakAnA,mA.njanA,jhalakAnA
burrow N 1. bila
burrow VT 1. khodanA
burst N 1. chaTakha,taDaka,phUTa
burst VI 1. phaTanA,taDakanA,TUTanA,2. nikala bhAganA,alaga ho jAnA,3. ekAeka prakaTa ho jAnA
burst VT 1. phoDanA,toDanA,taDakAnA,chaTakAnA
bury VT 1. daphanAnA,gADanA,2. chhipAnA
bus N 1. basa
bush N 1. jhADI
bushel N 1. battIsa sera kA taula
bushy A 1. ghanA,phailA huA,jhADIdAra
business N 1. kAma,kAja,vyApAra,udyama,dha.ndhA,vyavasAya,rojagAra,2. bAta,mAmalA,3. matalaba,artha,prayojana,4. kAma me.n lagA honA,kArya me.n tatparatA
bust N 1. chhAtI,Upara kA dhaDa,sharIra kA UparI bhAga
bustle N 1. halachala,dhUmadhaDAkA,haDabaDa
bustle VI 1. dauDa dhUpa karanA
busy A 1. kAma me.n lagA huA,dha.ndhe me.n lagA huA,udyamI,parishramI,phurtIlA
but Adv 1. kevala
but Conj. 1. parantu,kintu
but Prep 1. atirikta,uparAnta
butcher N 1. kasAI,ghAtaka
butcher VT 1. nirdayatA se vadha karanA,hatyA karanA
butler N 1. khAnasAmA,rasoiyA,bhaNDArI
butt N 1. baDA pIpA,2. kunda,3. lakShya,khilaunA,nishAnA,parihAsa bhUmi
butt VI 1. sira yA sI.ngo.n se Takkara mAranA
butt VT 1. sira yA sI.ngo.n se Takkara mAranA
butter N 1. makkhana,navanIta
butterflies N 1. titalIba.
butterfly N 1. titalI
buttermilk N 1. maThThA,chhAchha,makkhana nikAlA huA dUdha
buttock N 1. nitamba,kUlhA
button N 1. baTana
button VT 1. baTana lagAnA
buttress N 1. pushtA,pichhauTA,Ashraya
buy VT 1. kharIdanA,mola lenA,kraya karanA
buyer N 1. grAhaka,mola lenevAlA
buzz N 1. bhanabhanAhaTa
buzz VI 1. bhanabhanAnA
by Adv 1. pAsa,nikaTa
by Prep 1. se,me.n,sAtha,nikaTa
by-law N 1. upavidhi,upaniyama
by-product N 1. upaphala,kisI vastu ke upArjana me.n banI huI dUsarI vastu
cab N 1. TaiksI,gADI,eka ghoDe kI gADI
cabal N 1. ShaDaya.ntra,guTa,guptadala,2. sAjisha,kapaTa,kUTopAya,ma.ntraNA
cabbage N 1. ba.ndagobhI,karmakallA,2. katarana,chhA.nTana
cabin N 1. koTharI,kamarA,jahAja kA kamarA
cabinet N 1. sandUkachA,2. koTharI,3. ma.ntrimaNDala,rAjamantrIgaNa
cable N 1. kebala,jahAja kA rassA
cable VI 1. samudrI tAra dvArA samAchAra bhejanA
cable VT 1. bA.ndha denA
caboose N 1. jahAja kA rasoIghara
cactus N 1. kaikTasa,nAgaphanI,sehu.nDa
cadence N 1. laya,utAra,DhAla,AvAja kA utAra-chaDhAva,alApa,tAla
cadet N 1. sainika vidyAlaya kA vidyArthI
cafeteria N 1. kahavAkhAnA,jalapAnashAlA,jalapAnaghara
cage N 1. pi.njaDA,kaTaharA
cage VT 1. banda karanA,pi.njaDe me.n rakhanA
characteristic A 1. visheSha,vishiShTa,anokhA
cajole VI 1. phusalAnA,bahalAnA,mIThI-mIThI bAte.n karanA,chApalUsI karanA,bhulavAnA
cake N 1. keka,TikiyA,chapAtI
calamitous A 1. dukhada,Apadgrasta,musIbata kA
calamity N 1. durbhAgya,vipatti,Apada,sa.nkaTa,dukha
calculate VT 1. ginanA,joDanA,jA.nchanA,gaNanA karanA,anumAna karanA
calculating A 1. matalabI,agrasochI,svArthI,binA uttejanAvAlA
calculation N 1. lekhA,ginatI,gaNanA
calculator N 1. kailakuleTara,gaNaka,lekhA karanevAlA
calculus N 1. kalana,patharI
calendar N 1. kaile.nDara,patrA,jantrI,pa~nchA.nga,sUchI
calendar VI 1. ghoTanA
calf N 1. bachhaDA,2. piNDalI
calibre N 1. mAnasika shakti,buddhi,2. bandUka yA topa kA mu.nha
calico N 1. chhI.nTa,daresa,2. sapheda kapaDA
caliph N 1. khalIphA,muhammada ke uttarAdhikArI kI upAdhi
calk N 1. nAva kI se.ndha bharanA,darja bharanA
call N 1. pukAra,bulAvA,Tera,nevatA
call VI 1. nAma rakhanA,2. Dhi.nDhorA pITanA
call VT 1. bulAnA,pukAranA,nima.ntrita karanA,chillAnA,2. sITInA,3. thoDI dera ke lie bhe.nTanA
calling N 1. dhandhA,vyApAra
callous A 1. kaThora,kaThina,nirdayI
callow A 1. anubhavahIna,anADI,2. nIche kA,3. bepara kA
calm A 1. sthira,shAnta,avyAkula
calm N 1. sthiratA,shAnti,sukha
calm VT 1. shAnta karanA,Tha.nDA karanA
calmly Adv 1. chupake se,dhIre se,shA.nti se
calumet N 1. eka prakAra kA hukkA,pechavAna
calve VTI 1. bachchA denA
camel N 1. U.nTa,uShTra
camellia N 1. eka prakAra ke phUla denevAle hare paudhe
camera N 1. kaimarA,pratibimba lene kI peTI,2. nyAyAdhIsha kA ekAnta kamarA
camouflage N 1. chhadmAvaraNa,chhipAne kA sAdhana,jahAja topa Adi ko chhipAnA
camp N 1. paDAva,chhAvanI,DerA
camp VI 1. paDAva DAlanA,DerA DAlanA
campaign N 1. abhiyAna,khulA maidAna,samarabhUmi,2. laDAI,dhAvA,yuddhasa.nbandhI kriyAye.n,3. kisI sAmAjika yA rAjanaitika sAdhana ke lie sa.ngaThita kriyAye.n
campaigner N 1. abhiyAna chalAnevAlA,purAnA sipAhI,sainika
can N 1. kaina,kaTorA,TIna kA bartana
can VI 1. sakanA,yogya honA
can VT 1. masAlA lagAkara kaina me.n rakhanA
canal N 1. nahara,nAlA
canary N 1. eka gAnevAlA pakShI,2. kenArI TApU kI madirA
cancel VT 1. kATanA,chhIlanA,ghisanA,lakIra khI.nchanA,2. radda karanA,niShprabhAva karanA
cancer N 1. kainsara,nAsUra,2. kekaDA,3. karkarAshi
candid A 1. kharA,niShkapaTa,sachchA
candidate N 1. ummIdavAra,padAbhilAShI,prArthaka,padAnveShI
candle N 1. momabattI,2. jyoti,dIpaka
candlestick N 1. dIpAdhAra,chirAgadAna
candour N 1. kharApana,sachchApana,sAphadilI,nirmalatA,niShkapaTatA
candy N 1. mishrI,khA.nDa,kanda
candy VT 1. pAganA,murabbA pakAnA
cane N 1. be.nta,2. chhaDI
cane VT 1. be.nta mAranA
canine A 1. kutte ke jaisA,kukkurIya
canker N 1. ghuna,kIDI,2. nAsUra,vraNa,3. paudho.n kA eka roga
canker VI 1. saDa jAnA,naShTa ho jAnA
canker VT 1. saDA denA,naShTa kara denA,khA jAnA
cannibal N 1. rAkShasa,narabhakShaka
cannibalism N 1. rAkShasapana,manuShya kA mA.nsa khAnA,2. niShThuratA
cannon N 1. topa
cannonball N 1. topa kA golA
canny A 1. chAlAka,chatura,sAvadhAna
canoe N 1. Do.ngI
canopy N 1. chhatra,cha.ndavA
cant A 1. ga.nvAra,asabhya
cant N 1. kubhAShA,kapaTa kI bAta
cant VI 1. banAkara bolanA
cantankerous A 1. jhagaDAlU,chiDachiDA
canteen N 1. kainTIna,palaTana kA madirAghara,2. sainiko.n kA madirApAtra,sainiko.n kA Tina kA bartana
canter N 1. sarapaTa,kadama,2. kapaTI,dAmbhika
canto N 1. sarga,kANDa
canton N 1. paraganA
canton VT 1. paragano.n me.n vibhAjita karanA
canvas N 1. pAla,tirapAla,kiramicha
canvass VI 1. cha.ndA mA.nganA,voTa mA.nganA
canvass VT 1. jA.nchanA,vAdavivAda karanA,bAta karanA
canvasser N 1. voTa mA.nganevAlA,prArthaka
cap N 1. TopI,2. choTI,3. mukhiyA
cap VT 1. TopI pahanAnA,( ba.ndUka me.n) TopI chaDhAnA
capability N 1. sAmarthya,yogyatA,kShamatA
capable A 1. yogya,upayukta,samartha
capacity N 1. vistAra,samAvesha,samAI,2. shakti,sAmarthya,yogyatA
cape N 1. rAsa,2. gale kA vastra,garadanI,ka.ndhe kA vastra
caper N 1. uchhala-kUda,kUda-phA.nda
caper VT 1. nAchanA,kUdanA,kilola karanA,phudakanA
capital A 1. mukhya,pradhAna,2. uttama,achchhA,3. sabase baDA,sabase U.nchI shreNI kA,4. shira sa.nbandhI
capital N 1. rAjadhAnI,mukhya nagara,2. baDA akShara,3. pU.njI,mUladhana,4. stambha kA shikhara,shIrSha
capitalism N 1. pU.njIvAda
capitalist N 1. pU.njIpati,sAhukAra,seTha,mahAjana
capitalize V 1. pU.njI banAnA,pU.njI rUpa me.n prayoga karanA
capitulate VI 1. hathiyAra DAla denA,sharto.n ko mAna lenA
capitulation N 1. praNa,vachana,2. sharto.n ke adhIna honA
capricious A 1. sanakI,uma.ngI,uthalA,ochhA
capsize VI 1. ulaTa-pulaTa jAnA
capsize VT 1. ulaTanA,palaTanA
capsule N 1. kaipasUla,bIja koSha,puTa,kUpI
captain N 1. kaptAna,senApati,jahAja kA adhyakSha,
captain VT 1. netA honA
captivate VT 1. ba.ndI banAnA,2. adhIna karanA,moha lenA,3. lubhAnA,vashI karanA
captive A 1. yuddhabandI,yuddha me.n kaida kiyA huA,2. vasha me.n AyA huA
captive N 1. kaidI,ba.ndI,ba.ndhuA,dAsa
captivity N 1. kaida,ba.ndhanA,adhInatA,dAsatva
captor N 1. kaida karanevAlA,ba.ndI banAnevAlA,lUTa kA mAla pAnevAlA
capture N 1. pakaDa,lUTa,grahaNa kara,2. jIta lenA
capture VT 1. chhIna lenA,jIta lenA,le lenA,2. pakaDanA
car N 1. moTaragADI,pahiyAgADI,2. ratha
carat N 1. eka rattI,karA.nta,chAra grena kI tola
caravan N 1. kAphilA
caraway N 1. vilAyatI jIrA,ajamAda
carbon N 1. koyalA,kArbana
carcass N 1. shava,mR^itasharIra,2. chaukhaTa,AdhAra,3. ThaTharI,4. nAsha,5. eka prakAra kA golA
card N 1. kArDa,2. tAsha,3. dhunakI
card VT 1. dhunanA
cardinal A 1. mukhya,pradhAna
care N 1. dhyAna,chintA,rakShA,paravAha,sAvadhAnI,chaukasI
care VI 1. chintA karanA,chAhanA,mana me.n lAnA,paravAha karanA
career N 1. jIvikA,chalana,2. dauDa kA mArga,3. dauDa,gati,chAla
career VI 1. sarapaTa jAnA,2. teja jAnA
careful A 1. chaukasa,sAvadhAna
careless A 1. nishchinta,beparavAha,acheta,asAvadhAna
cargo N 1. jahAja kA bojha,khepa
caricature N 1. hAsya chitra
caricature VT 1. hAsya chitra banAnA,guDDA banAnA
carl N 1. ga.nvAra,dehAtI,ujaDDa
carmine A 1. lAla ra.nga kA
carmine N 1. lAla ra.nga
carnage N 1. vadha,nAsha,sa.nhAra,hatyA
carnal A 1. shArIrika,sA.nsArika,viShayI
carnation N 1. gulanAra,lAlI
carnival N 1. kArnivAla,romana kaitholika logo.n kA eka utsava
carnivore N 1. mA.nsAhArI pashu
carnivorous A 1. mA.nsAhArI
carol N 1. ma.ngalAcharaNa,prasha.nsAgAna,Ananda kA gIta
carol VT 1. prasha.nsAgAna karanA,AnandagIta gAnA
carouse VT 1. bahuta pInA,chhaka kara pInA,khUba madyapAna karanA
carousel N 1. madyapAna kA utsava
carp V 1. tAlAba kI machhalInA,shaphaTarInA
carpenter N 1. baDhI,khAtI,sutAra
carpenter VI 1. baDhI kA kAma karanA
carpentry N 1. baDhIgIrI
carpet N 1. kAlIna,galIchA,darI,jAjima
carpet VT 1. kAlIna bichhAnA
carriage N 1. gADI,savArI,2. chAla,Dha.nga,3. le jAnA,DhonA,4. DhulAI,bhADA
carrier N 1. vAhaka,le jAne vAlA,kulI,palledAra dUta,samAchAra le jAnevAlA
carrion N 1. saDA huA mA.nsa,marA huA jAnavara
carrot N 1. gAjara
carry VT 1. le jAnA,DhonA,baDhAnA,nibAhanA,2. jItanA,le lenA,3. thAmanA,sahArA denA,4. artha rakhanA
cart N 1. chhakaDA gADI,gADI
cartilage N 1. kurakurI,chabanI haDDI
cartoon N 1. hAsyospAdaka chitra
cartridge N 1. kAratUsa
cartwright N 1. gADI banAnevAlA
carve VTI 1. kATanA,patthara para khoda kara chitra banAnA,kATa kara chitra banAnA
carver N 1. sa.ngatarAsha,patthara para khoda kara chitra banAnevAlA
cascade N 1. jharanA
case N 1. khola,DibiyA,gilApha,peTI,2. kesa,khAnedAra DhA.nchA,3. dashA,sthiti,mAmalA,bAta,viShaya,4. vibhakti,5. abhiyoga,mukadamA,nAlisha
cash N 1. rokaDa,rupayA,nakada
cash VT 1. tuDAnA,bhunAnA
cashier N 1. khajA.nchI,rokaDiyA,koShAdhyakSha
cashier VT 1. padachyuta karanA,nikAla denA
casket N 1. si.ngAradAna,AbhUShaNo.n kA DibbA
cast N 1. sA.nchA,2. phe.nka,3. halkA ra.nga
cast VT 1. phe.nkanA,pachhADanA,girAnA
caste N 1. jAti,varNa,gotra
casting N 1. DhalAI,2. DhalI huI vastu
castle N 1. durga,gaDha,koTa
castor N 1. UdabilAva
castrate VT 1. napu.nsaka karanA
casual A 1. sa.nyoga se,achAnaka,Akasmika,daivI
casually Adv 1. akasmAta,achAnaka,anajAne,sa.nyoga se
casualty N 1. Akasmika ghaTanA,Apad,daivayoga
cat N 1. billI
cataclysm N 1. pAnI kI bADha,pR^ithvIplAva
catacomb N 1. kabro.n kA tahakhAnA,mR^ita sharIra ke dharane kA tahakhanA
catalogue N 1. nAmAvalI,nAmasUchI
catalogue VT 1. sUchIpatra banAnA
catapult N 1. gulela
cataract N 1. motiyAbinda,phUlI,jAlA,2. baDA jharanA
catastrophe N 1. Apatti,durgati,Apada,burA pariNAma
catch N 1. pakaDa,2. lAbha
catch VT 1. pakaDanA,phA.nsa lenA,uDa kara laganA
catechism N 1. prashnottarI
categorical A 1. nirdhAraka,nirNayAtmaka,sIdhA,spaShTa,niyata
category N 1. varga,samAna varga,shreNI,pada,vibhAga
cater VT 1. khilAnA,pilAnA,Ana.nda kI sAmagrI juTAnA,AvashyakatAe.n pUrI karanA
caterer N 1. rasoiyA,bhaNDArI
caterpillar N 1. jhI.ngA,kIDA
cates N 1. mohanabhoga,taramAla
cathartic A 1. rechaka,dastAvara
cathartic N 1. rechaka auShadhi
cathedral N 1. baDA girajA
catholic A 1. sarvasAmAnya,sAmAnya,udAra,sArvalaukika,sArvabhaumika
cattle N 1. pashu,godhana,Dhora,maveshI
cauldron N 1. ha.nDA,kaDAhI
cauliflower N 1. phUlagobhI,karamakallA
causal A 1. kAraNa sa.nba.ndhI,hetuka,kAraNa batAnevAlA
cause N 1. kAraNa,hetu,nimitta,2. manoratha,abhiprAya,3. mukadamA,5. pakSha
cause VT 1. paidA karanA,uThAnA,kAraNa honA,machAnA,utpanna karanA
causeway N 1. bA.ndha,pula kI U.nchI saDaka
caustic A 1. jalAnevAlA,dAhaka,2. kaThora
caustic N 1. dAhaka vastu
caution N 1. chetAvanI,AGYA,2. chintA,sAvadhAnI,vichAra,chaukasI
caution VT 1. chaukasa karanA,chetAnA,sAvadhAna karanA
cautious A 1. sAvadhAna,satarka,chaukasa,buddhimAna
cavalcade N 1. savAro.n kI shreNI
cavalier A 1. bahAdura,abhimAnI,ra.ngIlA
cavalier N 1. ashvArohI,ghuDasavAra,savAra,bahAdura
cavalry N 1. ashvArohI senA
cave N 1. guphA,khoha,sura.nga
cave VI 1. guphA me.n rahanA
cave VT 1. sura.nga karanA
cavern N 1. baDI guphA,mA.nda
cavity N 1. kandarA,kShidra,khoha,guphA
cease VI 1. ba.nda honA,rukanA,ho chukanA,ThaharanA
cease VT 1. banda karanA,rokanA,chhoDanA
ceaseless A 1. lagAtAra,barAbara,anantara,nitya,anavarata
cedar N 1. devadAra
cede VT 1. de DAlanA
ceil VT 1. chhata lagAnA
ceiling N 1. bhItarI chhata,chAdara
celebrate VT 1. utsava manAnA,anuShThAna karanA,sarAhanA,2. prasha.nsA karanA,manAnA,rachanA,prasiddha karanA
celebration N 1. utsava,dhUmadhAma,anuShThAna,khushI manAnA
celebrity N 1. pratiShThita vyakti,2. kIrti,pratiShThA,yasha
celestial A 1. svargIya,AkAshIya,khagolIya
celibacy N 1. kuvA.nrApana,avivAhita avasthA
celibate N 1. kuvA.nrA
cell N 1. ra.ndhra,bila,khoha,2. godAma,tahakhAnA,3. chhoTA kamarA,jhopaDI,maNDapa
cellar N 1. tahakhAnA,ta.ngha koTharI,gaDhA
cement N 1. chUnA,gArA,sIme.nTa
cement VT 1. joDanA,milAnA,saTAnA
cemetery N 1. samAdhi sthala
censor N 1. nirIkShaka,guNadoSha vivechaka
censure N 1. doSha,kala.nka,apavAda,ni.ndA
censure VT 1. ghuDakanA,doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA
census N 1. janagaNanA
cent N 1. phrA.nsIsI mudrA,2. shata,saikaDA
centenarian N 1. sau varSha kI avasthA kA manuShya
centenary N 1. sadI,shatAbdI,sau,2. shatavarShIya utsava
centennial A 1. shatavarShIya,sau barasa me.n eka bAra honevAlA
central A 1. kendrIya,bIcha kA,madhya kA,2. kendrika,3. mukhya,visheSha,pradhAna,prabala
centralize VT 1. eka kendra kI ora lAnA,eka sthAna para karanA
century N 1. sau varSha,shatAbdI
cere VT 1. moma lagAnA,chipakAnA
cereal N 1. anna,anAja kA paudhA
ceremonial A 1. shiShTAchAra sa.nbandhI,rasmI,vaidhika
ceremonial N 1. rasma,rIti,dastUra,vidhi,AchAra
ceremony N 1. dharmAchAra,negachAra,rIti,chAla,rasma,dastUra,shiShTAchAra
certain A 1. nishchaya,nissa.ndeha,pakkA,achUka
certain Det 1. eka,koI eka,kisI
certainly Adv 1. nissa.ndeha rUpa se,avashya,nishchaya rUpa se,aura kyA
certainty N 1. nishchaya,asa.nshaya,nishchitatA,yathArthatA,dR^iDhapramANatva
certificate N 1. pramANapatra,nirNaya,patra,nekanAmI kI chiThThI,prasha.nsA patra
certificate VT 1. pramANita karanA,satya vR^itAnta likhanA
certify VT 1. lekhabaddha rUpa me.nnA,pramANita karanA,gavAhI denA,dR^iDha karanA,sapramANa karanA,tasadIka karanA
cessation N 1. a.nta,ThaharAva,chhuTTI,virAma,virati
cesspool N 1. nAbadAna,hauja,naradahA
chafe N 1. krodha,tehA,2. ragaDa kI garma
chafe VI 1. krodha karanA,lAla-pIlA honA,2. chhilanA,ragaDa jAnA
chafe VT 1. malanA,ragaDa kara garma karanA,2. krodhita karanA,khijAnA
chaff N 1. chokara,bhUsI,chhilakA,chhA.nTana
chaff VT 1. ha.nsI me.n khijAnA,ta.nga karanA
chagrin N 1. khijAvaTa,kuDhana,jhu.njhalAhaTa
chagrin VT 1. kuDhAnA,khijAnA,ta.nga karanA
chain N 1. shrR^i.nkhalA,sikaDI,ja.njIra,hathakaDI,2. karadhanI,toDA
chain VT 1. sikaDI bA.ndhanA,kuNDI lagAnA,3. ba.ndI karanA
chair N 1. kursI,chaukI,sukhAsana
chairman N 1. sabhApati
chalk N 1. khaDiyA,khaDiyA miTTI,rAmakhalI
chalk VT 1. khaDiyA ke chihna lagAnA
challenge N 1. lalakAra,laDAI ke lie bulAvA,AhvAna,dAvA
challenge VT 1. lalakAranA,2. sAmanA karanA,3. asvIkAra karanA,virodha karanA,4. TokanA
chamber N 1. kamarA,koThA,chaubArA,koTharI,2. kachaharI,nyAyAlaya,nyAyaghara,3. sabhA
chamberlain N 1. yorUpa kI kachahariyo.n kA eka baDA adhikArI,rAjamahala kA baDA aphasara
chameleon N 1. girgiTa
champ VT 1. kutaranA,2. chabAnA,kuchalanA
champagne N 1. shaimpena,eka prakAra kI chamakIlI madirA
champion N 1. shUravIra,sUramA,bahAdura,2. utsAhI pakShasamarthaka
chance N 1. sa.nyoga,daivayogya,prArabdha,bhAgya,2. maukA,Dhaba,avasara
chance VI 1. sa.nyogavasha ho jAnA
chance VT 1. jokhima me.n DAlanA
chancellor N 1. nyAyAlaya kA eka baDA adhyakSha,rAjapaNDita,dAnAdhyakSha
chancery N 1. eka baDA nyAyAlaya
chandelier N 1. kaDiyo.n kI jhADa-phAnUsa
chandler N 1. momabattI banAnevAlA,momabattI bechanevAlA
change N 1. parivartana,rUpAntara,2. chhoTe sikke,rejagArI
change VI 1. badala jAnA,palaTa jAnA,palaTanA
change VT 1. parivartana karanA,badalanA,palaTanA,bhunanA
channel N 1. nAlA,ta.nga samudra,saritA,2. mArga
chant N 1. gIta,bhajana
chant VT 1. gAnA alApanA
chaos N 1. gaDabaDI,golamAla
chap N 1. manuShya,laDakA,2. darAra,phA.nka
chap VI 1. taDakanA
chap VT 1. taDakAnA,phADanA
chapel N 1. chhoTA girajA
chaperon N 1. ku.nvArI strI kI chaukasI karanevAlI strI
chaperon VT 1. kisI strI kI chaukasI karanA,kisI strI ko kisI sArvajanika sthAna para le jAnA
chaplain N 1. devAlaya kA pujArI,purohita,pAdarI
chapman N 1. bisAtI,pherIvAlA,vyApArI
chapter N 1. adhyAya,khaNDa,2. pAdariyo.n kI sabhA
chapter VT 1. adhyAya karanA,khaNDa karanA
char VT 1. koyalA banAnA,jhulasA denA,jalAnA
character N 1. chihna,a.nka,lakShaNa,2. AcharaNa,charitra,svabhAva,guNa,chAlachalana,3. kIrti,4. vyakti,5. akShara,lipi,6. anokhApana,7.nATaka kA pAtra,nATaka kA charitra
characteristic N 1. vishiShTa lakShaNa,guNa,visheShatA
characterize VT 1. guNa yA svabhAva batAnA,charitra chitraNa karanA,nAma denA,prasiddha karanA
charcoal N 1. lakaDI kA koyalA
charge N 1. AkramaNa,dhAvA,2. doShAropaNa,3. mUlya,4. rakhavAlI,rakShA,5. AGYA,6. adhikAra,7.bhAra,bojha
charge VT 1. lagAnA,dAma mA.nganA,lenA,2. sau.npanA,3. AGYA denA,4. AkramaNa karanA,dhAvA karanA,5. doSha lagAnA,6. bhAra rakhanA,bojhA lAdanA
charger N 1. laDAI kA ghoDA,2. parAta,thAla
chariot N 1. ratha,gADI
charitable A 1. dAnashIla,puNyAtmA,udAra,upakArI
charitably Adv 1. anugraha se,udAratA se,kR^ipA pUrvaka,dAnashIlatA se
charity N 1. dAna,puNya,upakAra,2. udAratA,karuNA,dayAlutA
charlatan N 1. kachchA vaidya,jhUThA vaidya,Thaga vaidya
charm N 1. manoharatA,manoramatva,chittAkarShatva,2. sundaratA,shobhA,3. mantra,jAdU,TonA
charm VT 1. mohita karanA,mohanA,lubhAnA,mana haranA,2. jAdU karanA
charming A 1. suhAvanI,mohanI,rijhAU,mohaka,sundara,sukhada
chart N 1. lekhAchitra,chitra,samudrI nakshA,vivaraNapaTa,chitra-paTa,samudra ke kinAre kA chitra
charter N 1. rAjapatra,adhikArapatra
charter VT 1. adhikAra denA
chase N 1. mR^igayA,AkheTa,2. pIchhA karanA,3. chhApe ke akSharo.n ko kasane kA DhA.nchA
chase VT 1. pIchhA karanA,khadeDanA,AkheTa karanA
chasm N 1. darAra,chheda,phA.nka,2. shUnyatA,randhra
chasten V 1. da.nDa de kara ThIka karanA,vasha me.n karanA,nigraha karanA,2. shuddha karanA,pavitra banAnA
chastise VT 1. daNDa denA,tADanA karanA
chastity N 1. shuddhatA,satItva,satya,vishuddhatA,pavitratA,i.ndriya-nigraha
chat N 1. gapashapa,bakavAsa
chat VI 1. bakabaka karanA,gapashapa karanA
chateau N 1. gaDhI,koTa,kilA
chatter N 1. chI.n-chI.n kA shabda,2. bakabaka,gapashapa
chatter VI 1. bakabaka karanA,Te.n-Te.n karanA,2. dA.nta bajAnA,kaTakaTAnA
chatty A 1. bakkI,bAtUnI
cheap A 1. sastA,alpamUlya,saralatA pUrvaka prApya
cheat N 1. Thaga,chhalI,va.nchaka,2. dhokhA
cheat VI 1. kapaTa karanA,khuTAI karanA,chhala karanA
cheat VT 1. dhokhA denA,chhalanA,ThaganA
check VT 1. dabAnA,rokanA,2. jhiDakanA,3. jA.nchanA,4. shaha denA
cheek N 1. gAla,kapola
cheer N 1. Ananda,harSha,khAnA-pInA
cheer VT 1. harShita karanA,sAhasa ba.ndhAnA,DhADhasa denA,utsAhita karanA
cheerful A 1. Anandita,magna,saharSha,ullasita
cheery A 1. harShita,magna
cheese N 1. chIja,panIra,dahI phADa kara banAI huI miThAI
chemical A 1. rasAyanika
chemical N 1. rasAyanika dravya,rasAyana kI koI vastu
chemist N 1. rasAyanashAstrI,rasAyanI,rasAyanaGYa,rasAyanashAstra kA jAnanevAlA
chemistry N 1. rasAyanaviGYAna,rasAyana-shAstra,rasa-vidyA
cheque N 1. huNDI,cheka,rukkA
chequer N 1. shatara.njapaTTa,2. ra.ngo.n kI tabadIlI
cherish VT 1. pAlanA,pyArA samajhanA,2. mana me.n lAnA,dhyAna karanA,mAnanA
cherry A 1. vilAyatI makoya ke ra.nga kA,chamakIlA lAla ra.nga kA
cherry N 1. cherI,eka prakAra kA phala,kAkanaja,vilAyatI makoya
chessman N 1. shatara.nja kI goTI
chest N 1. sandUka,piTArA,2. chhAtI,ura
chestnut A 1. surkhI,bhUrA
chestnut N 1. shAhabalUta kA phala,shAhabalUta kA vR^ikSha
chevalier N 1. vIra puruSha,bahAdura
chew N 1. jugAlI,pAgura,chi.ntana
chew VT 1. chabAnA,2. socha-vichAra karanA,chi.ntana karanA
chicanery N 1. TAla maTola,chhala,herA-pherI,vAkchhala
chick N 1. chUjA,chiDiyA kA bachchA,2. murgI kA bachchA,3. bachchA,shishu
chicken N 1. murgI kA bachchA,chUjA,kukkuTashAva,chi.nganA
chide VT 1. DA.nTanA,burA-bhalA kahanA,jhiDakanA
chief A 1. mukhya,pradhAna,pramukha
chief N 1. mukhiyA,nAyaka,chaudharI,netA,pradhAna-puruSha
chiefly Adv 1. visheSha karake,mukhyataH,pradhAnataH,2. bahudhA,adhika karake
chieftain N 1. saradAra,senApati,mukhiyA,adhyakSha,chaudharI,pradhAna-puruSha
child N 1. santAna,bAlaka,bAla,bAlikA,bachchA
childbirth N 1. santAna prasava,prasava pIDA
childhood N 1. bachapana,laDakapana,bAlapana,bAlakapana,bAlyAvasthA
childish A 1. bAlavat,laDakapana kI sI,bAlaka kI nA.nI,2. mUrkha,vyartha
childless A 1. santAnahIna,nirva.nsha
chill A 1. ThaNDA,shItala,2. utsAha hIna,nirutsAha
chill VI 1. ThaNDA ho jAnA,ThiThuranA,kA.npanA,2. jI TUTanA
chill VT 1. ThaNDA karanA,ThiThurAnA,ka.npAnA,2. niHsAhasa karanA,dila toDanA
chilly A 1. ThaNDA,ThiThurAnevAlA
chime N 1. jha.nkAra,ghaNTo.n kA surIlA shabda
chime VI 1. tAla milAnA,svara milAnA
chime VT 1. jhanajhanAnA,chhanachhanAnA,2. bajAnA
chimney N 1. chimanI,dhu.nA nikalane kA mArga,dhu.nArA
chimpanzee N 1. chi.npA.njI,eka prakAra kA aphrIkA kA banamAnuSha
chin N 1. ThuDDI,chibuka,ThoDhI
china N 1. chInI miTTI kA baratana
chine N 1. jAnavara kI rIDha,rIDha kI haDDI
chip N 1. TukaDA,kha.nDa,chhapaTI
chip VT 1. TukaDe-TukaDe karanA,chhapaTI banAnA,kATanA
chirp VI 1. chU.n-chU.n karanA,chI.n-chI.n karanA
chisel N 1. chhenI,TA.nkA,rukhAnI,nihAnI
chisel VT 1. chhenI se kATanA,chhenI se khodanA
chit N 1. killA,a.nkura,2. bachchA,3. parachA,rukkA
chit-chat N 1. bAtachIta,gapashapa
chitchat N 1. bAtachIta,gapashapa
chivalry N 1. bahAdurI,vIratA
chlorine N 1. klorIna,eka auShadhI,eka shvAsa rodhaka vAShpIya padArtha
chloroform N 1. besudha karane kI auShadhi,klorophArma
choice N 1. chunAva,chunane kA adhikAra,chha.nTAva,pasanda,varaNa
choir N 1. bhajana gAne vAlo.n kA samUha,2. giraje kA pUrvI bhAga
choke VI 1. galA ghuTa jAnA
choke VT 1. galA gho.nTanA,ThUsanA,dabAnA
cholera N 1. haijA,bisUchikA
choose VI 1. chunanA,chhATanA,pasanda karanA,a~NgIkAra karanA,2. ichchhA karanA,ThAnanA samajhanA
chop N 1. TukaDA,boTI,2. darAra
chop VT 1. kATanA,TukaDe TukaDe karanA,2. bhakosanA,nigalanA
choral A 1. rAga kA,bhajana kA
chord N 1. ta.ntrI,tAra,DorI,rassI,rajjU,tA.n,2. jyA,jIyA,3. svara sa.nyoga,dhvani,svara,4. nAbhigata
chorus N 1. gAyako.n kA samUha,2. gIta kA vaha bhAga jisako saba loga mila kara gAe.n,dhruvaka,anupada
christen VT 1. jala sa.nsakAra karanA,isAI banAnA,baptisamA denA,2. nAma rakhanA
chronic A 1. purAnA,dinI,dIrgha,sthAyI
chronicle N 1. itihAsa,vR^ittAnta
chronicle VT 1. itihAsa me.n likhanA
chronicler N 1. itihAsa lekhaka
chrysanthemum N 1. guladAudI
chubby A 1. galaphulA,golamola,gudagudA
chuck N 1. kaTa kaTa,murgI kA shabda,2. phe.nkAva,halakI choTa
chuck VT 1. phe.nka denA
chuckle N 1. dabI huI ha.nsI,2. murgI kA shabda
chuckle VI 1. muskurAnA,ruka ke ha.nsanA,2. murgI kA sA shabda karanA
chum N 1. mitra,sAthI,eka sAtha khAne pIne vAlA
church N 1. girajAghara,2. pAdarI loga,3. IsAiyo.n kA samudAya
church VT 1. laDake ke janma ke bAda girjA me.n Ishvara kA dhanyavAda karanA
churchman N 1. pAdarI
churchyard N 1. girajA ke samIpa mR^itako.n ke gADane kA sthAna
churn N 1. mathane kI nAda,maTakI,2. rI,mathAnI,mihAmI
churn VT 1. mathanA,makkhana nikAlanA
cider N 1. seba kI madirA
cigar N 1. churuTa,sigAra
cigarette N 1. sigareTa
cinder N 1. a.ngArA,jalatA huA koyalA,2. rAkha,bhasma
cinema N 1. chalachitra,sinemA
cinematographer N 1. chalachitrakAra
cinematography N 1. chalachitrakalA,chalachitraNa
cinnamon N 1. dAlachInI
cipher N 1. shUnya,bindu,2. tuchchha vastu,3. gupta likhAvaTa kI ku.njI
cipher VI 1. gaNita karanA
circa Prep 1. lagabhaga
circle N 1. vR^itta,gherA,paridhi,2. maNDalI,samAja
circle VI 1. ghUmanA,chakkara mAranA,pradakShiNA karanA
circle VT 1. gheranA
circuit N 1. gherA,chakkara,daurA
circuitous A 1. chakkaradAra,ghumAvadAra,phera kA
circular A 1. gola,vR^ittIya,vR^ittAkAra,2. eka vR^itta yA samAja me.n ghUmatA huA
circular N 1. sarkyulara,aneka manuShyo.n ko bhejA huA patra,ghUmatA huA viGYApana
circulate VI 1. ghUmanA,phiranA,daurA karanA,chakkara lagAnA
circulate VT 1. ghumAnA,chAro.n ora bhejanA,prachalita karanA,phailAnA
circulation N 1. ghumAva,phera,prachalana,daurA,chakkara,2. rakta bahana,khUna kA dauDA
circumference N 1. paridhi,gherA,chakkara,ghumAva
circumspect A 1. sAvadhAna,chaukasa
circumstance N 1. ghaTanA,sa.nyoga,bAta,2. gati,dashA,avasthA
circumstantial A 1. achAnaka,sa.nyogavasha,2. vistIrNa,vyorevAra
circumvent VT 1. dhokhA denA,ThaganA
circus N 1. akhADA,tamAshe kA gola maidAna,da~Ngala
cistern N 1. ku.nDa,jalAdhAra,hauja,haudA
citadel N 1. gaDha,koTa
citation N 1. avataraNa,dR^iShTAnta,2. bulAvA,sammana
cite VT 1. dR^iShTAnta denA,havAlA denA,pramANa denA,2. bulAvAnA
citizen N 1. nagaravAsI,nagara kA rahane vAlA,paura,puravAsI,nAgarika
citizenship N 1. nAgarika svatva,paurAdhikAra
citron N 1. nIbU,chakotarA
city N 1. nagara,shahara,pura
civic A 1. nagara kA,nAgarika,paura
civics N 1. nAgarika viGYAna
civil A 1. rAjanaitika,2. sabhya,shiShTa,savinaya,sushIla,3. deshIya,nagara yA rAShTra kA,bhItarI,gharelU,Apasa kI,4. dIvAnI,5. asainika
civil-marriage N 1. kAnUnI vivAha,vaha vivAha jo dhArmika vidhi se na ho varana kAnUnI rUpa se ho
civilian N 1. asainika karmachArI,mulkI hAkima,deshI prabandhakartA,2. dIvAnI kAnUna me.n nipuNa manuShya
civility N 1. sushIlatA,shiShTatA,sabhyatA,namratA
civilization N 1. sabhyatA,AchArashiShTatA
civilize VT 1. sudhAranA,sabhya banAnA,shiShTAchAra sikhalAnA
clack VI 1. karkasha shabda karanA,TiTakAranA,kaTakaTAnA
clad A 1. kapaDe pahane hue,DhakA huA,AchchhAdita
clad VT 1. pahananA,AchchhAdita karanA
claim N 1. dAvA,mA.nga,adhikAra pratipAdana,2. svatva,3. dAvA kI huI vastu
claim VT 1. dAvA karanA,apanA adhikAra pratipAdita karanA,mA.nganA
claimant N 1. dAvedAra,abhiyoktR^i,svatva chAhane vAlA,adhikAra pratipAdaka
clam N 1. namI,tarI
clam VT 1. lasalasA banAnA,chikanI vastu lagAnA
clamber VI 1. kaThinAI se chaDhanA
clamour N 1. chillAhaTa,kolAhala,dhUma,gohAra
clamour VI 1. chillAnA,shora machAnA,duhAI denA,guhAra karanA
clamp N 1. kIlaka,patthara joDane kA lohA
clan N 1. jAti,gotra,jatthA,gaNa,kuTumba,pantha,ghaTAnA
clandestine A 1. chhipA huA,avyakta,gupta,aprakaTa
clang VT 1. jhanajhanAnA,ThanaThanAnA
clap N 1. tAlI,khaDakA,kaDaka,karatAla dhvani,tAla
clap VI 1. tAlI bajAnA
clap VT 1. khaTakhaTAnA,thapakAnA,paTapaTAnA,tAlI bajAkara prasha.nsA karanA
clapper N 1. tAlI bajAne vAlA,2. ghaNTe kI golI yA laTakana,TunaTunA
clarification N 1. maila chhATanA,vishuddha yA nirmala karanA
clarify VT 1. spaShTa karanA,vishuddha karanA,2. nirmala karanA,maila chhATanA,phADanA
clarion N 1. turahI,narasi.nhA,karanAI
clash N 1. Takkara,samAghAta,muThabheDa,2. Takkara,virodha
clash VI 1. viruddha honA,eka mata na honA
clash VT 1. Takkara mAranA,khaTakhaTAnA,laDanA
clasp N 1. A.nkaDA,2. Ali.ngana,galabahiyA.n
clasp VT 1. banda karanA,A.nkaDA lagAnA,2. gale lagAnA,lipaTAnA
class N 1. kakShA,darjA,2. pada,shreNI,pa.nkti,prakAra,varNa,varga,bhAga,nAma
class VT 1. shreNIbaddha karanA,yathAvarga rakhanA,sajAnA
classic A 1. uttama,prathama shreNI,prathamavargIya vidvAna
classical A 1. uttama,prathama shreNI,prathamavargIya vidvAna
classification N 1. vargIkaraNa,shreNIbaddha karanA
classify VT 1. krama se alagAnA,kramavAra sajAnA,shreNIbaddha karanA
clatter N 1. khaDakhaDAhaTa,jhanajhanAhaTa,khaTapaTa,2. khalabalI,upadrava,3. bakabaka
clatter VI 1. khanakhanA,khaDakhaDAnA,jhanajhanAnA,2. bakabaka karanA
clatter VT 1. khaDakhaDAnA,aisI choTa lagAnA jisase khanakhanAhaTa paidA honA
clause N 1. vAkya khaNDa,pada
claw N 1. nakha,pa~njA,cha.ngula
claw VT 1. pa~njA mAranA,kharo.nchanA
clay N 1. chikanI miTTI,piNDola,kIchaDa
clay-built N 1. kachchA,miTTI kA,
clean A 1. vishuddha,pavitra,ujjvala,nirmala,sApha,shuddha,kharA,nirdoSha,nirvikAra,2. pUrA,sampUrNa
clean VT 1. shuddha karanA,nirmala karanA,sApha karanA
clean-?冡 VT 1. sApha chalA gayAnA,korA nikala gayAnA
cleanliness N 1. nirmalatA,ujalApana,sutharAI,vishuddhatA
cleanse VT 1. nirmala karanA,mA.njanA,dhonA,shuddha karanA
clear A 1. ujjvala,sApha,nirmala,ujAgara,2. nirdoSha,nirmala,nirdoSha,3. prakaTa,pratyakSha,vyakta,4. tIvrabuddhi,5. mukta,chhuTakArA pAyA huA
clear Adv 1. sApha spaShTa rUpa se,khullama-khullA,bilakula
clear VI 1. ujjvala honA,chamakIlA honA,shuddha honA,nirmala honA,mukta honA,rahita honA
clear VT 1. sApha karanA,ujjvala karanA,nirdoSha karanA,ThIka siddha karanA
clearance N 1. shuddhi,saphAI,khAlI karanA,2. nikAsI kI chiThThI,chAlAna,3. bachata,lAbha
clearly Adv 1. spaShTa rUpa se,khola ke,pratyakSha,nissa.ndeha
cleave VI 1. laganA,lipaTanA
cleave VT 1. phADanA,chIranA,alaga karanA,2. chhedanA,bhedanA
cleft N 1. chheda,chhidra,chAka,phATa,darAra
clemency N 1. dayA,tarasa,komalatA,namratA
clement A 1. komala,dayAlu,dayAshIla,kShamAshIla
clench N 1. pakaDa,jakaDa
clench VT 1. jakaDanA,bA.ndhanA,2. dR^iDha karanA,pakkA karanA
clergy N 1. pAdarI loga,purohita varga
clergyman N 1. pAdarI,purohita
clerical A 1. pAdariyo.n kA,pAdarI sa.nbandhI,lekhaka kA,lekhaka sa.nbandhI,2. tuchchha
clerk N 1. muharrira,klarka,munshI,lekhaka
clerk V 1. lekhaka kA kAma karanA
clever A 1. chAlAka,chatura,pravINa,sayAnA,guNI
cleverness N 1. chAlAkI,chaturAI,pravINatA,nipuNatA
click N 1. khaTakhaTa kA shabda,TikaTika
click VI 1. khaTakhaTa karanA,TikaTika karanA
client N 1. muvakkila,yajamAna,asAmI,2. grAhaka,adhIna manuShya
cliff N 1. TIlA,U.nchI aura DhAlU chaTTAna
climate N 1. jalavAyu,deshaprakR^iti,R^itu,mausama
climatic A 1. jalavAyu sa.nbandhI,mausamI,deshaprakR^iti sa.nbandhI
climax N 1. choTI,sirA,2. eka ala.nkAra,sAra,uttarottara utkarSha,3. chaDhAva,uThAva,4. parAkAShThA,parAkoTi
climb VT 1. chaDhanA,Upara jAnA
climber N 1. chaDhane vAlA,Upara jAne vAlA
climbing N 1. chaDhanA,Upara jAnA
clime N 1. jalavAyu,2. desha,bhUmi,khaNDa
clinch N 1. pakaDa,jakaDa
clinch VT 1. jakaDanA,bA.ndhanA,2. dR^iDha karanA,pakkA karanA
clincher N 1. lohe kI kIla,A.nkaDA,2. pakkI dalIla
cling VI 1. chipaTanA,lipaTanA,lagA rahanA,chipakA rahanA
cling VT 1. lagAnA,bA.ndhanA,saTAnA
clinical A 1. rogashayyA sa.nbandhI
clip N 1. katarana,chhA.nTana,2. klipa,eka aujAra jo chIjo.n ko eka sAtha pakaDe rahatA hai,3. kataranA,chhA.nTanA
clip VT 1. kataranA,chhA.nTanA,kalama karanA,2. ghaTAnA,chhA.nTanA,sa.nkShepa karanA
clipper N 1. sikkA kATane kA ya.ntra,2. panasuI nAva
clipping N 1. katarana,chhA.nTa
clique N 1. giroha,ShaDya.ntrakAriyo.n ityAdi kA dala
cloak N 1. lambA a.ngarakhA,labAdA,jAmA,2. paradA,ADa,DhapanA,AvaraNa,chhadmavesha
clock N 1. ghaDI
clockwise A 1. dakShiNa varta
clockwise Adv 1. dakShiNa varta
clog N 1. lakaDI kA kundA,2. bojha,bhAra,3. roka,aDaka,aTakAva,4. khaDAU.n
clog VT 1. bojha rakhanA,dabAva DAlanA,2. rokanA
cloister VI 1. ekAnta vAsa karanA,ekAnta me.n banda rahanA
close A 1. banda,2. dama ghuTanevAlA,3. sa.nkShipta,chhoTA,4. sa.nkIrNa,ta.nga,5. chhipA huA,6. pAsa,nikaTa,7.gADhA
close N 1. anta,samApti,2. pe.ncha
close VT 1. banda karanA,DhakanA,gheranA,2. samApta karanA
closely Adv 1. dhyAna se,2. chorI-chorI,gupta rUpa se,3. pAsa-pAsa,lagabhaga,milA huA
closeness N 1. saTAva,paDosa,nikaTatA,2. akelApana,chhipAva,ekA.nta,3. havA kI kamI,damaghuTAva
closet N 1. koTharI,kamarA
closet VT 1. koTharI me.n banda karanA,chhipAnA
clot N 1. thakkA,chakkA
clot VI 1. jamanA,thakkA honA,ba.ndhanA,guThThala honA
cloth N 1. vastra,kapaDA
clothe VT 1. kapaDe pahananA,kapaDe denA
clothes N 1. kapaDA,vastra,pahanAva
clothier N 1. julAhA,kapaDA banAnevAlA,kapaDA bechanevAlA,bajAja
clothing N 1. kapaDA,vastra,pahanAva
cloud N 1. bAdala,ghana,ghaTA,megha
cloud VI 1. ghiranA,chhAnA,2. a.ndherA honA
cloud VT 1. bAdala chhA jAnA,a.ndherA karanA,2. apavAda karanA
clouded A 1. bAdalo.n se ghirA huA,a.ndhakAramaya,chhipA huA,aspaShTa
cloudy A 1. bAdala chhAyA huA,dhundhalA,2. udAsa
clout N 1. joDa,lattA,potaDA,po.nchhanA,2. ghU.nsA
clout VT 1. thegalI lagAnA,joDanA,2. ghU.nse lagAnA,mAranA
clove N 1. lau.nga
clove_of_garlic N 1. lahasuna kI putthI
clover N 1. dUba,tipatiyA ghAsa,2. sukha,Ananda,bhoga,vilAsa
clown N 1. masakharA,ga.nvAra,bhA.nDa,ujaDDa
cloy VT 1. nAka taka bharanA,jI bharanA,ukatAnA,aghAnA
clarify VI 1. vishuddha honA
club N 1. lAThI,gadA,2. chiDayA kA tAsha,3. sabhA,samAja,klaba
club VI 1. sabhA joDanA,milanA,2. vyaya me.n sAjhI honA
club VT 1. lAThI se mAranA
clue N 1. sUta kA golA,2. patA,sUtra
clump N 1. guchchha,ku~nja,gulma,2. kuDaula kundA
clump VI 1. thapathapa karake chalanA,2. ku~nja me.n lagAnA
clumsily Adv 1. bhaddepana se,phUhaDapana se,adhUrepana se,anADIpana se
clumsy A 1. beDha.nga,adakSha,bhaddA,beDaula,anagaDha,phUhaDa,sthUla
cluster N 1. guchchhA,gulma,sa.ngha,2. samUha,bhIDa
cluster VI 1. samUha me.n honA,ekatra honA,guchchhA honA
cluster VT 1. samUha me.n karanA,ekatra karanA,guchchhe me.n rakhanA
clutch N 1. pa.njA,mUTha,pakaDa
clutch VT 1. jakaDanA,muThThI me.n pakaDanA
clutter N 1. kolAhala,haDabaDAhaTa
clutter VI 1. ekatrita honA,bhIDha lagAnA,2. kolAhala machAnA
coach N 1. gADI,chAra pahie kI gADI,2. shikShaka,parIkShA ke lie taiyAra karanevAlA shikShaka
coach VI 1. gADI me.n jAnA
coach VT 1. gADI me.n le jAnA,2. paDhAnA,shikShA denA
coal N 1. koyalA
coalesce VI 1. ikaThThA honA,milanA,juDa jAnA
coalfield N 1. koyalA nikalane kA sthAna
coalition N 1. sa.nyoga,mela,guTTa
coarse A 1. asabhya,ujaDDa,gADhA,moTA,bhaddA
coast N 1. sImA,kinArA,sAgara taTa,samudra taTa
coast VI 1. kinAre jahAja chalAnA
coat N 1. koTa,para,bAla,khAla,AvaraNa
coat VT 1. khola chaDhAnA,maDhanA,ra.nganA,astarakArI karanA,kalI karanA
coating N 1. kalI,lepa,2. koTa kA kapaDA
coax VT 1. manAnA,bahalAnA,chApalUsI ityAdi se koI kAma karAnA,2. phusalAnA,mIThI bAto.n se milA lenA
cobble N 1. patthara jo pAnI se chikanA ho gayA ho
cobble VT 1. TA.nkanA,gA.nThanA
cobbler N 1. chamAra,mochI
cobra N 1. kobarA,phaNadhara,bhuja.nga,kAlA sA.npa
cobweb N 1. makaDI kA jAlA,2. dhokhA,jAla
cock N 1. murgA,kukkuTa,2. R^itudarshaka,3. akaDa ke chalanevAlA mukhiyA,muDhDha,4. ghoDA
cock VT 1. khaDA karanA,2. ghoDA chaDhAnA
cockatoo N 1. kAkAtuA,eka prakAra kA totA
cocker VT 1. khUba khilAnA,2. pyAra karanA,lADa karanA,dulAra karanA
cockney N 1. landana nagara kA rahanevAlA,mUrkha puravAsI
cockpit N 1. kakapiTa,havAI jahAja kA agalA hissA,2. murgo.n ke laDane kA akhADA,pAlI,da.ngala
cockroach N 1. tilachaTTA,jhI.ngura
cocoa N 1. nAriyala kA peDa
coconut N 1. nAriyala,garI
cocoon N 1. kakUna,kachche reshama kA kovA,koSha
cod N 1. bIjakoSha,phalI,chhImI,2. eka prakAra kI machhalI
coddle VT 1. gunagunA karanA,2. Adara se pAlanA,mAnanA,sevA-sushrushA karanA
code N 1. sa.nhitA,jAbtA,dharmasa.nhitA,rAjanItisa.ngraha,kAnUna kI kitAba,2. sainika chihna praNAlI
code VT 1. sa.nhitA rUpa me.n rakhanA,niyamabaddha karanA
coerce VT 1. balapUrvaka rokanA,bala jorI karanA,dabAnA,vivasha karanA
coercion N 1. dabAva,nigraha,2. bala dvArA shAsana,3. niya.ntraNa
coercive A 1. lAchArI,rokanevAlA,pratirodhI
coexist VI 1. eka samaya me.n honA,samakAlIna honA,sahavartI honA,eka sAtha honA
coffee N 1. kahavA
coffee-house N 1. bhojanAlaya,khAne-pIne kA ghara
coffer N 1. khajAne kA sa.ndUka,mudrAdhAra
coffin N 1. tAbUta,sa.ndUka jisame.n murdA rakha kara gADate hai.n,shavadhAra
cog N 1. chakradanta,pahiye kA dA.ntA
cog VT 1. dhokhA denA,chhalanA
cogent A 1. balavAna,pakkA,niruttara,Avashyaka
coherent A 1. milA huA,juTA huA,2. aviruddha,anukUla
cohesion N 1. lagAva,sa.nyoga,saTAva,sa.nshakti,sa.nba.ndha
coil N 1. lachchhA,giDulI,veShThana
coil VT 1. lapeTanA,lachhiyAnA,giDulI banAnA
coin N 1. sikkA,mudrA,rupayA,paisA
coin VT 1. sikkA banAnA,2. gaDhanA,nikAlanA,rachanA
coinage N 1. sikkA gaDhanA,mudrA DhAlanA,2. gaDhanta,3. jo vastu gaDhI gI ho
coincide VI 1. eka hI sthAna para honA,sannipatita honA,2. milanA,ThIka baiThanA,eka mata honA,anurUpa honA
coincidence N 1. sa.nyoga,sannipAta,eka hI sAtha paDanA,milAva,mela,anurUpatA,ekamatya
coincident A 1. milatA huA,samAna,sannipAtI,samakAlIna
coke N 1. bujhA huA patthara kA koyalA
coke VT 1. koyalA banAnA
cold A 1. ThaNDA,shItala,rUkhA,sunna,2. udAsIna,niHsneha,nirutsAha,Adara rahita,3. gambhIra
cold N 1. ThaNDa,shIta,sardI
coldly Adv 1. binA sneha,udAsInatA pUrvaka,rukhAI se
collaborate VI 1. eka sAtha kArya karanA
collapse N 1. giranA,shaktipAta,sa.nhAra,2. sikoDa,sa.nkocha,3. chUka,hAra,4. sAhasa hInatA
collapse VI 1. baiTha jAnA,pichaka jAnA,2. sikuDa jAnA,3. gira jAnA,nAsha ho jAnA,4. himmata hAra jAnA,sAhasahIna honA
collar N 1. ha.nsalI,kaNThA,paTTA,2. kutte ke gale kI paTTI
collar VT 1. paTTA pakaDanA
collateral A 1. lage-lage,pAsa-pAsa,2. samAnAntara,3. Anusha.ngika,4. eka hI pUrvaja kA,paDa,sasi.nmAnA.nsha
colleague N 1. sAthI,sa.ngI,sahayogI,sahapAThI,sahakArI
collect N 1. eka chhoTI prArthanA
collect VI 1. ekatrita honA,baTuranA
collect VT 1. ekatrita karanA,baToranA,sa.ngraha karanA,2. ugAhanA,tahasIlanA,3. pariNAma nikAlanA
collection N 1. ekatrita karanA,2. samUha,sa.ngraha,3. cha.ndA
collective A 1. kula,ekatrita kiyA huA,sa.ngrahita
collector N 1. ekatrita karanevAlA,sa.ngrAhaka,2. kara ugAhanevAlA,3. kalekTara,jiledAra,jile kA pradhAna adhikArI
college N 1. mahAvidyAlaya,vidyApITha,kAleja
collegiate A 1. mahAvidyAlaya kA sa.nbandhI,mahAvidyAlaya sadR^isha
collide VI 1. Takkara khAnA,bhiDa jAnA,TakarAnA
collier N 1. koyalA khodanevAlA,2. koyalA le jAnevAlI naukA
collision N 1. muThabheDa,dhakkA,Takkara,2. virodha
colloquial A 1. bolachAla kA,sAdhAraNa bolachAla sa.nbandhI
collude VT 1. jAla rachanA,guTa karanA,saTTA-baTTA karanA,mela se kArya karanA
collusion N 1. milI bhagata,sA.nTha gA.nTha,ba.ndisha,kUTasa.nvid,saTTI paTTI
colon N 1. eka virAmachihna:
colonel N 1. karnala,karanaila,senAdalAdhyakSha,palaTana kA baDA aphasara
colonial A 1. upaniveshI,upanivesha sa.nbandhI,nI bastI kA,aupaniveshika
colonisation N 1. upanivesha basAnA,nUtana pradesha basAnA
colonise VT 1. basAnA,nI bastI basAnA
colonist N 1. upanivesha kA rahanevAlA
colonization N 1. upanivesha basAnA,nUtana pradesha basAnA
colonize VT 1. basAnA,nI bastI basAnA
colony N 1. nayI bastI,nayA pradesha,upanivesha
colossal A 1. bahuta baDA,bahuta bhArI
colossus N 1. baDI bhArI mUrti
colour N 1. ra.nga,2. chhadmaveSha,3. bahAnA,4. bhA.nti
colour VI 1. ra.nganA,chehare para ra.nga AnA,lajjita honA
colour VT 1. ra.nga denA,ra.nga chaDhAnA,2. bahAnA karanA,vishvAsa yogya bAta banAnA,aparAdha chhipAnA
colt N 1. bachheDA,2. navayuvaka,mUrkha vyakti
colter N 1. hala kA lohA yA phAla
column N 1. khambhA,stambha,2. senA kI pa.nkti,sainyadala,3. pR^iShTha kA eka khaNDa,patrabhAga
coma N 1. behoshI kI nI.nda
comb N 1. ka.nghA,keshamArjanI,2. murge kI choTI,kukkuTashikhA,3. madhukoSha,chhattA
comb VT 1. ka.nghI karanA,2. chikanA karanA
combat N 1. laDAI,yuddha,virodha
combat VTI 1. laDAI karanA,sAmanA karanA,virodha karanA
combatant N 1. laDanevAlA,yoddhA
combination N 1. mela,sa.ngata,juTAva,sa.nsarga,bandisha,mishraNa,sa.nyoga
combine VI 1. milanA,juTanA,eka honA
combine VT 1. milAnA,eka karanA,mishraNa karanA
combustible A 1. dahanashIla,jalanevAlA,bhaka se uDa jAnevAlA,dAhya
combustion N 1. dAha,dahana,jalana
come VI 1. AnA,pahu.nchanA,nikaTa AnA,2. A paDanA,honA,gujaranA,abhiprAya para pahu.nchanA,AnA
comedian N 1. ha.nsAnevAlA,harSha pradhAna nATaka likhanevAlA,bhA.nDa,svA.ngI
comedy N 1. harShapradhAna nATaka,prahasana,svA.nga,nATaka
comet N 1. puchchhalatArA,ulkA tArA,dhUmraketu
comfort N 1. dhairya,AshvAsana,sukha,DhADhasa
comfort VT 1. dhIraja denA,DhADhasa denA,sahAyatA karanA,samAdhAna karanA,sukha denA,shoka haraNa karanA
comfortable A 1. sukhI,Anandita,sukhadAI,Anandaprada,sukhada,AshvAsaka
comic A 1. hAsyaprada,prahasana sa.nbandhI,ha.nsAU
comical A 1. kautukI,ThaTholiyA,ha.nsauDA
coming A 1. bhaviShyata,bhAvI,AgAmI,honevAlA
coming N 1. Agamana,pahu.ncha
comity N 1. shiShTAchAra,bhalamanasAhata,bhadratA,shiShTatA
command N 1. AGYA,2. adhikAra,vasha,shakti
command VI 1. shAsana karanA,2. U.nchepara honA
command VT 1. AGYA denA,2. dekhanA
commandant N 1. senApati,chamUpati
commander N 1. AGYA denevAlA,senApati,senA kA aphasara,senAdhyakSha
commandment N 1. AGYA,Ishvara kI AGYA
commemorate VT 1. kisI utsava dvArA smaraNa karanA,manAnA
commemoration N 1. smaraNotsava,mAnatA,utsava
commence V 1. anuShThAna karanA
commence VT 1. Arambha karanA
commencement N 1. Arambha,Adi,anuShThAna
commend VT 1. prasha.nsA karanA,sarAhanIyanA,2. siphArisha karanA,3. sau.npanA
commendable A 1. prasha.nsanIya,sarAhanIya
commendation N 1. prasha.nsA,sarAhanA,stuti,siphArisha
commensurate VT 1. samAna karanA,barAbara karanA,samapariNAma karanA
comment N 1. TIkA,AlochanA,samAlochanA,TippaNI
comment VI 1. TIkA karanA,TippaNI karanA,sammati denA,AlochanA karanA
commentary N 1. TIkA,bhAShya,TippaNI
commentator N 1. TIkAkAra,bhAShyakAra,arthakAra
commerce N 1. vANijya,vyApAra
commercial A 1. vyApArika,vANijya sa.nbandhI
commission N 1. samarpaNa,sau.npa,2. AGYApatra,paravAnA,3. adhikAra,4. dala,janasamUha,5. AcharaNa kriyA,6. dastUrI,ADhata,dalAlI
commission VT 1. adhikAra denA,2. niyukta karanA
commissioner N 1. amIna,adhikArI,2. kamishnarI kA shAsanakartA
commit VT 1. sau.npanA,samarpaNa karanA,2. bhejanA,denA,kArAgAra bhejanA,3. karanA
commitment N 1. karanA,denA,bhejanA,2. vAdA,3. kArAgAra bhejanA
committee N 1. sabhA,pa.nchAyata,samiti
commode N 1. kamoDa,malamUtra tyAga kA pAtra
commodity N 1. mAla,lAbha,sAmagrI,jinsa,asabAba,bikane kI vastu
common A 1. sArvajanika,sArva,sArvalaukika,sarvaniShTha,ubhayaniShTha,saba kA,2. sAdhAraNa,sAmAnya,3. bahuta,prachura,4. ochhA,nIcha,5. sAdhAraNa,prAkR^ita
commonly Adv 1. bahuta karake,sAdhAraNataH
commonplace N 1. sAdhAraNa viShaya,pratidina kI bAta,2. smAraka lipi
commonwealth N 1. sArvajanika sukha,2. sAmAnya loga,sarva sAdhAraNa,3. praGYA kA rAjya,pa.nchAyatI rAjya,prajAtantra rAjya
commotion N 1. halachala,golamAla,balavA,bechainI,vyAkulatA
communal A 1. sA.npradAyika,jAtigata,jAtIya
commune N 1. bAtachIta,maitrika bAtachIta
commune VI 1. bolanA,bolanA chAlanA,bAtachIta karanA
communicate VT 1. kahanA,batalAnA,pahu.nchAnA,jatAnA
communication N 1. vyavahAra,sa.nsarga,AnA jAnA,bolachAla,khata kitAbata,chiThThI patrI,2. sa.nvAda,bAta,samAchAra
communion N 1. sammilita,samAgama,paraspara mana kI bAte.n karanA,mela,samagata,2. prabhu IsA masIha ke smaraNa me.n bhoja
communism N 1. sAmyavAda,saba vastuo.n me.n sabakA samAnAdhikAra rakhane kA siddhAnta
community N 1. samAja,samudAya,jAti,sa.npradAya,2. prajA,loga,sarva sAdhAraNa,3. sammilita adhikAra,sAmya,aikya
commutation N 1. parivartana,hera phera,adalA badalA,samaparivartana
commute VT 1. badalanA,hera phera karanA,2. bhArI daNDa ke sthAna para halkA daNDa denA
compact A 1. ba.ndhA huA,gaThA huA,Thosa,ghanA,saghana,sa.nkShepa
compact N 1. niyama,hoDa,sharta,vachana,kaula,karAra
compact VT 1. dabAkara jamAnA,pakkA karanA
companion N 1. sahachara,sAthI,sa.ngI,mitra,sAjhI
companion VT 1. sAtha rahanA
companionship N 1. sAtha,sa.ngati,sAhacharya,sa.nsarga
company N 1. kampanI,TolI,jatthA,ma.nDalI,2. sa.ngata,sAtha
company VI 1. sAtha rahanA
company VT 1. sAtha kara lenA
comparable A 1. tulanIya,tulanA ke yogya
comparative A 1. tulanAtmaka,tulanA sambandhI
compare VT 1. tulanA karanA,sadR^isha karanA,milAnA
comparison N 1. milAna,tulanA,sAdR^ishya,upamA
compartment N 1. vibhAga,kamarA,a.nsha
compass N 1. kampAsa,dishA nirUpaNa ya.ntra,2. gherA,sImA,vistAra
compass VT 1. gheranA,2. prApta karanA,vasha me.n karanA,3. irAdA karanA,ThAna lenA
compassion N 1. dayA,anukampA,tarasa
compassionate A 1. dayAvAna,dayAlu,karuNAmaya
compatibility N 1. anukUlatA,milAva,yogyatA,avirodha
compatible A 1. anukUla,samAna,aviruddha,yogya,mela ke yogya,anurUpa,upayukta
compatriot N 1. eka desha vAsI,eka hI desha me.n rahanevAlA
compel VT 1. bala se karAnA,vivasha karanA,dabAnA,lAchAra karanA
compendium N 1. sa.nkShepa,sArA.nsha,tatva
compensate VT 1. harajAnA denA,badalA denA,kamI pUrI karanA,kShatipUrti karanA,pratiphala denA
compensation N 1. badalA,pAritoShika,daNDa,kShatipUrti,pratiphala,harajAnA,kShatipUraka
compete VI 1. barAbarI karanA,hoDa karanA,rIsa karanA
competence N 1. sAmarthya,guNa,yogyatA,2. bAhulya,prachuratA,paryAptatA
competency N 1. sAmarthya,guNa,yogyatA,2. bAhulya,prachuratA,paryAptatA
competent A 1. yogya,nipuNa,samartha,2. uchita,2. paryApta
competition N 1. barAbarI,hoDa,pratiyogitA,pratidvandatA,spardhA
competitive A 1. barAbarI kA,hoDa kA,mukAbale kA,pratiyogitA sa.nbandhI
competitor N 1. barAbarI karane vAlA,pratiyogI,pratispardhI,hoDiyA,lAga-DA.nTa karanevAlA
compilation N 1. sa.ngraha,sa.nchaya
compile VT 1. sa.ngraha karanA,sa.nchaya karanA
complacency N 1. Ananda,sa.ntoSha,2. AdarabhAva,sushIlatA,shiShTAchAra
complain VI 1. shikAyata karanA,asa.ntuShTatA prakaTa karanA,dukhaDA kahanA,jhI.nkanA,ronA,2. nAlisha karanA,abhIyoga karanA
complainant N 1. abhiyoktA,nAlishI,vAdI
complaint N 1. shikAyata,abhiyoga,ulAhanA,shoka,2. bImArI,roga
complement N 1. pUraka,samapUraka,purAva,sahAyaka,bhartI
complementary A 1. pUrA karane vAlA,pUraka,samapUraka
complete A 1. pUrA,kula,sampUrNa,pUrNa,samUchA
complete VI 1. pUrA karanA,sampUrNa karanA,siddha karanA,samApta karanA
completion N 1. samApti,pUraNa,sa.npAdana,nipaTAva
complex A 1. sa.nyukta,milA huA,mishra,mishrita,pechadAra,asarala,jaTila
complexion N 1. ra.nga,varNa,2. rUpa,cheharA,3. svabhAva,prakR^iti
complexity N 1. asaralatA,jaTilatA,ulajhana,mishratA
compliance N 1. sammati,svIkR^iti,AGYApAlana,anusAra,anuvR^itti
compliant A 1. mulAyama
complicate A 1. ulajhA,pechIdA,asarala
complicate VT 1. lapeTanA,ulajhAnA,pecha DAlanA,pha.nsAnA
complication N 1. ulajhana,pha.nsAva,milAva,asaralatA,ulajhAva
compliment N 1. praNAma,Adara,prasha.nsA,abhinandana
compliment VT 1. prasha.nsA karanA,praNAma karanA,sarAhanA,vAha vAha karanA,Adara karanA
complimentary A 1. prasha.nsAsUchaka,stutimaya
comply VI 1. svIkAra karanA,mAnanA,AGYApAlana karanA
component A 1. A.nshika,maulika
component N 1. a.nsha,bhAga,TukaDA,2. avayava
compose VT 1. banAnA,2. likhanA,rachanA,3. akShara joDanA,4. dhairya dhAraNa karanA,DhADhasa ba.ndhAnA,5. sura nikAlanA,6. dhIraja dharanA,shAnti denA
composer N 1. rachayitA,granthakartA
composite A 1. mishra,sammishra,sa.nyukta,bhAgo.n se banA huA,milA huA,juTA huA
composition N 1. sa.nyojana,sarjana,rachanA,2. mela,samajhautA,milAvaTa,sa.ngaThana
compost N 1. khAda,pA.nsa,2. milAvaTa
compound N 1. samAsa,mela,mishraNa,2. A.ngana,hAtA,gherA,3. milA huA,yaugika,mishra,sa.nyukta,mishrita
compound VI 1. milAnA,sa.nyojana karanA,eka hI me.n milAnA
compound VT 1. sa.ndhi kara lenA,tai kara lenA,mila jAnA,mela kara lenA
comprehend VT 1. samajhanA,2. sammilita karanA,bhItara karanA,milA lenA
comprehensible A 1. samajhane ke yogya,bodhanIya,grAhya
comprehension N 1. samajhanA,bodha,grahaNa,2. samajha bUjha,buddhi,avadhAraNA,samajhane kI shakti
comprehensive A 1. bahugrAhI,vyApaka,thoDe me.n bahuta,vistR^ita,chauDA
compress VT 1. dabAnA,mIchanA,dabochanA,jamAnA,chhoTA karanA,sa.nkShepa karanA
compressor N 1. sa.npIDaka
comprise VT 1. sammilita karanA,samAnA,aTAnA,milAnA
compromise N 1. samajhautA,Apasa kA nipaTAva
compromise VT 1. samajhautA karanA,Apasa me.n milakara nipaTAnA
compulsion N 1. vivashatA,dabAva DAlanA,vivasha karanA,2. dabAva,balajorI,bala,prachaNDatA,AvashyakatA
compulsory A 1. anivArya,vivashakArI,Avashyaka,dabAvavAlA
compute VT 1. gaNanA karanA,ginanA,lekhA karanA
comrade N 1. sAthI,mitra,sa.ngI
con VT 1. dhayAna pUrvaka adhyayananA,2smaraNa karanA
concave A 1. khokhalA,polA,khAlI,dhanuShAkArI,2. natodara
conceal VT 1. chhipAnA,gupta rakhanA,paradA karanA
concealment N 1. paradA,2. chhipAva,lopa
concede VI 1. mAna lenA
concede VT 1. mAnanA,svIkAra karanA,2. chhoDa denA,de denA
conceive VI 1. garbha se honA,garbha dhAraNa karanA
conceive VT 1. kalpanA karanA,vichAra karanA
concentrate VI 1. dhyAna denA,chitta jamAnA,dhyAna lagAnA,chitta ekAgra karanA
concentrate VT 1. ikaThThA karanA,2. samAhR^ita karanA,samAharaNa karanA
concentration N 1. ekAgratA,ekAgrachitta honA,chitta jamAnA
concept N 1. vichAra,manobhAva,kalpita viShaya
conception N 1. vichAra,dhAraNA,kalpanA,2. anusAna,garbhAdhAna
concern N 1. kAma,chintA,sa.nbandha,prayojana
concern VT 1. sa.nbandha rakhanA,prayojana honA
concerning A 1. sa.nbandhita,viShaya me.n
concerning Prep 1. ko,liye
concert N 1. rAga,ra.nga,eka tAla,2. mela,eka bhAva
concession N 1. svIkR^iti,a.ngIkAra,2. AGYA pradAna
conch N 1. sha.nkha,gho.nghA,kauDI
conciliation N 1. milApa,shAnta karanA,sa.ntuShTa karanA,anura.njana
concise A 1. laghu,sa.nkShipta,alpa
conclave N 1. gupta sabhA
conclude VI 1. samApta honA
conclude VT 1. pUrA karanA,pUrA ho jAnA,samApta karanA,chukAnA,2. sthApita karanA,nishchita karanA,3. anumAna karanA
conclusion N 1. a.ntima nirNaya,phala,pariNAma,samApti,anta,upasa.nhAra
conclusive A 1. antima,nirNAyaka,antakArI
concoct VT 1. pachAnA,pakAnA,2. upAya karanA,rachanA,gaDhanA
concord N 1. mela,ekatA,avirodha,ekatAI,sa.nyoga
concourse N 1. jamAva,bhIDa,maNDalI,jamaghaTa
concrete A 1. indriyo.n se pahachAnane yogya,padArtha rUpa me.n,sAkAra
concrete N 1. roDA,jamAyA huA roDA,chUnA,patthara,bAlU,a.nsho.n ko eka me.n joDa kara banAyA huA
concur VI 1. sahamata honA,eka bindu para milanA,2. eka mata honA,milanA,juDanA
concurrence N 1. sahamati,mela,ekadilI,ekachittatA,ekA,manamela
concurrent A 1. sa.nyukta,eka sAtha,milA huA,sahakArI,barAbara kA,2. eka bindugAmI
concussion N 1. choTa,AghAta,hilAva,Takkara,dhakkA,sa.nghaTTa
condemn VT 1. aparAdhI ThaharAnA,burA banAnA,daNDa denA,doSha lagAnA
condemnation N 1. doSha lagAnA,ni.ndA,2. daNDa kI AGYA
condensation N 1. sa.nkShepaNa,ghanIkaraNa,dabAva,gADhApana,sa.nkShipta karanA
condense VI 1. gADhA ho jAnA,jamanA,ghanA honA
condense VT 1. gADhA karanA,jamAnA,ghanA karanA
condescension N 1. darpatyAga,namratA,kR^ipA,jhukanA
condiment N 1. chaTanI,chhau.nka,baghAra,masAlA
condition N 1. dashA,padavI,avasthA,sthiti,2. niyama,hoDa,sharta
conditional A 1. niyamabaddha,saniyama,hetumaya,shartI,sharta ke sAtha
condolence N 1. sahAnubhUti,dUsaro.n ke dukha para shoka prakaTa karanA
condone VT 1. kShamA karanA,chhoDa denA,dhyAna na denA
conducive A 1. sahAyaka,upakArI,hitakara,sukhAvaha
conduct N 1. chAla-chalana,AcharaNa,bartAva,2. aguvAI,3. prabandha
conduct VT 1. chalAnA,nirvAha karanA,aguvAI karanA,2. prabandha karanA
conductor N 1. parichAlaka,netA,chAlaka,nAyaka,nirvAhaka
conduit N 1. pAnI kI morI,nAlI
cone N 1. shuNDAkAra vastu,gajaraula,gAvaduma,sha.nku sUchI
confection N 1. miThAI,murabbA,pAga
confectioner N 1. halavAI,murabbe banAne vAlA,miThAI bechane vAlA
confederacy N 1. mela,sa.ndhi
confederate N 1. mitra,sAthI
confederate VI 1. sa.ndhi me.n milanA,dala banAnA
confederate VT 1. sa.ndhi me.n milAnA
confederation N 1. sa.ngha,maNDala,sa.nyojana
confer VI 1. bAtachIta karanA,parAmarsha karanA,vArtAlApa karanA
confer VT 1. denA,pradAna karanA
conference N 1. vichAra ke lie sabhA,sammelana,2. bAtachIta,vArtAlApa
confess VT 1. svIkAra karanA,mAnanA,svIkAra karanA,a.ngIkAra karanA
confession N 1. svIkR^iti,svIkAra,a.ngIkAra
confidant N 1. dilI dosta,vishvAsa pAtra
confide VI 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA
confidence N 1. vishvAsa,bharosA,DhR^iDaGYAna,2. nishchaya,asa.nshaya,3. AtmavishvAsa,sAhasa
confident A 1. AtmavishvAsI,pUrA vishvAsa kie hue,nishchita,nisa.ndeha,nidhaDaka,DhITha,sAhasI
confidential A 1. gopanIya,vishvAsayogya,bhedI,gupta,aprakAshya,vishvasanIya,nijI
confidently Adv 1. vishvAsa sahita,nishchaya kara ke,nissa.ndeha rUpa se,vishvAsa ke sAtha,nidhaDaka
confine N 1. sImAprAnta,sImA pradesha
confine VT 1. sImAbaddha karanA,kArAgAra me.n DAlanA,rokanA
confinement N 1. kArAgAra vAsa,kaida,2. ekAntavAsa,3. roka,rukAva,ba.ndhana
confirm VT 1. pakkA karanA,sthira karanA,nishchita karanA,pramANita karanA,2. IsAI samAja me.n lenA
confirmation N 1. puShTikaraNa,pakkA karanA,pramANa,dR^iDhatA,AGYA,svIkR^iti,2. sthAyIkaraNa,dR^iDha karaNa,sthira karaNa,pramANI karaNa
confiscate VT 1. kurka karanA,rAjyAdhIna kara lenA,jabta karanA,le lenA
confiscation N 1. kurkI,jabtI,adhikaraNa
conflagration N 1. agnikANDa,bhArI Aga,lUkA,dAha,prajvalana
conflict N 1. Takkara,jhagaDA,laDAI,virodha,sa.ngharSha
conflict VI 1. laDanA,jhagaDanA,sAmanA karanA,virodha karanA
confluence N 1. sa.ngama,mela,mila kara bahanA
conform VI 1. mAnanA,svIkAra karanA,anurUpa honA
conform VT 1. eka sA karanA,ekamela karanA,samAna karanA,sadR^isha banAnA
conformity N 1. samAnatA,anukUlatA,sAdR^ishya,anurUpatA,svIkAra,anusAra
confound VT 1. milAnA,ghabaDAnA,gaDabaDa karanA,hakkA-bakkA karanA,2. DarAnA,sAhasa toDanA,3. nAsha karanA
confront VT 1. sAmanA karanA,virodha karanA,apane sAmane honA,sammukha karanA
confuse VI 1. ghabaDA jAnA,ulaTa-pulaTa jAnA
confuse VT 1. ulaTa palaTa karanA,gaDabaDa karanA,ghabaDA denA,chakarA denA
confusion N 1. sa.nbhrama,gaDabaDa,kramabha.nga,vyAkulatA,2. hullaDa,balavA,gaDabaDI,2. ghabaDAhaTa
congenial A 1. svajAtIya,eka jAti kA,eka mela kA,anukUla,anurUpa,sukhada
congenital A 1. sahajAta,sAtha janmA,jo janma hI se ho
congest VT 1. baToranA,Dhera lagAnA
congestion N 1. rakta kA jamAva,rakta sa.nchaya,2. adhika bhIDa,adhika ghanI bastI
congratulate VT 1. badhAI denA,jaya jayakAra karanA
congratulation N 1. badhAI
congregate VI 1. ekatra honA,jamA honA,milanA
congregate VT 1. ekatra karanA
congregation N 1. samAgama,sabhA,2. dhArmika samAja
congress N 1. vyavasthApikA sabhA,samAja,mahAsabhA
congressman N 1. mahAsabhA kA sadasya
congresswoman N 1. mahAsabhA kI sadasya
conjecture N 1. anumAna,aTakala
conjecture VI 1. aTakala karanA,anumAna karanA
conjugal A 1. vivAha sa.nbandhI,vaivAhika
conjunction N 1. sa.nyoga,sa.ngama,mela,2. samuchchaya bodhaka avyaya
conjure VI 1. jAdU karanA,TonA karanA
conjure VT 1. shapatha rakhanA,saugandha rakhanA,2. vinatI karanA
connect VT 1. joDanA,milAnA,sa.nyukta karanA
connection N 1. joDa,sa.nbandha,nAtA,rishtA,lagAva,sa.nyoga,sa.nparka
connective A 1. joDanevAlA,milAnevAlA,yaugika
connivance N 1. AnAkAnI,barAva,TAlamaTola,upekShA
connive VI 1. AnAkAnI karanA,A.nkha mUdanA,upekShA karanA
connoisseur N 1. jAnakAra,guNaGYa,parIkShaka
connote VT 1. bhAva batalAnA,jatAnA,batalAnA,artha sUchita karanA
conquer VT 1. jItanA,parAjita karanA,sara karanA
conqueror N 1. jItane vAlA,vijayI,parAsta karanevAlA
conquest N 1. jIta,vijaya,2. jitapradesha,jItA huA desha
conscience N 1. a.ntaHkaraNa,hitAhita kA GYAna,viveka
conscientious A 1. shuddha a.ntaHkaraNavAlA,dharmAtmA,nyAya parAyaNa
conscious A 1. shramiGYa,sacheta,chetana
consciousness N 1. cheta,GYAna,chetanA
conscript A 1. bharatI kiyA huA,darja rajisTara
conscript N 1. anivArya bhAratI,sipAhI yA nAvika jo anivArya rUpa se nayA bharatI kiyA gayA ho
conscription N 1. senA me.n jabaradastI bharatI karanA,anivArya sainika sevA
consecrate A 1. pratiShThita,arpaNa kiyA huA,pavitra
consecrate VT 1. pavitra banAnA,pratiShThita banAnA,pratiShThA karanA,2. arpaNa karanA,sa.nkalpa karanA,ishvara kI sevA me.n de denA
consecutive A 1. lagAtAra,kramAnugata,kramAgata,nira.ntara
consecutively Adv 1. krama se,kramAgata rUpa se,yathAkrama
consensus N 1. aikya,anukUlatA
consent N 1. sammati,svIkR^iti,anumati,mataikya
consent VT 1. mAnanA,ekamata honA,svIkR^iti denA,2. anumati denA,AGYA denA
consequence N 1. phala,pariNAma,a.nta,2. prabhAva,padavI,mAna,mahatva,pada,3. isa kAraNa se,isalie
consequent A 1. phala svarUpa,anugAmI,AnuSha~Ngika
consequent N 1. phala,a.nta,pariNAma,2. para,pada,anuSha.nga
consequential A 1. phala svarUpa,pariNAma svarUpa
consequently Adv 1. isa kAraNa se,ataH,isaliye,phalataH,ateva
conservancy N 1. bachAva,rakShA,saphAI
conservative A 1. dakiyAnUsI,rUDhivAdI,bachAU,rakShA karane vAlA,anudAra,parivartana virodhI,purAtana premI
conservative N 1. dakiyAnUsI,rUDhivAdI,lakIra kA phakIra,vartamAna niyama ke badale jAne kA virodhI,sanAtanI ba.ndhI lIka para chalane vAlA
conserve N 1. murabbA,miThAI,achAra,gulakunda
conserve VT 1. surakShita rakhanA,banAe rakhanA,rakShA karanA,2. achAra DAlanA,murabbA banAnA,nA
consider VT 1. sochanA,vichAranA,samajhanA,dhyAna karanA
considerable A 1. vichAraNIya,baDA,adhika,visheSha,yatheShTha,
considerably Adv 1. kAphI,bahuta adhikatA se,visheSha rUpa se
considerate A 1. vichAravAna,dUsare kA dhyAna rakhanevAlA,2. dUradarshI,pariNAmadarshI
consideration N 1. socha vichAra,vichAraNa,vivechana,vichAra,chintA,dhyAna,2. lihAja,3. nimitta,hetu,4. Adara,mAna,mahatva,5. badalA,palaTA,pratiphala
considering Prep 1. dhyAna me.n rakha kara,isa vichAra se,isakA vichAra karake
consignment N 1. preShita mAla,bhejA huA mAla,2. dAnapatra,3. samarpaNa
consign VT 1. sau.npanA,arpaNa karanA,dUsare ko bhejanA,denA,2. bilakula bhulA denA,3. jalA denA,rAkha kara DAlanA
consist VT 1. milanA,rahanA,honA,2. anukUla honA,ekamata honA
consistency N 1. anukUlatA,sAdR^ishya,avirodha,sAma.njasya,sa.ngatatA,anurUpatA,2. gADhApana
consistent N 1. anukUla,susa.ngata,poDhA,samAna,eka sA,avirUddha,sa.ngata,dR^iDha
consolation N 1. sAntvanA,dilAsA,AshvAsana,dhairya,DhADhasa,tasallI
console VT 1. sAntvanA denA,DhADhasa denA,dilAsA denA,shAnti denA,prasanna karanA
consolidate VT 1. sa.ngaThita karanA,sa.nchita karanA,Thosa karanA,jamAnA,2. milAnA,joDanA,3. Thosa honA,jamanA,4. ThosanA,jamA huAnA,5. milA huAnA,sa.nyuktanA
consolidation N 1. ekIkaraNa,jamAvaTa,Thosa karanA,sa.nsthApana
consort N 1. patnI,pati
consort VT 1. sAtha rahanA,sa.nga rahanA,mela karanA
conspicuous A 1. pratyakSha,suprakAsha,spaShTa,2. pramukha,prasiddha,vikhyAta,3. aisA sthAna yA vyakti jisa para saba kI dR^iShTi paDe
conspiracy N 1. sAjisha,kapaTa praba.ndha,guTTa,ShaDaya.ntra,kuma.ntraNA
conspirator N 1. ShaDaya.ntrakArI,vishvAsaghAtaka,rAjadrohI
conspire VT 1. ShaDaya.ntra rachanA,kapaTa praba.ndha karanA
constable N 1. chaukIdAra,sipAhI,kAnsTebula
constabulary N 1. sipAhiyo.n kA dala,2. sipAhiyo.n kA
constant A 1. nitya,nira.ntara,sanAtana,aparivartanashIla,sthira,achala,dR^iDha vishvAsI
constant N 1. niyata,sthAyI,achalarAshi
constellation N 1. tArAma.nDala,nakShatra,tAro.n kA samUha,2. vikhyAta logo.n kA samUha
consternation N 1. Ata.nka,vismaya,Ashcharya,bhaya,dhaDAkA,ghabarAhaTa
constipation N 1. kabja,koShTabaddhatA,malAvaroddha,anayacha
constituency N 1. nirvAchana kShetra,chunane vAlo.n kA dala,nirvAchaka sa.ngha,nirvAchaka kShetra
constituent A 1. nirvAchaka,2. sa.nghaTaka,3. maulika,pradhAna,vAstavika,a.nga
constituent N 1. nirvAchaka,nirvAchaka sa.ngha kA sadasya,2. mUla,sAra,tatva,avayava
constitute VT 1. banAnA,niyukta karanA,khaDA karanA,sthApita karanA
constitution N 1. sa.nsthApana,niyukti,2. svabhAva,prakR^iti,3. banAvaTa,sharIrAvasthA,dashA,bhAva,4. vidhAna,desha kI vyavasthA,shAsana vyavasthA,niyojana,rAjya
constitutional A 1. sa.nvidhAnI,kAnUnI,vyavasthA sa.nba.ndhI,pramANita,vyavasthA ke anusAra,vyavasthAnurUpa,2. prAkR^itika,svAbhAvika,janma kA,3. svAsthyakara
constitutional N 1. svAsthya ke liye TahalanA,vAyusevana ke liye TahalanA
constrain VT 1. rokanA,balapUrvaka rokanA,vivasha karanA,bAdhya karanA
constraint N 1. dabAva,abhinava,lAchArI,roka,balAtkAra,2. nigraha,avarodha,apane bhAvo.n ko rokanA
construct VT 1. banAnA,rachanA,sajAnA,nirmANa karanA,joDanA,ekatra karanA
construction N 1. rachanA,vidhAna,banAvaTa,DhA.nchA,nirmANa,2. joDa,gaThana,pada yojanA,3. Ashaya,artha
constructive A 1. rachanAtmaka,nirmANa sa.nba.ndhI,rachanA sa.nba.ndhI,rachane vAlA,rachanAtmaka banAne vAlA,2. tarkasAdhya,jo pratyaya na ho para.ntu anumAnita yA tarka sAdhya ho
constructor N 1. nirmAtA,banAne vAlA,gR^ih nirmANa kA nirIkShaka
construe VI 1. anumAnita honA,padachchheda kiye jAne ke yogya honA
construe VT 1. samajhAnA,Ashaya batalAnA,artha kahanA,anuvAda karanA,2. anvaya karanA,padachchheda karanA
consul N 1. rAjadUta,2. roma kA eka baDA karmachArI
consular A 1. kAunsala sa.nba.ndhI
consulate N 1. kAunsala kA pada
consult V 1. sammati lenA,dekhanApustakanA,mata pUchhanA,rAya lenA,2. vichAra karanA
consultation N 1. sammati lenA,ma.ntraNA,vimarsha,2. pa~nchAyata,vichAra sabhA
consume VI 1. naShTa ho jAnA,kShaya honA
consume VT 1. kAma me.n lAnA,vyaya karanA,naShTa karanA,2. jalAnA
consumer N 1. vyaya karane vAlA,prayoga karane vAlA
consummate A 1. pUrA,pakkA,parama,utkR^iShTa,sa.npUrNa
consummate VT 1. pUrA karanA,nivAhanA,anta ko pahu.nchanA
consummation N 1. sa.npUrNatA,pUrti,anta,samApti,nAsha,jIvana kA a.nta
consumption N 1. vyaya,kharcha,khapata,ujADa,satyAnAsha,naShTatA,2. kShaya roga,tapedika
contact N 1. chhuAva,lagAva,saTAva,sa.nparka,sparsha,sa.nsarga
contagion N 1. sparsha sa.nchAra,chhUta se roga kA phailanA,chhUta,lagAva,2. uDanI bImArI
contagious A 1. phailane vAlA,sparsha se lagane vAlA,lagane yogya,chhUta se lagane vAlAroga
contain VT 1. rakhanA,rokanA,thAmanA,milAnA,samAnA,aTAnA,dhAraNa karanA
contaminate VT 1. bigADanA,ashuddha karanA,bhraShTa karanA,apavitra karanA
contemplate VT 1. dhyAna karanA,vichAra karanA,sochanA,2. ichchhA karanA,irAdA karanA
contemplation N 1. vichAra,dhyAna,chi.ntA,vichAraNA karanA
contemporary A 1. samakAlIna
contemporary N 1. samakAlIna vyakti
contempt N 1. tiraskAra,ghR^iNA,apamAna
contemptible A 1. ghR^iNita,nIcha,tuchchha
contemptuous A 1. tiraskArapUrNa,ghR^iNita,ghR^iNAyukta,ghR^iShR^i,apamAna sUchaka
contend VT 1. laDanA,jhagaDanA,vivAda karanA
content N 1. tR^ipti,santoSha,santuShTatA,rajAmandI,2. samAI,tatva,mUla
content VT 1. santuShTa karanA,tR^ipta karanA,prasanna karanA
contented A 1. sa.ntR^iShTa,tR^ipta
contentious A 1. vivAdapUrNa,jhagaDAlU
contentment N 1. santoSha,santuShTatA,tR^ipti
contest N 1. laDAI,bakheDA,jhagaDA,vAdavivAda
contest VT 1. vAdavivAda karanA,virodha karanA
context N 1. prasa~Nga,prakaraNa,viShaya,sa.nba.ndha
contribute VI 1. sammilita honA,bhAga lenA,sahAyatA denA,2. lekha likhanA
contiguous A 1. nikaTavartI,lagA huA,saTA huA,milA huA,samIpastha
continent A 1. vratI,i.ndriyanigrahakArI,sadAchArI
continent N 1. mahAdvIpa,varSha
continental A 1. mahAdvIpa sa.nba.ndhI,mahAdvIpIya,varShIya
contingency N 1. daiva yoga,sa.nyoga,Akasmika ghaTanA
contingent A 1. Akasmika,anishchita,daivavasha
contingent N 1. sainya dala
continual A 1. lagAtAra,sadA,nitya,avirata,nira.ntara
continually Adv 1. nira.ntara,lagAtAra,nitya,barAbara,sadA
continuance N 1. nityatA,sthriratA,sthiti,ga.nbhiratA,avirAma,anuba.ndha
continuation N 1. nitya sa.nba.ndha,laDI,silasilA,shreNI,avirAma,anuba.ndha
continue VI 1. rahanA,sthira rahanA,jArI rahanA,TikanA,dR^iDha rahanA
continue VT 1. prachalita rakhAnA,baDhAnA
continuity N 1. avichchhinnatA,niravachchhinnatA,dhArAvAhikatA,avichchhedatA,avirAma
continuous A 1. lAgAtAra,barAbara,prachalita
contort VT 1. ai.nThanA,maroDanA,umeTanA,TeDhA karanA,vikR^ita karanA
contour N 1. DhA.nchA,rUpa,rekhA,AkAra
contour VT 1. gherA khI.nchanA
contraband A 1. va.nchita,anuchita,niyama viruddha
contraband N 1. vyavasthA viruddha,varjita vyApAra,2. varjita mAla
contract N 1. ThekA,sa.nvid,paNa,niyama patra,2. sagAI,ma.nganI
contract VI 1. sikuDanA,sa.nkuchita honA,2. ThekA lenA,bAta ThaharAnA
contract VT 1. chhoTA karanA,sa.nkuchita karanA,sikuDanA,sameTanA,2. ma.nganI karanA,sagAI karanA,3. uTAnA,prApta karanA,chukAnA,bAta ThaharAnA,nA
contraction N 1. sikuDana,sa.nkuchana,sikoDa,jakaDAva,maroDA,sa.nkShepa
contractor N 1. ThekedAra,sa.nvid karane vAlA,paNa karane vAlA
contractual A 1. ThekA sa.nbandhI,sa.nvidAtmaka,sa.nvid sa.nba.ndhI,niyamapatra sa.nba.ndhI,Theke kA
contradict VT 1. virodha karanA,bAta kATanA,viruddha kahanA,ulaTanA,pheranA,kATanA
contradiction N 1. antarvirodha,prativAda,viruddha vachana,virodha,viruddhatA,pratiniShedha,asa.ngati,viparIta varNana
contradictory A 1. antarvirodhI,prativAdI,viruddha,viparIta,asa.ngata,viruddhArtha
contrary A 1. viparIta,pratikUla,viruddha,vipakShI,asa.ngata
contrast N 1. virodha,bheda,nirUpaNa,a.ntara,asAdR^ishya
contrast VT 1. a.ntara batAnA,vyatireka karanA,bheda nirUpaNa karanA,samAnatA karanA
contribute VT 1. sahayoga denA,bhAga denA,sahAyatA karanA,cha.ndA denA
contribution N 1. a.nsha,a.nshadAna,bhaga,cha.ndA,Taiksa,dAna,2. lekha
contributor N 1. cha.ndA dene vAlA,a.nsha dAtA,kara dene vAlA,2. samAchAra patra lekhaka
contrite A 1. duHkhita,pashchAtApI,manovyathita
contrition N 1. pachhatAva,pashchAtApa,anutApa
contrive VT 1. upAya karanA,AviShkAra karanA,tadavIra karanA,yukti nikAlanA,nirUpaNa karanA,banAnA,kalpanA karanA
control N 1. roka,nigraha,niya.ntraNa,sa.nyama,2. adhikAra,vasha,prabhutva,nirIkShaNa
control VT 1. rokanA,dabAnA,vashI karanA,2. vasha me.n rakhanA,adhIna karanA
controller N 1. niya.ntraka,hisAba A.nkane vAlA,nirIkShaka
controversial A 1. vivAdAspada,vivAdI,tArkika,takarArI,bahasa ke sa.nba.ndha me.n,vivAda sa.nba.ndhI
controversy N 1. vivAda,bahasa,vAdAnuvAda,vitarka,jhagaDA
contusion N 1. nIla,gumaTA,kuchalAva,choTa,bhItarI mAra
convalescence N 1. svAsthyalAbha,cha~NgApana,rogopashama,punaH svAsthya prApti
convalescent A 1. svAsthya lAbhakArI,gata roga,punaH svAsthya prApta
convene VI 1. ekatra honA,baTuranA
convene VT 1. Ayojana karanA,ekatra karanA
convenience N 1. suvidhA,sahUliyata,2. yogyatA,3. sukha,suvidhA,avakAsha
convenient A 1. suvidhA janaka,yogya,suvidhA kA,sukha kA,upayukta,sukhakara
convent N 1. kAnve.nTa,maTha,bairAgiyo.n kA maTha,kuvAriyo.n kA maTha,vihAra
convention N 1. sammelana,visheSha avasara para bulAI huI sabhA,2. pratiGYA,sa.ndhipatra,sa.nvid,3. rivAja,dastUra,chalana,prathA,rIti,vyavahAra,AchAra,loka sa.nmati
conventional A 1. aupachArika,2. rUDhigata,tai kiyA huA,sharta kiyA huA,3. rIti anusAra,rasma kA,laukika,loka sa.ngata,vyAvahArika
converge V 1. eka ora jhukanA,eka bi.ndu kI ora jAnA
convergence N 1. sa.nsR^iti,eka ora jhukAva
convergent A 1. sa.nsR^ita,eka bi.ndu me.n milane yA jhukanevAlA,eka ke.ndrAbhimukha
conversant A 1. jAnakAra,parichita,nipuNa,kushala,abhiGYa
conversation N 1. bAtachIta,vArtAlApa,sa.nbhAShaNa
converse A 1. viloma,viparIta,ulTA,viruddha
converse N 1. ulaTA,viparIta vastu,viloma,viparyaya,aksa,viruddha,2. sa.nbhAShANa,bAtachIta,vArtAlApa,sa.nsarga
converse VI 1. vArtAlApa karanA,bAtachIta karanA,charchA karanA
conversely Adv 1. ulaTA,pratikUla,viruddha rUpa se,vilomataH
conversion N 1. rUpAntara,viparyaya rUpa,parivartana,ulaTa palaTa,2. mata parivartana,dharma palaTa,paradharma avala.nbana,sudhAra
convert N 1. paradharma avala.nbI,anya mata kA grahaNa karanevAlA,nayA chelA
convert VT 1. dharmaparivartana karanA,palaTanA,badalanA,apanAnA,mata yA dharma palaTanA
convertible A 1. parivartanIya,ulaTane yogya,badalane ke yogya,2. tulyArthI,samAna
convex A 1. madhyonnata,ubhaDA huA,2. ubaratA huA,unnatodara
convey VT 1. le jAnA,pahu.nchAnA,2. de denA,samarpaNa karanA,hastA.ntarita karanA
conveyance N 1. vAhana,savArI,gADI,2. sa.npatti hastA.ntaritakaraNa,samarpaNa,samarpaNa patra,3. le jAnA,DhulAI
convict A 1. doShI,2. ba.ndI,kArAgAravAsI
convict VT 1. aparAdhI ThaharAnA,doShI nirNaya karanA,2. samajhA denA
conviction N 1. aparAdhI ThaharAnA,aparAdha sthApana,2. dR^iDha vishvAsa,dR^iDha nishchaya,dR^iDha mata
convince VT 1. samajhA denA,pratIti karanA,nishchaya karanA,manAnA
convincing A 1. nishchayAtmaka,nishchayaka,pratItijanaka
convocation N 1. dIkShAnta samAroha,ekatra karane kA kAma,2. pAdariyo.n kI sabhA,vishvavidyAlaya ke netAo.n kA sa~NgaThana,pa~nchAyata,jamaghaTA
convoy N 1. rakShA dala,patharakShA,patharakShaka,sipAhiyo.n kA dala
convoy VT 1. sAtha chalanA,bachAne ke liye sa~Nga jAnA,chaukanI se le jAnA
convulse VT 1. maroDanA,ai.nThanA,hilAnA,ka.npAnA,bala denA,akaDAnA
convulsion N 1. maroDa,ai.nThana,chihukabAI,akaDa,ka.npa,sa.nkShaubha
coo VI 1. kU.n kU.n karanA,guTargU.n karanA,guTakanA,2. dulAra karanA,lADa pyAra karanA,pyAra karanA
cook N 1. bAvarchI,rasoiyA,bhojana banAne vAlA
cook VT 1. pakAnA,bhojana banAnA,rasoI banAnA,2. hera phera karanA,apane matalaba kA banA lenA,bigADa denA,jhUThA kara denA,ashuddha kara denA
cooker N 1. kukara,rasoI banAne kA sAdhana
cookery N 1. rasoI kA kAma,pAka vidyA
cool A 1. shItala,Tha.nDA,2. shA.nta,avyAkula,dhIra,anudvega,sa.ntoShI,3. beparavAha,udAsIna,shItala,4. nirlajja,dhR^iShTa,5. dhR^iShTatA,udAsIna vyavahAra
cool N 1. ThaNDI vastu,shItala peya,2. shItalatA,ThaNDaka,sardI
cool VI 1. ThaNDA honA,shA.nta honA
cool VT 1. ThaNDA karanA,2. krodha ThaNDA karanA
cooler N 1. kUlara,koI vastu Tha.nDI karane kA bartana
coolly Adv 1. sAvadhAnI se,shAnti se,udAsIna bhAva se,beparavAhI se
coolness N 1. ThaNDa,shItalatA,2. shAnti,3. udAsInatA,virAga
coop N 1. kuppA,pIpA,2. pi.njaDA
coop VT 1. pi.njaDe me.n ba.nda karanA,ba.nda karanA
cooper N 1. pIpA banAne vAlA
cooper VT 1. marammata karanA,joDa denA
cooperate VI 1. milakara kAma karanA,sAtha denA,sahAyatA karanA,sahayoga denA
cooperation N 1. sahayoga,mela,sa.nba.ndha,sahakAritA,sahodyoga
cooperative A 1. sahakArI,sahAyaka,mila kara kAma karane vAlA,jisakA kArobAra sAAAjhe kI pU.njI se chalatA hai
coordinate A 1. samakakSha,eka pada vAlA,sama,tulya
coordinate N 1. samakakSha,samapada vAlI vastu,niyAmaka
coordinate VT 1. sa.nyojananA,sama banAnA
cope N 1. pAdarI kA chogA,2. chhata,gumbaja
cope VI 1. sAmanA karanA,laDanA,jhagaDanA
coping N 1. muNDera,parachhatI
copious A 1. bahuta,vipula,prachura
copper A 1. tAmbe kA,tA.nbe kA banA huA,2. tA.nbI,tA.nbe ke ra.nga kA
copper N 1. tA.nbA,tAmra,2. dega,3. paisA
copper VT 1. tA.nbA lagAnA
copy N 1. pratirUpa,2. pratilipi,3. nakala,anukaraNa
copy VT 1. nakala utAranA,mUla dekha kara pratilipi banAnA,anukaraNa karanA
copyright A 1. prakAshanAdhikR^ita,jisake chhapane kA adhikAra surakShita ho
copyright N 1. prakAshanAdhikAra,kApIrAiTa,chhapane kA adhikAra,mudrAdhikAra
coral N 1. mU.ngA,vidrumA
cord N 1. rassI,DorI,nApa kA phItA
cord VT 1. rassI se bA.ndhanA,jakaDanA
cordial A 1. hArdika,sachchA,gADha,puShTakAraka
cordial N 1. hArdika,snehapUrNa,rochaka vastu,puShTakAraka vastu,mana praphullita karane vAlA peyana
cordiality N 1. saralatA,sachchAI,nishchhalatA,sauhArda,maitrI,niShkapaTatA
core N 1. hR^idaya,bhItarI bhAga,guThalI,gUdA,garI,phoDe kI kIla
core VT 1. phala kA gUdA nikAlanA,guThalI nikAlanA
coriander N 1. dhaniyA,kothamIra
cork N 1. eka vR^ikSha,usakI chhAla,2. kAga,DATa
cork VT 1. kAga lagAnA,DATa lagAnA
cork-screw N 1. pe.nchakasha,kAga nikAlane kA pe.ncha
corkscrew N 1. kAga nikAlane kA pe.ncha,pe.nchakasha
corn N 1. makI,dAnA,anAja,gallA,dAnya,sasya,2. The.nTha,gaTTA,kaDA,phoDA,gokharU,3. makAI yA anya anAja kA ATA,maidA
corner N 1. konA,gupta sthAna
corner VT 1. kone me.n DhakelanA,ghabarAhaTa yA kaThinAI me.n DAlanA
corollary N 1. upa siddhA.nta,pariNAma,anumAna
corona N 1. tejoma.nDala,prabhAma.nDala
coronation N 1. rAjatilaka,TIkA,rAjagaddI
coroner N 1. apamR^ityu kA kAraNa GYAta karanevAlA aphasara
corporal A 1. shArIrika,daihika,deha sa.nba.ndhI
corporal N 1. eka chhoTA aphasara,nAyaka
corporate A 1. ekachita,sa.nyukta,sAmAjika,eka samAja yA sa.nsthA me.n sammilita
corporation N 1. pa~nchAyata,nagara samAja,maNDalI
corps N 1. palaTana,senA,sainyadala
corpse N 1. shava,lotha,mR^ita sharIra
correct A 1. sahI,shuddha,ThIka,uchita,vishuddha,sa.nshodhita
correct VT 1. ThIka karanA,sahI karanA,shodhanA,2. daNDa denA
correction N 1. shodhana,sudhAra,shuddhi,2. daNDa
correspond VI 1. milanA,anurUpa honA,2. patravyavahAra karanA,Apasa me.n likhA paDhI karanA,paraspara patra vyavhAra karanA
correspondence N 1. anukUlatA,anurUpatA,2. sA.ngatya,3. sa.nsarga,likhA paDhI,patra vyavahAra,4. chiTThI,patrI
correspondent N 1. sa.nvAdadAtA,likhA paDhI karane vAlA,ADhatiyA,samAchAra lekhaka
corridor N 1. barAmadA,bhavana me.n kA mArga
corroborate VT 1. puShTa karanA,bala denA,pakkA karanA
corrode VT 1. khA jAnA,khurachanA,bigADanA,2. khuracha jAnA,ghulanA
corrosion N 1. kATakUTa,vinAshana
corrosive A 1. nAshaka,kShayakara,tIvra
corrugate VT 1. sikoDanA,jhurrI DAlanA,sameTanA,lapeTanA
corrupt A 1. khoTA,burA,dUShita,patita
corrupt VI 1. apavitra honA,bigaDanA,naShTa bhraShTa ho jAnA
corrupt VT 1. saDAnA,bigADanA,apavitra banAnA,ashuddha banAnA,2. ghUsa denA
corruption N 1. saDana,bigADa,vyabhichAra,doShaNa,bhraShTatA,khoTApana,2. ghUsa
corsair N 1. samudrI DAkU,samudrI DAkU kA jahAja
cortege N 1. chAkaro.n kI ma.nDalI,sa.nga ke naukara chAkara,dhUmadhAma se nikalanA,dhUmadhAma
cosmetic A 1. kA.nti vardhaka,su.ndaratA baDhAne vAlA
cosmetic N 1. ubaTana,a.ngarAga
cosmic A 1. laukika,jagat sa.nba.ndhI
cosmology N 1. vishva tatva,sa.nsAra ke padArtho.n kI vidyA,vishva viGYAna
cosmopolitan A 1. samasta sa.nsAra kA,vishva sthAyI,sthAnIya pakShApAta rahita
cosmopolitan N 1. sarvadeshIya,sa.nsAra bhara ko apanA desha mAnane vAlA,sarvatra vAsI,jo desha yA jAti ke pakShApAta se rahita ho
cosmos N 1. vishva,jagat
cost N 1. mUlya,lAgata,2. dAma,vyaya,kharchA,3. ToTA,ghATA
cost VT 1. dAma lagAnA,dAma baiThanA
costly A 1. maha.ngA,baDe mola kA,bahumUlya
costume N 1. pahanAvA,pahanane kA Dha~Nga,2. UparI vastra,3. striyo.n ke pahanane ke kapaDe
cote N 1. gherA,bADA
cottage N 1. jho.npaDI,kuTI,chhoTA makAna
cotton N 1. kapAsa,ruI,2. ruI kA kapaDA,sUtI kapaDA
couch N 1. khATa,pala~Nga,2. taha,parata
couch VI 1. leTanA,2. chhipA rahanA,ghAta me.n rahanA,3. dabakanA
couch VT 1. liTAnA,2. shabdo.n me.n kahanA,varNana karanA,3. A.nkha kA jAlA nikAlanA,4. bhAlA Adi ko chalAne ke liye nIche karanA
cough N 1. khA.nsI,khokhI
cough VT 1. khA.nsanA,khakhAranA
coulter N 1. hala kA phAla
council N 1. vichArasabhA,pa~nchAyata,parAmarsha sabhA,pariShada,sabhA
councillor N 1. sabhAsada,sabhA kA sadasya
counsel N 1. upadesha,sammati,parAmarsha,salAha,ma.ntraNA
counsel VT 1. sammati denA,salAha denA,upadesha karanA,sIkha denA
counsellor N 1. upadeshaka,ma.ntrI,salAhakAra,2. vakIla
count N 1. gaNanA,ginatI,2. abhiyoga viShaya,3. eka baDA kulIna jana
count VT 1. ginanA,samajhanA,gaNanA karanA,2. mAna karanA,bharosA karanA
countenance N 1. mukha,badana,mukhaDA,cheharA,rUpa,anugraha
countenance VT 1. upakAra karanA,anugraha karanA,dilAsA denA,sa.nbhAlanA,pratipAlana karanA
counter A 1. ulaTA,viruddha,pratikUla
counter Adv 1. viparIta dishA me.n
counter N 1. gaNaka,ginane vAlA,2. ginane kA ya.ntra,3. kAu.nTara,dUkAna yA bai.nka kI meja,4. ghoDe kI chhAtI,5. jahAja ke pIchhe ke hisse me.n eka dhanvAkAra sthAna
counteract VT 1. kATanA,rokanA,ulaTA karanA,pratikriyA karanA,pratikAra karanA
counterbalance N 1. samabhAra,pratibhAra,barAbara kA virodhI bhAra kA vyakti
counterbalance VT 1. tulya bhAra karanA,ghaDA bA.ndhanA,barAbara bhAra yA bala se pratikAra karanA
counterfeit A 1. jAlI,kalpita,jhUThA,nakalI
counterfeit N 1. kapaTa lekha,jhUTha,khoTa,jAlasAjI
counterfeit VT 1. jAlasAjI karanA,pratirUpa karanA,bheSha badalanA,chhala karanA,jAla karanA
counterpart N 1. pratirUpa,sa.ngata bhAga,joDa,tadrUpa,dUsarA utAra
countervail VT 1. barAbara karanA,barAbara bala yA prabhAva ke sAtha pratikAra karanA
countess N 1. kulIna strI,begama,amIra kI strI
countless A 1. asa.nkhya,anagaNita,agaNya,gaNanAtIta
country N 1. desha,pradesha,grAma,dehAta,gA.nva
countryman N 1. deshavAsI,grAmavAsI
county N 1. jilA,prA.nta,desha bhAga
coup N 1. choTa,mAra,chAturyapUrNa,AghAta,ghAtaka choTa
couple N 1. joDA,yugala,2. dampati
couple VT 1. milAnA,joDAnA,2. vivAha karanA
coupon N 1. rasIda,parachA,ikarAranAmA,sUdI,2. kUpana
courage N 1. sAhasa,maradAnagI,vIratA,shUratA,nirbhayatA
courageous A 1. sAhasI,bahAdura,nirbhaya,vIra,yoddhA
courier N 1. dUta,dauDAhA,yAtrA karane vAlA naukara
course N 1. korsa,pAThyakrama2. ghuDa dauDa kA maidAna,3. dauDa,4. pragati,chAla chalana,jIvana kA Dha~Nga,5. mArga,rAstA,6. niyama,silasilA,shreNI,7.avadhi
course VI 1. teja chalanA,vega se chalanA,bahanA
course VT 1. AkheTa karanA,khadeDanA,pIchhe dauDanA
coursing N 1. shikArI kutte se kharahe kA shikAra
court N 1. rAjama.ndira,darabAra,rAjagR^iha,2. darabArI loga,rAjA Adi ke sAtha rahane vAle manuShya naukara ityAdi,rAjasabhA,3. kachaharI,vichAra sthAna,nyAyAlaya,adAlata,4. jaja loga,nyAyAdhIsha,5. A.ngana,darabAra,6. Adara,mAna
court VT 1. Adara karanA,anunaya karanA,ma.nganI karanA,chAhanA
courteous A 1. sushIla,namra,bhadra,milanasAra,sAnunaya,vinIta
courtesy N 1. sushIlatA,namratA,bhadratA,vinaya
courtly A 1. sushIla,sabhya
courtship N 1. chAha,strI upAsanA,vivAhArtha prArthanA,anunaya
cousin N 1. chacherA bhAI,chacherI bahana,mamerA yA mauserA yA phupherA bhAI yA bahana
cove N 1. khoha,chhoTI khADI,kola
covenant N 1. niyama,praNa,hoDa,sa.nvida,niyama patra
covenant VI 1. niyama karanA,praNa karanA,vachana denA,sa.nvida dvArA pradAna karanA
cover N 1. Dhakkana,2. bachAva,sharaNa,3. TaTTI,paradA,4. liphAphA,gilApha,5. bahAnA,6. thAlI,rikAvI,7.mejha kI chAdara,8.puThThA,daphtI
cover VT 1. AchchhAdita karanA,DhA.nkanA,2. chhipanA,paradA DAlanA,3. a.nDe senA,4. surakShita karanA,5. paryApta honA,yatheShTa AnA,basa honA
covert A 1. chhipA huA,gupta,AvR^ita,aprakaTa
covert N 1. ADa,bachAva kA sthAna,bachAva,2. ku~nja,jhADI
covet VT 1. lobha karanA,lAlacha karanA,chAhanA,abhilAShA karanA
covey N 1. pakShiyo.n ke bachche
cow N 1. gAya
cow VT 1. bhaDakAnA,DarAnA,dhamakAnA,hatotsAha karanA,dabAnA
coward N 1. Darapoka,kAyara,kApurUSha
cowardice N 1. Darapokapana,kAyaratA,bhIrutA
cowardly A 1. kAyara,nIcha
coy A 1. lajIlA,sa.nkochI,kama bolane vAlA
crab N 1. kekaDA,2. karka rAshi,3. ja~NgalI seva
crack N 1. kaDaka,chaTaka,darAra,chhidra,sphoTana
crack VTI 1. phaTanA,phADanA,chiTakanA
crackle VI 1. chiDachiDAnA,chiTakanA,bhaDakanA
cradle N 1. palanA,hi.nDolA,jhUlA,2. TUTI haDDI kA khola
cradle VT 1. palane yA hi.nDole me.n liTAnA,pAlana poShaNa karanA,hi.nDole me.n jhulanA
craft N 1. shilpa kalA,2. vyavasAya,vyApAra,3. chhala,kapaTa,Dho.nga,4. chAlAkI,kaushala,5. chhoTA jahAja
craftsman N 1. kArIgara,shilpakAra,dastakAra
crafty A 1. chAlAka,chatura,dhUrta,kapaTI,chhalI,pharebI
craggy A 1. karAredAra,U.nchA nIchA
cram VI 1. ThU.nsanA,mu.nhAmu.nha bharanA,khI.nchanA,atyadhika khAnA
cram VT 1. bhara jAnA,peTU kI taraha khAnA,2. yAda kara lenA,ghoTanA,raTanA
cramp N 1. ai.nThana,maroDa,sa.nkuchana,gAtrodaghAta,2. roka,nirodha
cramp VT 1. jakaDanA,kasanA,ai.nThana yA maroDa kI pIDA denA,2. rokanA
crane N 1. sArasa,2. krena,bhArI bojha uThAne kA ya.ntra,bhArottolana ya.ntra,3. pIpe se madirA nikAlane ke liye TeDhA nala
crane VTI 1. krena se uThAnA,bhArottolana ya.ntra se uThAnA,2. sArasa kI bhA.nti garadana nikAlanA
crank N 1. dhurI kI moDa
cranny N 1. darAra,chheda
crash N 1. dhamAkA,kaDakaDAhaTa,dhaDAkA,girane aura TUTane kA shabda,2. satyAnAsha
crash VI 1. DhahanA,dhamAke se giranA,dhaDadhaDAnA,khaDakhaDAnA
crash VT 1. TukaDe TukaDe kara denA
crass A 1. moTA,ghanA,2. anADI,mUDha,mUrakha
crate N 1. TokarA,khA.nchA,jhA.npA
crater N 1. jvAlAmukhI pahADa kA mukha
crave VT 1. mA.nganA,chAhanA,prArthanA karanA,lAlasA karanA,abhilAShA karanA
craven A 1. Darapoka,nIcha,utsAhahIna
craven N 1. kAyara,Darapoka,kApurUSha,utsAhahIna manuShya
crawl N 1. re.nganA,dhImI chAla
crawl VI 1. re.nganA,dhIre dhIre chalanA,ghasITate chalanA
crayon N 1. kreyAna,ra~NgI huI khaDiyA kI pensila
crayon VT 1. nakshA khI.nchanA
craze N 1. pAgalapana,siDIpana,bAvalApana,sanaka
craze VI 1. pAgala ho jAnA
craze VT 1. pAgala banAnA,kuchalanA,pIsanA,shakti ghaTAnA
crazy A 1. pAgala,bhrA.nta chitta,TUTA huA,gira jAne vAlA,jarjara
creak VI 1. characharAnA,kaDakaDAnA,charrAnA
cream N 1. malAI,bAlAI,sADI,2. uttamA.nsha,sata,sAra,
cream VI 1. malAI banAnA
cream VT 1. malAI utAranA,sata nikAla lenA
creamery N 1. makkhana kI dUkAna,makkhana ghI Adi banAne kA kArakhAnA
creamy A 1. malAIdAra,uttama
crease N 1. sikuDana,chunnaTa kA chihna
crease VT 1. chunanA,moDa kA chihna DAlanA,chunnaTa kA chihna DAlanA
create VT 1. rachanA,sR^iShTi karanA,banAnA,kAraNa honA,sirajanA,utpanna karanA
creation N 1. sR^ijana,rachanA,utpatti,sR^iShTi,jagat sR^iShTi,2. chara achara,jagat,sR^iShTi,vishva,3. bhAvanA,kalpanA,mAnasika sR^iShTi
creator N 1. sR^iShTikarttA,vidhAtA,sirajanahAra,rachayitA,jagatkarttA
creature N 1. jIva,prANI,jantu,sR^iShTa vastu,2. Ashrita jana,3. kevala ya.ntra
credence N 1. vishvAsa,pratIti,sAkha,pata
credible A 1. vishvasanIya,vishvAsayogya,prAmANika,sachchA
credit N 1. vishvAsa,pratIti,2. mAna,nAmavari,pratiShThA,khyAti,
credit VT 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA,2. shreya banAnA,lekha ke pakSha kI ora likhanA
creditable A 1. mAnya,sarAhanIya,prasha.nsAyogya,kIrtiyogya
creditor N 1. lenadAra,mahAjana
credulity N 1. sahaja vishvAsa,vishvAsashIlatA,bholApana
creed N 1. dharma mata,svIkR^ita mata
creek N 1. khADI,kola
creep VI 1. re.nganA,2. dhIre dhIre chalanA,mare mare jAnA,3. phailanAlatA ityAdinA,chaDhanAlatA ityAdinA
cremate VT 1. shava jalAnA,mR^itadagdha karanA
cremation N 1. dAha,murdA jalAnA,dAhakaraNa
crescent A 1. vardhamAna,baDhanevAlA,2. ardhachandrAkAra
crescent N 1. navachandra,duija kA chandramA,2. turko.n kA jhaNDA
crest N 1. chUDA,shikhA,2. mukuTa,choTI,kalagI,paro.n kA turrA,kesha,3. sAhasa,vIratA,4. shikhara,parvata kI choTI
crest VT 1. Upara chaDhAnA,2. kalagI yA parro.n kA turrA lagAnA
crevice N 1. darAra,dareDa,sUrAkha,chhidra
crew N 1. nAvikagaNa,mallAho.n kA samUha,jatyA,giroha,sa.ngha,bhIDa,kevaTiyA,kheviyA
crib N 1. charanI,nA.nda,2. palanA,khaTolA,bachche kA bichhaunA,3. goShTha,anAja rakhane kI sa.ndUka,3. kuTI
crib VT 1. banda karanA,nirodha karanA,2. churAnA
cricket N 1. jhI.ngura,2. krikeTa,ge.nda ballA kA khela
crier N 1. Dhi.nDhorA pITane vAlA,pukAra karane vAlA
crime N 1. aparAdha,adharma,doSha,pApa,pAtaka
criminal N 1. doShI,aparAdhI,pApI,2. aparAdha sa.nba.ndhI,3. phaujadArI kA
crimp VT 1. sameTanA,sikoDanA,ai.nThanA,moDanA
crimson A 1. teja lAla ra.nga kA
crimson N 1. kiramijI ra.nga,bahuta lAla ra~Nga
crimson VI 1. lAla ho jAnA,lajjA se mukhaDe para lAlI chhA jAnA
crimson VT 1. teja lAla ra.nga me.n ra.nganA
cringe N 1. daNDavata,jhuka kara praNAma,chApalUsI
cringe VT 1. sAShTA.nga praNAma karanA,chApalUsI karanA
cripple N 1. la.ngaDA manuShya
cripple VT 1. la.ngaDA karanA,nirbala karanA,ayogya karanA,bigADanA
crisis N 1. sa.nkaTa,sa.nkaTa kA samaya,sUkShama kAla,ThIka samaya,jokho.n kA samaya
crisp A 1. kurakurA,khastA,kaDakIlA,phusaphusA,bha.ngura,2. spaShTa,vishada
crisp VT 1. chunnaTa DAlanA,baTananA
criterion N 1. mAnadaNDa,jA.ncha,kasauTI,lakShaNa
critic N 1. Alochaka,samIkShaka,jA.nchanevAlA,samAlochaka,chhidrAnveshI,guNadoSha vichAraka
critical A 1. vivechanAtmaka,guNAguNaGYa,guNadoSha vivechaka,2. samAlochanAsa.nba.ndhI,guNadoSha parIkShA sambandhI,3. sUkShma,pUrA,ThIka,4. jokhima kA,sa.nkaTamaya,nAjuka
criticise VTI 1. AlochanA karanA,jA.nchanA,doSha nikAlanA,samAlochanA karanA,chhidrAnveShaNa karanA
criticism N 1. AlochanA,samIkShA,chhidrAnveShaNa,doShAnusa.ndhAna,samAlochanA,vivechanA
criticize VTI 1. AlochanA karanA,samIkShA karanA,jA.nchanA,doSha nikAlanA,samAlochanA karanA,chhidrAnveShaNa karanA
critique N 1. pratyAlochanA,guNadoSha parIkShA vichAra
crocodile N 1. ghaDiyAla,magaramachchha
croft N 1. bADA,maidAna,vADI,chamana
crook N 1. dhokhebAja,chhalI,2. lAThI,gaDeriyA yA pAdarI kI laggI,da.nDa,3. a.nkusha,ghumAva
crook VI 1. muDanA,TeDhA ho jAnA,lachaka jAnA,jhuka jAnA
crook VT 1. TeDhA karanA,navAnA,lachakAnA,jhukAnA
crooked A 1. vakra,TeDhA muDA huA,2. kuTila
crop N 1. khetI,shasya,kR^iShi phala,paidAvAra,2. poTA,3. choTI,shikhA
crop VI 1. utpanna karanA,denA
crop VT 1. kATanA,toDanA,2. kheta kATanA
croquet N 1. eka khela jo lakaDI kI ge.nda aura DaNDe se khelA jAtA hai
cross A 1. ADA,tirachhA,TeDhA,2. duHshIla,chiDachiDA,haThI,3. ulaTA,4. viruddha,vAma,pratikUla
cross N 1. ADI rakhI huI vastu,2. mUlI,shUla,3. duHkha,kaShTa,vipadA,4. IsAI dharma kA chihna,krUsha
cross VT 1. ADA rakhanA,2. kATanA,pAra utAranA,pAra karanA,3. rokanA
crossing N 1. chaurAhA
crouch VI 1. dubaka ke baiThanA,bahuta nIche jhukanA,pA.nva paDanA,hAtha joDanA
crow N 1. kauA,kAka,kAga,2. kA.nva kA.nva,kukurU kU.n
crow VI 1. kA.nva kA.nva karanA,kukurU kU.n karanA,2. shekhI baghAranA
crowbar N 1. bojha uThAne kI DaNDI,lohada.nDa
crowd N 1. bhIDa,samUha,relA,Dhera
crowd VTI 1. jamA karanA,jamA honA,bhIDa lagAnA,ekaThThA honA
crown N 1. shira,shikhA,jUDA,choTI,shikhara,2. mukuTa,tAja,3. rAja,rAjapada,rAjatva,4. samrATa,rAjA,5. pA.ncha shili.nga kA sikkA,6. sa.npAdana,pUrNatA
crown VT 1. mukuTa pahanAnA,rAjyAbhiSheka karanA,2. shrR^i.ngAra karanA,pada baDhAnA,U.nchA karanA,AbhUShita karanA,3. pUrA karanA,a.nta ko pahu.nchAnA
crucial A 1. ADA,2. kaThina,ThIka,prAmANika,nirNAyaka
crucible N 1. dhariyA,kuThAlI,kulhiyA,sUpA
crucify VT 1. sUlI para chaDhAnA,phA.nsI para chaDhAnA,kaShTa denA
crude A 1. kachchA,ajIrNa,apakva,asiddha,adhUrA,asamApta,beDaula,asabhya,asa.nskR^ita
cruel N 1. nirdayI,krUra,dayAhIna,kaThora,niShThura,kaThorahR^idaya
cruelty N 1. nirdayatA,kaThoratA,niShThuratA,niThurAI,krUratA
cruise N 1. samudrI yAtrA
cruise VI 1. samudra me.n jahAja se ghUmatA phiranA
cruiser N 1. krUjara,ja.ngI jahAja jo shatru kI khoja yA jahAjo.n kI rakShA me.n phiratA rahe
crumb N 1. TukaDA,kaNa,kinakA,roTI kA TukaDA,pArachA
crumb VT 1. TukaDe TukaDe kara DAlanA
crumble N 1. TukaDA,2. koI vastu jo AsAnI se naShTa ho jAya
crumble VI 1. jhurrI DAlanA,chihna DAlanA,jhurrI paDanA,2. TukaDe TukaDe honA,gira paDanA,chUrNa honA
crumble VT 1. chUra chUra karanA,TukaDe TukaDe karanA
crummy A 1. guddedAra,narma,polA,guddara
crunch N 1. chabAnA,dA.nta se kuchalanA,2. charamarAhaTa
crunch VT 1. chabAnA,kuchalanA,churamura karanA,dA.nta se dabAnA,dA.nta se toDanA
crusade N 1. IsAIyo.n kA dharmayuddha,krUjeDa
crusade VT 1. dharma yuddha karanA
crusader N 1. dharma yuddha karane vAlA,krUjeDa kI laDAI laDane vAlA
cruse N 1. chhoTI kaTorI,pyAlI,shIshI
crush N 1. Takkara,dhakkA,dabAva,relA,muThabheDa,2. bhIDa
crush VI 1. daba kara TUTa jAnA,kuchala jAnA
crush VT 1. kuchalanA,dabAnA,2. nAsha karanA,3. girA denA,adhIna karanA,parAsta karanA
crust N 1. chhilakA,parata,roTI kI papaDI
crust VI 1. jama jAnA,papaDI ba.ndhanA,kaDA chhilakA paDa jAnA
crust VT 1. parata chaDhAnA,lapeTanA
crusty A 1. paratadAra,chhilakedAra,2. chiDachiDA,duHshINa
crutch N 1. la.ngaDe kI lAThI,vaishAkhI,sahArA,2. sahArA,avala.nba
crux N 1. krUsha,2. kaThina bAta,kaThinAI
cry N 1. chillAhaTa,pukAra,yAchanA,2. ronA,rovAI
cry VI 1. chillAnA,pukAranA,Dhi.nDhorA pITanA,2. ronA,vilApa karanA
cry VT 1. chillAkara kahanA,Dhi.nDhorA pITanA
crypt N 1. guphA,khoha,gAra
cryptic A 1. chhipA huA,gupta,aprakaTa
cryptical A 1. chhipA huA,gupta,aprakaTa
crystal N 1. billaura,kachchA hIrA,sphaTika,maNibha
crystalline A 1. billaurI,nirmala,svachchha,maNibhIya
crystallise V 1. dAne pAranA,sphaTikarUpa me.n ghanA banAnA,maNibha banAnA,ravAdAra banAnA
crystallize V 1. dAne pAranA,sphaTikarUpa me.n ghanA banAnA,maNibha banAnA,ravAdAra banAnA
cub N "1. bachchAsi.nha, lomaDI Adi pashu kA,rIchha,shAva,vatsa"
cube N 1. ghana,chhaH pahalA,2. ghana,tR^itIya ghAta
cubic N 1. ghana ke samAna,ghanAkAra,2. ghana sa.nba.ndhI,trighAtIya
cubicle N 1. ghana ke samAna,ghanAkAra,2. ghana sa.nba.ndhI,trighAtIya
cuckoo A 1. hAtha,hAtha bhara,Adha gaja
cuckoo N 1. koyala,kokilA
cucumber N 1. kakaDI,khIrA
cuddle N 1. Ali.ngana,chhAtI se lagAnA
cuddle VI 1. chimaTanA,chhAtI se lagAnA,chimaTa kara sonA
cuddle VT 1. chhAtI se lagAnA,lipaTAnA,pyAra karanA
cue N 1. sa.nketa,i.ngita,sUtra,nATaka ke pAtra kA a.ntima shabda,sUchanA,2. choTI,jUDA,3. a.nTA khelane kA ballA
cuff N 1. thappaDa,chA.nTA,tamAchA
cuff VT 1. tamAchA mAranA,chA.nTA lagAnA,ghU.nsA mAranA
culinary A 1. pAka shAlA sa.nba.ndhI,rasoI kA
cull VT 1. chunanA,bInanA
culminate VT 1. choTI para pahu.nchanA,U.nchA honA,parAkAShThA para pahu.nchanA
culmination N 1. charamabindu,sirA,parAkAShThA,shikhara,2. choTI para pahu.nchanA,paramotkarSha
culprit N 1. doShI,aparAdhI,pApI,abhiyukta,vaha kaidI jisa para aparAdha lagAyA gayA ho para.ntu usakA nirNaya na huA ho
cult N 1. pa.ntha,dharma,mata,sa.npradAya
cultivate VT 1. jotanA,khetI karanA,2. sudharanA,unnata karanA,sabhya yA shiShTa banAnA,3. paidA karanA,upajAnA,utpanna karanA,4. kisI bAta para dhyAna denA
cultivation N 1. khetI,jota,kR^iShi,2. sudhAra,sabhyatA,utkarSha,sa.nvardhana
culture N 1. sa.nskR^iti,sudhAra,unnati,sabhyatA,shiShTatA
culture VT 1. jotanA,unnata karanA,sudhAranA
culvert N 1. puliyA,pula,paTI huI morI
cumbersome N 1. bojhIlA,bhArI,dukhadAyaka,garu
cumbrous N 1. bojhIlA,bhArI,dukhadAyaka,garu
cumin N 1. jIrA
cummin N 1. jIrA
cumulative A 1. juDane vAlA,baDhatA huA
cunning A 1. chAlAka,chatura,sayAnA
cunning N 1. chaturAI,sayAnApana,dhUrtatA,kapaTa
cup N 1. pyAlA,kaTorA,2. pyAle kA peya,3. bhAgya,prArabdha,4. anubhava
cup VT 1. si.nghI lagAnA
cupboard N 1. AlamArIbaratana Adi rakhane kI
curable A 1. cha.ngA hone ke yogya,sAdhya
curator N 1. adhyakSha,rakShaka,rakhavAlA,nirIkShaka
curb N 1. sA.nkala,kaDI,aTakAva,rukAvaTa,roka,dabAva,2. lagAna kI kaDI
curb VT 1. lagAna denA,rokanA,2. apane mana kA banA lenA,adhIna karanA
curd N 1. dahI,khoyA,maThThA,phuTakI
cure N 1. upAya,auShadhi,pratikAra,2. svAsthya,lAbha,chikitsA,rogopashama
cure VT 1. achchhA karanA,cha.ngA yA svastha karanA,2. upAya karanA,pratikAra karanA,3. sukhA kara yA namaka chhoDa kara bahuta dino.n taka rakhanA
curiosity N 1. jiGYAsA,jAnane kI abhilAShA,2. anokhI vastu,kautuhala,apUrva vastu
curious A 1. jiGYAsu,jAnane kA abhilAShI,2. apUrva,adbhuta,durlabha,anokhA,3. shreShTha,darshanIya,chaturAI se banAI huI
curl N 1. laTa,chhallA,2. pecha
curl VT 1. bAlo.n ko moDanA,chhallA DAlanA yA paDanA,bala denA,lapeTanA,sikoDanA
curly A 1. pechadAra,ghU.nghara bAla,chhalledAra,ku.nchita
current A 1. prachalita,chalatA huA,vartamAna,jArI,loka prasiddha,mAnA huA
current N 1. sotA,dhAra,pravAha,bahAva
curriculum N 1. pAThyakrama,adhyayana sUchI,pAThashAlAo.n kI pustako.n kA sUchIpatra
currier N 1. chamAra,chamaDA kamAne vAlA,charmakAra
curry N 1. kaDhI,sAlana,2. kharairA
curry VT 1. chamaDA kamAnA,kharairA karanA
curse N 1. shApa,shrApa,dhikkAra,balA,vipada,kopa
curse VT 1. kosanA,chheDanA,shApa denA,burA bhalA dhikkAranA
cursed A 1. abhishapta,shApagrasta,ghR^iNAyogya
cursory A 1. sarasarI,shIghratA yA asAvadhAnI se kiyA huA,tvarita,anipuNa,adhUrA
curt A 1. sa.nkShipta,kama,alpa
curtail VT 1. kATanA,kama karanA,ghaTAnA,chhA.nTanA,chhoTA karanA
curtailment N 1. kATa chhA.nTa,sa.nkShepa
curtain N 1. pardA,masaharI,chika,chilamana
curtain VT 1. pardA DAlanA,masaharI yA chika lagAnA
curvature N 1. TeDhApana,jhukAva,golAI,moDa,vakratA
curve N 1. vakra vastu,vakratA,2. vakra rekhA,TeDhI rekhA
curve VTI 1. muDanA,jhukanA,jhukAnA,lachakAnA,moDanA
cushion N 1. takiyA,gaddI,masanada
cushion VT 1. gaddI lagAnA,gaddI se rakShA karanA
custard N 1. kasTarDa,pakAyA huA dUdha a.nDA aura khA.nDa
custodian N 1. rakShaka,rakhavAlI karane vAlA
custody N 1. rakhavAlI,rakShA,rakShaNa,jamAnata,2. havAlAta,kArAgAra,ba.ndhana
custom N 1. rIti,vyavahAra,rasma,rivAja,chAla,dastUra,2. kara,AyAta para lagAyA huA shulka,chu.ngI
customary A 1. rIti ke anUkula,prachalita,vyAvahArika,AchArika
customer N 1. grAhaka,kharIdane vAlA
cut N 1. chIrA,2. ghAva,choTa,3. AkR^iti,4. jo TukaDA kATa liyA gayA ho,5. kATa,kATane kA Dha.nga
cut VTI 1. chIranA,vibhAga karanA,kATanA,khodanA,2. choTa pahu.nchAnA,ghata karanA,kATanA,3. chhoTA karanA,4. chhoDanA,tyAganA
cut-throat N 1. prANaghAtaka,vaTamAra
cutlass N 1. muDI huI chhoTI talavAra
cutler N 1. chAkU kai.nchI Adi banAnevAlA
cutlery N "1. chAkU, chhurI, ityAdi,kATane kA ya.ntra,2. chAkU, kai.nchI, Adi banAne kA kAma"
cutthroat N 1. prANaghAtaka,vaTamAra
cycle N 1. sAikila,bAisikila,2. chakra,daura,yuga
cyclone N 1. chakkaradAra A.ndhI,dodishA yA chaukoniyA havA
cylinder N 1. nala,DaNDA,belana,2. mu.nbA,3. koTI,4. lATha,5. velanAkAra,velanIya
cymbal N 1. jhA.njha,majIrA,karatAla
cynic A 1. chiDachiDA AdamI,kuTila yA rUkhA manuShya,dveShI
cynic N 1. chiDachiDA AdamI,kuTila yA rUkhA manuShya,dveShI
cypress N 1. saro,sanauvara
dab N 1. thappaDa,thapakI,2. eka prakAra kI chapaTI machhalI,3. guNavAn vyakti,ustAda
dab VT 1. chupaDanA,thapakI denA,puchArA pheranA
dabble VI 1. pAnI me.n khelanA,chhI.nTe uDAnA,pAnI chhapachhapAnA,2. hAtha lagAnA,kisI kAma ko UparI Dha.nga se karanA
dabble VT 1. bhigonA,sAnanA
dad N 1. pitA,bApa
daddy N 1. pitA,bApa
daffodil N 1. DaiphoDila,phUla,kamala,kokAveli,eka prakAra kA kumuda
dagger N 1. chhurI,kaTAra,kR^ipANa,2. eka chihna
daily A 1. dainika,prati dina kA
daily Adv 1. prati dina,prati divasa
daily N 1. dainika samAchAra patra
dainty A 1. mR^idu,ruchira,suhAvanA
dainty N 1. svAdiShTa vastu,prasAda
dairy N 1. dugdhashAlA,dUdha makkhAna Adi rakhane yA banAne aura bechane kA sthAna
dais N 1. chabUtarA,ma.ncha
daisy N 1. gulabahAra
dale N 1. khaDDa,ghATI,pahADiyo.n ke bIcha kI nIchI bhUmi
dam N 1. mAtApashuo.n kI,jananI,2. bA.ndha,nadI kI dhArA kA roka
dam VT 1. bA.ndha bA.ndhanA,pAnI rokanA,2. rokanA
damage N 1. hAnI,ghaTA,kShati
damage VI 1. bigaDa jAnA,naShTa ho jAnA
damage VT 1. hAni pahu.nchAnA,bigADanA
damages N 1. harajAnA,daNDa,kShatipUrti,tAvAna
dame N 1. gR^ihiNI,mAlakina,AryA,strI,2. preyasI,premikA,3. adhyApikA
damn VT 1. dhikkAranA,kosanA,shApa denA,burA kahanA,naraka me.n bhejanA
damp A 1. Ardra,jalasikta,nama,gIlA
damp N 1. namI,ArdratA,2. utsAha hInatA,mlInatA
damp VT 1. gIlA karanA,nama karanA,2. udAsa karanA,hatotsAha karanA
dance N 1. nAcha,nR^itya,padanyAsa
dance VI 1. nR^itya karanA,nAchanA,2. kUdanA,ulachhanA
dance VT 1. nachAnA,2. kudAnA
dandruff N 1. sira kI phUsI,rUsI
dandy A 1. bA.nkA,chhailA,vastra kI ora visheSha dhyAna denevAlA manuShya
danger N 1. bhaya,vipatti,sa.nkaTa,ka.nTaka,Apatti
dangerous A 1. bhayAnaka,bhaya~Nkara,DarAvanA,a.nTakamaya,Apatti janaka,asurakShita
dangle VTI 1. jhUlanA,laTakanA,hilAnA,pIchhe lagA phiranA
dank A 1. gIlA,nama,sIlA
dapper N 1. nATA aura chAlAka,teja,phurtIlA,svachchha
dapple A 1. chitakabarA,ra.ngabira.ngA
dapple VT 1. chitakabarA karanA,dhabbe DAlanA,ra.ngabira.nga kara denA
dare VI 1. sAhasa karanA,hisAba bA.ndhanA,purUShArtha rakhanA
dare VT 1. dhamakAnA,A.nkha dikhAnA,lalakAranA,bAhu Tho.nkanA,bhaya dilAnA
daring A 1. sAhasa,bahAdura,shUra,vIratA
daring N 1. vIra,sAhasI,puruShatva
dark A 1. a.ndherApana,a.ndhakAra,GYAnashUnyatA
dark N 1. a.ndherA,a.ndhakAra,bhaya,niShprabha,2. sA.nvalA,kAlA,shyAma,3. gUDha,gupta,aspaShTa,4. burA
darken VI 1. kAlA ho jAnA,a.ndherA honA
darken VT 1. a.ndherA karanA,kAlA karanA,shoka me.n DAlanA,udAsI chhAnA
darkness N 1. a.ndherApana,a.ndhakAra,dhu.ndhalApana,aGYAnatA
darling N 1. pyArA,atipriya,lADalA,A.nkho.n kA tArA
darn VT 1. TA.nkA mAranA,raphU karanA
dart N 1. barachhI,bhAlA,ballama
dart VI 1. jhapaTanA,jhaTapaTa chala paDanA,nikala paDanA
dart VT 1. phe.nkanA,chalAnA,mAranA
dash N 1. Takkara,Thokara,dhAvA,AghAta,sa.ngharSha,2. eka visheSha chihna,3. phurtI,chAlAkI,sAhasa
dash VI 1. paTakanA,de mAranA,TakarAnA,chUra chUra karanA,jora se dhakkA mAranA
dash VT 1. jora se phe.nkanA,2. baTTA lagAnA,bhraShTa karanA
dashing A 1. teja,utAvalA,sAhasI,2. dikhAvaTI
data N 1. bAte.ndI huI yA jAnI huI,nirdiShTa
date N 1. tithi,miti,tArIkha,2. kAla,samaya,kAlAvadhi,3. chhuhArA,khajUra
date VT 1. tithi DAlanA,miti likhanA
daub N 1. bhaddA ra.ngA huA chitra
daub VT 1. lepanA,potanA,bhaddA karanA,anADI pana se ra.nganA
daughter N 1. laDakI,beTI
daunt VT 1. nirutsAha karanA,dhamakAnA,DarAnA,bhaya dikhAnA
dawn N 1. uShA,uShAkAla,prabhAta,saberA,taDake,2. Ara.nbha,udbhava,udaya
dawn VT 1. saberA honA,Ara.nbha honA,nikAlanA,dikhAI denA,udbhava honA
day N 1. dina,divasa,2. kAla,niyata samaya,3. chaubIsa gha.nTe
daybreak N 1. aruNodaya,prAtaHkAla,saberA,taDake
daylight N 1. dina kA ujAlA,2. prakAsha,spaShTatA
daze VT 1. chau.ndhiyA denA,ghabarA denA
dazzle VT 1. chakAchau.ndha karanA,tiramirA denA,guNanA,pravINatA yA sau.ndarya se chakita karanA
deacon N 1. eka chhoTA pAdarI
dead A 1. mR^ita,prANahIna,marA huA,murdA
dead N 1. jisa samaya sunasAna ho
deadly A 1. prANanAshaka,ghAtaka
deaf A 1. badhira,akarNa,baharA
deafness N 1. baharApana,badhiratA
deal N 1. bhAga,bA.nTa,parimANa,mAtrA,a.nsha,bAhulya
deal VI 1. vyavahAra karanA,vyApAra karanA,chalAnA,baratanA,sAmanA karanA
deal VT 1. vyApAra karanA,lena dena karanA
dealer N 1. vyApArI,lena dena karanevAlA
dealings N 1. bartAva,vyavahAra,AcharaNa
dear Adv 1. maha.nge dAma para
dear N 1. priya,lADalA,2. bahumUlya,maha.ngA
dear_bought-experience N 1. khoke sIkhanA,2. Thesa lage buddhi baDhe
dearly Adv 1. chAva se,prema se,baDe mola para
dearth N 1. kamI,durlabhatA,akAla
death N 1. mR^ityu,maraNa
death-bed N 1. mR^ityu shayyA,maraNaseja
deathbed N 1. mR^ityu shayyA,maraNaseja
debarment N 1. nikAlA jAnA,niShkAsita
debase VT 1. ghaTAnA,padavI se utAranA,khoTA karanA,mUlya ghaTAnA
debatable A 1. vivAdAspada,vivAdanIya,tarkanIya,vivAdI,vivAda yogya
debate N 1. bahasa,vAda vivAda,vivAda
debate VT 1. vAda vivAda karanA,bahasa karanA
debenture N 1. udhAra patra,R^iNa kA svIkAra patra
debilitate VT 1. durbala karanA,kamajora karanA
debit N 1. bahI me.n likhanA,vyaya pakSha ora kA lekha,2. R^iNa,udhAra
debit VT 1. udhAra likhanA,kharcha ke mada me.n likhanA
debris N 1. I.nTa,roDA,pattharIle TukaDo.n kA Dhera
debt N 1. udhAra,R^iNa
debtor N 1. denadAra,R^iNI,2. divAliyA,nirdhana R^iNI
decade N 1. dashaka,dahAI,dasha,2. dasa varSha kA samaya yA kAla
decapitate VT 1. vadha karanA,sira kATanA,sira utAranA
decay N 1. kShaya,ghaTatI,nAsha,avasAda
decay VT 1. saDanA,bigaDanA,ghaTanA,murajhAnA,nAsha honA
decease VT 1. mrR^ityu pAnA,maraNanA,sharIra tyAganA,maranA
deceased A 1. mR^ita,marA huA,svargavAsI,vaiku.nThavAsI
deceit N 1. kapaTa,chhala,kisI ko pha.nsAne ke lie koI kArya,jhUTha,dhokhA
deceitful A 1. chhalI,dhokhe kA,kapaTI,bhramakArI,va.nchaka
deceive VT 1. dhokhA denA,chhala karanA,jhA.nsA denA,nirAsha karanA
decency N 1. sushIlatA,sabhyatA,upayuktatA,lajjA
decent A 1. uchita,yogya,upayukta,sughaDa,bhalA,lajjAvAna,AdaraNIya
decentralization N 1. vikendrIkaraNa,adhikAra vibhAjana
deception N 1. dhokhA,kapaTa,chhala
deceptive A 1. chhalI,kapaTI,dhokhe me.n DAlanevAlA,bhramakArI
decide VT 1. ThaharAnA,nishchaya karanA,nirNaya karanA,tai karanA,nirNaya karanA
decided A 1. nishchita,dhruva,dR^iDha,nishchaya,asa.ndigdha
decidedly Adv 1. nissandeha,nishchita rUpa se
decimal A 1. dashaka,dashamalava,dashA.nsha sambandhI
decimal N 1. dashamalava,dashamalava bhinna,dashamalava a.nka,Avarta dashamalava
decipher VT 1. samajhanA,kholanA,spaShTa yA prakaTa karanA,gupta lekha ko paDhanA,gUDhArthanA
decision N 1. nishchaya karanA,nirNaya ,drR^iDhatA,vichAra phala,phaisalA,mImA.nsA
decisive A 1. a.nta kA,pUrA,antima,spaShTa,nishchayakArI,nirNAyaka,asa.ndigdha
deck N 1. naukA pR^iShTha,nAva kA tala,paTAva
deck VT 1. DhakanA,kapaDA pahananA,sajAnA,sa.nvAranA,2. jahAja kA paTAva lagAnA
declaration N 1. varNana,vachana,kathana,bayAna,ghoShaNA,2. jo bAta ghoShita kI jAye
declare VT 1. prakaTa karanA,kahanA,varNana karanA,jatAnA,ghoShaNA karanA
decline N 1. ghaTatI,utAra,kamI,patana
decline VT 1. asvIkAra karanA,na mAnanA,bachanA,2. pada sAdhanA,rUpa sAdhanA 3. jhukanA,DhalanA,naShTa honA,patana honA
decompose VT 1. pR^ithaka pR^ithaka karanA,mUla avayavo.n me pariNata karanA,galAnA,vichchhinna karanA,2. vishleShaNa karanA 3. saDAnA 4. bigaDa jAnA yA saDa jAnA
decorate VT 1. sa.nvAranA,sajAnA,shrR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA
decoration N 1. sajAvaTa,shrR^i.ngAra,bhUShaNa,shobhA
decorum N 1. sabhyatA,auchitya,yuktatA,shiShTatA,shiShTAchAra
decoy N 1. pha.ndA,lAsA,dama,jhA.nsA
decoy VT 1. lubhAnA,jAla me.n phA.nsanA,pha.nsAnA
decrease N 1. kamI,ghaTatI,nyUnatA,hAni,kShati
decrease VI 1. kama honA,ghaTanA
decrease VT 1. ghaTAnA,kama karanA
decree N 1. vidhi,vidhAna,niyama,AGYapti
decree VT 1. AGYA denA,nirNaya karanA,DikrI lAnA yA denA
decrepit A 1. nirbala,jIrNa,jarAkrA.nta,DokarA
decry VT 1. apavAda lagAnA,nindA karanA,nAma dharanA,doSha lagAnA
dedicate VT 1. arpaNa karanA,bhe.nTa karanA,bhe.nTa denA,samarpaNa karanA
dedication N 1. bhe.nTa,chaDhAvA,arpaNa,samarpaNa,utsarga,nivedana
deduce VT 1. tarka ke dvArA nikAlanA,anumAna karanA
deduct VT 1. ghaTAnA,kama karanA,2. mujarA karanA
deduction N 1. kamI,viyojana,ghaTAva,2. pariNAma,phala,anumAna
deed N 1. karma,kriyA,kAma,2. kR^itya,vIratA kA kAma,kautuka 3. lekha,pramANa,dastAveja,patra
deem VT 1. sochanA,vichAranA,anumAna karanA,samajhanA,jAnanA,vishvAsa karanA
deep N 1. samudra,sAgara,2. sthAyI,sudR^iDha,jisakI jaDa nIche taka ho
deep a 1. gaharA,ga.nbhIra,chaTakIlA,ghana,gahana,gADhA
deepen VT 1. gaharA karanA,chaTaka karanA,a.ndherA karanA,baDhAnA,gADhA karanA
deeply Adv 1. bahuta nIchA,gaharA,bhArI,gADha rUpa se,atya.nta
deer N 1. hiraNa,mR^iga
deface VT 1. bigADanA,kurUpa karanA,chhIla denA,nAsha karanA
defamation N 1. apayasha,mAnahAni,apavAda,ni.ndA,apabhAShaNa
defamatory A 1. kala.nka lagAne vAlA,apavAdaka,apamAna sUchaka
defame VT 1. nindA karanA,kala.nka lagAnA,badanAma karanA,apavAda karanA
default A 1. bhUla,chUka,aparAdha,abhAva,vyatikrama,aprApti,2. nyAyAlaya me.n anupasthiti
defeat N 1. hAra,parAjaya
defeat VT 1. harAnA,bhagAnA,parAsta karanA,parAjita karanA,nAsha karanA
defect N 1. kamI,nyUnatA,abhAva,apUrNatA,doSha
defection N 1. kartavya se chyuti,tyAga,vidroha
defective A 1. kharAba,doShapUrNa,adhUrA,nyUna,dUShita,sadoSha,asa.npUrNa
defence N 1. bachAva,rakShA,ADa,sharaNa,2. saphAI,uttara,prativAda,pratyuttara
defenceless A 1. bachAvarahita,rakShAhIna,be hathiyAra,arakShita
defend VT 1. bachAnA,rakShA karanA,sAmanA karanA,2. javAbadehI karanA,saphAI denA,pratyuttara denA
defendant N 1. prativAdI,pratyarthI,2. vaha jisake Upara mukadamA chalAyA jAye,muddAleha
defender N 1. bachAnevAlA,rakShaka
defensible N 1. rakShaNIya,uttara dene yogya,bachAne yogya
defensive A 1. bachAnevAlA,rokanevAlA,ADa karane vAlA,rakShaka,AtmarakShaka,nivAraka,
defensive N 1. sharaNa,bachAva
defer VT 1. svIkAra karanA,mAna lenA,2. TAlanA,dera karanA,sau.npa denA
deference N 1. Adara,sa.nmAna,maryAdA,adhInatA
defiance N 1. lalakAra,dhamakI,chunautI,chheDachhADa,sAmanA,avakShA,anAdara
defiant A 1. niDara,dilera,lalakAranevAlA,sAvaGYa,uddhata,2. baiThane yA khaDe hone kA dilerAnA Dha.nga
deficiency N 1. kamI,ghaTI,nyUnatA,doSha,ToTA
deficient A 1. ToTA bharanA,ghATA uThAnA,kamI pUrI karanA
deficit N 1. ToTA,kamI,ghATA,Aya kI kamI
define VT 1. sImA bA.ndhanA,2. vyAkhyA karanA,varNana karanA,artha batAnA,paribhAShA karanA
definite A 1. ThIka,nishchita,nirdiShTi,spaShTa,ThIkaThIka,2. parimita
definition N 1. paribhAShA,bakhAna,vyAkhyA
definitive A 1. nishchita,niyata,spaShTa,antima,nishchAyaka,nirNAyaka
deflect VT 1. moDanA,jhukAnA,bhUlanA,bhulAnA,TeDhI rAha jAnA
deforestation N 1. vananAshana,vana rahita karanA
deform VT 1. kurUpa karanA,bigADanA,beDha.ngA karanA
deformity N 1. kurUpa,bigaDA,beDha.ngA
defraud VT 1. chhala se apaharaNa karanA,dabA rakhanA,ThaganA,dhokhA denA
defray VT 1. kharcha uThAnA yA chalana bharanA,adA karanA
deft A 1. nipuNa,chatura,chAlAka
defunct A 1. mR^ita,marA huA,2. marA huA manuShya
defy VT 1. sAmanA karanA,tuchchha samajhanA,lalakAranA,nirarthaka karanA,avaGYA karanA
degenerate A 1. kulAchAra,bhraShTa,apakR^iShTa,adhama,nIcha,kupUta,kamInA
degeneration N 1. kulAchAra bhra.nsha,nIchatA,heThApana,adhamatA,nIchAvasthA
degradation N 1. adhikAra bhra.nsha,padachyuti,nichAI,adhogati,apamAna,adhamatA
degrade VT 1. padachyuta karanA,ghaTAnA,utAranA,apamAna karanA
degrading A 1. adhogatI kAraka,apamAnajanaka,mAnanAshaka
degree N 1. pada,darjA,sIDhI,sthAna,2. upAdhi 3. pada vistAra,dashA,avasthA,kAShThA,parimANa,4. a.nsha 5,60 mIla kA parimANa 6. varga,shreNI,prakAra 7.mUlA 8.samIkaraNa kA ghAta
deity N 1. Ishvara,devatA,deva
deject VT 1. udAsa karanA,mana toDanA,jI toDanA,hatotsAha karanA
delay N 1. vilamba,aTakAva,roka
delay VT 1. TAlanA,derI karanA,vilamba karanA,ThaharA denA,rokanA
delectable A 1. manabhAvanA,suhAvanA,ruchira
delegate N 1. pratinidhi
delete VT 1. miTAnA,nikAlanA,khurachanA,po.nchhanA,naShTa karanA,uThA denA
deliberate A 1. suvichArita,sa.nkalpita,socha vichAra ke kiyA huA,jAna bujha ke kiyA huA,2. satarka,asAhasika sAvadhAna
deliberate VT 1. sochanA,vichAranA,samajhanA,salAha karanA
deliberately Adv 1. sAvadhAnI se,chaukasI se,dhImepana se,socha vichAra kara,jAnabUjha kara
deliberation N 1. vichAra vimarsha,vichAra,dhyAna,samajha bUjha,cheta
delicacy N 1. sukumAratA,bArIkI,miThAsa,najAkata,mR^idulatA,lAlitya,lAvaNyatA,rasa,bhogavilAsa,komalatA
delicate A 1. komala,sUkShma,mahIna,sukumAra,svAdiShTa,suhAvanA
delicious A 1. svAdiShTa,mIThA,madhura,ruchikara
delight N 1. Ananda,ma.ngala,prasannatA,harSha
delight VT 1. Anandita karanA,prasanna karanA
delightful A 1. sukhada,manohara,ma.ngalamaya,suhAvanA,AnandadAyaka
delineate VT 1. a.nkita karanA,rUparekhA prastuta karanA,chitrita karanA,chitra utAranA,varNana karanA,khI.nchanA
delineation N 1. AkAra,Alekhana,chitra,DhA.nchA,varNana
delinquency N 1. pApacharitra,doSha,chUka,aparAdha
delinquent A 1. doShI,aparAdhI,kartavya bhraShTa,pApI
delinquent N 1. doShI,aparAdhI,kartavya bhraShTa,pApI
delirious A 1. behosha,bhrA.ntachitta,acheta,besudha
delirium N 1. mUrchhA,chittabhrama,achetanA,besudhI,behoshI
deliver VT 1. chhoDanA,svata.ntra yA mukta karanA,chhuDAnA,2. denA,pradAna karanA,sau.npanA .jAnanA 3. bolanA( vyAkhyAna) denA,kahanA,pahu.nchAnA
delivery N 1. pradAna,sau.npanA,arpaNa,2. mukti,bachAva,chhuTakArA,rakShaNa 3. kathana,uchchAraNa,bolane kA Dha.nga 4. prasava,janana
dell N 1. chhoTI ghATI,gaDhA,khaDDa
delta N 1. trikoNa dharatI jo pAnI se ghirI ho,eka yUnAnI akShara,DelTA
delude VT 1. dhokhA denA,bahakAnA,bhrama me DAlanA
deluge N 1. pAnI kI bADha,jala pralaya,ativR^iShTi
deluge VT 1. DubonA,plAvita karanA,2. vihvala karanA
delusion N 1. dhokhA,kapaTa,mAyA,jhA.nsA,bhrama,mati bhrama,AbhAsa
delve VT 1. phAvaDe se khodanA
demagogue N 1. prAkR^ita jana kA nAyaka yA netA,dalapati,janasamudAya kA netA
demand N 1. chAha,pUchha,mA.nga,prashna,prArthanA,takAjA
demand VT 1. mA.nganA,pUchhanA,apanA kahanA,prashna karanA
demarcation N 1. sImA.nkana,sImA rekhA,avadhI
demean VT 1. nIchA dikhAnA,bartAva karanA,vyavahAra karanA,nIchA karanA,halakA karanA
demeanour N 1. AcharaNa,chAla chalana,Dha.nga,bartAva,vyavahAra
demise N 1. mR^ityu,2. paTTA,samarpaNa,pradAna
demise VT 1. denA,pradAna karanA,hastA.ntarita karanA
demobilise VT 1. chhoDa denA,alaga alaga karanA
demobilize VT 1. chhoDa denA,alaga alaga karanA
democracy N 1. prajAta.ntra rAjya,svarAjya,prajAta.ntra
democrat N 1. prajAta.ntravAdI,prajAta.ntra rAjya kA sahAyaka,2. prajAta.ntrIya,sArvalaukika,prajAta.ntra sadR^isha yA sa.nba.ndhI
demolish VT 1. DhAnA,girA denA,toDanA,naShTa karanA
demolition N 1. nAsha,bigADa,ujADa,girAva,vidhva.nsa
demon N 1. bhUta,preta,rAkShasa,asura,dAnava
demoniac A 1. bhUtagrasta,AsurI,paishAchI
demonstrate VT 1. dikhalAnA,varNana karanA,batalAnA,sidhda karanA,nirUpaNa karanA,pramANita karanA
demonstration N 1. pramANa,sidhdi,dikhAvA,nirUpaNa,pratipAdana,
demoralisation N 1. naitika patana,AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA,nirutsAha karanA
demoralise VT 1. nirutsAha karanA,2. AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA
demoralize VT 1. nirutsAha karanA,2. AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA
demur VT 1. AgA pIchhA karanA,vilamba karanA,DhIla DAlanA,bhrama rakhanA,2. virodha karanA,i.nkAra karanA,ujra karanA
demure A 1. shAnta,salajja,vinIta,dikhalAvaTI,namra,gambhIra,2. bagulA bhagata,nakhare bAja
den N 1. mA.nda,khoha,bila,vivara,guhA,aDDA,2. choro Adi kA chhipane kA sthAna
dengue N 1. De.ngU,eka prakAra kA jvara jisame.n bahuta pIDA hotI hai
denial N 1. nakAranA,asvIkAra,nahI.n,2. tyAga,virAga,sanyAsa
denizen N 1. nivAsI,rahanevAlA,vAsI
denominate VT 1. nAma rakhanA,pukAranA
denomination N 1. nAma,upAdhi,2. varga,koTi
denominational A 1. pa.ngata,jAti,sA.npradAyika
denote VT 1. batalAnA,jatAnA,sa.nketa karanA,artha batAnA
denouement N 1. nindA,aniShTa prakAshana,dhamakI,DapaTa,2. nirvahaNa,samApti
denounce VT 1. doShI ThaharAnA,dhamakAnA,nindA karanA,badanAma karanA
dense A 1. ghanA,moTA,saghana,gADhA,
dental A 1. da.ntya,dA.nta se samba.ndha rakhanevAlA
dentist N 1. De.nTisTa,dA.nta ke rogo.n kA vaidya,danta vaidya,dA.nta banAne vAlA
dentistry N 1. danta chikitsA,dA.nta kA ilAja
denude VT 1. ughADanA,nirAvR^ita karanA,na.ngA karanA,kapaDe utAra lenA,nagna karanA
denunciation N 1. nindA,dhamakI,jhiDakI
deny VT 1. bAta kATanA,khaNDana karanA,nakAranA,asvIkAra karanA,na mAnanA
depart VT 1. se haTanA,mu.nha pheranA,mArga se vichalita honA,2. chalA jAnA,sidhAranA,bidA honA,maranA,baiku.nThavAsI honA 3. alaga karanA,vibhAjita karanA
department N 1. vibhAga,mahakamA,a.nga,bhAga
departure N 1. prasthAna,chachalA jAnA,maraNa,apakrama,moDa,phirAva
depend VT 1. bharosA rakhanA,avalambana karanA,AsarA rakhanA,2. laTakanA
dependence N 1. sahArA,lagAva,bharosA,vishvAsa,sa.nba.ndha,avalamba,2. adhInatA,paravashatA
dependency N 1. adhInastha desha,adhIna rAjya
dependent A 1. adhIna,avalambita,mAtahata,Ashrita,parAdhIna
depict VT 1. chitra khI.nchanA,ra.nganA,varNana karanA
deplete VT 1. khAlI karanA,khI.ncha lenA,chhU.nchhA karanA,shUnya karanA,niHsheSha karanA
deplorable A 1. shokamaya,vilApanIya,shochanIya,bechArA
deplore VT 1. shoka karanA,vilApa karanA,duHkha karanA
deploy VT 1. phailanA,kholanA,vistAra karanA
deport VT 1. desha nikAlA denA,chAla chalanA,bartAva karanA
deportation N 1. nirvAsana,desha se nikAlanA,desha nikAlA
depose VI 1. sAkShI denA
depose VT 1. padachyuta karanA,gaddI se utAranA,rAjasi.nhAsana se utAranA,pada se girAnA
deposit N 1. dharohara,jamA,ekatrita kI huI vastu,bai.nka Adi me jamA,jamAnata Adi,2. dharohara rakhanevAlA
deposit VT 1. jamA karanA,rakhanA,sau.npanA,alaga rakhanA
depositary N 1. dharohara kA sthAna,koTI
deposition N 1. padachyuti,gaddI se utAranA,rAjyabhra.nsha,2. bayAna,shapatha pUrvaka,sAkShya,sAdhya
depot N 1. koThI,godAma,Dipo,bhaNDAra
deprave VT 1. bigADanA,naShTa karanA,nA
depravity N 1. burAI,nIchatA,bhraShTatA,durAchAra,duShTatA
deprecate VT 1. pashchAtApa karanA,2. virodha me kahanA,virodha karanA 3. anumati prakaTa karanA,anuchita samajhanA
depreciate VT 1. mUlya ghaTAnA,halakA samajhanA,mAna ghaTAnA,2. mUlya me ghaTa jAnA
depreciation N 1. mUlya kA nyUna karanA,ghaTAva,halukAI,heThApana
depress VT 1. dabAnA,nI.nchA karanA,hatotsAha karanA,udAsa karanA,dhImA karanA
depression N 1. dabAva,udAsI,viShAda,glAni,2. gaDhDhA,3. avanamana
deprivation N 1. apaharaNa,va.nchana,chhoDa,haraNa,bhra.nsha,hAni,nAsha,Apada,2. padachyuti
deprive VT 1. le lenA,chhIna lenA,haTA lenA,apaharaNa karanA
depth N 1. gaharAI,gaharAI kA nApa,2. gaharA sthAna 3. budhdi,chAturya,pahu.ncha 4. bIcha,madhya
deputy N 1. pratinidhi,pratipuruSha,sahAyaka
derail VT 1. paTari se utAranA
derange VT 1. golamAla karanA,ulaTa palaTa karanA,krama vibhAganA
dereliction N 1. tyAga,kartavya yA karma me chUka,upekShA,2. samudra yA nadI ke kinAre dhArA haTa jAne se nikalI huI bhUmi
deride VT 1. ha.nsanA,ThaTThA mAranA,ha.nsI uDAnA
derision N 1. ThaTThA,ThaTholI,upahAsa,2. jisa para ha.nsI ho
derivative A 1. dUsarI vastu se liyA huA,vyutpatilabdha,vyutpanna,2. mUla dhAtu se utpanna shabda,yaugika pada 3. prasUta
derive VT 1. nikAlanA,pariNAma nikAlanA,dhAtu ke rUpa nikAlanA,utpanna karanA,2. nikalanA,utpanna honA
descend VT 1. utaranA,nikalanA,2. bapautI me.n AnA,bA.nTe me.n AnA,milanA,uttarAdhikAra me.n AnA
descendant N 1. santAna,va.nsha,va.nshaja
descent N 1. utAra,DhAla,2. janma,kula,3. AkramaNa,chaDhAI
describe VT 1. chitra khI.nchanA,varNana karanA,kahanA
description N 1. vyAkhyA,varNana,hAla,kathana,huliyA
descriptive A 1. varNanAtmaka,varNanakArI,vAchaka,
desecrate VT 1. bhraShTa karanA,apavitra karanA
desert N 1. yogyatA,guNa,2. vana,ja.ngala,marusthala,marubhUmI
desert VT 1. chhoDa denA,tyAga karanA,2. bhAga jAnA,senA me.n se bhAga jAnA
deserter N 1. bhagoDA,senA me se bhAga jAne vAlA,senA tyAgI
desertion N 1. tyAga,bhAga jAnA,senA tyAga,chhoDa,chhoDa dene kI avasthA
deserve VT 1. yogya honA,adhikArI honA
deservedly Adv 1. uchita rIta se,yathA yogya
deserving N 1. yogya adhikArI,pAtra
design N 1. abhiprAya,Ashaya,uddeshya,yukti,yojanA,upAya,ShaDya.ntra,rUpa,khAkA,chitra,DhA.nchA
design VT 1. banAnA,yukti karanA,rUpa khI.nchanA,2. AkA.nkShA karanA,abhiprAya yA ichchhA karanA
designate A 1. niyukta kiyA huA
designate VT 1. nirdiShTa karanA,dikhalAnA,nAma rakhanA,vishiShTa karanA batalAnA
designation N 1. padavI,sa.nketa,nAma,upAdhi
designing A 1. chAlAka,dhUrta,kapaTI,upAya rachanevAlA
desirable A 1. vA.nchhita,spR^ihaNIya,manohara,manabhAu
desire N 1. ichchhA,lAlasA,manokAmanA,abhilAShA,ichchhA kI huI vastu,abhIShTa
desire VT 1. chAhanA,AkA.nkShA karanA,ichchhA karanA
desist N 1. rukAva,virAma,nivR^itti
desist VT 1. ruka jAnA,bAja AnA,chhoDa denA,nivR^itta honA,hAtha uThAnA,haTanA
desk N 1. Deska,DhalavA.n meja,lekhanAdhAra
desolate A 1. ujADa,nirjana,sunasAna
desolate VT 1. ujADanA,nirjana karanA
desolation N 1. nAsha,ujADa,dhva.nsa,sunasAna avasthA
despair N 1. nirAshA,nairAshya,viShAda,nirAshA utpanna karanevAlI vastu
despair VT 1. nirAsha honA,AshA tyAganA
desperate A 1. nirAsha,AshAhIna,baDe jokhima kA,2. ugra,beDara,AtatAyI,atisAhasika
desperation N 1. nirAshA,sAhasikatA
despicable A 1. ghR^iNita,nIcha,adhama,ghR^iNAyogya
despise VT 1. ghR^iNA karanA,dUra bhAganA,tuchchha jAnanA,ghaTiyA samajhanA
despite N 1. baira,pratirodha,virodha
despite VT 1. dveShInA,drohInA
despondent A 1. AshAhIna,nirAsha
despot N 1. manamaujI rAjA,svechchhAchArI shAsaka,nirdayI yA atyAchArI yA prajApIDaka rAjA
despotic A 1. manamaujI,svachchha.nda,svata.ntra,svechchhAkArI,atyAchArI
despotism N 1. nira.nkusha shakti,svechchhAchAritA,svechchhAchArapUrvaka shAsana praNAlI,atyAchAra,prajApIDana
dessert N 1. DejarTa,miThAI,bhojana ke pIchhe khAne ke phala yA meve
destination N 1. abhiprAya,uddeshya,nirdiShTa sthAna,TikAnA
destine VT 1. ThaharAnA,niyukta karanA,nirdiShTa karanA
destiny N 1. honahAra,karma,prArabdha,bhAvI,bhavitavyatA,bhAgya
destitute A 1. rahita,hIna,vihIna,ka.ngAla,bechArA,nirdhana
destroy VT 1. DhA denA,naShTa karanA,nAsha karanA,ujADanA,miTA denA,vadha karanA
destruct VT 1. toDa phoDa karanA,satyAnAsha karanA,dhva.nsa karanA,sa.nhAra karanA
destruction N 1. toDa phoDa,shArIrika yA mAnasika nAsha,dhva.nsa,sa.nhAra
destructive A 1. hAnikAraka,ghAtaka,ujADa,vinAshakara,a.ntakara
detach VT 1. pR^ithaka karanA,kholanA,chhuDAnA,dala bhejanA
detached A 1. alaga,pR^ithaka,asa.nlagna,belagAva,chi.ntA yA ba.ndhana ityAdi se svata.ntra
detachment N 1. viyoga,vichchheda,pR^ithakatA,svata.ntratA,2. senA kA eka bhAga
detail N 1. vyaurA,vistArapUrvaka varNana,vR^ittA.nta
detail VT 1. vyaurevAra varNana karanA,vivaraNa denA,batalAnA
detailed A 1. vyaurevAra,pUrA,savistAra,vistArapUrvaka
detain VT 1. roka rakhanA,najarabanda karanA,pakaDa rakhanA
detect VT 1. dekha pAnA,pakaDanA,patA lagAnA,jAna lenA
detection N 1. khoja,anusandhAna,patA lagAnA
detective A 1. jAsUsI,bhediyA,khuphiyA,patA lagAnevAlA,khojI
detective N 1. jAsUsa,guptachara
detention N 1. roka,vilamba,dAba rakhanA,chhekAva,nigraha,virodha
deter VT "1. rokanA,manA karanA,haTA"" "
detergent A 1. shodhanI,sApha karanevAlA,shudhda karanevAlA
detergent N 1. shodhanI,sApha karanevAlI vastu
deteriorate VT 1. bigaDanA,naShTa honA
deterioration N 1. bigADa,bhraShTatA,kShaya,avanati,adhaHpatana
determinant A 1. niyukta karanevAlA,avadhAraka
determinant N 1. nishchaya sAdhana,nishchita guNaka
determination N 1. nishchaya,sa.nkalpa,vichAra,abhiprAya,pratiGYA,nirdhAraNa,nirUpaNa,anta,samApti
determine VT 1. sa.nkalpa karanA,ThAnanA,sthira karanA,pakkA karanA,phaisalA karanA nishchaya karanA,nirdhArita karanA,nirNaya karanA,2. sImA badhda karanA,samApta karanA
determined A 1. dR^iDha,pakkA,nishchita,dR^iDha sa.nkalpa,niyata
deterrent N 1. DarAkara rokane vAlA,dhamakAnevAlA
detest VT 1. tuchchha jAnanA,ghR^iNA karanA
dethrone VT 1. gaddIpara se utAranA,rAjapada se chyuta karanA,adhikAra chhinanA
detonate VT 1. dAganA,jora se bhaDakanA
detract VI 1. kala.nkita honA,ghaTanA,kama honA
devastate VT 1. ujADanA,lUTanA,naShTa karanA
devastation N 1. nAsha,ujADa,dhva.nsa,vinAsha
develop VT 1. kholanA,dhIre dhIre prakaTa karanA,vistAra karanA,baDhAnA
development N 1. sulajhAva,vistAra,ubhAra,unnati,sa.nvardhana,vR^iddhi,vikAsa
deviate VT 1. bhaTakanA,chUkanA,phira jAnA,vichalita honA,katarAnA
deviation N 1. vichalana,ThIka mArga se bhaTakAnA,bhaTakAvA,bhUla,chUka
device N 1. upAya,chAlAkI,yukti,AviShkAra,2. chihna,dikhAva
devil N 1. bhUta,pishAcha,shaitAna,2. duShTa yA nirdayI manuShya
devilish A 1. pishAcha sadR^isha,durAchArI,duShTa
devious A 1. bhaTakA huA,bhUlA huA,TeDhA,vakra,kuTila,ghumAva pherAva kA
devise N 1. uttaradAna,ichchhApatra dvArA dAna,ichchhApatra
devise VT 1. yatna karanA,upAya karanA,2. chhoDa jAnA,ichchhApatra dvArA pradAna karanA,sa~Nkalpa karanA
devoid A 1. rahita,shUnya,vihIna
devote VT 1. ThaharAnA,bhe.nTa karanA,chaDhAnA,de denA,sau.npanA,lagAnA
devoted A 1. prANArpita,lavalIna,Asakta,anurAgI,utsuka,dR^iDha bhakti,lata paDA huA,
devotion N 1. prANArpaNa,pUjA,anurAga,upAsanA,tapasyA,yoga
devour VT 1. khA jAnA,bhakosanA,haDapa karanA,nigalanA
devout A 1. tapasvI,bhakta,dhArmika,dharmaniShTha,bhakta
dew N 1. osa,tuShAra
dew VT 1. osa se bhigonA
dexter A 1. dAhinA,savya,dakShiNa
diabetes N 1. bahumUtraroga,madhumeha
diabetic A 1. madhumeha sa.nba.ndhI,bahumUtra sa.nba.ndhI
diabetic N 1. bahumUtra rogI,isa roga se pIDita manuShya
diabolical A 1. duShTa,paishAchika,pApiShTha
diagnose VT 1. lakShaNa dekhakara( roga) nirNaya karanA,nidAna karanA
diagnosis N 1. roga kI pahachAna,roga kA nirNaya,roganidAna
diagonal N 1. karNarekhA,eka kone se dUsare kone taka lakIra,koNIya rekhA,vikarNa
diagram N 1. chitra,rekhA chitra,AkR^iti,sA.nchA
dial N 1. DAyala,dhUpa ghaDI,ghaDI kA cheharA
dialect N 1. deshI bhAShA,bolI,bolane kA Dha.nga,bhAShaNa
dialogue N 1. bAtachIta,prashnottara,do yA adhika vyaktiyo.n kI bAtachIta,sa.nvAda,sa.nlApa
diameter N 1. adhakaTa,chauDAI,moTAI,vyAsa
diametrically Adv 1. ThIka,bilakula ,2. bilakula viruddha
diamond N 1. hIrA,hIraka
diaper N 1. kAmadAnI,bela bUTedAra reshmI kapaDA rumAla,a.ngauchhA,gAchha,tauliyA
diarrhea N 1. dasta,sa.ngrahaNI,peTa chalanA,dasta honevAlA roga
diary N 1. dinacharyA patrikA,rojanAmachA,dainika vivaraNa
diatribe N 1. kaThora samAlochanA,vivAda,AkShepa,ni.ndA
dice N 1. pA.nsA
dice VT 1. pA.nse se khelanA
dictate N 1. AGYA,Adesha
dictate VT 1. AGYA denA,likhAnA,bolanA
dictation N 1. shrutalekha,AGYApana,likhAnA,imalA,likhavAI
dictator N 1. likhAnevAlA,2. DikTeTara,Adeshaka,ekAdhipati,svatantra yA svAdhIna manuShya
diction N 1. bolI bhAShA,Dha.nga,bolabAla,bolachAla vinyAsa,muhAvarA
dictionary N 1. koSha,abhidhAna,shabdasAgara
dictum N 1. vachana,kahAvata,varNana,Adesha
die N 1. pA.nsA,ThappA
die VT 1. maranA,dama nikalanA,samApta honA,murajhAnA
die-؏迨 N 1. kaThinAI se prANa nikalanA
diet N 1. bhojana,AhAra,pathya,2. rAjAo.n yA rAjyo.n kI sabhA
diet VT 1. samaya para bhojana karanA,pathya lenA
differ VT 1. bhinna honA,antara honA,alaga honA,sammati na denA,matabheda honA,bhinnamati honA
difference N 1. bheda,matibheda,bhinnatA,asAdR^ishya,asamAnatA,a.ntara,virodha,sheSha
different A 1. alaga,pR^ithaka,bhinna,nyArA,asamAna,asadR^isha
differential A 1. a.ntara sa.nbandhI,bhedakara,visheShaka
differentiate VT 1. vibheda jAna lenA,antara nikAlanA,bheda karanA
difficult A 1. kaThina,gUDha,duHsAdhya,dUbhara,asugama,asukara,durvodha,bhArI
difficulty N 1. kaThinatA,kaThinAI,duHsAdhyatA,duShkaratA,sa.nkaTa,bakheDA
diffuse A 1. phailA huA,chhitarA huA,bikharA huA,vipula,vistR^ita
diffuse VT 1. uDelanA,phailAnA,chhitarAnA,bahAnA
diffusion N 1. phailAva,chhitarAva,vyApana
dig N 1. khudAI
dig VT 1. khodanA,kuderanA,goDanA
digest N 1. nIti kA samUha,guTakA,vyavasthA,sa.ngraha
digest VT 1. pachAnA,pachanA,2. sudhAranA,sa.ngraha karanA,kramAnusAra rakhanA,shreNIbaddha karanA
digestion N 1. pachAva,pAchaka,paripAka,2. kramAnusAra sthApana
digestive A 1. pAchaka,pAchanasa.nba.ndhI
digger N 1. khodanevAlA manuShya,jisase khodA jAye,khodane kA ya.ntra
digit N 1. pauna i.ncha,a.ngula bhara,eka se nau taka ke a~Nka,ikAI kA a.nka
dignify VT 1. satkAra karanA,sammAna karanA,pada baDhAnA,U.nchA karanA
dignitary N 1. uchcha padavI vAlA,baDA pAdarI,uchcha padAdhikArI
dignity N 1. baDappana,maryAdA,pada,padavI,gaurava
dike VT 1. khAInA,nAlAnA,naharanA,bA.ndhanA,pushtAnA,rokanA
dilapidate VT 1. kShaya honA,naShTa honA,Dhaha jAnA
dilemma N 1. duvidhA,chintA,bha.nvarajAla,vikalpa
diligence N 1. parishrama,yatna kI dhuna,udyoga,udyama,avirAma
diligent A 1. parishramI,udyogI,sAvadhAna,ekAgrachitta,udyamI,anavarata
dill-?ѨѨͨ N 1. dera lagAnA,DhIla DAlanA,TAla maTola karanA,AgA pIchhA karanA
dilute VT 1. patalA karanA,ghaTAnA,pAnI milAkara halakA kara denA,phIkA karanA
dilution N 1. patalApana,halakApana
dim A 1. dhu.ndhalA,manda,malina,aspaShTa,kunda,chu.ndhA,andhA sA
dim VT 1. dhu.ndhalA honA,dhu.ndhalA karanA
dimension N 1. AyAma,parimANa,ghAtA,lambAI,chauDAI,U.nchAI kI nApa,vistAra
diminish VI 1. ghaTanA,kama honA
diminish VT 1. ghaTAnA,kama karanA
diminution N 1. chaTI,kamI
diminutive A 1. chhoTA,thoDA,nanhA
diminutive N 1. laghu sa.nGYA
din N 1. shoragula,kolAhala,dhUmadhAma,jha.nkAra
din VT 1. shoragula karanA,hallA machAnA,kAna khAnA
dine VT 1. dopahara kA bhojana karanA,khAnA,2. bhojana khilAnA,jimAnA
ding N 1. gha.nTe kA shabda,Tana Tana
ding VT 1. TanaTanAnA,shabda karAnA,bajAnA,2. shabda honA,bajAnA
dingy A 1. kAlA,mailA,ga.ndA,malina
dinner N 1. rAta kA bhojana,bhoja,bhojanotsava
dint N 1. ghU.nsA,mAra,AghAta,choTa,bala,sAmarthya
diocese N 1. dharmapradesha,dharmAdhyakSha kA desha,pAdarI kA desha
dip N 1. DubakI,boranA,avagAha,avapAta,nIche kA jhukAva
dip VI 1. DUbanA,jhukanA,DhAlU honA
dip VT 1. DubakI mAranA,DubonA,jhukAnA
diphtheria N 1. DipthIriyA,gale kI jhillI ba.nda ho jAne se shvAsa banda ho jAne kA roga,mA.nsa sa.ntAnikA
diploma N 1. DiplomA,adhikAra dAyaka patra,sanada
diplomacy N 1. rAjanaya,rAjadUta vyavahAra,kuTila nIti,rAjanaitika chAturya,kaushala,2. rAjadUta samUha,3. vyavahAra kaushala
diplomatic A 1. rAjanayika,nIti sa.nba.ndhI,kaushala sa.nbandhI,rAjanaitika viShayo me.n pravINa,kUTanItiGYa
diplomatic N 1. kUTanItiGYa
direct A 1. sIdhA,sarala,bholA bhAlA,pratyakSha,sAkShAta,spaShTa,khulA huA,ekadama,barAbara,kramAgata,anukrama
direct VT 1. lakSha karanA,sIdha bA.ndhanA,chalAnA,sudhAranA,2. rAha batAnA,patA denA,3. AGYA denA,Adesha karanA
direction N 1. lakShya,nishAnA,shAsana,prashAsana,Adesha,dishA,ora,sIdha,tAka,AGYA,patA
director N 1. anushAsaka,Adesha karanevAlA,adhiShThAtA,sa.nchAlaka,avekShaka,nirvAhaka
directorate N 1. nideshAlaya,adhiShThAtA kA daphtara yA pada,sa.nchAlaka ma.nDalI,anushAsaka varga
directory N 1. DAyarekTarI,nagaranivAsiyo.n ke nAma patA vivaraNa kI pustaka,paddhati gra.ntha,2. adhiShThAtA gaNa,sa.nchAlaka ma.nDalI
dirigible A 1. parichAlana shIla,chalAye jAne yogya
dirk N 1. kaTAra,chhurA
dirt N 1. maila,kUDA,ga.ndagI
dirty A 1. mailA,gandA,malina,kutsita,ashlIla,nIcha
disability N 1. asAmarthya,ayogyatA,akShamatA
disable VT 1. balahIna karanA,asamartha karanA,bekAra karanA
disadvantage N 1. ghATA,ToTA,hAni,alAbha
disaffection N 1. vaira,virAga,virakti,vidroha
disagree VT 1. asammata honA,eka rAya na honA,2. upayukta na honA,ThIka na AnA
disagreeable A 1. apriya,pratikUla,aniShTa,kusvAda
disagreement N 1. antara,vaira,virodha,abhavana,jhagaDA,jha.njhaTa,matabheda,anupayuktatA
disallow VT 1. AGYA na denA,niShedha karanA,varjita karanA,na mAnanA,radda karanA
disappear VT 1. alopa honA,adR^ishya honA,antardhyAna honA,ADa me A jAnA,chhipa jAnA
disappearance N 1. antardhAna,adarshana,bhAga jAnA,chupake se haTa jAnA
disappoint VT 1. nirAsha karanA,dila toDanA,AshAbha.nga karanA,bigADa denA,niShphala karanA
disappointment N 1. AshAbha.nga,nirAshA,viphala karanA
disapproval N 1. asammati,asvIkAra,aprIti,nApasandI
disapprove VT 1. asvIkAra karanA,nApasanda karanA,ni.ndA karanA
disarm VT 1. hathiyAra chhIna lenA,niHshastra karanA,( senA ityAdi) ghaTA denA,2. nirbala karanA,asamartha karanA
disarmament N 1. nishaHstrIkaraNa,senA ityAdi ghaTA denA
disarray N 1. ulaTa palaTa ,gaDabaDa,kramabha.nga
disarray VT 1. ulaTa palaTa karanA,kramabha.nga karanA
disaster N 1. abhAgya,vipatti,daivAgata vyathA,Akasmika durghaTanA
disastrous A 1. abhAgA,ama.ngalika,duHkhada,vipadyukta
disavow VT 1. apanA na kahanA,na mAnanA,asvIkAra karanA
disband VT 1. senAbha.nga karanA,titara bitara karanA,toDanA yA TUTanA
disbar VT 1. bairisTara ko padachyuta karanA,nikAlanA
disbelief N 1. avishvAsa
disbelieve VT 1. vishvAsa na karanA,na mAnanA,shradhdA na rakhanA
disburse VT 1. de DAlanA,vyaya karanA,uThA denA
disbursement N 1. vyaya,uThAva,kharcha,vyaya kiyA huA dravya
disc N 1. koI chipaTI gola vastu,bi.nba,maNDala,kuNDala,chakra
discard VT 1. chhuDA denA,nikAla denA,phe.nka denA,DAla denA,chhoDa denA,tyAganA,na lenA asvIkAra karanA
discern VT 1. dekhanA,nApanA,pahichAnanA,vivAranA
discerning A 1. vivekI,GYAnI,jaLI samajhanevAlA,samajhadAra,sUkShmadarshI
discharge N 1. bhAra utAranA,padachyuti,chhuTakArA,R^iNashodhana,mochana,mukti,2. nirvAha,pAlana,sa.npAdana 3. dhaDAkA,phaTa jAnA,kaDAkA 3. nikalI huI vastu( pIva ityAdi) visarjana,visarjaka
discharge VT 1. chhuDA denA,naukarI se alaga kara denA,barI karanA,nikAlanA,chhoDanA,2. de DAlanA,chukAnA,bhugatAna karanA,mukta karanA 3. bojha utAranA,halakA karanA,nirbhAra karanA 4. pUrA karanA,pAlana karanA,sa.npAdana karanA 5. nikalanA,AnA,phaTanA
disciple N 1. chhAtra,vidyArthI,shiShya,chelA,anuyAyI
disciplinarian N 1. niyama pAlana karanevAlA,niyamakartA,anushAsaka
disciplinary A 1. shikShaNa yA anushAsana yA da.nDa sa.nba.ndhI yA usa rUpa kA yA usako baDhAnevAlA
discipline N 1. yuddha shikShA,yuddhAbhyAsa,shikShaNa,2. sudhAra,niyama baddhatA,sIkha,daNDa,anushAsana,viniyama,damana,nigraha
discipline VT 1. sikhAnA,shAsana karanA,daNDa denA,shikShA denA,damana karanA
disclaim VT 1. na mAnanA,chhoDanA,mukaranA,asvIkAra karanA
disclose VT 1. kholanA,udhAranA,prakaTa karanA,spaShTa karanA
disclosure N 1. prakAsha,prakaTIkaraNa,prakAshana,bheda,prakaTa kI huI vastu
discolour VT 1. dhabbA DAlanA,ra.nga badalanA,rUpa bigADanA
discomfort N 1. duHkha,pIDA,vikalatA,kaShTa
discomfort VT 1. duHkhI karanA,vikala karanA,kaShTa denA
disconcert VT 1. ghabarAnA,vyAkula karanA,vR^ithA karanA,bigADanA,niShphala karanA
disconnect VT 1. alaga karanA,sambandha toDanA,bemela karanA
discontent A 1. asantuShTa,adhIra,aprasanna,nirAsha
discontent N 1. asantoSha,adhIra,bechainI
discontinue VT 1. chhuDAnA,rokanA,rukanA,banda honA
discordant A 1. viparIta,viruddha,betAla,besura,asa.ngata
discount N 1. baTTA,phiratA,mitikATA,chhUTa
discount VT 1. baTTA denA,miti kATA kATanA,kATa lenA,nikAla lenA
discourage VT 1. sAhasahIna karanA,mana toDanA,anAdara karanA
discouragement N 1. sAhasahInatA,utsAhabha.nga,nirAsha karanevAlI vastu
discourse N 1. bAtachIta,sa.nvAda,sa.nbhAShaNa,upadesha
discourse VT 1. bAtachIta karanA,tarka karanA
discover VT 1. kholanA,udhAranA,prakaTa karanA,DhU.nDha nikAlanA,khoja pAnA,patA lagAnA
discovery N 1. prakAshana,anusa.ndhAna,DhU.nDha,khoja,prakaTa kI huI yA khojI huI vastu
discredit N 1. avishvAsa,apakIrti,apratiShThA,apamAna,badanAmI
discredit VT 1. vishvAsa na karanA,na mAnanA,apamAna karanA
discreet A 1. buddhimAna,chaitanya,chatura,chaukasa,sAvadhAna,subuddhi
discrepancy N 1. virodha,asa.ngati,vibheda,viruddhatA,antara
discretion N 1. vichAra,buddhi,samajha,viveka,2. svAtantrya,kArya svAdhInatA,adhikAra
discriminate VT 1. bheda karanA,pahachAnanA,lakShaNa karanA,pR^ithaka karanA,antara karanA yA dekhanA
discrimination N 1. bheda karanA,pahachAna,samajha,viveka,vichAra,vichAraNa,parichchheda
discuss VT 1. charchA karanA,vAdAnuvAda karanA,bahasa karanA,vivAda karanA
discussion N 1. charchA,vAdavivAda,vitarka,parIkShA,shAstrArtha,bahasa
disdain N 1. ghR^iNA,tiraskAra,avahelanA,
disdain VT 1. tuchchha samajhanA,ghR^iNA karanA,tiraskAra karanA
disdainful A 1. ghamaNDI,abhimAnI,ghR^iNAyukta,tiraskArapUrNa,sAvaGYa,uddhata
disease N 1. vyAdhi,kheda,bImArI,roga,pIDA,duHkha
disembark VT 1. jahAja se utAranA
disenchant VT 1. :nA
disengage VT 1. alaga karanA,chhoDanA,chhuDAnA,alaga honA
disengagement N 1. chhuTakArA,mukti,mokShaNa,sukha,avakAsha
disfavour N 1. aprasannatA,akR^ipA,aruchi,apamAna
disfavour VT 1. aruchi prakaTa karanA,virodha karanA,apamAna karanA
disfigure VT 1. kurUpa karanA,rUpa bigADanA
disgorge VT 1. vamana karanA,chhA.nTa karanA,ugala denA,nikAla denA,chhoDanA,lauTA denA,de denA
disgrace N 1. lajjA,apamAna,nirAdara,apayasha,kala.nka
disgrace VT 1. apamAna karanA,pAnI utAranA,kala.nkita karanA,alaga karanA,dR^iShTi se girAnA
disgraceful A 1. lajjAprada,nindya,kala.nkakara,burA,kamInA
disguise N 1. bheSha,chhadma veSha,svA.nga
disguise VT 1. bheSha badalanA,chhipAnA,2. matavAlA karanA
disgust N 1. ghR^iNA,aruchi
disgust VT 1. ghR^iNA karanA,uchATanA,ukatAnA,aprasanna karanA
dish N 1. thAlI,rakAbI,2. khAnA,bhojana,parosA
dish VT 1. thAlI lagAnA,thAlI me.n parosanA
dishearten VT 1. mana toDanA,udAsa karanA,nirAsha karanA
dishevel VT 1. bAla bakheranA,bAla nochanA yA khasoTanA,laTakAnA
dishonest A 1. beImAna,khoTA,va.nchaka,kapaTI,ghaTiyA,dhUrta
dishonesty N 1. beImAnI,kapaTatA,adharma,kuTilatA
dishonour N 1. apamAna,apakIrti,nirAdAra,lajjA
dishonour VT 1. kala.nkita karanA,apamAna karanA,satya DigAnA,2. na sakAranA,na ha.nkAranA,hu.nDI kA rUpayA na denA
dishonourable A 1. apamAnakAraka,nIcha,kala.nkakara
dishonourably Adv 1. apamAna se,nIchatA se,kala.nkita rUpa se
disincline VT 1. virakta karanA,mana pheranA,ruchi haTAnA
disinfectant N 1. rogANuo.n se mukta karanevAlA,viShaghna
disingenuous A 1. kapaTI,khoTA
disintegrate VT 1. alaga alaga karanA,chUrNa karanA,kha.nDa kha.nDa karanA
disinterested A 1. niHsvArthI,niHsambandha,nishkAma,apakShapAtI,pakShapAta rahita
disjoint VT 1. joDa alaga karanA,sa.ndhi bha.nga karanA,sa.nba.ndha toDanA
dislike N 1. aruchi,ghR^iNA,dveSha
dislike VT 1. ghR^iNA karanA,burA laganA,pasa.nda na karanA
dislocate VT 1. joDa ukhADanA,utAranA,sa.ndhi bha.nga karanA
dislocation N 1. haTAva,haDDI yA joDa kA ukhADa jAnA,sa.ndhi bha.nga
dislodge VT 1. makAna se nikAla denA,haTAnA,uThA denA,2. chale jAnA
disloyal A 1. vishvAsaghAtI,niShThAhIna,namaka harAma,rAja drohI,bhakti hIna,phirA huA,bAgI
disloyalty N 1. vishvAsaghAta,aniShThA,rAjadroha,bagAvata,namaka harAmI,bhaktihInatA
dismal A 1. nirAshAjanaka,bhayAnaka,ghora,dAruNa,udAsa,a.ndherA,shokamaya
dismantle VT 1. utAra lenA,na.ngA karanA,kapaDe utAranA,toDa DAlanA,girA denA,DhAhanA
dismay N 1. trAsa,sa.ntrAsa,bhaya,bhaya ke kAraNa niH sAhasa
dismay VT 1. nirAsha karanA,DarAnA,bhayabhIta karanA,mana toDanA
dismember VT 1. a.nga bha.nga karanA,bA.nTanA,desha yA prA.nta ko vibhAjita karanA,toDanA
dismiss VT 1. vidA karanA,bheja denA,haTA denA,asvIkAra karanA,chhuTA denA,nikAla denA,padachyuta karanA,khArija karanA
dismissal N 1. barakhAstagI,vidAI,padachyuti,nirAkaraNa,pratyAdesha
disobedience N 1. avaGYA,AGYAla.nghana,AGYAbha.nga,haTha
disobey VT 1. AGYA na mAnanA,AGYAbha.nga yA ula~Nghana karanA,avaGYA karanA
disorder N 1. gaDabaDa,akrama,avyavasthA,kramabha.nga,2. ghabarAhaTa,da.ngA,golamAla
disorder VT 1. gaDabaDa karanA,kramabha.nga karanA,chhinna bhinna karanA,upadrava nachAnA,halachalI DAlanA nA,2. rogI karanA
disorderly A 1. gaDabaDa,niyama viruddha,shAsra viruddha,upadravI,burA,da.ngA karanevAlA,uchchhR^inkhala
disorganize VT 1. ulaTA pulaTA karanA,avyavasthita karanA,a.nDaba.nDa karanA
disown VT 1. a.ngIkAra na karanA,asvIkAra karanA,taja denA,tyAga karanA,apanA na mAnanA
disparage VT 1. burAI karanA,tuchchha samajhanA,nindA karanA,halakA karanA
disparity N 1. antara,bheda,asamatA,asAdR^ishya,viShamatA
dispassionate A 1. dhIra,shAnta,apakShapAtI,sa.nyamashIla,
dispel VT 1. dUra karanA,chhitaranA,uDAnA,nAsha karanA
dispensable N 1. chhoDane ke yogya,anAvashyaka,tyAgane yogya,bA.nTane yogya
dispense VT 1. bA.nTanA,denA,auShadhI banAkara denA,( nyAya) karanA
disperse VT 1. chhitarAnA,phailAvanA,chhiTakAnA,haTAnA,( sabhA) visarjana karanA
dispirit VT 1. mana toDanA,udAsa karanA,hatotsAha karanA
displace VT 1. bAhara karanA,jagaha badalanA,alaga rakhanA,2. sthAnA.ntarita karanA
display N 1. dikhAva,tamAshA,prakAshana,vikAsa,dhUmadhAma
display VT 1. phailAnA,dikhalAnA,prakaTa karanA
displease VT 1. aprasanna karanA,dila bigADanA,khijAnA,krodhita karanA
displeasure N 1. aprasannatA,udAsI,kheda,asantoSha,krodha
disposal N 1. vyavasthA,vinyAsa,vidhAna,adhikAra,vivaraNa
dispose VT 1. ThIka rakhanA,kAma me lAnA,chAhanA,mana jhukAnA,2. bechanA 3. de denA,dAna karanA
disposition N 1. praba.ndha,rachanA,vinyAsa,sajAvaTa,2. ruchi,chAha,svabhAva,jhukAva
dispossess VT 1. adhikAra se haTA denA,adhikAra chhIna lenA,nikAla denA,svatva dabA baiThanA
disproportionate A 1. asa.ngati,apramANa,nyUnAdhika,beDaula,kamatI baDhatI ke sAtha,asama,asa.ngata,viShama
disprove VT 1. jhUThA ThaharAnA,kATanA,khaNDana karanA,nA
dispute N 1. vivAda,vitarka,jhagaDA
dispute VT 1. vivAda karanA,shAstrArtha karanA,tarka karanA,jhagaDanA
disqualification N 1. ayogyatA,asAmarthya,akShamatA,apAtratA,jisake kAraNa asamarthatA ho
disqualify VT 1. ayogya ThaharAnA,akShama banAnA,adhikAra le lenA
disregard N 1. anAdara,avaGYA,upekShA,beparavAhI
disregard VT 1. tuchchha jAnanA,anAdara karanA,upekShA karanA,dhyAna na denA
disrepair N 1. marammata kI hAlata
disrepute N 1. apratiShThA,apayasha,apamAna
disrespect N 1. anAdara,asammAna,asabhyatA,ashiShTatA
disrespectful A 1. ashiShTa,asabhya
disruption N 1. TUTanA,TUTa,toDa,vidAraNa,bha.nga
dissatisfaction N 1. asantoSha,atR^ipti,aprasannatA,aruchi,virakti
dissatisfy VT 1. asantuShTa karanA,kuDhAnA
dissect VT 1. kATanA,chIraphADa karanA,chIranA nA,2. samAlochanA karanA
dissection N 1. chIraphADa,a.nga vyavachchheda
disseminate VT 1. phailAnA,chhitarAnA,bonA
dissension N 1. jhagaDA,laDAI,phUTa,anabana,bigADa
dissent N 1. asammati,matabheda,virodha
dissent VT 1. matabheda honA,viruddha honA
dissenter N 1. bhinnamatAvalambI,vaha manuShya jo prachalita mata ke viruddha ho,virodhI
dissertation N 1. vivaraNa,nibandha,lekha,vyAkhyAna
dissimilar A 1. asadR^isha,asamAna,bhinna,bemela,alaga,bejoDa
dissipate VT 1. chhitarAnA,uDAnA,naShTa karanA
dissociate VT 1. samAjachyuta karanA,alaga karanA,bhinna karanA
dissolution N 1. vilayana,dravIkaraNa,pighalAva,ghulAva,2. visarjana,nAsha,kShaya
dissolve VT 1. galAnA,pighalAnA,gholanA,vilIna karanA,2. alaga alaga karanA,toDanA,bha.nga karanA,3. visarjana karanA
dissonance N 1. besurApana,visvaratA,vibhinnatA
dissuade VT 1. rokanA,viparIta parAmarsha denA,nivAraNa karanA
distance N 1. dUrI,antara,2. kAla,samaya
distance VT 1. pIchhe chhoDanA,dR^iShTi se haTAnA,alaga rakhanA
distant A 1. dUra,dUrastha,dUra kA,2. alaga,pR^ithaka 3. rUkhA,nyArA
distaste N 1. aruchi,kusvAda,ghR^iNA
distasteful A 1. aruchikara,aprItikara
distil VT 1. chulAnA,khI.nchanA,strAva karanA,svachchha karanA
distillation N 1. khi.nchAva,chustrAva,strAvaNa
distillery N 1. bhaTTI,madyaniShkarShashAlA
distinct A 1. alaga,bhinna,pR^ithaka,2. spaShTa,suprakAsha
distinction N 1. antara,bheda,pahachAna,2. shreShThatA,U.nchAI,padavI,nAmavarI,vishiShTatA,pramukhatva
distinctive A 1. bheda batAnevAlA,savisheSha,visheShaka
distinguish VT 1. bheda nikAlanA,pahachAnanA,alaga karanA,2. prasiddha karanA,apane ko pramukha banAnA
distinguished A 1. prasiddha,nAmI,pratiShThita,vikhyAta,utkR^iShTa
distort VT 1. ai.nThanA,sikoDanA,rUpa bigADanA
distortion N 1. TeDhApana,kurUpatA,vikR^iti
distract VT 1. dhyAna khI.nchanA
distraction N 1. dhyAna kA khi.nchAva,dUsarI ora lagAva
distraught A 1. ghabarAyA huA,pareshAna
distribute VT 1. bA.nTanA,vitaraNa karanA,vibhAga karanA
distribution N 1. vitaraNa,bA.nTa
district N 1. jilA,ma.nDala
distrust N 1. avishvAsa,sa.ndeha
distrust VT 1. avishvAsa karanA,sa.ndeha karanA
distrustful A 1. sa.ndehI,avishvAsI,sa.nshayAtmaka
disturb VT 1. chheDanA,satAnA,2. ghabaDAnA,3. vighna DAlanA,shA.nti bha.nga karanA
disturbance N 1. bakheDA,vighna,bAdhA,upadrava,2. ghabarAhaTa
disunity N 1. phuTa,vibheda
ditch N 1. khAI,2. nAlI,morI
ditto N 1. yathA,vahI
ditto VT 1. sammata honA,eka mata honA
ditty N 1. gIta,gAne kI kavitA
dive N 1. DubakI
dive VI 1. DubakI mAranA,2. khoha me.n jAnA
diver N 1. panaDubbA
diverge VI 1. phelanA,chhitaranA,2. bhinna mata honA
divergence N 1. vichalana,chhitarAva,2. bheda,virodha,3. apamR^itigaNita me.n
diverse A 1. bhinna bhinna,nAnA prakAra ke
diversify VT 1. bhinna bhinna karanA,ra.nga bira.ngA karanA
diversion N 1. moDa,phirAva,2. bahalAva,tamAshA,khela
diversity N 1. vibhinnatA,vibheda
divert VT 1. pheranA
divest VT 1. utAranA,ughADanA,2. va.nchita karanA,chhInanA
divide VI 1. phaTanA,2. mitratA toDanA,bhinnamata honA
divide VT 1. bhAga karanA,bA.nTanA,kATanA,alaga karanA,2. bhAga denA
dividend N 1. lAbhA.nsha,2. bhAjyagaNita me.n
divider N 1. bhAjaka
divine A 1. IshvarIya,svargIya,2. pavitra,3. shreShTha
divinity N 1. daivatva
division N 1. bA.nTanA,baTavArA,2. bhAgagaNita me.n
divisional A 1. prAdeshika,2. bhAga kA
divorce N 1. talAka,vivAha vichchheda,2. pR^ithakIkaraNa
divorce VT 1. talAka denA,vivAha vichchheda karanA,2. pR^ithaka karanA
divulge VT 1. prakaTa karanA,khola denA
do VT 1. karanA,pUrA karanA
docile A 1. adhIna,2. sIkha sakane yogya
dock N 1. kaTagharA,2. ghATa,jahAja godAma
dock VI 1. kaTaghare me.n khaDA karanA,2. ghATa me.n khaDA karanA,jahAja godAma me.n rakhanA
docket VI 1. sArA.nsha banAnA,2. rajisTara me.n likhanA
doctor N 1. DAkTara,vaidya,2. vidvAna
doctrine N 1. mata,siddhA.nta
document N 1. lekhya patra,dastAveja
document VT 1. likhita pramANa denA,pramANa patra denA
documentary A 1. likhA huA,pramAna viShayaka
dodge VT 1. haTa jAnA,jhA.nsA denA,2. katarAnA
doe N 1. hiraNI,mR^igI
doer N 1. kartA
dog N 1. kuttA,shvAna,2. nI.ncha mAnava,adhamI
dog VT 1. pIchhe laganA
dogfight N 1. do havAI jahAjo.n kI laDAI
dogged A 1. haThI
dogma N 1. siddhA.nta,mata
dogmatic A 1. haThI
doings N 1. karatUta,karaNI,kArya
dole N 1. bA.nTa,dAna,2. TukaDA
dole VT 1. bA.nTanA
doll N 1. guDiyA
dollar N 1. Daulara
dolphin N 1. Daulaphina
domain N 1. kShetra
dome N 1. gu.nbaja
domestic A 1. gharelU,2. pAlatU
domestic N 1. chAkara,ghara kA naukara
domesticate VT 1. pAlatU banAnA
dominant A 1. prabala,pradhAna
dominate VT 1. varchasva rakhanA,2. shAsana karanA
domination N 1. varchasva,pradhAnatA,2. shAsana
domineer VT 1. atyAchAra karanA,kaThoratA se shAsana karanA
don N 1. mahAshayaspena kI bhAShA me.n,upAdhi
don VT 1. pahananA,grahaNa karanA
donate VT 1. dAna karanA
donation N 1. dAna
done A 1. kiyA huA
donkey N 1. gadhA
donor N 1. dAtA
doomsday N 1. kayAmata kA dina,pralaya kA dina
door N 1. daravAjA
dormant A 1. sushupta,susta
dormitory N 1. shayanagR^iha
dosage N 1. khurAka kI mAtrA
dose N 1. khurAka
dot N 1. bi.ndu,2. shUnya
dot VT 1. bi.ndu lagAnA
dote V 1. sneha me.n DUbanA
double A 1. duganA,2. do do,3. do ra.ngA,chhalI
double N 1. pratirUpa,2. chhala
double VT 1. dUnA karanA,2. duharA karanA,eka bhAga ko dUsare para moDanA
doubly Adv 1. dUnA,do bAra
doubt N 1. sa.ndeha,sha.nkA,2. duvidhA
doubt VT 1. sa.ndeha karanA,2. duvidhA me.n paDanA
doubtful A 1. sa.ndehAtmaka,sa.nshayAtmaka
doubtless A 1. nissa.ndeha
dough N 1. sAnA huA ATA,gU.nthA huA ATA
dove N 1. pe.nDukI,kapota,kabUtara
dowager N 1. bevA,2. rAjamAtA,vidhavA rAnI
down A 1. udAsa,hatotsAha
down N 1. rovA.n,mulAyama bAla
down Prep 1. nIche,tale
down VT 1. nIche girAnA
dowry N 1. daheja
doze N 1. U.ngha,jhapakI,nI.nda
doze VI 1. U.nghanA,jhapakI lenA
dozen Det 1. darjana,bAraha
dozen N 1. darjana,bAraha
draft N 1. DrAphTa,hu.nDI,2. nakshA,rekhA chitra,3. masaudA
draft VT 1. masaudA banAnA,likhanA,2. bhartI karanA
drag VT 1. ghasITanA,khI.nchanA
drain N 1. nAlI,patanAlA
drain VI 1. baha jAnA,nikala jAnA
drain VT 1. khAlI karanA,nAlI se bahAkara pAnI nikAlanA
drainage N 1. pAnI kA nikAsa,morI,
drake N 1. ha.nsa,batakhapu.
dram N 1. Ayatana kA eka nApa
drama N 1. nATaka,svA.nga
dramatic A 1. nATakIya
dramatist N 1. nATakakAra
draper N 1. bajAja
drapery N 1. bajAjI,kapaDA bechane kA vyavasAya
drapes N 1. pardAba.
drastic A 1. pracha.nDa,uda.nDa,shaktishAlI
draught N 1. chitrakArI,2. ghU.nTa,3. vAyu kA jho.nkA
draughtsman N 1. chitra khI.nchane vAlA,lekhaka
draw VI 1. khI.nchanA,2. AkarShita karanA.nA
drawback N 1. doSha,khoTa,kamI
drawbridge N 1. kaladAra pula
drawer N 1. darAja,peTI,2. khI.nchane vAlA
drawers N 1. jA.nghiyA,la.ngoTa
drawl VI 1. gunagunAnA,dhIre dhIre bolanA
dread N 1. bhaya,Dara
dread VT 1. DaranA,bhaya khAnA
dreadful A 1. bhayAnaka,DarAvanI,bhIShaNa
dream N 1. svapna
dream VI 1. svapna dekhanA
dreamy A 1. svapnamaya
dreary A 1. sunasAna,nirjana,2. udAsa
dredge N 1. sIpiyo.n kA jAla
dredge V 1. jAla se pakaDanA
dregs N 1. maila
drench VT 1. bhigonA,gIlA karanA
dress VT 1. kapaDA pahanAnA,sajAnA,savAranA,2. ghAva para paTTI bA.ndhanA
dresser N 1. chaukI,2. sajAne vAlA,3. ghAva para paTTI bA.ndhane vAlA
dressing N 1. vastra,2. masAlA,3. paTTI,4. mArapITa
dribble VI 1. TapakanA,chUnAdrava kAnA,rAla bahanA
dribble Vl 1. TapakAnA,chUne denAdrava kA,rAla bahAnA
drier N 1. sukhAne vAlA ya.ntra
drift N 1. bauchhAra,Dhera,2. jhukAva,abhiprAya
drift V 1. bahanA
drill N 1. chhedana ya.ntra,2. kavAyada,3. abhyAsa
drill VT 1. chhedanA,2. kavAyada karanA,3. abhyAsa karanA
drink N 1. peya padArtha,2. madirA
drink VT 1. pInA,sokhanA,2. madirA pAnanA
drip VI 1. TapakanA,chUnAdrava kAnA
drive N 1. gADI me.n bhramaNa,2. gADI kA patha,3. mashIna
drive VI 1. gati se chalanA,nA
drive VT 1. chalAnA,2. DhakelanA,hA.nkanA,3. vivasha karanA,nA
driver N 1. chAlaka,gADIvAna,kochavAna
drizzle N 1. bU.ndA bA.ndI
drizzle V 1. bU.ndA bA.ndI honA,halkI bArishanA
drone N 1. AvAjamadhu makkhI Adi kI,2. nara madhu makkhI,3. kAma chora
drone V 1. AvAja karanAmadhu makkhI jaisInA
drop N 1. bU.nda,2. girAva
drop VI 1. giranA
drop VT 1. girAnA
drought N 1. sUkhA,akAla
drove N 1. jhu.nDa
drown VT 1. DubAnA
drowsiness N 1. U.ngha,sustI
drowsy A 1. U.nghatA huA,nI.nda se bharA huA
drub VT 1. ThokanA,pITanA
drubbing N 1. ThukAI
drug N 1. davA
drug VT 1. davA denA,behoshI kI davA denA
drugstore N 1. davA kI dukAna
drum N 1. Dhola,mR^ida.nga,2. pardAkAna kA
drum VT 1. Dhola bajAnA,bajAnA
drumbeat N 1. Dhola kI AvAja
drummer N 1. Dhola bajAne vAlA
drunk A 1. matta,nashe me.n chUra
drunk N 1. matta vyakti
drunken A 1. matta,nashe me.n chUra
drunkenness N 1. mattatA,matavAlApana
dry A 1. sUkhA,shuShka
dry VI 1. sukhanA
dry VT 1. sukhAnA
dryer N 1. sukhAne vAlA
dryness N 1. sUkhApana
dual A 1. dvika,dono.n
dub VT 1. upAdhi denA
dubious A 1. sa.ndigdha
duchess N 1. rAnI,DyUka kI patnI
duchy N 1. rAjyaDyUka kA
duck N 1. batakha,2. shUnyakrikeTa me.n
duck VI 1. jhukanA,2. DubakI mAranA
duckling N 1. batakha kA bachchA
duct N 1. nAlI,morI,dhamanI
due A 1. deya,R^iNa
due N 1. deya,R^iNa
duel N 1. dva.nda yuddha
duel VT 1. dva.nda yuddha karanA
duet N 1. yugala gIta
dug N 1. thana
duke N 1. rAjAi.nglai.nDa me.n padavI
dull A 1. susta,mUDha,2. nirutsAha,3. dhu.ndhalA
dull VT 1. susta karanA,2. nirutsAha karanA,3. dhu.ndhalA karanA
dullness N 1. sustI,2. nirutsAhatA,3. dhu.ndhalApana
duly Adv 1. yathAyogya,uchita rIti se
dumb A 1. baharA
dumbfound V 1. hataprabhanA
dump N 1. sthAnakUDe ityAdi kA
dump VT 1. paTakanA,bahuta saste dAma para bechanA
dumpling N 1. gulagulA,pakauDiyA.n
dun A 1. dhu.ndhalA,kAle ra.nga kA
dun N 1. takAjA karane vAlA,takAjA
dun VT 1. takAjA karanA
dunce N 1. mUrkha,jaDa,mUDhamati
dung N 1. gobara,lIda,2. khAda
dungeon N 1. a.ndhakUpakArAgAra
dupe N 1. bholA,sIdhA,dhokhA khAne vAlA
dupe VT 1. ThaganA,dhokhA denA
duplicate A 1. dviguNa,doharA
duplicate N 1. pratilipi,nakala
duplicate VT 1. pratilipi banAnA
duplicity N 1. dura.ngIpana,chhala,kapaTa
durability N 1. TikAupana,TikAva
durable A 1. TikAU
duration N 1. samaya,avadhi
duress N 1. dabAva
during Prep 1. daurAna
dusk N 1. sa.ndhyAkAla,godhUlI
dusky A 1. dhu.ndhalA,kAlA,2. udAsa,malina
dust N 1. dhUla,miTTI,2. chUrA,burAdA
dust VT 1. dhUla jhADanA,2. chhiDakanAdhUla AdinA
dusty A 1. dhUla sA,dhUla se ladA huA
dutiful A 1. kartavya parAyaNa
duty N 1. kartavya,2. chu.ngI,kara
dwarf N 1. baunA
dwarf V 1. baunA jaisA prakaTa karanA
dwell VI 1. basanA,rahanA,2. dhyAna lagAye rakhanA
dwelling N 1. ghara
dwindle V 1. kama honA,ghaTanA,sikuDanA
dye N 1. ra.nga
dye VT 1. ra.nganA
dyer N 1. ra.ngareja
dynamic A 1. gatyAtmaka
dynamical-????ћʨϛ?̨ N 1. gatyAtmaka sAmya
dynamics N 1. gati viGYAna
dynamite N 1. eka visphoTaka padArtha
dynamite V 1. dhvasta karanAvisphoTa senA
dynamo N 1. DAinemo
dynastic A 1. rAjava.nshIya
dynasty N 1. rAjava.nsha
dysentery N 1. pechisha
each Adv 1. pratyeka,hara,prati
each Det 1. pratyeka,hareka
eager A 1. utsuka,ichchhuka,2. adhIra,tIkShNa
eagerness N 1. utsukatA
eagerness N 1. kAmanA,utsukatA,lAlasA,Agraha
eagle N 1. chIla,utkrosha,giddha,2. yuddha kI patAkA
ear N 1. kAna,2. bAlIdhAna kI
ear N 1. kAna,karNa,shravaNa,2. dhyAna,3. bAlI,bhuTTA
earl N 1. padavI visheSha,kulIna jana kI eka upAdhi
early A 1. samaya se pahale,pUrva,2. uchita kAla kA,avasara para,3. prAtaHkAlIna,Adya,prathama,Arambha kA,sabere kA
early Adv 1. jaLI,shIghra,samaya para
earn VT 1. kamAnA,upArjana karanA,paidA karanA
earnest A 1. utsAhI,udyogI,satyatA pUrvaka,aparihAsashIla
earnest N 1. aparihAsa,sachamucha,2. sAI kA rupayA,bayAnA
earnestly Adv 1. chAha se,Agraha se,anurAga se
earth N 1. pR^ithvI,bhUmi,duniyA,sa.nsAra,2. bhUmi,thala,miTTI
earth VT 1. pR^ithvI me.n gADa denA,miTTI se banda kara denA,2. chhipa jAnA
earthen A 1. miTTI kA,maTiyA
earthly A 1. pR^ithvI sambandhI,pArthiva,sA.nsArika
earthquake N 1. bhUkampa,bhUchAla,bhUDaula
ease N 1. sukha,vishrAma,nirudveshatA,chaina,sugamatA
ease VT 1. dukha kama karanA,shAnta karanA,halakA karanA,vishrAma denA
easel N 1. chitrAdhAra,ra.ngane ke samaya chitra rakhane kA DhA.nchA,tasavIra khI.nchane yA rakhane kA ThATha
easement N 1. sukhada vastu,sukha,suvidhA,2. parabhUmAvadhikAra
east A 1. pUrvI,sUryodaya kI ora
east N 1. pUrva,sUryodaya dishA
easterly A 1. pUrvI,puravaiyA,pUrva kI ora kA
eastern A 1. pUrvI,puravaiyA,pUrva kI ora kA
easy A 1. sarala,sukha kA,sugama,chaina me.n,sahaja,halakA,sukhadAI
eat VI 1. bhojana karanA,khAnA
eat VT 1. khAnA,kuchala ke nigalanA,khA jAnA,chaTa kara jAnA,naShTa karanA
eaves N 1. olatI
eavesdrop VI 1. olatI se laga ke sunanA,dUsare kI bAta chhipakara sunanA
ebb N 1. bhATA,2. utAra,kShaya,ghaTatI
ebb VI 1. jvAra bhATe kA utaranA,kama honA,chaTanA
ebony N 1. AbanUsa,kovidAra,tinaduka
eccentric A 1. utkendra,2. se haTA huA,vikendra,chakrabIcha se phirA huA,3. avyavasthita
eccentricity N 1. kendra tyAga,vikendratA,aniyata,niyama,virodha,2. nirAlApana,anokhApana,jhaka,sanaka
echo N 1. gU.nja,pratidhvani,2. anukaraNa
echo VI 1. pratidhvanita honA,gU.njanA
echo VT 1. shabda lauTAnA,gU.njanA,uttara me.n vaisA hI shabda kahanA,2. anukaraNa karanA
eclipse N 1. grahaNa,brAsa,2. jyotihInatA,a.ndherA
eclipse VT 1. a.ndherA karanA,prabhAvahIna karanA,baDha jAnA
economical A 1. gR^ihasthI sambandhI,alpavyayI,sAvadhAna
economics N 1. sampattishAstra,arthashAstra
economy N 1. gArhasthya prabandha,alpavyaya
ecstasy N 1. ati AhlAda,ma.ngala,paramAnanda,utsAha
ecstatic A 1. magna karane vAlA,chittAkarShaka,ati Ana.ndita
eddy N 1. bha.nvara,chakkara,bavanDara
eddy V 1. chakkara khAnA
edge N 1. dhAra,kinArA,bADha,kora,kagAra,2. kora,astra
edge VT 1. teja karanA,dhAra rakhanA,2. jhAlara yA kinArA lagAnA,3. ukasAnA,uttejita karanA
edible A 1. khAne yogya,khAdya,bhojya,bhakShaNIya
edible N 1. khAne kI vastu,bhojya padArtha
edict N 1. rAjAGYA,AGYApatra
edifice N 1. prAsAda,bhavana,havelI,gR^iha,mahala,gaDhI
edit VT 1. chhApane ke liye taiyAra karanA,sampAdana karanA
edition N 1. chhapAI,prakAshana,sa.nskaraNa
editor N 1. sampAdaka,vaha jo kisI patrAdi ko prakAshita karane ke liye taiyAra karatA hai
editorial A 1. sampAdakIya
editorial N 1. sampAdaka kA lekha,sampAdakIya lekha
educate VT 1. paDhAnA likhAnA,sikhAnA,sudhAranA,shikShA denA,shikShita karanA
education N 1. pAlana-poShaNa,shikShA,paDhAI likhAI,sudhAra
eel N 1. eka prakAra kI machhalI,golI,bAma machhalI
effect N 1. phala,pariNAma,2. prabhAva,asara
effect VT 1. siddha karanA,prabhAva DAlanA,pUrA karanA,2. bajA lAnA,lAgU karanA,3. lAgUnA,honA,prachalita honA
effective A 1. sAdhaka,saphala,guNakAraka,upayogI,kAma kA
efficacy N 1. phalotpAdakatA,guNa,bala,prabhAva
efficiency N 1. kShamatA,dakShatA,sAmarthya,yogyatA
efficient A 1. kAryasAdhaka,2. guNakArI,kAryakShama,yogya,dakSha
effigy N 1. pratimA,mUrti,putalA,guDDA,rUpa
egg N 1. aNDA
ego N 1. aham,mai.n
eight A 1. aShTa,ATha
eight N 1. aShTa,ATha
eighteen A 1. aThAraha
eighteen N 1. aThAraha
eighteenth A 1. aThArahavA.n
eighty N 1. assI
eject VT 1. phe.nkanA,nikAlanA,bAhara karanA,haTAnA
ejection N 1. niShkAsana,niHsAraNa,nikalI huI vastu
eke VT 1. baDhAnA,pUrA karanA,lambA karanA
elaborate A 1. parishrama se banAyA huA,bahushramasiddha,vistR^ita
elaborate VT 1. parishrama se banAnA,kaThinatA pUrvaka banAnA,vistAra pUrvaka karanA,nA
elapse VI 1. bItanA,vyatIta honA,gujara jAnA,chalA jAnA
elastic A 1. lachIlA,lachalachA,2. sthitisthApaka
elastic N 1. ilAsTika,rabaDa sahita binI huI DorI
elate VT 1. praphullita karanA,phulAnA,dila bahalAnA,ullasita karanA
elation N 1. prasannatA,praphullatA,chittollAsa,garva
elbow N 1. kuhanI,konA
elbow VT 1. kuhanI se DhakelanA
elder A 1. jeThA,baDA
elder N 1. baDA,purakhA,pUrvaja,guru
elderly A 1. adheDa,bUDhA sA
elect A 1. chunA huA,nirvAchita
elect N 1. chunA huA yA nirvAchita manuShya,niyukta kiyA huA vyakti
elect VT 1. chunanA,chhA.nTa lenA,berA lenA,nirvAchana karanA
election N 1. chhA.nTa,chunAva,nirvAchana,svechchhA
electioneer VI 1. rAjanaitika chunAvo.n me.n aguvAnA
elector N 1. chunane vAlA,jisako chunane kA adhikAra ho,nirvAchaka
electric A 1. bijalI kA,vaidyuta,vidyunyaya
electrical A 1. bijalI kA,vaidyuta,vidyunyaya
electrician N 1. bijalI kA kAma jAnane vAlA,vidyudvettA
electricity N 1. vidyuta shakti,bijalI
electrify VT 1. bijalI kI shakti pahu.nchAnA,chamaka denA,AviShTa karanA,vidyunnaya karanA
electrocution N 1. bijalI se mR^ityu da.nDa denA
electron N 1. atisUkShma parimANa yA aNu
elegance N 1. komalatA,suDaulapana,sundaratA,sughaDapana,auchitya,shiShTatA
elegant A 1. sundara,manohara,suDaula,shiShTa
elegy N 1. shoka-gIta,shoka sUchaka gIta,marasiyA,sA.npA
element N 1. tatva,mUla vastu,mUla,jaDa
elementary A 1. pahalA,maulika,prArambhika,sarala
elevate VT 1. uThAnA,U.nchA karanA,unnata karanA
elevation N 1. utkarSha,unnati,U.nchAI,utkR^iShTapada,U.nchA sthAna
elevator N 1. liphTa,bojha uThAne kI kala,uThAne vAlA manuShya
eleven A 1. gyAraha
eleven N 1. gyAraha
eleventh A 1. gyArahavA.n
elf N 1. deva,apsarA,parI
elicit VT 1. nikAlanA,khI.nchanA,prakaTa karanA,phala nikAlanA
eligible A 1. yogya,nirvAchya,vA.nchhanIya,grahaNa karane yogya,grahaNIya,grAhya
eliminate VT 1. nikAla denA,dUra karanA,chhoDa denA,dhyAna na denA,2. lupta karanA,nA
elixir N 1. eka davA,2. hIra,sata,3. amR^ita,sudhA
elk N 1. eka prakAra kA bArahasi.nghA
ellipse N 1. a.nDAkAra vR^itta,dIrghavR^itta,2. bhAga jisame.n gR^iha sUrya ke chAro.n ora ghUmate hai.n
elm N 1. eka ja.ngalI baDA peDa
elongate VT 1. la.nbA karanA,tAnanA,baDAnA
eloquence N 1. bolane kI shakti,uttama bolI,vAkya shakti,vAkpaTutA,vaktR^itva
eloquent A 1. suvaktA,baDA bolane vAlA,shabdachatur,vAgmI,2. mana haraNa
else A 1. aura bhI
else Adv 1. atirikta,para.ntu,nahI.n to,athavA,anyathA,varan
elude VT 1. dhokhA dekara nikala jAnA,bachanA,dR^iShTi bachAkara chalA jAnA,hAtha na AnA
emaciate A 1. dubalA,kR^isha,kShINa
emaciate VTI 1. dubalA honA,kShINa mA.nsa honA
emanate VI 1. nikalanA,utpanna honA
embankment N 1. bA.ndha bA.ndhanA,bA.ndha
embark VTI 1. jahAja para chaDhanA yA chaDhAnA,2. sammilita honA,kisI kAma me.n laganA
embarrass VT 1. ghabaDAnA,vyAkula karanA,bhAra denA
embassy N 1. rAjadUta kA kArya yA pada,2. kisI kArya ke nimitta rAjA Adi ke yahA.n bheje hue manuShya
embellish VT 1. sa.nvAranA,sajAnA,sundara banAnA
embezzle VT 1. khA jAnA,uDA denA,apaharaNa karanA,gabana karanA
embitter VT 1. kaDuA karanA,tItA karanA,2. kruddha karanA,bigADanA
emblazon VT 1. jagamagAnA,bahuta chamakAnA,jhalakAnA,chamakAnA
emblem N 1. chihna,lakShaNa,rUpa
emblematic A 1. lAkShaNika,chihna svarUpa,dyotaka
embody VT 1. milA lenA,ikaTTA karanA,sa.ngaThana karanA
embolden VT 1. sAhasa denA,DhADhasa denA
emboss VT 1. bela bUTA kADhanA,gulakArI karanA
embrace VT 1. chhAtI se lagAnA,chipaTAnA,goda me.n lenA,phaulI bharanA,2. grahaNa karanA,a.ngIkAra karanA
embrace N 1. goda me.n lenA,Ali.ngana
embroidery N 1. bela bUTe kA kAma,chika kADhanA,sUchikarma
embroil VT 1. ulajhAnA,vyAkula karanA,Apatti me.n DAlanA
embryo N 1. piNDa garbha,kisI vastu kA kachchApana,apUrNa dashA,bhrUNa,Ara.nbha
emerald N 1. pannA,harita maNI,javAhira
emerge VI 1. nikalanA,ubharanA,prakaTa honA
emigrant A 1. paradesha jAnevAlA vyakti,deshatyAgI,paradeshI,desha chhoDanevAlA,videshavAsI,pravAsI
emigrant N 1. paradesha jAnevAlA vyakti,deshatyAgI,paradeshI,desha chhoDanevAlA,videshavAsI,pravAsI
emigrate VI 1. apane desha ko chhoDa kara dUsare desha me.n basanA,paradesha nikala jAnA
emigration N 1. desha tyAganA,videshagamana,pravAsa
eminent A 1. U.nchA,pratApI,mAnyavara,pratiShThita,shreShTha,utkR^iShTa
emissary N 1. bhediyA,jAsUsa,guptachara,dUta
emission N 1. nikAlanA,udgAra,utsarga
emit VT 1. nikAlanA,chhoDanA,ska.ndana karanA,denA
emmet N 1. chyU.nTI,chI.nTA
emotion N 1. chitta vR^itti,manobhAva,tara.nga bhAva,Avega,lahara,uma.nga,Avesha
emperor N 1. mahArAjAdhirAja,samrATa,chakravarti rAjA
emphasis N 1. bolane me.n shabdo.n para jhaTakA yA jora,prabhAva,asara,gurUchcharaNa
emphasize VT 1. gurutA ke sAtha uchchAraNa karanA,2. jora denA,pramukha banAnA
emphatic A 1. bhArI,balapUrvaka,gurutApUrvaka,
empire N 1. rAjya,rAShTra,sAmrAjya,2. Adhipatya,vasha
employ VT 1. kAma me.n lAnA,prayoga karanA,lagAnA,kAma me.n lagAnA
employee N 1. naukara,sevaka
employer N 1. mAlika,naukara rakhanevAlA,svAmI,prabhu
employment N 1. kAma,naukarI,karma,dha.ndhA,udyama,kArobAra
emporium N 1. emporiyama,pai.nTha,maNDI,bAjAra,vANijya sthAna
empower VT 1. adhikAra denA,samartha karanA,shakti yA kShamatA denA
empress N 1. mahArAnI,sAmrAGYI
empty A 1. shUnya,rikta,rItA,akArya,khAlI,ujADa,niShphala,asAra,mUDha mati
empty VI 1. khAlI honA
empty VT 1. khAlI karanA,u.nDelanA
emulate VT 1. barAbarI karanA,roSha karanA,DAha karanA
emulsion N 1. bAdAma ke rasa,machhalI ke tela,payasya
enable VT 1. shaktimAna karanA,yogya banAnA,samartha karanA
enact VT 1. niyama banAnA,vidhAna karanA yA banAnA,2. pUrA karanA,sampAdana karanA,3. abhinaya karanA
enactment N 1. vyavasthApana,vidhAna,kAnUna,niyama,vyavAsthA,shAsanapatra
enamel VT 1. mInAkArI karanA,jaDanA,ra.nga dekara chitra vichitra karanA
enamoured A 1. Asakta,anurakta,prema me.n ba.ndhA huA
encamp VTI 1. DerA DAlanA,paDAva DAlanA,ThaharanA
encampment N 1. DerA DAlanA,DerA,paDAva,chhAvanI
encase VT 1. yeThana chaDhAnA,lapeTanA,khAne me.n rakhanA
enchant VT 1. mohita karanA,jAdU karanA,ati Ana.nda denA
enchantment N "1. TonA,TuTakA, jAdU,i.ndrajAla,moha"
encircle VT 1. gheranA,gherA DAlanA
encompass VT 1. gheranA,pradakShiNA karanA,chakkara lagAnA
encore N 1. phira duharAne kA kahAva
encore VT 1. duharAne ke liye kahanA
encounter N 1. laDAI,muThabheDa,samAgama,sAmanA
encounter VT 1. laDAI karanA,milanA,muThabheDa honA,sAmane honA
encourage VT 1. utsAhita karanA,sahArA dilAnA,ubhAranA,sahArA denA,himmata baDhAnA,protsAhana denA,uttejita karanA,2. baDhAnA,unnata karanA
encouragement N 1. protsAhana,uttejana,sAhasa baDhAvA,dhairya,AshA
encroach VT 1. dUsare kA adhikAra dabA baiThanA,apaharaNa karanA,ghusa jAnA
encroachment N 1. dabAva,parAdhikAra pravesha,AkramaNa
encumber VT 1. bojha lAdanA,dabAnA,vyAkula karanA,rokanA,aTakAnA
encyclopedia N 1. vishvakosha,vidyAvalI,sArasa.ngraha
end N 1. sirA,chhora,a.nta,2. mR^ityu,marA,3. Ashraya,phala,manoratha
end VT 1. a.nta karanA yA honA,2. mAra DAlanA
endanger VT 1. vipattI me.n DAlanA,ApattI me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA
endear VT 1. prIti karanA,pyAra karanA,lADalA banAnA
endearment N 1. moha,mamatA,pyAra,lADa,chAva
endeavour N 1. yatna,udyoga
endeavour VT 1. yatna karanA,udyoga karanA,dauDa dhUpa karanA,hAtha pA.nva mAranA
endorse VT 1. samarthana karanA,pITha para likhanA,sakAranA,anumati denA
endorsement N 1. huNDI kI makAra,anumodana,dR^iDhI karanA,hastAkShara karanA
endow VT 1. dhana pradAna karanA,daheja denA,dAna karanA,bhe.nTa karanA
endowment N 1. daheja denA,vR^itti,vR^ittidAna,daheja,dAna,puNyArtha yA dharmArtha dAna
endurance N 1. sahana,sahanashIlatA,sahanashakti,dhIraja
endure VTI 1. sahanA,bhugatanA,bhoganA,sahana karanA,gama khAnA,2. dR^iDha rahanA,chalanA,rahanA
enemy N 1. shatru,virodhI,ripu
energetic A 1. bala,tejas,shakti,Urja,pauruSha
enforce VT 1. puShTa karanA,bala baDhAnA,pakkA karanA,2. chalAnA,prachalita karanA,AcharaNa karanA,kriyAtmakA rUpa me.n lAnA,3. dabAnA,vivasha karanA
enforcement N 1. pravartana,prachalana,AcharaNa,balAtkAra,jabaradastI
engage VT "1. praNa karanA,vachana le lenA,2. naukara rakhanA,3. laDanA,bhiDanA,4. lenA,lagAnA,5. roka, lenA,sagAI karanA"
engagement N 1. pratiGYA,sa.nvid,niyama,vachana,2. vyavasAya,dha.ndhA,kAma,kArya,3. laDAI,sa.ngrAma,4. sagAI,ma.nganI
engaging A 1. ramaNIya,jI lubhAU,manaharaNa,manohara,chittAkarShaka
engender VI 1. paidA honA,utpanna honA,nikalanA
engender VT 1. jamanA,utpanna karanA
engine N 1. kala,yantra,a.njana,sAdhana,yukti
engineer N 1. i.njIniyara,ya.ntravettA,kala banAne yA chalAnevAlA,kala ke,kAma me.n dakSha,yantra banAne vAlA
engineering N 1. kala banAne kI vidyA,yantrashAstra,topakhAne kA kAma,makAna banAne kI vidyA,vAstuvidyA,yantrakAra kA vyavasAya
engrave VT 1. khodanA,kATanA,nakshAkArI karanA,2. baiThA denA,gaharA prabhAva DAlanA
engraving N 1. dhAtu-lakaDI AdI para chitra khodane kI vidyA,khudAI,2. khudA huA chitra,ka.ndakArI
engross VT 1. .moTe alakSharo.nme.n likhanA,2. kula thoka kA thoka le lenA,apanAnA,3. sokha lenA,dhyAna khI.nchanA,laulIna karanA
enhance VT 1. chaDhAnA,U.nchA karanA,baDhAnA,adhika karanA
enhancement N 1. baDhatI,adhikatA,vR^iddhI,beshI
enigma N 1. gUDha prashna,pahelI,pechadAra bAta
enjoin VT 1. AGYA denA,vidhAna karanA,Adesha karanA
enjoy VT 1. rasa lenA,bhoga karanA,Ananda uThAnA,rasAsvAdana karanA,chaina karanA,2. adhikAra yA bhoga me.n rakhanA,bhoga karanA
enjoyment N 1. bhoga,vilAsa,AsvAdana,sa.nbhoga,sukha,Ananda
enlarge VI 1. baDhAnA,phailAnA,2. bAta baDhA kara kahanA
enlarge VT 1. baDhAnA,phailAnA,2. chhoDa denA,svata.ntra karanA
enlargement N 1. baDhatI,vR^iddhi,baDhAva,vistAra,2. chhuTakArA
enlighten VT 1. chamakAnA,jyotimAna karanA,samajhanA,batalAnA,Alokita karanA,prakAsha DAlanA,GYAna denA,bimala karanA,spaShTa karanA
enlist VTI 1. sUchi patra me.n nAma likhanA,2. bharatI karanA,bharatI honA,naukara rakhanA yA honA,3. kisI kArya me.n laganA,sahAyatA prApta karanA
enliven VT 1. uttejita karanA,sAhasa denA,jilAnA,harShita karanA
enmity N 1. vaira,virodha,dushmanI,ghR^iNA,lAga,shatrutA
ennui N 1. glAni,thakAna,Uba,udAsI,Alasa
enormity N 1. mahApApa,atyAchAra,ati duShTatA
enormous A 1. bahuta,baDA,atya.nta,deva sA,2. bahuta burA,mahAduShTa
enough Adv 1. pUrA,yatheShTa rUpa se,paryApta rUpa se
enrage VT 1. kupita karanA,krodhita karanA,khijAnA
enrich VT 1. dhanADya karanA,2. upajAU karanA,3. shrR^i.ngAra karanA,AbhUShita karanA,4. sikhAnA,shikShita karanA
enroll VT 1. nAmAvAlI patra me.n likhanA,nAma likhanA,bharatI karanA,2. lapeTanA
enrolment N 1. nAma likhAI,chiTThA,bharatI
enshrine VT 1. bachA rakhanA,pavitra samajha kara surakShita rakhanA
ensign N 1. patAkAdhArI,2. jhaNDA
enslave VT 1. dAsa banAnA,apane vasha me.n karanA
ensnare VT 1. jAla me.n pha.nsAnA,lubhAnA,bahakAnA,ulajhAnA
ensue VT 1. pIchhA karanA,pIchhe nikalanA,upajAnA,phala honA,pIchhe honA,pIchhe paDanA
entail N 1. sa.npatti kA uttarAdhikAra isa prakAra sthira karanA ki uttarAdhikArI usako hastA.ntarita na kara sake,2. isa prakAra sthira kI gI sa.npatti
entail VT 1. ukta prakAra sthira karanA
entangle VT 1. ghabaDAnA,gheranA,pha.nsAnA,ulajhAnA
entanglement N 1. ulajhana,pe.ncha
enter VI 1. bhItara jAnA,ghusanA,bhAga lenA
enter VT 1. ghusAnA,2. bharatI karanA,3. likhanA,TA.nkanA,chaDhA denA
enterprise N 1. bhArI kAma,udyoga,kaThina kArya
enterprising A 1. udyogI,sAhasI
entertain VT 1. satkAra karanA,chitta prasanna karanA,bAta chIta me.n lagAnA,2. dhyAna denA,sochanA,mana me.n lAnA
entertainment N 1. Adara,satkAra,milApa,Avabhagata,jyonAra,dillagI,khela kUda
enthrall VT 1. dAsa banAnA
enthrone VT 1. rAjagaddI denA,si.nhAsana para biThAnA,si.nhAsanArUDha karanA
enthusiasm N 1. utsAha,utsukatA,ati shraddhA,vyagratA
enthusiast N 1. utsAha yA ati shraddhApUrNa vyakti,shraddhonmatta,utsAhI,
enthusiastic A 1. utsAhayukta,utsuka,lavalIna
entice VT 1. phusalAnA,lubhAnA,bahakAnA,lAlacha dekara pha.nsAnA
enticement N 1. bahakAva,hAvabhAva,lAlacha,AkarShaNa
entire A 1. sa.npUrNa,kula,saba,pUrA,sarva
entirely Adv 1. sampUrNatayA,pUre taura se,pUre rUpa se
entirety N 1. sampUrNatA,samagratA,saba
entitle VT 1. adhikAra denA,adhikArI karanA,nAma rakhanA
entity N 1. sthiti,2. astitva,3. sattA,satva
entomb VT 1. gADanA,2. samAdhi me.n rakhanA
entrails N 1. A.nta,a.ntaDiyA.n,2. kisI vastu kA bhItarI bhAga
entrance N 1. paiTha,pravesha,2. dvAra,3. Arambha
entrance VT 1. sammohita karanA,moha dilA kara lubhAnA,prasanna karanA yA harShonmatta karanA,mUrchhA lAnA
entrap VT 1. pha.nsAnA,jAla me.n pakaDanA
entreaty N 1. vinatI,nivedana,prArthanA,vinaya
entrench VT 1. chAro.n ora khAI khoda kara surakShita karanA
entrust VT 1. sau.npa denA,dUsare vyakti ke bharose kisI kArya ko chhoDa denA
entry N 1. DevaDhI,dvAra,2. paiTha,pravesha,3. lekha,likhAvaTa,4. adhikAra me.n lenA
entwine VT 1. lapeTanA,bhA.njanA,2. maroDanA,3. bala denA
enumerate VT 1. ginanA,sa.nkhyA karanA
enunciate VT 1. prakAshita karanA,kahanA,uchchAraNa karanA,2. pratiGYA karanA
envelop VT 1. liphAphe me.n banda karanA,gilApha lagAnA,2. gheranA,3. DhakanA
envelope N 1. liphAphA,2. Dhakkana
enviable A 1. DAha ke yogya,lobhya,spR^ihaNIya
envious A 1. dveShI,IrShyA karanevAlA,DAha karane vAlA
environ VT 1. ghera lenA,veShTana karanA,2. paDosanA,upA.ntanA,sImAnA
environment N 1. paDosa,2. paristhiti
environs N 1. paripradesha,nagaropAnta
envisage VT 1. kA sAmanA karanA,Amane-sAmane dekhanA,2. kA dhyAna karanA,3. para vichAra karanA
envoy N 1. pratinidhi,rAjadUta,elachI
envoy N 1. dUta,uparAjadUta,rAjadUta,2. pratinidhi
envy N 1. DAha,IrShyA,kuDhana,dveSha
envy VT 1. DAha karanA,IrShyA karanA,jalanA,dekha na sakanA
envy VT 1. DAha karanA,dekha na sakanA,IrShyA karanA,jalanA
enzyme N 1. kiNvaka
eon N 1. kalpa
ephemeral A 1. kShaNabha.ngura,kShaNika,svalpAyu
ephemeral N 1. ekadivasIya,ekAha
epic N 1. mahAkAvya,kAvya jisa me.n vIro.n kA varNana ho
epicentre N 1. adhikendra,utkendra
epidemic A 1. sa.nkrAmaka phailAU,uDAnI
epidemic N 1. mahAmArI,maraka
epidemiology N 1. jAnapadika roga viGYAna,maraka-viGYAna
epilepsy N 1. miragI,apasmAra
epileptic N 1. apasmArI
epiphany N 1. AvirbhAva,2. IsAmasIha kA janmotsava jo 6 janavarI ko manAyA jAtA hai
episcopal A 1. dharmAdhyakShIya
episcopate N 1. dharmAdhyakShatA,2. dharmAdhyakSha-varga
episode N 1. upakhyAna,upakathA,kathA.nsha,vR^ittAnta,2. ghaTanA,prasa.nga
episodic A 1. upakhyAnAtmaka,2. prAsa.ngika
epitaph N 1. samAdhi-lekha,smR^iti-lekha
epithet N 1. visheShaNa,lakShaNa,nAma,2. upAdhi
epitome N 1. sa.nkShepa,sArasa.ngraha
epitomize V 1. sAra nikAlanA,sa.nkShepa karanA
epoch N 1. yuga,samvata,vishiShTakAla,avadhi
equal A 1. yogya,ThIka,barAbara,tulya,sama
equal N 1. sama,barAbara,sadR^isha,samAna
equal VT 1. eka Takkara kA honA,barAbara honA,ekasA honA,samatA karanA
equality N 1. samAnatA,barAbarI,tulyatA,sAmya
equalization N 1. samakaraNa
equalize VT 1. barAbara karanA,ekasA karanA,sama karanA
equalizer N 1. samakAra,samakArI
equally Adv 1. barAbara,vaisA hI,utanA hI,barAbara barAbara
equanimity N 1. svabhAva kI samabhAva,samavR^itti,samatA,gambhIratA
equate V 1. barAbara mAnanA,2. samIkR^itanA
equation N 1. samIkaraNa,2. samIkAra,3. samatA
equator N 1. bhUmadhya rekhA,viShuvatta rekhA,tirakSha
equatorial A 1. bhUmadhyavartI,viShuvatta
equestrian A 1. ashvIya,ghoDo.n kA,ghuDasavArI kA
equestrian N 1. ghuDasavAra,ashvAroha
equilibrium N 1. samatulyatA,samAnatA,sAmya
equilibrium-??蟷叨?ᗨ N 1. balasAmya
equinox N 1. rAta dina barAbara hone kA samaya,viShuva
equip VT 1. sajAnA,sa.nvAranA,2. pUrA karanA,3. sAmAna karanA
equipment N 1. sAmagrI,upakaraNa,upaskara,2. sajAvaTa,sAja
equitable A 1. yathArtha,ThIka,2. niShpakSha
equity N 1. nyAya,svAbhAvika nyAya,2. niShpakShatA,apakShapAta
equivalent A 1. sama,tulya,barAbara kA,eka mUlya kA,tulyArthaka shabda
equivalent N 1. samavastu,samarAshi
equivocal A 1. gola,dvayArtha,aspaShTArtha,sa.ndigdhArtha
era N 1. samvata,varSha,san,kAla
eradicate VT 1. ukhADanA,jaDa se khodanA,nirmUla karanA,2. ujADanA
erase VT 1. miTAnA,nikAla denA,kATa denA,khurachanA,2. chhIlanA
eraser N 1. niharanI,khurachanI
erect A 1. sIdhA,khaDA,uThA huA,U.nchA,lambavatta
erect VT 1. khaDA karanA,2. uThAnA,3. banAnA,nirmANa karanA
erection N 1. uThAnA,2. U.nchAI,3. nirmANa,4. bhavana,ghara
erode VT 1. chATa jAnA,dhIre dhIre naShTa kara jAnA
erosion N 1. kATa,2. ragaDa,ghisAva
erotic A 1. prema sa.nba.ndhI,kAmuka
err VI 1. bhUlanA,2. bhUla karanA,3. bhaTakanA,vichalita honA
errand N 1. sa.ndesha,samAchAra
errant A 1. bhaTakA huA,2. ghUmane vAlA
erratic A 1. bhramaNashIla,2. bhUlA huA,3. asthira,4. DAvA.nDola
erroneous A 1. ashuddha,2. bhulAne vAlA,3. mithyA,bhramAtmaka
error N 1. bhUla,2. ashuddhatA,galatI,doSha,3. shUnya bhUla
erudite A 1. vidvAna,vidvatA pUrNa,2. vidvAna puruSha
erupt VI 1. bhabhaka uThanA,Upara nikAlanA
eruption N 1. phuphakAra,nisaraNa,sphoTana,2. phunsiyA.n,phoDA
escape N 1. bhAganA,2. nistAra,chhuTakArA,3. bachAva
escape VI 1. bhAganA,2. bachanA,bhAga kara bacha jAnA,bhaya yA jokhima se bacha jAnA,sApha bacha jA yA nikala jAnA
escape VT 1. bhAganA,2. bachanA,bhAga kara bacha jAnA,bhaya yA jokhima se bacha jAnA,sApha bacha jAnA yA nikala jAnA
eschew VT 1. chhoDanA,tyAganA
escort N 1. rakShaka,paharedAra,mArga kA rakhavAlA
escort VT 1. pahare ke sAtha jAnA,paharA karanA,rakShA karanA
esoteric A 1. gupta,gUDha
especially Adv 1. mukhya karake,visheSha karake,visheShataH,visheSha rUpa se
espionage N 1. guptachara rakhanA,bheda lagAnA,chAravR^itti,chAra prayoga
esplanade N 1. durga ke sAmane kA maidAna,2. ghAsa kA maidAna yA paTarI
espouse VT 1. sagAI karanA,2. vivAha karanA,3. pakSha lenA,4. grahaNa karanA,5. sahArA denA
espy VT 1. tAkanA,dekhanA,2. tADanA,bheda lagAnA,3. guptacharanA,jAsUsanA,bhediyAnA
esquire N 1. eka sammAna sUchaka upAdhi,2. shrImAna,mahAshaya
essay N 1. yatna,2. varNana,rachanA,niba.ndha,prabandha
essay VT 1. prayatna karanA,parishrama karanA,jA.nchanA
essayist N 1. niba.ndha lekhaka
essence N 1. tatva,guNa,2. sAra,bhAva,mUlavastu,3. sugandha
essential A 1. Avashyaka,2. pradhAna,sAravatta,mahatta
establish VT 1. nI.nva DAlanA,khaDA karanA,ThaharAnA,sthApita karanA,jamAnA,2. pramANita karanA
establishment N 1. sthAna,2. sthApana,sa.nsthApana,3. nI.nva,4. daphtara,5. naukara chAkara
estate N 1. riyAsata,bhU sampatti,2. dashA,avasthA,3. vaiyaktika sa.npatti
esteem N 1. baDA mUlya,2. Adara,sammAna
esteem VT 1. sammAna karanA,2. mAnanA
estimable A 1. bahumUlya,2. AdaraNIya,mAnya
estimate N 1. gaNanA,kisI vastu ke guNa athavA mUlya kA anumAna,2. jA.ncha,3. kUta,mata
estimate VT 1. A.nkanA,mUlya lagAnA,aTakala karanA
estimation N 1. mUlya nirUpaNa,gaNanA,2. sammAna,Adara,3. sammati,aTakala,kUta
estrange VT 1. dUra rakhanA,2. chita phera lenA,3. parAyAnA
estuary N 1. nadI kA chauDA muhAnA,samudra kA kola,2. khADI
etch VTI 1. dhAtu athavA kA.ncha para tejAba DAlakara chhApA karanA vA khodanA
eternal A 1. sanAtana,2. nitya,3. ananta,4. anAdi,5. avinAshI,6. aparivartanashIla
eternity N 1. sanAtanatva,2. nityatA,3. anantakAla
ether N 1. AkAsha,2. himadrava
ethereal A 1. vAyavya,2. AkAshIya,3. svargIya
ethic A 1. AchAra sa.nbandhI,nIti sambandhI,naitika
ethical A 1. AchAra sa.nbandhI,nIti sa.nbandhI,naitika
ethics N 1. nIti shAstra,nIti vidyA,AchAranIti
etiquette N 1. sabhyatA,sabhyAchAra,shiShTatA,shiShTAchAra,2. rIti
etract VT 1. ghaTAnA,kala.nkita karanA,nikAla lenA,baTTA lagAnA
eulogize VT 1. stuti karanA,2. prasha.nsA karanA,baDAI karanA
eulogy N 1. prasha.nsA,baDAI,2. stuti
euphemism N 1. priya ukti,ma.ngalabhAShI,kaThora bAta ko komala rIti se kahanA,2. aisA kahA huA vAkya
evacuate VT 1. shUnya karanA,rikta karanA,chhoDanA,nikAlanA
evacuation N 1. parityAga,2. mala shuddhi,3. shUnyIkaraNa
evade VT 1. TAla maTola karanA,2. alaga honA,3. bhAganA,4. hIlA havAlA batAnA
evangelical A 1. IsAI dharma pustaka sambandhI
evangelist N 1. IsAI mata kA prachAraka
evaporate VI 1. bhApa ho jAnA,uDa jAnA,jAte rahanA
evaporate VT 1. bhApa banAnA,uDA denA,vAShpIbhUta karanA
evasion N 1. bahAnA,2. TAla maTola,3. kapaTa vachana,4. chhala
evasive A 1. TAlane vAlA,2. chhalI,kapaTI,kuTila,3. golamAla
evasive-?ƨר¡Ϩ A 1. golamAla uttara,chhipA huA javAba,avyakta uttara
eve N 1. sandhyA,sAya.nkAla,2. tyohAra ke pahale kA dina,3. kisI ghaTanA ke ThIka pUrva kA samaya
even A 1. chaurasa,2. ekasA,sama,barAbara,3. joDA,sama
even Adv 1. usI prakAra,2. bhI,3. usI kShaNa,4. nisa.ndeha rUpa se
even N 1. sa.ndhyA
even VT 1. barAbara karanA
even-؆迡?艁 1. ThIka-ThIka,2. pakShapAta rahita,niShpakSha,3. nyAyI
evening N 1. sa.ndhya,sa.njhA,sAya.nkAla
evenly Adv 1. samAnatA se,ekasA,2. niShpakSha bhAva se
event N 1. ghaTanA,2. vR^ittA.nta,3. phala
eventful A 1. vikhyAta,2. ghaTanA se bharA huA
eventual A 1. antima,2. phalasvarUpa
eventually Adv 1. a.nta me.n,2. phalataH
ever Adv 1. kabhI,2. sadA,3. sarvadA
evergreen A 1. sadA bahAra,nita harA,2. akShaya,3. aisA paudhA yA vR^ikSha
evergreen N 1. sadA bahAra,nita harA,2. akShaya,3. aisA paudhA yA vR^ikSha
everlasting A 1. ananta,akShaya,nitya
every Det 1. pratyeka,eka eka,hara eka
everywhere Adv 1. sarvatra,hara kahI.n
evict VT 1. adhikAra hara lenA,2. sthAna se nikAla denA
evidence N 1. sAkShya,gavAhI,pramANa,2. sAkShI,gavAha
evidence VT 1. prakaTa karanA,spaShTa karanA,praramANita karanA
evident A 1. spaShTa,2. pratyakSha,3. prakaTa
evil A 1. duShTa,burA,pApI
evil N 1. burAI,duShTatA,2. hAni,3. vipadA
evil-?嬏艎 1. kukarmI
evoke VT 1. AhvAna karanA,2. bulAnA,pukAranA
evolution N 1. khulAva,phailAva,2. vikAsa,udbheda
evolve VT 1. phailAnA,2. kholanA,3. sulajhAnA,4. prakaTa karanA,dikhAnA,vikAsa karanA
exact A 1. ThIka,2. shuddha,3. nirdoSha,4. yathArtha,samuchita
exact VT 1. mA.nganA,2. chhIna lenA,balapUrvaka lenA
exactly Adv 1. ThIka ThIka,yathArthataH
exaggerate VT 1. baDhAkara kahanA,lambI chauDI hA.nkanA,atyukti karanA
exaggeration N 1. vistAra,2. atyukti,3. atishayokti
exalt VT 1. baDhAnA,U.nchA karanA,2. baDhAI karanA,prasha.nsA karanA
exalted A 1. unnata,U.nchA,2. gauravAnvita,3. mahAna
exam N 1. parIkShA,imtihAna
examination N 1. parIkShA,imtihAna,2. parIkShaNa,nirIkShaNa,jA.ncha,3. AlochanA
examine V 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,nirIkShaNa karanA,2. pUchhanA,dekhanA,3. AlochanA karanA,4. khojanA
examiner N 1. parIkShaka
example N 1. Adarsha,2. dR^iShTAnta,3. udAharaNa,udAharaNa denA,4. namUnA
exasperate VT 1. bhaDakAnA,2. krodha dilAnA,3. ubhAranA
excavate VT 1. khokhalA karanA,polA karanA,2. khodanA,khodakara nikAlanA
excavation N 1. khokhalApana,polApana,gaDhA,khoI,2. khodanA,khudAI
exceed VI 1. adhika honA,baDha jAnA,sImA pAra karanA
exceeding A 1. bahuta,2. baDA
exceedingly Adv 1. bahuta sA,bahutAyata se,nipaTa,ati
excel VT 1. baDha jAnA,2. uttamatara honA,shreShTha honA
excellence N 1. pratiShThA,2. baDhAI,3. uttamatA,uttamaguNa
excellent A 1. uttama,shreShTha,utkR^iShTa,guNavatta,2. bahumUlya
except Prep 1. chhoDa kara,atirikta,sivAya
except VT 1. chhoDanA,2. virodha karanA,3. TokanA
exception N 1. chhUTa,2. apavAda,3. roka,4. visarjana,chhoDAva
exceptional A 1. visheSha,anokhA,asAdhAraNa
excess N 1. prAchurya,2. bahutAyata,adhikatA,atikrama,asa.nyama
excessive A 1. adhika,2. atishaya,3. nipaTa,4. atyanta,5. aparimita
exchange N 1. adalA badalA,parivartana,2. huNDiyAvana,chauka jahA.n vyApArIgaNa ekatra hote hai.n,3. viniyama,adalI badalI,4. dravyasheSha
exchange VT 1. adalA badalA karanA,badalanA
exchequer N 1. eksachekara,i.nglistAna kA eka nyAyAlaya
excise N 1. rAjyakara,AbAdakArI,deshImAla para kara
excise VT 1. kara lagAnA,2. kATa kara phe.nka denA
excite VT 1. uttejita karanA,ukasAnA,2. ubhADanA,khijAnA
excitement N 1. halachala,2. ghabarAhaTa,3. chheDa,4. josha,uttejanA
exclaim VI 1. chillAnA,pukAranA
exclamation N 1. chillAhaTa,2. chihna visheSha,3. vismaya bodhaka shabda
exclude VT 1. chhoDa denA,2. nikalanA,bAhara karanA
exclusion N 1. bahiShkAra,2. vyatireka,varjana,nivAraNa,pratirodha,roka,chhUTa
exclusive A 1. nivAraka,2. chhoDa kara,3. nikAla kara,4. alaga
excommunicate N 1. nikAlA huA vyakti,jAtichyuta
excommunicate VT 1. samAja se bAhara karanA,hukkA pAnI banda karanA
excoriate VT 1. khAla khI.nchanA,chamaDA udheDanA,chhIlanA
excrement N 1. mala,mailA,2. gobara
excruciating A 1. ati dukhadAI,kaShTa dAyaka
excursion N 1. paryaTana,bhramaNa,ghUmanA,2. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa
excuse N 1. kShamA yogya,kShamya
excuse VT 1. chhoDanA,jAne denA,2. kShamA karanA
execute VT 1. pUrA karanA,kara DAlanA,2. praba.ndha karanA,3. prANa daNDa denA,phA.nsI denA
execution N 1. sampAdana karanA,2. AcharaNa,3. prabhAva,4. phA.nsI,vadha,5. nyAyAlaya kI da.nDanA
executioner N 1. vadhika,jallAda,vyAdha
executive A 1. praba.ndhakAriNI,2. kAryakAriNI,nirvAhaka,kAryakShama
executive N 1. rAjya niyama karmachArI,pravartaka,rAjyakarmachArI,praba.ndhakartA,praba.ndhakArI varga
executive-?ݽ۬ר N 1. praba.ndha sa.nba.ndhI kArya
executive-??跛?Ꮸ N 1. praba.ndhaka karmachArI
executor N 1. karane vAlA,nirvAhaka,2. sa.npAdana kartA,3. sR^italekha pravartaka,uttara sAdhaka
exemplary A 1. anukaraNIya,2. dR^iShTAnta ke yogya,Adarsha,achchhA
exemplify VT 1. dR^iShTAnta denA,2. udAharaNa denA
exempt A 1. bhukta,bachA huA,2. barI,rahita
exempt VT 1. mukta karanA,chhoDa denA,rahita karanA
exemption N 1. chhuTakArA,2. bachAva,3. kShamA
exercise N 1. parishrama,2. abhyAsa,shikShA,3. vyAyAma,kasarata
exercise VTI 1. abhyAsa karanA,2. shikShA denA,3. parishrama karanA
exert VT 1. udyoga karanA,2. parishrama karanA,3. ( bala) lagAnA
exertion N 1. parishrama,2. udyoga,3. prayoga
exhaust VT 1. khI.ncha lenA,2. thakanA,3. vyaya kara DAlanA,4. shUnya karanA,sheSha na rakhanA
exhaustion N 1. kShaya,2. khAlI karanA,shUnyIkaraNa,3. khi.nchAva,4. thakAvaTa,5. shrama
exhaustive A 1. sokhane vAlA,2. thakAne vAlA,3. khAlI karane vAlA,4. pUrA,pUrNa
exhibit N 1. pramANa patra,2. pradarshita vastu
exhibit VT 1. dikhalAnA,pratyakSha karanA,prakaTa karanA,pradarshita karanA
exhibition N 1. pradarshanI,pradarshana,2. tamAshA,3. kautuka
exhilarate VT 1. harShita karanA,Anandita karanA,2. magna karanA,3. sajIva karanA
exhilaration N 1. Anandana,Ananda,2. harSha
exhort VT 1. shikShA denA,2. upadesha karanA,3. jatAnA
exhortation N 1. satyopadesha,2. dhArmika shikShA
exhume VT 1. pR^ithvI khoda kara nikAlanA
exile N 1. desha nikAlA,2. nirvAsana
exile VT 1. desha se nikAlanA
exist VI 1. honA,rahanA,2. jAnA,3. jAna rakhanA
existence N 1. sthiti,2. sattA,3. astitva,jIva,jIvana
existent A 1. jIvita,2. vartamAna,3. satta,4. bidyamAna
exit N 1. gamana,bidA,2. bAhara jAne kA rAstA,nirgama
exodus N 1. bidA,gamana,kUcha
exonerate VT 1. niShpApa ThaharAnA,nirdoShI ThaharAnA
exorbitant A 1. atyanta,atyadhika,2. ativyayI
exorcise VT 1. bhUta bhagAnA,jhADanA,phU.nkanA,ojhAI karanA
exotic N 1. AkarShaka,mohaka,2. videshAgata,koI videshI vastu,videshI paudhA yA shabda yA rIti
expand VI 1. phaila jAnA,2. khula jAnA,3. prasArita honA
expand VT 1. phailAnA,2. kholanA
expanse N 1. prasAra,2. phailAva,3. vistAra
expansion N 1. prasAra,2. phailAva,3. vistAra
expatriate VI 1. ghUmanA,be roka Toka phiranA,2. vistAra pUrvaka kahanA
expect VT 1. AshA rakhanA,2. rAha dekhanA
expectation N 1. chAha,2. AshA,3. pratIkShA
expediency N 1. yogyatA,2. auchitya,3. upayogitA
expedient A 1. yogya,uchita,2. Avashyaka
expedient N 1. upAya,2. sahArA,3. sAdhana
expedite VT 1. shIghratA karanA,2. sahala karanA,3. shIghra bhejanA
expedition N 1. shIghratA,phurtI,2. jalayAtrA,3. dhAvA,AkramaNa,4. bhejI huI senA
expeditious A 1. chusta,phurtIlA,shIghragAmI
expel VT 1. nikAlanA,bAhara karanA,2. phe.nkanA
expend VT 1. uThAnA,2. vyaya karanA,3. lagAnA
expenditure N 1. uThAva,khapata,2. vyaya,kharcha
expense N 1. lAgata,khapAva,2. kharchA,vyaya
expensive A 1. maha.ngA,baDI lAgata kA
experience N 1. anubhava,2. parIkShA,3. vyavahAra,4. GYAna,5. anubhUti
experience VT 1. anubhava karanA,2. jA.nchanA
experienced A 1. anubhavI,2. abhiGYa,3. abhyasta
experiment N 1. parIkShA,jA.ncha,parakha,2. viGYAna sa.nba.ndhI parIkShA,3. prayoga
experiment VT 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,2. prayoga karanA
expert A 1. nipuNa,2. chAlAka,3. phurtIlA,4. abhyasta vyakti
expert N 1. nipuNa,2. chAlAka,3. phurtIlA,4. abhyasta vyakti
expiration N 1. nishvAsan,2. samApti,anta,mR^ityu,3. avasAna
expire VI 1. maranA,praNa tyAganA,2. samApta honA' nA
expire VT 1. chhoDanA,2. nikAlanA
explain VT 1. samajhAnA,2. prakAsha karanA,batalAnA,vyAkhyA karanA
explanation N 1. artha,2. TIkA,3. vyAkhyA,varNana
explanatory A 1. bodhaka,arthakArI,artha prakAshaka
expletive N 1. pUrA karane vAlA,pada pUrvaka
explicit A 1. spaShTa,2. prakaTa,3. sApha
explode VI 1. phUTanA,2. taDakanA
explode VT 1. uThA denA,2. bhaka se uDA denA
exploit N 1. vIratA kA kAma,adbhuta karma,parAkrama
exploit VT 1. kAma me.n lagAnA,2. apane kAma me.n lAnA
exploration N 1. khoja,DhU.nDha DhA.nDha,anveShaNa
explore VT 1. khojanA,jA.nchanA,DhU.nDhanA
explosion N 1. bhaDAkA,dhaDAkA,2. phUTanA,visphoTana
explosive A 1. bhaka se uDa jAne vAlA,shIghradAhya
explosive N 1. uDAU,2. phaTanevAlA
exponent N 1. vyakhyAtA,2. arthadarshaka,3. ghAtA.nka
export N 1. niryAta,dUsare desha ke liye bhejA huA mAla
export VT 1. niryAta karanA,bAhara bhejanA
expose VT 1. kholanA,khola kara rakhanA,2. pApa ughADanA,kalAI kholanA,3. khaTake me.n DAlanA
exposition N 1. dikhAvA,pradarshana,2. vyAkhyA,TIkA,vivaraNa,artha
exposure N 1. vivaraNa,2. dikhAvA,3. vAyu dhUpa Adi me.n paDanA
expound VT 1. vyAkhyA karanA,batAnA,2. samajhAnA
express A 1. spaShTa,2. ThIka milatA huA,3. teja bhejA huA
express VT 1. nichoDanA,2. batalAnA,varNana karanA,prakaTa karanA
expression N 1. uchchAraNa,vAkyarIti,prakAshana,Dha.nga,vachana,ukti,pada
expressive A 1. sUchaka,2. vya.njaka,3. darshaka,4. arthavat
expulsion N 1. nikAlA jAnA,niShkAsana,2. tyAga
expunge VT 1. miTAnA,2. chhIlanA,3. kATanA
exquisite A 1. utkR^iShTa,uttama,2. bahuta,3. pUrA,4. sUkShma
extant A 1. vartamAna,2. prachalita
extend VI 1. phailAnA
extend VT 1. phailAnA,2. baDhAnA
extension N 1. vistAra,2. phailAva,3. baDhAnA
extensive A 1. baDA,vishAla,vR^ihata,2. chauDA,3. vistR^ita,4. bahuto.n ko lAbha pahu.nchAne vAlA
extent N 1. phailAva,2. vistAra,3. parimANa
exterior A 1. bAharI,bAhya,UparI
exterior N 1. UparI bhAga,bAhya bhAga,2. prakaTa kArya
exterminate VT 1. ukhADa DAlanA,2. satyAnAsha karanA,3. jaDa kATa denA,nirmUla karanA
external A 1. bAharI,UparI,bAhya,2. videshI,3. achAnaka,Akasmika
externally Adv 1. bAhara se,bAhya rUpa se,2. dikhAve se,dekhane se
extinct A 1. bujhA huA,2. naShTa,3. lupta
extinction N 1. nAsha,2. a.nta
extinguish VI 1. bujhAnA,2. naShTa karanA,3. adhika jyoti se aspaShTa yA mlAna kara denA,4. manda ho jAnA,5. bujha jAnA
extol VT 1. sarAhanA,baDhAI karanA,2. stuti karanA
extort VT 1. chhIna lenA,balapUrvaka lenA,jora se lenA
extortion N 1. chhIna chhora,balAtkAra,bala se apaharaNa
extra A 1. adhika,2. asAdhAraNa,3. atirikta
extra N 1. baDhatI vastu
extract VT 1. khI.nchanA,2. nikAlanA,3. chhA.nTanA
extraction N 1. niShkarSha,2. nichoDa,3. sAra,4. sa.ngraha,5. sata,6. grantha se udghR^ita vAkya
extradite VT 1. bhAge hue videshI aparAdhI ko yogya adhikArI ke hAtha mai.n sau.npanA
extraneous A 1. UparI,bAharI,bAhya,2. parAyA,3. videshI
extraordinary A 1. anokhI,visheSha,asAdhAraNa,adbhuta,asAmAnya
extravagance N 1. ativyaya,bahuvyaya,2. atikrama
extravagant A 1. uDAU,2. ativyayI
extreme A 1. atyanta,2. bahuta,3. parama,4. antima
extreme N 1. sirA,chhora,asta,antima sImA
extremist N 1. garama dala kA
extremity N 1. atya.ntatA,sImA,chhora,anta,kinArA,2. agra bhAga,3. nikaTatA
extricate VT 1. chhuDAnA,mukta kara denA,2. sulajhAnA
exuberance N 1. adhikatA,bAhulya,bahutAyata
exuberant A 1. adhika,2. prachura,3. harA bharA
exude VI 1. pasIjanA,pasInA nikalanA,chUnA TapakanA
exude VT 1. pasIjanA,pasInA nikAlanA,chUnA TapakAnA
exult VT 1. bahuta prasanna honA,harShita honA,2. magna honA
exultant A 1. prasanna,harShita,ullasita
eye N 1. A.nkha,netra,lochana,2. vichAra,3. lakShya,4. upasthiti,5. dhyAna,6. nishAnA,7.cA.nda,8.a.nkura,9.cheda,10.nAkA
eye VT 1. dekhanA,tADanA
eye-?著藨 N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha
eye-›?膡רר N 1. pratyakShadarshI,pratyakSha sAkShI,draShTA
eyeball N 1. A.nkha kI putalI yA tArA,A.nkha kA Dhora
eyebrow N 1. bhau.n,bhR^ikuTI
eyeglass N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha
eyeglasses N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha
eyelash N 1. baraunI,palaka,papanI
eyelid N 1. palaka,papoTA
eyes N 1. A.nkhe.n,netra,lochana
eyesight N 1. dR^iShTi,najara,2. jyoti
eyesore N 1. A.nkha kA kA.nTA,dukha kA kAraNa,chakShupIDA
eyewitness N 1. pratyakShadarshI,pratyakSha sAkShI,draShTA
fable N 1. kahAnI,mithyA rachanA
fabric N 1. banAva,2. DhA.nchA,3. bhavana,4. banAvaTa,5. kapaDA
fabricate VT 1. banAnA,nirmANa karanA,gaDhanA,2. jAla karanA,3. jhUTha banAnA
fabrication N 1. rachanA,banAvaTa,2. jhUTha,pAkhaNDa,dhUrtatA,ghaDanta
face N 1. mukha,mu.nha,cheharA,2. sAmanA,3. agADI
face V 1. mu.nha pheranA,2. sAmanA karanA,laDanA,muThabheDa karanA
face-?剎 1. sAmane sAmane,sammukha
facetious A 1. ha.nsamukha,2. ha.nsane vAlA,3. hAsotpAdaka,4. ThaThola
facile A 1. sugama,susAdhya,jo sahaja me.n jItA jAya,2. mulAyama,3. milanasAra
facilitate VT 1. sugama karanA,sahaja karanA
facility N 1. sugamatA,saralatA,2. suvidhA,3. tejI,4. hoshiyArI
facing N 1. sAmanA,2. ghU.nghaTa paTa,vastrA.nchala,3. loI,mAthA,4. sa.njApha
facsimile N 1. ThIka sadR^ishya,2. ThIka nikala,3. AnabAna,4. pratirUpa
fact N 1. kAma,2. tathya,sachchAI,yathArthatA,satya varNana,2. avasthA
faction N 1. upadravI dala,2. virodha,3. balavA,4. halachala,5. upadrava
factor N 1. a.nsha,guNaka,TukaDA,khaNDa,2. pratinidhi,dUsare kI ora se kAmakAjI
factory N 1. kArakhAnA,shilpagR^iha,nirmANa shAlA,2. godAma,3. koThI,4. dukAna
facts N 1. tathya
faculty N 1. yogyatA,2. mana kI shakti,3. guNa,svabhAva,4. adhikAra,5. vishvavidyAlaya ke kisI viShaya kI adhyApaka maNDalI,6. viShaya,7.vibhAga
fade VI 1. murajhAnA,kumhalAnA,2. uDa jAnA
fag VI 1. thakanA,2. parishrama karanA,3. kulInA
fag VT 1. thakAnA,2. parishrama karanA,3. kulInA
faggot N 1. I.ndhana kA gaThThA
fail VI 1. chUkanA,2. DhalanA,3. bhUlanA,4. harAnA,5. divAlA nikalanA,6. bigaDanA
fail VT 1. bhulA denA,2. chhoDa denA,3. kisI ko nirAsha karanA
failure N 1. kamI,2. bhUla,3. asiddhi,4. ghaTatI,divAlA
fain A 1. khusha,prasanna,2. magna,3. ichchhuka
fain Adv 1. harSha pUrvaka,2. prasannatA se
faint A 1. nirbala,mA.ndA,shaktihIna,durbala
faint N 1. mUrchhA
faint VI 1. mUrchhita honA,murjhAnA,nirbala honA
fair A 1. sundara,rUpavAna,2. svachchha,sApha,amegha,3. anukUla,4. sachchA,5. niShkapaTa,6. uchita,7.shuchi,8.ThIka,9.korA
fair N 1. melA,bAjAra
fair-??Ῠ A 1. sundara,2. bhaDakIlA
fair-Ȩэ艁 1. nyAya,sachchA vyavahAra,niShpakShatA
fair-רȥ?ᆨ A 1. mIThI bolI kA,madhura bhAShI,2. shiShTa
fairy A 1. parI ke samAna,2. komala,sukumAra,3. jhakkI
fairy N 1. apsarA,sundarI,parI
fairy-?ѡ N 1. pariyo.n kI kahAnI
faith N 1. nishchaya,2. vishvAsa,3. sachchAI,4. dharma,5. mata
faithful A 1. vishvAsI,vishvasanIya,2. bhakta,3. sachchA,4. kharA,5. bAta kA sachchA
falcon N 1. bAja,syenapakShI,shikArA
falcon-?͡?艎 1. tIvra dR^iShTi vAlA
fall VI 1. giranA,paDanA,2. ghaTanA,patana honA,manda honA,3. mata se utaranA,4. bhaTakanA,5. pha.nsanA
fall-???艎 1. laDanA,jhagaDanA,2. girAva,ghaTatI,3. hAra,4. utAra,5. nAsha,6. ghATA,7.jharanA,8.patajhaDa
fallacious A 1. bhrama me.n DAlane vAlA,jhUThA,dhokhe kA,bhramajanaka
fallacy N 1. dhokhA,2. jhUThA tarka,3. mithyA hetu,4. bhulAvA
fallout N 1. laDanA,jhagaDanA
fallow A 1. kuchha lAla yA pIlA,2. paratI,3. be boyA huA,ba~njara,Usara
fallow N 1. paratI,bhUmi
fallow VT 1. bone ke lie pR^ithvI ko jotanA
FALSE A 1. jhUThA,2. avishvAsI,adharmI,mithyAvAdI,labADa,3. khoTA,jAlI
falsehood N 1. jhUTha,asatyatA,2. khoTa,kapaTa,3. adharma
falsify VT 1. jhUTha ThaharAnA,2. bAta kATanA,3. khoTA banAnA
falsity N 1. asatyatA,2. mithyA vachana
falter VI 1. hakalAnA,aTakanA,aTaka ke bolanA,2. DagamagAnA,laDakhaDAnA
fame N 1. pratiShThA,prasiddhatA,khyAti,nAmavarI,kIrti,yasha
fame VT 1. Dhi.nDhorA pITanA,2. prasiddha karanA
familiar A 1. gharelU,2. melI,hilA milA,3. jAna pahachAna kA,parichita,4. abhikSha
familiar N 1. mitra,2. pishAcha,bhUta
familiarity N 1. hela mela,2. parichaya
familiarize VT 1. sAdhanA,abhyAsa karanA,2sahaja karanA
family N 1. kuTumba,kula,gharAnA,2. bAla bachche,3. va.nsha,4. bhAI bandhu
famine N 1. akAla,sUkhA,maha.ngI
famine-ϡћ??艎 1. akAla nivAraNa
famous A 1. prasiddha,vikhyAta,yashasvI,nAmavara
fan N 1. pa.nkhA,2. morchhala,3. sUpa,4. prasha.nsaka
fan VT 1. pa.nkhA karanA,2. phaTakanA,3. bhaDakAnA,uttejita karanA
fanatic N 1. haThI,dharmonmatta,2. pakShapAtI
fanaticism N 1. dhArmikahaTha,ati bhakti
fancier N 1. laharI,maujI
fanciful A 1. bhAvita,2. mAnasika,3. laharI,4. uma.ngI,5. kAlpanika
fancy A 1. ruchikara,2. manohara,3. sundara
fancy N 1. manogati,2. kalpanA,socha vichAra,3. uma.nga,ichchhA,chAha
fancy VT 1. sochanA,kalpanA karanA,2. pasanda karanA,3. prasanna honA
fang N 1. nukIlA athavA viShailA dA.nta,2. khA.nga,3. pa.njA
fantastic A 1. laharI,2. tara~NgI,jhakkI,3. sanakI,4. aparUpa
fantasy N 1. kalpanA,2. dhokhA,3. bhrama,4. tR^iShNA,5. prema
far A 1. dUra,2. paralA,3. baDhakara,4. taka
far Adv 1. bahuta dUra,dUra para,2. adhika
farce N 1. svA.nga,2. tamAshA,3. nakala
fare N 1. kirAyA,bhADA,2. bhojana
fare VI 1. jAnA,yAtrA karanA,2. burI yA bhalI dashA me.n honA,3. A paDanA
farewell N 1. bidA kA praNAma,rAma rAma,svasti
farina N 1. ATA,maidA,2. kalapha,mADI,3. raja,phUlo.n kI dhUla,parAga
farm N 1. kheta,2. chAka,3. paTTI,4. hAra,5. bADI,6. hajArA
farm VT 1. ThIke para denA,2. jotanA,bonA
farmer N 1. kR^iShaka,jotane vAlA,kisAna
farrow N 1. suara kI jhala
farrow VT 1. ( sUara kA) bachchA denA
farther A 1. dUra,lambe pAra,2. adhika,3. sivAya
farther Adv 1. pare,2. Age se,3. Upara,4. isake atirikta
farther-̥ר?艁dv 1. ati dUra,saba se dUra
farthest A 1. ati dUra,saba se dUra
fascinate VT 1. moha lenA,2. jAdU karanA
fascination N 1. jAdU,2. TonA,3. moha,sa.nmohana
fascism N 1. iTalI kA sA.nyavAda virodhI mata aura sa.ngaThana
fashion N 1. kisI vastu kI banAvaTa,2. chAla,3. pahanAvA,4. vyavahAra
fashion VT 1. DhAlanA,2. ThIka karanA
fashionable A 1. rItyAnusAra,2. vyavahArika,laukika,3. sushIla,4. chalatA,5. sajIlA
fast A "1. dR^iDha,kasA huA,2. ta.nga,3. teja,4. chaTaka,5. gaharA( ( ra.nga, Adi) "
fast N 1. vrata,upavAsa,nirAhAra vrata,2. la.nghana
fast VI 1. vrata rakhanA,upavAsa karanA,bhUkhA rahanA
fasten VT 1. jakaDanA,kasanA,2. jaDanA,3. lagAnA,4. chipaTAnA
fastidious A 1. tunuka mijAja,nakachaDhA,kaThinatA se tR^ipta honevAlA
fat A 1. moTA,2. chikanA
fat N 1. charbI,2. kisI vastu kA bahumUlya bhAga
fat VI 1. moTA honA
fat VT 1. moTA karanA
fatal A 1. jIvaghAtaka,2. bhAvI,3. bhAgya sa.nba.ndhI
fatality N 1. bhAgyavashatA,bhavitavyatA,2. mR^ityu,nAsha,3. karma lekha
fate N 1. bhAgya,daivagati,2. durbhAgya,3. antima phala,4. honI,bhAvI
fated A 1. bhAgya me.n likhA huA,daivanirdiShTa
father N 1. pitA,bApa,2. utpattikAra,utpAdaka,3. bApadAdA,4. bhaktisUchaka upAdhi,5. Ishvara,paramapitA
father VT 1. pAlakanA,pitA honA,2. ichchhA se grahaNa karanA,3. utpanna karanA
fatherland N 1. janmabhUmi,vatana,pitA kA ghara,svadesha
fatherless A 1. anAtha,be bApa kA,2. jisakA rachayitA GYAta na ho
fatherly A 1. pitA tulya,2. paitrika,3. snehI
fathom N 1. chhaH phuTa( gaharAI)
fathom VT 1. thAha lenA,nApanA,2. paiThanA
fatigue N 1. shrama,mehanata,2. thakAna
fatigue VT 1. thakAnA
fatten VT 1. moTA karanA,sthUla karanA,2. upajAU karanA
fatty A 1. charbIdAra
fault N 1. bhUla,2. avaguNa,khoTa,3. doSha,aparAdha
faulty A 1. ashuddha,doShapUrNa,2. burA,3. khoTA,4. apUrNa,5. aparAdhI
fauna N 1. pashu,jAnavara
favour N 1. kR^ipA,2. pakSha,3. sahArA,4. anugraha,5. namratA,6. patrI
favour VT 1. kR^ipA dR^iShTi rakhanA,2. sahArA denA,3. upakAra karanA
favourable A 1. hitakArI,2. lAbhadAyaka,3. guNakArI,4. sahAyaka,5. upakArI
favourite A 1. auro.n se adhika priya
favourite N 1. mu.nhalagA,kR^ipApAtra
fawn N 1. hiraNa kA bachchA,mR^iga chhaunA
fawn VI 1. giDagiDAnA,2. khushAmada karanA,lalopachcho karanA,chApalUsI karanA
fawn VT 1. hiraNI kA bachchA denA
fay N 1. apsarA,parI
fear N 1. bhaya,Dara,a.ndeshA,2. bhaya kI vastu
fear VI 1. DaranA,bhayabhIta honA,sahamAnA
fear VT 1. DarAnA,bhayabhIta karanA
fearful A 1. bhayAnaka,DarAvanA,2. bhayabhIta,DarA huA
fearless A 1. niDara,narbhaya,sAhasI,bhaya rahita
feasibility N 1. sAdhya honA,sambhAvya,2. honahArI
feasible A 1. hone ke yogya,sAdhya,sa.nbhAvya,2. sukara,sahaja
feast N 1. bhoja,utsava,dAvata,2. tyohAra
feast VI 1. bhojana karanA,bhoja khAnA,2. nihAla honA
feast VT 1. dAvata karanA,bhoja denA
feat N 1. vIratA kA kAma,2. adbhuta karma
feather N 1. pa.nkha,para,2. koI halkI vastu,3. varga,jAti
feathers N 1. pa.nkha,para
feathery A 1. paradAra,2. pa.nkha sadR^isha,para kI taraha
feature N 1. rUpa,AkR^iti,mukhAkR^iti,2. lakShaNa,chihna
federal A 1. sa.nghI viShayaka,sa.nghIya,sa.ngha,2. paraspara svIkR^ita,3. mA.nDalika
federalist N 1. sa.nghavAdI
federation N 1. sandhi,mela sabhA,2. sa.ngha,ma.nDala,3. rAjyo.n kA sa.nyoga,rAjya sa.ngha
fee N 1. phIsa,2. mehanatAnA,3. inAma,puraskAra,4. paTTA,jAgIra
fee VT 1. pAritoShika denA,mehanatAnA denA,majUrI denA,2. kirAye para lenA
feeble A 1. nirbala,kamajora,durbala,kShINashakti
feeble-̛ƨ?Ῠ A 1. adR^iDha,2. badalanevAlA
feed N 1. khAdya,bhojana,2. pashu kA khAdya,chArA
feed VI 1. bhojana karanA
feed VT 1. khilAnA,charAnA,2. pAlana karanA
feeder N 1. khilAne vAlA,pAlanahAra,poShaka,2. khAne vAlA,3. sahAyaka nadI
feel N 1. sparsha GYAna
feel VI 1. GYAta karanA,2. pIDita yA dukhI honA,3. sahAnubhUti rakhanA
feel VT 1. chhUnA,2. TaTolanA,3. mAlUma karanA,4. dukha uThAnA,5. parakhanA
feeling N 1. sparsha GYAna,2. anubhava,3. bodha,4. chhUnA,5. sahAnubhUti
feign VT 1. jhUTha kahanA,2. banAvaTa karanA,3. bahAnA karanA
felicity N 1. Ananda,sukha chaina
feline A 1. billI sA,mArjArIya
fell A 1. nirdayI,kaThora
fell N 1. khAla,charma
fellow N 1. sAthI,sa.ngI,hamajolI,2. jana,3. vishvavidyAlaya yA vidvatsamAja kA sabhya
fellowship N 1. sa.nga,maitrI,sAhacharya,melajola,2. milApa,3. bhAIchArA,4. vishvavidyAlaya Adi kA sabhya honA
felon N 1. aparAdhI,dveShI,abhiyukta,2. pApI
felonious A 1. duShTa,durAchArI,mahApApI,burA,2. jAna bUjha kara kiyA huA( aparAdha) ,3. aparAdhI
felony N 1. baDA pApa,aparAdha,baDA jurma,mahApApa
felt N 1. UnI kapaDA,nandA
female A 1. strI kA,strI jAti sa.nba.ndhI,straiNa
female N 1. strI jAti,aurata,mAdA
feminine A 1. strI varga kA,aurata sA,straiNa,2. komala,mulAyama,3. strI li.nga
fence N 1. gherA,ADa,chahAradIvArI,bADA,2. bachAva,rakShA kA sAdhana
fence VI 1. talavAra chalAnA sIkhanA,2. dvayarthaka yA sa.ndeha yukta uttara de kara sachchI bAta chhipAnA
fence VT 1. hAtA gheranA,banda karanA,2. bachAnA
fencing N 1. paTTebAjI,lakaDI yA talavAra phe.nkane kI kalA
fend VT 1. rokanA,2. ADa karanA,dUra karanA,3. bachAnA
fennel N 1. sau.npha
feral A 1. ja.ngalI,banailA,asabhya
ferment N 1. khamIra,ubAla,khalabalA
ferment VI 1. ubAla khAnA,2. halachala me.n honA,3. krodha me.n honA
ferment VT 1. josha denA,ubAlanA
fermentation N 1. ubAlanA,josha,ubAla,khamIra,sirkA,2. krodhita karanA
fern N 1. eka taraha kA paudhA,eka prakAra kA vR^ikSha
ferocious A 1. ja.ngalI,banailA,2. ati krUra,kaThora
ferocity N 1. ja.ngalIpana,niThuratA,2. nardayatA
ferret N 1. nevale kI jAti kA eka jAnavara
ferret VT 1. DhU.nDhanA,talAsha karanA,khojanA
ferrous A 1. lohe kA,2. lohe kI taraha
ferry N 1. pAra,ghATa,2. pAra le jAne vAlI naukA
ferry VT 1. nAva se pAra karanA
ferry-̆艎 1. mAjhI,mallAha,kevaTa,nAvika
fertile A 1. upajAU,phaladAyaka,2. adhika,prachura
fertility N 1. phaladAyakatA,upajAUpana,urvarApana
fertilize VT 1. upajAU karanA,phaladAyaka banAnA,bone ke yogya banAnA
fervent A 1. garma,2. utsuka,josha se bharA huA,utsAhI,3. chamakatA huA
fervently Adv 1. utsAha se,chAha se,2. ugratA se
fervour N 1. garmI,2. utsAha,chAva,3. vyagratA
fester N 1. pakA huA ghAva
fester VI 1. burA honA,saDanA,2. ghAva pakanA,3. galanA
fester VT 1. saDAnA,pakAnA
festival N 1. tyohAra,jyonAra,parva,utsava
festive A 1. utsava sa.nba.ndhI,2. mudita,prasanna,Ana.ndakArI
festivity N 1. utsava,2. badhAI,3. uchhAha
festoon VT 1. bandanavAra bA.ndhanA
fete N 1. tyohAra,parva,utsava,kArya,2. chhuTTI
fetter N 1. beDI,shrR^i.nkhalA,roka,bandhana
fetter VT 1. beDI DAlanA,ja.njIra me.n bA.ndhanA,2. rokanA,aTakAnA
fetus N 1. peTa kA bachchA,garbha
feud N 1. jhagaDA,laDAI,bakheDA,2. bhUmi kA adhikAra isa niyama para ki yuddha me.n svAmI kI sahAyatA kare
feudal A 1. jAgIra sa.nba.ndhI,2. phaujI naukarI ke badale kI milI huI( jAgIra) ,isa sa.nba.ndha kA
fever N 1. jvara,bukhAra,2. ativyAkulatA,utkaNThA
feverish A 1. jvara pIDita,UShNa,2. cha.nchala,utkaNThita
few A 1. thoDA,ine gine,do chAra
few Det 1. do chAra
fez N 1. turkI TopI,phu.ndedAra TopI
fiasco N 1. asaphalatA
fiat N 1. AGYA,hukma
fibre N 1. reshA,tAra,ta.ntu
fibrous A 1. reshedAra,ta.ntumaya,sUtramaya
fickle A 1. cha~nchala,chapala,2. adhIra,3. beThikAnA
fiction N 1. kalpita kathA,jhUThI kahAnI,2. jhUTha
fictitious A 1. nakalI,jhUThI,kalpita,banAvaTI
fiddle VT 1. sAra.ngI bajAnA,2. tuchchha bAto.n me.n lage rahanA
fiddler N 1. sAra.ngI bajAne vAlA
fidelity N 1. sachchAI,ImAnadArI,2. svAmi-bhakti,3. anurAga
fidget VI 1. kulabulAnA,vikala honA
fidgety A 1. bekala,bechaina,vyAkula
fiduciary A 1. vishvAsa sa.nba.ndhI,vishvAsa pada kA
fierce A 1. ja.ngalI,bhayAnaka,ati krUra,2. krodhI,Aga babUlA
fiery A 1. Aga sA,a.ngArA sA,lAla,krodhI,chamakatA huA
fife N 1. ba.nsI,bA.nsurI,muralI
fife VI 1. bA.nsurI bajAnA
fifteen Det 1. pandraha
fifteen N 1. pandraha
fifteenth A 1. pandrahavA.n
fifteenth N 1. pandrahavA.n
fifth A 1. pA.nchavA.n
fifth N 1. pA.nchavA.n
fiftieth A 1. pachAsavA.n
fiftieth N 1. pachAsavA.n
fifty Det 1. pachAsa
fifty N 1. pachAsa
fig N 1. a~njIra kA peDa yA phala,2. nirarthaka vastu,jha.njhI kauDI
fight N 1. yuddha,samara,laDAI
fight VI 1. laDanA,mArapITa karanA,kushtInA
fight VT 1. laDanA,yuddha karanA,yuddha karA denA
fighter N 1. yoddhA
figurative A 1. rUpavata,sAkAra,pratirUpI,rUpakAtmaka,lAkShaNika,dR^iShTAntarUpI,2. ra.ngIna,sundara,ala.nkR^ita
figure N 1. AkR^iti,DhA.nchA,rUpa,AkAra,Daula,2. chitra,3. mUrti
figure VI 1. sAmane AnA,2. chitra bananA,mUrti gaDhanA,2. shreShTha yA prasiddha prakaTa honA
figure VT 1. AkAra banAnA,chitra yA mUrti banAnA,bUTe kADhanA,2. gaNanA karanA
figure-ء??艎 1. jahAja para kA banA huA chitra,2. nAma mAtra kA netA yA sabhApati jisakA adhikAra na ho
figurehead N 1. jahAja para kA banA huA chitra,2. nAma mAtra kA netA yA sabhApati jisakA adhikArara na ho
filament N 1. sUta,reshA,nasa,ta.ntu,kesara
file N 1. lekhyapatra,misila,2. tAra kI natthI,3. sUchI,chiThThI,4. sainya shreNI,pa.nkti,5. retI,ra.ndA
file VT 1. shreNIvaddha yA natthI karanA,2. misila me.n shAmila karanA,3. sudhAranA
filings N 1. chUra,burAdA
fill N 1. mana bhara,bhara peTa,AtR^ipti
fill VT 1. pUrA karanA,bharanA,athAnA,nakashA pUrA karanA,2. Dhera lagAnA,3. pilAnA,4. DhAlanA,u.nDelanA
fillet N 1. sira para bA.ndhane kA phItA,choTIbanda,2. puThThe kA mA.nsa
filly N 1. ghoDe kI bachheDI,2. chhichhoDI laDakI
film N 1. philma,chalachitra,2. jhillI,jAlA,3. makaDI kA tAra,4. phUlI,mA.nDA,paradA,5. chitra lene kA mAdhyama,philma,6. paTala
filter N 1. chhalanI,sAphI,chhannA
filter VI 1. chhananA,rasanA,svachchha honA
filter VT 1. chhAnanA,nithAranA
filth N 1. kUDA,mailA,gandagI
filthy A 1. mailA,bhraShTa,apavitra,ashuddha,kutsita
fin N 1. machhalI kA para
final A 1. sunishchita,suniNIrta,nirNAyaka,2. pichhalA,AkhirI,antima
finally Adv 1. pIchhe,Akhira me.n,pariNAma me.n,a.nta me,4. pUrNa rUpa se
finance N 1. mAlagujArI,AmadanI,rAjakIya dhana,mAla,Aya,kara,kosha
finance V 1. pU.njI denA,rupaye paise kA prabandha karanA
financial A 1. mAlagujArI,AmadAnI sambandhI,dhana sambandhI,Arthika
financier N 1. pU.njI lagAnevAlA,sarakArI kara vA Ar vyaya kA karmachArI,rAjakoShAdhyakSha
finch N 1. eka chhoTI gAnevAlI chiDiyA
find VT 1. pAnA,milanA,2. jAnanA,GYAta karanA,3. hAtha laganA,prApta karanA
finding N 1. khoja,jo kuchha GYAta kiyA gayA ho
fine A 1. uttama,shreShTha,sundara,2. komala,mahIna,patalA,3. bhalA,achchhA,4. bhUShita,bhaDakadAra
fine N 1. jurmAnA,artha da.nDa
fine VT 1. artha da.nDa denA,jurmAnA karanA
fine VT 1. nirmala karanA,maila chhoDanA,2. chitrakArInA,shilpa kalA AdinA
finery N 1. sajAvaTa,TIpaTApa,ThATabATa,2. bhaTTI jisa me.n maila nithara jAtI hai
finger N 1. hAtha kI a.ngulI,a.ngula
finger VT 1. hAtha lagAnA,chhUnA,2. pha.nse honA
finish N 1. pariShkR^iti,samApti,anta
finish VT 1. pUrA karanA,samApta karanA
finite A 1. parimita,sImAbaddha
fir N 1. devadAra,sanobara
fire N 1. Aga,jalana,agni,2. utsAha,josha,3. krodha,4. topo.n kI bADha
fire VT 1. Aga lagAnA,sulagAnA,krodhita karanA,uttejita karanA,2. dAganA,chalAnA
fire-?Ϩ̨ N 1. topa,bandUka
firearm N 1. topa,bandUka
fireman N 1. Aga bujhAne vAlA
fireplace N 1. chUlhA,Aga rakhane kA sthAna
fireproof A 1. agnirodhaka,agnijita,Aga se na jalane vAlA,adAhya
fireside N 1. agni sthAna,chUlhA
fireworks N 1. AtishabAjI,agnikrIDA
firm A 1. dR^iDha,sthira,achala,majabUta,Thosa,kaDA
firmly Adv 1. majabUtI se,draDhatA se,jora se,sthiratA se,dhairya se
firmness N 1. majabUtI,dR^iDhatA,sthiratA,dhairya
first A 1. prathama,pahilA,sarva prathama,2. mukhya,pradhAna,3. pramukha,pratiShThita
fiscal A 1. rAjakoSha sambandhI,kara sambandhI,Arthika,dhana sambandhI
fiscal N 1. dhanAdhyakSha,khajAnchI
fish N 1. machhalI,matsya
fish VI 1. machhalI kA shikAra karanA,machhalI mAranA
fisherman N 1. machhuvA,mAhIgIra,dhI.nvara
fishery N 1. machhalI pakaDane kA vyavasAva yA sthAna
fishy A 1. machhalI ke sadR^isha,matsyayukta,bisA.ndA
fissure N 1. darAra,chheda,chIra
fist N 1. muThThI,ghU.nsA
fit A 1. ThIka,yogya,anurUpa,uchita
fit N 1. maroDa,bImArI kA chaDhAva,ai.nThana
fit VI 1. ThIka honA,yogya honA,sajanA,sohanA,phabanA
fit VT 1. ThIka karanA,anurUpa karanA,2. niyojana karanA
fitness N 1. yogyatA,auchitya,anurUpatA,anukUlatA
fitting A 1. uchita,yogya
fitting N 1. sAmAna,sAja,niyojya
five Det 1. pA.ncha
fix N 1. kaThinAI,sa.nkaTa,bha.nvarajAla
fix VI 1. sthira rahanA,honA
fix VT 1. dR^iDha karanA,gADanA,lagAnA,jaDanA,pakkA karanA
fixed A 1. sthira,dR^iDha,niyata,nirdiShTa,achala
fixture N 1. sthira vastu,sthAvara dravya yA sa.nrati,joDa,2. sthiratA,dR^iDhatA
fizz VI 1. sanasanAnA
flabby A 1. pilapilA,DhIlA,pichapichA,lachIlA
flag N 1. patAkA,dhvaja,2. paTiyA,3. eka prakAra kA jala me.n kA paudhA
flag VI 1. DhIlA yA udAsa honA,shaktihIna honA,utsAha hIna honA
flag VT 1. dhvajA Adi se sajAnA
flagrant A 1. jalatA huA,prasiddha,suprakAsha,nindanIya
flail VT 1. sA.nTa se pITanA
flake N 1. papaDI,TukaDA,2. parata,taha,3. himakaNa,4. chi.ngArI,5. DhA.nchA
flake VT 1. TukaDe TukaDe karanA,taha lagAnA
flambeau N 1. mashAla
flame N 1. jvAlA,A.ncha
flame VI 1. jalanA,dhadhakanA,krodha me A jAnA
flame VT 1. jalAnA,ukasAnA,uttejita karanA
flamingo N 1. eka taraha kI lAla chiDiyA,marAla
flank N 1. pakSha,kokha,bagala,kinArA,phaija kA bagalI hissA
flank VI 1. eka kinAre khaDA kiyA jAnA
flank VT 1. bagalI hisse para AkramaNa karanA
flannel N 1. phalAlaina
flap N 1. phlaipa,koI chIja jo DhIlI laTakatI huI ho,lolaka
flap VT 1. phaTaphaTAnA,jhADanA
flare N 1. chamaka,damaka,dhadhaka
flare VT 1. jhilani lAnA,damakanA
flash A 1. chamakadAra parantu nakalI
flash N 1. chamaka,chaudha
flash VI 1. chau.ndhanA,damakanA,chamakanA
flash VT 1. damakanA
flashy A 1. bhaDakIlA,ra.ngIlA,chaTakIlA,thoDI dera damakane vAlA,AsAra
flask N 1. shIshI,kuppI,bArUdadAna,sighaDA
flat A 1. sama,sApATa,chaurasa,chikanA,chapaTA
flat N 1. chaurasa maudAna,2. eka sA,barAbara kI chIja
flatten VTI 1. chaurasa karanA,chapaTA karanA yA honA
flatter VT 1. khushAmada karanA,chApalUsI karanA,phusalAnA,mithyA prasha.nsA karanA
flattery N 1. chATUtki,khushAmada,chApalUsI
flaunt VT 1. phaDaphaDAnA,akaDa kara chalanA,bhaDaka dikhAnA
flavour N 1. svAda,rasa,2. mahaka,sugandha
flavour VT 1. svAda denA,sugandha denA,svAdiShTa karanA yA sugandhita karanA
flawless A 1. doSharahita,anindanIya
flaw N 1. darAra,dhabbA,kala.nka,doSha,khoTa
flaw VT 1. taDakAnA,chaTakAnA,darAra karanA
flax N 1. sana,paTasana
flea N 1. pissU
fleck N 1. dhabbA,chittI
fleck VT 1. chittI DAlanA,pacharaNa karanA
fledge VI 1. uDane ke yogya ho jAnA
fledge VT 1. paradAra karanA,uDane yogya banAnA
fledgling N 1. chiDiyA kA bachchA,2. anubhavahIna manuShya
flee VI 1. bhAganA,haTa jAnA
flee VT 1. chhoDanA,dUra rahanA,bache rahanA
fleece N 1. bheDa kA Una,Una ke sadR^isha koI vastu
fleece VT 1. Una kataranA,mUDanA,nichoDanA,Una bichhAnA yA lagAnA
fleet A 1. vegavAna,teja,shIghragAmI
fleet N 1. jahAjo.n kA beDA,2. potAvalI
fleet VI 1. jaLI jAnA,bhAganA,champata honA
fleeting A 1. kShaNika,shIghra vyatIta honevAlA,asthira,asthAyI
flesh N 1. mA.nsa,goshta,AmiSha,AmiSha bhojana
fleshy A 1. moTA tAjA,sthUla,goshtadAra,mAsa.nla
flex VT 1. jhukAnA,lachAnA,moDanA
flexibility N 1. lachaka,namratA,chimaDApana,komalatA
flexible A 1. lochadAra,narma,mulAyama,lachakadAra,anuneya
flick VT 1. halake mAranA,chAbuka lagAnA,2. jhADanA,4. svachchha karanA
flicker VI 1. para mAranA,tilamilAnA,TimaTimAnA,jhilamilAnA
flier N 1. bhAganevAlA,palAyaka,bhAgA huA,2. jaLI chalane vAlA
flight N 1. uDAna,bhagAna,bhAganA,2. tIro.n kI bauchhAra
flimsy A 1. patalA,sUkShma,bodA,jhirajhirA,nirbala
flinch VI 1. haTanA,phiranA,hichakanA
fling N 1. pheka,phaTakA,2. bolI TolI,tAnA
fling VI 1. phekanA,lAtamAranA,bolI bolanA,tAnA denA
fling VT 1. phekanA,girAnA,bakheranA,mAranA,chhoDanA,harAnA
flint N 1. chakamaka patthara,2. eka prakAra kA nirmala chamakIlA shIshA
flippant A 1. bakavAdI,bakkI,batakkaDa
flirt N 1. jhaTakA,2. ha.nsI,tAnA
flirt VI 1. ha.nsI ThaThThA karanA,2. cho.nchale karanA
flirt VT 1. phe.nkanA,uchhAlanA,hilAnA,chalAnA,DolanA
flirtation N 1. chochalA,nakharA
float N 1. taurane vAlI vastu,beDA,Do.ngA
float VI 1. tairanA,bahanA,2. chalanA,idhara udhara phiranA,niruddeshya ghUmanA
float VT 1. tairAnA,bahAnA,pravAhita karanA,nA
flock VI 1. ikaThThA honA,ekatra honA
floe N 1. barpha kI tairatI chAdara,pAnI para bahatA huA barpha kA TukaDA
flog VT 1. koDe mAranA,be.nta lagAnA,2. bala naShTa karanA
flood N 1. bADha,sailAba,jalamaya,2. jvAra,jvAra kA chaDhAva,3. bAhulya,4. bahutAyata
flood VTI 1. bADha AnA,DubAnA,boranA,baha nikalanA
floor N 1. pharsha,jamIna,machAna,koThA
floor VT 1. pharsha banAnA,gacha karanA
flop VT 1. para phaDaphaDAnA,ekAeka girA denA
flora N 1. peDa paudhe,bana devI,2. kisI desha yA kAla kI kula vanaspati
floral A 1. vanaspati sa.nba.ndhI,2. puShpa sa.nba.ndhI
florid A 1. phUladAra,2. raktAbha,lAla susajjita,3. bhaDakIlA,chamakadAra
florist N 1. mAlI,2. phUlavAlA,3. phUlo kA adhyayana karane vAlA
flotilla N 1. beDA,jhAlara
flounder N 1. eka chhoTI samudrI machhalI
flounder VI 1. phaDaphaDAnA,chhaTapaTAnA,taDapanA
flour N 1. ATA,chUnA,maidA,sUjI
flour VT 1. ATA banAnA,panachakkInA,ATA pIsane kI chakkInA
flourish N 1. sajAvaTa,chamaka,bhaDaka
flourish VI 1. phalanA,baDhanA,bhAgyavAna honA
flourish VT 1. sushobhita karanA,sa.nvAranA,bUTe banAnA
flout VTI 1. chiDhAnA,bolI bolanA,anAdara karanA
flow N 1. pravAha,chaDhAva,jvAra,dhArA
flow VI 1. bahanA,pighalanA,DhalakanA
flower N 1. phUla,puShpa,kalI
flower VI 1. phUlanA,kaliyA.nnA
flowery A 1. phUladAra,phUlo.n se ladA,puShpamaya
fluctuate VI 1. DAvA.nDola karanA
fluctuate VT 1. laharAnA,ghaTanA baDhanA,utaranA chaDhanA,sthira na rahanA,hilanA
fluctuation N 1. asthiratA,anishchaya,laharo kI taraha utAra chaDhAva
flue N 1. chimanI,roshanadAna,dhuA.nlA
fluency N 1. vAkpaTutA,bahAva,chaTaka bolI
fluent A 1. suvaktA,vAkpaTu,dhaDAke ke sAtha bolane vAlA
fluently Adv 1. dhArApravAha,dhaDalle se,ve aTake,teja,vAkpaTutA ke sAtha
fluff N 1. ruI kA roA.n
fluid A 1. tarala,pAnI,rasa,drava padArtha,patalA,pAnI sA bahatA,DhIlA
fluke N 1. phAla,la.ngara kI noka jo pR^ithvI me gaDa jAtI hai
flurry N 1. havA kA jho.nkA,2. haDabaDI
flush N 1. ubAla,lAlI kI jhalaka,tamatamAhaTa,mu.nhapara kI lAlI
flush VI 1. phailanA,bahanA,lAla honA,gAla surkha honA,mukha tamatamAnA
flush VT 1. praphullita kara denA,lAla kara denA,2. dhonA,pavitra karanA
flute N 1. bA.nsurI,muralI
flutter N 1. phaDaphaDAhaTa,ghabarAhaTa
flutter VI 1. para phaDaphaDAnA,phaTaphaTAnA,taDapanA
flutter VT 1. ghabaDA denA,gaDabaDA denA
flux N 1. bahAva,pravAha
flux VI 1. bahanA,pighalanA
flux VT 1. pighalAnA,galAnA
fly N 1. makkhI,machchhara
fly VI 1. uDanA,bhAganA,bItanA,jaLI se bhAga jAnA
fly VT 1. uDA denA,bachA jAnA,katarAnA
flying N 1. uDAna,alpa samaya ke liye darshana yA bhe.nTa
foam N 1. phena,jhAga,2. kopa,krodha
foam VT 1. phena banAnA,jhAga uThAnA,2. krodhita karanA
foamy A 1. jhAga dAra,kaphadAra
fob N 1. ghaDI kI jeba,2. dhokhA
fob VT 1. dhokhA denA
focal A 1. nAbhIya,kendra kA,kendra sa.nba.ndhI
focus N 1. phokasa,ke.ndra,nAbhi,vaha bindu jahA.n kiraNe ikaThThI hotI hai.n
focus VT 1. ke.ndra me.n lAnA,kiraNe.n eka kendra me lAnA,kendra se kiraNa milAnA
fodder N 1. chArA,ghAsa,bhUsA
fodder VT 1. chArA denA
foe N 1. bairI,ripu,shatru,pratipakShI,virodhI
fog N 1. kuharA,kuhAsA
foible N 1. charitra doSha,avaguNa,naitika daurbalya
foil N 1. hAra,asaphalatA
foil VT 1. harAnA,vR^ithA karanA
foist VT 1. thopanA,chorI se yA anuchita rUpa se milA denA,milaunI karanA,asalI kara ke gale maDhanA
fold N 1. taha,2. bADA,3. samradAya,4. jhola
fold VT 1. doharAnA,taha karanA,3. lapeTanA,4. bADe me banda karanA
folder N 1. jo taha karatA hai
foliage N 1. pattiyA.n,pattiyo kA guchchhA
folio A 1. pholiyo,eka hI bAra moDe huye kAgaja kI
folio N 1. pholiyo,eka bAra moDA huA kAgaja kA tAva
folio VT 1. kitAba me pR^iShTha ke nambara DAlanA,2. nambaranA
folk N 1. loga,manuShya gaNa,AdamI loga
folklore N 1. kahAvata,gharelU kathA kahAnI,paurANika bAte
follow VI 1. pariNAma honA,phalasvarUpa honA,pIchhe AnA
follow VT 1. pIchhe pIchhe jAnA,sAtha jAnA,pIchhA karanA,pIchhe AnA
follow_ͥ?Ϩ-ƥס VI 1. nAka kI sIdha chale jAonA
follower N 1. adhIna chelA,anuyAyI,shiShya
following A 1. dUsarA,agalA,nIche kA,bAda kA
following N 1. chele,shiShya varga,anuyAyI varga
folly N 1. mUrkhatA,nAdAnI,aGYAnatA
foment VI 1. mUrkhatA karanA
fond A 1. mUrkha,aGYAna,mUDha
fondle VT 1. puchakAranA,lADa pyAra karanA
fondness N 1. pyAra,chAva,anurAga,prema,2. ruchI
font N 1. jala sa.nskAra kA jala rakhane vAlA pAtra
food N 1. AhAra,bhojana,khAdapadArtha
fool N 1. mUrkha,gAudI,aGYAna,jaDa,mUDha
fool VT 1. mUrkha banAnA,dhokhA denA,ThagAnA
foolhardy A 1. ati sAhasika,asAvadhAna,akkhaDa,utAvalA
foolish A 1. sUDa,bholA,mUrkha,buddhihIna
foot N 1. pA.nva,paira,paga
foot VI 1. chalanA,TahalanA
football N 1. pA.nva se khelane kA ge.nda
footing N 1. AdhAra,pA.nva rakhane kA sthAna,jaDa,nI.nva
footnote N 1. panne ke nIche kI TIkA
footprint N 1. paira kA chihna,pAda chihna
footstep N 1. paira kA chihna,2. padachApa
for N 1. bA.nkA,chhailA,alabelA,ra.ngIlA
for Prep 1. badale me,sthAna me,pratinidhi svarUpa se
for-ƥ?蘛ƨ?艎 1. muphta me.n,seta meta
forage N 1. chArA,dAnA
forage VI 1. chArA yA ghAsa kI khoja me ghUmanA
forage VT 1. lUTanA
foray N 1. dhAvA,AkramaNa,ekAeka chaDhAI
foray VT 1. dhAvA karanA
forbearance N 1. dhairya,sahanashIlatA,narmatA
forbid VT 1. manA karanA,varjanA,rokanA
force N 1. shakti,bala,jora
force VT 1. dabAnA,lAchAra karanA,vivasha karanA
forceful A 1. balavAna,puShTa
forceps N 1. chimaTA,dastapanAha,sa.nDAsI
forcible A 1. balavAna,puShTa
forcibly Adv 1. balapUrvaka,balAtkAra,bala se
ford N 1. uthalI jagaha,nadI,nAlA kA vaha sthAna jahA.n paidala pAra kiyA jA sake
ford VT 1. helanA,binA taire pAra chale jAnA
fore A 1. agra,2. pUrva,3. sAmane,4. Age kA
fore Adv 1. sAmane,2. pahale
forearm N 1. hAthakohanI taka,agra bAhu,pahu.nche se kohanI taka hAtha
forebode VT 1. bhaviShya kahanA,2. pahile se batalAnA yA jAnanA
foreboding N 1. pUrvAbhAsa,bhaviShya kI vipadAo ko pahile se jAna lenA,2. aniShTa darshana
forecast N 1. pUrvAnumAna,pUrvasUchanA,bhaviShyavANI,pahale se upAya karanA
forecast VT 1. pUrvasUchanA denA,bhaviShyavANI karanA,pahale se upAya karanA,2. Age se dekhanA
foreclose VT 1. rokanA,pratibandha lagAnA,manA karanA,2. banda karanA
foreclosure N 1. pratiba.ndha
forefather N 1. puraSha,2. bApa dAdA,pUrvaja
forefinger N 1. tarjanI
forefront N 1. sabase Age,saba se Age kA bhAga,bilakula sAmanA
forehead N 1. mAthA,lalATa
foreign A 1. bAharI,2. paradeshI,videshI,3. parAyA
foreigner N 1. paradeshI,videshI,2. pravAsI manuShya
foreman N 1. phoramaina,vaha AdamI jo dUsaro.n ke Upara rakkhA gayA ho,2. sarapa.ncha
foremost A 1. sarvaprathama,prathama,pahalA,2. pradhAna,3. saba se baDA
forerunner N 1. agravartI,2. Age jAne vAlA,3. aguA
foresee VT 1. anumAna lagAnA,Age se dekhanA,2. Age se sochanA
foreshadow V 1. pUrvalakShaNanA,pUrvAbhAsanA,pahale se prakaTa karanA
foresight N 1. agradR^iShTi,2. pUrva GYAna,3. dUradarshitA
forest N 1. ja.ngala,vana,kAnana,araNya
forestall VT 1. pahale se ghera lenA,pahale hI roka lenA,2. Age se mola le rakhanA,3. pahale se grahaNa karanA
forester N 1. vana rakShaka,vana adhikArI,ja.ngala kA aphasara,2. vanavAsI
foretell VT 1. pahile se batAnA,bhaviShyavANI karanA
forever Adv 1. sadaiva,sadA,chirakAla
forewarn VT 1. khavaradAra karanA,pahale se sacheta karanA,jatAnA,chetAnA
foreword N 1. prAkkathana,bhUmikA,prastAvanA
forfeit N 1. jabta kI huI vastu,2. daNDa,jurmAnA
forfeit VT 1. kho baiThanA,adhikAra chalA jAnA,2. jurmAnA denA,jabta honA
forfeiture N 1. daNDa,jurmAnA,2. apahAra,da.nDadAna
forge N 1. bhaTTI,2. lohArakhAnA,3. vaha sthAna jahA.n para kuchha banAyA jAye
forge VT 1. gaDhanA,3. dhokhA dene ke liye kisI vastu kI nakala karanA
forgery N 1. jAlasAjI,banAvaTa,jAla,kUTa rachanA
forget VT 1. bhUla jAnA,yAda na rakhanA,bisUranA,chitta se utAranA
forgetful A 1. bhulakkaDa,bhUla jAne vAlA,vismaraNashIla,2. asAvadhAna
forgive VT 1. kShamA karanA,2. chhoDa denA,mukti denA
forgiveness N 1. kShamA,2. mukti,chhuTakArA
forgiving A 1. kShamAshIla,dayAlu
fork N 1. kA.nTA,khAnA khAne kA kA.nTA
fork VI 1. vibhAjita honA,phUTanA,2. patti nikalanA
forlorn A 1. lAchAra,asahAya,2. khAlI,sUnA,ujADa
form VT 1. banAnA,2. DhAlanA,3. shikShA denA,sIkha denA,sadhAnA
formal A 1. aupachArika,niyamAnusAra,niyamAnurUpa,lokAchArI,vyavahArAnesArIra
formality N 1. shiShTAchAra,aupachArikatA,2. niyamAnurUpa bartAva,niyama pAlana
formally Adv 1. niyamAnusAra,yathAvidhi
formation N 1. banAvaTa,rachanA,sR^iShTi,2. utpatti
former A 1. pahalA,agalA,pahale varNana kiyA huA
formerly Adv 1. pahale,Age,pUrva kAla me
formidable A 1. vikaTa,durjeya,bhayAnaka,DarAvanA,2. sAhasa toDane vAlA
formula N 1. sUtra,niyama,vidhi,2. maryAdA
formulate VT 1. banAnA,vyavasthA karanA,2. vidhi se rachanA,3. sUtra rUpa me rakhanA
forsake VT 1. tyAga denA,chhoDa denA,bhUla jAnA
forswear VT 1. shapatha khA kara chhoDanA,shapatha khAkara asvIkAra karanA,2. jhUThI shapatha khAnA
fort N 1. koTa,gaDha,kilA
forth Adv 1. Age,2. bAhara
forthcoming A 1. AgAmI,2. Ane vAlA,3. AgamanashIla,4. nikaTa AtA huA
forthwith Adv 1. abhI,phaurana,tatkAla
fortification N 1. kilAvandI,koTa,gaDha banAne kI vidyA
fortify VT 1. dR^iDha karanA,majabUta karanA,2. kilAba.ndI karanA
fortitude N 1. dhairya,sAhasa,dR^iDhatA,dhIratA
fortnight N 1. pakha,2. pAkha,3. do saptAha
fortress N 1. gaDhI,koTa,kilA
fortress VT 1. AkramaNa se rakShA karanA,2. ADa karanA
fortuitous A 1. sa.nyogI,daivI,Akasmika
fortunate A 1. bhAgyashAlI,shubha,bhAgyavAna,saubhAgyavAna,daivashAlI
fortunately Adv 1. bhAgya se,saibhAgya se,sa.nyoga se,daivayoga se
fortune N 1. saubhAgya,sa.nyoga,honI,likhanI,bhAgya se mIlI huI vastu,2. dhana
forty N 1. chAlIsa
forward A 1. agalA,Age kI ora,2. agrastha
forward Adv 1. Age,sAmane
forward VT 1. baDhAnA,2. agrasarita karanA,bhejanA,Age ko chalatA karanA
foster A 1. dhAtreya,dUdha bhAI'
foster VT 1. pAlanA,dUdha pilAnA,khilAnA,pAlana poShaNa karanA,2. sahAyatA karanA
foul A 1. ashuddha,malina
foul VT 1. bigADanA,ga.ndA karanA
found VT 1. nI.nva DAlanA,banAnA,sthApanA karanA,DhAlanA
foundation N 1. nI.nva,2. sa.nsthA,3. sa.nsthApanA,nirmANa
founder N 1. sa.nsthApaka,pravartaka,nirmAtA
founder VI 1. DUbanA,gira jAnA,baiTha jAnA
foundry N 1. DhalAIkhAnA,DhAlane kA kAryAlaya
fountain N 1. sotA,phavvArA,3. utpatti sthAna
four Det 1. chAra
four N 1. chAra
fourfold A 1. chaigunA,chAraguNa,chAraguNA
fourteen Det 1. chaudaha
fourteen N 1. chaudaha
fourth A 1. chauthA
fowl N 1. pakShI,chiDiyA,murgA,murgI
fowl VT 1. chiDiyA mAranA,chiDayA pakaDanA
fowler N 1. chiDimAra,2. baheliyA,3. vyAdha
fox N 1. lomaDI
fracas N 1. mArapITa,upadrava,gulagapADA,da.ngA,phasAda
fraction N 1. a.nsha,TukaDA,kha.nDa,2. parchA,phUTa
fracture N 1. haDDI TUTanA,TUTa phUTa,2. darAra
fragile A 1. mulAyama,sahaja me TUTa jAne vAlA,bhurabhurA,phusaphusahA,bha.ngura
fragment N 1. a.nsha,kha.nDa,TukaDA,2. purajA,parchA
fragrance N 1. khushabU,sugandha,mahaka
fragrant A 1. khushabUdAra,mahakIlA,sugandhita,suvAsa
frail A 1. mulAyama,narma,kamajora,shaktihIna,durbala
frail N 1. kamajora,nirbalatA,2. khoTa,chUka,doSha
frame N 1. DhA.nchA,chaukhaTA,banAvaTa
frame VT 1. banAnA,gaDhanA,2. upAya karanA
framework N 1. chaukhaTA,kisI vastu kA DhA.nchA
franchise N 1. matAdhikAra,rAya dene kA adhikAra
franchise VT 1. matAdhikAra denA,chunAva me anumati dene kA adhikAra denA
frank A 1. spaShTavAdI,niShkapaTa,sApha,kharA,sachchA
frank VT 1. mukta karanA,2. binA mUlya chiThThI bhejanA
frankly Adv 1. sApha sApha,dila khola ke,spaShTa rUpa se
frantic A 1. vyagra,uttejita,dIvAnA,pAgala,matavAlA,unmatta,krodhommatta
fraternal A 1. bhAI sA,bhAI kA ,bhrAtrika,bhrAtrIya
fraternity N 1. bhAI chArA,bhrAtR^itva,sa.nsarga,birAdarI
fraud N 1. chhala,kapaTa,dhokhA,dagA
fraudulent A 1. adharmI,beImAna,kapaTI,chhalI
fraught A 1. ladA huA,bharA huA,bharapUra
fray N 1. laDAI,da.ngA
fray VT 1. DarAnA,jhagaDa kara taya karanA
freak N 1. lahara,uma.nga,jhalaka,2. sanakI,anUThA
freak VT 1. ra.nga bira.nga karanA
free A 1. svata.ntra,svAdhIna,mukta,2. muphta,niHshulka
free VT 1. svatantra karanA,chhuDAnA,chhoDanA
freedom N 1. svatantratA,AjAdI,svAdhInatA,mukti,abaddhatA
freehold N 1. jAgIra,tAlukA,muAphI jamIna
freely Adv 1. mukta bhAva se,binA roka Toka,khushI se,adhikatA se,svata.ntratA se,bahutAyata se,udAratA se
freeman N 1. svatantra manuShya,2. visheSha adhikAra prApta manuShya
freeze VI 1. jama jAnA,ThiThura jAnA,ThaNDA ho jAnA
freeze VT 1. jamA denA,ThiThurA denA
freezer N 1. phrIjara,himayantra
freight N 1. bojha,mAla,bhADA
freight VT 1. jahAja para mAla lAdanA
frenzy N 1. pAgalapana,sanaka,ummIda,bAvalApana
frequent A 1. aksara,bahudhA hone vAlA,bAra bAra hone vAlA
frequent VT 1. bAra bAra jAnA,bAra bAra AnA
frequently Adv 1. bahudhA,lagAtAra,aksara
fresco N 1. phresko,tAjI astarakArI para tasvIra khIchane kI eka vidhi
fresh A 1. nayA,nUtana,tAjA
freshen VI 1. tAjA honA
freshen VT 1. tAjA karanA,2. mIThA karanA
freshness N 1. shItalatA,2. navInatA,3. miThAsa,4. akShINatA
fret N 1. chiDhanA,kuDhanA,ghabaDAhaTa,2. krodha
fret VI 1. chiDhanA,khIjanA,kShubdha honA
fret VT 1. ala.nkR^ita karanA,ra.ngIna karanA,ragaDanA,ghisanA
friar N 1. tapasvI,sanyAsI,mahanta
friction N 1. ragaDa,ghisAva,gharShaNA
friend N 1. mitra,snehI,sahAyaka,pakSha samarthaka
friendly A 1. snehashIla,dayAlu,kR^ipAlu,mitravata
friendship N 1. maitrI,sneha,2. anugraha,3. sahAyatA
frigate N 1. laDAI kA jahAja
fright N 1. Dara,bhaya,sa.ntrAsa
frighten VT 1. DarAnA
frightful A 1. bhayAnaka,DarAvanI
frigid A 1. jamA huA,2. ThaNDA
frill N 1. jhAlara
frill VT 1. jhAlara lagAnA
fringe N 1. kinArA,sImA.nta,2. jhAlara,3. A.nchala
frisk VI 1. uchhalanA,nAchanA,kalola karanA
frisky A 1. khilADI,ra.ngIlA,cha.nchala
fritter VT 1. ga.nvAnA,TukaDe karanA
frivolous A 1. asAra,uthalA,tuchchha,ochhA,cha.nchala
fro Adv 1. dUra,2. pIchhe
frog N 1. meDhaka,dAdura
frolic N 1. cha.nchalatA,khelakUda,chapalatA
frolic VI 1. kilola karanA,iThalAnA
from Prep 1. se,kAraNa se,ora se
front N 1. Age,2. mAthA,lAlATa,mukha
front VTI 1. sAmanA karanA,2. sAmane honA
frontage N 1. agavADA,sAmanA,moharA
frontal A 1. sAmane kA,Age kA
frontier N 1. sivAnA,2. hada,sImA
frost N 1. pAlA,tuShAra
frosty A 1. ThaNDA,2. pAledAra
froth N 1. phena,jhAga,2. bekAma kI vastu
frown N 1. tevara,ghuDakI
frown VI 1. tevara chaDhAnA,bhau.n chaDhAnA,krodha karanA,ghuDakanA
frugal A 1. mitavyayI,bachAne vAlA,alpavyayI,2. mitAhArI
frugality N 1. mitavyayitA,kiphAyata,kamakharchI,alpavyaya,2. mitAhAritA
fruit N 1. phala,2. santAna
fruitful A 1. phalada,2. phaladAra
fruition N 1. upayoga,bhoga vilAsa,sukhAnubhava,2. saphalatA
fruitless A 1. phalahIna,niShphala,anupajAU,Usara
frustrate VT 1. nirAsha karanA,kuNThita karanA,harAnA,niShphala karanA,uDA denA,kATanA
frustration N 1. niShphalatA,2. nairAshya,kuNThA
fry N 1. machhalI ke bahuta chhoTe chhoTe bachche,2. bahuta sI chhoTI chhoTI vastuo kI Dhera
fry VT 1. talanA,bhUnanA,2. kavAba banAnA
fuel N 1. I.ndhana,jalAne vAlI vastu,2. uttejaka vastu,3. bhaDakAvA,4. garmI
fugitive A 1. bhagoDA,bhageDU,AvArA
fugitive N 1. bhAgA huA,bhagoDA,bhaggU,palAyaka
fulcrum N 1. AdhAra,Alamba,Teka
fulfill V 1. pUrA karanA,nibAhanA,sampUrNa karanA
fulfilment N 1. pUrNatA,siddhi,sa.ntR^ipti
full A 1. bharA huA,bharA pUrA,2. pUrA,pUrNa
full Adv 1. pUre taura para,pUrNa rUpa se
full N 1. pUrNa parimANa,sampUrNa,pUrNa dashA,2. kauDI kauDI adA karanA,chukatA karanA,3. bhara pAnA
full VT 1. kalapha denA,dhonA,2. unnati para honA,3. pUrAnA
fuller N 1. dhobI
fully Adv 1. pUrI taura se,pUrNatayA
fumble VI 1. anADIpana se karanA,2. TaTolanA,DhU.nDhanA
fume N 1. dhuA.n,bhApa,2. kopa
fume VI 1. bhApa hokara uDa jAnA,bhabhakanA,krodha karanA,kruddha honA
fun N 1. majA,Amoda janaka,khela,tamAshA,ThaThThA,dillagI,ha.nsI uDAnA,3. Amoda janaka honA
function N 1. prakArya,kAma,chAkarI,adhikAra,padavI,kArya
functionary N 1. padastha,ohadedAra,adhikArI
fund N 1. pU.njI,mUladhana,2. Aya dvAra,bha.nDAra,3. sa.nchita bha.nDAra
fundamental A 1. mUlabhUta,Avashyaka,maulika,buniyAdI,mUla tatva,sambandhI,tAtvika,gurutvayukta
fundamental N 1. nIva,AdhAra,mUla,sArabhUta
funeral A 1. kriyA karma sambandhI,a.ntyeShTi sa.nba.ndhI
funeral N 1. kriyA karma,shavadAha,mR^itaka kriyA
fungus N 1. kukuramuttA,khummI,dharatI kA phUla
funnel N 1. cho.ngA,nalI,dhu.nArA,dhuA.n bharane kI nalI
funny A 1. majedAra,khelavADI,hAsa janaka,kautuka kArI,dillagI bAja,tamAshe kA
fur N 1. phara,samUra,rovA.n,chhAla
furious A 1. gussA me.n,krodhI,Ape ke bAhara,pracha.nDa,jaLabAja
furlong N 1. pharalA.nga,eka mIla kA AThavA.n bhAga
furlough N 1. chhuTTI,avakAsha
furnace N 1. bhaTTI,bhADA
furnish VT 1. susajjita karanA,upaskR^ita karanA,2. juTAnA,pahu.nchAnA,3. bhaTTI para garama karanA,bhaTTI para chaDhAnA
furniture N 1. pharnIchara,mAla,asabAba,sAmAna
furrier N 1. samUra bechane vAlA
further A 1. Age,dUra kA,agalA,baDhatI kA,adhika
further Ad 1. aura dUra,Age
further VT 1. baDhAnA,protsAhana denA
furtherance N 1. sahAyatA,madada,protsAhana
furtive A 1. gupta,chorI kA,churAyA huA,chhipAte hue
fury N 1. kopa,krodha,pAgalapana
fuse VI 1. milanA,milA kara eka karanA,2. pighala jAnA,drava ho jAnA
fuse VT 1. milAnA,pighalAnA,galAnA,TighalAnA
fusillade N 1. topo.n kI bADha,bandUko.n kI bADha
fusion N 1. galana,dravaNa,pighalAva,sa.nlagana,2. ekIbhavana,samekana,mela,mishraNa
fuss N 1. bata.ngaDa,halachala,khaDabaDI,gulagapADA,kShIghratA
fuss VI 1. bata.ngaDa banAnA,gola mAla karanA,gula kapADA machAnA
futile N 1. vyartha,tuchchha,halkA,asAra,nirarthaka
futility N 1. halkA pana,tuchchhatA,asAratA
future A 1. bhaviShyata,agalA,honahAra,Ane vAlA,bhAvI
future N 1. AgAmI samaya,bhaviShya
fuzz VI 1. rU.nAnA,paramANu ho ke uDa jAnA
gab N 1. bakabaka,gapashapa,bakavAda
gab VI 1. barabarAnA,bakabaka karanA,gapashapa karanA
gable N 1. ghara kA konA,pAkha
gad N 1. barchhI kI noka,kudAlI,a.nkusha,sakhAnI
gad VT 1. idhara udhara phiranA,saira sapATA karanA,atyanta phailanA
gadfly N 1. DA.nsa,go machchhara
gag N 1. DATa,pratibandha,galA gho.nTa,ghA.nTI
gag VT 1. mu.nha banda karanA,chupa karanA,bolane na denA,galA gho.nTanA
gaily Adv 1. khushI se,ullAsa se,abhilAShA pUrvaka
gain N 1. prApti,lAbha,phala
gain VI 1. Age baDhanA,2. milanA,hAtha AnA,lAbha uThAnA,3. baDhanA,phailanA,unnati karanA
gain VT 1. pAnA,prApta karanA,kamAnA,paidA karanA
gait N 1. chAla,Dha.nga
gala N 1. dhUma dhaDAkA,tyohAra,utsava
galaxy N 1. AkAsha ga.ngA,chhAyA patha,i.ndra akhADA,2. prasiddha puruSho.n kI sabhA,jamaghaTa
gale N 1. A.ndhI,jho.nkA,jhakkaDa
gall N 1. pitta,2. kaTutA,3. chiDha,krodha,duShTa bhAva,4. kharo.ncha,ragaDa kA ghAva,ghisanA
gall VT 1. ragaDanA,ghisanA,kha.nrochanA,2. chheDanA,satAnA
gallant A 1. bhaDakIlA,ra.ngIlA,2. sAhasI
gallant N 1. chhailA,prItama,chAhane vAlA,rasika manuShya
gallery N 1. makAno ke bhItara jAne kA mArga,barAmdA,chhajjA,ra.ngamahala,2. chitrashAlA,prakampA
galley N 1. lambI nAva jo laggiyo se kheI jAtI hai,2. chhApane ke akShara baiThAne kA takhtA
galling A 1. pIDAkAra,dukhada,kaShTakAra
gallon N 1. gailana,parimANa visheSha
gallop N 1. sarapaTa dauDa,aisI savArI
gallop VI 1. sarapaTa dauDanA,tejI se chalanA
gallop VT 1. sarapaTa dauDanA
gallows N 1. phA.nsI kA takhtA,phA.nsI dene kI TikaThI,phA.nsI,prANadaNDa,2. pha.nAsI,dene yogya manuShya
galvanize VT 1. uttejita karanA,prerita karanA,vidyuta shakti yA bijalI kA asara pahu.nchAnA
gamble N 1. juA
gamble VI 1. juA khelanA,dA.nva para laganA
gamble VT 1. dA.nva para lagAnA,uDA denA
gambler N 1. juArI
gambling N 1. juA khelanA
game N 1. khela,lIlA,bAjI,AkheTa,2. shikAra,3. ThaThThA uDAnA
game VI 1. juA khelanA,2. shikAra karanA
gammon N 1. suara kI TA.nga,2. bisAta,chaupaDa kA takhtA,3. chhala,dhokhA
gamut N 1. rAga,svara
gander N 1. ha.nsa,2. bholA manuShya
gang N 1. dala,jatyA,gola,TolI
gangrene N 1. mA.nsa kA saDAva
gap N 1. chheda,darAra,shUnyatA
gap VT 1. darAra karanA,chheda karanA,2. kisI kI rakShA karanA
gape N 1. mu.nha kholanA,mu.nha bAnA,mu.nha phADane para mu.nha kI chauDAI
gape VI 1. mu.nha phADanA,jamhuAInA,2. ghUranA
garage N 1. gaireja,moTarakhAnA
garb N 1. kapaDA,vastra,pahanAvA,bAnA,veSha
garb VT 1. kapaDA pahanAnA,sajAnA
garbage N 1. kUDA,jUThana,koI mUlyahIna vastu,nirarthaka vastu
garble VT 1. vikR^ita karanA,bhraShTa karanA,apane matalaba kA chuna lenA,chhA.nTanA
garden N 1. phulavArI,bAga,udyAna,puShpa vATikA,bAgIchA
gardener N 1. mAlI,kAchhI
garland N 1. mAlA,hAra,gajarA
garland VT 1. hAra pahanAnA,gale me mAlA DAlanA
garlic N 1. lahasuna
garment N 1. kapaDA,vastra,poshAka
garment VT 1. vastra pahanAnA
garner N 1. ekatra,sa.ngraha,anAja kA godAma,kisI vastu kA koShAgAra
garner VT 1. anAja bharanA
garnet N 1. tAmaDA,yAkUta,raktamaNi
garnish N 1. AbhUShaNa,sajAvaTa
garnish VT 1. sa.nvAranA,sajAnA,ala.nkR^ita karanA
garret N 1. aTArI
garrison N 1. senA,kile yA nagara kI rakShA karane vAlI senA
garrison VT 1. morachA bandI karanA,rakShA ke lie kile me senA niyata karanA
garrulous A 1. jhakkI,gappI,bAtUnI
garter N 1. mojA bA.ndhane kA banda,paTTI,geTisa
gas N 1. gaisa,vAyu,havA,2. gaisa
gaseous A 1. gaisa kA sA,gaisIya,2. gaisa
gash N 1. gaharA ghAva
gash VT 1. gaharA ghAva karanA
gasp VI 1. hA.nphanA,dama lenA,sA.nsa lenA,2. AkA.nkShA karanA,3. marane paranA,mR^ityu ke nikaTanA
gastric A 1. peTa kA,aTharIya,udarasa.nba.ndhI
gate N 1. dvAra,phATaka,daravAjA
gatekeeper N 1. dvArapAla,dvArarakShaka
gather N 1. kapaDe kI taha,2. apanA pUrA bala lagAnA,3. thaka jAnA
gather VI 1. pariNAma nikAlanA,samajhanA,2. ikaThThA honA
gather VT 1. baToranA,ikaThThA karanA,2. taha karanA,lapeTanA
gathering N 1. bhIDa,jamAva,baTora,sabhA
gaudy A 1. bhaDakIlA,ra.ngIlA
gauge N 1. mApa,paimAnA,pramApaka,2. anumAna
gauge VT 1. nApanA,andAjA karanA,aTakala karanA,A.nkanA,thAha lenA
gaunt A 1. dubalA,patalA
gauntlet N 1. lohe kA dastAnA
gauze N 1. reshamI kapaDA,gAchha
gawk N 1. beDha.ngA yA lajIlA AdamI
gay A 1. magna,khusha,prasanna,2. chaTakIlA
gaze N 1. TakaTakI,avalokana,2. jo vastu TakaTakI bA.ndha kara dekhI jAya
gaze VI 1. ghUranA,tAkanA
gazelle N 1. mR^iga,hiraNa
gazette N 1. sarakArI gajaTa,2. niyata kAlika samAchAra patra,samAchAra patra
gazette VT 1. gajaTa me.n chhApanA,prakAshita karanA
gear N 1. sAmAna,kapaDe,2. sAja,bhUla,3. dA.ntedAra pahi.nyo dvArA sambandha,4. aujAra,ya.ntra
gelatin N 1. saresa,jAnavaro.n kI khAla galAkara banAI gI vastu
gem N 1. maNi,javAhara
gem VI 1. maNi lagAnA,maNi se bhUShita karanA
gender N 1. li.nga,sa.nGYAo me.n li.nga kA bheda,2. prakR^iti,jAti,visheSha kara li.nga bheda se
genealogical A 1. va.nshAvalI viShayaka,va.nsha kA
genealogy N 1. va.nshAvalI,va.nsha vR^itAnta,2. pIDhI,kula,va.nsha
general A 1. senApati,senAnAyaka,senAdhyakSha,chasUpati
general N 1. sAdhAraNa,sAmAnya,sArvatrika,sArvalaukika,avisheShaka,vyApaka
generalize VT 1. vyApaka banAnA,sAmAnyIkaraNa karanA,sAdhAraNa karanA,eka varga me.n sammilita karanA yA lAnA,2. pariNAma nikAlanA
generally Adv 1. prAya:,bahudhA,aksara,sAdhAraNatA se
generate VT 1. jananA,paidA karanA,utpanna karanA
generation N 1. pIDhI,sa.ntAna,aulAda,utpatti,va.nsha,2. yuga
generator N 1. jenareTara,janma dene vAlA,utpAdaka vastu,janaka
generic A 1. jAti kA,kula kA,jAtigata,vargIya
generosity N 1. udAratA,dAnashIlatA,audArya
generous A 1. dAtA,udAra,mahAtmA,dAnashIla
genesis N 1. utpatti,janma,va.nsha,2. IsAI dharma pustaka kA pahilA kANDa
genial A 1. karuNAmaya,prasanna,Annadakara,ruchira,dila pasanda
genital A 1. janana sambandhI,jananedrIya sa.nba.ndhI
genius N 1. sUkShma buddhi,yogyatA,guNavAna puruSha
genteel A 1. sushIla,sabhya,shiShTa,kulIna,lalita
gentle A 1. sushIla,sabhya,sIdhA,bhalA,namra,2. halkA,dhImA,3. dayAlu,bhadra,komala,sukumAra
gentleman N 1. bhadra puruSha,sabhya puruSha,bhalA puruSha,sujana,kulIna puruSha,shIlava.nta manuShya,Arya
gentleness N 1. bhalamanasAhata,komalatA,bhadratA,sukumAratA,saujanya
gentry N 1. kulIna loga,sharIpha AdamI
genuine A 1. amishrita,vishuddha,sachchA,vAstavika,asala,kharA
genus N 1. jAti,varga
geographical A 1. bhUgola sambandhI,bhaugolika
geography N 1. bhUgola,bhUgola vidyA,vaha vidyA jisame.n pR^ithvI aura usakI vastuo kA varNana ho,bhUgola kI pustaka
geology N 1. bhUtatva,bhUgarbhavidyA,vaha vidyA jisame.n dharatI yA usakI bhItarI vastuo kA varNana ho
geometry N 1. rekhAgaNita,bhUmiti,jyAmiti
germ N 1. killA,a.nkura,bIja,2. mUla,Adi,udgama
german A 1. jarmanI se,nikaTavartI nAtedAra
german N 1. jarmana desha kA nivAsI,jarmanI kI bhAShA
germinate VI 1. killA phUTanA,kaliyAnA,uganA,janmanA
germination N 1. udbheda,phuTAva,panapanA,vR^iddha,vikAsa
gestation N 1. garbha kAla,2. garbha me.n rakhanA
gesture N 1. bhAva,cheShTA,sa.nketa
get VI 1. milanA,lenA,pahu.nchanA,ho jAnA
get VT 1. pAnA,kamAnA,paidA karanA,prApta karanA,lAnA,2. sIkhanA,3. hAtha AnA,manA lenA,milA lenA,usakAnA,3. le jAnA,chale jAnA
ghastly A 1. mR^ityu sA,pIlA
ghost N 1. bhUta,preta,AtmA,jIva
ghostly A 1. pretarUpI,Atmika,bhUto ke sambandha kA
giant A 1. bahuta baDA,vishAla
giant N 1. deva,asura,daitya,dAnava,vR^ihatkAya,2. asAdhAraNa bala yA yogyatA kA manuShya
gibe N 1. tAnA,upahAsa,ThaThThA,bolI TholI
giddy A 1. chakkara lAne vAlA,ghUmatA huA,cha.npala,asAvadhAna,matta,alhaDa
gift N 1. dAna,bhe.nTa,arpaNa kI huI vastu,2. shakti,yogyatA
gift VT 1. visheSha guNa yA shakti pradAna karanA
gifted A 1. guNI,guNavAna
gig N 1. halkA,TamaTama,2. jahAja ke sAtha kI nAva,3. laTTU,phirakI,bi.ngI
gigantic A 1. bahuta baDA,bhArI,dIrdhAkAra,devo.n ke yogya
giggle N 1. ThaTThA,khillI
giggle VI 1. khilakhilAnA,phUhaDapane se ha.nsanA
gild VT 1. kalI karanA,chamakAnA,sonA Adi chaDhAnA
gilder N 1. mulammA pherane vAlA,sonA Adi chaDhAne vAlA
gill N 1. galaphaDA,2. Adha pAva kI lagabhaga kI eka a.ngrejI nApa,3. lolA,tAlU
gilt N 1. kalI kiyA huA,chamakadAra,sonA chaDhAyA huA
gin N 1. jina,sharAba,2. charkhI,ruI oTane kI kala,3. jAla,phandA
gin VT 1. ruI oTanA,binaulA nikAlanA,2. pha.nsAnA
ginger N 1. adarakha,so.nTha
gingerly A 1. sAvadhAnI se,dhIre se,Darate Darate
giraffe N 1. jirApha,aphrIkA kA chaupAyA jisakI agalI TA.nge pichhalI se lambI hotI hai,eka prakAra,kA U.nTa,chinnoShTra
gird VI 1. ha.nsInA,bolInA,ha.nsI karanA
gird VT 1. bA.ndhanA,lapeTanA,gheranA
girder N 1. shahatIra,dharaNI
girdle N 1. kamarabanda,peTI
girdle VT 1. peTI se kasanA,gheranA
girl N 1. laDakI,kanyA,bAlikA,2. avivAhitA yuvA strI,3. naukarAnI
girth N 1. kamara kI nApa,ta.nga peTI,gherA,kotalakasha
gist N 1. tAtparya,mUla Ashaya,sArA.nsha,bhAva
give VI 1. daba jAnA,galanA
give VT 1. denA,dAna karanA,2. batAnA,3. sau.npanA,de DAlanA,4. vichAraphala denA,5. anuGYA yA AGYA denA,6. upajAnA,paidA karanA
glacial A 1. barpha kA,haima
glad A 1. prasanna,magna,harShita
glad VT 1. prasanna karanA
gladden VT 1. prasanna karanA,khusha karanA,magna karanA
glade N 1. ja.ngala kA mArga,vanamArga
gladiator N 1. talavAra chalAne vAlA
glance VI 1. kiraNa DAlanA,jhalakanA,jagamagAnA,sa.nketa karanA,charchA karanA
gland N 1. gilaTI,gA.nTha,mA.nsapi.nDa
glare VI 1. chamakanA,damakanA,2. tIkShNa dR^iShTi se dekhanA
glaring A 1. chamakIlA,bhaDakIlA,pratyakSha,prakaTa,suspaShTa
glass N 1. kA.ncha,shIshA,2. darpaNa,2. pyAlA,kA.ncha kA glAsa,3. durabIna,chashmA,ainaka
glassy A 1. kA.ncha kA,kA.ncha sadR^isha,chikanA
glaze VT 1. shIshA lagAnA yA jaDanA,2. ghoTanA,3. luka pheranA,chikanA karanA,chamakAnA
glazier N 1. shIshA jaDane vAlA
gleam N 1. kiraNa,jyoti,chamaka
gleam VI 1. kiraNa DAlanA,chamakanA,jagamagAnA
glean VT 1. bInanA,baToranA,kaTane ke pIchhe jo kheta me paDA ho usako bInanA
glee N 1. Ananda,prasanantA,2. eka prakAra kA gAnA gIta
glen N 1. ghATI,darrA,gaDhA
glib A 1. chikanA,phisalatA huA,2. suvaktA
glide N 1. phisalAva,bahAva
glide VI 1. dhIme dhIme baDhanA,phisalanA,bahanA
glint VT 1. chamakanA
glisten VI 1. chamakanA,damakanA,jagamagAnA
glitter N 1. jhalaka,chamaka,dIpti
glitter VT 1. chamakanA,jhalakanA,2. bhaDakadAra honA
gloat VI 1. baDI chAha se dekhanA,burI dR^iShTi se TakaTakI bA.ndha kara dekhanA
globe N 1. globa,gola vastu,golA,ba.nDala,2. pR^ithvI
gloom N 1. a.ndherA,dhu.ndhakAra,2. ra~nja,udAsI,shoka,nirAshA
gloom VI 1. udAsa honA,2. malina honA,dhu.ndhalA honA
gloom VT 1. dhu.ndhalA karanA,nirAsha karanA
gloomy A 1. a.ndherA,dhu.ndhalA,udAsa
glorify VT 1. baDAI karanA,stuti karanA,prasha.nsA karanA,Adara karanA
glory N 1. kIrti,baDAI,pratApa,nAmavarI,gaurava,yasha
glory VI 1. prasanna honA,hulasanA,magna honA,2. shekhI mAranA
gloss N 1. chamaka,jhalaka,bhaDaka,kalapha,bAharI dikhAvaTa yA damaka
gloss VT 1. bAharI chamaka denA,mulammA karanA
glossary N 1. shabda koSha,abhidyAna,nidha.nTu
glossy A 1. chikanA,chamakIlA
glove N 1. dastAnA,hastrANa
glow N 1. dIpti,damaka,chamaka,tamatamAhaTa,tAva
glow VI 1. chamakanA,damakanA,2. tamatamAnA,jalanA,3. lAla honA
glue N 1. saresha
glue VT 1. saresha lagAnA,joDanA
glut N 1. bahutAyata,bharamAra
glut VT 1. bhakosanA,ThU.nsanA
gluten N 1. lasa,ATe kA lasa,lAsA
gnat N 1. machchhara,kuTakI,pissU
gnaw VT 1. kutaranA,dA.nta se kATanA,2. nAsha karanA,kShaya karanA
go VI 1. jAnA,chalanA,chAla baDhAnA,Age baDhanA,prachalita karanA
goad N 1. a.nkusha,A.nkusa,kojaka,Ara
goad VT 1. godanA,a.nkusa mAranA,ukasAnA,painA chubhonA
goal N 1. lakShya,ThikAnA,ghuDadauDa kA pAlA,abhiprAya,sImAnta
goat N 1. bakarA,bakarI
goatee N 1. bakare kI sI dADhI
gobble VT 1. jaLI khAnA,haDapa jAnA,bhakosanA,DakosanA
god N 1. Ishvara,parameshvara,paramAtmA,kartAra,devatA
godfather N 1. dharma shikShaka,guru,dharma pitA
godless A 1. nAstika,adharmI,duShTa,anIshvaravAdI
godmother N 1. dharma mAtA
godsend N 1. Ishvara kI bhejI huI vastu,Isha anugraha
goggle VI 1. A.nkha phADa phADa kara dekhanA,putalI pheranA,A.nkha mAranA,tirachhI chitavana karanA
going N 1. chAla,chalana,jIvana,jIvana yAtrA
gold N 1. sonA,ka~nchana,suvarNa,2. rupayA,paisA,sampatti
golden A 1. sunaharA,sone kA,2. chamakIlA,3. ati mUlyavAna
golf N 1. golpha,ge.nda aura Da.nDe kA eka khela
gong N 1. gha.nTA,ghaDiyAla
good N 1. kShema,kushala,bhalAI,hita,praphullatA,lAbha
good-?Ⴈ A 1. yatheShTa,puShkala
goodbye N 1. rAma rAma,vidA ke samaya kA salAma
goods N 1. asabAba,mAla,sa.npatti
gore N 1. rudhira,rakta pi.nDa,gADhA khUna,2. tribhujAkAra kalI
gore VT 1. bho.nkanA,tikonA kATanA,2. sI.nga mAranA
gorge N 1. pahADo me.n sa.nkarA patha
gorge VT 1. gale taka bharanA,jaLI jaLI khAnA
gorgeous A 1. bhaDakIlA,bhaDakAvadAra,UmdA,shobhAyamAna
gorilla N 1. vana mAnuSha
gory A 1. raktamaya,rakta se bharA huA
gospel N 1. susamAchAra,i~nchIla kA koI varNana,2. dharma shikShA,dharmasiddhAnta,satyatA
gossip N 1. gappI,gapashapa,charchA
gossip VI 1. vyartha bAtachIta karanA,gapashapa karanA
gouge V 1. gola baramAnA,rukhAnInA
govern VI 1. rAjya karanA,shAsana karanA
govern VT 1. sambhAlanA,shAsana karanA,praba.ndha karanA
governance N 1. shAsana,shAsana praNAlI,adhikAra
government N 1. sarakAra,adhikAra,shAsana,prabandha,shAsana kI ma.nDalI,amaladArI,rAjya
governor N 1. gavarnara,rAjyAdhikArI,hAkima,shAsaka,prabandhakartA
gown N 1. chogA,jAmA,2. laha.ngA,sAyA
grab VT 1. pakaDanA,lapakanA,jhapaTanA,chhInanA
grace N 1. Ishvara kI dayA,ishvarI prabhAva,2. kR^ipA,dayA,3. shiShTatA,sabhyatA,shobhA,4. bhojana ,karane ke pahale yA bAda kI prArthanA,DyUka yA pAdarI kI padavI
grace VT 1. sajAnA,shrR^i.ngAra karanA,AbhUShita karanA,2. mAna baDhAnA,3. kR^ipA karanA
graceful A 1. sushobhita,sundara,suDaula,sajIlA,yogya,chAru,subhaga
gracefully Adv 1. sundaratA se,uttamatA se,yogya rUpa se
gracious A 1. dayAlu,kR^ipAlu,dayAshIla,2. sundara,svarUpavAna
graciously Adv 1. dayAlutA se,kR^ipA se,kR^ipayA
grade N 1. pada,darjA,2. shreNI
grade VT 1. kramAnusAra rakhanA,shreNI baddha karanA
gradual A 1. kramika,niyamita,kramasha: chalane vAlA,barAbara aura dhImA
gradually Adv 1. dhIre dhIre,krama se,kramasha:,yathAkrama,hote hote
graduate N 1. graijueTa,snAtaka,vaha manuShya jisane vishvavidyAlaya me.n upAdhi pAI ho
graduate VI 1. upAdhi prApta karanA,vishvavidyAlaya kI parIkShA me.n saphala hone kI upAdhi pAnA
graduate VT 1. upAdhi denA,2. krama se chihna lagAnA,a.nshA.nkita karanA
graduation N 1. kramasha:vR^iddhi,kramAgati,krama se Age kI ora baDhAva
graft N 1. kalama,paibanda
graft VT 1. kalama lagAnA,paibanda lagAnA,2. eka me.n milAnA,milAnA
grain N 1. bIja,anna,anAja,dAnA,2. aNu,ravA,kaNa,3. eka bahuta chhoTI tola,eka DeDha rattI kI taula
gram N 1. chanA
grammar N 1. vyAkaraNa,shuddha bhAShA bolane kI vidyA,2. koI prArambhika kAma
grammatical A 1. vyAkaraNika,vyAkaraNa sa.nba.ndhI,vyAkaraNa kA
grand A 1. baDA,vishAla,vR^ihat,2. bhArI,baDhiyA,pratApI,bhavya,mahAn,mahA
grandeur N 1. baDappana,pratApa,mahimA,shobhA,mahatva
granite N 1. grenAiTa,kaDA patthara yA chaTTAna
grant VT 1. denA,mAna lenA,svIkAra karanA,siddha hone ke pahale hI svIkAra kara lenA
grape N 1. a.ngUra,dAkha
graph N 1. grApha,rekhA.nkita chitra
graphic A 1. rekhAchitrIya,2. suchitrita,sulikhita,suvarNita,uttama rIti se varNana kiyA huA
graphite N 1. graiphAiTa,pensila kA patthara
grapple N 1. pe.ncha,pakaDa,muThabheDa,gutthama gutthA,kushtI
grapple VI 1. bhiDa jAnA,kushtI laDanA,juTanA,guthanA
grapple VT 1. pakaDanA,hAthApAI karanA
grasp N 1. pakaDa,pa.njA,cha.ngula
grasp VT 1. pakaDanA,thAmanA,2. samajhanA
grasping A 1. lobhI,pakaDanevAlA,lAlachI
grass N 1. ghAsa
grassy A 1. ghAsadAra,ghAsa kA,triNamaya,2. harA
grate N 1. jha.njharI,a.ngIThI
grate VT 1. ragaDanA,ghisanA,2. burAdA karanA,chUrA karanA,3. krodhita karanA,khijAnA,4. ta.nga karanA
grateful A 1. kR^itaGYa,aihasAnamanda,manohara
gratefully Adv 1. kR^itaGYatA se,ruchira bhAva se
gratification N 1. Ananda,khushI,tR^ipti
gratify VVTa 1. santuShTa karanA,tR^ipta karanA,shAnta karanA
grating A 1. kaDA,kaThora,karkasha
grating N 1. jha.njharI,jAlI,salAkhe.n
gratis Adv 1. se.nta meta,bedAma,binA mUlya kA,dharmArtha me.n
gratitude N 1. dhanyavAda,kR^itaGYatA
gratuitous A 1. muphta,se.ntameta,dharmAtharka,2. apramANita
gratuity N 1. inAma,bhe.nTa,pradAna
grave A 1. ga.nbhIra,bhArI,guru
grave N 1. kabra,samAdhi
grave VT 1. khodanA,nakkAshI karanA
gravitate VI 1. ke.ndra kI ora khI.nchanA yA jhukanA,AkarShita honA
gravity N 1. gurutvAkarShaNa,gurutA,gurutva,ga.nbhIratA,bhArIpana,AkarShaNa shakti
gravy N 1. rasA,mA.nsa kA rasa
grazing N 1. charanA,charAnA,ghAsa khAnA,2. ragaDanA,thoDA chhIlanA
grease N 1. charbI
grease VT 1. chikanAnA,charbI lagAnA
greasy A 1. chikanA,charbIdAra,chikanAI me.n sanA huA
great A 1. baDA,pradhAna,visheSha,mahAna,mahatvapUrNa,vikhyAta,uttama
greatly Adv 1. atyanta,bahuta,2. vIratA se
greatness N 1. baDAI,mahimA,adhikAra,bhalamanasAhata,shreShThatA,mahatva,gurutva,baDappana
greed N 1. lAlasA,abhilAShA,lobha,lAlacha
greedy A 1. peTU,lAlachI,lobhI
green A 1. harA,2. tAjA,nayA,sphUrtimAna,3. kachchA
green N 1. harayAlI,harAra.nga,2. ghAsadAra maidAna,3. sAga bhAjI
greenhouse N 1. chhoTe peDo.n ko harA rakhane kA ghara
greet VI 1. milakara praNAma karanA
greet VT 1. namaskAra karanA,satkAra karanA,praNAma karanA,dhanyavAda denA
greeting N 1. namaskAra,praNAma,abhinandana,kushala ma.ngala pUchhanA
gregarious A 1. gallA yA jhu.nDa se sambandhita,sa.nghachArI
grenade N 1. bArUda se bharA huA golA
greyhound N 1. shikArI kuttA,tAjI kuttA
grief N 1. dukha,sa.ntApa,mAtama,shoka,pashchAtApa
grievance N 1. anyAya,vipatti,kaShTa,dukhahetu,hAni,ra.nja
grieve VI 1. ra.nja karanA,ronA,shoka karanA
grieve VT 1. shoka pahu.nchAnA,kalpAnA
grievous A 1. duHsaha,dukhadAI,kaShTakara,pIDAjanaka,ghora,dAruNa
grill VT 1. bhunanA,2. khijAnA,satAnA
grim A 1. bhayAnaka,DarAvanA,kurUpa
grimace N 1. dA.nta nikAlanA,mu.nha banAnA
grime VT 1. mailA karanA,gandA karanA,apavitra karanA
grin N 1. banAvaTI ha.nsI,khIsa,ha.nsI
grin VI 1. dA.nta nikAlanA,khIsa nikAlanA,dA.nta pIsanA,kichakichAnA
grind VI 1. pisa jAnA,teja ho jAnA,2. kisI kaThina kAma me.n jAnA,3. bahuta paDhanA
grind VT 1. pIsanA,chUrNa karanA,2. teja karanA,sAna chaDhAnA,3. satAnA
grinder N 1. pisanahArA,2. DADha
grip VT 1. pakaDanA
gripe N 1. pakaDa,dabAva,2. maroDa,pechisha
gripe VT 1. pakaDanA,2. maroDanA,kaShTa denA
grisly A 1. bhayAnaka,DarAvanI
grist N 1. ghAna,pisAna,2. lAbha
grit N 1. bhUsI,bAlU,2. AcharaNa,dR^iDhatA,sAhasa
gritty A 1. kurakurA,retIlA,kisakisA
groan N 1. Aha,hAya,karAhanA
groan VI 1. karAhanA,shoka manAnA,ra.nja karanA
grocer N 1. pansArI,kirAnA be.nchane vAlA,modI
grocery N 1. kirAne kA sAmAna,masAlA ityAdi kirAnA
groin N 1. kamara,ja.nghAnA,pe.nTa aura jA.ngha kA bIcha kA bhAga
groom N 1. sIsa,2. dulhA
groom VT 1. ghoDe kI dekharekha karanA,ghoDe ke kharairA karanA
groove N 1. nAlI,kaTI huI lakIra
groove VT 1. nAlI karanA,jhurrI DAlanA
grope VTI 1. TaTolanA,TohanA
gross A 1. bhaddA,khurakhurA,moTA,2. saba,pUrA,3. moTA,Thosa,4. ashlIla,nirlajjaburA,khoTA,5. baDI,bhArI,bhArI bhUla,6. baDA,Dhera,kula,sarva,7.12darjana,144sa.nkhyA
grotesque A 1. vilakShaNa,be mela,hAsyaprada,asa.ngata,viShama,beDha.ngA banA huA
grotto N 1. guphA,khoha
ground N 1. pR^ithvI tala,bhUtala,2. pR^ithvItala kA koI bhAga,bhUmikha.nDa,3. pR^ithvI,bhUmi,maidAna,4. sahArA,Teka,AdhAra,5. kAraNa
ground VI 1. Tika jAnA,dharatI se laga jAnA
ground VT 1. dharatI yA AdhAra para rakhanA,2. nI.nva DAlanA,sthApita karanA
group N 1. jhuNDa,samUha,pu.nja,samudAya
group VT 1. ikaTThA karanA,baToranA
grove N 1. ku~nja
grow VI 1. panapanA,jamanA,2. baDhanA,3. ho jAnA
grow VT 1. upajAnA,ugAnA,baDhAnA
growl N 1. gurrAhaTa,jhiDaka,TaraTarAhaTa,
growl VI 1. gurrAnA,TaraTarAnA
growth N 1. upaja,baDhAva,paidAvAra,phala,pariNAma,sa.nvR^iddhi,vikAsa
grubby A 1. ga.ndA,ghuna lagA huA,ghuna sa.nba.ndhI
grudge N 1. purAnA jhagaDA,IrShA,shatrutA,dushmanI
grudge VI 1. aprasanantA prakaTa karanA
grudge VT 1. aprasannatApUrvaka lenA yA denA,lAga rakhanA,IrShA karanA
gruesome A 1. kurUpa,DarAvanA,bhayAnaka
gruff A 1. kaDA,kaThora,rUkhA,bhArI
grumble N 1. baDabaDAhaTa
grumble VI 1. kuDakuDAnA,gunagunAnA,gurrAnA
grunt N 1. sUara kI bolI,guragurAhaTa,ghura ghura shabda
grunt VI 1. suara kI taraha ghau.n gho.n karanA
guarantee N 1. jamAnata,jimmedArI,jAmina,pratibhU
guarantee VT 1. jimmA lenA,jamAnata karanA,bImA karanA,pratibhU honA,vishvAsa dilAnA
guard N 1. chaukIdAra,2. khabaradArI,chaukasI,paharA,rakShA
guard VI 1. sacheta rahanA,chaukasa rahanA
guard VT 1. rakhavAlI karanA,bachAnA,paharA denA,rakShA karanA
guardian N 1. nigahabAna,rakShaka,sa.nrakShaka
gubernatorial A 1. gavarnara kA,gavarnara sa.nba.ndhI
guess VT 1. aTakala karanA,andAja karanA,anumAna karanA,bhA.npa lenA,tADa jAnA
guest N 1. atithi,pAhuna,mehamAna
guidance N 1. salAha,aguvAI,patA batalAnA,anushAsana,sa.nchAlana,shAsana
guide N 1. pathapradarshaka,rAha batAne vAlA,aguA
guide VT 1. aguvAI karanA,rAha batAnA,ThIka chalAnA
guild N 1. paraspara sahAyatA va rakShA karane vAlI maNDalI,samAja
guilt N 1. aparAdha,kasUra,jurma,doSha
guilty A 1. aparAdhI,mujarima,doShI
guinea N 1. ginnI,a.ngrejI asharphI yA mohara
guise N 1. veSha,sUrata,poshAka,rUpara.nga,AkAra
guitar N 1. giTAra
gulf N 1. khADI,gaDhA,ku.nDa,bha.nvara,baDA antara,vastu se jo bhara na sake
gull N 1. dhokhA,jAla,2. jo dhokhe me.n pha.nsa jAya
gull VT 1. ThaganA,chhalanA,dhokhA denA
gully N 1. nAlI,gaDhA
gulp N 1. nigalanA,ghU.nTa,kaura
gulp VT 1. lIla jAnA,gaTa karanA,nigalanA
gum N 1. go.nda,2. masUDA
gum VT 1. go.nda lagAnA,go.nda se joDanA
gummy A 1. chipachipA,lasalasA,go.ndadAra
gun N 1. topa,bandUka
gunner N 1. golandAja,topa chalAne vAlA
gunnery N 1. golandAjI,bandUka chalAne kI vidyA
gunpowder N 1. bArUda
gunshot N 1. golI kA ThappA yA mAra,golI kI pahu.ncha
gurgle VI 1. galala galala karanA,kalakala karanA,haDahaDa karanA,pAnI sA shabda karate hue bahanA
gush VI 1. baha nikalanA,nikala paDanA
gust N 1. havA kA jho.nkA,jhakorA,2. Avesha,uma.nga,Ananda
gusto N 1. visheSha svAda,utsAha,Ana.nda,Avesha,uma.nga,Ananda
gut N 1. a.ntaDI
gutter N 1. halaka,ka.nTha,2. pharame me.n pR^iShTha alaga karane vAlI lakaDI
gutter VT 1. chhoTI chhoTI nAliyA.n banAnA
guzzle VTI 1. bahuta khAnA pInA
gymnasium N 1. akhADA,da.ngala,vyAyAma kA sthAna
gymnast N 1. kasaratI,pahalavAna
gymnastics N 1. kasarata,vyAyAma
gypsum N 1. khariyA maTTi,mulAyama patthara
gyrate VI 1. ghUmanA,chakkara lagAnA
ha I 1. Aha,vAha vAha,hAya
habit N 1. Adata,Dha.nga,vyavahAra,2. rudhi,pravR^iti,chATa,chasakA,3. poshAka,vastra,2. dashA,gati,svabhAva,prakR^iti
habit VT 1. poshAka pahanAnA
habitable A 1. rahane ke yogya,nivAsanIya,nivAsa karane yogya,jisame.n raha sake
habitation N 1. ghara,makAna,gR^iha,nivAsa sthAna
hack A 1. kirAye kA,2. purAnA
hack N 1. chheda,ghAva,kATa,2. jihvA kI khaDakhaDAhaTa,2. kirAye kA TaTTU
hack VT 1. kirAye para denA,2. anuchita vyavahAra karanA
hackle N 1. ba.nsI kI makkhI,2. sana sApha karane kI ka.nghI,sana kI dhunakI,3. kachchA reshama,4. kalagI,shikhA
hackle VT 1. ka.nghI se sana sApha karanA,2. TukaDe TukaDe karanA
hackney N 1. kirAye kA ghoDA yA gADI
hackney VT 1. mAmUlI banA lenA,2. adhika prayoga karanA,3. kirAye kI gADI para le jAnA
haemorrhage N 1. rakta kA bahAva,shoNitastrAva
haft N 1. dastA,mUTha
haft VT 1. nI.nva pakkI karanA
haggard A 1. dubalA,mariyala,banailA,khaDabaDA
haggle VI 1. molabhAva karanA,jha.njhaTa karanA,bakheDA karanA
haggle VT 1. kachUmara karanA,chhoTe chhoTe TukaDe karanA,katarana karanA
hail N 1. olA,patthara
hail VI 1. patthara barasAnA,2. jayajayakAranA,shAbAshanA
hail VT 1. salAma karanA,namaskAra karanA,pukAranA
hair N 1. bAla,kesha,rovA.n
hairdresser N 1. bAla banAne vAlA,nAI,bAla sa.nvArane vAlA
hairy A 1. bAladAra,jhabarA
hale A 1. tandurusta,haTTA kaTTA,svastha
half A 1. AdhA,ardha,2. apUrNa
half N 1. AdhA bhAga,ardhA.nsha
hall N 1. baDA kamarA,2. dAlAna,pravesha mArga
hallow VT 1. pUjanA,pavitra karanA,pAka karanA
hallucination N 1. bhUla chUka,bhrama
halo N 1. tejoma.nDala,kuNDala,maNDala
halt N 1. paDAva,ThaharAva,2. la.ngaDAhaTa
halt VT 1. paDAva DAlanA,ThaharAnA,2. la.ngaDAnA
halter VI 1. pakaDanA,rassI se bA.ndhanA
halve VT 1. AdhA karanA,do TukaDe karanA
ham N 1. rAna,jA.ngha,kUlhA,puTTA
hamlet N 1. puravA,gA.nva,kheDA,TolA
hammer N 1. hathauDA,ghana,mArataula,mau.ngarI
hammer VT 1. mAranA,pITanA,kUTanA,gaDhanA
hammock N 1. jhUlanA,khaTolA,nAviko.n kI jhUlanI,khATa,palanA
hamper N 1. TokarA,TokarI
hamper VT 1. satAnA,pha.nsAnA,ulajhAnA,2. beDI DAlanA
hand N "1. hAtha,hasta,2. ghaDI kI suI,3. kAma karane vAlA,4. ora,pakSha,5. sulekha,likhAvaTa,6. adhikAra,vasha, "
hand VT 1. denA,sau.npanA,pahu.nchAnA
handcuff VT 1. hathakaDI pahanAnA
handicap N 1. kamajorI,2. eka prakAra kI ghuDadauDa
handicap VTI 1. visheSha aDachana yA rukAva DAlanA
handicraft N 1. hastashilpa,hastavyApAra,shilpakarma,hathauTI
handiwork N 1. hAtha kA kAma,shilpakarma
handkerchief N 1. rumAla,a.ngochhA
handle N 1. dastA,mUTha
handle VT 1. hAtha lagAnA,chhUnA,2. prabandha karanA,3. varNana karanA
handsel N 1. bayAnA,buhanI,sAI kA rupayA
handsome A 1. sundara,surUpa,2. udAra,uchita,dAtA
handy A 1. taiyAra,prastuta,2. kushala,kArIgara,kAma kA,nipuNa,3. sughaDa,suvidhA kA
hang N 1. laTakAnA,2. DhAla,utAra
hang VTI 1. TA.nganA,laTakAnA,2. phA.nsI denA
hank N 1. lachchhA,pechaka,kukaDI
hanker VI "1. lAlasA karanA,chAhanA, nA"
haphazard A 1. sa.nyoga kA,Akasmika
haphazard Adv 1. sa.nyoga se,daivayoga se,akasmAta
haphazard N 1. daivayoga,daiva ghaTanA
hapless A 1. abhAgA,benasIba
happen VI 1. A paDanA,ho jAnA,TUTa paDanA,bItanA
happily Adv 1. sukha se,saubhAgya se,Ananda se
happiness N 1. Ananda,sukha,saubhAgya
happy A 1. khusha,bhAgyavAna,saubhAgyashIla,sukhI,phalAphUlA,harA bharA,sAna.nda,dhanya
harangue N 1. varNana,vAkya,vaktR^itA
harass VT 1. ta.nga karanA,satAnA
harbinger N 1. aguA,harakArA,agradUta
harbour N 1. bandaragAha,bandarasthAna,rakShA kA sthAna,ThikAnA,Ashrama
harbour VT 1. sthAna denA,Ashraya denA,sharaNa denA
hard A 1. kaDA,sakhta,kaThina,bhArI,mehanata kA,shramasAdhya
hard Adv 1. pAsa,nikaTa
harden VTI 1. kaDA karanA yA honA
hardly Adv 1. mushkila se,kaThinatA se
hardware N 1. lohe pItala Adi kI vastue.n
hardy A 1. sAhasI,bahAdura,shUravIra poDhA,dR^iDha
hare N 1. kharagosha,kharahA,sussA
harem N 1. janAnakhAnA,mahalasarA,strIgR^iha,kalatravAsa,anta:pura
hark VI 1. sunanA
harlequin N 1. bhA.nDa,masakharA,ThaThola,nakalachI
harm N 1. nukasAna,ghATA,hAni,choTa
harm VT 1. nukasAna karanA,choTa pahu.nchAnA,hAni pahu.nchAnA,chheDanA,satAnA
harmful A 1. nukasAna pahu.nchAne vAlA,hAnikAraka,apakArI
harmless A 1. hAnikAraka nahI.n,niShpApa,nirupadrava,bechoTa,nirdoSha,bholA,sIdhA
harmonic A 1. ekatAla sa.nba.ndhI,anurUpa,surIlA,samasvara
harmonious A 1. suDaula,sughaDa,samAna,anurUpa,ekasA,2. surIlA,samasvara
harmonize VTI 1. milanA,anurUpa honA yA banAnA,anukUla honA,svara se svara milanA yA milAnA
harmony N 1. eka tAla,eka laya,mela,anurUpatA,avirodha
harness N 1. jIna,ghoDo kA sAja sAmAna
harness VT 1. jotanA,mAja chaDhAnA
harp N 1. bIna
harp VI 1. bIna bajAnA
harpoon N 1. barchhI,ballama
harrier N 1. kharahe kA shikAra karane kA kuttA,luTerA
harrow VT 1. satAnA,du:kha denA,2. pahaTAnA,he.ngA pheranA
harry VT 1. lUTanA,satAnA
harsh A 1. khurakhurA,kaThora,kaDuA,anabhAvanA,karkasha,aruchikara,apriya,kaDA
harshness N 1. khurakhurApana,sakhtI,kaThoratA,kaDuApana
hart N 1. mR^iga,hiraNa,bArahasi.nhA
harvest N 1. anAja kATane kA samaya,2. phasala,paidAvAra,upaja
harvest VT 1. kheta kATanA,anna kATanA,upaja ekatra karanA
harvester N 1. anAja kATane vAlA,anAja kATane kA ya.ntra
haste N 1. jaLI,shIghratA,vega,utAvalI,phurtI,haDabaDI
hasten VTI 1. dauDanA,chalAnA,jaLI karanA
hastily Adv 1. jaLI se,phurtI se,vega se,shIghratA pUrvaka
hasty A 1. phurtIlA,jaLabAja,utAvalA
hat N 1. Topa
hat VT 1. Topa se DhakanA
hatch N 1. senA,2. soye hue bachche,jhola,vyA.nta
hatch VTI 1. senA,a.nDe phoDanA,bachche nikAlanA,2. sochanA,upAya karanA
hatchet N 1. kulhADI,basUlA
hate N 1. ghR^iNA,baira,droha
hate VT 1. ghR^iNA karanA,baira rakhanA
hateful A 1. ghinaunA,ghR^iNA karane ke yogya,kutsita,garhita
hatred N 1. napharata,aruchi,dveSha,baira,ghR^iNA,aprIti,virodha
haughty A 1. ghamaNDI,aha.nkArI,DhITha,dhR^iShTa,gustAkha
haul VT 1. khI.nchanA,ghasITanA,2. jahAja kA mArga badalanA,3. naukArohaNa karanA
haunt N 1. aDDA,akhADA,Ane jAne kA sthAna,baserA
have N 1. mAla asabAba
have VT 1. rakhanA,pakaDanA,2. prApta karanA,pAnA,3. jarUrata paDanA,Avashyaka ho jAnA
haven N 1. bandaragAha,bandara sthAna,jahAjo ke Thaharane yA rakShA karane kA sthAna,2. Ashraya,sharaNa sthAna
havoc N 1. ujADa,tahasa nahasa,tabAhI,naShTatA,pralaya,vinAsha,vidhva.nsa
hawk N 1. bAja,shikarA
hawk VI 1. khakhAranA,khA.nsanA
hawk VT 1. pherI lagAnA,bechate phiranA,pherI lagAkara be.nchanA,2. bAja se shikAra karanA
hawker N 1. pherIvAlA,kho~nchevAlA,paikAra
hay N 1. sUkhI ghAsa
hazard N 1. daivagati,sa.nyoga,2. jokhima,khatarA
hazard VT 1. khatare me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA
hazardous A 1. jokhima kA,bhayahetuka,daivAdhIna
haze N 1. kuharA,dhundha
hazel A 1. bhUrA
hazel N 1. supArI kA sA vR^ikSha
hazy A 1. dhundhalA,kohare dAra
he Pron 1. vaha,usane
head N 1. sira,shIrSha,mastaka,2. saradAra,mAlika,pradhAna,manuShya,3. AdamI,rAsa,4. mastiShka,dimAga,buddhi,samajha,5. mukhya viShaya
head VTI 1. aguvAI karanA,rAha batAnA,saradAra honA,2. hukUmata karanA,shAsana karanA
headache N 1. saradarda
heading N 1. kisI lekha kA viShaya vAchaka jo saba se Upara rahatA hai,madda,saranAmA,shIrShaka,khAnA
headlong Adv 1. sara ke bala,be soche samajhe,a.ndhAdhundha
headquarters N 1. kendrasthAna,sadara mukAma,pradhAna kAryAlaya
headstrong A 1. haThI,mu.nhajora,aDiyala
heady A 1. nashIlA,teja,utAvalA,pracha.nDa
heal VTI 1. cha.ngA karanA,ghAva ko bhara lAnA,achchhA honA,bharanA
healer A 1. ArogyasAdhaka,ArAma karane vAlI,rogahara,shA.ntikara
healer N 1. cha.ngA karane kA kAma,chikitsA,pratikAra
health N 1. ta.ndurustI,ArogyatA,svAsthya
healthful A 1. ta.ndurusta,puShTa,svastha,bhalA cha.ngA,2. svAsthyaprada,cha.ngA karane vAlA,Arogyakara
healthy A 1. ta.ndurusta,bhalA cha.ngA,niroga,2. Arogya kara,svAsthya ke liye hitakara,3. guNakArI
heap N 1. Dhera,aTAlA
heap VT 1. Dhera lagAnA,ikaTTA karanA
hear VTI 1. sunanA,shravaNa karanA,kAna lagAnA,dhyAna denA,2. ( mukaddamA ityAdi) anusandhAna karanA,vichAra karanA,3. gupta sa.ndesha pAnA
hearing N 1. sunavAyI,shravaNa,2. dhyAna,3. peshI,vichAra,anusa.ndhAna
hearken VT 1. kAna lagAkara sunanA,dhyAna denA
hearsay N 1. charchA,hUhA,sunI huI bAta,aphavAha
hearse N 1. murdA le jAne kI gADI
heart N 1. hR^idaya,dila,2. dilerI,sAhasa,3. bIcha kA bhAga,gUdA,4. bheda,chhipI bAta,gupta artha
heartily Adv 1. dila se,jI se,mana khola ke,hArdika rUpa se
heartless A 1. be dila,mana marA huA,utsAha hIna,nirdaya
hearty A 1. hArdika,sachchA,hR^idaya se,dilI,2. jorAvara,haTTA kaTTA,baladAyaka,balavAna
hearty N 1. jorAvara,haTTA kaTTA,baladAyaka,balavAna
heat A 1. tApa,garmI,uShNatA,2. uttejanA,pracha.nDatA,Avesha,sa.nkShobha
heat VT 1. garma karanA,usakAnA,bhaDakAnA,uttejita karanA,2. garma honA,kruddha honA
heath N 1. jhADI,eka phUla kA vR^ikSha jisakA jhADU banatA hai,2. jhADIdAra maidAna,jhADa khaNDa,vIhaDaZ
heave N 1. Tha.nDI sA.nsa,sUjana,ubakAyI
heave VTI 1. uThanA,2. phe.nkanA,3. Tha.nDI sA.nsa lenA
heaven N 1. gagana,AkAsha,2. svarga,vaiku.nTha,3. parameshvara
heavenly A 1. svargIya,baiku.nThI,divya,uttama,antarikSha sa.nbandhI
heavily Adv 1. bojha se,shrama se,kaThinatA se,2. udAsI se,duHkha se
heavy A 1. guru,bhArI,bhAravata,2. kaThina,dukhada,bojha sA,3. ladA huA,bhArayukta,4. udasa,manda,dhImA
hectic A 1. Adata yA svabhAva sa.nbandhI,2. kShayI,tapedika kA
hector N 1. phaDaphaDiyA,ta.nga karane vAlA manuShya
hedge N 1. bADA,kA.nTo.n yA jhADI kI TaTTI
hedge VT 1. bADA banAnA,gheranA,chhipAnA,TaTTI se ADa karanA
hedgehog N 1. seI,kA.nTedAra ja.ngalI chUhA,chAhI
heed N 1. dhyAna,khyAla
heed VT 1. dhyAna denA,khyAla karanA
heel N 1. eDI,eDa
heifer N 1. bachhiyA,khosara,kalora
height N 1. U.nchAI,uchchatA,2. choTI,parAkAShThA,shikhara,3. padavI,sImA
heighten VT 1. U.nchA karanA,sudhAranA,baDhAnA,chamakAnA,unnati denA
heinous A 1. ghora,burA,dAruNa,atiduShTa,kaDuA
heir N 1. vArisa,uttarAdhikArI
heiress N 1. vArisa( strI) ,rAjaputrI,uttarAdhikAriNI
heirloom N 1. mAla asabAva jo uttarAdhikArI ko mile
hell N 1. yamaloka,naraka,adholoka
hellish A 1. narakI,yamalokI,nArakIya,2. naTakhaTa,duShTa,utpAtI
helm N 1. patavAra,karNa
helmet N 1. lohe kA Topa,shirastrANa
help N 1. sahAyatA,madada,upakAra,sahArA,ArAma,Ashraya
help VT 1. sahAyatA karanA,madada denA
helper N 1. madada gAra,sahAyaka,upakAraka
helpful A 1. sahAyaka,upakArI,upayogI
hem N 1. magajI,goTa,kinArA
hem VT 1. magajI lagAnA,goTa lagAnanA,2. gheranA
hemisphere N 1. golArdha,AdhA golA
hemlock N 1. eka viShailA paudhA
hemp N 1. paTuA,sana,bhA.nga
hen N 1. murgI
hence Adv 1. yahA.n se,aba se,isa kAraNa se,isa jagaha se,isa vajaha se,ataH,ateva
henceforth Adv 1. aba se,isa samaya se,isa ke pashchAta
henchman N 1. naukara,chAkara,ki.nkara,TahaluA
her Pron 1. ( strI vachaka) vaha,use,usa ko,usa kI
herald N 1. agradUta,elachI,Age Age pukAranevAlA rAjadUta,dauDanevAlA
herb N 1. jaDI,bUTI
herbal A 1. jaDI bUTI sambandhI
herculean A 1. atyanta balavAna,ati prabala,2. ati kaThina,dussAdhya
herd N 1. samUha,jhuNDa,yUdha
herd V 1. ikaTThA honA,jhuNDa banAnA
herdsman N 1. charavAhA,pashupAlaka,gallAvAna,gopAla,gaDeriyA
here Adv 1. idhara,isa jagaha,yahA.n,isa sthAna para,isa dashA me.n
hereabout Adv 1. yahI.n kahI.n
hereafter Adv 1. Age,isa ke bAda,bhaviShya me.n
hereby Adv 1. isa se,isa kAraNa se,isa ke dvArA
hereditary A 1. paitrika,maurUsI,bapautI kA,para.nparAgata
heredity N 1. va.nsha,para.nparA,bapautI
herein Adv 1. isa me.n
heresy N 1. vidharma,viruddha mata,matAntara
heretic N 1. svadharmabhraShTa,kachche mata kA dhAraNa karane vAlA,dharma virodhI,vidharmI
heretical A 1. kachche mata kA dhAraNa karane vAlA,dharma virodhI,vidharmI,svadharmabhraShTa
heritage N 1. bapautI,mIrAsa,rikthadAya
hermit N 1. yogI,vairAgI,yatI,araNya vAsI
hermitage N 1. Ashrama,kuTI
hernia N 1. a.nDakosha baDha jAne kA roga,a.ntra vR^iddhi
hero N 1. shUravIra,bahAdura,sUramA,2. nAyaka,kathA puruSha
heroic A 1. vIra,shUratA yukta,vIratA kA,shUratA kA,vIra viShayaka
heroine N 1. vIrA.nganA,bahAdura aurata,vIra strI,2. nAyikA
heroism N 1. bahAdurI,vIratA,shUratA,pauruSha,parAkrama
heron N 1. vagulA
herpes N 1. ga.nja,dAda,khAja
herring N 1. eka prakAra kI machhalI
hers Pron 1. ( strI vachaka) vaha,use,usa ko,usa kI
herself Pron 1. apane tI,khuda,svaya.n
hesitancy N 1. duvidhA me.n paDanA
hesitate VI 1. sandeha karanA,ruka jAnA,hichakichAnA,Thahara jAnA,duvidhA me.n paDanA,tutalAnA
hesitation N 1. sandeha,duvidhA,jhijhaka,sa.nshaya,anirNaya,svarabha.nga
hew VT 1. kATanA,chhA.nTanA,gaDhanA,banAnA
hey-?ͨ N 1. yauvana kI mattatA,javAnI kI uma.nga
hiccup N 1. hichakI
hide N 1. khAla,chamaDA
hide VI 1. chhipanA,gupta rahanA
hide VT 1. chhipAnA,gupta rakhanA
hideous A 1. bhayAnaka,DarAvanA
hierarchy N 1. hAirArkI,anukrama,tAratamya,2. svarga dUta samUha vA pada,2. purohitAdhipatya,paramArthaka rAjya
high A 1. U.nchA,unnata,uchcha,2. shreShTha,uttama,baDA,3. maha.ngA,4. balavAna,bahuta bhArI,pracha.nDa
high Adv 1. bahuta,nihAyata,nipaTa
highland N 1. U.nchI jamIna,unnata bhUmi,pahADI desha,pArvatya desha
highly A 1. bahuta,nihAyata,nipaTa
highness N 1. U.nchAyI,2. rAjA mahArAjA logo.n kI padavI yA upAdhi
highway N 1. hAIve,Ama rAstA yA saDaka,baDI saDaka,rAja patha
hilarity N 1. Ana.nda,ullAsa,prasannatA,chuhala,AhlAda
hill N 1. pahADI,parvata,TIlA,DU.ngara
hilly A 1. pahADI,parvatamaya,parvatIya,U.nchA nIchA,viShama
hilt N 1. mUTha,kabjA,talavAra kI muThiyA
him Pron 1. use,usa ko
himself Pron 1. vaha svaya.n,khuda,Apa,apane tI.n
hind A 1. pichhavADe kA,pichhalA
hind N 1. hiraNI,bArahasi.nhI
hinder VT 1. rokanA,aTakAnA,aDachana DAlanA
hindrance N 1. ADa,roka Toka,aTakAva,bAdhA,pratirodha,vighna
hinge N 1. kulAbA,kabjA,ghUla,dvArasandhi,2. vaha jisa para koI vastu chale yA nirbhara rahe
hinge VTI 1. kulAbe lagAnA,chUla lagAnA,2. aTakanA,nirbhara honA,ThaharanA
hint N 1. ishArA,sa.nketa,saina
hint VT 1. ishArA karanA,sa.nketa karanA,jatAnA,saina mAranA
hip N 1. kUlhA,chUtaDa
hire N 1. kirAyA,bhADA,majadUrI,bhR^itya,mehanatAnA
hire VT 1. bhADe para rakhanA,2. ghUsa denA
his Pron 1. usakA,apanA
hiss N 1. phuphakAra,susakAra
hiss VTI 1. phuphakAranA,susakAranA
historian N 1. itihAsakAra( lekhaka) ,itihAsa kA likhanevAlA,itihAsa lekhaka
historic A 1. aitihAsika,itihAsa sa.nbandhI,itihAsa me likhA huA
history N 1. itihAsa,tavArIkha
histrionic A 1. nATaka sa.nbandhI,nATakIya
hit N 1. mAra,Takkara,2. sa.nyoga,daivaghaTanA
hit VTI 1. mAranA,TakarAnA,laga jAnA
hitch N 1. pakaDa,ADa,roka,hichaka,pratirodha
hitch VI 1. pha.nsa jAnA,aTakanA,2. aTaka kara chalanA
hitherto Adv 1. aba taka,yahA.n taka
hive N 1. chhattA,2. makkhiyo.n kA jhu.nDa,3. bhIDa kA sthAna,bhIDa,kAma karane vAlo.n kA samUha
hive VTI 1. chhatte me.n ikaTThA karanA,sa.nchaya karanA,2. dala bA.ndha kara rahanA
ho I 1. hau,huta
hoar A 1. sapheda bAla kA,bUDhA
hoard N 1. gA.nja,Dhera,pu.nkShI,koSha,khajAnA
hoard VT 1. chupake chupake joDanA,baToranA
hoarse A 1. bhArI yA baiThI huI avAja vAlA,rUkhe svara kA,baiThe hue gale ke svara kA,phaTI AvAja vAlA,besurA,shrutikaTu
hoary A 1. palita kesha,sapheda chhoTe chhoTe bAla vAlA,2. bhUrA,sapheda,dhavalA
hoax N 1. dhokhA,chhala,ha.nsI kA chhala
hoax VT 1. dhokhA denA,buttA denA
hobble N 1. la.ngaDAhaTa
hobble VT 1. la.ngaDAnA,bhaTakakara chalanA
hobby N 1. habI,dila pasanda khela yA kAma,priya vastu yA kArya,2. lakaDI kA ghoDA
hockey N 1. hAkI kA khela,Da.nDe aura ge.nda kA khela
hodgepodge N 1. khichaDI,nAnA dravya samUha
hoe N 1. kudAlI,phAvaDA,khurpA
hog N 1. sUkara,varAha
hoist N 1. asabAba chaDhAne yA uThAne kI phala,2. dhvajA,jhaNDA
hoist VT 1. uThAnA,chaDhAnA,phailAnA,phaharAnA
hold N 1. pakaDa,Teka,avala.nbana,2. jahAja kA pe.ndA
hold VI 1. pakaDanA,rakhanA,pAnA,thAmanA,dharanA,samAnA,dhAraNa karanA,rakShA karanA,grahaNa karanA,2. rAya honA,jAnanA,samajhanA,3. mananA,4. sabhA karanA
hold-?Ȩ VT 1. sa.nbhAlanA
holder N 1. pakaDane vAlA,rakhane vAlA,adhikArI,dastA,A.nkaDA,kalama
holding N 1. paTTA,TIke kI bhUmi,2. adhikArI
hole N 1. chhidra,chheda,bila,kandarA,guhA
hole VT 1. bila me bhagA le jAnA,bila khodanA,chheda karanA,doSha lagAnA
holiday N 1. tyauhAra,chhuTTI,utsava kA dina
holiness N 1. pavitratA,dhArmikatA,2. popa kI padavI,bhagavana
hollow A 1. khokhalA,polA,khAlI,2. jhUThA,mithyA,asAra
hollow N 1. gaDhA,kandaka,vivara,guhA,ka.ndarA
holly N 1. eka vR^ikSha jo sadA harA rahatA hai
holocaust N 1. homa,Ahuti,bali jisa ko jalA de
holster N 1. khola,savara kI bandUka vagairaha rakhane kI thailI
holt N 1. ja.ngala,2. pahADI
holy A 1. nirdoSha,pavitra,pAka,bhakta,dharmAtmA,sAdhu
homage N 1. satkAra,sevA,pUjA,shraddhA,sammAna,bhakti
home Adv 1. ghara kA,gR^ihya,2. sAdA,grAmya,ashiShTa
home N 1. ghara,desha,gR^iha,janmabhUmi
homeless A 1. binA ghara bAra kA,nirAshraya
homely A 1. gR^ihya,ghara kA sA,2. sAdA,ashiShTa,grAmINa,asabhya,rUkhA
homesteader N 1. rahane kI jagaha,ghara aura chAro.n tarapha ke makAna
homeward Adv 1. ghara ko,ghara kI ora
homicidal A 1. hi.nsaka,manuShya vadha sa.nbandhI,manuShya ghAtaka
homicide N 1. nara hatyA,manuShya vadha,manuShya hatyA,2. manuShya ghAtaka,narahatyA kArI
homily N 1. dhArmika upadesha,dharmaviShayaka vAkya,dharma vAkya
homogeneous A 1. sajAti,eka hI prakAra kA,eka sA,sajAtIya,savarNa
hone N 1. sillI,sAna lagane kI patharI
honest A 1. sachchA,kharA,ThIka,ImAndAra,nyAyya,uchita,niShkapaTa
honesty N 1. sachchAI,ImAndArI,kharApana,prAmANikatA,shuddha bhAva,nyAyikatA,satyatA
honey N 1. madhu,shahada
honey VT 1. mIThA karanA
honeybee N 1. madhu makkhI
honeycomb N 1. madhu kA chhattA,shahada kA chhattA,madhu koSha
honeycomb VT 1. chheda karanA,chhidra kara denA,naShTa karanA
honeymoon N 1. hanImUna,Ana.ndamAsa,vivAhAntara dAmpatya sahavAsa kA prathama mAsa,vivAha ke bAda kA pahalA mahInA
honorarium N 1. mAnadeya,shukarAnA,alpadravya jo kisI kArya ke liye mehanatAnA kI jagaha diyA jAve
honorary A 1. sammAnadAyaka,kIrtikara,Adara sa.nbandhI,avaitanika,alAbhakara
honour N 1. mAna,Adara,pUjA,pratiShThA,gaurava,khyAti,baDhAyI,2. eka sammAna sUchaka upAdhi,shrImAn,hujUra,janAba
honourable A 1. Adara satkAra ke yogya,pUjanIya,AdaraNIya,mAnanIya
honourably Adv 1. Adara sahita,bhAgyapUrvaka,sammAna sahita
hood N 1. kanaTopa,oDhanI,pichhauDI,2. phaNa,3. Topa,4. gADI kI chhatarI
hoof N 1. khura,suna
hook N 1. A.nkaDA,kA.nTA,kulAvA
hook VT 1. pha.nsAnA,kA.nTe se pakaDanA,jAla me.n pakaDaZnaA,aTakAnA
hooligan N 1. guNDA,badamAsha
hooliganism N 1. guNDAgirI,badamAshI
hoop N 1. gherA,halakA,chakkara,kuNDA
hoot N 1. ullU kI bolI,2. dhatakara,tiraskAra sUchaka chillAhaTa
hoot VT 1. dhatakAranA,lUlU yA hUhU karanA,2. ullU kI bolI bolanA
hop N 1. kUda,phA.nda,uchhAla,2. eka prakAra kA paudhA jo sharAba banAne me.n kAma AtA hai aura isa kA phala
hop VT 1. eka TA.nga ke bala chalanA,phudakanA
hope N 1. AshA,AsarA,vishvAsa,Ashvasana,ummIda,bharosA
hope VT 1. bharosA karanA,ummIda karanA,ummIda honA,AshA karanA,chAhanA
hopeful A 1. AshAnvita,AshApUrNa,AshAjanaka,honahAra
hopeless A 1. nirAsha,AshAhIna,nA ummIda,hatAsha
hopelessness N 1. nairAshya,nA ummIdI,lAchArI,nirAshA
hopper N 1. kudakkaDa,2. phudakane vAlA kIDA,pati.ngA,3. nala jisa me.n hokara anAja chakkI me.n pahu.nchatA hai
horde N 1. phirane vAle loga,dala,giroha,sampradAya
horizon N 1. kShitija,AkAsha kA gherA,AkAshavR^ita,dik maNDala,AkAshagarbha maNDala
horizontal A 1. kShaitija,AkAshavR^ita ke samAnA.ntara,paTa,barAbarapaDA samasthAna,barAbaragirA samasthAna
horn N 1. sI.nga,shru.nga,2. kIDe kI bhU.nka,3. narasi.nghA,pyAlA
hornet N 1. lakherI,varra
horny A 1. sI.nga kA,sI.nga sa.nbandhI,2. sI.nga ke sadR^isha,kaDA,kaThora,nirdaya
horrendous A 1. janma kuNDalI,janma patrI
horrible A 1. bhayAnaka,bhaya.nkara,DarAvanA,bhIShaNa
horrid A 1. bhayAnaka,bhaya.nkara,DarAvanA,bhIShaNa
horrify VT 1. DarAnA,bhayabhIta karanA
horror N 1. ka.npaka.npI,baDA Dara,bhaya,trAsa,santrAsa
horse N 1. ghoDA,ashva,turaga,2. risAlA,savAra
horseman N 1. ghuDasavAra,ghuDachaDhA,savAra,ashvAroha
horsepower N 1. harsapAvara,ashvabala,utanA jora jisase 55 pau.nDa eka seka.nDa me.n dasa phuTa uThAyA jA sake
horticulture N 1. bAga bAnI,udyAna vidyA
hose N 1. paitAvA,mojA,jA.nghiyA
hosiery N 1. moje ityAdi
hospitable A 1. mehamAnanavAja,pathika kA Adara karane vAlA,atithi pUjaka,satkAra shIla
hospital N 1. aspatAla,auShadhAlaya,chikitsAlaya,davAghara
hospitality N 1. mehamAnadArI,atithi sevA,atithi satkAra
host N 1. mehamAnadArI karanevAlA,bhojanadAyI,bhaTiyArI,2. senA,phauja,3. bahuta se,bhIDa
hostage N 1. bandhaka,sharIrabandhaka,jamAnata me.n diyA huA AdamI
hostel N 1. chhAtrAlaya,chhAtrAvAsa
hostess N 1. mehamAnadArina,vaha strI jo pathiko.n kA satkAra karatI hai,bhaTiyArina
hostile A 1. viparIta,virodhI,pratikUla,shatrutAkArI
hostile N 1. vairI,shatru,dushmana
hostility N 1. vaira,virodha,shatrutA,lAga jhagaDA
hot A 1. garma,tapta,UShNa,teja,2. utsuka,kAmI
hotbed N 1. kyArI,bAga kI kyArI jo chhoTe paudhau.n ke lagAne ke liye gobara vagairaha DAlakara garma kI jAtI hai,2. shIghra vR^iddhi kA upayukta sthAna
hotel N 1. hoTala,sarAya
hough N 1. pashu kI pichhalI TA.nga kA jA.ngha se milA huA joDa
hound N 1. shikarI kuttA
hound VT 1. lalakAranA,hulakAranA,ubhAranA,shikAra karanA,khadeDanA
hour N 1. gha.nTA,ghaDI
hourglass N 1. bAlU ghaDI,reta ghaDI
hourly A 1. hara gha.nTA,ghaDI ghaDI,bahudhA
hours N 1. gha.nTe,kAma ityAdi kA niyata samaya
house N 1. gR^iha,bhavana,ghara,mahala,2. gharAnA,va.nsha,kula,3. vyavasthApaka a.nga,sabhA,4. koThI,kArakhAnA
house VT 1. ghara me basAnA,ghara me rakhanA,2. makAna denA,Ashraya denA,3. sa~nchaya karanA
household A 1. gR^ihasthI kA,parivAra sa.nbandhI
household N 1. gharAnA,kula,kuTu.nba,parivAra,2. ghara bAra,gR^ihasthI
housekeeper N 1. gR^ihastha,makAnadAra,gharabArI
housewife N 1. ghara vAlI,gR^ihiNI,makAna kI mAlakina
housing N 1. ghara,sharaNa,2. jIna posha,ghoDe kA sAja,jhUla
hover VI 1. maDarAnA,para mAranA,Asa pAsa phiranA
how Adv 1. kaise,kisa taraha,kisa prakAra,kisa kAraNa se,kisa dashA me.n,kisa avasthA me.n,kitanA
however Adv 1. tathApi,phira bhI,to bhI,yadyapi,parantu,jo ho,aisA hone para bhI,kitanA bhI,kama se kama
howitzer N 1. eka prakAra kI chhoTI bandUka
howl N 1. bhau bhau.n,kuttA yA bheDiye kI bolI
howl VT 1. bhU.nkanA,gurrAnA
hub N 1. pahiye kI nAha
hubbub N 1. balavA,shoragula,hulipADA,gaugA,pukAra,haDabaDI
huckster N 1. bisAtI,pherI vAlA
huddle N 1. bhIDa,ghAla mela,jamaghaTA,jhuNDa
huddle VI 1. jaLI me.n milA denA,jaLI karanA,bhIDa karanA
hue N 1. ra.nga,2. chillAhaTa,3. hA.nka,pukAra,gula gapADA
huff N 1. tAva,krodha
huff VT 1. phulAnA,krodhita karanA,ta.nga karanA,chiDhAnA
huffy A 1. krodhI,krodhana shIla,duHshIla
hug N 1. Ali.ngana,goda,dAva,chipaTa
hug VT 1. chhAtI se lagAnA,pyAra karanA,pAsa rakhanA
huge A 1. baDA bhArI,bahuta baDA,bR^ihata,vishAla,sthUlakAya
hulk N 1. purAne jahAja kA koThA
hull N 1. chhilakA,bakkala,2. purAne jahAja kI koTI yA pe.nda
hum N 1. bhinabhinAhaTa,gunagunAhaTa
hum VT 1. gunagunAnA,bhinabhinAnA
human A 1. manuShya kA,mAnavIya,mAnuShika
humane A 1. dayAlu,kR^ipAlu,komala svabhAva kA
humanely Adv 1. kR^ipA pUrvaka,dayAlutA se,namratA se
humanism N 1. manuShya kA svabhAva,manuShyatva,dayA
humanity N 1. manuShya jAti,2. dayA,manuShya jAti kA svabhAva,manuShyatva,bhalamanasAhata
humble A 1. namra,sadA,abhimAnarahita,vinIta,dIna
humble VT 1. nIchA dikhAnA,vasha me.n karanA,abhimAna miTAnA
humbly Adv 1. dInatA se,adhInatA se,Ana mAna chhoDakara
humbug N 1. dhokhA,chhala,gaDa baDa,makara,pAkhaNDa,2. chhaliyA,dhokhA dene vAlA
humdrum A 1. manda,susta,mUrkha,mUDha,siDI,nIrasa,Ana.ndahIna
humdrum N 1. manda,susta,mUrkha,mUDha,siDI,nIrasa,Ana.ndahIna
humid A 1. gIlA,sarda,tara,nama
humidity N 1. sIla,tarI,gIlApana,namI
humiliate V 1. nIchA karanA,dabAnA,darpamardana karanA,aha.nkAra toDanA
humiliation N 1. dInatA,darpamardana,mAnahAni,vinItatA
humility N 1. namratA,dInatA,agarva
humorist N 1. parihAsa shIla manuShya,ThaTholiyA,laharI,hAsyaprada kahAnI likhanevAlA
humorous A 1. manamaujI,dillagI bAja,ha.nsoDA,majAkiyA,hAsakara,parihAsashIla,sarasa
humour N 1. tarI,ArdratA,2. balagama,jala,rasa,3. chiDachiDhAhaTa,jhaka,ugra svabhAva,4. ha.nsI,dillagI,buddhi,5. manovR^itti,mana kI lahara,bhAva,svabhAva,ruchi,jhukAva
humour VT 1. mAna rakhanA,santuShTa rakhanA
hump N 1. kUbaDa,2. kubaDA
hunch N 1. ubhADa,sUjana,phUlana,gA.nTha,kUbaDa
hunch-ʸ賨 N 1. kubaDA manuShya
hundred N 1. sau,saikaDA,shata
hundredth A 1. sauvA.n,shatA.nsha
hundredweight N 1. lagabhaga savA mana kA taula
hunger N 1. bhUkha,kShudhA,2. prabala AkA.nkShA,tR^iShNA
hunger VI 1. bhUkhA honA
hungrily Adv 1. bhUkha se,2. besabrI se
hungry A 1. bhUkhA,kShudhA pIDita,2. khAU,lAlachI,3. kShudhA sUchaka
hunt N 1. shikAra,ahera,mR^igayA,AkheTa,pIchhA,talAsha
hunt VT 1. shikAra karanA,DhU.nDhanA,pIchhA karanA
hunter N 1. shikArI,AkheTaka
hunting N 1. shikAra khelanA,mR^igayA
huntsman N 1. shikArI,vyAdha
hurdle N 1. bAdhA,TaTTI,TaTTara
hurdle VT 1. bAdhA DAlanA,TaTTI lagAnA,banda karanA
hurl VT 1. uchhAlanA,phe.nkanA
hurrah N 1. vAha vAha,jaya jaya,shAbAsha
hurricane N 1. a.ndhaDa,baDI bhArI A.ndhI,tUphAna
hurriedly Adv 1. jaLI se,shIghratA se
hurry N 1. shIghratA,jaLI,tejI
hurry VT 1. jaLI karanA,nA
hurt N 1. choTa,ghAva,nukasAna,hAni
hurt VT 1. duHkha denA,choTa pahu.nchAnA,hAni pahu.nchAnA
hurtful A 1. nukasAna pahu.nchAnevAlA,hAnikAraka
hurtle VT 1. TakarAnA,dhakkA lagAnA,jaLI chalanA
husband N 1. pati,bhartA,svAmI,nAtha
husband VT 1. kama kharcha se chalAnA,thoDe vyaya se chalAnA,2. jotanA
husbandry N 1. gR^ihasthI,alpavyaya,kisAnI,khetI,kR^iShi karma
hush A 1. chupa,chupa chApa,shA.nta,khAmosha
hush N 1. chuppI,shA.nti,khAmoshI
hush VT 1. chupa karanA,sunasAna karanA,shA.nta karanA,2. chupa rahonA,khAmosha honA,shA.nta rahonA
husk N 1. chhilakA,chhAla,vakkala
husk VT 1. kUTanA,pachhoranA,bhUsI utAranA
husky A 1. bhUsI bharI huI,2. sUkhA,shuShka,rUkhA,virasa
hustle VT 1. DhakelanA,dhakkA denA,dhakkApela karanA
hut N 1. jho.npaDI,kuTI
hutch N 1. sandUka,pi~njarA,parAta,lagana
hybrid A 1. varNasa.nkara,nija,bhinna bhinna jAtiyo.n kA,dvijAti
hybrid N 1. varNasa.nkara,nija,bhinna bhinna jAtiyo.n kA,dvijAti
hydra N 1. bahuta siro.n vAlA sA.npa,jalavyAla
hydrant N 1. pAnI nikAlane kA bambA
hydraulic A 1. jalaprerita
hydraulics N 1. pana chAlA,udakagati vidyA,jalagati shAstra,jalajjala viGYAna
hydrogen N 1. hAiDrojana,jalajanaka vAyu
hydrologist N 1. jalaviGYAnI,jalatatvaGYa
hydrology N 1. jalatatvaGYAna,jalaviGYAna
hygiene N 1. svAsthya viGYAna,svastha karane kI vidyA
hymn N 1. bhajana,stuti kA gIta
hyperbole N 1. atishayokti,kisI bAta ko ghaTA baDhAkara kahanA,atyokti
hyperbolic A 1. atishayoktipUrNa
hyphen N 1. hAiphana,yaha[-]chihna jo nishchita shabdo.n me.n likhA jAtA hai,samAsa chihna
hypnosis N 1. sammohana,kR^itrima upAya se utpanna nidrA,banAvaTI nidrA,2. besudhi
hypnotize VT 1. sammohita karanA,kR^itrima nidrA utpanna karanA,nidrA kA prabhAva DAlanA
hypocrisy N 1. banAvaTa,kapaTa,pAkhaNDa,Dho.nga,chhala,misa
hypocrite N 1. Dho.ngI,kapaTI,pAkhaNDI
hypocritical A 1. Dho.ngI,kapaTI,pAkhaNDI,chhalI
hypothesis N 1. anumAna,parikalpanA,aTakala,kalpita artha,kalpanA
hypothetical A 1. mAnA huA,kalpita
hysteria N 1. hisTIriyA,eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda
hysteric N 1. hisTIriyA,eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda
hysterics N 1. hisTIriyA,eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda
ice N 1. hima,barapha
iceberg N 1. himaparvata,pAnI para bahatI huI barapha kI shilA yA chaTTAna,barpha kA pahADa
icing N 1. pAga,miThAI,keka vagairaha para kI sapheda taha
icon N 1. mUrti,pratirUpa
icy A 1. barphIlA,barpha kA banA huA,barapha se bharA huA,sarda,Tha.nDA,nirutsAha,barpha sA
idea N 1. vichAra,bhAva,mata,khyAla,samajha,kalpanA,rAya,GYAna,dhyAna
ideal A 1. AdarshasvarUpa,kalpita,kAlpanika,khyAli,mAnasika
ideal N 1. Adarsha,pUrNatA yA prauDhatA kA namUnA
idealism N 1. mAyA vAda,bAhya shUnya vAda
idealist N 1. viGYAna vAdI
identical A 1. vaisA hI,vahI,eka hI,eka rUpa,eka bhAva,tadrUpa,abhinna,samAna
identify VT 1. pahachAnanA,vahI karanA,tulya karanA,batalAnA
identity N 1. pahachAna,samAnatA,sarUpatA
idiom N 1. muhAvarA,bola chAla,bolI kA Dha.nga,vAgdhArA,vAkpaddhati,vAgvyavahAra
idiosyncracy N 1. visheShatA,vishiShTatA,visheShabhAva,visheSha lakShaNa,anokhApana
idiot N 1. mUrkha,janma kA pAgala,siDI
idle A 1. bekAra,nirudyoga,AlasI,Alasya shIla,2. nikammA,susta,behUdA,nirarthaka
idle VI 1. susti me.n kATanA,samaya ga.nvAnA,bitA denA
idleness N 1. sustI,Alasya,bekArI
idly Adv 1. vyartha me.n,sustI se,beparavAhI se
idol N 1. mUrti,pratimA,2. pyArA,pUjita manuShya yA vastu
idolize VT 1. pUjanA,ati prema karanA
if Conj 1. yadi,agara,jo,jo aisA na ho,mAna liyA ki
ignite VI 1. Aga laganA,jalanA,sulaganA
ignite VT 1. Aga lagAnA,jalAnA,sulagAnA
ignorance N 1. aGYAnatA,nAdAnI,anADIpana,anabhiGYatA
ignorant A 1. aGYAnI,mUrkha,nipaDha,anajAna,aparichita,anabhiGYa,nirbuddhi
ignore VT 1. dhyAna na denA,na mAnanA,tuchchha samajhanA,chhoDa denA
ilk N 1. vahI eka
ill A 1. burA,bImAra,rogagrasta,anuchita,ashubha
ill N 1. Apatti,burAI,vipadA,duShTatA,apakAra,duHkha
illegal A 1. avaidha,shAstra viruddha,anyAya yukta,nyAya viruddha
illegible A 1. aspaShTAkShara,jo paDhA na jA sake,gichapicha,apAThya,durvAchya
illegitimacy N 1. jArajapana,kama asalI,dogalApana,harAmIpana
illegitimate A 1. jAraja,kama asala,dogalA,nyAya viruddha,nakalI,vidhi viruddha
illicit A 1. shAstra viruddha,anuchita,vidhi viruddha
illiterate A 1. anapaDha,mUDha,nirakShara,nipaDha
illness N 1. bImArI
illogical A 1. atatharkika,nyAya viruddha,nyAya viparIta,ayathArtha
illuminate VT 1. jyoti maya karanA,roshana karanA,sajAnA,ujAlA karanA,ujAgara karanA,prakAsha karanA
illumination N 1. jagamagAhaTa,roshanI,ujAlA,prakAsha,chamaka,prakAshana
illusion N 1. dhokhA,jhA.nsA,chhala,mAyA,bhrama jAla,bhUla
illustrate VT 1. samajhAnA,vyAkhyAkaranA,dR^iShTAnta denA,misAla denA,chitra Adi ke dvArA spaShTa karanA
illustration N 1. varNana,bayAna,dR^iShTAnta,misAla,udAharaNa,chitra
illustrative A 1. udAharaNa rUpa,vyAkhyA rUpa
illustrious A 1. prasiddha,nAmavara,utkR^iShTa,vikhyAta
image N 1. chhAyA,mUrti,pratimA,pratibi.nba,2. bhAva,bhAvanA,khyAla
image VT 1. aksa DAlanA,tasavIra va rUpa banAnA,2. khyAla bA.ndhanA,kalpanA karanA
imagery N 1. mAnasika yA kalpanika chitra,2. ala~NkAra,3. chitra,4. chitrakArI
imaginary A 1. kalpita,kalpanika,khyAlI,mAnasika,avAstavika
imagination N 1. kalpanA,bhAvanA,kalpanA shakti,2. kalpita vastu,3. kalpita mUrti,mAnasika chitra,4. bhAva
imagine VTI 1. sochanA,vichAranA,anumAna karanA,kalpanA karanA
imbroglio N 1. jha.njhaTa,jhamelA,ghabaDA dene vAlI sthiti,2. gaDa baDa Dhera
imbue VT 1. gahare ra.nga se ra.nganA,2. pIlAnA,3. dila para asara DAlanA,dila me.n baiThA denA
imitate VT 1. mela milAnA,anukaraNa karanA,nakala karanA,nakala utAranA
imitation N 1. anukaraNa,nakala,utAra,pratirUpa,mela
imitator N 1. anukaraNakArI,nakala karane vAlA,nakala utArane vAlA
immaterial A 1. tuchchha,anAvashyaka,adanA,2. Atmika,ashArIrika,nirAkArI
immature A 1. kachchA,adhUrA,samaya se pahale,2. nirdayI,3. jaLabAja
immeasurable A 1. athAha,agAdha,vishAla,be hadda,bahuta baDA
immediate A 1. ana.ntara,binA bIcha kA,avyavahita,2. Asanna,sannikaTa,upasthita,tAtkAlika,vartamAna,tura.nta
immediately Adv 1. abhI,tura.nta,phaurana,isI ghaDI,shIghra,sIdhe
immense A 1. aparimita,amita,be hadda,bahuta baDA,bahuta
immensely Adv 1. atyanta,be hadda,bahuta
immerse VT 1. DubAnA,khUba bhiDa jAnA,lagA denA,DAla denA
immersed A 1. DubA denA,DUbA huA,bUDA huA
immersion N 1. gotA,nimajjana,magnatA,DUba
immigrant N 1. kisI desha me.n jAne vAlA,paradeshI,deshAntaravAsI
immigrate VI 1. dUsare desha me.n jA basanA,deshAntaravAsa karanA
immigration N 1. paradesha vAsa,pravAsa,paradesha me.n jAkara rahanA,deshAntaravAsa
imminent A 1. nikaTa kA,pAsa kA,Ane vAlA
immobile A 1. achala,dR^iDha,sthAvara
immoral A 1. dushcharitra,durAchArI,burA,adharmI,nyAya viruddha
immorality N 1. durAchAra,pApa,kukarma,burAI,vyabhichAra,dushcharita
immortal A 1. amara,amiTa,avinAshI,anashvara
immortality N 1. amaratA,anashvaratA,chirasthAyitva
immortalize VT 1. amara karanA,achala karanA
immovable A 1. achala,aTala,dR^iDha,sthira,amiTa,2. kaThora,nirdayI
immune A 1. mukta,nirApadIya,adhikAra prApta
immune N 1. unmukta,nirApada
immunity N 1. mukti,adhikAra,svAdhInatA,chhuTakArA
immutable A 1. achala,sthira,aparivartanashIla
impact N 1. Takkara,dhakkA
impact VT 1. kasakara joDanA
impale VT 1. kaTaharA lagAnA,sUlI para chaDhAnA
impart VT 1. denA,2. sujhAnA,prakaTa karanA,batalAnA
impartial A 1. niShpakSha,nyAyI,munasipha,sachchA,pakShapAta rahita,nyAyika
impartiality N 1. apakShapAta,insApha,nyAya
impassable A 1. agamya,jisake pAra na jA sake.n
impasse N 1. banda rAstA,gatirodha,aisA sthAna yA sthiti jahA.n se nikalane kA mArga na ho,ba.nda galI
impassive A 1. sukha duHkha rahita,klesha hIna,udAsIna
impatience N 1. bechainI,utAvalApana,adhIratA,asahiShNutA,utsukatA,besabrI
impatient A 1. bechaina,utAvalA,adhIra,asahiShNu,utsuka,besabra,vyAkula
impeach VT 1. aparAdha lagAnA,nAlisha karanA,doSha lagAnA
impeachment N 1. javAbatalaba karanA,abhisha.nsana,abhiyoga,nAlisha,doShAropaNa
impede VT 1. rokanA,aTakAnA,vighna DAlanA
impediment N 1. roka Toka,aTakAva,bAdhA,vighna
impel VT 1. ThelanA,relanA,DhakelanA
impend VI 1. Upara laTakanA,nikaTa honA,A jAnA
impending A 1. sirapara kA,nikaTa kA,upasthita,najadIka kA
impenetrable A 1. agamya,athAha,begujara,abhedya
imperative A 1. jarUrI,AGYA sUchaka,avashya,anivArya,hukmI
imperceptible A 1. adR^ishya,agochara,na mAlUma paDane vAlA
imperfect A 1. apUrNa,doSha yukta,adhUrA,kachchA,nyUna,adhabanA
imperfection N 1. adhUrApana,truTi,doSha,kamI,apUrNatA,aparAdha,khoTa
imperial A 1. samrATa sambandhI,sAmrAjya sambandhI,bAdashAhI,2. atyuttama
imperialism N 1. sArvabhauma adhikAra,samrATa kA shAsana,sAmrAjya kA bhAva,sAmrAjyavAda
imperialist A 1. sAmrAjyavAdI
imperil VT 1. khatare me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA
imperious A 1. ghamaNDI,abhimAnI,dhR^iShTa,AGYApaka
impersonal A 1. bhAva vAchaka,akartR^i vAchya,avyaktigata
impersonate VT 1. bheSha banAnA,kisI kA rUpa yA vesha dhAraNa karanA,bana jAnA,nAma denA,mUrata banAnA
impervious A 1. agamya,abhedya,apraveshanIya,na ghusane yogya
impetuous A 1. krodhI,joradAra,teja,prachaNDa
impetus N 1. vega,gatishakti,bala,Avega,preraNA
impinge VTI 1. Upara girAnA,lagAnA,TakarAnA
implacable A 1. atoShaNIya,kaThora,ta.nga dila,nirdayI
implant VT 1. gADanA,jamAnA,kalama lagAnA
implantation N 1. jamAvaTa,kalama lagAnA,lagAvaTa
implement N 1. hathiyAra,aujAra,shAstra,sAmAna,bAsanA
implicate VI 1. pha.nsAnA,pecha me.n DAlanA
implication N 1. phasAva,lagAva,2. anumAna,artha,tAtparya,Ashaya,sambandha
implicit A 1. antarnihita,vivakShita,avyakta,2. pUrA samajhA huA,asA.nshayika,vishvAsa yogya,etabArI
implicitly Adv 1. anumAna se,niHsandeha,A.nkha mU.nda ke,be pUchha
implore VT 1. vinatI karanA,prArthanA karanA,ghighiyAnA,mA.nganA
imply VI 1. se pariNAma nikAlanA,lapeTanA,samajhA jAnA,matalaba rakhanA,sUchita karanA
impolite A 1. asabhya,ga.nvAra,bejA,rUkhA,ashiShTa
import VT 1. bAhara se lAnA,AyAta karanA,2. sUchita karanA,artha rakhanA
importance N 1. mahatva,prabhAva,AvashyakatA,gaurava,gurutA,pratiShThA
important A 1. mahatvapUrNa,baDA bhArI,Avashyaka
importation N 1. bAhara se lAnA,kisI desha me.n pahu.nchAnA yA le jAnA,bArabaradArI,2. bAhara se lAyI hue chIje
importer N 1. bharatI karane vAlA,bAhara se mAla ma.ngAne vAlA,AyAtakartA
impose VT 1. Upara rakhanA,jimmA karanA,lagAnA,dhokhA denA,ThaganA,chhalanA
imposing A 1. prabhAva DAlane vAlA,guNakArI,robadAra,bhavya
imposition N 1. lagAnA,rakhanA,AropaNa,2. AshA,3. dhokhA,4. lagAna,daNDa,mahasUsa kara
impossibility N 1. asambhavatA,asambhAvanA
impossible A 1. asambhava,nAmumakina,anahonI,asAdhya
impostor N 1. dhokhA dene vAlA,Thaga,pAkha.nDI,bahu rUpiyA
impotence N 1. durbalatA,kamajorI,puruShatvahInatA,napu.nsakatA
impotent A 1. durbala,kamajora,puruShatvahIna,napu.nsaka
impound VT 1. banda karanA,gheranA,2. jabta karanA,chhIna lenA
impoverish VT 1. nirdhana karanA,garIba karanA,daridra karanA,niHsata karanA
impoverishment N 1. daridratA,nirdhanatA,muphalisI
impractical A 1. asAdhya,asambhava,kalpita,aprayogAtmaka
impregnable A 1. ajeya,jo sahaja me.n jItA na jAya
impregnate VT 1. gAbhina karanA,garbhiNI karanA,2. bharanA,pilAnA,DAlanA
impress N 1. muhara,chhApa,chihna
impress VT 1. muhara karanA,chhApanA,chihna karanA,2. balAtkAra naukarI me.n lenA,begAra pakaDanA
impression N 1. chihna,ThappA,chhApa,prabhAra,asara
impressive A 1. prabhAvashAlI,kAragara,guNakArI,gambhIra,dila me.n gaDane vAlI,chittAkarShI
imprint N 1. chhApa,chihna,2. chhApane vAle kA nAma ityAdi jo pustaka para chhapA rahatA hai
imprint VT 1. muhara karanA,chhApanA,mana me.n baiThA denA
imprison VI 1. kaida karanA,banda karanA
imprisonment N 1. kaida,bandhuAI,kArAbandhana,kArAvAsa
improbable A 1. asambhava,vichAra se pare,asambhAvya
improper A 1. anuchita,bejA,ashuddha,anupayukta,
impropriety N 1. ayogyatA,luchchApana,anuchita kAma,anauchitya,anupayuktatA
improve VTI 1. sudhAranA,unnati karanA,vR^iddhi karanA,achchhe kAma me.n lAnA,2. uttamatara honA,sudharanA,unnata honA,baDhanA
improvement N 1. vR^iddhi,baDhatI,unnati,sudhAra,shikShA,banAva
improvise VT 1. ekAeka prastuta karanA,2. samaya para kAma chalAne ke liye ( gIta Adi) banA lenA
imprudent A 1. beparavAha,nirviveka,asAvadhAna,mUrkha,DhITha,gustAkha
impugn VT 1. khaNDana karanA,kATanA,radda karanA
impulse N 1. preraNA,dhakkA,kAraNa,chAla,prayojana,pravartana,asara,prabhAva
impulsive A 1. preraka,pravartaka,protsAhaka,ruka ruka kara hone vAlA,prabhAva DAlane vAlA,2. AvegashIla
impunity N 1. daNDa se mukti,da.nDAbhAva,apIDA,chhuTakArA
impure A 1. apavitra,mailA,ashuddha,gandA,lampaTa
impurity N 1. apavitratA,mailApana,gandagI,gandI vastu
in Adv 1. bhItara
in Prep 1. bhItara,andara,me.n,bIcha
in_?-Ɲ?藨ءѨѨ N 1. sa.nkShepa me.n,sa.nkShepataH
in_?蘡_?ԡƨ?蟰?艎 1. yadi,2. aisA hone para
in_?蘡-??᭰?艎 1. sAmane,2. rahate hue bhI,3. anAdara karake
in-??᭰?艎 1. sAmane,2. rahate hue bhI,3. anAdara karake
in-?Ⴈ A 1. thoDe me.n,sa.nkShepa me.n
in-?Ϩ?Ꮸ N 1. prayoga ke yogya,ThIka
in-?Ϩ?Ꮸ-??艎 1. sila-sile me.n,krama se
in-?Ϩ?Ꮸ-?剎 1. tAki,isaliye,isa abhiprAya se
inability N 1. ayogyatA,asAmarthya,akShamatA,durbalatA
inaccessible A 1. pahu.ncha se bAhara,aughaTa,durlabha,aprApya,
inaccuracy N 1. bhUla,galatI,chUka,ashuddhi
inaccurate A 1. galata,ashuddha,ayathArtha
inaction N 1. anudyoga,bekAra,sustI,ArAma
inactive A 1. nirudyama,bekAra,susta,AlasI
inactivity N 1. bekArI,sustI,AlasI,ArAma,anudyoga
inadequacy N 1. ayogyatA,aparyAptatA
inadequate A 1. ayogya,aparyApta,thoDA,apUrNa,adhUrA,ananurUpa
inadmissible A 1. agrahaNa,bharatI na hone ke yogya
inadvertent A 1. bekhabara,beparavAha,asAvadhAna,chUkanevAlA,upekShaka
inalienable A 1. jo alaga kiyA na jA sake,jo hastAntarita na kiyA jA sake
inane A 1. khAlI,bekAra,chhU.nchhA
inanimate A 1. bejAna,nirjIva,mR^ita
inappropriate A 1. ayogya,anupayukta,beThIka,bemela
inattention N 1. beparavAhI,bekhabarI,asAvadhAnI,upekShA,bhUla,AnAkAnI
inattentive A 1. beparavAha,bekhabara,gAphila,asAvadhAna,upekShaka
inaudible A 1. jo sunAI na paDe,ashrAvya,shabda rahita
inaugural A 1. tilaka yA abhiSheka sambandhI
inaugurate VT 1. gaddI para baiThAnA,tilaka karanA,abhiSheka karanA
inauguration N 1. TIkA,tilaka,abhiSheka
inauspicious A 1. ashubha,ama.ngalakArI,manahUsa
inborn A 1. janma se,svAbhAvika,a.ntarbhava,sahaja paidAyashI,jAtI
inbred A 1. janma se,svAbhAvika,a.ntarbhava,sahaja paidAyashI,jAtI
incalculable A 1. behisAba,anaginata,asa.nkhya
incapable A 1. nirbala,heTa,kama,anADI,ayogya,akShama
incapacitate VT 1. ayogya karanA,bebasa karanA,asAmartha karanA
incarcerate VT 1. banda karanA,kaida karanA
incarnate A 1. avatAra,avatAra liyA huA,sasharIra,mUrta
incarnate VT 1. sasharIra karanA,avatAra lenA,sharIra dhAraNa karanA
incarnation N 1. deha dhAraNa,2. avatAra
incendiary A 1. rAjavidrohI,bhaDakAne vAlA
incendiary N 1. gR^ihadAhI,Aga lagAne vAlA,bakheDiyA,phasAdI
incense N 1. mahaka,sugandha,dhUpa
incense VT 1. kupita karanA,kuDhAnA,sulagAnA,2. dhUpa denA,sugandhita karanA
incentive A 1. baDhAvA dene vAlA,sAhasa dene vAlA
incentive N 1. kAraNa,sababa,sAhasa,baDhAvA,usakAva,preraNA,pralobhanA
inception N 1. Arambha,shurU,sUtrapAtra
incessant A 1. lagAtAra,anavarata,barAbara
incessantly Adv 1. lagAtAra,barAbara,nitya,jhaDAjhaDa
inch N 1. i~ncha,phuTa kA 12 vA.n hissA,2. dhIre dhIre,thoDA thoDA karake
incidence N 1. girane kA Dha.nga,girAva,bhAra
incident N 1. sa.nyoga,ghaTanA,bAta
incidental A 1. Akasmika,prAsa.ngika
incinerate VT 1. jalanA,bhasma karanA,rAkha karanA
incineration N 1. jalA kara bhasma karanA,kushtA banAnA
incinerator N 1. jalAne vAlA,bhaTTI
incipient A 1. shurU kA,Arambha kA,pahale kA
incision N 1. kATa,ghAva,jakhma
incite VT 1. ukasAnA,ubhADanA,uThAnA,uttejita karanA
incitement N 1. baDhAvA,ukasA,lAlacha,kAraNa,pralobhana,uttejana
inclement A 1. kaThora,nirdayI,kaDA,rUkhA,tUphAnA
inclination N 1. jhukAva,rUkhA,ichchhA,ruchi,chAha,prema,pravR^itti
incline VTI 1. jhukAnA,mela rakhanA,jhukhanA,pravR^ita honA,ichchhA karanA
include VT 1. sammilita karanA,dhAraNa karanA,rakhanA,milAnA,sa.nyukta karanA
inclusive A 1. milAkara,sa.nyukta,sammilita
incognito A 1. gupta,aprakaTa,chhipA,poshIdA,beSha badala kara,chupake
incoherent A 1. asa.nbaddha,bejoDa,bemela,DhIlA,asa.ngata
income N 1. AmadanI,Aya,prApti,lAbha,munAphA
incomparable A 1. atulya,anupama,uttama,anokhA,anUpa,be joDa
incompatible A 1. ayogya,bemela,asa.ngata
incompetent A 1. ayogya,asamartha,apUrNa,aprachura,aparyApta
incomplete A 1. khaNDita,apUrNa,aprachura,aparyApta
incomprehensible A 1. abodhya,achi.ntya,samajha yA anumAna ke bAhara
inconceivable A 1. achi.ntya,samajha se bAhara
inconclusive A 1. anirNAyaka,adhUrA
inconsistency N 1. asa.ngata,ayogyatA,viruddhavA,adR^iDhatA
inconsistent A 1. ayogya,nAmunAsiba,viruddha,asa.ngata
inconspicuous A 1. chhipA huA,aprasiddha,apratyakSha
incontinence N 1. asa.nyama,kusa.nyama,vyabhichAra
incontinent A 1. asa.nyamI,asa.nyata,vyabhichArI
incontrovertible A 1. nirvivAda
inconvenience N 1. ayogyatA,2. asuvidhA,3. duHkha,pIDA,bAdhA
inconvenience VT 1. duHkha denA,asuvidhA me.n DAlanA
inconvenient A 1. ayogya,asukhakara,duHkhadAI,beDhaba,asuvidhA kA
incorporate A 1. milA,mishrita,sa.nyukta
incorporate VTI 1. shAmila karanA,jatthA bA.ndhanA,ikaThThA karanA,milAnA
incorporation N 1. mela,sa.nyoga,maNDalI,samAja
incorrect A 1. ashuddha,galata
increase N 1. baDhatI,baDhAva,vR^iddhi,2. utpatti,lAbha
increase VI 1. baDhanA,phailanA
increase VT 1. baDhA karanA,baDhAnA
incredible A 1. avishvasanIya,avishvAsya,na mAnane yogya
incredulous A 1. avishvAsI,shakkI,sa.ndeha karane vAlA
increment N 1. baDhatI,vR^iddhi
incriminate VT 1. ilajAma lagAnA,doShI ThaharAnA
incubation N 1. a.nDe senA
incumbency N 1. sahArA,bharosA,padagrahaNa
incumbent A 1. sahArA liye hue,avashya,uchita
incumbent N 1. padagrAhI,adhikArI
incur VT 1. paDanA,uThAnA,Upara lenA,uttaradAyI honA
incurable A 1. asAdhya,nirupAya
indebted A 1. aihasAnamanda,denadAra,R^iNI,kR^itaGYa,anugR^ihIta
indecency N 1. nirlajjatA,ashlIlatA,dhR^iShTatA,DhiThAI
indecent A 1. nirlajja,ashlIla,dhR^iShTa,DhIThA,anuchita
indecisive A 1. anishchita,sandigdha,asthiramati,sandehashIla,anirNAyaka
indeed Adv 1. sachamucha,yathArtha me.n,vAstava me.n
indefatigable A 1. athaka,be thakAvaTa,parishramI,ashrA.nta
indefensible A 1. arakShaNIya,be bachAva
indefinite A 1. asIma,aniyamita,anishchita,sandigdha,aniyata
indelible A 1. ameTa,jo miTa na sake,pakkA
indemnify VT 1. surakShita rakhanA,ToTA bharanA,daNDa denA,kShatipUrti karanA
indemnity N 1. hAna se rakShA,jamAnata,harjAnA,badalA,kShatipUrti,hAnipUrti
independence N 1. svatantratA,anAdhInatA,svAdhInatA,svachchha.ndatA
independent A 1. svatantra,anAdhIna,svAdhIna,svachchha.nda
indescribable A 1. avarNanIya,akathya,jo bayAna na ho sake
indestructible A 1. avinAshI,jisakA nAsha na ho sake,anashvara,anAshya
indeterminate A 1. anishchita,beThikAne
index N 1. chihna,nishAna,rAstA batAne kA hAtha,2. viShaya sUchI,sUchIpatra,anukramaNikA
index VT 1. sUchI me.n likhanA,sUchI denA
indicate VT 1. batAnA,dikhAnA,prakaTa karanA
indication N 1. lakShaNa,chihna,nishAna
indicative A 1. nirdeshaka,dikhAnevAlA,sUchaka
indict VT 1. aparAdha lagAnA,doSha lagAnA
indictment N 1. aparAdha yA kala~Nka lagAnA,abhiyoga,nAlisha
indifference N 1. apakShapAta,betaraphadArI,2. beparavAhI,udAsInatA,upekShA,virakti
indifferent A 1. niShpakSha,apakShapAtI,2. nirutsuka,udAsIna,virakta
indigenous A 1. deshI,deshAvarI,svadeshIya
indigent A 1. nirdhana,daridra,dIna,garIba
indigestion N 1. ajIrNa,badahajamI
indignant A 1. krodhI,kuddha,ruShTa,gusse me.n
indignation N 1. roSha,ghR^iNA ke sAtha krodha
indignity N 1. apamAna,anAdara,tiraskAra,halakApana
indigo N 1. nIla
indirect A 1. TeDhA,pechadAra,bahAne bAja,phera kA,gupta,golamAla,parokSha,anumAnika
indirectly Adv 1. tirachhepana se,hera phera se,echapecha se,ghumAkara,anuchita Dha.nga se
indiscretion N 1. aviveka,buddhi hInatA,2. atishIghratA
indiscriminate A 1. avivekI,abhedakara,pachamela,nirvisheSha,narma garbha
indiscriminately Adv 1. andhAdhundha,vivekahInatA se,binA kisI bheda vichAra ke
indispensable A 1. atyAvashyaka,aparityAjya,jisake binA na bana sake
indisputable A 1. nirvivAda,nishchaya,spaShTa
indistinguishable A 1. alaga karane yA jAnane ke yogya nahI.n,avibhedya,aGYeya
individual A 1. akelA,eka,eka sa.nbandhI,vyaktigata,vaiyaktika
individual N 1. akelA manuShya yA vastu,eka jana,vyakti
individuality N 1. pR^ithakatva,ekatAI,vyaktitva
individually Adv 1. alaga,nyAre nyAre,eka eka
indivisible A 1. avibhAjya,bhAga karane ke ayogya
indomitable A 1. jo jItA na jA sake,ajaya,jo na pale
indoor A 1. andara,bhItara,gharelU,ghara ke bhItara kA
induce VT 1. prerita karanA,lAnA,ukasAnA,ubhADanA,kAraNa honA
inducement N 1. lobha,lAlacha,preraNA,pralobhana,kAraNa,ubhAra,ukasAva
induction N 1. Arambha,praveshaNa,2. phala nikAlanA,anumAna
indulge VTI 1. na rokanA,svIkR^iti denA,mana rakhanA,khusha karanA,prasanna karanA,sa.ntuShTa karanA
indulgence N 1. dulAra,pyAra,kShamA,khAtiradArI,bhoga vilAsa
indulgent A 1. namra,dayAlu,khAtira karane vAlA,anugrahashIla
industrial A 1. shrama sa.nbandhI,shilpAdi sa.nbandhI,shrama shilpI
industrious A 1. mehanatI,parishramI,udyamI,karmashIla
industry N 1. mehanata,parishrama,kramashIlatA,2. shilpa,shrama shilpa,udyama
inebriate VT 1. matta karanA,nashavAlA karanA
ineffective A 1. niShphala,bephAyadA,akAratha,jo kAragara na ho,anupayogI
ineffectual A 1. niShprabhAva,be asara,nikAma,bekAra,vyartha,prabhAva rahita
inefficient A 1. ayogya,nikammA,bekAra,niShphala,niguNa
ineligible A 1. chune jAne ke ayogya,anuchita
ineptitude N 1. ayogyatA,anupayuktatA,mUrkhatA
inequality N 1. nAbarAbarI,asamatA,U.nchanIcha,a.ntara,viShamatA
inequitable A 1. anyAyI,adhArmika,anyAya sa.ngata
inert A 1. jaDa,susta,gatidIna,achara,AlasI
inertia N 1. Alasya,kAhilI,jaDatA
inevitable A 1. avashya,jo Tala na sake,anivArya
inexact A 1. ashuddha,galata
inexcusable A 1. akShamya,jo uchita na ThaharAyA jA sake
inexhaustible A 1. behadda,ananta,jo samApta na ho,jo chuke nahI.n
inexorable A 1. kaThora,nirdayI,haThIlA,anamanIya
inexperience N 1. anubhava shUnyatA,anADIpana
inexperienced A 1. adakSha,akushala,anubhava shUnya,anADI,nausikhiyA
inexplicable A 1. gUDha,akatha,varNana se bAhara,bayAna se bAhara
infamous A 1. duShTa,burA,badanAma,ayashaskara,ni.ndya
infamy N 1. kala.nka,apayasha,badanAmI,apratiShThA,atya.nta duShTatA
infancy N 1. bachapana,laDakapana,kishorAvasthA,bAlApana,2. Arambha,prathama avasthA,Adi
infant N 1. bachchA,bAlaka,laDakA,alpavayaska,nAbAliga
infantry N 1. paidala senA
infatuated A 1. mUDha,bAdalA
infatuation N 1. vimoha,bevakUphI,mUrkhatA,buddhilopa
infect VT 1. bImArI kI chhUta lagAnA,sa.nchAra karanA,kharAba karanA,saDAnA,bigADanA,dUShita karanA
infection N 1. uDanI bImArI,bImArI kI chhUta,sparshadoSha,kharAba karane vAlA,dUShaNa
infectious A 1. sa.nchArI,sparshasa.nchArI,uDa ke lagane vAlI( bImArI) ,chhutahI,uDanI,phailane vAlI
infer VT 1. phala nikAlanA,anumAna karanA,pariNAma nikAlanA
inference N 1. phala,anumAna,pariNAma
inferior A 1. apradhAna,chhoTA,nIchA,ghaTiyA,ochhA,apakR^iShTa,gauNa
inferior N 1. chhoTA,adhIna,vaha jo pada yA sthAna me.n kama ho
infertility N 1. UsaratA,kama paidAvArI,niShphalatA
infest VT 1. satAnA,pIDA denA,kaShTa denA
infidel N 1. kAphira,jo kisI mata me.n na ho,anIshvaravAdI,nAstika
infidelity N 1. shraddhAhInatA,abhakti,dharma yA mata me.n avishvAsa,adharma
infinite A 1. aparimita,ananta,behada,pUrA,apAra,atya.nta
infinite N 1. ananta,Ishvara
infinitesimal A 1. ati sUkShma
infinitesimal N 1. ati sUkShma rAshi
infinity N 1. anantatA,asImatA,2. baDI bhIDa
infirm A 1. rugNa,durbala,kamajora,kachchA,vodA,2. asthira,adR^iDha
infirmary N 1. aspatAla,shaphAkhAnA
inflame VT 1. prajvalita karanA,jalAnA,Aga lagAnA,bhaDakAnA,ukasAnA,khijAnA
inflammation N 1. prajvalana,jvAlA,jalana,2. shatrutA,3. sUjana aura jalana
inflammatory A 1. vidrohajanaka,bhaDakAnevAlA,uttejaka
inflate VT 1. phulAnA,havA bharanA
inflexible A 1. kaDA,pakkA,jo lacha na sake,amiTa,aTala
inflict VT 1. lagAnA,DAlanA,( da.nDa) denA,mAranA
infliction N 1. praNayana,lagAnA,da.nDa denA,mAra
influence N 1. prabhAva,asara,jora,nAma,dabAva,roba,adhikAra
influence VT 1. dabAva DAlanA,asara karanA,prabhAvita karanA
influential A 1. prabhAvashAlI,prabala,pratApI,roba dAba vAlA
influenza N 1. bhArI najalA,uDa kara lagane vAlA jukAma
influx N 1. a.ntaH pravAha,DAlanA,jArI honA,bhItara jAnA,bhItara ghusAnA,a.ntarAvahana,Agama,2. bhIDa,adhikAI,relapela
inform VTI 1. batalAnA,jatAnA,sUchanA denA,kahanA,sUchita karanA
informal A 1. anaupachArika,rItiviruddha,avidhivata,aniyamita
informant N 1. sUchaka,bhediyA,samAchAra dene vAlA,guptachara,guptadUta
information N 1. khabara,sUchanA,samAchAra,vArtA,viGYApanA,chetAvanI,GYAna,2. abhiyoga,nAlisha
informer N 1. sUchaka,bhediyA,samAchAra dene vAlA,guptachara,guptadUta
infraction N 1. ula.nghana,TUTa,vighnatA,
infringe VTI 1. toDanA,bAdhA DAlanA,na mAnanA
infuriate VT 1. krodhita karanA,krodha se bharanA
infuse VT 1. DAlanA,chitta me.n baiThA denA,2. pAnI me.n bhigonA
infusion N 1. DAlanA,2. arka,madirA,jushA.ndA,sata
ingenious A 1. chatura,chAlAka,nipuNa,pravINa,sughaDa,pratibhAvAna
ingenuity N 1. chaturatA,chAlAkI,suprayoga,matisUkShmatA
ingrain VT 1. pakkA ra.nga ra.nganA,DubonA,voranA
ingredient N 1. sAmagrI,masAlA,upakaraNa,a.nsha,mAtrA
inhabit VT 1. basanA,rahanA
inhabitant N 1. vAsI,nivAsI,bAshindA
inhale VT 1. sA.nsa lenA,khI.nchanA,pInA
inherent A 1. svAbhAvika,paidAyashI,janmI,sahaja,antarjAta
inherit VT 1. adhikAra pAnA,mAlika yA vArisa honA,uttarAdhikAra me.n pAnA
inheritance N 1. dAya bhAga,paitR^ika dhana,uttarAdhikAra,bapautI,mIrAsa,varAsata
inhibit VT 1. rokanA,aTakAnA,manA karanA,barajanA
inhospitable A 1. satkAra dveShI,asatkArashIla
inhuman A 1. amAnuShika,kaThora,nirdayI,bedarda,krUra
inhumanity N 1. amAnuShikatA,nirdayatA,krUra karma
inimical A 1. virodhI,dushmana,bairI,ulaTA,pratikUla,ahitakara
inimitable A 1. jisakA anukaraNa nahI.n kiyA jA sakatA,anupana
initial A 1. Arambhika,prArambhika,pahalA
initial N 1. nAma yA shabda kA pahalA akShara,prathamAkShara
initial VT 1. nAma kA pahalA akShara likha kara hastAkShara karanA
initiate A 1. nUtana,nayA,anabhyasta
initiate N 1. dIkShita vyakti,chelA
initiate VTI 1. Arambha karanA,sikhalAnA,a.ngIkAra karanA,lenA,pravesha karAnA,dIkShA denA,pahalA kAma karanA
initiative N 1. Arambha karane kA adhikAra,2. prathama kAryavAhI
inject VT 1. bhItara phe.nkanA yA pahu.nchAnA,pichakArI denA
injection N 1. bhItara DAlanA,pichakArI lagAnA,a.ntaH kShepaNa
injunction N 1. AGYA,hukma,hukmanAmA,Adesha,AGYApatra
injure VT 1. hAni pahu.nchAnA,kaShTa denA,duHkha denA,khijAnA
injurious A 1. apakArI,hAni pahu.nchAne vAlA,dukhadAI,kShatikara
injury N 1. atyAchAra,choTa,hAni,kShati,irja
injustice N 1. anyAya,beinsAphI,hAni,adharma
ink N 1. syAhI,mashI,roshanAI
ink VT 1. syAhI pheranA
inkling N 1. saina,AhaTa
inland A 1. bhItarI,deshI
inland N 1. desha kA bhItarI bhAga
inlay VT 1. jaDanA,pa~njIkArI karanA,kalamakArI karanA
inlet N 1. bhItara Ane kA mArga,pravesha dvAra,nAkA,2. khADI
inmate N 1. sahavAsI,nivAsI,sAtha rahane vAlA
inn N 1. sarAya,dharmashAlA,pathiko.n ke Tikane kA sthAna
innate A 1. svAbhAvika,prAkR^itika,sahaja,a.ntarjAta
inner A 1. bhitarI,chhipA huA,a.ntarIya,a.ntarastha,gUDha,aspaShTa
innings N 1. bArI,pArI,2. anAja jamA karanA
innocence N 1. nirdoShatA,niraparAdhatA,pavitratA,sAdhutA,saralatA,2. aGYAnatA
innocent A 1. nirdoSha,niraparAdha,sAdhu,bhalA,nirUpadrava,2. sarala,niShkapaTa
innovate VT 1. nayA karanA,badalanA,nI rAha nikAlanA
innovation N 1. nI bAta,navIna mArga,nUtanavyavahAra,navarIti
innuendo N 1. ishArA,saina,vakrokti,sa.nketa
innumerable A 1. anaginata,beshumAra,asa.nkhya,agaNya
inoculate VT 1. kalama lagAnA,nashtara yA TIkA lagAnA,sa.nchAra karanA
inoculation N 1. nashtara yA TIkA,sa.nchAraNa
inordinate A 1. krama rahita,bekAyadA,atya.nta,atirikta,atyadhika
inquest N 1. anusandhAna,anveShaNa,talAsha,tahakIkAta,khoja,dekhAbhAlI
inquire VTI 1. pUchhanA,dariyAphta karanA,talAsha karanA,jA.nchanA,pUchha pAchha karanA
inquiry N 1. pUchhatAchha,prashna,DhU.nDha DhA.nDha,tahakIkAta,parIkShA,anusa.ndhAna
inquisition N 1. jA.ncha,khoja,adAlatI pUchha tAchha,parIkShaNa,2. vidharmiyo.n kI parIkShA aura unako daNDa dene kA eka nyAyAlaya
inquisitive A 1. jiGYAsu,anveShaNashIla,kautUhalI,pUchhapAchha karane vAlA,khojI,jAnane kA ichchhuka
inroad N 1. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa
insane A 1. pAgala,unmAdI
insatiable A 1. jo tR^ipta na hove,atoShaNIya,atilobhI
inscribe VT 1. likhanA,naksha karanA,khodanA,nishAna karanA
inscription N 1. naksha,lekha,shilAlekha,2. upAdhi,3. patA
inscrutable A 1. jo ki DhU.nDhA na jA sake,alakShya,agamya
insect N 1. kIDAmakoDA,2. bahuta tuchchha vastu
insecure A 1. beADa,arakShita,jokhima kA,krachchA
insecurity N 1. arakShA,asurakShA,anirvighnatA,khatarA,bhaya,sa~NkaTa,jokhima,sha.nkA
inseparable A 1. jo alaga na ho sake,abhinna,aviyojya
insert VT 1. a.ntargata karanA,DAla denA,milAnA,likha denA
insertion N 1. niveshana,praveshana,likhane yA chhApane me.n kuchha joDa denA,kapaDe me.n lesa yA jAlI lagAnA,2. DAlI huI yA milAI huI vastu yA likhAvaTa,3. suI kA kAma ityAdi
inside N 1. bhItarI hissA,abhyantara,antarbhAga
insider N 1. a.ntara.ngI,jo kisI samAja ityAdi ke bhItara ho,jo bheda jAnatA ho
insidious A 1. chhalI,dhUrta,dhokhebAja
insight N 1. pUrA GYAna,pUrI pahachAna,nirIkShaNa,pariGYAna,parakha
insignia N 1. nishAna,paTTA,chihna,chaparAsa,tamagA
insignificant A 1. laghu,chhoTA,kShudra,tuchchha,nirarthaka,aguru
insincere A 1. kuTila,chhalI,dhUrta,kapaTI,jhUThA,dura.ngA
insinuate VTI 1. dila me.n jagaha karanA,apane Upara dayAvAna karanA,paiThanA yA paiThAnA,jI me.n DAlanA,2. ishArA karanA,3. lallo pachcho karake ghusa jAnA
insinuation N 1. paiTha,ishArA,bheda,chApalUsI,phusalAhaTa,damabAjI
insipid A 1. phIkA,besvAda,nIrasa,bemajA,sIThA,bhaddA,ma.nda
insist VI 1. dR^iDha rahanA,jidda karanA,haTha karanA,aDanA
insolvency N 1. divAlA,TATa palaTa,R^iNashodhanAkShamatA
insolvent A 1. divAliyA,R^iNashodhanAkShama,daridra
insomnia N 1. nidrAbhAva,nI.nda na Ane kA roga
inspect VT 1. dekhanA,bhAlanA,jA.nchanA,parakhanA,nirIkShaNa karanA
inspection N 1. dekhabhAla,jA.ncha,parakha,nirIkShaNa,parIkShA,nigahabAnI
inspector N 1. inspekTara,jA.ncha karane vAlA,nirIkShaka,muAinA karane vAlA
inspiration N 1. sA.nsa lenA yA khI.nchanA,2. sA.nsa,3. Ishvara kI preraNA,dila me.n AnA yA paDanA,Akasmikodbhava
inspire VT 1. sA.nsa lenA,hR^idaya me.n bhejanA,dila me.n DAlanA,2. phU.nkanA,jI me.n DAlanA,preraNA karanA
instability N 1. asthiratA,cha~nchalatA
install VT 1. baiThAnA,sa.nsthApanA karanA,adhikAra denA,gaddI para baiThAnA,rAja tilaka karanA,rAjyAbhiSheka karanA
installation N 1. gaddI,sa.nsthApana,rAja tilaka,rAjyAbhiSheka
instalment N 1. adhikAra pradhAna,sthApanA,2. a.nsha,kishta,R^iNa bhAga
instant A 1. Avashyaka,jarUrI,turanta,ekadama,anantarakAlIna,2. shIghra,3. vartamAna
instant N 1. kShaNa,pala,2. vartamAna mAsa kI tithi
instantaneous A 1. usI kShaNa kA,phaurana,tatkShaNa,tAtkAlika
instantly Adv 1. phaurana,tatkShaNa,tatkAla,jhaTapaTa,shIghra
instead Adv 1. bajAya,badale me.n,jagaha me.n
instigate VT 1. ubhAranA,bhaDakAnA,burAI kI ora bahakAnA,bahakAnA
instigation N 1. bahakAva,lubhAva
instigator N 1. bahakAnevAlA,mana pheranevAlA,ukasAnevAlA
instinct A 1. sahajaGYAna,svAbhAvika buddhi,subuddhi
instinctive A 1. svAbhAvika,svabhAva prerita,svataH pravR^itta
institute N 1. niyama,rIti,2. sa.nsthApana,sa.nsthA,vidyA kI unnati ke liye sa.nghaTana yA samAja
institute VT 1. ThaharAnA,sthApita karanA,nI.nva DAlanA,Arambha karanA,jArI karanA,prachalita karanA,chalatA karanA
institution N 1. sa.nsthA,2. vyavasthA,vidhi,kAnUna,3. shikShA
instruct VT 1. sikhAnA,batalAnA,shikShA denA,upadesha denA,samajhAnA,AGYA karanA,Adesha karanA
instruction N 1. shikShA,upadesha,
instructions N 1. upadesha,AGYA,hukma,Adesha
instructive A 1. samAchAra dene vAlA,GYAna-garbha,upadesha yukta,shikShaka
instructor N 1. adhyApaka,upadeshaka,ustAda,guru
instrument N 1. hathiyAra,aujAra,2. kala,3. lekha,lekhapatra,4. jariyA,kAraNa,kAraka,nimitta,sAdhana
instrumental A 1. madadagAra,sahAyaka,sAdhaka,upakArI
insubordination N 1. anadhInatA,avashatA,avinaya,vidroha
insubstantial A 1. mithyA,jhUThA,kAlpanika
insufferable A 1. asahya,ghR^iNAyogya,na sahane yogya
insufficient A 1. kama,aparyApta,2. ayogya,akShama
insular A 1. dvIpIya,dvIpa sa.nba.ndhI,TApU kA,pAnI se ghirA huA,akelA
insulate VT 1. alaga karanA,bilagAnA,2. TApU banAnA
insult N 1. apamAna,anAdara,gAlI galauja,chheDa
insult VT 1. apamAna karanA,anAdara karanA,gAlI denA
insurance N 1. bImA
insurgent A 1. rAjadrohI,bAgI,rAjaviparIta
insurmountable A 1. ajaya,ala~NghanIya,jo parAsta na kiyA jA sake,avashya,durAroha
insurrection N 1. balavA,vidroha,phasAda,viplava,prajAkopa
intact A 1. akhaNDa,vinA bigaDA huA,sAbita,pUrA
intangible A 1. jo sparsha se jAna na paDe,aTaTola,aspR^ishya
integral A 1. samasta,samUchA,pUrA,pUrNa
integrate VT 1. sa.npUrNa karanA,pUrA karanA,joDanA,anukalana karanA
integration N 1. anukalana
integrity N 1. pUrNatA,akhaNDitva,sachchApana,shuddhatA,saphAI,ImAnadArI
intellect N 1. samajha,mati,buddhi,GYAna
intellectual A 1. buddhi sa.nbandhI,buddhi viShayaka,mAnasika,dimAgI,khyAlI
intelligence N 1. samajha,mati,GYAna,2. shikShA,3. samAchAra,khabara,4. sUchanA,ittilA
intelligencer N 1. samAchAra lAne vAlA,bhediyA,guptachara
intelligent A 1. samajhadAra,hoshiyAra,buddhimAna,kushala,suparichita GYAnI,subodha,chatura,guNI
intelligentsia N 1. paDe likhe loga,sushikShita samAja,svatantra vichAra karane vAlA samudAya
intelligible A 1. bodhanIya,sApha,samajha me.n Ane yogya,spaShTa,suspaShTa,subodha
intemperate A 1. atibhojI,amita bhogI,pAnAsakta,nashebAja,badaparaheja,matavAlA,krodhI
intend VTI 1. niyata rakhanA,irAdA karanA,manoratha rakhanA,vichAra karanA
intense A 1. khi.nchA huA,adhika,tIvra,prachaNDa,atimAtra,ati kaThora,atyanta teja
intensely Adv 1. tejI se,prachaNDatA se,uttejanA se,bahuta,kaThoratA pUrvaka,tapAka se
intensify VT 1. teja karanA,prachaNDa honA,jyAdA karanA
intensity N 1. Adhikya,tIvratA,gADhatA,adhikatA
intensive A 1. khi.nchane yA tanane vAlA,jora dene vAlA,vR^iddhikara
intensively Adv 1. adhikatA se
intent A 1. atyanta parishramI,lavalIna,niShTha,Asakta chitta
intent N 1. abhiprAya,prayojana,irAdA,artha,manoratha
intention N 1. lakShya,AkA.nkShA,abhiprAya,Ashaya,irAdA
intentional A 1. jAnabUjhakara,jAnA bUjhA,irAdA kiyA huA,2. hara taraha se,hara sUrata se,pUre taura se
intentionally Adv 1. jAna bUjha kara,svechchhA se,samajha bUjha ke
intently Adv 1. jI lagAkara,mehanata se,lAlasA se
inter VT 1. gADanA,maTTI denA
interact VI 1. eka dUsare para kiyA karanA
intercede VI 1. anunaya karanA,siphArisha karanA,bIcha me.n paDanA,bIcha bachAva karanA
intercept VT 1. rAstA banda karanA,rAha me.n rokanA,bIcha me.n aTakAnA,alaga karanA,rokanA,kATanA,banda karanA
interception N 1. rokanA,roka,aTakAva
intercession N 1. bIchabachAva,dUsare ke pakSha me.n kahanA,anunaya,prArthanA
interchange VT 1. adalA badalA karanA,phera phAra karanA
intercourse N 1. bola chAla,lena dena,pArasparika vyavahAra,vyApAra,mela jola,sa.nsarga
interdependence N 1. eka dUsare para sahArA,parasparAdhInatA
interdict N 1. roka Toka,niShedha,2. dhArmika kriyAye.n banda karane kI popa kI AGYA
interdict VT 1. manA karanA,rokanA,niShedha karanA
interest N 1. prabhAva,2. lAbha,hita,bhAga,lAbha kA dhyAna,artha,3. bhAva,uttejanA,4. sarokAra,chAhata,sa.nbandha,5. sUda,vyAja
interest VTI 1. ruchi utpanna karanA,sa.nbandha rakhanA,asara karanA,hissA denA,mana lagAnA,milAnA
interesting A 1. chittAkarShaka,manohara,mana lagAne vAlA,manabhAvanA,dila badalAU,vinodI
interfere VI 1. bIcha me.n paDanA,hAtha DAlanA,paraspara virodha karanA,dakhala denA,hastakShepa karanA
interference N 1. bIcha bachAva,muThabheDa,hastakShepa
interim A 1. alpakAlIna
interim N 1. bIcha kA samaya,madhyakAla,antara
interior A 1. bhItarI,bhItara kA
interior N 1. bhItara,andara,abhyantara
interject VT 1. bIcha me.n DAlanA,pravesha karAnA
interlink VT 1. kaDiyo.n ko joDa kara milAnA
interlock VTI 1. milAnA,Ali~Ngana karanA
interloper N 1. hastakShepa karane vAlA,anya ke adhikAra me.n hAtha DAlane vAlA
interlude N 1. avakAsha,bIcha kA kAryakrama,tamAshA yA gAnA jo nATaka ke a.nko.n ke bIcha me.n hotA hai
intermarriage N 1. bhinna jAti yA va.nsha kA vivAha,Apasa me.n byAha shAdI karanA,parasparavivAha
intermediary A 1. bIcha kA,madhyastha
intermediary N 1. madhyavartI,pratinidhi,dalAla
intermediate A 1. bIcha kA,madhyavartI,darmiyAnI
interminable A 1. ananta,apAra,behada
intermission N 1. chhuTTI,nivR^itti,virAma
intermittent A 1. pArI pArI Ane vAlA,antare kA,savirAma
intern VT 1. desha ke bhItara bhejanA,desha ke bhItara kaida rakhanA,antarita karanA
internal A 1. Antarika,bhItarI,deshI,vAstavika
international A 1. AntarrAShTrIya,Apasa kA,desho.n ke bIcha kA,AntarjAtIya
internationalism N 1. AntarrAShTrIyatA,AntarrAShTrIyatAvAda
internationalist N 1. antarrAShTrIyatAvAdI
internecine A 1. paraspara vinAsha kArI,ghAtaka
interpret VTI 1. artha karanA,vyAkhyA karanA,varNana karanA,samajhAnA,kholanA
interpretation N 1. bayAna,vyAkhyA,artha prakAshana,anuvAda
interpreter N 1. anuvAdaka,ulthA yA tarajumA karane vAlA,TIkAkAra,artha prakAshaka,bhAShyakAra
interrogate VT 1. prashna karanA,pUchhanA
interrogation N 1. pUchha tAchha,prashna,savAla,2. chihna visheSha
interrupt VT 1. bIcha me.n paDanA,dakhala denA,hastakShepa karanA,2. rokanA,aTakAnA,3. alaga karanA,kATanA
interruption N 1. rukAvaTa,ADa,bha.nga,vighna,2. hastakShepa,bIcha me.n paDanA
intersect VT 1. eka dUsare ko kATanA,eka dUsare ko Ara pAra karanA,2. Ara pAra karake vibhAjita karanA
intersection N 1. barAbara kA kaTAna,parasparachchheda
intersperse VT 1. phailAnA,chhitarAnA,bikharAnA
intertwine VTI 1. baTanA,lapeTanA
interval N 1. antara,madhya sthAna,madhya kAla,bIcha kA sthAna yA samaya,phAsalA
intervene VI 1. bIcha me.n AnA yA paDanA,ADe AnA,hAtha DAlanA
intervention N 1. bIcha bichAva,ADa,madhyavartana,hAtha DAlanA,bichavAI
interview N 1. mulAkAta,bhe.nTa,darshana,salAha,samAgama
interweave VT 1. sA.nTanA,milA kara binanA,milA kara baTanA
intestine N 1. a.ntaDI,a.ntaDI jo peTa se maladvAra taka jAtI hai
intimate A 1. ghaniShTha,melajola,dostI,ati mitratA,dR^iDha sa.nsarga,suparichaya
intimate VT 1. ishArA karanA,sa.nketa karanA,2. batalAnA,samAchAra denA,sUchanA denA
intimately Adv 1. ati mitratA se,dilojAna se,parichita rUpa se,ghaniShTatA se
intimidate VT 1. DarAnA,dhamakAnA,DA.nTanA,bhaya dilAnA
intimidation N 1. dhamakI,DA.nTa,DapaTa,DarAvA,bhaya darshana
into Prep 1. me.n,bIcha me.n,bhItara,a.ndara
intolerable A 1. asahanIya,asahya,jo sahA na jA sake
intolerant A 1. asahanashIla,na baradAshta karane vAlA,asahiShNu,2. atyAchArI
intone VTI 1. paDhanA,gunagunAnA,laya se paDhanA
intoxicate VT 1. behosha karanA,matavAlA karanA,masta karanA
intoxication N 1. nashA,behoshI,matavAlApana,mastI,unmattatA
intractable A 1. haThI,mu.nhajora,aDiyala,avashya,prachaNDa
intrepid A 1. bahAdura,niDara,nirbhaya
intricacy N 1. pecha,lapeTa,ulajhAva,kaThinatA,asaralatA,gUDhatA
intricate A 1. ulajhA huA,pechadAra,kaThina,lapeTadAra,gUDha,gahana,asarala
intrigue N 1. kUTa yukti,kapaTa praba.ndha,sAjisha
intrigue VTI 1. ba.ndisha karanA,kUTayukti rachanA yA kapaTa praba.ndha karanA,avaidha prema karanA
intrinsic A 1. bhItarI,a.ntastha,sachchA,asalI,svAbhAvika,prAkR^itika,vAstavika
introduce VT 1. lAnA,pesha karanA,milAnA,pravesha karanA,2. jAna pahachAna karAnA,parichaya denA,3. chalAnA,prachAra karanA,4. utpanna karanA,Arambha karanA
introduction N 1. jAna pahachAna,viShaya pravesha,prachAra,praveshana,2. Arambhika bAta,Arambha prastAvanA,upakramaNikA,bhUmikA
introductory A 1. GYApaka,Arambhika,prastAvanArUpa,prAveshika
introspection N 1. antaradR^iShTi,antarAvalokana
introvert VT 1. andara ko moDanA
intrude VTI 1. hastakShepa karanA,dakhala denA,toDanA,ghuseDanA,2. ghusa jAnA,be bulAye jAnA,Apa se Apa ghusa jAnA
intrusion N 1. binA AGYA ke pravesha yA Agamana,dakhala,paiTha
intrusive A 1. dakhala dene vAlA,anuchita rUpa se hAtha DAlane vAlA
intuition N 1. antarGYAna,binA vichAra yA pramANa ke GYAna,sahaja GYAna,anubhava
intuitive A 1. sahajaGYAna sa.nbandhI,sahajaGYa,antaraGYAna se jAnA huA
inundate VT 1. DubonA,bADha AnA,bahanA,baha nikalanA
invade VT 1. paDhAI karanA,dabA lenA,AkramaNa karanA,dhAvA karanA
invader N 1. chaDhAI karane vAlA,AkramaNa karane vAlA,AkrAmaka,AkramaNakArI
invalid A 1. balahIna,durbala,2. rogI,marIja,rugNa
invalidate VT 1. durbala karanA,ashakta karanA,2. bekAra karanA,radda karanA,jhUThA karanA,vyartha karanA,nA
invaluable A 1. amUlya,anamola,bahumUlya
invariably Adv 1. ekasA,nitya,sarvadA,sthira rUpa se,
invasion N 1. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa,hamalA
invective N 1. AkShepa,ni.ndA,apavAda,gAlI,tAnA,doSha,bolI TholI
invent VT 1. AviShkAra karanA,nI bAta nikAlanA,IjAda karanA,gaDhanA,rachanA
invention N 1. rachanA,kalpanA,yukti,tadabIra,nirmANa,AviShkAra
inventive A 1. yuktimAna,nI nI bAte.n sochakara nikAlane vAlA,nirmANa kushala
inventor N 1. vaha jo nI bAta socha kara nikAle,nirmAtA,AviShkAraka
inventory N 1. sa.nkhyApatra,sUchI,pheharista,pharda,kharvA
inventory VT 1. sa.nkhyApatra yA sUchI banAnA
inverse A 1. vyutkrama,pratiloma,pratikUla,ulTA,au.ndhA
inversion N 1. utkramaNa,vyutkrama,viparItatA
invert VT 1. ulaTA karanA,au.ndhA karanA,ulaTanA palaTanA
invest VT 1. vastra pahanAnA,sajAnA,2. denA,padavI para niyata karanA,3. gheranA,4. rupayA lagAnA
investigate VT 1. khojanA,jA.nchanA,tahakIkAta karanA,anusa.ndhAna karanA
investigation N 1. khoja,jA.ncha,tahakIkAta,anusa.ndhAna,DhU.nDha,chhAnabIna
investigator N 1. khojI,tahakIkAta karane vAlA,anusa.ndhAtA
investment N 1. poshAka,khilata,2. gherA,phirAva,3. sa.npatti ke kraya Adi me.n rupaye kA lagAnA,isa prakAra lagA huA rupayA
inveterate A 1. haThI,jiddI,gaharA,dinI,purAnA
invidious A 1. dveShajanaka,DAha yA hasada paidA karane vAlA,2. burA,jo burA lage
invigorate VT 1. puShTa karanA,bala baDhAnA,jAna DAlanA
invincible A 1. ajaya,ajIta,aDiga,adamya
inviolable A 1. ala~Nghya,jo kharAba na ho sake,jo TUTa na sake,pavitra
invisible A 1. adR^ishya,alakShya,alakha
invitation N 1. bulAvA,nimantraNa,dAvata,nyotA
invite VT 1. bulAnA,2. nyotA denA,nimantraNa bhejanA,3. lAlacha denA,phusalAnA,4. AkarShita karanA
invocation N 1. stuti,prArthanA,AvAhana,AmantraNa,vinaya,2. talabI
invoice N 1. bIjaka,chAlAna
invoke VT 1. bulAnA,prArthanA karanA,smaraNa karanA,AvAhana karanA,Amantrita karanA
involuntary A 1. anichchhuka,niShkAma,bekAma,bevasha
involve VT 1. lapeTanA,gheranA,2. ulajhAnA,pha.nsAnA,shAmila karanA,aparAdha me.n pha.nsAnA,ghabaDA denA
involvement N 1. phasAva,ulaphana,Arthika sa.nkaTa,jha.njhaTa
invulnerable A 1. abhedya,vajra sA,jisa me.n ghAva na laga sake
inward A 1. antarastha,andarUnI,bhItarI
inward Adv 1. bhItara kI ora,2. mana me.n,dila me.n
iodine N 1. AyoDIna
iota N 1. bi.ndumAtra,kaNa,aNu,jarA,tilamAtra
irascible A 1. krodhI,gussAvara,chiDachiDA
ire N 1. krodha,gussA,kopa,roba
iridescent A 1. indra dhanuSha kI bhA.nti chamakIlA
iris N 1. indra dhanuSha,2. A.nkha kI putalI
irk VT 1. thakAnA,satAnA
irksome A 1. bhArI,duHkhadAyI,klesha janaka,duHkhita karane vAlA
iron A 1. lohe kA,2. kaThora,sakhta,lohe sA kaDA
iron N 1. lohA
iron VT 1. istrI karanA,lohA pheranA,2. beDI DAlanA,lohA lagAnA,hathiyAra bA.ndhanA,bA.ndhanA,nA
ironclad A 1. lohe ke hathiyAra bA.ndhe hue
ironclad N 1. lohe ke pattharo.n se maDhA huA jahAja
ironic A 1. tAne ke taura para,vyAjoktirUpa
irons N 1. lohaba.ndhana,beDI,hathakaDI
irony N 1. nindA,vyAjokti,vyAjastuti,bolI TholI
irradiate VTI 1. ujalA karanA,chamakAnA,jagamagAnA,2. chamakanA
irrational A 1. achetana,GYAnarahita,besamajha,mUrkha,aGYAnI,anajAna
irreconcilable A 1. anamela,asa.ngata,mela na karane vAlA
irrefutable A 1. akha.nDanIya,aTUTa,niruttara
irregular A 1. shAstra viruddha,aniyamita,krama rahita,vidhi viruddha,TeDhA,viShama,avyavasthita,beDaula,beDhaba,2. viShayagAmI,durAchArI
irregularity N 1. aniyama,vyatikrama,vidhi virodha,avyavasthA,2. pApa,AvAragI,durAchAra
irrelevance N 1. niShphalatA,belagAva,asambandha,asa.nbaddhatA
irrelevant A 1. asa.nbaddha,aprAsa.ngika,niShphala,vyartha,bejoDa,bematalaba,belagAva
irreparable A 1. jo phira na mila sake,jo sudhAra ke yogya na ho,apratikArya
irrepressible A 1. jo daba na sake,adamya
irresistible A 1. jo ruka na sake,apratirodhya,anivArya
irresponsible A 1. anuttaradAyI,dAyitvahIna,avishvasanIya
irreverence N 1. anAdara,apamAna
irreverent A 1. beadaba,apamAna janaka,anAdarayukta
irreversible A 1. aparivartanIya,badalane ke ayogya
irrevocable A 1. akhaNDanIya,aTala,achala
irrigate VT 1. sI.nchanA,pAnI denA,bhigonA
irrigation N 1. si.nchAI,AbapAshI
irritable A 1. chiDachiDA,tunaka mijAja,shIghrakopI
irritant A 1. khijAne vAlA,krodha utpanna karane vAlA
irritant N 1. khijAne vAlA,krodha utpanna karane vAlA
irritate VT 1. chiDhAnA,khijAnA,kuDhAnA,chheDanA
irritation N 1. chiDha,gussA,krodha,uttejanA
island N 1. dvIpa,TApU,ajIrA
islander N 1. dvIpa vAsI
isle N 1. TApU,ajIrA
islet N 1. chhoTA dvIpa
isolate VT 1. alaga rakhanA,pR^ithaka karanA,2. shodhanA,sApha karanA
isosceles A 1. samadvibAhu,do barAbara bhuja kA
issue N 1. nikAsa,bAhara AnA,bahAva,2. jananA,santAna,va.nsha,3. phala,pariNAma,4. prakAshana,AvR^itti,5. vivAdAspada viShaya,tanakIha,bIja
issue VTI 1. nikAlanA,prakAshita karanA,prachalita karanA,chalAnA,baratanA,denA,2. nikalanA,bahanA,baDha chalanA,phUTanA
isthmus N 1. sthalaDamarUmadhya,sa.nyoga bhUmi
it Pron 1. yaha,vaha
itch N 1. khAja,khujalI,chula,lata
itch VI 1. khujalAnA,khujalI honA,2. lAlachI tabIyata rakhanA,lobhI svabhAva rakhanA
item N 1. rakama,chIja,mada,viShaya,pada
item VT 1. likha lenA
itinerant A 1. ramatA,bhramaNakArI,daurA karane vAlA,chalatA phiratA
itinerary A 1. ghUmatA huA,bhramaNa sa.nba.ndhI
itinerary N 1. bhramaNakAriyo.n ke liye pathapradarshaka pustaka,2. mArga
itself Pron 1. svayam,Apa hI,Apa hI Apa
ivory A 1. hAthI dA.nta kA
ivory N 1. hAthI dA.nta,gajada.nta
ivy N 1. eka prakAra kI latA,vR^ikShalatA
jack N 1. DhITha AdamI,2. eka kala,yantra,3. jha.nDA,patAkA,4. kaTahala
jacket N 1. jAkaTa,mirajI,phatuI,ba.nDI
jade N 1. mariyala yA kharAba ghoDA
jade VT 1. thakAnA,ta.nga karanA
jag N 1. dA.ntA,dandAnA,Are ke dA.nto.n kI noka yA kaTAva vA chheda
jag VT 1. dandAnedAra karanA,dA.nte nikAlanA
jail N 1. kArAgAra,bandIgR^iha
jailor N 1. jelara,jelakhAne kA darogA,kArAgArAdhipati,bandagR^ihAdhyakSha
jam N 1. murabbA,achAra,2. kuchalAva,nichoDa
jam VT 1. dabAnA,nichoDanA,mIchanA,kuchalanA
janitor N 1. daravAna,dvArapAla,chaukIdAra
japan N 1. eka rogana,rogana yA rogana kI ra~NgI huI chIja,lAhaTa kA kAma
japan VT 1. rogana karake chamakAnA,kAlA chamakIlA ra~NganA
jar N 1. dhakkA,virodha,sa.ngharSha,kaThora shabda,Takkara,2. maTakA,ghaDA,martabAna
jar VTI 1. hilAnA,2. jhanakAranA,khaDakhaDAnA,3. takarAra karanA
jargon N 1. gapaDa sapaDa,gapa shapa,ga.nvArU bolI,anarthaka vachana
jasmine N 1. chamelI,belA,mAgadhI
jasper N 1. sUryakAnta,maNivisheSha,jabarajada
jaundice N 1. pIliyA,pA.nhuroga,ka.nvala roga
jaundice VT 1. pIliyA karanA,pA.nhurogagrasta karanA
jaunt N 1. saira,bhramaNa,ghUmanA phiranA
jaunt VT 1. saira karanA,bhramaNa karanA,ghUmanA
jaunty A 1. ra.ngIlA,bhaDakIlA,chaTakIlA,chhailA
javelin N 1. barchhI,bhAlA
jaw N 1. jabaDA,mu.nha kI haDDI jisame.n saba dA.nta lage rahate hai.n
jaw VT 1. dhaDakanA,DA.nTanA,gAlI galauja karanA
jay N 1. nIlaka.nTha
jealous A 1. shakkI,sa.ndehI,udvigna,DAhI,dveShI
jealousy N 1. sha.nkA,sandeha,IrShyA,DAha,chi.ntA,andeshA
jeer N 1. tAnA,ThaThThA,upahAsa
jeer VTI 1. chiDhAnA,tAnA mAranA,ThaTholI karanA,chuTakI lenA,ha.nsI karanA
jelly N 1. lUAba,murabbA,gADhA rasa jo phala ke rasa aura chInI ke au.nTane se banatA hai
jeopardize VI 1. jokhima me.n DAlanA
jeopardy N 1. jokhima,khatarA,sa.nkaTa
jerk N 1. dhakkA,jhaTakA
jerk VT 1. jhaTakanA,phekanA,jhaTakA denA
jerky A 1. jhaTakA ke sAtha,jhaTakA vAlA,jhakkI
jess N 1. chamaDe yA reshama kA tasmA,phu.ndanA
jest N 1. ThaThThA,ha.nsI,svA.nga,bheSha,parihAsa
jest VT 1. ha.nsI karanA,ThaTholI karanA,dillagI karanA
jester N 1. masakharA,ThaTholiyA,dillagIbAja,bhA.nDa,parihAsakArI,vidUShaka
jet N 1. sa.ngamUsA,bahuta kAlA chamakIlA patthara,2. phuhArA,3. To.nDhI
jet VI 1. nikala paDanA,bahanA
jetty A 1. bahuta kAlA
jetty N 1. chhajjA,ubhAra,khanvA,pAyA
jewel N 1. maNi,ala.nkAra,gahanA,bhUShaNa
jewel VT 1. maNi yA gahane se sajAnA
jeweller N 1. jauharI,gahanA banAne vAlA,aDiyA,maNikAra
jewellery N 1. javAharAta,maNimuktA,gahane,AbhUShaNa
jibe VT 1. tAnA mAranA
jig N 1. thiraka nAcha nAchane kI gata
jig VI 1. nAchanA
jingle N 1. jhanajhanAhaTa,TanaTanAhaTa,jhanakAra
jingle VTI 1. TanakAranA,jhanajhanAnA,2. khanakhanAnA,jhanajhanAnA
job N 1. halakA kAma,kArya,vyApAra,lAbha ke liye kiyA huA kAma,2. aisA vaisA chhApane kA kAma,ThIke kA kAma
jockey N 1. ghuDa dauDa kA savAra,ghoDo.n kA saudAgara,2. Thaga
jockey VT 1. ThaganA,dhokhA denA,2. barAbara se savAra hokara dhakkA denA
jocular A 1. parihAsashIla,hAsyakara,ThaThThAbAja,parihAsaka,kautukI
jog N 1. hilAva,kampana,halakA,dhakkA
jog VTI 1. hilAnA,dhakkA denA,jhUma jhUma kara chalanA
john N 1. jAna
join VT 1. sa.nyukta karanA,milAnA,joDanA,sA.nTanA,2. milA rahanA,milanA,sammilita honA,juDanA
joint A 1. sAjhe kA,milA julA,sa.nyukta,2. sa.nyukta vichAra
joint N 1. joDa,milApa,kabjA,gA.nTha
joint V 1. joDanA,milAnA,nA
jointly Adv 1. milana kara,sAjhe me.n
joke N 1. ha.nsI,ThaThThA,parihAsa
joke VT 1. ThaThThA mAranA,ha.nsI karanA
joker N 1. upahAsaka,ha.nsoDa,ThaThThe bAja,masakharA
jolly A 1. sAna.nda,khusha,rasika,vinodI,2. su.ndara,moTA,tAjA
jolt N 1. jhaTakA
jolt VT 1. hilAnA,jhaTakanA,dhakkA denA
jostle N 1. dhakkA,Dhakela,muThabheDa
jostle VT 1. dhakkA denA,DhakelanA,ThelanA
jot N 1. kaNa,jarrA,aNu,bi.ndumAtra
jot VT 1. TA.nkanA,likha lenA
journal N 1. bahI khAtA,roja nAmachA,2. akhabAra,dainika yA mAsika samAchAra patra
journalism N 1. patrakAritA,sa.npAdaka kArya yA vyavasAya,sa.npAdana kalA
journalist N 1. patrakAra,rojanAmachA likhane vAlA,2. samAchArapatra kA sa.npAdaka
journey N 1. yAtrA,sthAnAntara me.n yAtrA,saphara
journey VT 1. yAtrA karanA,chalanA,saphara karanA
journeyman N 1. majadUra,roja para kAma karanevAlA,kamerA,kArindA
joust N 1. jhUThI laDAI,khela me.n savAro.n kA dva.ndvayuddha
joust VT 1. savAra hokara khela me.n laDanA
jovial A 1. Anandita,khusha,ha.nsamukha,sAnanda
joy N 1. Ananda,harSha,khushI
joy VT 1. khusha honA,2. khusha karanA,Ana.ndita karanA
joyful A 1. harShita,khusha
joyous A 1. sAnanda,khusha,ha.nsamukha,magna
jubilant A 1. vijayakArI,praphullita,jaya shabdakArI,magna
jubilee N 1. jubalI,mahotsava yA baDe harSha kA tyohAra,utsavakAla,praharSha,2. pachAsave.n varSha kA utsava
judge N 1. jaja,nyAyakartA,nyAyAdhIsha,vichArapati,2. nirNaya kushala vyakti
judge VT 1. jA.nchanA,nirNaya karanA,vibheda karanA,2. AGYA denA
judgeship N 1. vichArapati kA pada
judgment N 1. vichAraNA,nirNaya,nirdhAraNA,2. anumati,rAya,mata,3. nirNaya,vichAraphala,da.nDAGYA,4. IshvarIyada.nDa
judicial A 1. nyAyika,nyAyAlaya ke upayukta,nyAya sa.nbandhI,dharmashAstrAnusAra
judicious A 1. buddhimAna,chatura,vivekI,saviveka
jug N 1. jaga,jhajhjhara,surAhI,ghaDA
juggle N 1. bAjIgarI,jAdU,indrajAla,chhala
juggle VT 1. hAtha kI saphAI karanA,bAjIgarI karanA,jAdU karanA,chhalabala karanA
juggler N 1. bAjIgara,ai.ndrajAlika,naTa,chhaliyA,dhokhA dene vAlA
jugular A 1. kaNTha sa.nba.ndhI,gale kA,ka.nThya
juice N 1. rasa,arka
juicy A 1. rasadAra,rasIlA
jumble N 1. mela jola,khichaDI,2. mIThI TikiyA,nAna khaTAI
jumble VT 1. milAnA,gaDabaDa karanA
jump VT 1. kUdanA,uchhalanA,2. lA.nghanA,DA.nkanA,3. phalA.nganA,kUdanA,chaukaDInA,uchhalanA,uThAvanA
jumper N "1. kUdane vAlA,2, striyo.n kA eka pahanAvA"
junction N 1. milApa,joDa,sa.ngama
juncture N 1. yoga,mela,joDa,milane kA sthAna,ThIka samaya,sUkShma samaya
jungle N 1. ja.ngala,vana
junior A 1. chhoTA,padavI me.n kama
junior N 1. chhoTA manuShya,2. nimna padavI kA AdamI
junket N 1. jyonAra,dAvata,bhoja
jurisdiction N 1. adhikAra,sImA,akhtiyAra,amaladArI,adhikAra-kShetra,ilAkA
jurisprudence N 1. dharmashAstra,smR^itishAstra,vyavahAravidyA,nyAyashAstra,rAjanIti
jurist N 1. dharmashAstraGYa,smR^itiGYa
jury N 1. jUrI,pa.nchAyata,pa.ncha
just A 1. dhArmika,nyAyya,sachchA,uchita,imAnadAra,sahI,shuddha
just Adv 1. ThIkaThAka,pAsa,nikaTa,abhI,hAla me.n
justice N 1. nyAya,nyAyatA,insApha,apakShapAta,2. nyAyakartA,jaja,nyAyAdhIsha
justifiable A 1. rakShaNIya,uchita,shodhanIya,uchita,kShamA yogya
justification N 1. pakSha samarthana,chhuTakArA,nirdosha karaNa
justify VT 1. satya ThaharAnA,pakSha samarthana karanA,chhuTakArA denA,nirdosha ThaharAnA,sahI sAbita karanA,kShamA karanA
jut VT 1. bAhara ko nikalanA
juvenile A 1. taruNa,yauvana samba.ndhI,laDakapana kA
juxtaposition N 1. nikaTatA,sa.nsarga,sAtha sAtha
kale N 1. eka prakAra kI gobhI
kaleidoscope N 1. eka khilaunA jisame.n nAnA prakAra ke ra.nga va rUpa dikhAI paDate hai.n
kangaroo N 1. ka.ngArU,AsTreliyA kA eka jAnavara jisake peTa para eka thailA hotA hai
keck VT 1. kai karanA,ulaTI karanA,okanA
keel N 1. jahAja nAva kA pe.ndA,2. chapTI pe.ndI kI nAva
keel VT 1. khenA,nAva chalAnA,2. au.ndhA kara denA
keen A 1. utsuka,2. tIvra,teja,chokhA,3. kaDuA
keep N 1. dekha rekha,2. rakhaila,3. koTa me.n ghAta kI yA sabase surakShita jagaha
keep VT 1. dharanA,rokanA,rakShA karanA,dR^iDha rakhanA,pAlanA,pAbandI karanA,chaukasI karanA,2. naukara rakhanA,3. AGYA pAlana karanA,bajA lAnA,4. rahanA
keeper N 1. rakShaka,rakhanevAlA,rakhavAlA
keeping N 1. rakShA,dekharekha,nigahabAnI
keg N 1. chhoTA pIpA
kelp N 1. samudrI ghAsa pAta kI rAkha
ken N 1. pahachAna,dR^iShTi,GYAna
ken VT 1. jAnanA,samajhanA,pahachAnanA
kennel N 1. kutto.n ke rahane kA ghara,2. shikArI kutto.n kA jhu.nDa,3. morI,paranAlA
kernel N 1. dAnA,chhoTA anAja yA dAnA,2. bIja,garI,tatva,gUdA
kerosene N 1. miTTI kA tela
kersey N 1. eka prakAra kA moTA UnI kapaDA
ketchup N 1. chaTanI
kettle N 1. ketalI,degachI,dega,kaDAhI
key N 1. tAlI,ku.njI,chAbhI,2. TIkA,dIpikA,vyAkhyA,ku.njI
keynote N 1. sa.ngIta me.n mukhya svara,koI mukhya siddhAnta yA vichAra,mukhya bAta
keystone N 1. maharAba ke bIcho.n bIcha kA patthara
khan N 1. sarAya,pathikAshrama,2. khA.n,eka upAdhi
kick N 1. lAta kI mAra,pAda prahAra,khurAghAta
kick VT 1. lAta mAranA,latiyAnA
kid N 1. halavAna,bakarI kA bachchA,2. lakaDI kA gaThThA,3. kaThautI,4. dhokA,chhala
kid VT 1. dhokA denA
kidnap VT 1. nikAla le jAnA,le bhAganA,kisI vyakti ko churA le jAnA
kidney N 1. gurdA
kill VT 1. mAra DAlanA,2. jIta lenA,vasha me.n kara lenA,mohita karanA
killing A 1. mArane vAlA,ghAtaka,mohita karanevAlA,sammohaka
kiln N 1. bhaTTA,A.nchA,pajAvA
kilogram N 1. kilo,eka phrA.nsIsI nApa jo eka hajAra graima ke barAbara yA savA do pau.nDa se kuchha kama hotA hai
kilometre N 1. mITara,eka phrA.nsIsI nApa jo eka hajAra mITara ke barAbara yA pA.ncha pharalA.nga ke lagabhaga hotA hai
kin N 1. rishtedAra,nAtedAra,nAtA,jAti,va.nsha,kula
kind A 1. kR^ipAlu,dayAlu,meharabAna,hitakara,udAra
kind N 1. jAti,varga,2. jAti,prakAra,bhA.nti,3. paidAvAra,upaja
kindle VT 1. Aga lagAnA,jalAnA,prajvalita karanA,sulaganA,2. Aga babUlA honA
kindred A 1. sagotra,sa.nba.ndhI,sajAti
kindred N 1. kuTumbI,ba.ndhugaNa,samba.ndhI,bhAI ba.ndhu
kinetic A 1. gati sa.nba.ndhI,gatyAtmaka
kingdom N 1. rAjya,bAdashAhata,rAjatva,shAsana,2. jAti,varga
kingfisher N 1. rAmachiraiyA
kinship N 1. nAtedArI,sambandha
kirk N 1. girjAghara
kiss N 1. chumbana,chummA,bosA,pyAra
kiss VT 1. chumbana karanA,chUmanA,chummA lenA,pyAra karanA
kit N 1. lakaDI kA nA.nda,2. chikArA,sAraDgI
kitchen N 1. rasoIghara,pAkashAlA,bAvarchIkhAnA
kite N 1. chIla,2. luTerA,3. pata.nga,guDDI,tukkala
kitten N 1. bilauTA,billI kA bachchA
knack N 1. khilaunA,hastalAghava,kaushala,chAlAkI,yukti
knapsack N 1. sipAhI kA jholA
knead VT 1. gU.ndhanA,mADanA,sAnanA,sau.ndanA
knee N 1. ghuTanA
kneecap N 1. ghuTane para kI Upara kI haDDI
kneel VT 1. ghuTane jhukAnA,ghuTano.n ke bala baiThanA
knell N 1. shoka sUchaka gha.nTe kI dhvani
knell VT 1. bajAnA,2. mR^ityu ke samaya gha.nTA bajAnA yA bajanA
knick-?膸賨 N 1. tuchchha vastu,sAmAna
knife N 1. chAkU,chhurI,kutaranI,2. prANa ghAtaka yuddha
knife VT 1. chhurI se kATanA
knight N 1. bahAdura,shUravIra,eka padavI,nAiTa
knight VT 1. nAiTa kI padavI se sushobhita karanA
knighthood N 1. nAiTa yA shUravIra kI padavI
knit N 1. binAva,banAvaTa
knit VT 1. baTanA,milAnA,joDanA,mA.nTanA,2. jAlI bunanA,baTanA
knitting A 1. bunanA,binAvaTa,baTanA
knob N 1. gA.nTha,gumaDA
knock N 1. Takkara,khaTakhaTAhaTa
knock VT 1. mAranA,khaTakhaTAnA,TakarAnA
knoll N 1. ghaNTA bajAnA,2. ghaNTe kA shabda,3. chhoTI gola pahADI
knoll VT 1. ghaNTA bajAnA
knot N 1. gA.nTha,giraha,2. ulajhanA,3. guchchhA,4. jatthA,5. peDa kI gA.nTha jahA.n se DAla nikalatI hai
knot VT 1. gA.nTha bA.ndhanA,saTAnA,eka me.n milAnA
knotty A 1. gA.nThadAra,2. kaThina,pechIdA,dubedhi
know VT 1. samajhAnA,jAnanA,pahachAnanA
knowing A 1. jAnakAra,chAlAka,sacheta
knowingly Adv 1. chaturatA se,2. jAnabUjhakara
knowledge N 1. GYAna,jAnakArI,bodha,pahachAna,sUchanA,parichaya,2. vidyA
known A 1. GYAta,jAnA huA
knuckle N 1. a.ngulI kA joDa
knuckle VT 1. a.ngulI ke pora se dabAnA yA mAranA
label N 1. lebala,saranAme ke lie chippI yA parachA,sUchaka patra
label VT 1. patA nishAna likhakara chipakAnA,sUchaka patra lagAnA
laboratory N 1. prayogashAlA,attAra kI dukAna,rasAyana kI jA.ncha kA ghara,rasa kriyA sthAna
laborious A 1. mehanatI,parishramI,2. sakhta,kaThina
laboriously Adv 1. kaShTa se,mushkila se,parishrama se
labour N 1. shrama,parishrama,mehanata,2. kAma,kArya,majadUrI,3. laDakA janane kI pIDA,prasava kI pIDA,4. majadUra dala,shramika samAja
labour VT 1. parishrama karanA,kAma karanA,kaShTa karanA,takalIpha uThAnA,2. prasava kI pIDA me.n honA
labourer N 1. majadUra,kAma karanevAlA,shramika
labyrinth N 1. TeDhe rAsto.n vAlA sthAna,bha.nvara jAla,ghUmaghumaiyA,bhUlabhulaiyA,gorakha dha.ndhA,pegha
lace N 1. kinArI,goTA,bela,DorI,jAlI,laisa
lace VT 1. DorI se bA.ndhanA,lesa lagAnA
lack N 1. kamI,AvashyakatA,abhAva,hInatA,shUnyatA
lack VT 1. khAlI honA,kama honA,nyUna honA,vihIna honA,rahita honA
lackadaisical A 1. bhAvuka,dhyAnamagna,chintAkula
lackey N 1. pyAdA,harakArA,TahaluA
lackey VT 1. sevA Tahala karanA,2. naukara kA kAma karanA
lacklustre A 1. dhu.ndhalA,prakAsha hIna,phIkA,niShprabha
laconic A 1. sa.nkShipta,chhoTA,mukhtasara,laghu,alpa shabdaka
lad N 1. laDakA,naujavAna,chhokarA
ladder A 1. sIDhI,misenI,jInA
lade N 1. bojha,mAla asabAba,kirAyA,bhADA
lade VT 1. lAdanA,bojhanA,bojhA rakhanA,3. DubonA
ladle N 1. chamachA,DoI,kalachhula
lady N 1. mahilA,devI,kulA.nganA,bIbI,rAnI,bAI,kulIna strI
lag A 1. DhIlA,mandA,madhyama,2. antima
lag VT 1. dhIre chalanA,pichhaDanA
laggard A 1. susta,DhIlA,manda
lagoon N 1. daladala,jhIla
lair N 1. mA.nda,bila,ja.ngalI jAnavara kI rahane kI jagaha
laird N 1. saradAra,jamIndAra,adhiShThAtA
laity N 1. gR^ihasta jana jo pAdarI nahI.n hai,prAkR^itajana
lake N 1. jhIla,tAla,2. gulAbI ra.nga
lamb N 1. memanA,bheDa kA bachchA
lame A 1. la.ngaDA,lUlA,pa.ngula,ukhaDApukhaDA,TUTA,bha.nga
lame VT 1. la.ngaDA karanA,pa.ngula karanA,apAhija karanA,bha.nga karanA,apUrNa karanA
lament N 1. ronA,vilApa,shoka
lament VT 1. ra~nja karanA,shoka karanA,ronA,2. vilApa karanA,mAtama karanA
lamentable A 1. shokajanaka,vilApamaya,shokAspada
lamp N 1. dIpaka,diyA,laimpa,chirAga
lampoon N 1. AkShepa,nindA
lampoon VT 1. AkShepa karanA,nindA karanA
lance N 1. barchhA,bhAlA
lance VT 1. barchhA mAranA,nashtara lagAnA,chIranA,phADanA
lancer N 1. nashtara,chIrane phADane kA astra,shalAkA
land N 1. pR^ithvI,miTTI,thala,bhUmi,jamIna,2. mulka,desha,3. bhUsa.npatti,ilAkA
land VT 1. taTa yA tIra para utaranA
landed A 1. jamIndAra,sthAvara,sa.npattivAn,jAyadAda gaira manakUlA yAnI makAna yA jamIna vagairaha kA rakhane vAlA
landing N 1. kinAre para utaranA
landlady N 1. jamIndArina,bhUsvAminI,2. bhaThiyArina
landlord N 1. jamIndAra,jamIna kA svAmI,adhiShTAtA,bhUsvAmI,gR^ihapati,mAlika makAna,2. bhaThiyArA
landmark N 1. sImAchihna,sarahada,DA.nDA,bhe.nDa,sthala sImA,2. jamIna para U.nchI jagaha jo jahAja ko rAha dikhAne kA kAma de,3. aitihAsika ghaTanA
landscape N 1. jitanI pR^ithvI eka bAra me.n dikhAI deve,dehAta kI tasvIra,kisI bhUmi pradesha kA chitra
landslide N 1. bhUskhalana,jamIna ke eka baDe TukaDe kA pahADa para se phisala jAnA
lane N 1. galI,kUchA
language N 1. bhAShA,jabAna,bolI
languid A 1. susta,thakA,mA.ndA,kamajora,nirbala
languish VT 1. kamajora honA,durbala honA,murjhAnA,susta honA
lanky A 1. dubalA patalA,lambA
lantern N 1. lAlaTena,phAnUsa,ka.nDIla,laimpa
lap N 1. pallA,a~nchalA,2. goda,a.nka,3. kinArA
lap VT 1. taha karanA,lapeTanA,2. chapaDa chapaDa karanA,chATanA
lapse N 1. DhAla,girAva,phisalAva,chUka,galatI
lapse VT 1. DhalanA,phisalanA,dhIre dhIre jAnA,bItanA,chUkanA,bhraShTa honA
lar N 1. kula devatA
larceny N 1. chorI
lard N 1. sUara kI charbI
large A 1. baDA,mahAna,chauDA,2. bahuta,prachura,3. udAra
largely Adv 1. vistAra se,kasarata se
largess N 1. bhe.nTa,pAritoShika,inAma,puraskAra
lark N 1. lAvA,kumarI,chakravAka,agra
larva N 1. lArvA,illI,kIDe kI a.nDe se nikalane para sUrata,kITaDibha
laryngitis N 1. ka.nThanAlI kI sUjana aura jalana
larynx N 1. Te.nTuA,halaka,gaTI,ka.nThanAlI
lascivious A 1. kAmuka,lampaTa,kAma hetuka
lash N 1. chAbuka,tasmA,rassI,DorI,koDA,2. koDe kI mAra
lash VT 1. koDA mAranA
last A 1. anta kA,antima,pichhalA,gujarA huA,gata
last Adv 1. Akhira ko,anta me.n
last N 1. bojha,2. nApa,3. jUte kI lakaDI,pharmA
last V 1. rahanA,sahana karanA,jhelanA
lasting A 1. chalatAU,TikAU,chalAU,sthAyI,chirasthAyI
lastly Adv 1. anta me.n,nidAna,AkhirakAra
latch N 1. billI,siTakanI
latchkey N 1. billI khisakAne kI chAbhI yA ku~njI
late A 1. dera,susta,dera kA,atikAla,belAtIta,2. bahuta dina chaDhe yA rAta gaye,3. vaikuNThavAsI,svargIya,4. pada se alaga
late Adv 1. abera karake,dera karake,vilamba se,2. hAla me.n
lately Adv 1. hAla me.n,thoDe dina hue
lateness N 1. dera,abera,vilamba
latent A 1. bhItarI,gupta,adR^ishya,aprakaTa
later A 1. bAda kA,pichhalA,uttarakAlIna,apara
lateral A 1. bagalI,pahalU kA,kinAre kA,pArshvika,pArshvasya
lathe N 1. kharAda,chakrayantra
lather N 1. sAbuna kA phena
lather VT 1. sAbuna kA phena lagAnA,phenadAra honA
latitude N 1. akShA.nsha,vishva rekhAntara,2. chauDAI,3. sthAna,vistAra,4. svata.ntratA,svAdhInatA
latrine N 1. TaTTI,chharachhobI,pAkhAnA,sa.nDAsa
latter A 1. hAla kA,pichhalA
lattice N 1. jhilamilI,jha.njharI,lakaDI yA lohe kI jAlI
laud N 1. prasha.nsA,stuti,tArIpha
laud VT 1. prasha.nsA karanA,sarAhanA,guNa gAnA,tArIpha karanA
laudable A 1. prasha.nsanIya,sarAhane yogya,guNa gAne yogya,sarAhanIya
laudatory A 1. prasha.nsAyukta,stutivAda,pUrNa,prasha.nsAtmaka
laugh N 1. ha.nsI,hAsya,khilakhilAhaTa
laugh VT 1. ha.nsanA,kikola karanA,2. ha.nsI karanA
laughable A 1. ha.nsane yogya,hAsyotpAdaka,hAsyakara
laughing-ר?帨?艎 1. ha.nsI uDAne kI vastu,hAsyapAtra
laughingly Adv 1. ha.nsa kara,ha.nsI se
laughter N 1. ha.nsI,hAsa,khilakhilAhaTa,khallI
launch N 1. naye jahAja ko samudra me.n DAlanA,2. jahAja kI sabase baDI nAva
launch VTI 1. chalAnA,phe.nkanA,2. pAnI me.n khasakAnA yA chalAnA,3. Arambha karanA,Arambha karAnA,chalAnA
launder N 1. dhobI
launder VT 1. dhonA
laundry N 1. dhobIghATa,dhobiyo.n ke kapaDe dhone kA sthAna yA ghATa,kapaDe dhone kA makAna,2. dhulAI
laureate A 1. lArela kI pattiyo.n se sajA huA,hAra yA tAja pahane hue
laureate N 1. i.ngalai.nDa kA rAjakavi
laurel N 1. kalpavR^ikSha,eka sadA harA rahane vAlA vR^ikSha,2. lArela kA tAja
lava N 1. pighalA dravya jo jvAlAmukhI pahADa se nikalatA hai,AgneyodgAra,lAvA
lavatory N 1. dhone kI jagaha,hAtha mu.nha dhone kA kamarA,2. ghAva dhone kI davA
lavender N 1. eka sugandhita vR^ikSha
lavish A 1. bahuprada,bahuta,2. ativyayI,vyayashIla,uDAU,phajUla kharcha
lavish VT 1. uDAnA,vyaya kharcha karanA,phU.nkanA,luTAnA
law N 1. niyama,kAnUna,vyavasthA vidhAna,siddhA.nta,dastUra
law-ʨϡ??Ꮸ N 1. vyavasthAla.nghI,kAnUna toDane vAlA
lawful A 1. shAstrAnusAra,vyavahArAnusAra,dharmashAstrasa.nmata,shAstravihita,nyAyochita
lawless A 1. dharma viruddha,avidhi,vyavasthA viruddha,svechchhAchArI
lawlessness N 1. gaDabaDI,niyamAtikramaNa
lawn N 1. khulA huA ghAsadAra maidAna,2. baDhiyA malamala
lawsuit N 1. nAlisha,mukaddamA,abhiyoga,vyavahArapada
lawyer N 1. shAstraGYa,vakIla
lax A 1. DhIlA,shithila,udAsa,narma,dharma bhraShTa
lax N 1. DhIlApana,shithilatA,AchAra bhraShTatA
laxative A 1. rechaka,shithila karane vAlA
laxative N 1. rechaka auShadhi,mulAyama karane vAlI davA,ghuTTI
laxity N 1. DhIlApana,shithilatA
lay A 1. sAmAnya jana samba.ndhI,gR^ihastha samba.ndhI
lay N 1. parta,astara,2. katAra,3. sharta,dA.nva,4. gIta
lay VT 1. rakhanA,pasAranA,2. pesha karanA,Age rakhanA,3. mAra girAnA,haTAnA,4. taratIba se lagAnA,sajAnA,5badanA,dA.nva para rakhanA,6. ( aNDA) denA,7.lagAnA,8.gADanA
layer N 1. parta,kyArI,a.nkura,2. a.nkuA lagAne vAlA,aNDA dene vAlA
layman N 1. gR^ihastha,duniyAdAra,sAmAnya jana
lazar N 1. koDhI,kuShTha rogI
laziness N 1. sustI,Alasya
lazy A 1. AlasI,susta
lea N 1. chArAgAha,hAra
lead N 1. aShThepada,netR^itva,agragamana,agravAnI,2. dR^iShTAnta,udAharaNa
lead N 1. sIsA rA.ngA,2. sAhula,thAha lene kA la.ngara,panasAla,3. sIse kI pattiyA.n jo chhapAI me.n lagatI hai.n
lead VT 1. rAstA dikhAnA,le chalanA,netA honA
leaden A 1. sIsA kA banA huA,2. bhArI,dhImA,ma.nda
leader N 1. rAha dikhAne vAlA,netA,mArga darshaka,aguA,senApati,2. sa.npAdaka kA lekha
leading A 1. pradhAna,shreShTha,bahuta Avashyaka yA prabhAvashAlI
leaf N 1. pattA,patra,pattI,varka,2. pannA,patra,3. pallA
leaflet N 1. chhoTI pattI,2. samAchAra patra,sUchanA patra,laghupatra,patraka
leafy A 1. pattIdAra
league N 1. sa.nyoga,mela,sa.ngha
leak N 1. chheda,darAra
leak VI 1. rasanA,TapakanA,chUnA
leakage N 1. chUnA,TapakanA,chU jAne kA harajAnA,TapakAva,risAva
leaky A 1. jisame.n chheda ho,chhidrayukta,chUnevAlA,2. jo bheda batalA diyA karatA hai
lean N 1. dubalA,patalA,2. binA charbI kA mA.nsa
lean VI 1. jhukanA,Teka lagAnA
lean VT 1. jhukAnA,2. sambhAlanA
leap VT 1. kUdanA,uchhalanA,phA.ndanA
learn VT 1. jAnanA,sIkhanA,paDhanA,2. sikhAnA
learned A 1. vidvAn,paNDita,vishArada,chatura,nipuNa,dakSha
learner N 1. sIkhanevAlA,vidyArthI,shiShya
learning N 1. sIkhanA,adhyayana,abhyAsa,2. vidyA,vidyA prApti,vidvattA,pA.nDitva,pravINatA
lease N 1. paTTA,lagAma yA kirAye para uThAnA
lease VT 1. kirAye para denA,ThekA para denA
leasehold N 1. ThekA,Theke kI bhUmi
leash N 1. paTTA,paTTI,DorI,tasmA jisame.n bAja ba.ndhA rahatA hai
least A 1. saba se chhoTA,laghutama
least Adv 1. kama se kama,bahuta hI kama
leather N 1. pakkA yA kamAyA huA chamaDA
leave N 1. chhuTTI,AGYA,vidA
leave VT 1. chhoDanA,chhoDa jAnA,2. chhoDa kara maranA,3. chalA jAnA
lecture N 1. vyAkhyAna,vaktR^itA,2. upadesha,shAsana phaTakAra
lecture VT 1. vyAkhyAna denA,upadesha denA,sIkha denA,bayAna karanA
lecturer N 1. vyAkhyAtA,upadeshaka,shikShaka,lekchara dene vAlA,vyAkhyAna dene vAlA
ledge N 1. kagAra,pahADa kA nikalA huA hissA,parta,ubharA huA bhAga
ledger N 1. khAtA,bahI,lekhA bahI
lee N 1. havA kI pratikUla dishA,2. ADa kI jagaha,sharaNa,shA.nta sthAna
leech N 1. vaidya,chikitsaka,2. jo.nka
leech VT 1. jo.nka lagAnA
leer N 1. tirchhI dR^iShTi,kaTAkSha,kAnakhI
lees N 1. talachhaTa,nIche kA maila
left A 1. bA.nyA,ulTI ora
leg N 1. TA.nga,paira,pAyA
legal A 1. shAstrAnukUla,shAstranihita,nyAya,kAnUnI,niyamAnukUla
legalize VT 1. vyavasthAnurUpa banAnA,jAyaja karanA,pramANita karanA,adhikAra denA
legally Adv 1. kAnUna ke anusAra,vaidharUpa se,vidhivat,nyAyochita rUpa se
legation N 1. dUtagaNa,pratinidhi,2. dUta yA pratinidhi kA nivAsa sthAna
legend N 1. jhUThI kahAnI,apUrva kahAnI,paurANika kathA,kahAvata
legendary A 1. kahAvatI,jhUThA
legible A 1. sApha paDhane yogya,spaShTa,prakaTa,samajhane yogya
legion N 1. phauja,dala,senA,bhIDa
legislate VI 1. kAnUna banAnA,niyama banAnA,vyavasthA karanA
legislative A 1. vyavasthApaka,niyAmaka,vidhikArI
legislator N 1. vidhAyaka,kAnUna banAnevAlA,niyama banAnevAlA,vyavasthApaka,shAstrakAra
legislature N 1. vidhAnasabhA,kAnUna banAne vAlI sabhA,vyavasthApikA sabhA,vyavasathApaka a.nga
legitimacy N 1. auchitya,yathArthatA,asaliyata,kharApana,sachchAI
legitimate A 1. uchita,asala,kharA,sachchA,jAyaja
legume N 1. phalI,chhImI
leisure N 1. chhuTTI,avakAsha,phursata,ArAma,kAryanivR^itti,vishrAma
lemon N 1. nIbU
lemonade N 1. lemoneDa,nIbU kA rasa milA huA mIThA pAnI
lend VT 1. udhAra denA,R^iNa denA,denA
length N 1. lambAI,vistAra,phailAva
lengthen VT 1. lambA karanA,baDhAnA,tAnanA,nA
lengthwise Adv 1. lambAI me.n,ADA
lengthy A 1. lambA,baDA
leniency N 1. narmI,mulAyamiyata,mR^idulatA
lenient A 1. narma,mR^idula,dayAlu,mulAyama,komala
lens N 1. shIshA,durbIna yA khurdabIna kA kA.ncha,kA.ncha
lentil N 1. dAla,masUra,masUra kI dAla
leopard N 1. tenduA,chItA
leper N 1. koDhI,kuShTharogI
leprosy N 1. kuShTharoga,koDha,aparasa
lesion N 1. choTa,jakhama,ghAva,kShati,nukasAna
less A 1. thoDA,nyUnatara,kama,2. alpa parimANa
less Adv 1. thoDe me.n,alpa parimANa se
lessen V 1. ghaTAnA,kama karanA
lesser A 1. chhoTA,bahuta chhoTA,laghu
lesson N 1. pATha,sabaka,shikShA,upadesha
lessor N 1. paTTAkAra,paTTA dene vAlA
lest Conj 1. aisA na ho ki,shAyada,kadAchit,kyA jAne
let N 1. ADa,roka,derI
let VI 1. bhADe para uThanA
let VT 1. ThekA denA,bhADe para denA,2. AGYA denA,3. rokanA,aTakAnA
lethal A 1. prANaghAtaka,nAshakArI
lethargy N 1. Alasya,sustI,gaphalata,mandatA,gaharI nI.nda,nI.nda
letter N 1. akShara,varNa,2. patra,sa.ndeshapatra,chiThThI,3. chhApe kA akShara
lettered A 1. paDhA likhA,vidvAn,sAkShara
letters N 1. chiThThI,2. vidyA,GYAna,pA.nDitya
levee N 1. darabAra,rAjasabhA
level A 1. chaurasa,barAbara,samAna,2. niShpakSha,samabuddhi,samabhAva
level N 1. samabhUmI,2. samAnatA,barAbarI,niyama,kAyadA
level VT 1. chaurasa karanA,chikanA karanA,barAbara karanA,2. nAsha karanA,3. chalAnA,phe.nkanA
lever N 1. Tekana,Da.nDA,bojha,uThane kI kala,DhekalI
levity N 1. halakApana,cha~nchalatA,chhichhorApana,ochhApana
levy N 1. ugAhI,2. jamA kI huI senA
levy VT 1. ugAhanA,baToranA,ikaThThAnA,karanA,2. senA me.n bhartI karanA
lewd A 1. la.npaTa,durAchArI,AchAra bhraShTa,duShTa
lexicon N 1. koSha,lugata,shabdakoSha
liabilities N 1. uttaradAyitva,2. R^iNa
liability N 1. uttaradAyitva,javAbadahI,jimmedArI,2. jisake lie uttaradAyitva ho
liable A 1. uttaradAtA,uttaradAyI,javAbadeha,jimmedAra,adhIna
liar N 1. jhUThA,mithyAvAdI
libel N 1. apavAda patra,badanAmI kA lekha,nindA lekha,aparAdha
libel VT 1. doSha lagAnA,badanAma karanA
liberal A 1. udAra,dharmAtmA,dAtA,dAnI,sIdhA,sApha
liberal N 1. udAra pa.nthI,janatA ke adhikAro.n ko baDhAne vAlA
liberalism N 1. udAra dala ke siddhA.nta,audAryavAda
liberate VT 1. chhoDa denA,rihA karanA,svAdhIna karanA,mukta karanA
liberation N 1. chhuTakArA,rihAI,mukti
liberty N 1. svata.ntratA,svAdhInatA,chhuTakArA,AjAdI,2. adhikAra,svatva
libra N 1. tulArAshI
librarian N 1. pustakAlaya kI dekha rekha karane vAlA,pustakAghyakSha
library N 1. pustakAlaya,vAchanAlaya
licence N 1. AGYA,adhikAra,sanada,lAisainsa,adhikAra patra
license VT 1. adhikAranA,AGYA denA
licensee N 1. lAisainsadAra,adhikAra patra pAne vAlA
lick N 1. chATanA,2. choTa
lick VT 1. chATanA,chapaDa chapaDa karanA
lid N 1. Dhakkana,DhakanA,2. papanI,palaka,papoTa
lie N 1. jhUTha
lie VT 1. jhUTha bolanA,2. ArAma karanA,rahanA,honA,leTanA,sonA,3. honA,sthita honA
lien N 1. dAvA,svatva,adhikAra,haka
lieu N 1. jagaha,sthAna,khAtira
lieutenant N 1. pratipuruSha,pratinidhi,2. upasenApati visheSha
life N 1. jIvana,prANa,jAna,astitva,Ayurbala,2. jIvana kA Dha.nga,AcharaNa,vyavahAra,3. jIvanI,jIvana charitra
lifeless A 1. nirjIva,bejAna,murdA,prANarahita,nirutsAha,nisteja
lifelong A 1. jIvana bhara kA,Ajanma
lift N 1. utthApana,uThAne kA kAma,2. jo chIja uThAyI jAya,3. liphTa,uttolanasAdhana,vaha ya.ntra jisase koI chIja uThAI jAya,bijalI se Adamiyo.n ko Upara uThAne vAlA ya.ntra
lift VT 1. uThAnA,ukasAnA,ubhAranA,dila baDhAnA
ligation N 1. bA.ndhanA,ba.ndhAva
light A 1. chamakIlA,chamakadAra,ujAlA,2. halakA,laghubhAra,3. sarala,sukara,sugama,akaThikaThina
light N 1. roshanI,prakAsha,jyoti,ujAlA,2. dina,3. chirAga,momabattI,dIpaka,4. bodha,GYAna
light VT 1. sulagAnA,jalAnA,ujAlA karanA,prajvalita karanA
light-ء?Ϩ?Ῠ A 1. prasannachita,chi.ntArahita
lighten VT 1. chamakAnA,sApha honA
lighthouse N 1. roshanIghara,jisame.n jahAja vAlo.n ko.n rAstA dikhalAne ke liye U.nche para roshanI hotI hai,dIpagR^iha
lightly Adv 1. halake se,saralatA pUrvaka,AhistA se
lightness N 1. halakApana,chamaka
lightning N 1. bijalI,dAminI
like A 1. sadR^isha,samAna,barAbara,eka sA
like Adv 1. tulya rUpa se
like N 1. pratirUpa,samAna,tulya rUpa
like VT 1. pasanda karanA,chAhanA,bhoga karanA
likelihood N 1. sambhAvanA,gumAna,AsAra
likely A 1. sambhava,AshAjanaka,honevAlA
likely Adv 1. kadAchit,sambhava,hone ke yogya
liken VT 1. milAnA,upamA denA
likeness N 1. sAdR^ishya,samAnatA,tasavIra,chitra,pratirUpI
likewise Adv 1. usI rIti se,usI taura para,aura bhI,atirikta
liking N 1. chAha,chaskA,khushI,prasannatA,abhilAShA,2. dashA
lilac N 1. bakAhana
lily N 1. kumuda,nalinI,kamala,naragisa
limb N 1. a.nga,joDa,avayava,DAlI,shAkhA,2. kinArA
lime N 1. chUnA,saphedI,2. lAsA,3. eka prakAra kA nIbU
lime VT 1. lAsA lagAnA,2. pha.nsAnA,3. peDa ityAdi me.n chUnA denA
limestone N 1. ka.nkaDa
limit N 1. sImA,hada,avadhi,a.nta,kinArA,2. roka
limit VT 1. sImA me.n bA.ndhanA,rokanA,gheranA,parimita karanA,sImAbaddha karanA
limitation N 1. sImA ba.ndhana,2. parimitatA,3. roka,pAbandI,kaida,4. avadhikAla,mIyAda
limited A 1. parimita,sImAbaddha,sa.nkIrNa,ghirA huA,kotAha,ta.nga
limitless A 1. asIma,aparimita,niravadhi
limp VT 1. la.ngaDAnA
linchpin N 1. kIlA jo pahiye ko dhurI para rakkhe
linden N 1. nI.nbU kA peDa
line N 1. sUta,DorI,2. rekhA,lakIra,3. Dha.nga,khAkA,rekhA,4. va.nsha,gharAnA,5. pa.nkti,pada,darjA,6. i.ncha kA bAravA.n a.nsha,7.sImA,meDa,8.shreNI,9ela kI saDaka,lAina
line VT 1. astara lagAnA,nishAna lagAnA,chihna karanA,lakIra banAnA,pa.nkti lagAnA
linear A 1. rekhA kA,pa.nktirUpa,rekhAmaya,2. sIdhA
linen N 1. sana kA kapaDA
liner N 1. samudra gAmI jahAja
linger V 1. vilamba yA derI karanA,socha vichAra karanA,dIrgha kAla taka rahanA,( dukha me.n) rahanA,jhUlanA,ghulanA
linguist N 1. bhAShA pravINa,bahubhAShI
linguistic A 1. bhAShA sa.nba.ndhI,bahu bhAShA adhyayana sa.nba.ndhI
lining N 1. astara,astaradenA,ityAdi
link N 1. laDI,2. mashAla
link VT 1. joDanA,milAnA,sa.nyukta karanA
lint N 1. phAhA banAne kA UnI kapaDA,battI,paTTI
lintel N 1. chaukhaTa
lion N 1. shera,si.nha
lip N 1. oTha,ho.nTha,oShTha,adhara,2. kinArA
lip VT 1. chUmanA
liquefy VI 1. galanA,pighalanA
liquefy VT 1. galAnA,pighalAnA
liqueur N 1. mIThI sugandhita madirA
liquid A 1. tarala,bahane vAlA,2. patalA,3. pAnI ke bhA.nti,4. jalamaya,5. mulAyama,chikanA
liquid N 1. rasa,tarala vastu,jala
liquidate VT 1. hisAba sApha karanA,bhugatAna karanA,bebAka karanA,chukAnA,paTAnA
liquidation N 1. hisAba kitAba kA phaisalA kisI kArakhAne ko banda karanA,bhugatauna,chukautA,divAlA,R^iNashodhana,R^iNamukti
liquidator N 1. R^iNashodhana karAne vAlA
liquor N 1. sharbata,peya,surA,madirA,sharAba,dArU
list N 1. sUchI,2. banda,3. akhADA,da.ngala
list VT 1. sUchI me.n likhanA,2. sunanA,3. virodha karanA,prativAda me.n laganA
listen VT 1. dhyAna denA,sunanA
listless A 1. beparavAha,gAphila,bekhabara,asAvadhAna
litany N 1. IsAiyo.n me.n eka sAdhAraNa prArthanA kI rIti
literacy N 1. sAkSharatA,paDhane likhane kI yogyatA
literal A 1. AkSharika,yathAshabda,akShara prati akShara,shabda prati shabda,ThIka ThIka
literate A 1. paDhA likhA,2. sAkShara
literate N 1. thoDA paDhA likhA AdamI,sAkShara manuShya
literature N 1. vidyA,sAhitya,kisI viShaya kA shAstrasamUha
lithe A 1. lachIlA,narma,mulAyama,2. phurtIlA
lithography N 1. patthara kA chhApA,lipI,pAShANalekhana
litigate VTI 1. adAlata me.n laDanA,mukaddamA khaDA karanA
litigation N 1. mukaddamA,kAnUnI jhagaDA,abhiyoga,mukadamA laDanA
litigious A 1. mukaddamA laDane vAlA,vivAdI,jhagaDAlU
litter N 1. DolI,pAlakI,2. kUDA,karakaTa,3. jhola
little A 1. chhoTA,thoDA,tuchchha
little Adv 1. thoDe me.n,alpa parimANa se
little N 1. alpa vastu,2. alpa sthAna
liturgy N 1. IsAiyo.n kI prArthanA karane kI rIti
livable A 1. jIne yogya,rahane yogya,2. nivAsa karane yogya
live A 1. jItA,jAnadAra,jIvita,2. phurtIlA,chAlAka,3. jalatA huA,sulagatA huA,4. chaTakIlA
live VI 1. jInA,jIvita rahanA,ThaharanA,rahanA,gujara karanA,bitAnA
livelihood N 1. jIvikA,rojI,rojagAra
lively A 1. jIvita,jindA,bolatA huA,phurtIlA,khusha,jAnadAra,sajIva,utsAhapUrNa,chaTaka
liver N 1. jInevAlA,rahanevAlA,2. kalejA
livestock N 1. Dhora,DA.ngara,chaupAye,maveshI
livid A 1. kAlA,nIlA,sIse ke ra.nga kA,2. badara.nga,bhadde ra.nga kA
living A 1. jIvita,sajIva,vartamAna,jAnadAra,vidyamAna,2. kriyAshIla,3. bahane vAlA
living N 1. jIvikA,jIvana nirvAha,rojI
living ʡ?ƨ?艌WG 1. jIvadhArI,prANI
lizard N 1. chhipakalI,bAmanI,guherA,giragiTa
lo I 1. dekho
load N 1. bojha,bahAra,2. dabAva
load VT 1. bojha lAdanA,bhArI karanA,2. bahuta denA,bharanA,mAla lAdananA,3. ( ba.ndUka Adi) bharanA,4. bharA lenA,ladA lenA
loaf N 1. pAva roTI
loaf VT 1. idhara udhara ghUmanA,DA.nvADola phiranA,vR^ithA samaya vyatIta karanA
loafer N 1. susta AdamI,AlasI manuShya,AvArA,ghumakkaDa,badamAsha
loan N 1. R^iNa,udhAra,karja
loan VT 1. udhAra denA,R^iNa denA
loath A 1. anichchhuka,vimukha,aprasanna
loathe VT 1. ghR^iNA karanA,napharata karanA,anichchhA prakaTa karanA
loathsome A 1. ghR^iNita,ghR^iNA yogya,nAgavAra
lob N 1. susta AdamI,mUDha AdamI
lob VT 1. sustI me.n girA denA
lobby N 1. labI,chaupAra,upashAlA
lobe N 1. a.nsha,bhAga,2. rila,paralikA
lobster N 1. jhI.ngA machhalI
local A 1. sthAna sUchaka
local N 1. sthAnika,sthAnIya,deshI,mukAmI
locality N 1. stithi,sthAna,jagaha,mukAma
localize VT 1. eka nirdiShTa sthAna denA
locate VT 1. sthApana karanA,rakhanA,baiThanA,sthAna nirdiShTa karanA
location N 1. sthAna,sthitI,2. sthAna nirUpa
loch N 1. jhIla,khADI
lock N 1. tAlA,2. ba.ndUka kA ghoDA,3. bA.ndha,4. laTa,jUDA,shikhA,alaka
lock VT 1. tAlA lagAnA,2. banda karanA,lapeTanA,gheranA
lock-?Ȩ N 1. havAlAta
locomotive A 1. chalanashIla,gativishiShTa
locomotive N 1. rela kA i.njana,kala
locust N 1. TiDDI,2. bha.nbhIrI
lodge N 1. chhoTA sA ghara,jhopaDI,2. vivara,mA.nda,3. phrI mesana logo.n kA samAja yA unake ekatrita hone kA sthAna
lodge VT 1. rakhanA,basAnA,ghara yA kamarA denA,sthAna denA,TikAnA,2. TikanA,basanA,rahanA
lodging N 1. ThaharanA,TikanA,TikAnA,2. DerA,Tikane kA sthAna,kirAye para liyA huA ghara
loft N 1. U.nchAI,2. TA.nDa,chhala
lofty A 1. uchcha,U.nchA,baDA,shAnadAra,ghamaNDI,uddhata
log N 1. lakaDI kA kundA,laTThA
loggerhead N 1. mUDha,gAvadI,mUrkha,bevakUpha
logic N 1. nyAya shAstra,tarka shAstra
logical A 1. tarka vidyA viShayaka,vivAdI,tarka siddha,shuddha,nyAyasa.ngata
logically Adv 1. nyAyashAstravata,shuddha rUpa se,ThIka
loiter VT 1. dera karanA,TAla maTola karanA
lone A 1. akelA,nirjana,sunasAna
loneliness N 1. akelApana
lonely A 1. binA sAthI kA,asahAya,akelA,nirjana,sunasAna
lonesome A 1. akelA,nirjana
long A 1. lambA,dIrgha,baDA,bhArI,kaThina,2. chirakAla
long Adv 1. dUra taka
long VI 1. baDI lAlasA karanA,tarasanA,bahuta chAhanA
longevity N 1. dIrghAyu,baDI umra
longing N 1. lAlasA,abhilAShA
longitude N 1. lambAI,2. madhyAhna rekhA se pUrvI vA pashchimI dUrI,deshAntara
look N 1. dekhanA,rUpa,dR^iShTi,AkAra
look VI 1. prakaTa honA,dikhAI denA
look VT 1. vichAra karanA,khojanA,dekhanA,tAkanA
look-???艎 1. dR^iShTi,rakShA,2. dR^iShTi rakhane kA sthAna,chaukasI rakhane kA sthAna
loom N 1. julAho.n ke bunane kA rAchha,tA.nta,karaghA,
loom VT 1. baDA aura dhu.ndhalA dikhAI denA
loon N 1. pAjI,badamAsha,duShTajana,khala,2. jala pakShI
loop N 1. phandA,tukanA,phA.nsA
loophole N 1. chhidra,bhAgane kA gupta mArga yA upAya
loose A 1. khulA huA,DhIlA,2. durAchArI,3. aspaShTa,anishchita
loose VT 1. kholanA,DhIlA karanA
loosen VI 1. DhIlA karanA,kholanA,chhoDanA
loot N 1. lUTa,lUTa kA mAla
loot VTI 1. lUTanA
lop N 1. peDa kI chhATana
lop VT 1. kATa DAlanA,alaga karanA,kataranA,kalama karanA,chhA.nTanA
lope N 1. lambA Daga
lope VI 1. lambe lambe Daga dharanA
lord N 1. svAmI,prabhu,saradAra,nAyaka,shAsaka,hAkima,kulInajana,pati,bhartAra,parameshvara
lord VTI 1. shAsaka kI bhA.nti vyavahAra karanA,shAna jamAnA,atyAchAra karanA
lore N 1. vidyA,buddhi,salAha,shikShA,buddhimAnI
lose VTI 1. khonA,ga.nvAnA,naShTa karanA,chUkanA,hAranA
loss N 1. ghATA,hAni,nukasAna,hAra,parAjaya
lost A 1. alaga kiyA huA,khoyA huA,hArA huA,2. hairAna,naShTa,alopa,acheta,adR^iShTa
lot N 1. bhAgya,kismata,2. hissA,a.nga,bhAga,guTikA,3. palle paDanA,hisse me.n AnA
lottery N 1. lATarI
lotus N 1. kamala,padma
loud A 1. uchcha svara,u.nche svara kA,joradAra,bhArI,jora kA
loudly Adv 1. jora se shabda karatA huA
lounge VT 1. samaya vR^ithA khonA,vyartha paDe rahanA,maTaragashtI karanA
louse N 1. jU.n,chIlara
louvre N 1. dhu.nvArA
lovable A 1. pyAra karane yogya,manabhAvanA
love N 1. prema,prIti,pyAra,chAha,ruchi,praNaya,sneha
love VTI 1. pasanda karanA,chAhanA,pyAra karanA,sneha rakhanA,prema karanA
lovely A 1. manohara,pyArA,sundara,subhaga
lover N 1. pyAra karane vAlA,anurAgI,premI,mitra
low A 1. nIchA,dhImA,dabA huA,dalita,kamInA,nimna shreNI kA,gaharA,nirdhana,ka.ngAla,garIba
low Adv 1. nIche,dhIre se
low VI 1. baila kI taraha DakAranA yA bolanA
lower VTI 1. nIchA karanA,mUlya ghaTAnA,ghaTAnA,utAranA,dabAnA,kama honA
lowland N 1. tarAI,nIchI bhUmi
lowly A 1. nIcha,nIchA,adhIna,adhama,namra
loyal A 1. rAjabhakta,AGYAkArI,sachchA,bhakti yukta
loyalist N 1. rAjabhakta,rAjapakSha samarthaka
loyalty N 1. svAmibhakti,sachchAI,vaphAdArI,ImAnadArI
lubber N 1. AlasI,gAvadI,kAmachora,phUhaDa
lubricant A 1. chikanA karane vAlI
lubricant N 1. chikanA karane vAlI vastu
lubricate VT 1. chikanA karanA
luce N 1. eka prakAra kI machhalI
lucid A 1. chamakIlA,sApha,suspaShTa,subodha
luck N 1. daiva yoga,sa.nyoga,bhAgya,saubhAgya
luckily Adv 1. daiva yoga se,sa.nyoga se,bhAgya se,saubhAgya se
lucky A 1. bhAgyavAna,nasIbavara,saphala,sudR^iShTa
lucrative A 1. lAbhakara,phAyade kA
ludicrous A 1. ha.nsI kA,ha.nsane ke yogya
lug VT 1. tAnanA,khI.nchanA,ghasITanA
luggage N 1. sAmAna,saphara kA asabAba
lukewarm A 1. gunagunA,kama garama,2. udAsIna,beparavAha
lull N 1. sannATA,tUphAna ke pIchhe kA ThaharAva
lull VTI 1. sulAnA,dhImA karanA,chupa karanA,shA.nta karanA
lullaby N 1. lorI,bachcho.n ko sulAne ke lie gIta
lumbar A 1. kamara kA,kamara sambandhI
lumber N 1. kATha kabADa,bekAma kI chIja
lumber VT 1. Dhera lagAnA,ikaTThA karanA,tale Upara rakhanA,lakaDI kATanA
luminary N 1. chamakIlI vastu,tArAgaNa,chandramA
luminous A 1. chamakIlA,sApha,chamakadAra,nitharA
lump N 1. DhelA,Dhera
lump VT 1. Dhera lagAnA
lumpy A 1. DheledAra
lunacy N 1. unmattatA,pAgalapana,siDa,bAvalApana
lunar A 1. chandramA kA,chandra sambandhI
lunatic A 1. pAgala
lunatic N 1. pAgala
lunch N 1. dopahara kA khAnA
luncheon N 1. dopahara kA khAnA
lung N 1. phephaDA
lunge N 1. dhakkA,Thela,Dhakela
lunge VT 1. dhakkA denA,DhakelanA
lurch N 1. jahAja kA yakAyaka ulaTa jAnA
lure VI 1. lAlacha denA,lubhAnA
lure VT 1. phusalAhaTanA,lAlachanA,pralobhananA
lurk VI 1. chhupA rahanA,ghAta me.n rahanA,chhipa kara baiThanA,dubakanA
lust N 1. lAlasA,lobha,lAlacha,lipsA,kAma pravR^itti,kAmukatA
lust VI 1. lobha karanA,kAma bhoga kI ichchhA karanA
lustre N 1. chamaka,prakAsha,teja
lustrous A 1. chamakIlA,roshana,ujAlA,ujjvala,tejasvI
lute N 1. bIna,tambUrA,sAra.ngI
luxurious A 1. viShayAsakta,vilAsamaya,AnandI,vilAsI
luxury N 1. bhoga vilAsa,viShaya sukha,sukha bhoga
lye N 1. sajjIdAra pAnI
lymph N 1. lasIkA,pa.nchhA,bera.nga pAnI jo pashuo.n kI naso.n me.n hotA hai
lynch VT 1. mArapITa karanA,binA vidhivata nyAya kie da.nDa denA
lynx N 1. vana bilAva
mace N 1. gadA,soTA,2. jAvitrI
machination N 1. upAya,rachanA,ba.ndisha,dA.nva,ghAta,chhala
machine N 1. mashIna,kala,ya.ntra
machinery N 1. kalaya.ntra,kala yA ya.ntra kA karma
machinist N 1. kala banAne vAlA
mackerel N 1. chhoTI samudrI machhalI
mackintosh N 1. barasAtI
mad A 1. pAgala,dIvAnA,unmatta
madam N 1. maiDama,bahUjI,AryA,bIvI,begama sAhibA,shrImatI
madcap A 1. sanakI,pAgala
madcap N 1. sanakI,pAgala
madden VT 1. pAgala honA yA pAgala banAnA
mademoiselle N 1. laDakI,kanyA,ku.nvArI,kumArI
madras N 1. madrAsa
madrigal N 1. gA.nva kA gIta
magazine N 1. patrikA,risAlA,2. bArUda Adi rakhane kA sthAna
magic N 1. jAdU
magical A 1. jAdU sambandhI
magician N 1. jAdUgara
magistrate N 1. maijisTreTa,daNDadAyaka
magnanimous A 1. mahAmanaska,udAra
magnate N 1. amIra,baDA AdamI,rIsa
magnesium N 1. maigneshiyama
magnet N 1. chumbaka patthara,makatAnIsa,lohakA.nta
magnetic A 1. chumbakIya,2. AkarShaka,khI.nchane vAlA
magnetism N 1. AkarShaNa shakti kA utpAdaka kAraNa
magnificent A 1. shobhAyamAna,vishAla,tejasvI,pratApI
magnify VT 1. chhoTI chIja ko baDA dikhAnA
magnitude N 1. AkAra,kada,parimANa,2. gurutva,mahatva,baDhAI
maharishi N 1. maharShI
mahatma N 1. mahAtmA
mahogany N 1. eka prakAra kI lakaDI,tuna
maid N 1. avivAhitA strI,kumArI,kanyA
maiden N 1. avivAhitA strI,kumArI,kanyA
mail N 1. DAka
mail VT 1. DAka me.n DAlanA
mailbag N 1. DAka kA thailA
mailman N 1. DAkiyA
main A 1. mukhya,pradhAna,Avashyaka,khAsa
mainland N 1. mahAdvIpa,mUla bhUmi
mainly Adv 1. mukhyata:,khAsa kara ke,visheSha kara ke
mainstay N 1. mukhya sahArA,bharosA,pradhAna AdhAra
maintain VT 1. rakhanA,bachAnA,sa.nbhAlanA,nirvAha karanA,jArI rakhanA
maintenance N 1. jIvikA,bachAva,pAlana poShaNa
maize N 1. makkA
majestic A 1. rAja yogya,pratApavAna,shAnadAra,baDA,prabhAvashAlI,vibhUtimAna
majesty N 1. pratApa,mahatva,teja,gaurava,vibhUti,aishvarya,2. rAjAo.n aura rAniyo.n kI padavI
major A 1. baDA,pradhAna,adhika Avashyaka yA mahatvapUrNa,2. bAliga
major N 1. mejara,senAdhipati
majority N 1. adhika sa.nkhyA,bahumata,pUrNAvasthA
make VT 1. banAnA,DhAlanA,rachanA
maker N 1. banAne vAlA,kArIgara,kartA
makeshift N 1. thoDe samaya ke lie upAya yA sAdhana
malady N 1. bimArI,roga,adhamatA
malaria N 1. maleriyA,2. durvAta,kharAba havA jo jvara kA kAraNa ho
male A 1. pulli.nga,puruSha jAti kA
male N 1. puruSha,nara
malevolent A 1. burA chAhane vAlA,drohI,aniShTArthI
malice N 1. IrShyA,kapaTa,dveSha
malicious A 1. burA chAhane vAlA,drohI,dveShI,durjana
malign VT 1. nindA karanA,badanAma karanA
malignant A 1. drohI,kapaTI,prANaghAtaka
mall N 1. mu.ngarI,2. sairagAha,3. gubarailA,4. adAlata,vichAralaya
malleable A 1. pITane se baDhaZne ke yogya,narma,dhanavardhanIya
mallet N 1. mu.ngarI,mUsara,mArataula
malpractice N 1. duShTa vyavahAra,durAchAra,duShTa AcharaNa
maltreatment N 1. durAchAra,kuvyavahAra,badasalUkI
mama N 1. mA.n
mammal N 1. stanapAyI,vaha pashu jo apane bachche ko dUdha pilAte hai.n
mammoth A 1. vishAla,vishAlakAya,bahuta baDA,mahAna
mammoth N 1. bhArI hAthI
man N 1. manuShya,puruSha,nara
man VT 1. Adamiyo.n se bharanA,majabUta karanA
manage VTI 1. chalAnA,shAsana karanA,bandobasta karanA,prabandha karanA,upAya karanA
manageable A 1. shAsanIya,kAbU kA,basa kA,prabandhanIya
management N 1. praba.ndha,sa.nchAlana,shAsana,bandobasta,anushAsana
manager N 1. mainejara,praba.ndha kartA,sa.nchAlaka,adhiShThAtA,nirvAhaka,kArindA
mandate N 1. AGYA,Adesha,hukma,2. dUsare ke nAma para shAsana karane kA adhikAra
mandate VT 1. sau.npanA,dUsare rAShTra ko shAsana ke lie denA
mandatory A 1. anivArya,AGYA sa.nba.ndhI,Adeshaka
mandatory N 1. vaha jisako Adesha mile
mane N 1. ayAla,ghoDe shera Adi jAnavaro.n ke gale para bAla
manganese N 1. mai.nganIja
mange N 1. jAnavaro.n kI khujalI yA khArisha
manger N 1. haudA,charanI,nA.nda
mangle VT 1. TukaDe TukaDe karanA,vadha karanA
mango N 1. Ama
mania N 1. khabta,tIvra ichchhA,sanaka,pAgalapana,eka viShayAsakti,unmAda
maniac N 1. khabtI,pAgala
manifest A 1. spaShTa,sApha,sundara,subodha,pratyakSha
manifest N 1. jahAja ke mAla kA bIjaka
manifest VT 1. spaShTa karanA,jAhira karanA,subodha karanA
manifestation N 1. pradarshana,prakAshana,prachAra,svarUpa prakAsha
manifestly Adv 1. sApha sApha,spaShTa rIti se,spaShTataH,prakaTa rUpa se
manifesto N 1. ghoShaNApatra,prakAshana patra,prasiddhi patra,ishtihAra,munAdi Ama
manifold A 1. vividha,nAnA prakAra ke,bahuta se
manipulate VT 1. chAlAkI se kAma karanA,hAtha me.n lenA,chAlAkI yA dhUrtatA se praba.ndha karanA
mankind N 1. manuShya jAti,mAnava jAti
manly A 1. sAhasI,vIra,dilera,puruSha yogya,puruShochita
manner N 1. bhA.nti,Dha.nga,rUpa,chAla,AcharaNa
manoeuvre N 1. dA.nva,ghAta,yukti,chAlAkI,kaushala
manor N 1. jAgIra,jamI.ndArI,tAllukA
mansion N 1. mahala,bhavana,havelI
manslaughter N 1. narahatyA
mantel N 1. agnisthAna,chUlhe ke Upara rakhane kA tavA
mantilla N 1. dupaTTA,oDhanI
mantle VT 1. DhakanA,oDhanA,chhipAnA
manual A 1. hAtha se kiyA gayA yA banAyA huA,dastI
manual N 1. eka chhoTI kitAba,risAlA
manufacture N 1. shilpa nirmANa,utpAdana,virachana,kArIgarI,dastakArI
manufacture VT 1. banAnA,gaDhanA,shilpa nirmANa karanA
manufacturer N 1. kArIgara,dastakAra,shilpakAra
manure N 1. khAda,pA.nsa
manure VT 1. khAda DAlanA,pA.nsanA,upajAU karanA
manuscript N 1. pANDulipi,hastalipi,hAtha se likhI huI kitAba yA kAgaja
many Det 1. bahuta,aneka
many Pron 1. bahuta loga
map N 1. nakshA,DhA.nchA
map VT 1. nakshA banAnA
maple N 1. eka prakAra kA vR^ikSha
mar VT 1. hAni pahu.nchAnA,bigADanA,kharAba karanA
maraud VTI 1. lUTamAra kI khoja me.n phiranA,lUTanA
marauder N 1. luTerA,DAkU
marble A 1. sa.ngamaramara kA,2. kaDA,kaThora
marble N 1. sa.ngamaramara,2. ka.nche,patthara yA miTTI kI golI
march N 1. mArcha,a.ngrejI varSha kA tIsarA mAsa,2. gamana,chAla,3. chalI huI dUrI
march VI 1. niyamita rUpa se chalanA,mArcha karanA
march VT 1. niyamita rUpa se chalAnA,mArcha karAnA
marchioness N 1. mArakI kI patnI
mare N 1. ghoDI
margarine N 1. nakalI yA kR^itrima makkhana
margin N 1. kora,kinArA,hAshiyA,upA.nta,goTa
margin VT 1. goTa lagAnA
marginal A 1. kinArA sa.nba.ndhI,kinAre kA
marine A 1. samudrI,samudrIya,jala senA sa.nba.ndhI
mariner N 1. jahAjI mallAha,nAvika
marionette N 1. kaThaputalI,DorI se chalAI jAne vAlI kaThaputalI
marital A 1. vivAha sa.nba.ndhI
maritime A 1. samudrI,samudra ke nikaTa sthita
mark N 1. nishAna,chihna,pahachAna,mohara,lakShaNa
mark VTI 1. chihna lagAnA,nishAna karanA,khyAla karanA,dhyAna denA
marked A 1. prakhyAta,nAmI,vishiShTa,chihna lagA huA
market N 1. bAjAra,hATa
market VT 1. mola lenA yA bechanA,bAjAra karanA
market-ȨѸ቎ 1. jahA.n bAjAra lagatA ho
marketable A 1. bikrI yoga
marketing N 1. bAjAra karanA,kraya vikraya
marketplace N 1. jahA.n bAjAra lagatA ho
marksmanship N 1. nishAnebAja
marquis N 1. mArkI,a.ngrejo.n me.n kulIno.n kI eka padavI
marriage N 1. vivAha,shAdI
married A 1. vivAhita,shAdI shudA
marry VTI 1. vivAha karanA,shAdI karanA
marsh N 1. daladala,pha.nsAva
marshal N 1. senApati,saba se baDe darje kA phaujI aphasara
marshal VT 1. taratIba me.n karanA,krama se rakhanA
marshy A 1. daladaladAra,kIchaDadAra
mart N 1. hATa,bAjAra
martial A 1. yuddha sambandhI,sAmarika,laDAkA,raNapriya,dilera,vIra,2. phaujI
martin N 1. eka prakAra kI abAbIla
martyr N 1. shahIda,satya va dharma ke lie marane vAlA
martyrdom N 1. svadharmArtha prANa tyAga,shahIdI
marvel N 1. achambhA,Ashcharya,chamatkAra
marvel VI 1. Ashcharya karanA,achambhita honA
marvellous A 1. adbhuta,Ashcharyajanaka
masculine A 1. puli.nga,pauruSha,mardAnA,dilera,balavAna
mash N 1. sAnI,mahelA,eka mishraNa
mash VT 1. dalanA,kuchalanA,masalanA,2. premI banAnA
mask N 1. ghU.nghaTa,burkA,varNikA,2. chhadma mukha,banAvaTI cheharA
mask VT 1. bahAnA chhalanA
mason N 1. sa.ngatarAsha,rAjagIra,patthara kA kAma karane vAlA
masonry N 1. rAjagIrI,rAja kA kAma
masque N 1. ghU.nghaTa,burkA,varNikA,2. chhadma mukha,banAvaTI cheharA
masquerade N 1. svA.nga,veSha,chhadma veSha,2. rAta kI maNDalI jisame.n saba cheharA lagAe ho.n
masquerade VI 1. cheharA lagAkara svA.nga karanA,chhadmaveSha dhAraNa karanA
mass N 1. DhelA,Dhera,samUha,2. romana kaithalika logo.n kI eka prArthanA
mass VT 1. Dhera karanA,ekatra karanA
massacre N 1. narahatyA,katla,vadha
massacre VT 1. sa.nhAra karanA,sarvasAdhAraNa kI hatyA karanA
massage N 1. mAlisha,a.nga mardana,deha malanA
masses N 1. Ama loga,jana sAdhAraNa
mast N 1. mastUla
master N 1. svAmI,prabhu,saradAra,nAyaka,shAsaka,hAkima,netA,mukhiyA,mAlika,2. shikShaka,ustAda,3. dakSha,kushala,nipuNa
master VT 1. basa me.n lAnA,adhIna karanA,nipuNatA prApta karanA,svata.ntra ho jAnA,advitI honA
masterful A 1. dhR^iShTa,DhITha,2. nipuNa,kushala
masterpiece N 1. atyuttama kR^iShTa,shreShTha kAma
mastery N 1. adhikAra,prabhutva,Adhipatya
mat N 1. chaTAI
mat VT 1. chaTAI banAnA
match N 1. diyAsalAI,battI,palItA,2. yuddha,vivAda,sharta,3. samAnabala,barAbarI kA manuShya,4. vivAha sambandha
match VT 1. barAbara karanA,barAbarI karanA,ThIka karanA,upayukta honA,3. vivAha karanA
mate VT 1. sAthInA,sa.ngInA,barAbara vAlAnA,joDe me.n se ekanA
material A 1. bhautika,anAtmIya,shArIrika,deha sambandhI,mUrta,2. mahatvapUrNa,bhArI,Avashyaka
material N 1. asabAba,padArtha,sAmagrI,vastu
materialism N 1. bhautikavAda,anAtmavAda,deha vAda,chArvAka mata
materialize VTI 1. kAryAnvita karanA,sharIra me.n prakaTa honA yA karanA,sachamucha honA,tathya ho jAnA
materially Adv 1. vAstava me.n,mUrtimAna rUpa se,sArarUpa se,vastuta:
maternal A 1. mAtA sambandhI,mAtR^ika
maternity N 1. mAtA kA sambandha,mAtR^itva
math N 1. gaNita vidyA,a.nka shAstra
mathematical A 1. gaNita vidyA sambandhI
mathematician N 1. gaNitaGYa
mathematics N 1. gaNita vidyA,a.nka shAstra
matrimonial A 1. vivAha kA,shAdI kA
matrimony N 1. vivAha,vivAha sambandha,shAdI
matrix N 1. sA.nchA,2. garbhAshaya
matron N 1. strI,mAlakina,AryA,gR^ihiNI,buDhiyA
matter N 1. padArtha,vastu,sata,matalaba,2. mavAda,pIba,3. viShaya,mAmalA,bAta
mattress N 1. gaddA,toshaka,sujanI
mature A 1. pakkA,taiyAra,pUrA
mature VTI 1. pakanA,taiyAra karanA,pUrA banAnA
maturity N 1. pakkApana,prauDhatA,sampUrNatA,miyAda yA mitI kA pUrA honA
maul VT 1. mu.ngarAnA
mausoleum N 1. samAdhI,makabarA,chhatarI
maw N 1. peTa,udara,poTA
maxim N 1. ukti,vachana,kahAvata,masalA,svaya.n siddha
maximize VT 1. charama sImA taka baDhAnA
maximum A 1. adhikatama,mahattama
maximum N 1. saba se baDI rAshi yA sa.nkhyA
may N 1. mI,a.ngrejI sAla kA pA.nchavA mahInA
may VTI 1. sakanA,sambhava honA,AGYA pAnA
maybe Adv 1. ho sakatA hai,shAyada,sambhAvita,kadAchita
mayor N 1. meyara,nagarAdhyakSha,nagara kA majisTreTa,svAyatta shAsana kA adhyakSha,purAdhyakSha
mayoralty N 1. nagarAdhyakShatA,purAdhyakShatA
maze N 1. bhUla bhulaiyA,kuTilamArga,gorakhadha.ndhA,2. hairAnI,ghabaDAhaTa
maze VT 1. hairAna karanA,bhaTakAnA
me Pron 1. mujhe,mujhako
meadow N 1. chArAgAha
meagre A 1. thoDA,2. durbala,patalA,kamajora,3. Usara
meal N 1. bhojana,2. moTA ATA
mealy A 1. ATA sA,ATA lagA huA,mulAyama,phusaphasA
mean A 1. nIcha,adhama,kamInA,nirdhana,garIba,ka.njUsa,ausata darje kA,madhyama
mean N 1. ausata,madhyavartI bi.ndu yA rAshi
mean VTI 1. Ashaya honA,tAtparya honA
meander N 1. chakkara,bhUla bhulaiyA
meander VI 1. ghumAvadAra mArga se bahanA
meaning N 1. abhiprAya,Ashaya,artha,matalaba,tAtparya
meaningless A 1. artha shUnya,nirarthaka
meanness N 1. kamInApana,nIchapana,adhamatA
means N 1. sAdhana
meantime Adv 1. taba taka,itane me.n,isa samaya me.n
meanwhile Adv 1. taba taka,itane me.n,isa samaya me.n
measurable A 1. mApane yogya
measure N 1. nApa,mAna,rAshi,a.nsha,parimANa,mAtrA,sImA,maryAdA,2. tAla,laya,samaya
measure VT 1. nApanA,andAja karanA
measurement N 1. nApa,mApa,paimAisha,pramANa,taula
measures N 1. sAdhana,upAya,yukti
meat N 1. mA.nsa,goshta,2. khAnA,AhAra
meaty A 1. mA.nsa bharA huA
mechanic N 1. kArIgara,karmakAra
mechanical A 1. yA.ntrikI,ya.ntra yA kala sambandhI
mechanics N 1. ya.ntra vidyA,ya.ntra viGYAna
mechanism N 1. kala kI banAvaTa,ya.ntra rachanA
medal N 1. padaka,mudrA
medallist N 1. vaha AdamI jisane padaka pAyA ho
meddle VT 1. dakhala denA,hastakShepa karanA
meddlesome A 1. dakhala dene vAlA,hastakShepa karane vAlA
medial A 1. madhyavartI,ausata kA
median A 1. bIcha me.n upasthita
median N 1. madhyarekhA
mediate VT 1. bIcha me.n paDanA,bIcha bachAva karanA
mediation N 1. bIcha bachAva,madhyasthatA
mediator N 1. madhyastha,bIcha me.n paDane vAlA
medical A 1. chikitsA sa.nba.ndhI,auShadha yA davA sambandhI,auShadhIya
medicinal A 1. auShadhI sambandhI,rogahara,cha.ngA karane vAlA
medicine N 1. davA,auShadha
mediocre A 1. sAmAnya,ausata darje kA
mediocrity N 1. madhyamatA,sAmAnyatA
meditate VT 1. sochanA,vichAranA,dhyAna karanA
meditation N 1. dhyAna,vichAra,chintana
meditative A 1. dhyAnI,chintanashIla
medium N 1. sAdhana,nimitta,mArga,kAraNa,jariyA
medley N 1. bhinna vastue.n
meek A 1. mR^idu,namra,komala,AGYAkArI
meekly Adv 1. narmI se,mR^idulatA se,komalatA se
meet A 1. ThIka,munAsiba,uchita,upayukta,suvidhA kA
meet VTI 1. milanA,ikaTThA honA,muThabheDa karanA,Amane sAmane AnA
meeting N 1. sabhA,bhe.nTa,mulAkAta,milApa,sa.ngama,sammelana
melancholy A 1. udAsa
melancholy N 1. viShAda,udAsI,eka prakAra kA unmAda jisame.n bahuta viShAda hotA hai
melee N 1. golamAla,laDAI,da.ngA
mellow A 1. pakkA,mulAyama,madhura,madamAtA,matavAlA
melodious A 1. surIlA,madhura,mIThe shabda kA,rasIlA,komala,madura,susvara
melodrama N 1. nATaka,eka prakAra kA nATaka
melody N 1. svara mAdhurya
melon N 1. kharabUjA,phUTa
melt VI 1. ghulanA,galanA,narma honA
melt VT 1. ghulAnA,galAnA,DhIlA karanA,narma karanA
member N 1. sabhAsada,sadasya
membership N 1. sadasya honA
membrane N 1. jhillI,pardA
memento N 1. yAdagAra,yAda dilAne vAlA,smaraNArthaka vastu
memoir N 1. chitropAkhyAna,vR^itA.nta
memorabilia N 1. yAda karane yogya vastue.n
memorable A 1. yAdagAra,smaraNArtha
memorial A 1. yAdagAra
memorial N 1. smAraka,nivedana patra
memorialize VT 1. smAraka banAnA,smaraNotsava banAnA,yAdagArI manAnA
memorize VT 1. yAda karanA,raTa lenA
memory N 1. smaraNa shakti,smaraNa,yAda
menace N 1. dhamakI
menace VT 1. DarAnA,dhamakAnA
menagerie N 1. jantu samUha,pashu pakShI sa.ngraha
mend VT 1. marammata karanA,sudhAranA,ThIka karanA,unnati karanA
menial A 1. kamInA,nIcha
menial N 1. naukara,chAkara,TahaluA
menstrual A 1. mAhavArI,mAsika,mAsika dharma sambandhI
menstruation N 1. R^itusrAva
mental A 1. mAnasika,mAnasa
mention N 1. charchA,jikra,varNana
mention VT 1. charchA karanA,jikra karanA,varNana karanA
mercantile A 1. vyApArika,vyApAra sambandhI
mercenary A 1. bhADe kA,khudagarja,lAlachI,lobhI
mercenary N 1. kirAe kA TaTTU,vaha sipAhI jo dUsare mulka me.n laDAI ke lie rakhe jAye.n
mercer N 1. reshama kA vyApArI
merchandise N 1. mAla,asabAba,vyApArI kI vastue.n
merchant N 1. saudAgara,vyApArI
merciful A 1. dayAlu,kR^ipAlu,karuNAshIla,dayAvAna
merciless A 1. nirdayI,kaThora,niShThura
mercury N 1. pArA,2. budha,3. eka romana devatA
mercy N 1. dayA,anugraha,kR^ipA,kShamA
mere N 1. tAlAba,jhIla,2. sImA,hada
merely Adv 1. kevala,sirpha,bilkula
merge VI 1. DUbanA,milanA
merge VT 1. DubAnA,nigalanA
merger N 1. DUba jAnA,mila kara lIna ho jAnA
meridian A 1. dopahara kA,parAkAShThA sambandhI
meridian N 1. madhyAhna rekhA
merit N 1. guNa,utkR^iShTatA,yogyatA,khUbI
merit VT 1. yogya honA,lAyaka honA,pAtra honA
meritorious A 1. guNI,guNavAna,prasha.nsA yogya,guNa sampanna
merle N 1. koyala,bhuja.ngA
mermaid N 1. matsyakanyA
merry A 1. ha.nsamukha,khushadila,prasannachitta
mesh N 1. jAlI,jAla kI jha.njharI kA chheda,jha.njharI
mesh VT 1. pha.nsAnA,jAla me.n pakaDanA
mesmerize VT 1. sammohana se achetana karanA
mess N 1. gaDabaDI,khichaDI,2. bhojanAlaya
mess VI 1. eka sa.nga khAnA
message N 1. sa.ndeshA,khabara
messenger N 1. harakArA,sa.ndeshA lAne vAlA dUta
metal N 1. dhAtu
metal VT 1. dhAtu se maDhanA
metal-¥Ϩ?Ꮸ N 1. dhAtu kA kAma karane vAlA
metallic A 1. dhAtu kA,dhAtu sadR^isha
metallurgy N 1. dhAtu vidyA,dhAtu ke sApha karane kA kAma
metalworker N 1. dhAtu kA kAma karane vAlA
metamorphosis N 1. kAyA palaTa,rUpa bheda,rUpAntara karanA
metaphor N 1. upamA,lakShaNa,rUpakAla.nkAra
metaphysical A 1. AtmavidyA sambandhI,AdhyAtmika
mete N 1. sImA sUchaka patthara
mete VT 1. nApanA
meteor N 1. ulkA,shahAbA
meteoric A 1. ulkA sambandhI,2. R^itu para nirbhara
meteorology N 1. mausamaviGYAna,AkAsha yA vAyu vidyA
meter N 1. mITara,paimAnA,nApa,lambAI kI ikAI
method N 1. krama,Dha.nga,taura,vidhi,paddhati,rIti
methodical A 1. vidhipUrvaka,yathAkrama,kramAnusArI,niyamashIla
metre N 1. lambAI kI ikAI,mITara,paimAnA,nApa,2. chhanda,pada
metric N 1. mITara sambandhI
metrical A 1. chhandasa,svarabaddha,padmarUpa
metropolis N 1. rAjadhAnI,pradhAna nagara,pramukha nagara
metropolitan A 1. rAjadhAnI kA
mettle N 1. shUratA,dilerI,mijAja
mica N 1. abhra
michigan N 1. mishIgana
mickey N 1. mikkI
microcosm N 1. sUkShma jagata
microphone N 1. mAikrophona,eka ya.ntra jisase dhImI se dhImI AvAja bhI ThIka sunAI de
microscope N 1. khurdabIna,anuvIkShaNa ya.ntra
microscopic A 1. anuvIkShaNa ya.ntra sambandhIya
mid A 1. bIcha kA
midday N 1. madhyAhna
middle A 1. bIcha kA,madhyasthita,ausata kA
middle N 1. bIcha,madhya
middling A 1. ausata darje kA,madhyama
midget N 1. baunA
midland N 1. desha kA bhItarI bhAga,samudra se dUra
midnight N 1. madhyarAtrI
midst N 1. bIcha,madhya
midwife N 1. dAI
mien N 1. rUpa,chhavi,chAla,Dha.nga
might N 1. parAkrama,bala,shakti,yogyatA
mightily Adv 1. jora se,balapUrvaka,bahuta
mighty A 1. shaktimAna,prabala,tAkatavara,mahAna,parAkramI
migrate VI 1. deshA.ntara ko jAnA,eka jagaha chhoDakara dUsare ko jAnA
migration N 1. deshaparivartana,deshA.ntara gamana
migratory A 1. deshAntara jAne vAlA,R^itu parivartana para sthAna chhoDa dene vAlA
mild A 1. halkA,mulAyama,komala
mile N 1. mIla,AdhA kosa
mileage N 1. mIlavAra bhattA
militant A 1. laDAkA,ja.ngI,yuddhakArI
militarism N 1. sainya bhAva Adhikya
military A 1. sAmarika,phaujI,ja.ngI
military N 1. senA,phauja
militia N 1. nAgarika senA,anya peshe vAle loga jo laDAI ke samaya sipAhI kA kAma de
milk N 1. dUdha
milk VT 1. dUdha duhanA
milkman N 1. dUdhavAlA
milky A 1. dUdhiyA,dUdha kA banA huA,dUdha sA
mill N 1. chakkI,kArakhAnA
mill VT 1. pIsanA
millennium N 1. sahasra varSha
miller N 1. chakkI chalAne vAlA,pisana hArA
millet N 1. bAjarA,juvAra,kodI,ku.nkanI
million N 1. dasa lAkha
millionaire N 1. lakhapati
millstone N 1. chakkI kA pATa
milt N 1. machhalI kA vIryya,tillI
mimic A 1. nakalI,nakala yA anukaraNa karanevAlA,anukaraNa kiyA huA
mimic N 1. nakalachI,bhA.nDa,bahurupiyA,bheSha badalanevAlA
mimic VT 1. anukaraNa karanA,nakala utAranA,sadR^isha honA
mince VI 1. banA kara bolanA,chabA kara bolanA,michalA kara bolanA,2. maTaka kara chalanA
mince VT 1. chhoTe chhoTe TukaDe karanA,kataranA
mind N 1. manasa,mAnasa,chitta,hR^idaya,dila,samajha,buddhi,2. ichchhA,abhiprAya,ruchi,mata,rAya,3. smR^iti,smaraNa
mind VI 1. dhyAna denA,lihAja karanA,vichAranA,khyAla karanA,2. laganA,chitta lagAnA
mindful A 1. sacheta,khabaradAra,hoshiyAra,sAvadhAna
mine N 1. khadAna,khAna,2. sura.nga
mine Pron 1. merA,apanA
mine VTI 1. khAna khodanA
miner N 1. khAna khodanevAlA,khadAna me.n kAma karanevAlA
mineral A 1. khanija,dhAtu sambandhI
mineral N 1. dhAtu,khanija padArtha
mingle VT 1. milAnA,Apasa me.n sambandha karanA,2. paraspara vivAha sambandha karanA
miniature N 1. chhoTI tasvIra,laghuchitra,2. chitra me.n ra.nga bharane vAlA,3. sa.nkShipta me.n,chhoTe me.n
minimise VT 1. chhoTA karanA,laghu se laghu karanA,anAdara karanA,chhoTA samajhanA
minimize VT 1. chhoTA karanA,laghu se' laghu karanA,anAdara karanA,chhoTA samajhanA
minimum N 1. kama se kama rAshi yA sa.nkhyA
minister N 1. ma.ntrI,sachiva,amAtya,rAjyapadAdhikArI,2. pAdarIpurohita,3. naukara,karmakara,4. niyojya yA adhikR^ita puruSha,gumAshtA
minister VTI 1. madada denA yA karanA,2. denA,juhAnA,karanA,3. sevA karanA
ministerial A 1. adhikAraprApta,ma.ntrI sa.nba.ndhI,sevA sa.nba.ndhI,sAdhana rUpa
ministry N 1. ma.ntrI Adi kA pada,sevA,2. ma.ntrI ma.nDala
minnow N 1. eka prakAra kI chhoTI machhalI
minor A 1. kama,chhoTA,nyUna,kShudra,laghu,gauNa,apradhAna
minor N 1. nAbAliga,aprAptavayaska,alpavayaska,bAla
minority N 1. nyUna sa.nkhyA,nyUnapakSha,alpamata,kamI,2. nAbAligI,alpavayaskatA
minster N 1. girajA visheSha,maTha
mint N 1. TakasAla,Ta.nkashAlA,rupayA paisA DhAlane kA sthAna,2. podInA
mint VI 1. sikkA DhAlanA,gaDhanta karanA
minus A 1. kama,ghaTAva,R^iNAtmaka
minus N 1. viyoga chihna,R^iNakA chihna
minute A 1. bArIka,chhoTA,tuchchha,vistArapUrvaka,sUkShma
miracle N 1. Ashcharya,kautuka,alaukika karma,chamatkAra
miraculous A 1. adbhuta,ajIba,apauruSheya,chamatkArayukta
mirage N 1. mR^igatR^iShNA,dhokhA,marIchikA,mR^igajala
mire N 1. kIchaDa,chahalA
mire VT 1. mailA karanA,2. kIchaDa me.n DubAnA
mirror N 1. darpaNa,AinA,ArasI
mirth N 1. Ananda,pramoda,khushI,hulAsa,chuhala
misadventure N 1. abhAgya,balA,durgati,vipadA
misapply VT 1. upayukta kAma me.n na lAnA,anuchita kArya me.n lagAnA
misappropriate VT 1. anuchita kAma me.n lAnA,khA pI jAnA,gabana karanA
miscalculate VT 1. ashuddha gaNanA karanA,nA
miscarriage N 1. garbhapAta,2. niShphalatA,kuchAla
miscarry VT 1. hAranA,asaphala honA,vR^ithA honA,2. ulaTa jAnA,garbha girAnA,garbhapAta honA
miscellaneous A 1. milA julA,pachamela,vividha
mischief N 1. hAni,badI,nukasAna,burAI
mischievous A 1. nukasAna pahu.nchAne vAlA,hAnikara,burA,duShTa
misconduct N 1. kuchAla,badachalanI,kucharita,avinaya,durAchAra
misconstrue VT 1. galata artha lagAnA,ashuddha artha karanA,bAta pheranA
miscreant N 1. nAstika,khala,kukarmI,durAtmA
misdeed N 1. kukarma,burA kAma,pApa,durAchAra
misdemeanour N 1. kuchAla,durAchAra,chUka
misdirect VT 1. galata patA likhanA,galata rAha batAnA,ashuddha mArga para chalAnA
miserable A 1. dukhita,nirAna.nda,dIna,adhama,benasI,nikammA
miserly A 1. ka.njUsa,lAlachI,ati lobhI,2. ka.njUsa kI bhA.nti
misery N 1. durbhAgya,ra.nja,vipadA,Apada,dukha,klesha
misfit N 1. ThIka na Ane vAle vastra
misfortune N 1. durbhAgya,dukha,vipatti,ApadA
misgiving N 1. shaka,shubahA,avishvAsa,sandeha
mishap N 1. Apatti,durbhAgya
misinform VT 1. galata khabara denA,ashuddha samAchAra kahanA
misinterpret VT 1. ashuddha artha karanA
misjudge VT 1. galata samajhanA,avichAra karanA,galata rAya lagAnA
mislead VT 1. bahakAnA,bhaTakAnA
mismanage VT 1. bada intajAmI karanA,kupraba.ndha karanA,ThIka praba.ndha na karanA,bigADanA
mismanagement N 1. bada intajAmI,bigADa,kupraba.ndha
misnomer N 1. mithyA nAmI,galata nAmI,jhUThA nAma,ashuddha nAma,asa.ngata nAma
misplace VT 1. galata jagaha para rakhanA,kuThaura rakhanA
misread VT 1. ashuddha paDhanA,galata artha lagAnA
misrepresent VT 1. jhUThA bayAna karanA,mithyA kathana karanA,beimAnI se ( kisI kA kAma) karanA,dhokhA denA
miss N 1. kanyA,kumArI,2. galatI,bhUla,chUka
miss VI 1. khAlI jAnA,bahaka jAnA
miss VT 1. na lagAnA,asaphala honA,chUkanA,chhoDanA
missile N 1. bhAlA,barchhA,phe.nka mArane kA astra
missing A 1. gAyaba,lApatA,khoyA huA,bhUlA huA,anupasthita
mission N 1. mishana,preraNa,preShaNa,bhejanA,niyuktavada,bheje hue loga,preritajana,2. jIvana kA dhyeya
missionary A 1. mishana kA,mishana sa.nba.ndhI
missionary N 1. pAdarI,vaha manuShya jo matasambandhI shikShA dene ke lie bhejA jAtA hai,bhejA huA dharmopadeshaka
misspell VT 1. galata hijje karanA,ashuddha akShara batalAnA
misspend VT 1. barabAda karanA,bejA khrarcha karanA,anuchita vyaya karanA,uDAnA
misstate VT 1. galata bayAna karanA,ashuddha varNana karanA
misstatement N 1. jhUThA bayAna,mithyA kathana,ashuddha varNana
mist N 1. tuShAra,koharA,kuhAsA,2. paradA,dhu.ndha
mistake N 1. bhUla,ashuddhi,mithyA buddhi,bhrama,galatI
mistake VTI 1. bhUla karanA,aura samajhAnA
mistaken A 1. galata samajhA huA,2. bhUla me.n
mister N 1. sAhiba,mahAshaya,shrImAna
mistletoe N 1. AkAsha belI,amara bela
mistress N 1. guruvAina,paNDitAina,adhyApikA,2. svAminI,gR^iha svAminI,3. upapatnI,4. premikA,priyatamA,5. shrImatI,mahodayA
mistrust N 1. sandeha,shaka,shubahA,avishvAsa karanA,sa.ndeha karanA
mistrust VT 1. shaka karanA,shubahA karanA,avishvAsa karanA,sa.ndeha karanA
misunderstand VT 1. kuchha kA kuchha samajhanA,galata samajhanA
misunderstanding N 1. mithyAbodha,2. bigADa,asammati,virodha
misuse N 1. anuchita vyavahAra,burA bartAva,apaprayoga,kuprayoga
misuse VT 1. burI taraha rakhanA,burA bartAva karanA,burI taraha kAma me.n lAnA,kuprayoga karanA
mite N 1. pAI,chhoTA sikkA,2. kaNa,bahuta chhoTI vastu
mitigate VT 1. ghaTAnA,kama karanA,mulAyama karanA,dhImA karanA,halakA karanA
mitigation N 1. laghukaraNa,shA.nti,shamana,ghaTAva,kamI,halakA karanA
mitre N 1. baDe pAdarI kA tAja
mitt N 1. dastAnA,u.ngaliyo.n kA bunA huA dastAnA
mitten N 1. dastAnA,u.ngaliyo.n kA bunA huA dastAnA
mix VTI 1. milanA,milAnA
mixed A 1. milA huA,mishrita,bhinna bhinna guNo.n yA a.nsho kA
mixture N 1. mela,milAva,mishraNa
moan N 1. sisakanA,shoka,vilApa
moan VTI 1. ra.nja karanA,karAhanA,shoka karanA,vilApa karanA
moat N 1. khAi,khandaka
mob N 1. shora machAne vAlo.n kI bhIDa,jamAva,jamaghaTa,jana samUha,janatA,2. adhama jana
mob VT 1. ikaThThA hokara dhAvA karanA,mila ke AkramaNa karanA
mobile A 1. hilane Dulane vAlA,asthira,gatishIla,chapala
mobilize VT 1. senA ko laDAI ke kAma ke lie chalAnA
mock A 1. nakalI,kR^itrima,jhUThA
mock N 1. upahAsa,ha.nsI,ThaThThA
mock VT 1. muha.n banAnA,ha.nsI uDAnA,nakala utAranA,chiDhAnA,ThaThThA karanA,dhokhA denA,a.ngUThA dikhAnA
mockery N 1. ha.nsI ThaThThA,veSha,nakala,upahAsa
mode N 1. chalana,prakAra,rUpa,shakala,Dha.nga,rIti
model N 1. namUnA,nakshA,Adarsha,bAnagI,nApa
model VT 1. banAnA,gaDhanA,rUpa denA,sA.nchA banAnA,Daula DAlanA
moderate A 1. sa.nyata,madhyama,sAmAnya,shAnta,halakA,mandA,thoDA
moderate VT 1. rokanA,kama karanA,mulAyama karanA,madhyama karanA,2. pa.ncha yA sabhApati bananA
moderation N 1. halakA karanA,shanana,2. dhairya,sabra,sa.nyama,anatikrama,nigraha,mitavyayatA
moderator N 1. sabhApati,pa.ncha
modern A 1. nayA,hAla kA,Adhunika
modern N 1. hAla kA AdamI,Adhunika manuShya
modest A 1. sushIla,adhR^iShTa,sa.nkochI,savinaya,namra,vinIta,ThIka,2. pavitra,sadAchArI
modesty N 1. sushIlatA,vinaya,lajjA,satItva,namratA
modification N 1. rUpAntara,rUpaparivartana,sudhAra,tabadIlI
modify VT 1. rUpA.ntara karanA,sUrata badalanA,kama karanA,sudhAranA
moist A 1. gIlA,sIlA,nama,bhIgA
moisten VT 1. gIlA karanA,nama karanA,bhigonA
moisture N 1. sIla,namI,tarI,bhIgApana,AdratA
mole N 1. tila,massA,2. TIlA,khambA,3. chhachhUndara
molecular A 1. ANavika,aNukA,aNu sa.nbandhI
molecule N 1. aNukaNikA,kaNa
molest VT 1. satAnA,chheDanA,dika karanA,duHkha denA
mollify VT 1. mulAyama karanA,narma karanA,ghaTAnA
mollusc N 1. sIpa,gho.ngA Adi jAnavara
molten A 1. pighalA huA,galI huI dhAtu kA banAyA huA,DhalA huA
moment N 1. kShaNa,pala,2. AvashyakatA,gurutva,gaurava,3. mUlya
momentary A 1. kShaNika,kShaNa mAtra kA,eka dama kA
momentous A 1. Avashyaka,jarUrI,baDA bhArI,gurutva pUrNa,mahatvapUrNa
momentum N 1. chAla,jora,gati shakti,Avega
monarch N 1. rAjA,rAjan,bhUpAla,adhIshvara,bhUpati,2. apanI jAti me.n sabase pradhAna
monarchy N 1. rAjya,rAShTra,2. eka rAja shAsana,eka rAja ta.ntra,ekAdhipatya
monastery N 1. maTha,ma.ndira,vAnaprasthAshrama,vihAra,akhADA
monastic N 1. maThAdhikArI yA maTha sa.nba.ndhI
monetary A 1. rupaye paise kA,dravya sa.nba.ndhI,Arthika
money N 1. rupayA,paisA,dravya,sikkA,dhana
moneyed A 1. dhanavAna,dhanI,2. rupaye paise kA
monger N 1. bechane vAlA,saudAgara,vyApArI
mongol N 1. ma.ngoliyA desha kA nivAsI
mongolian A 1. ma.ngoliyA desha kA,ma.ngoliyA desha kA rahanevAlA
mongolian N 1. ma.ngoliyA nivAsI
monitor N 1. chetAvanI dene vAlA,upadeshaka,2. mAnITara,3. topo.n ke lie lohe kA pattara jaDA huA jahAja
monk N 1. yatI,sa.nnyAsI,mahanta,maThavAsI,maThadhArI
monkey N 1. bandara,kapi
monogamous N 1. eka patnIka,eka strI se vivAha karane vAlA
monogamy N 1. eka patnI vivAha,eka strI se vivAha
monogram N 1. monogrAma,kI akSharo.n se milakara banA huA akShara
monolith N 1. eka patthara kA khambA
monologue N 1. Apa hI Apa bAta chIta,Atmagata bhAShaNa,svagata bhAShaNa
monopolize VT 1. pUrA adhikAra prApta karanA,ekAdhikAra karanA,kula apanA kara lenA,ijArA lenA
monopoly N 1. ekAdhikAra,kisI vastu ke bechane kA samasta adhikAra,vikraya kA adhikAra
monotonous A 1. eka hI svara me.n,samasvara,ekasvara,thakAne vAlI
monotony N 1. eka hI AvAja,eka svara,svarabheda,eka hI Dha.nga
monsieur N 1. mahAshaya,shrImAna
monsoon N 1. mausamI havA,mAnasUna
monster N 1. deva,rAkShasa,koI adbhuta DarAvanI vastu
monstrocity N 1. bhaya.nkaratA,adbhutatA,karAlarUpatA,ghoratA,dAruNatA
monstrous A 1. bahuta baDA DarAvanA,rAkShasI,karAlarUpa
month N 1. mAsa,mahInA
monthly A 1. mAsika,mAhavArI
monthly N 1. mAsika patra yA patrikA
monument N 1. yAdagAra,smAraka chihna,nishAnI,samAdhi
monumental A 1. smaraNArthaka,smAraka chihna sa.nba.ndhI,smAraka chihna rUpa,2. baDA,bhArI,Ashcharyajanaka
mood N 1. svabhAva,mana kA vega,chitta vR^itti,bhAva,2. kriyA kA bheda
moody A 1. chiDachiDA,ruShTa,tunuka mijAja,udAsa,malIna
moon N 1. cha.ndra,chandramA,shashi
moonlight A 1. chA.ndanI kA,chA.ndanI me.n hone vAlA
moonlight N 1. chA.ndanI,cha.ndrikA
moonlit A 1. chA.ndanI kA,cha.ndramA dvArA,ujiyAlI kI huI
moonshine N 1. cha.ndramA kI jyoti,chA.ndanI
moonstruck A 1. pAgala,chittabhrA.nta
moor N 1. habashI,2. daladala,ja.ngala
moor VT 1. la.ngara DAlanA
moose N 1. eka prakAra kA hiraNa
moot A 1. bahasa ke yogya,vivAdAspada
moot VT 1. bahasa karanA,vAdavivAda karanA,kalpita viShaya para tarka vitarka karanA
mop N 1. jhADU,kUchI,puchArA
mop VT 1. dhonA,jhADanA,jhADU denA
mope N 1. udAsa yA susta manuShya
mope VI 1. udAsa honA,susta honA,2. U.nghanA,jhapakI lenA
moral A 1. naitika,AcharaNa sa.nba.ndhI,2. ThIka,uchita,sadAchArI,dharmAchArI,sAtvika,dhArmika
moral N 1. nIti shAstra,nItividyA,2. upadesha,abhiprAya,shikShA
moralist N 1. nItiGYa,nItishAstra upadeshaka,2. dharmAcharaNa rakhanevAlA,sadAchArI manuShya
morality N 1. nIti,nItishAstra,bhalamanasAhata,dharmAchAra,dharmAcharaNa,nyAyatA,dharmatA
moralize VI 1. naitika viShayo.n para bolanA likhanA yA vichAra karanA
moralize VT 1. nIti upadesha denA,naitika shikShA denA
morally Adv 1. naitika rUpa se,sadAchAra se
morass N 1. kIchaDa,daladala,chahalA
morbid A 1. asvastha,rugNa,bImAra sA,rogIlA,dUShita
more A 1. adhika,jyAdA
moreover Adv 1. sivAya isake,aura bhI,atirikta
morning N 1. bhora,saverA,prAtaHkAla,subaha,prabhAta,uShAkAla
morocco N 1. umdA mulAyama chamaDA
morose A 1. chiDachiDA,rUkhA,udAsa,glAna
morrow N 1. kala,Ane vAlA dina
morse N 1. samudrI ghoDA,dariyAI ghoDA
morsel N 1. kaura,TukaDA,grAsa
mortal N 1. nashvara,marane vAlA,maraNAdhIna,2. prANaghAtaka,prANa lene vAlA,pracha.nDa,ghora,3. manuShya,AdamI
mortality N 1. maraNAdhInatA,maraNa shIlatA,2. mR^ityu,mauta,nAsha,mR^ityu kA anupAta,3. manuShya jAti
mortally Adv 1. prANaghAtaka rUpa se,pracha.nDa rUpa se
mortar A 1. gArA,chUnA,2. kharala,okhalI
mortgage N 1. rahana,bandhaka,giravI
mortgage VT 1. ba.ndhaka rakhanA,giravI rakhanA,rehana rakhanA,gahana rakhanA
mortify VTI 1. duHkha denA,dabAnA,indriyo.n ko vasha me.n karanA,i.ndriyadamananA,2. bigADanA
mortuary N 1. kabrasthAna,maraghaTa,shmashAna
mosaic A 1. pachchIkArikA,mUsA sanbandhI
mosaic N 1. pachchIkArI,jaDAU kAma
mosque N 1. masajida
mosquito N 1. machchhaDa,masA
moss A 1. kAI lagA huA,jisame.n kAI lagI huI ho
moss N 1. kAI,sivAra
most A 1. saba se adhika,bahuta adhika
most Adv 1. saba se adhika,bahuta adhika
mostly Adv 1. adhikatara,akasara,bahudhA,khAsakara,prAyaH,pradhAnatayA,mukhyataH
moth N 1. pata.ngA,kapaDe kA kIDA
mother A 1. mAtR^i,janma kA,deshI
mother N 1. mAtA,jananI,mAtA,mA.n,jaDa,jisase pAlana poShaNa huA ho,mUla,nikAsa
motherhood N 1. mAtR^itva,mAtR^ibhAva
motherly A 1. mAtA sI,mA.n kI sI,mAtA sadR^isha,dayAlu,meharabAna
motion N 1. gamana,gati,chAla,2. prastAva,nivedana,3. chAla,chalane kA Dha.nga,4. pravR^iti,preraNA,5. rechana,dasta
motionless A 1. achala,sthira
motivate VT 1. protsAhita karanA,prIti karanA
motive A 1. chalAne vAlA,pravartaka,preraka
motive N 1. kAraNa,nimitta,pravR^itti,vajaha
motley A 1. ra.nga bira.ngA,bahura.nga,pachamela
motley N 1. bhinna bhinna ra.ngo kA vastra,2. mishraNa
motor A 1. chalAne vAlA,sa.nchAlaka
motor N 1. moTara,sa.nchAlana ya.ntra
motto N 1. kahAvata,masalA,Adarsha vAkya
mould N 1. chikanI miTTI,sUrata,sA.nchA,2. phaphU.ndI
mould VT 1. DhAlanA,sA.nchA banAnA,2. gU.ndanA
mouldy A 1. phaphU.ndI lagA huA,ubasA huA
mound N 1. miTTI kA me.nDa,pushtA,TAlA
mount N 1. pahADI,pahADa
mount VTI 1. chaDhanA,ghoDe para savAra honA,sajAnA,2. sonA chA.ndI me.n maDhanA
mountain N 1. pahADa,parvata
mountaineer N 1. pahADI manuShya
mountainous A 1. pahADI,parvatI,parvatamaya
mourn VTI 1. vilApa karanA,shoka karanA,ronA,2. shoka sUchaka kapaDe pahananA
mourner N 1. shoka karane vAlA,rone vAlA,vilApI
mournful A 1. shokayukta,udAsa,ra.njIdA
mourning N 1. vilApa,shoka,ra~nja,mAtama,2. gamI kI poshAka,shoka sUchaka vastra
mouse N 1. chUhA,mUsa
mouse VI 1. mUsa pakaDanA
mouse-?菈艎 1. chUhedAnI,mUsadAnI
moustache N 1. mU.nchha
mouth N 1. mukha,mu.nha,muhAnA,dvAra,chheda
mouth VT 1. mu.nha me.n lenA,khA jAnA,haDapa karanA,nigalanA,2. chabAnA,3. chATananA
mouthful A 1. kaura,mu.nha bhara,thoDA
mouthpiece N 1. pravaktA,vaha AdamI jo dUsaro.n kI tarapha se bAta kahe,2. bAje kA vaha hissA jisame.n muha.n lagAyA jAe,muhanAla
movable A 1. uThAne yogya,chalatA phiratA,chalanashIla,asthAvara
move N 1. chAla,prastAva,2. chAla,upAya,yatna
move VTI 1. chalAnA,chalanA,2. krodha dilAnA,uttejita karanA,3. ukasAnA,4. haTAnA,5. prastAva karanA,pesha karanA
movement N 1. chAla,harakata,gati,chalana
mover N 1. pravartaka,parivAhaka,chheDane vAlA,prastAvakartA
moving A 1. chalatA huA,chara,2. chalAne vAlA,3. hR^idayadrAvI,hR^idayagrAhI,karuNAtmaka
mow VT 1. kATanA,ghAsa kATanA
mower N 1. ghAsa kATane vAlA,ghAsa kATane kA yantra
much A 1. adhika,jyAdA,bahuta dera taka,bahuta kAla taka
much Adv 1. bahuta
much N 1. bahutAyata,bahuta,adhikatA
mucous A 1. chikanA,shlema sa.nba.ndhI,shlema lagA huA
mucus N 1. balagama,shlema,kaphAdi mala,A.nva
mud N 1. kIchaDa,gIlI miTTI
muddle N 1. gaDabaDI,avyavasthA,akrama
muddle VT 1. dhu.ndhalA karanA,gaDabaDa karanA,mailA karanA,gandalA karanA
muddy A 1. mailA,ga.ndalA,daladalI,kIchaDa kA
muffin N 1. halakI TikiyA,halakI roTI,phulakI,chapAtI
muffle VT 1. DhA.nkanA,oDhanA,DhakanA,chhipAnA
muffler N 1. maphalara,garama rakhane ke lie rumAla ityAdi
mug N 1. pyAlA,AbakhorA,gaDuA,loTA,kaTorA
mulberry N 1. shahatUta
mulch N 1. AdhI saDI ghAsa
mule N 1. khachchara,2. haThI manuShya,3. varNasa.nkara
mull N 1. malamala,2. khachchara hA.nkane vAlA
mull VT 1. chhau.nkanA,masAlA denA
muller N 1. mUsala,loDhA,khoDI,baTTA
multiple N 1. guNAkAra,aisI sa.nkhyA jo ki dUsare se pUrA pUrA bhAga ho sake,apavartya
multiplication N 1. guNA,guNana,jaraba
multiplicity N 1. bAhulya,bahutAyata,ipharAta,relapela
multiplier N 1. guNaka baDhAne vAlA
multiply VI 1. baDhanA,adhika honA
multiply VT 1. baDhAnA,2. guNA karanA
multitude N 1. bahutAyata,bhIDa,jhuNDa,samUha
mum A 1. chupa,chupachApa
mum N 1. eka prakAra kI madirA
mumble VTI 1. mu.nha me.n bolanA,bhunabhunAnA,2. mu.nha banda karake khAnA
mummy N 1. mamI,masAlA ityAdi lagAkara rakhI huI lAsha,momiyAI,2. eka go.nda
mump VTI 1. kutaranA,kichakichAnA,baka baka karanA,2. bhIkha mA.nganA
mumps N 1. gala gaNDa roga,kaNThamAlA
munch VTI 1. chapara chapara khAnA,chabAnA,baDe baDe pha.nke lagAnA
mundane A 1. sa.nsArI,duniyAvI,sA.nsArika,laukika
municipal A 1. nAgarika,shaharI,shaharasamAja sa.nba.ndhI
municipality N 1. myunisipailiTI,nagarapAlikA,vaha sabhA jo shahara kI saphAI ityAdi ke lie sthApita kI gI ho
munition N 1. laDAI kI sAmagrI
mural A 1. dIvAla kA,dIvAla sa.nba.ndhI,2. dIvAla para chaDhAyA huA
murder N 1. vadha,hi.nsA,hatyA
murder VT 1. mAra DAlanA,hi.nsA karanA,vadha karanA,khatama karanA,a.nta karanA,nA
murderer N 1. mAra DAlane vAlA,ghAtaka,hatyArA,vadhika
murderous A 1. rakta pipAsu,hatyArA,nirdayI,hatyAparAdhI ityAdi sa.nba.ndhI
mure VT 1. chAra divArI me.n ba.nda karanA
murky A 1. a.ndherA,dhu.ndhalA
murmur N 1. ma.nda dhvani,kalarava,marmaradhvani,baDabaDAhaTa,2. shikAyata
murmur VI 1. shikAyata karanA,kuDabuDAnA,baDabaDAnA
muscle N 1. mA.nsa peshI,snAyu,puThThA,2. gho.nghA,sIpI,eka machhalI
muscular A 1. puThThe kA,snAyu sa.nba.ndhI,balavAna,majabUta
muse N 1. dhyAna,vichAraNA,khyAla,gaura,2. sarasvatI devI,vAgdevI
muse VTI 1. dhyAna karanA,khayAla karanA,socha vichAra me.n DUbanA,dhyAna anyatra honA
museum N 1. ajAyaba ghara,kautukAlaya
mushroom N 1. kukuramuttA,gaganadhUla,
music N 1. sa.ngIta vidyA,sa.ngIta,2. rAga,laya,tAla,sura,susvara,tAlaikya
musical A 1. surIlA,gAna sa.nba.ndhI,sa.ngIta sa.nba.ndhI,susvara
musician N 1. sa.ngItaGYa,gavaiyA,bajaiyA
musk N 1. kastUrI,mashka
musketeer N 1. ba.ndUka dhArI sipAhI
must N 1. tAjI sharAba
must VI 1. chAhiyenA,lAjamI honA,Avashyaka honA,anivArya honA
mustard N 1. rAI saraso.n,saraso.n kA paudhA
muster N 1. hAjirI,jamAva,nAmAvalI
muster VI 1. ekatrita honA
muster VT 1. ikaThThA karanA
musty A 1. saDA,purAnA,busA huA,phaphU.ndA huA
mutation N 1. parivartana,tabadIlI
mute A 1. mauna,chupachApa,mUka,niHshabda
mute N 1. mUka,gU.ngA
mutilate VT 1. kATanA,chhA.nTanA,a.nga bha.nga karanA
mutineer N 1. balavAI,bAgI,bakheDiyA,vidrohI
mutineer VI 1. balavA karanA
mutinous A 1. jhagaDAlU,bakheDiyA,bAgI,vidrihI
mutiny N 1. gadara,bagAvata,balavA,vidroha,
mutiny VI 1. vidroha karanA
mutter N 1. bhunabhunAhaTa,guragurAhaTa,baDabaDAhaTa
mutter VTI 1. dhIre dhIre bolanA,baDabaDAnA,gurrAnA
mutton A 1. bheDa kI pasalI,bhunane ke lie
mutton N 1. bheDa kA mA.nsa,2. bheDa,3. bhraShTA strI
mutual A 1. paraspara kA,Apasa kA,pArasparika
muzzle N 1. mu.nha,thUthana,2. chhI.nkA,mukharodhanI,jAba,muharA,3. ba.ndUka kA sirA
muzzle VT 1. mu.nha bA.ndhanA,jAba lagAnA
myopia N 1. kama dekhane kI bImArI,adIrgha dR^iShTi
myriad A 1. bahuta sA,hajAro.n,lAkho.n
myriad N 1. anaginata sa.nkhyA,dasa sahastra
myrtle N 1. hinA,me.nhadI
mysterious A 1. rahasyapUrNa,guptArtha,gUDha,gupta
mystery N 1. bheda,gupta bAta,pahelI,rahasya
mystic A 1. chhipA huA,gupta,amakaTa,gUDha
mystic N 1. rahasyavAdI,Ishvara se sAkShAta darshana kA abhilAShI
mysticism N 1. yoga vidyA,gUDha GYAna,tatva,rahasyavAda
mystify VT 1. aspaShTa karanA,pechIdA karanA,pareshAna karanA,ghabaDAnA
myth N 1. kathA,kalpita kathA,kissA,kahAnI,gappa
mythology N 1. paurANika kathAe.n,devatAo.n kI kathAo.n kI pustaka,devagAthA
nab VT 1. ekAeka pakaDa lenA,dabochanA,jhapaTa lenA
nab VT 1. pahADa kI choTInA,shikharanA
nadir N 1. patAla,adhobi.ndu
nag N 1. TaTTU
nag VTI 1. ta.nga karanA,satAnA,doSha nikAlanA
nail N 1. pa.njA,2. nakha,nAkhUna,3. kIla,khU.nTA,mekha,4. jau,5. giraha
nail VT 1. kIla jaDanA,kIla lagAnA
naive A 1. sadA,niShkapaTa,saralamati
naked A 1. na.ngA,nagna,ughArA,spaShTa,khulA huA,asajjita,anAbhUShita
name N 1. kIrti,nAmavarI,prasiddhI,gaurava,pratiShThA,2. nAma,3. yAdagAra,4. sa.nGYA
name VT 1. nAma rakhanA,nAma lenA,batAnA
nameless A 1. gumanAma,benAma,aGYAta
namely Adv 1. arthAta,yAnI,yathA
namesake A 1. nAmarAshI,hamanAma,usI nAma kA manuShya
nap N 1. jhapakI,U.ngha,2. roA.n
nap VI 1. jhapakI lenA,U.nghanA,2. kisI chaukasa vyakti kA sa.nyogavasha pha.nsa jAnA
naphtha N 1. maTTI kA tela
napkin N 1. rumAla,a.ngochhA
narcotic A 1. nI.nda lAne vAlI,nashIlI,nidrA janaka
narcotic N 1. nI.nda lAne vAlI davA,nidrauShadha
narrate VI 1. bayAna karanA,varNana karanA,kathana karanA,kahanA
narration N 1. kathana,varNana,kathA,kahAnI
narrative A 1. kahAnI kA,galpa sa.nba.ndhI,2. galpa priya,gappI
narrative N 1. kahAnI,bayAna,itihAsa,kathA,varNana
narrator N 1. bayAna karane vAlA,varNana karane vAlA,kathA kahane vAlA
narrow A 1. sa.nkIrNa,ta.nga,sa.nkarA,avistR^ita,2. anudAra,3. parimita,chhoTA
narrow VT 1. parimita yA ta.nga karanA,sikoDanA
narrowly Adv 1. sakarAI se,atyanta nikaTa se,bArIkI se,jA.ncha kara,kaThinAI se
nasal A 1. nAsikA sa.nba.ndhI,anunAsika,nAka kA
nasal N 1. AvAja jo nAka se nikale,anunAsika akShara
nascent A 1. hone vAlA,baDhane vAlA,honahAra,uThane vAlA,2. Arambha hotA huA,aparipakva
nasty A 1. mailA,nirlajja,ashlIla
natal A 1. janma kA,paidAyashI
nation N 1. jAti,kauma,eka desha yA rAjya ke loga yA nivAsI,jatthA,TolI,rAShTra
national A 1. jAtIya,kisI visheSha jAti kA,kaumI,rAShTrIya,sarva sAdhAraNa kA
national N 1. apane deshavAsI
nationalism N 1. jAtIyatA,jAtIya anurAga,svajAti prema,svadeshAnurAga,rAShTrIyatA
nationalist N 1. rAShTravAdI,jAtIya ekatA tathA svAdhInatA kA pakShapAtI,rAShTrIyatA kA samarthaka,rAShTrIyatAvAdI
nationality N 1. deshabhakti,jAtIya kShaNa vA svabhAva,jAtIyatA,rAShTrIyatA,2. jAti
nationalize VT 1. eka jAti yA rAShTra banAnA,jAtIya sa.npati Adi banA lenA
native A 1. deshI,asalI,janmI,janmaprApta svabhAva,paidAyashI
native N 1. deshI,kisI sthAna me.n janma liyA huA,2. mUla nivAsI,3. deshIya paudhA yA jAnavara
nativity N 1. janma,2. janmakAla,janmabhUmi,janmaprakAra,janmasthAna,utpattisthAna
natural N 1. prAkR^itika,a.ntarjAta,sahaja,svAbhAvika,asalI,2. jAraja,harAmI
naturalist N 1. padArthaviGYAnI,pashuvidyAviGYa,2. prakR^itivAdI
naturalize VT 1. prAkR^itika yA sahaja banAnA,apanA banAnA,sammilita karanA,2. jAti yA desha ke adhikAra denA
naturally Adv 1. svabhAva se,khuda ba khuda,svayam,Apa se Apa,svabhAvataH,sahaja rUpa se
nature N 1. jagata,sR^iShTi,svabhAva,banAvaTa,prakR^iti,prakAra,bhAva,rUpa,rIti,vidhi,mAyAshakti
naught A 1. vyartha
naught N 1. kuchha nahI.n,2. shUnya
naughty A 1. duShTa,naTakhaTa
nausea N 1. matalI,michilAI,aruchi,2. samudrI bImArI,ubakAI
nauseate VTI 1. jI ghinAnA,napharata karanA,ghR^iNA karanA,jI machalAnA
nauseous A 1. ghR^iNAjanaka,napharata denevAlA,aruchikara
nautical A 1. jahAjI
naval A 1. sAmudrika,dariyAI,jahAjI,nAvika
nave N 1. pahiye kI nAva,2. giraje ke bIcha kA bhAga
navel N 1. nAbhi,to.ndI,ThuNDI
navigable A 1. jahAja yA nAva khene lAyaka,jisame.nhokara jahAja yA nAva jA sake
navigate VTI 1. jala yAtrA karanA,sAmudrika yAtrA karanA,jahAja chalAnA
navigation N 1. mallAhI,mA.njhIgarI,jahAjarAnI,jahAjI vidyA,jala paryaTana,nAvika vidyA,nauvAhana
navigator N 1. mallAha,mA.njhI,nAvika
navy N 1. potAvalI,jahAjo.n kA beDA,2. laDAI ke jahAjo.n kA beDA,3. laDAI ke jahAjo.n kA samUha,jalasenA
nay Adv 1. nahI.n,balki,aura bhI
nay N 1. asvIkR^iti,inakAra,viruddha mata
near A 1. nikaTa,najadIka,adUra,samIpa,nikaTavartI,nikaTa sa.nba.ndha kA,sa.nkIrNa
near Adv 1. pAsa se,lagabhaga,hArdika rUpa se,parichita rUpa se
near Prep 1. pAsa,lagabhaga,prAyaH
near VI 1. nikaTa AnA,pAsa AnA
nearly Adv 1. karIba karIba,lagabhaga,prAyaH
neat A 1. sApha,sutharA,umdA,achchhe Dha.nga kA,khAlisa,svAdiShTa,svachchha,shuddha,nirA
neat N 1. maveshI,gAya,baila,Dhora
neatly Adv 1. saphAI se,umdA taura se,svachchhatA se
neatness N 1. nirmalatA,saphAI,umdagI,svachchhatA,shuddhatA
nebulous A 1. tArA ma.nDala kA,tArA ma.nDala sadR^isha,2. bAdala sA,dhu.ndhalA
necessarily Adv 1. anivArya rUpa se,avashya,avashya karake,jarUrI
necessary A 1. Avashyaka,AvashyakIya,anivArya,jarUrI,lAjamI
necessitate VT 1. majabUra karanA,vivasha karanA,2. Avashyaka karanA
necessity N 1. lAchArI,AvashyakatA,vivashatA,2. garIbI,daridratA dInatA,3. prayojana,kArya
neck N 1. garadana,kaNTha,galA,2. DamarUmadhya
neck VT 1. galA ghoTanA,galA kATanA,mAra DAlanA
necklace N 1. mAlA,hAra,mohanamAlA
necktie N 1. gulubanda,nekaTAI,galAbanda
nectar N 1. amR^ita,sudhA,2. svAdiShTa,sharabata,3. parAga
need N 1. AvashyakatA,jarUrata,kamI,daridratA
need VTI 1. chAhanA,Avashyaka honA,prayojana honA
needle N 1. suI,2. kutubanumA kI suI yA kA.nTA
needle VI 1. dAnedAra honA
needless N 1. niShprayojana,vR^ithA,bephAyadA,anAvashyaka,
needs Adv 1. avashya kara ke
needy A 1. nirdhana,garIba,ka.ngAla,daridra
nefarious N 1. ati duShTa,ati pApI,dharma viparIta,mahApAtakI
negative N 1. asvIkAra sUchaka shabda vA varNana,i.nkArI,asvIkAra sUchaka,2. abhAva sUchaka,3. niShedhAtmaka,4. R^iNa,R^iNAtmaka
negative VT 1. asvIkAra karanA,2. virodha karanA,niShphala karanA,pratikAra karanA
neglect N 1. bhUla,gaphalata,upekShA,asAvadhAnI,2. anAdara
neglect VT 1. bhUla jAnA,bhulAnA,bisAranA,sudha na lenA,upekShA karanA,anAdara karanA
negligence A 1. upekShA,asAvadhAnI,gaphalata,lAparavAhI,bhUla
negligent A 1. beparavAha,upekShaka,asAvadhAna
negligently Adv 1. beparavAhI se,asAvadhAnI se
negligible A 1. nagaNya,jo chhoDa diyA jA sake,jisakA dhyAna rakhanA Avashyaka na ho
negotiable A 1. kharIda pharokhta ke lAyaka,bechane ke yogya
negotiable N 1. huNDI,tamassuka
negotiate VTI 1. mola tola karanA,kArobAra karanA,mAmalA karanA,2. bechanA
negotiation N 1. mola tola,muAmalA,saudA,paNa,vyavahAra,sa.ndhikrama,vyavasAya,kaula aura karAra
negotiator N 1. mola tola karanevAlA,muAmalA karanevAlA,vyavahArI
neighbour N 1. paDosI,samIpavAsI,hamasAyA
neighbour VTI 1. pAsa honA,najadIka honA,nikaTa honA
neighbourhood N 1. paDosa,pAsa,pAsa kA jilA,samIpatva,nikaTatA,2. paDosI loga
neighbourly A 1. mitravat,maitrika,kR^ipAlu,sushIla,shiShTa
neither Adv 1. na yaha na vaha
neither Conj 1. koI bhI nahI.n
neophyte N 1. nausikhiyA,nava paramatagrAhI,nayA mata dhAraNa karane vAlA
nephew N 1. bhatIjA,bhA.njA
nepotism N 1. kulapakShapAta,rishtedAro.n kI muhabbata yA taraphadArI,sambandhiyo.n kA pakShapAta
nerve N 1. nasa,dhamanI,shirA,2. bala,vIrya,shakti,sAmarthya,dilerI,sAhasa,dhairya
nerve VT 1. shakti pradAna karanA,majabUta karanA,shaktishAlI karanA
nervous A 1. majabUta,jorAvara,balI,gaThIlA,2. chiDachiDA,kamajora,dhairyahIna,3. naso.n kA
nervously Adv 1. balapUrvaka,2. ghabarAhaTa ke sAtha
nervousness N 1. tAkata,shakti,2. naso.n kI kamajorI,ghabarAhaTa
nest N 1. gho.nsalA,2. rahane kI garma chhoTI jagaha
nest VTI 1. gho.nsalA banAnA
nestle VI 1. saTakara ArAma se leTe rahanA,baserA karanA,dalakanA
net A 1. bemela,sApha,khAlisa,pakkA,2. kharchA ityAdi kATane ke bAda jo bAkI bache,asheSha
net N 1. jAla,phandA,2. baDI kaThinAI,bhArI ulajhana
net VT 1. jAlI banAnA,2. jAla me.n pha.nsAnA
netting N 1. jAlI banAnA,2. jAlI,jAla
nettle N 1. bichchhU kA peDa
nettle VT 1. Da.nka mAranA,2. satAnA
network N 1. jAlI,jAlI kA kAma
neurology N 1. nasa vidyA,shirA varNana
neurotic A 1. naso.n kA,naso.n para prabhAva DAlane vAlA,2. naso.n ke vikAra se pIDhita
neurotic N 1. naso.n ke vikAra se pIDhita manuShya,2. naso.n ke roga kI auShadhI
neuter A 1. nirAlA,alaga,napu.nsaka,bejAna,klIva
neuter N 1. napu.nsaka li.nga kI sa.nGYA,apakShapAtI vyakti
neutral A 1. taTastha,apakShapAtI,besarokAra,udAsIna,na achchhA na burA,bIcha kI rAha kA,na isa ora kA na usa ora kA,madhyastha
neutral N 1. niShpakSha,apakShapAtI vyakti yA jAti,vaha jo kisI ora bhAga na le
neutrality N 1. besarokArI,apakShapAta,alahadagI,udAsInatA,taTasthatA
neutralize VT 1. niShprabhAva karanA,pratikAra karanA,vyartha kara denA
never Adv 1. kabhI nahI.n
nevertheless Adv 1. tathApi,to bhI,tisa para bhI,tAhama
nevertheless Conj 1. tathApi,to bhI,tisa para bhI,tAhama
new A 1. nUtana,navIna,nayA,tAjA,hAla kA,Adhunika
newly Adv 1. nayA,hAla me.n,naye sire se,nUtana,TaTakA
newness N 1. navInatA,tAjagI,nayApana
news N 1. tAjI khabara,nayA samAchAra yA vR^itAnta
newspaper N 1. samAchArapatra,akhabAra
next A 1. agalA,nikaTatama,usake bAda,nikaTastha,lagA huA,AgAmI
next Adv 1. nIche vAlA,bAda kA
nibble N 1. kutaranA,2. katarana,TukaDA
nibble VTI 1. kutaranA,nuktAchInI karanA,2. chhoTI chhoTI sI bAto.n me.n doSha nikAlanA
nice A 1. komala,umdA,bArIka,sUkShma,mAtrA vichArI,nakachaDhA
nicely Adv 1. ThIka ThIka,bArIkI se,umdagI se,sUkShmatA se,bhalI bhA.nti
nicety N 1. durustI,saphAI,najAkata,ati sUkShmatA,komalatA,2. sUkShma yA chhoTI bAta
niche N 1. AlA,tAka
nick N 1. chheda,dA.ntA,2. ThIka samaya yA avasara,maukA,2. TAipa ke akShara me.n eka chihna
nick VT 1. chheda karanA,2. anukUla samaya para hAtha lagAnA
nickel N 1. gilaTa,dhAtu visheSha
nickname N 1. bigaDA huA nAma,burA nAma,chiDhAne kA nAma,upanAma
nickname VT 1. upanAma denA
nicotine A 1. tambAkU kA
nicotine N 1. tambAkU ke paudhe kA viShailA drava,2. tambAkU pIne vAlA
niece N 1. bhatIjI,bhA.njI
nigger N 1. kAlA AdamI,habashI
nigh A 1. pAsa,samIpa,nikaTa
nigh Adv 1. lagabhaga,prAyaH,karIba karIba
night N 1. rAta,raina,rajanI,2. mR^ityu,3. durbhAgya,dukha,vipatti,4. a.ndherA,dhu.ndha
nightfall N 1. sA.njha shAma,sandhyA samaya
nightingale N 1. bulabula
nightmare N 1. kusvapna,DarAvanA,khvAba,dabAva
nil N 1. nahI.n,kuchha nahI.n
nimble A 1. chAlAka,phurtIlA,chusta
nine A 1. nau
nineteen A 1. unnIsa
nineteenth A 1. unnIsavA.n
ninetieth A 1. navvevA
ninetieth N 1. navvevA.n bhAga
ninety A 1. navve
ninth A 1. navA.n
ninth N 1. navA.n a.nsha
nip N 1. chuTakI,ThiThuranA
nip VT 1. chuTakI kATanA,2. dabAnA,3. pAlA mAranA,nochanA,satAnA
nit N 1. chhoTe kIDo.n kA a.nDA,jU.n kA a.nDA,lIkha
nitrate N 1. nAiTreTa,shore ke tejAba kA namaka
nitric A 1. nAiTreTa kA,shore kA
nitrogen N 1. nAiTrojana,eka tatva visheSha
nitrous A 1. nATreTa jaisA,shore kA,shorA sadR^isha,shorA milA huA
nitty A 1. lIkho.n se bharA huA,2. umdA
no A 1. koI nahI.n,eka nahI.n
no Adv 1. nahI.n,na,
nobility N 1. kulInatA,shreShThatA,uttamatA,shreShTha AcharaNa,2. saradAra loga,amIra loga,uchchapada ke loga,mAnyavara,.maryAdA,mahAtmya,uchchapada,
noble A 1. baDA,kulIna,U.nchA,sharIpha,shreShTha,uttama
noble N 1. shreShTha jana,sharIpha AdamI,kulIna manuShya
nobleman N 1. saradAra,amIra,kulIna jana,abhijAta puruSha,umarAva
nobody N 1. koI nahI.n,nAchIja,sAmAnya manuShya
nocturnal A 1. rAta kA,rAtri sa.nba.ndhI
nod N 1. sira kA hilAnA,2. hukma,AGYA
nod VTI 1. sara jhukAnA,sira hilAnA,2. U.nghanA
node N 1. gA.nTha,gilaTI,ubhAra
noise N 1. AvAja,shabda,shora,gula,2. aphavAha
noise VTI 1. chillAnA,shora gula karanA
noisily Adv 1. shora gula ke sAtha,U.nche svara se
noisy A 1. sashabda,shora gula karane vAlA,kolAhala kArI,bakkI
nomad A 1. ba.njArA,ghUmane vAlA,ghara bAra sAtha lie phirane vAlA
nomad N 1. ba.njAre,ghUmane vAlI jAti kA manuShya
nominal A 1. nAmamAtra kA,barAya nAma ke liye,avAstavika
nominate VT 1. nAma batAnA,nAma lenA,kisI pada ke liye nAma nirdiShTa karanA,nAmajada karanA
nomination N 1. nAmakaraNa,niyojana,nAmajadagI,pratiShThApana
nominee N 1. nAmajada kiyA gayA,niyojita puruSha
none N 1. koI nahI.n
nonsense N 1. nirarthaka bAte.n,anarthaka vAkya,tuchchha vastue.n
nonsensical A 1. nirarthaka,atarkasa.ngata
nook N 1. konA,khU.nTa
noon A 1. madhyAhna sa.nba.ndhI
noon N 1. madhyAhna,dopahara,bAraha baje dina
noose N 1. phA.nsI,sarakaphandA
noose VT 1. phandA lagAnA,jAla me.n phA.nsanA
nor Conj 1. na,na to
normal A 1. sAmAnya,vidhivat,prAkR^itika,sAdhAraNa,lambarUpa,2. niyama sIkhanevAlo.n kI pAThashAlA,prAdhyApako.n ko shikShA dene kI pAThashAlA
normally Adv 1. sAdharaNataH,2. kAyade se,rIti se,vidhipUrvaka
north A 1. uttara kA,uttarI
north N 1. uttara,udIchi
northeast N 1. uttara pUrva,uttara aura pUrva ke bIcha kI dishA,IshAna koNa
northeastern A 1. uttara kI ora mu.nha kiyA huA
northerly A 1. uttara,uttara kI ora,uttarIya
northern A 1. uttara kA,uttarI
northward A 1. uttara kI ora mu.nha kiyA huA
northward Adv 1. uttara kI ora
northwest A 1. pashchimottara dishA sa.nba.ndhI,pashchimottarIya
northwest N 1. uttara pashchima kI dishA,pashchimottara,vAyavya koNa
nose N 1. nAka,2. khushabU,sugandha,3. nathunA
nose VI 1. sU.nghanA
nose VT 1. sU.nghanA,2. patA lagAnA,3. sAmanA karanA,4. barAbarI karanA
nose-ʵ艎 1. ghoDo.n ko dAnA dene kA thailA jo usake mu.nha se laTakA dete hai.n
nose-țƨ N 1. bulAka,nakelA
nose-ϛƨ?艎 1. nAka me.n pahanAne kA gahanA,nathunI,natha
nostril N 1. nathunA
not Adv 1. nahI.n,na,mata
notable A 1. prasiddha,khyAta,mashahUra,2. smaraNIya,3. vishiShTa
notable N 1. prasiddha puruSha,nAmI AdamI,2. prasiddha vastu
notary N 1. noTarI,hu.nDI Adi dastAvejo.n kI tasdIka karane vAlA ohadedAra,lekhApatra pramANakArI
notation N 1. a.nkana,sa.nkhyA kA likhanA,chihnakArI,2. chihna,sa.nketa
notch N 1. dA.nta,kaTAva,darrA,2. tAkha
notch VT 1. dA.nte banAnA,nA,dA.nte denA,chheda kATanA
note N 1. chihna,nishAna,lakShaNa,2. chhoTI chiThThI,3. R^iNa kI svIkR^iti,rasIda,rakkA,4. dhvani,tAna,svara,5. dhyAna,avadhAna,6. khyAti,kIrti,pratiShThA,7.lekha
note VT 1. dhyAna karanA,sochanA,dekhanA,2. nishAna karanA,likha lenA
notebook N 1. noTa buka,yAdadAshta likhane kI kitAba,smaraNa pustaka,2. hu.nDI kI kitAba,pratiShThita
noted A 1. prasiddha,mashahUra,nAmI
noteworthy A 1. dhyAna dene yogya,vichAra me.n lAne yogya,2. smaraNIya
nothing N 1. kuchha nahI.n,2. arnAstatva,3. abhAva,4. nAchIja,tuchchha bAta yA vastu yA manuShya,5. shUnya
nothing-ʝ?艎 1. sirpha,kevala
nothing-ѡרר_?蘆艎 1. samAna,barAbara
nothing-ơרר N 1. nAstitva,shUnyatA,anastitva,2. tuchchhatA,vyarthatA
notice N 1. Alokana,dekhanA,2. lekha,3. chetAvanI,4. sUchanA viGYApana,sUchanA patra,5. satkAra,Adara
notice VT 1. dhyAna denA,2. dekhanA,3. batalAnA,varNana karanA,4. vichAranA
noticeable A 1. dhyAna dene yogya,dekhane yogya,kAbila gaura
notification N 1. viGYApana,ishtihAra,2. samvAda,3. chetAvanI
notify VT 1. prakAshita karanA,2. prasiddha karanA,3. sUchanA denA,khabara denA,4. jatAnA
notion N 1. mati,2. bhAva,bhAvanA,khyAla,mata,vichAra,rAya,gumAna
notions N 1. khyAla,vichAra,bhAva,rAya,mata
notoriety N 1. kuprasiddhi,kukIrti,badanAmI,lokApavAda
notorious A 1. badanAma,kuprasiddha,2. prakAshita,3. loka prasiddha,vikhyAta
notoriously Adv 1. khule taura para,prakaTa rUpa se,pratyakSha,khullama khullA
notwithstanding Prep 1. tathApi,tisapara bhI
noun N 1. sa.nGYA,2. nAma
nourish VT 1. pAlana poShaNa karanA,pAlanA,posanA,2. bala pahu.nchAnA,3. shikShA denA,sikhA denA
nourishment N 1. pAlana poShaNa,2. khAnA,AhAra,3. puShTikAraka padArtha
novel A 1. nayA,navIna,2. anokhA,anUThA,adbhuta
novel N 1. kathA,kahAnI,upanyAsa
novelist N 1. upanyAsa rachayitA,kissA likhane vAlA,kahAnI banAne vAlA
novelty N 1. nayApana,2. navIna yA adbhuta vastu
novice N 1. nausikhiyA,kachchA,anubhava rahita manuShya
now Adv 1. aba,hAla me.n,isa dama
now Conj 1. phalataH,ateva,isake bAda
now N 1. yaha samaya,vartamAna samaya
now-?-?ͨר N 1. vartamAna kAla
now-?ƨ?蟽蘡ƨ N 1. kabhI kabhI,2. prAyaH
nowadays Adv 1. Ajakala,ina dino.n,vartamAna kAla me.n
nowhere Adv 1. kahI.n nahI.n
noxious A 1. hAnikAraka,2. dukhadAI
nozzle N 1. nAka,2. thUthanI,3. nikalA huA bhAga
nucleus N 1. gUdA,girI,guThalI,bIja,garbha,hR^idaya
nude A 1. na.ngA,bekapaDA,ughADA,nagna
nudge VT 1. kuhane se chhUnA,2. kuhanI se ishArA karanA,3. TehokanA
nudity N 1. na.ngApana
nuisance N 1. dukhadAI vastu,hAnikAraka vastu,2. utpAta,ka.nTaka,vighna,bAdhA
null A 1. vyartha,nirarthaka,2. jhUThA,3. naShTa
null-?ƨ?艁 1. niShphala,bekAra,kAma me.n Ane ke ayogya
nullification N 1. niShprabhAvatA,vyarthatA,2. niShprabhAva lekhApatra ityAdi,3. abhAva
nullify VT 1. radda karanA,2. nAjAyaja karanA,niShprabhAva karanA,nirthaka karanA
numb A 1. susta,2. ThiThurA huA,3. stabdhagati
numb VT 1. ThiThurAnA,sunna karanA
number N 1. ikAI,2. sa.nkhyA,a.nka,ginatI,3. Dhera,bahuta,joDI,4. vachana,5. jiLa,6. chhanda
number VT 1. ginanA,ginatI karanA,2. a.nka DAlanA,sa.nkhyA chaDhAnA,3. honA
numeral N 1. sa.nkhyA sUchaka chihna,a.nka
numerical A 1. sa.nkhyAsUchaka vA vAchaka
numerically Adv 1. sa.nkhyAnusAra,ginatI se
numerous A 1. bahuta jyAdA,ipharAta se,anaginata
nun N 1. bhaktina,tapasvina,yogina
nuptial A 1. vivAha sa.nba.ndhI,vaivAhika
nuptials N 1. vivAha,shAdI,2. vivAha sa.nskAra
nurse N 1. dAI,vaha aurata jo laDake yA bImAra kI rakhavAlI yA khabaradArI kare
nurse VT 1. pAlanA,2. dUdha pilAnA,3. mana me.n lAnA,4. rogI kI sevA karanA
nursery N 1. dAI khAnA,2. bachche kA kamarA,3. paudhA ghara
nurture N 1. pAlana poShaNa,2. bhojana,khAnA,3. shikShA,shikShaNa
nurture VT 1. khilAnA,2. shikShA denA,3. paravarisha karanA,pAlana poShaNa karanA
nut N 1. supArI,akharoTa,bAdAma Adi,2. ati prasanna karanA,3. kaThina samasyA
nutcracker N 1. sarautA,supArI kATane kA eka ya.ntra
nutmeg N 1. jAyaphala
nuts N 1. supArI,bAdAma Adi
nutshell N 1. akharoTa Adi kA chhilakA,2. tuchchha vastu,nAchIja,3. ati sa.nkShepa me.n kahane kA Dha.nga
nutty A 1. jahA.n supArI bahutAyAta ho,2. supArI ke svAda kA
o N 1. o,he,are,ajI
oak N 1. balUta,sindUra
oak-?ȨȨѡ N 1. mAjUphala
oar N 1. nAva kI DA.nDa,chappU,2. DA.nDa khene vAlA
oar VI 1. nAva chalAnA
oasis N 1. registAna me.n sarasabja jagaha,marusthala ke bIcha harita bhUmi
oat N 1. oTa,jI
oath N 1. shapatha,kasama
oatmeal N 1. jI kA ATA
obedience N 1. AGYA pAlana,pharmAbaradArI,vashyatA,AGYAparatA
obedient A 1. AGYAkArI,AGYAdhIna,AGYApAlaka,vashya
obelisk N 1. chaukhU.nTA mInAra,chatuShkoNa satambha
obese A 1. moTA,sthUla,sthUlakAya
obesity N 1. sthUlatA,moTAI
obey VTI 1. AGYA mAnanA,hukma mAnanA,AGYApAlana karanA,2. sunanA,3. karanA,4. adhIna honA,vasha me.n honA
obituary N 1. phautInAmA,mare hue AdamI kA hAla,mR^itavivaraNa
object N 1. abhiprAya,2. prayojana,3. murAda,uddeshya,lakShya,4. vastu,padArtha,5. karma
object VTI 1. virodha karanA,Apatti karanA,rokanA,ADanA,tarka nA karanA
objection N 1. virodha karanA,2. viruddha hetu,3. Apatti,etarAja,4. sha.nkA
objectionable A 1. nAmunAsiba,anuchita,varjanIya
objective A 1. karma sa.nba.ndhI,2. bAharI,3. viShayAshrita,padArtha sa.nba.ndhI
objective-?ס N 1. karma kAraka
objector N 1. bAdhaka,etarAja karane vAlA,chhe.nkane vAlA
obligation N 1. kartavya,2. ehasAna,meharabAnI,kR^ipA,anugraha,3. bhAra,4. kaula va karAra,5. sharta
obligatory A 1. Avashyaka,aparihArya,2. avashya kartavya,avashya,avashya mantavya
oblige VT 1. kR^ipA karanA,anugraha karanA,kR^itaGYa karanA,2. prasanna karanA,3. majabUra karanA
obliging A 1. sushIla,anugrahakArI,upakArashAlI,dayAvanta,meharabAna,upakArI,2. shiShTAchAra yukta
oblique A 1. tirchhA,jhukA huA,pechadAra,alambavata
obliquely Adv 1. phera se,TeDhe tIra se,2. tirachhe tirachhe
obliterate VT 1. miTA denA,pochha denA,2. chhIlanA,3. ghisanA
oblivion N 1. vismaraNa,bhUla,2. kShamA
oblivious A 1. bhUlane vAlA,bhulakkaDa,2. bhulAne vAlA
oblong A 1. AyatAkAra,dIrghAkAra,adhika lambAI vAlA
oblong N 1. AyAtakShetra
obnoxious A 1. ghR^iNita,2. ni.ndya,ni.ndA yogya,3. burA,4. adhIna
obscene A 1. nirlajja,ashlIla,2. ashubha,manahUsa
obscenity N 1. lampaTatA,phUhaDapana,nirlajjatA,ashlIlatA
obscure A 1. dhu.ndhalA,2. gUDha,gupta,3. adhUrA
obscurity N 1. a.ndherA,dhu.ndhalApana,gahanatA
observable A 1. dhyAna yogya,vichAra yogya,kAbila e gaura
observance N 1. dhyAna,2. kAma,3. AchAra,4. anusaraNa,5. rIti
observant A 1. chaukasa,sAvadhAna,2. AGYAkArI,3. dhyAna rakhane vAlA
observation N 1. avalokana,2. vichAra,3. nirUpaNa,4. vachana,ukti,5. AlochanA
observatory N 1. AkAshalochana,2. grahaNakShetra,3. darshana sthAna
observe VT 1. dekhanA,avalokana karanA,dhyAna denA,2. nishAna karanA,3. AlochanA karanA,kahanA,4. anuShThAna karanA,manAnA,5. anusaraNa karanA,mAnanA
observer N 1. avalokanakArI,dekhanevAlA,avekShaka,2. mAnane vAlA,3. rakhane vAlA,4. karane vAlA
obsess VT 1. ( bhUta) laganA,satAnA,2. mana me.n ghara kara lenA
obsession N 1. dhuna,bhUta kA laganA
obsolete A 1. aprachalita,manasUkha,2. purAnI chAla kA
obstacle N 1. roka,bAdhA,ADa,vighna
obstinate A 1. haThI,jiddI,avineya
obstruct VT 1. rokanA,2. banda karanA,3. bAdhA DAlanA
obstruction N 1. bAdhA DAlanA,2. roka,aTakAva,bAdhA,vighna,avarodha
obstructionist N 1. avarodhaka,vighnakArI
obstructive A 1. bAdhaka,vighnakArI,rokanevAlA,pratirodhaka
obtain VI 1. sthApita honA,2. prachalita honA,phailanA
obtain VT 1. prApta karanA,hAsila karanA
obtainable A 1. pAne yogya,hAsila karane ke lAyaka,prApya
obtuse A 1. susta,kinda,goTila,2. benoka,3. atIvra
obtuse-?ƨ?葡 A 1. adhika koNa,sthUlakoNa
obvious A 1. sApha,jAhira,pratyakSha,spaShTa,prakaTa
obviously Adv 1. sApha sApha,spaShTataH,pratyakSha rUpa se
occasion N 1. avasara,suavasara,2. prayojana,nimitta,kAraNa,AvashyakatA,3. koI visheSha utsava,samaya,4. bAta,mAjarA,ghaTanA
occasion VT 1. kAraNa honA,paidA karanA
occasional A 1. kabhI kabhI kA,kadAchit,2. prAsa.ngika,visheSha utsava Adi kA
occasionally Adv 1. kabhI kabhI,samaya samaya para
occasions N 1. koI visheSha utsava,samaya
occult A 1. gupta,chhipA huA,adR^ishya
occult-ר?۬ƨ?቎ 1. jAdU,i.ndrajAla
occupancy N 1. adhikAra,kabjA,bhoga,yukti
occupant N 1. adhikArI,kabija,mAlika,bhogI,bhoktA
occupation N 1. bhoga,adhivAsa,adhikAra,dakhala,adhikR^ita,2. peshA,kArobAra,dha.ndhA
occupation-ʨϛ?赡 N 1. rela kI saDaka kA pula
occupier N 1. adhikAra lene yA rakhane vAlA,bhoktA,adhivAsI
occupy VTI 1. adhikAra rakhanA,lenA,rakhanA,sthAna lenA,2. bhoga karanA,prayoga karanA,3. jagaha gheranA
occur VI 1. prakaTa honA,2. AnA,honA,ghaTita honA,paDanA
occurrence N 1. ghaTanA,2. vAkayA,3. sa.nyoga
ocean N 1. mahAsAgara,samudra,ambudhi
oceanic A 1. mahAsAgara kA,2. mahAsAgara sadR^isha,3. mahAsAgara me.n milane vAlI,samudrIya
octagonal A 1. ATha kone vAlA,aShTakoNa
octave A 1. jisa me.n ATha ho.n,ATha se banA huA
octave N 1. dhArmika tyohAra kA AThavA.n dina,2. AThasuro.n kA a.ntara
octogenarian N 1. assI barasa kA bUDhA,assI barasa kA
odd A 1. viShama,phUTa,tAka,2. anokhA,adbhuta,advitIya
odd N 1. atulyatA,2. antara,3. lAbha,jIta,4. sa.nbhAvanA,5. vivAda
oddity N 1. viShamatA,2. anokhA AdamI,adbhuta vastu
oddly Adv 1. viShamatA se,ajIba taraha se,nirAle Dha.nga se,anokhI taraha se
ode N 1. gIta,gajala,kavitA
odious A 1. ghinaunA,apriya,ghR^iNita,ghR^iNAyogya
odour N 1. sugandha,khushabU,mahaka,bAsa,bU
of Prep 1. se,2. bAbata,3. me.n,4. para,5. vAste
off A 1. bahuta dUra kA,2. baDhA huA
off Adv 1. dUra,2. pare,3. alaga
off-؆迨 A 1. turanta,2. binA soche vichAre
offence N 1. aprasannatA,roSha,2. hAni,takalIpha,3. doSha,jurma,aparAdha
offend VTI 1. kruddha karanA yA honA,2. aprasanna karanA yA honA,3. ulla.nghana karanA
offender N 1. aprasanna karane vAlA,2. ulla.nghana karane vAlA,3. aparAdhI,doShI
offensive A 1. apakAraka,2. apriya,3. dukhadAI,4. AkrAmaka
offer N 1. denA,bhe.nTa chaDhAnA,2. prastAva,rAya,3. mola
offer VTI 1. upasthita karanA,2. bhe.nTa chaDhAnA,3. najaranA,4. karanA,5. bali denA,6. mola lagAnA,7.batalAnA
offering N 1. bhe.nTa,balidAna,chaDhAvA
offhand A 1. tura.nta,2. binA soche vichAre
office N 1. naukarI,padavI,pada,kAma,adhikAra,2. daphtara,3. shAgirda peshA
officer N 1. aphasara,ohadedAra,adhikArI,padAdhikArI
official A 1. AdhikArika,sarishte yA daphtara sa.nba.ndhI
official N 1. aphasara,uchcha pada kA karmachArI,adhikArI
officially Adv 1. sarakArI taura se
officiate VI 1. kisI jagaha me.n kAma karanA,2. kisI ke sthAna me.n kAma karanA
offing N 1. samudra kA vaha bhAga jo kinAre se bahuta dUrI para ho yA jahA.n pAnI gaharA ho
offset N 1. DAlI,a.nkura,2. barAbara rakama,3. lambavatta dUrI,AphaseTa
offshoot N 1. shAkhA,a.nkura
offspring N 1. santAna,aulAda,laDakA yA laDakI,laDake vAle
oft Adv 1. bahudhA,aksara,bArabAra,2. itanI bAra
often Adv 1. bahudhA,aksara,bArabAra,2. itanI bAra
ogle N 1. kaTAkSha,2. tirachhI najara yA chitavana
ogle VTI 1. kanakhiyo.n se dekhanA,tirachhI najara se dekhanA
oh I 1. hA,2. Aha
oil N 1. tela,rogana
oil VT 1. tela lagAnA
oil-?葥?蘨 N 1. roganI kapaDA,2. moma jAmA
oil-̛ѨѨ N 1. tela pherane kI chakkI
oil-??蟈Ѩ̨ר N 1. dhana,2. ghUsa
oilman N 1. telI
oily A 1. chikanA,tela sA,tilahA
ointment N 1. marahama,lepa
old A 1. prAchIna,2. jo tAjA na ho,3. buDhDhA,vR^iddha,4. bigaDA huA,saDA huA,5. anubhavI
old-?ר؛?ơ?艁 1. purAnI chAla kA
olden A 1. purAnA,prAchIna
oligarchy N 1. vaha rAjya jisa me.n thoDe loga shAsana kare.n,alpajanAdhipatya
olive N 1. jaitUna,jalapAI
olive-??Ѩ N 1. jaitUna kA tela
omen N 1. chihna,nishAna,saina
ominous A 1. apashaguna,manahUsa,bhaviShya sUchaka,ashubha
omission N 1. chUka,2. bhUla,3. chhUTa
omit VT 1. chhoDa jAnA,2. bhUla jAnA,visarAnA,3. chUkanA
omnibus N 1. eka prakAra kI yAtrI gADI
omnipotent A 1. sarva-shakti-mAna
omnipresent A 1. parameshvara,jagadIshvara
on Adv 1. Age,2. lagAtAra,3. najadIka,lagA huA
on Prep 1. para,Upara,ora,2. nikaTa,3. daramiyAna,4. sivA,5. liye,6. hAla para
on-?ۏ቎ 1. jalatA huA
on-??踗۰ƨ VT 1. jisa samaya AvashyakatA honA
on-?蘡_›ƨ?艎 1. uDatA huA
once Adv 1. eka bAra,eka samaya me.n,2. pahale
once-?ƨ?蟤??ƨ Adv 1. bAra bAra,punaH punaH
once-?叨_?ѨѨ Adv 1. antima
one Det 1. eka
oneness N 1. ekatA,eka,2. ikAI
onerous A 1. bhArI,vajanI,2. kaShTa sAdhya,dukhada kleshakara
oneself Pron 1. svaya.n,khuda
onion N 1. pyAja,gaNDA
onlooker N 1. dekhane vAlA,tamAshabIna,darshaka
only A 1. akelA,2. advitIya,3. pramukha
only Adv 1. akele,2. kevala,sirpha
onset N 1. chaDhAI,hamalA,AkramaNa,dhAvA
onslaught N 1. mAradhADa,hamalA,ghAtaka AkramaNa
onus N 1. bojhA,bhAra,2. pramANita karane kA bhAra
onward A 1. baDhate hue,pragatishIla
onward Adv 1. Age,agADI,pare,baDhake
onyx N 1. eka ratna,gomeda,sulaimAnI patthara
ooze N 1. kIchaDa,gAda,chahalA
ooze VT 1. jharanA,chUnA,dhIre dhIre bahanA,TapakanA,risanA
opal N 1. dUdhiyA patthara
opaque A 1. asvachchha,dhu.ndhalA
open A 1. khulA,2. spaShTa,sApha,3. udAra,dAtA,4. niShkapaTa,sachchA,5. sArvalaukika,sArvajanika
open N 1. khulI jagaha,2. khulA samudra
open VTI 1. kholanA,prakAsha karanA,2. prAra.nbha karanA,3. sthApita karanA,4. chalAnA
opener N 1. kholanevAlA,udghATaka
opening N 1. kholanA,udghATana ityAdi,2. chhidra,chheda,3. prAra.nbha,4. avasara,maukA
openly Adv 1. khullamakhullA,sApha sApha,spaShTa rUpa se
openness N 1. sAdagI,nirmalatA,2. spaShTatA
opera N 1. gAne ke sAtha nATaka,2. svA.nga ghara,tamAshA ghara,nAcha ghara
opera-إ?ס N 1. nAcha ghara
operate VTI 1. kAma karanA,2. guNa karanA,asara karanA,prabhAva DAlanA,3. chIra phADa karanA
operatic A 1. svA.nga sa.nba.ndhI,svA.nga sadR^isha
operation N 1. katR^itva,2. asara,prabhAva,phala,3. chIra phADa,4. kAryavAhI,kAma kA Dha.nga,chAla
operative A 1. kArya kShama,2. saprabhAva,guNakArI
operative N 1. kArIgara
ophthalmic A 1. A.nkha kA
opiate N 1. aphIma milI huI nI.nda lAne vAlI davA
opine VI 1. rAya honA,2. sochanA,vichAranA
opinion N 1. vichAra,rAya,mata,2. samajha,mati
opium N 1. aphIma,ahiphena
opium-???Ꮸ N 1. aphImachI,aphIma khAne vAlA
opponent A 1. viruddha,vipakSha
opponent N 1. virodhI,shatru
opportune A 1. suvidhA kA,AsAna,2. ThIka samaya kA
opportunist N 1. avasaravAdI,avasara tAkane vAlA,2. manuShya jisake nishchita siddhA.nta na ho.n
opportunity N 1. maukA,avasara,2. ThIka samaya,3. sutAra,gau.n
oppose VTI 1. rokanA,ADanA,2. virodha karanA,3. manA karanA,4. sAmanA karanA
opposite A 1. sammukha,Amane sAmane,2. dUsarA,3. ulTA,viruddha
opposite N 1. virodhI vastu,viparyaya,2. virodhI manuShya shatru
opposition N 1. baira,rIka,2. virodha,vimukhatA
oppress VT 1. dabAnA,vasha me.n kara lenA,nirdayatA kA vyavahAra karanA,satAnA
oppression N 1. dabAva,sakhatI,2. atyAchAra,julma,kaThoratA
oppressive A 1. ati kaThora,2. atyAchArapUrNa
oppressor N 1. jAlima,utpAtI,upadravI,kaThora,atyAchArI manuShya
optic A 1. prakAsha tathA darshana vidyA sa.nba.ndhI
optic N 1. chakShu,dR^iShTi kI indrIya,A.nkha
optical A 1. dR^iShTi sa.nba.ndhI,A.nkha kA,2. dR^iShTi vidyA sambandhI
optics N 1. dR^iShTi vidyA,darshana vidyA,dR^igvidyA
optimism N 1. AshAvAda,AshApUrNa dR^iShTi,achchhA pakSha dekhanA,yaha mata ki sa.nsAra kI saba vastu bhalAI ke liye banI hai
optimist N 1. AshAvAdI,achchhA pakSha dekhane vAlA
option N 1. pasanda,marajI,chAha,abhiruchi,2. chunane kA adhikAra,3. vikalpa
optional A 1. vaikalpika,ichchhAnusAra,ruchyadhIna
opulent A 1. daulatamanda
or Conj 1. vA,yA,athavA,2. arthAt
or-?Ѩס Conj 1. nahI.n to
oracle N 1. devavANI,AkAsha vANI,2. chAturya pUrNa vAkya,3. buddhimAn manuShya,sachchA patha pradarshaka
oral A 1. maukhika,jabAnI,jo likhA na gayA ho
orally Adv 1. vachana se,jabAnI,mu.nha se
orange A 1. nAra.ngI kA,2. nAra.ngI ra.nga kA
orange N 1. nAra.ngI,santarA,2. nAra.ngI kA ra.nga,gulAbI ra.nga
orator N 1. suvaktA,vaktR^itA dene vAlA,2. nivedana kartA
oratory N 1. suvakR^itva,vAkpaTutA
orbit N 1. kakShA,grahapatha,2. A.nkha kA gaDhDhA
orchard N 1. bAga,mevo.n kA bAga,upavana,puShpodyAna
orchestra N 1. vAda ya.ntra sthala,2. vAdaka samUha
ordain VT 1. niyata karanA,niyukta karanA,2. prabandha karanA,3. Adesha karanA
ordeal N 1. agni vA jala dvArA parIkShA,2. kaThina parIkShA
order N 1. anukrama,vidhi,Dha.nga,praba.ndha,2. vyavahAra,rIti,3. AGYA,4. niyama,5. shAnti,6. darajA,7.samAja,jAti
order VTI 1. prabandha karanA,krama se rakhanA,2. AGYA denA,3. niyukta karanA
orderly A 1. yathAkrama,2. AGYAkArI
orderly Adv 1. krama se,suvyavasthita,2. vidhi pUrvaka
orderly N 1. aradalI,sipAhI vA chaparAsI jo kisI aphasara ke sAtha ho
ordinance N 1. niyama,vyavasthA,rIti,2. vidhAna,3. niyukti
ordinarily Adv 1. sAdhAraNataH,sAmAnya rUpa se
ordinary A 1. yathA vyavahAra,vyavahArika,2. sAdhAraNa,sAmAnya,mAmUlI,3. sAmAnya pada kA
ordinary N 1. jo saba ke kAma Ave,saba ke prayoga ki vastu
ordination N 1. vidhAna,niyukti,sa.nskAra,dIkShA
ordnance N 1. tope.n,topakhAnA
ore N 1. kachchI dhAtu
organ N 1. sAdhana,upakaraNa,2. indrIya,avayava,a.nga,3. Argana bAjA
organic A 1. indrIya sa.nba.ndhI,avayava sa.nba.ndhI,2. indrIya yukta,chetana
organism N 1. aindrika rachanA,banAvaTa,2. jIvadhArI
organist N 1. Argana bajAne vAlA
organization N 1. banAvaTa,DIla Daula,nirmANa,2. rachanA,3. sa.ngaThana
organize VT 1. indriyayukta karanA,2. banAnA,rachanA,nirmANa karanA,3. senA bharatI karanA
orgy N 1. bhoga vilAsa,madya pAna ityAdi
orient A 1. sUrya sA,2. pUrvI
orient N 1. pUrva
oriental A 1. pUrvI
origin N 1. Adi,Ara.nbha,prAra.nbha,2. nikAsa,3. jaDa,mUla
original A 1. mUla sa.nba.ndhI,maulika,2. pahalA,3. janmagata,Ara.nbhika,prAra.nbhika,4. tAjA
originality N 1. nayApana,2. maulikatA,3. apUrvatA
originally Adv 1. pahale,Ara.nbha me.n,Adi me.n
originate VI 1. utpanna honA,nikalanA,Ara.nbha honA
originate VT 1. utpanna karanA,paidA karanA,Ara.nbha karanA
originator N 1. utpanna kartA,Ara.nbha karane vAlA
ornament N 1. shrR^i.ngAra,sajAvaTa,2. gahanA,AbhUShaNa,AbharaNa
ornament VT 1. AbhUShita karanA,sajAnA,2. sundara banAnA,shobhAyamAna karanA
ornamental A 1. vibhUShaka,shobhAprada
ornamentation N 1. ala.nkR^ita karanA,shrR^i.ngAra
ornate A 1. vibhUShita,sushobhita,2. sundara
ornithologist N 1. pakShI vidyA kA jAnane vAlA
orphan N 1. anAtha,yatIma,binA mAtA pitA kA bAlaka
orphanage N 1. anAthapana,anAtha dashA,2. anAthAlaya
orthodox A 1. dakiyAnUsI,satyadharmavilambI,2. grahaNa kiyA huA,3. anumodita,4. dharmaniShTha
orthodoxy N 1. satyadharma,2. dharmaparAyaNatA,dharmaniShThatA
ostensible A 1. banAvaTI,kR^itrima,2. prakaTa,pratyakSha,jAhira
ostensibly Adv 1. prakaTa rUpa se,dekhane me.n
ostentatious A 1. DI.nga hA.nkane vAlA,2. ADambarI,dikhAve kA
ostracism N 1. nirvAsana,bahiShkAra
ostracize VT 1. desha se nikAla denA,samAja se bAhara karanA,bahiShkR^ita karanA
ostrich N 1. shutura murga
other Det 1. aura,anya,dUsarA
otherwise Adv 1. aura prakAra se,anya rUpa se,aura bhA.nti,2. dUsarI bAto.n me.n,3. nahI.n to
otter N 1. UdabilAva
ouch N 1. naga kA ghara,a.ngUThI kA ghara
ought VI 1. chAhienA,avashya honA,2. uchita honA,kartavya honA
ounce N 1. eka tola( AdhI chhaTA.nka ke lagabhaga) ,2. te.nduA
our Det 1. hamArA,apanA
ours Pron 1. hamArA,apanA
ourselves Pron 1. hama,2. Apa,3. svayam
oust VT 1. nikAlanA,nikAla denA,adhikAra chhIna lenA
ouster N 1. nikAla denA,adhikAra chhIna lenA,2. bedakhalI
out Adv 1. bAhara,2. dUra,3. ghara nahI.n
out VT 1. nikAla denA
out_??議Ϩ?Ꮸ N 1. bImArI me.n,2. chAla me.n ThIka nahI.n,3. bigaDA huA
out-?ƨ?蟰??艁dv 1. bilakula,sarAsara
out-??艁dv 1. me.n,2. kAraNa,3. se,4. hetu
out-??蟈菛ƨ?艁 1. jisa kI sArI kApiyA.n bika gI hai.n,2. aprApya
out-??蟪??ר?۰ƨ A 1. niHsandeha
out-??蟽蘡_???ר?۰ƨ A 1. vichAra ke ayogya,2. asambhava
outbid VT 1. baDhAnA,dUsare se adhika dAma lagAnA
outbound A 1. anya desha ko jAne vAlA,videsha ko jAne ko prastuta
outbreak N 1. ha.ngAmA,2. ubhAra,3. balavA,4. shA.nti bha.nga
outcast A 1. ajAti,jAtichyuta,jAti bAhara,2. bahiShkR^ita,desha se nikAlA huA
outcast N 1. jAtichyuta yA nikAlA huA manuShya
outcry N 1. duhAI,gulagapADA,2. chillAhaTa
outdo VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAnA,2. kAna kATanA
outdoor A 1. bAhara,2. ghara ke bAhara
outer A 1. bAharI
outfit N 1. yAtrA ke lie sAmAna,2. sajAvaTa
outfit VT 1. sAmAna karanA,2. sajAnA
outgo VI 1. bAhara jAnA,2. alaga honA
outgo VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAnA
outgoing A 1. bAhara jAtA huA
outgrow VT 1. adhika baDha jAnA,2. nikala paDanA
outhouse N 1. ghara ke bAhara chhoTA makAna
outing N 1. vAyusevana,saira
outlandish A 1. videshI,2. bAharI
outlast VT 1. adhika ThaharanA,adhika chalanA
outlaw N 1. nirvAsana,rAjya rakShaNa vAhya,kAnUna se bAhara
outlaw VT 1. nirvAsita karanA,kAnUna kI rakShA se va~nchita vA rahita karanA
outlay N 1. vyaya,kharcha,lAgata
outlet N 1. nikAsa,2. moharI,3. rAha,4. muhAnA
outline N 1. nakshA,2. gherA,3. DhA.nchA,4. sImA
outline VT 1. khAkA banAnA,nakshA taiyAra karanA
outlive VT 1. adhika jInA,adhika ThaharanA
outlook N 1. avekShaNa,2. chaukasI,khabaradArI,3. rakShA
outlying A 1. bAhara kI sImA para kA,sImA.nta kA,2. bAharI,3. dUra paDA huA,4. alaga
outnumber VT 1. sa.nkhyA me.n baDha jAnA
outpace VT 1. Age nikalanA
outpost N 1. senA se dUra kI chaukI,kile ke bAhara kI chaukI,shahara yA lashkara se dUra kI chaukI
outpour VT 1. u.nDelanA,DhulakAnA
outpouring N 1. DhulakAva,bahAva
outrage N 1. upadrava,balavA
outrage VTI 1. AtyAchAra karanA,upadrava karanA
outrageous A 1. upadravI,2. ghora,3. sakhta
outreach VT 1. Age nikala jAnA,baDha jAnA
outright Adv 1. turanta,2. pUrNa rUpa se,3. sApha,4. pratyakSha rUpa se
outrun VT 1. dauDane yA bhAgane me.n Age nikala jAnA
outset N 1. Ara.nbha,shuru,Adi
outsider N 1. bAharI AdamI,2. agantuka,3. paradeshI,paradeshika
outskirts N 1. sarahada,upA.nta,2. kinAre
outspoken A 1. suspaShTa,2. spaShTa vaktA,kharA
outstretch VT 1. phailAnA,pasAranA
outstrip VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAnA,pIchhe chhoDanA
outvote VT 1. adhika rAya prApta karanA,2. adhika voTa se parAjita karanA
outward A 1. bAharI,bAhya,2. dikhAvaTI,3. sArvajanika
outward Adv 1. bAhara kI ora,2. dUra,3. bAhya rUpa se,UparI Dha.nga
outwardly Adv 1. dekhane me.n,2. bAhya rUpa se
outweigh VT 1. tola yA mola me.n baDha jAnA
oval A 1. aNDAkAra,a.nDAkR^iti
oval N 1. aNDAkAra vastu
ovation N 1. sArvajanika,2. praharSha,3. utsAha pUrNa svAgata
oven N 1. chUlhA,tandUra,bhaTThI
over Adv 1. Ara pAra,eka ora se dUsarI ora taka
over Prep 1. pAra,2. para,Upara se,3. pare,4. bAvajUda ki,5. hote hue bhI
over-ʝϨ?ᆨ VT 1. bahuta lAda denA
over-ء??艖T 1. bahuta garma karanA
overarch VI 1. laTakA rahanA
overarch VT 1. meharAba se DhA.nkanA
overbear VT 1. parAjita karanA,jItanA
overbearing A 1. uddhata,aha.nkArI,ghama.nDI,DhITha,2. robIlA,daba.nga
overboard Adv 1. jahAja vA naukA ke bAhara,jahAja para se
overburden VT 1. bahuta lAda denA
overcharge N 1. adhika bojha,2. adhika mola yA adhika dAma
overcharge VT 1. adhika lAda denA yA bhAra denA,adhika dAma lagAnA,2. baDhAnA,3. dabAnA
overcoat N 1. ovarakoTa,baDA koTa jo saba se Upara pahanate hai.n,labAdA
overcome VT 1. para vijaya pAnA,parAjaya karanA,jItanA,harAnA
overdo VT 1. adhika karanA,2. thakA mAranA
overdose N 1. adhika mAtrA
overdose VT 1. adhika mAtrA me.n denA
overdraft N 1. jitanA rupayA jamA ho usase adhika nikAlanA,adhika nikAlA huA rupayA
overdraw VT 1. jyAdA rupayA nikAlanA,jitanA rupayA jamA ho usase adhika kI huNDI karanA yA nikAlanA
overdue A 1. jisake dene kA samaya bIta gayA ho,jisake paTane kI mitI bIta gI ho,mitI bItA huA
overflow N 1. bADha,2. bahutAyata,adhikatA
overflow VTI 1. baha nikalanA,2. DubAnA
overgrow VTI 1. phaila jAnA,chhA jAnA,bahuta baDha jAnA,2. sAdhAraNa AkAra se baDha jAnA
overhang VTI 1. laTaka paDanA,2. sira para jhukanA,3. nikala jAnA
overhaul N 1. jA.ncha,2. ulTA palTA
overhaul VT 1. nirIkShaNa karanA,maramatta karane ke lie jA.nchanA,ulaTa palaTa kara dekhanA,2. pahu.ncha jAnA
overhead A 1. Upara,2. sara para
overhear VT 1. sa.nyoga se sunanA,achAnaka sunanA,chupake se sunanA
overheat VT 1. bahuta garma karanA
overjoy VT 1. adhika prasanna karanA,2. bhagna karanA
overland A 1. thala kA
overlap VI 1. paraspara vyApta karanA,isa prakAra rakhanA ki eka kA kinArA dUsare kinAre para paDenA
overlay VT 1. bahuta lAdanA,2. gho.nTanA,dabA mAranA
overload VT 1. bahuta lAdanA
overlook VT 1. chaukasI karanA,jA.nchanA,2. chhoDa jAnA,3. asAvadhAnI karanA,4. kShamA karanA
overpass VT 1. pAra karanA,2. A.nkha chhipAnA,3. bhUlanA
overpay VT 1. bahuta dAma denA,parishrama se adhika dAma denA
overpower VT 1. parAjita karanA,harAnA
overrate VT 1. adhika dAma lagAnA
overreach VT 1. Age baDha jAnA,2. ThaganA
overrule VT 1. vasha me.n karanA,2. khArija yA radda karanA,niShprabhAva karanA
overrun VI 1. mu.nha taka bhara jAnA,2. bAhara nikalanA,3. adhika honA
overrun VT 1. baDha jAnA,2. lUTa pATa karanA
oversee VT 1. nirIkShaNa karanA,chaukasI rakhanA,prabandha karanA,2. chhoDa jAnA
overseer N 1. avekShaka,nirIkShaka,2. adhyakSha
overshadow VT 1. sAyA karanA,2. DhA.nkanA
overshoot VTI 1. lakShya se bAhara chale jAnA yA phe.nkanA
oversight N 1. nirIkShaNa,chaukasI,prabandha,nigarAnI,2. bhUla,chUka
overstate VT 1. baDhA kara kahanA,lambI chauDI hA.nkanA,atyukti karanA
overstock VT 1. bahuta bharanA,rela pela karanA,bharamAra karanA,mu.nhAmu.nha bharanA
overt A 1. khulA,2. pratyakSha,prakaTa
overtake VT 1. pahu.ncha jAnA,jA pahu.nchanA,2. pakaDa lenA,3. jAna lenA
overthrow VT 1. ulaTa denA,au.ndhA rakhanA,2. harA denA
overtime N 1. niyamita samaya se atirikta kAryakAla,vaha samaya jisa me.n nirdiShTa samaya se atirikta kAma kiyA jAya
overture N 1. chhidra,chheda,2. kahAva,prastAva,sa.ndesha,3. gAnA prArambha karane kA gIta
overturn VT 1. ulaTa denA,2. parAjita karanA,3. barabAda karanA,naShTa karanA,ulaTa palaTa karanA
overweight N 1. adhika taula
overwhelm VT 1. abhibhuta karanA,2. DubAnA,dabAnA,3. kuchala DAlanA,4. miTAnA
overwhelming A 1. dabAne vAlA,kuchala DAlane vAlA,2. aparihArya,3. jo roka na sake
overwork N 1. adhikashrama,atyadhika kArya yA parishrama,2. atirikta shrama
overwork VTI 1. atyanta parishrama karanA,2. saba prakAra se sajAnA
owe VT 1. adhikAra rakhanA,dharanA,2. chAhanA,3. R^iNI honA
owing A 1. kAraNa se,hetu se
owl N 1. ullU,ghugghU
own Det 1. apanA
own VT 1. apanAnA,svIkAra karanA,2. mAnanA,3. adhikArI honA,mAlika honA
owner N 1. mAlika,svAmI,adhikArI,2. dhanI,3. uttarAdhikArI
ownership N 1. svAmitva adhikAra,prabhutva,svatva
ox N 1. baila,vR^iShabha
oxide N 1. ksAiDa
oxygen N 1. AksIjana,prANaprada vAyu,jilAne yA jalAne vAlI havA
oxygenate VT 1. AksIjana se milAnA
oyster N 1. sIpa,gho.nghA,kastUrA machhalI,shukti
oyster-ʆ賨 N 1. sIpa yA gho.ngho.n ke paidA hone kA sthAna
pace N 1. paga,kadama,chAla,2. ghoDe kA kadama
pace VTI 1. pA.nva se nApanA,2. manda manda chalanA,dhIre chalanA
pacer N 1. rahavAra kadama chalanevAlA ghoDA,2. pAyala
pacific A 1. shAnta,2. sthira,3. mela karane vAlA,4. ThaharA huA
pacific-??ᤆ艁 1. prashAnta sAgara,2. sthira samudra
pacify VT 1. shAnta karanA,ThaNDA karanA,2. manAnA,3. ThaharAnA
pack N 1. gaTharI,pulindA,2. bojha,3. tAsha kI gaDDI,4. shikArI kutto.n kA jhuNDa,5. dala
pack VTI 1. bA.ndhanA,kasanA,2. jamA honA,3. ShaDya.ntra rachanA,4. lAdanA,5. champata honA
pack-إϨס N 1. laddU ghoDA
pack-̆艎 1. bisAtI
pack-׿迨ѡ N 1. pAlAna,lAdI,khurajI
pack-?蘨ϡ??艎 1. sutalI,bandhana,TvAina,DorA
package N 1. gaThThA,borA,pulindA,2. pArsala
packet N 1. gaTharI,paikeTa,kharItA,pulindA,2. DAka kI nAva
pact N 1. sa.nvid,muAhidA,sharta,niyama,hoDa,ba.ndheja
pad N 1. paiDa,2. ma.ndagati ashva,dhImI chAla kA ghoDA,3. baTamAra,DAkU,4. gaddI,mulAyama jIna
pad VTI 1. AhistA chalanA,2. bhara denA,3. paidala chalanA
padding N 1. jIna ityAdi kI gaddI
paddle N 1. DA.nDa,2. eka chhoTA gherA yA hAtA,3. me.nDhaka
paddle VT 1. pAnI me.n khelanA yA krIDA karanA,2. khenA,DA.nDa chalAnA
paddy N 1. dhAna
padlock N 1. eka prakAra kA tAlA
paean N 1. jaya gAna,jayagIta
pagan N 1. mUrtipUjaka,pratimApUjaka,kAphira
page N 1. pR^iShTha,panne ke eka ora,2. A.nkaDA,Alapina,3. laDakA jo saradAro.n ke sAtha rahatA hai
page VT 1. pR^iShTha para a.nka DAlanA
pageant N 1. tamAshA,numAisha,lIlA,2. thoDI dera kI shAna,do ghaDI kA ThATha
pageantry N 1. bhaDaka,dikhAvA,dhUmadhAma,ADambara
pagoda N 1. pagoDA,hindustAnI mUrti ma.ndira aura mudrA,2. binA parishrama ke dhana pA jAnA
pail N 1. ghaDA,pAnI yA dUdha kA bartana,bAlTI,Dola
pain N 1. pIDA,darda,duHkha,sa.ntApa,2. daNDa,juramAnA
pain VT 1. duHkha denA,dila dukhAnA,2. dika karanA,satAnA
painful A 1. dukhadAI,kaShTakara,pIDAkara,2. kaThina
pains N 1. darda
painstaking A 1. parishrama,mehanatI,sAvadhAna
paint N 1. pe.nTa,ra.ngalepa
paint VI 1. chitrakArI karanA yA ra.nga bharanA
paint VT 1. ra~NnA,chitra utAranA,nakashA banAnA,rUpa khaDA karanA
painter N 1. chitrakAra,ra.ngasAja,nakkAsha,nakashA khI.nchane vAlA,ra.ngabhariyA,2. nAva bA.ndhane kI rassI
painting N 1. chitra vidyA,chitrakArI,ra.ngasAjI,2. chitra,tasavIra
pair N 1. joDA,yuga
pair VTI 1. joDA khAnA yA lagAnA,2. joDA milanA,3. ThIka honA yA karanA
pairs N 1. joDe
palace N 1. rAjabhavana,rAjamandira,vishAla bhavana,mahala
palatable A 1. svAdiShTa,ruchikara,susvAda
palate N 1. tAlU,2. pasanda,ruchi,svAda,3. mAnasika ruchi
palatial A 1. rAja yogya,vibhUtimAna,kAntimAna,2. vishAla,3. mahat
palatinate N 1. paileTina kA pada,2. paileTina kA rAjya
palatine A 1. rAjyAdhikArI,shAsanAdhikArayukta
palatine N 1. shAsanAdhikArayukta manuShya,rAjyAdhikArI vyakti
pale A 1. pA.nDu,pIlA,jarda,phIkA,dhu.ndhalA
pale VI 1. pIlA paDanA,jarada honA
pale VT 1. kaTaharA lagAnA
palette N 1. ra.nga milAne kI meja
palisade N 1. nokadAra lakaDiryo kI morchAbandI,kaTaharA
palisade VT 1. nokadAra lakaDiyo.n kI morchAbandI karanA
pall N 1. labAdA,2. kAlA kapaDA jo kaphana ke Upara chaDhAte hai.n,kaphana
pall VTI 1. balahIna honA vA karanA,nirbala karanA yA honA,2. svAda rahita honA,be majA honA
palm N 1. karatala,hathelI,2. tADa kA peDa,3. jaya,vijaya,baDappana,4. jayamAlA,vijaya chihna
palm VT 1. mAranA,aShTI mAranA,2. hAtha me.n chhipAnA,3. hAtha me.n lenA,4. dhokhA denA
palpable A 1. sparshanIya,chhUne yogya,2. sApha,suspaShTa,pratyakSha
palsy N 1. pakShAghAta,sItA.nga,kampavAI,lakavA,phAlija
pamper VT 1. bahuta lADa pyAra karanA
pamphlet N 1. paimphaleTa,risAlA,chhoTI pustaka,patrikA
pan N 1. tasalA,kaDhAI,2. bandUka kA pyAlA,3. kapAla,khopaDI
panacea N 1. sarvarogahArI,saba rogo.n ko achchhA karane vAlI auShadhi,duHkha harana auShadhi,trailokya chintAmaNi
pancake N 1. painakeka,pUrI,TikiyA,mAlapuA,luchI
pandemonium N 1. bhUtapishAcha kA nivAsa sthAna,2. bhArI gaDabaDI
pane N 1. shIshe kA chaukora TukaDA
panel VT 1. chaukhaTA lagAnA
pang N 1. duHkha,kaThina pIDA,kaShTa,sa.ntApa
panic N 1. Akasmika bhaya
pansy N 1. eka kisma kA banaphashA,eka prakAra kA sosana
pant N 1. hA.npha,dhaDaka,2. dulakI chAla
pant VI 1. hA.nphanA,2. chhaTapaTAnA,3. taDapanA,4. bahuta chAhanA
pantheon N 1. saba devatAo.n kA mandira jo roma me.n banA thA,vishva devAlaya,2. deva samUha
panther N 1. chItA,te.nduA
pantomime N 1. be bAtachIta vAlA nATaka kA dR^ishya,be bAtachIta vAlA,binA bole kevala sa.nketo.n ke dvArA abhinaya karane vAlA
pantry N 1. bhaNDArA,modIkhAnA
pap N 1. stana kI ghuNDI,bhiTanI,thana,2. bachcho.n kA mulAyama khAnA
papa N 1. pitA,bApa
papacy N 1. popa arthAt roma ke pradhAna pAdarI kA pada
papal A 1. popa sa.nba.ndhI
paper A 1. kAgajI,kAgaja kA banA huA,2. patalA
paper N 1. patra,kAgaja,2. lekhApatra,dastAveja,3. hu.nDI Adi,4. samAchAra patra,akhabAra
paper VT 1. kAgaja maDhanA yA chaDhAnA
paper-?ݏ菡ƨ?荨 N 1. kAgajI mudrA
paper-?ݽ轡Ϩ N 1. kAgaja kATane kA ya.ntra
paper-?膛?቎ 1. goThila chAkU jisase kAgaja kATA jAya
paper-̥ơͨ N 1. noTa,bai.nka kA kAgaja
paper-¡??蘨?艎 1. kAgaja dabAna kA bhAra
parable N 1. upamA,dR^iShTAnta
parade N 1. sainika dikhAvA,sainyayAtrA,2. shastrAbhyAsa kShetra,vyAyAma bhUmi,pareDa
parade VTI 1. shAna shaukata dikhAte phiranA,dikhalAnA,chaTaka maTaka ke chalanA,2. shastrAbhyAsa karanA
paradigm N 1. nidarshana,2. nasUnA,3. udAharaNa,misAla,4. dhAturUpAvalI
paradise N 1. adana kA bAga,vaikuNTha,svarga
paradox N 1. asatyAbhAsa,vaha bAta jo ki vAstava me.n sacha ho parantu dekhane me.n sApha jhUThI jAna paDatI ho
paradoxical A 1. asatya sA
paragon N 1. uttama upamA,namUnA,Adarsha,pramANa,2. atyuttama manuShya yA vastu
paragraph N 1. prakaraNa,parichchheda kha.nDa,pairAgrApha,2. havAlA kA chihna
parallel A 1. sAtha sAtha,2. sAmAnA.ntara,3. samAna,barAbara,sadR^isha
parallel N 1. samAnA.ntara rekhA
parallel VT 1. samAnAntara rUpa se sthApita karanA
paralyse VT 1. lakavA mAranA,shithila karanA
paralysis N 1. lakavA,pakShAghAta,pholA,2. shakti kA hrAsa
paramount A 1. pradhAnatama,pramukha,baDA,sarva shreShTha,uttama
paraphernalia N 1. sAja,sAmAna,sAmagrI,gahanA,vastra,nijI mAla asabAba
paraphrase N 1. savistAra,vyAkhyA,TIkA
paraphrase VTI 1. savistAra vyAkhyAna karanA vA anuvAda karanA
parasite N 1. khushAmadI,chATukAra,2. muphtakhora,TukaDAkhora,3. eka prakAra kI latA jo dUsare peDa para chaDhatI hai
parcel Adv 1. adhUrA,thoDA
parcel N 1. TukaDA,kha.nDa,2. samUha,Dhera,3. gaTharI,pulindA
parcel VT 1. kha.nDa karanA,bA.nTanA,2. pulindA bA.ndhanA,gaTharI banAnA,nA
parch VTI 1. jhulasAnA yA jhulasanA,bhunanA yA bhunajAnA,sukhAnA,jalAnA
parchment N 1. charma patra,likhane ke liye kamAyA huA chamaDA,chamaDe kA kAgaja
pardon N 1. kShamA,muAphI,aparAdha kShamA,doSha mukti
pardon VT 1. chhoDa denA,kShamA karanA,muApha karanA
pare VT 1. chhIlanA,thoDA thoDA kama karanA,chhA.nTanA,kataranA
parent N 1. bApa vA mA.n,pitA vA mAtA,mAI yA bApa,2. kAraNa,jaDa,janmahetU,utpAdaka
parentage N 1. va.nsha,utpatti,kula,nasala
parental A 1. mA.n bApa sambandhI,mAtA pitA yogya,pyArA
parenthesis N 1. ananvita vAkya,upavAkya,2. yaha( ) chihna
pariah N 1. hindustAna me.n nIcha kauma kA AdamI,jAtichyuta manuShya
paring N 1. katarana,chhIlana,chhilakA
parish N 1. pAdarI kA halakA,bastI,muhallA,TolA
parity N 1. barAbarI,samAnatA,2. musAbahata,sAdR^ishya,samatulyatA
park N 1. krIDAvana,upavana,hAtA,gherA,ramanA,chArAgAha,chauka,2. bhArI topakhAnA
park VT 1. pArka karanA,rakhanA,khaDA karanA,2. bADe me gheranA,ikaThThA karanA
parlance N 1. bAtachIta,vArtAlApa,muhAvarA
parley N 1. sa.nvAda,bolachAla,paraspara vArtAlApa,bAtachIta
parley VI 1. bAtachIta karanA,jabAnI bahasa karanA
parliament N 1. pArliyAmenTa,greTa briTena aura AyaralaiNDa kI prajA kI pratinidhisabhA,mahAsabhA
parliamentarian A 1. pArliyAmenTa ke vAdavivAda me kushala vyakti
parliamentarian N 1. pArliyAmenTa kA pakSha samarthaka
parliamentary A 1. pArliyAmenTa kA,pArliyAmenTa dvArA kiyA huA yA banAyA huA
parochial A 1. sImita,ghirA huA,parimita,sa.nkIrNa
parody N 1. pairoDI,aisA lekha jisame.n gra.nthakartA kA bhAvArtha palaTa jAve,anukaraNa kAvya
parole N 1. shabda,janAnI bAta,vachana,maukhika pratiGYA,2. vaha bAta jo pratidina sipAhiyo ko apane aura anya me.n a.ntara karane ke liye batAI jAtI hai
parrot N 1. suggA,totA,2. binA samajhe bUjhe dUsaro kA anukaraNa karane vAlA
parry VT 1. rokanA,dUra karanA
parsley N 1. ajavAyana,ajamoda,khurAsAnI
parson N 1. eka pAdarI,grAma purohita
part N 1. bhAga,kha.nDa,a.nsha,TukaDA,a.nga,2. sa.nba.ndha,3. pakSha,4. abhinetA kA bhAga,5. mana kI shakti,guNa,buddhi
part VTI 1. bhAga karanA,bA.nTanA,2. judA karanA,3. vidA honA
part_?ƨ?譈Ϩ?ᑨ Adv 1. aparihArya a.nsha,Avashyaka bhAga
partial A 1. a.nsha sambandhI,a.nshIya,A.nshika,asa.npUrNa,2. asAmAnya,asArvatrika,3. pakShapAtI,asamadarshI
partially Adv 1. thoDA thoDA karake,a.nshata:,2. pakShapAta se,taraphadArI se
participant N 1. hissedAra,sAjhI
participate VI 1. hissedAra honA,sharIka honA,sAjhI honA,bA.nTanA
participation N 1. hissedArI,ba.nTavArA,sAjhI honA,sa.nvibhAga
particle N 1. kaNa,aNu,bahuta chhoTA sA a.nsha
particular A 1. visheSha,vishiShTa,2. ThIka
particular N 1. eka bAta,2. eka vyakti,3. byaurA,taphasIla
particularly Adv 1. judA judA,eka eka,2. ThIka ThIka,3. visheShata:,visheSha karake
parting A 1. alaga karane vAlA
parting N 1. viyoga,judAI,vidAI
partisan A 1. samAjI,dala sa.nba.ndhI
partisan N 1. sAthI,lagA lipaTA,pakShadhara,pakShapAtI,pakShAvalambI
partisanship N 1. sAjhA,hissedArI,pakShapAta,pakShaShAvalambana
partition N 1. bA.nTa,bhAga,hissA,ba.nTavArA,vibhAjana,2. bA.nTane vAlI dIvAra ityAdi,ADa
partner N 1. sAjhI,sAjhedAra,hissedAra,2. pati vA patnI
partridge N 1. tItara
parts N 1. yogyatA,guNa,buddhi,shakti,2. jile
party N 1. pa~nchAyata,samAja,dala,2. phauja kA bhAga,3. sAjhI,4. pharIka mukadamA
pass N 1. darrA,sa.nkaTa patha,2. nikAsa kI chiThThI,3. dhakkA
pass VTI 1. jAnA,gujaranA,2. kharcha karanA,bitAnA,3. chhoDanA,4. honA,5. mAnanA,6. banAnA,niyama prachalita karanA
passable A 1. kAma chalAU,gamya,gamanIya,AGYA yogya,grahaNa yogya,achchhA
passage N 1. gamana,rAstA,nikAsa,prachalana,2. vAkya,3. jalayAtrA,4. utarAI
passenger N 1. pathika,musAphira,rAhI,yAtrI,baTohI
passion N 1. sahana,krodha,pyAra,josha,chAva,lAlasA,Avega,Avesha
passionate A 1. krodhI,krodha shIla,tAmasI,gussaila,garma
passive A 1. karmavAchya,dhairyavAna,niShkriya
passiveness N 1. dhairya,sahanashIlatA,shithilatA,niShkriyatA
passport N 1. pAsaporTa,rAhadArI,abhaya patra,nikAsI kI chiThThI
password N 1. pahachAna kA shabda,pahachAna kA shabda yA chihna
past A 1. bItA,bhUta,pichhalA,pUrva kA
past Adv 1. dvArA,se
past N 1. bhUtakAla
past Prep 1. pare,anantara
past_?Ϩ_ʡͥƨ?譬ĨȨϡרכ?ƨ N 1. bayAna se bAhara,akathanIya,avarNanIya
paste N 1. leI,2. gArA,lasadAra mishraNa
paste VT 1. leI lagAnA
pastime N 1. manabahalAva,vihAra,khelakUda,lIlA,krIDA
pastor N 1. gaDariyA,2. upAdhyAya,pAdarI
pastoral A 1. pAdarI sambandhI,2. chArAgAhI,gallebAnI vA charavAhI kA,
pasture N 1. chArAgAha,2. chArA
pat A 1. ThIka,durusta,uchita,suvidhA kA
pat N 1. thapakI,chapata
pat VT 1. dhIre dhIre a.nguliyo.n se mAranA
patch N 1. paibanda,thegalI,chepI,2. bhUmi kA TukaDA,3. thegalI yA paibanda lagAnA,bhaTTI marammata karanA,chhopAchhApa karanA,4. TIpa TApa karanA,sajAnA,Dha.nkanA
patchwork N 1. gudaDI,paibandakArI,bhaddA kAma
pate N 1. sira,khopaDI,bachhaDe ke sira kI khAla
patent A 1. pratyakSha,khulA
patent N 1. peTeNTa,kisI AviShkAra kA pUrNa adhikAra,adhikAra patra,bAdashAhI samada,paravAnA
patent VT 1. sanada denA,sanada dekara adhikAra kI rakShA karanA
paternal A 1. paitR^ika,bapautI,maurusI
paternity N 1. pitR^itva,pitR^itva,janakatA,utpatti
path N 1. patha,saDaka,pagaDaNDI,mArga,karma
pathetic A 1. karuNAjanaka,dila para asara karane vAlA,hR^idayagrAhI
pathologist N 1. rogaviGYAnI,roga nidAnaGYAtA,roga pahachAnane vAlA
pathology N 1. nidAna,roga lakShaNa vidyA
pathos N 1. josha,asara,manobhAva
patience N 1. dhairya,sabra,dhIraja,shAnti,sahanashIlatA
patient A 1. dhIra,dhairyavAna,sahanashIla,santoShI
patiently Adv 1. dhairyapUrvaka,dhIratA se,sabra se,sahanashIlatA se
patriarch N 1. va.nsha yA dharma kA pradhAna,baDA,bUDhA,AchArya
patrician A 1. kulIna,abhijAta,romana kulIna jana kA
patrician N 1. kulIna jana,prAchIna roma kA kulIna jana
patrimony N 1. pushtainI,bapautI,mIrAsa,2. giraje kI jamIna yA AmadAnI
patriot N 1. deshabhakta,svadeshAnurAga,deshapAlaka,deshalIna
patriotic A 1. deshabhaktipUrNa,svadeshAnurAgapUrita
patrol N 1. chaukIdAra loga,paharedAra,2. phauja ke Asa pAsa rAta ko gashta lagAnA
patrol VTI 1. paharA denA,phauja kI rakhavAlI karanA,ratavAhI karanA
patron N 1. pAlaka,saraparasta,rakShaka,sahAyaka,sa.nrakShaka
patronage N 1. sahAyatA,rakShA,pAlana,sa.nrakShatA,Ashraya
patronize VT 1. sahAyatA karanA,rakShA karanA,kR^ipA karanA,Ashraya denA
patten N 1. khaDA.nU,khaTanaikI,lohe kI mu.ndarI lagA huA kATha kA jUtA
patter VTI 1. paTapaTAnA,2. baDabaDAnA,mu.nha me.n bolanA,buda-budAnA,3. raTanA
pattern N 1. Adarsha,sA.nchA,namUnA,bAnagI
paucity N 1. kamI,laghutA,kotAhI,abhAva
pauper N 1. garIba,dIna,bhikhArI,sa.ngatA,ka.nkAla,nirdhana manuShya,muphalisa
pause VI 1. ThaharanA,rukanA,aTakanA
pave VT 1. paTTiyA.n yA I.nTa jaDanA,pharsha bandI karanA,2. mArga ThIka karanA,3. sarala banAnA,sahaja karanA
pavement N 1. rAste kA pharsha,patthara yA I.nTa kA pharsha
pavilion N 1. gumbajadAra imArata,ma.nDapa,2. dhvajA
paw N 1. pa.njA,cha.ngula,2. hAtha
paw VTI 1. pa.nje se khurachanA,burI taraha hAtha lagAnA,2. chApalUsI karanA
pawn N 1. giravI,rehana,bandhaka
pawn VT 1. giravI rakhanA,rehana rakhanA,sharta lagAnA
pay N 1. tanakhvAha,ujarata,vetana
pay VTI 1. chukAnA,R^iNa bhara denA,badalA denA,ujarata denA,vetana denA,sajA denA,2. lAbhakara honA,uchita honA
payable A 1. deya,jo bhugatAna karanA chAhiye,vAjibulAdA
paymaster N 1. tanakhvAha bA.nTane vAlA,vetana chukAne vAlA
payment N 1. chukaunA,bhugatAna,2. chukatA dhana,ujarata,dAma
peace N 1. amana,chaina,mela,avirodha,sandhi
peaceable A 1. shAntipriya,shAntishIla,nirupadravI,amana pasa.nda
peaceably Adv 1. chupachApa,shAntipriyatA se,bejhagaDA
peaceful A 1. shAnta,sthira,mR^idu,komala
peacefully Adv 1. shAnti se,komalatA se,chupachApa
peacemaker N 1. sa.ndhAtA,shAnti karAnevAlA,sa.ndhi karAnevAlA
peach A 1. ADU sadR^isha
peach N 1. ADU,shaphatAlu
peacock N 1. mora,mayUra
peak N 1. pahADa kI choTI,shrR^i.nga,2. noka
peak V 1. rogI dikhanA,dubalA dikhanA
peal VTI 1. garajanA,chillAnA,shoragula ke sAtha hamalA karanA
pear N 1. nAshapAtI
pearl A 1. motI kA,mauktika
pearl N 1. motI,2. koI bahumUlya vastu
pearl VT 1. motI jaDanA
peasant N 1. ga.nvAra,dehAtI,kisAna
peasantry N 1. dehAtI loga,kisAna loga
peat N 1. pA.nsa,eka prakAra kI ghAsa jo sukhA ke jalAne ke kAma AtI hai
pebble N 1. ka.nkaDa,chamakate hue patthara kA TukaDA,billaura
peck N 1. cha.nchu,2. eka bushela nApa kA chauthA bhAga
peck VT 1. cho.ncha mAranA,2. dAnA chuganA,3. patthara mAranA,patthara phe.nkanA
peculiar A 1. anokhA,anUThA,nija kA
peculiarity N 1. visheShatA,nijI guNa,visheSha lakShaNa
pedal A 1. pAda sa.nbandhI,pA.nva kA
peddler N 1. pherIvAlA,bisAtI,kho.nchAvAlA
pedestal N 1. khambe kI chaukI,mUrtitala
pedestrian N 1. paidala chalanevAlA,pyAdA,baDA chalanevAlA
pedigree N 1. va.nshAvalI,va.nsha,khAnadAna
peel N 1. chhilakA,chhAla,2. gaDhI
peel VI 1. chhilanA
peel VT 1. chhilakA utAranA,chhIlanA,2. lUTanA
peep N 1. tA.nka-jhA.nka,dR^iShTi,2. murgI ke bachcho.n kI bolI
peep VI 1. dikhalAI denA,2. jhA.nkanA,3. chU.n-chU.n karanA
peer N 1. samAna padastha,2. sAthI,3. kulIna jana,shreShTha jana,amIra,navAba
peer VI 1. jhA.nkanA,tAkanA,2. dikhalAI denA,prakaTa honA,3. hAusa pha larDsanA
peerage N 1. amIro.n kA pada,2. kulIna jana samudAya,umarA
peerless A 1. advitIya,bejoDa
peg N 1. khU.nTA,khU.nTI,2. avalamba,AdhAra,sahArA,3. kAraNa,hetu,bahAnA,4. eka bAra pIne kI madirA
peg VT 1. khU.nTe se jakaDanA
pelican N 1. eka baDA pakShI,havAsIla
pellet N 1. golI,gullA
pelt N 1. kachchA chamaDA
pelt VT 1. phe.nkanA,phe.nka kara mAranA
pelvis N 1. peDU,kokha
pen N 1. lekhanI,kalama,2. gherA,bADA,khaDakA
pen VT 1. bADe me.n banda karanA,gheranA,mU.ndanA,2. likhanA
penal A 1. da.nDasa.nba.ndhI,da.nDya,2. daNDa denevAlA,da.nDarUpa,3. daNDanIya,daNDa yogya
penalize VT 1. daNDya banAnA,daNDa yogya karanA
penalty N 1. daNDa,sajA,jurmAnA,harajAnA,dravya daNDa
penance N 1. prAyashchita,kAyAklesha,tapasyA,deha da.nDa
penchant N 1. pravR^itti,jhukAva,ruchi,ichchhA
pencil N 1. pe.nsila
pencil VT 1. pe.nsila se likhanA,pe.nsila se chihna khI.nchanA
pend V 1. laTakanA
pendant N 1. laTakana,laTakatI huI vastu,2. jhumakA,karNaphUla,3. jha.nDA
pending A 1. laTakatA huA,2. vichArAdhIna,anirNIta
pendulum N 1. laTakana,la~Ngara,lolaka
penetrate VT 1. chhedanA,2. ghusanA,3. samajhanA
penetrating A 1. chubhanevAlA,tIkShNa,teja,tIvra
penetration N 1. pravesha,nivesha,pai.nTha,2. tIkShNabuddhi,chaturAI,samajha
peninsula N 1. prAyadvIpa,jajIrAnumA
peninsular A 1. prAyadvIpa sa.nbandhI,prAyadvIpa ke guNa kA,3. prAyadvIpa nivAsI
penitentiary A 1. prAyashchita sa.nbandhI
penitentiary N 1. bandIgR^iha,kaidakhAnA,2. tapasyAgR^iha,yogasthAna
penman N 1. sulekhaka,achchhA lekha likhanevAlA,2. lekhaka
pennant N 1. jhaNDI,patAkA,pharerA
penniless A 1. dIna,garIba,daridra,nirdhana,bepaisA
penny N 1. painI,mudrA visheSha
pension N 1. pUrvasevArtha vR^itti,pe.nshana
pension VT 1. pe.nshana denA
pensioner N 1. pe.nshanara,pe.nshana pAnevAlA
pensive A 1. udAsa,chi.ntAparAyaNa
pentagon N 1. pa~nchakoNa kShetra
penthouse N 1. osArA,sAyabAna
people N 1. loga,janatA,prajA,nivAsI,jAti,2. kauma
people VT 1. basAnA,AbAda karanA
pepper N 1. kAlI mircha,gola mircha
pepper VT 1. mircha lagAnA
peppermint N 1. eka kisma kA podInA,peparami.nTa
peppery A 1. mircha kA,mircha sadR^isha
peptic A 1. pAchaka,agnivardhaka,2. pAchaka sa.nbandhI
per Prep 1. se,kAraNa se,dvArA
perceive V 1. jAnanA,samajhanA,mAlUma karanA,gochara karanA,dekhanA,bUjhanA
percentage N 1. pratishata,saikaDA
perceptible A 1. pratyakSha,suspaShTa,i.ndriyagochara,dR^iShTigochara
perception N 1. anubhava,grahaNabodha,samajhA
perceptive A 1. sachetana,anubhavI,jAnanahAra,grahaNakShama
perch N 1. lambI laggI,2. sADe pA.ncha gaja kA nApa,laThThA,3. machhalI,4. chiDiyo.n ke baiThane kA aDDA
perch VI 1. baiThanA,aDDe para baiThanA
percolate VI 1. TapakanA
percolate VT 1. TapakAnA,chuAnA,nithAranA,chhAnanA
percussion N 1. Takkara,Thokara,mAra,Thesa
peremptory A 1. tAkIdI,nishchita,aTala,achala,nishchayAtmaka,a.ntima
perennial A 1. bArahamAsI,nitya
perfect A 1. pUrA,doShahIna,nirdoSha,2. nipuNa,siddha
perfect VT 1. pUrA karanA,siddha karanA,nipuNa karanA
perfection N 1. pUrApana,pUrNatA,siddhi,pravINatA
perforate VT 1. chhedanA,chheda karanA,bhedhanA,sAlanA
perform VI 1. bAjA bajAnA,nibAhanA
perform VT 1. pUrA karanA,sa.npAdana karanA,pAlana karanA
performance N 1. sa.npAdana,kAmakAja,kArya,kR^iti,karatUta
perfume N 1. sugandha,khushabU
perfume VT 1. sugandhita karanA,mahakAnA
perfunctory A 1. asAvadhAna,acheta,beparavAha,2. asAvadhAnI se kiyA huA
perhaps Adv 1. kadAchita,sa.nyoga se,shAyada,sa.nbhavataH
peril N 1. jokhima,sha.nkA,khatarA
perilous A 1. khataranAka,bhayahetuka,jokhima
perimeter N 1. pariNiti,bhArI gherevAlI rekhA,kShetra kI bhujAo.n kA yogaphala
period N 1. chakra,kAla chakra,samaya,kAla,2. a.nta,3. pUrNavirAma
periodic A 1. sAmayika
periodical A 1. sAmayika,phasalI,niyata samaya kA antara dekara honevAlA
periodical N 1. patrikA,niyata samaya para nikalanevAlA patra
peripatetic A 1. bhramaNakArI,sthAna sthAna para jAnevAlA
peripatetic N 1. bhramaNakArI,vyApArI
periphery N 1. paridhi,gherA,girdA
perish VI 1. miTa jAnA,mara jAnA,naShTa ho jAnA,barabAda ho jAnA
perishable A 1. nAshavAna,vinAshI,nashvara
perishable N 1. kharAba ho jAnevAlI vastu
perjure VT 1. jhUThI kasama khAnA
perjured A 1. mithyA shapatha kA aparAdhI
perjury N 1. mithyA shapatha,jhUThI gavAhI,mithyA sAkShya
perk A 1. phurtIlA,teja,cha~nchala,shokha,DhITha,2. ghamaNDI
perk VI 1. akaDanA,ai.nThanA
perk VT 1. teja karanA
perky A 1. ghamaNDI,DhITha
permanence N 1. sthiratA,sthAyitva,rahAva,TikAva,ThaharAva,dR^iDhatA
permanent A 1. sthira,dR^iDha,TikAU,sthAyI
permeate VT 1. ArapAra nikalanA,ghusanA,paiThanA,chhedo.n me.n hokara jAnA
permissible A 1. svIkR^iti yogya,nyAyya,anuGYeya,anuGYA yogya
permission N 1. AGYA,anumati,anuGYA
permissive A 1. svata.ntratA denevAlA,anuGYAprada
permit N 1. paravAnA,AGYApatra
permit VI 1. sahana karanA
permit VT 1. chhoDanA,de denA,2. anumati denA,AGYA denA,anuGYA denA
permutation N 1. palaTA,adala-badala,vinimaya,2. krama sa.nchaya,amaka pAsha
pernicious A 1. nAshaka,ghAtaka,hAnikAraka,dukhadAI
perpendicular A 1. sIdhA,lambavatta,khaDA
perpendicular N 1. lambI,sIdhI khaDI rekhA
perpetrate VT 1. karanA
perpetual A 1. sarvakAlika,nitya,avirata,nira.ntara
perpetually Adv 1. nitya,sadA,nira.ntara rUpa se
perpetuate VT 1. avirata banAnA,sthira rakhanA
perpetuity N 1. nityatA,nira.ntaratA,sadaivatva,ananta kAla
perplex VT 1. kaThina banAnA,2. ghabarAnA,vyAkula karanA,3. hairAna karanA
perquisite N 1. dastUrI,UparI phAyadA,adhika lAbha,puraskAra
perry N 1. nAshapAtI kA sharabata yA sharAba
persecute VT 1. pIchhe paDanA,2. satAnA,ta~Nga karanA,kaShTa pahu.nchAnA
persecution N 1. pIDana,satAnA,duHkha,kaShTa
perseverance N 1. dhuna,2. udyoga,3. gambhIratA,4. dhIraja,5. dR^iDhatA
persevere VT 1. dhuna rakhanA,dR^iDha rahanA,nibAhanA,lagA rahanA
persist VI 1. lagA rahanA,haTha karanA,dR^iDha rahanA
persistence N 1. dR^iDhatA,dhuna,haTha,jidda,aDa,dR^iDhAgraha
persistent A 1. lagA huA,dR^iDha sa.ngraha,2. haThI
person N 1. manuShya,shakhsa,jana,2. bheSha,3. rUpa,4. pAtra,5. puruSha,vyakti,6. sharIra,deha
personal A 1. nija kA,apanA,jAtIya,shArIrika,vaiyaktika,vyaktigata,2. puruSha vAchaka,vyakti vAchaka,3. svaya.nkR^ita,apane Apa kiyA huA
personality N 1. vyaktitva,2. visheShatA,vishiShTatA
personally Adv 1. apane Apa,svaya.n,vyaktigata rUpa se
personification N 1. jIvadhArI ThaharAnA,chetanA dharmAropaNa,manuShyaguNAropa
personify VT 1. jIvadhArI ThaharAnA,puruSha ThaharAnA,kisI nirjIva ko vyakti ThaharAnA,manuShyaguNa AropaNa karanA,2. mUrti honA,Adarsha rUpa honA
personnel N 1. amalA,karmachArI loga
perspective N 1. dR^iShya,chitra,2. dekhane kA shIshA,3. kAgaja Adi para chitra khI.nchane kI vidyA jisase jaise dikhAI paDe vaise hI chitra khI.nchA jAya
perspiration N 1. pasInA AnA,pasInA paseva,sveda
persuade VT 1. samajhAnA bujhAnA,2. ukasAnA,ubhADanA,phusalAnA,3. vishvAsa jamAnA
persuasion N 1. samajhAnA bujhAnA,prabodhana,2. vishvAsa,3. dR^iDha nishchaya,4. mata,5. mArga
persuasive A 1. samajhAne bujhAne vAlA,pyojaka,prabodhaka
pert A 1. chAlAka,DhITha,phurtIlA,chapala,avinIta
pertain VI 1. sambandha rakhanA,sarokAra rakhanA,apanA honA
pertinent A 1. yogya,ThIka,uchita,upayukta
perturb VT 1. bechaina karanA,ghabarAnA,ghabarA denA,2. bAdhA DAlanA,3. krama bigADanA
peruse VT 1. dhyAna dekara paDhanA vA bA.nchanA
pervade VT 1. pravesha karanA,paiThanA,2. ghusa jAnA,ghusa AnA,3. saba jagaha phaila jAnA
pervasive A 1. phailatI huI,vyApaka
perverse A 1. ulTA,pratikUla,2. haThI,jiddI,dika karane vAlA,3. chiDachiDA
perversion N 1. vikAra,2. artha palaTanA yA ulaTanA,bigADa
pervert N 1. gumarAha AdamI,svadharmatyAgI vyakti
pervert VT 1. gumarAha karanA,pheranA,moDanA,bigADanA,patha bhraShTa karanA
pessimist N 1. sa.nsAra ko dukhamaya jAnane vAlA,2. vastuo.n kA burA pakSha dekhane vAlA viShAdAtmaka vichAra vAlA
pest N 1. ghAtaka roga,2. bimArI,3. marI,4. viSha
pester VT 1. dika karanA,2. ta~Nga karanA,satAnA
pet N 1. chiDachiDAhaTa,krodhAvesha,2. peTa,pAlA huA bheDa ityAdi jAnavara kA bachchA,3. lADalA,pyArA,premapAtra
pet VT 1. lADa karanA,pyAra karanA
petal N 1. pa.nkhuDI,phUla kI pattI
petition N 1. prArthanA,vinatI,vinaya,2. prArthanA patra,3. arjI
petition VT 1. nivedana karanA,vinaya karanA,arja karanA,2. prArthanA patra yA darakhvAsta denA
petitioner N 1. vinaya yA arja karane vAlA,prArthaka,nivedaka,prArthI
petrify VI 1. patthara ho jAnA
petrify VT 1. patthara banA denA
petrol N 1. peTrola,sApha kiyA huA peTroliyama
petroleum N 1. peTroliyama,shilAtaila,patthara kA paseva,miTTI kA tela
petty A 1. chhoTA,laghu,kShudra,2. kama daraje kA,3. jarA sA,thoDA sA
petulant A 1. jhakkI,duHshIla,avinIta,gustAkha,DhITha,2. chiDachiDA
pew N 1. giraje me.n baiThane kI ghirI huI jagaha
pewter N 1. jastA,kA.nsA
phalanx N 1. sipAhiyo.n kA banA jhuNDa,2. vyUha,3. a.ngulI yA a.ngUThe kI haDDI
phantom N 1. bhUta,preta,2. chhAyA
pharmacist N 1. davAsAja,attAra
pharmacy N 1. phArmesI,2. attArI,davAsAjI,auShadhi banAnA
phase N 1. rUpa,2. dR^iShTi
pheasant N 1. tItara,mahUkA
phenomenal A 1. adbhuta,asAdhAraNa,2. dR^igviShaya sa.nba.ndhI vA sAdR^ishara
phenomenon N 1. adbhuta vastu,2. adbhuta ghaTanA,3. rUpa,gochara vastu,dR^igviShaya
philanthropic A 1. paropakArI,sarvajana upakArI,lokahitaiShI
philanthropist N 1. jana hitaiShI,paropakArI manuShya
philanthropy N 1. paropakAra,2. saba logo.n se prIti
philosopher N 1. tatvavettA,darshanaGYa,tatvaGYAnI,2. prAGYa,paNDita
philosophical A 1. dArshanika,tatvaGYAna sa.nba.ndhI,tArkika,2. buddhimAna
philosophy N 1. GYAna prIti,2. tatvavichAra,tarka shAstra vidyA,GYAna vidyA
phonograph N 1. phonogrApha,shabda uchchAraNa ya.ntra
phosphorus N 1. phasphorasa,eka jalane vAlI vastu jisase diyAsalAI banAte hai.n
photograph N 1. phoTogrApha,aksI tasavIra,Alokachitra
photograph VT 1. phoTogrApha lenA,aksI tasavIra khI.nchanA
photographer N 1. phaTogrAphara,aksI tasavIra khI.nchane vAlA
photography N 1. Aloka chitra vidyA,aksI tasavIra khI.nchane kI kalA,phoTogrAphI
phrase N 1. vAkyA.nsha,pada,3. vAk prakAra,4. vachana,5. kevala shabda,shabda mAtra
phrase VTI 1. bolanA,kahanA,shabdo.n me.n prakAsha karanA,shabda denA
physic N 1. cha.ngA karane kI vidyA,2. auShadhi,davA,julAba
physical A 1. bhautika,prAkR^itika,sAkAra padArtha sa.nba.ndhI,2. shArIrika,3. padArtha sa.nba.ndhI
physically Adv 1. prAkR^itika rUpa se,svabhAva se,sharIra se
physicist N 1. bhautika viGYAnI,padArtha viGYAna kA GYAtA
physics N 1. prakR^iti vidyA,bhautika viGYAna,padArtha viGYAna
physiology N 1. prANIdharma vidyA,jIvatatva,jIvana vidyA
physique N 1. shArIrika banAvaTa,DIla Daula
pianist N 1. piyAno bAjA bajAne vAlA
piano N 1. piyAno bAjA
pick N 1. kudAlI,2. pasanda,3. chhApane ke akShara para jamI huI maila
pick VT 1. cho.ncha mAranA,2. toDanA,3. sApha karanA,4. uchakanA,5. baToranA,6. chunanA,7.kholanA,8.khAnA,9.curAnA
picket N 1. khU.nTA,2. nAka kI chaukI,3. senA ke Age rakhe hue sainika
picket VTI 1. rukAvaTa karanA
pickle N 1. achAra yA murabbe ke liye arka,khArA pAnI,2. achAra,murabbA
pickle VI 1. khAre pAnI me.n rakhanA,achAra DAlanA,2. kisI vyakti ke liye pahale se hI da.nDa niyata karanA
pickpocket N 1. jeba katarane vAlA,girahakaTa
picnic N 1. khAnA,2. bhoja jisa me.n pratyeka manuShya kuchha detA hai,guTa,jalasA
pictorial A 1. chitra sa.nba.ndhI,tasavIradAra,chitramaya
picture N 1. chitra,tasavIra,rUpa
picture VT 1. tasavIra khI.nchanA,chitra banAnA
picturesque A 1. chitra sA,tasavIra sA,2. manohara
piddle VI 1. chhoTA kAma karanA
pie N 1. pAI,kachauDI,samosA,2. eka prakAra kI chiDiyA
piece N 1. paibanda,2. lekha,3. bandUka,4. sikkA,5. thAna,6. chitra,7.shatara.nja kI goTI
piece VTI 1. paibanda lagAnA,milAnA
piecemeal A 1. alaga,judA,bhinna
piecemeal Adv 1. alaga alaga karake,2. thoDA thoDA,3. kramashaH
pied A 1. dhabbAdAra,2. ra.nga bira.nga kA
pier N 1. pAyA,khambha,2. ghATa
pierce VTI 1. chhedanA,2. ghusanA,ghuseDanA,3. chubhanA,4. asara karanA
piercing A 1. chhedane vAlA,2. teja,tIkShNa,3. chubhane vAlA
piety N 1. Ishvara bhakti,2. dharmaniShThatA
pig N 1. suara kA bachchA,2. chhInA,3. dhAtu kA DalA
pigeon N 1. kabUtara,kapota
pigment N 1. ra.nga,rogana
pike N 1. barchhI,bhAlA,2. eka prakAra kI machhalI
pile N 1. Dhera,2. shAlA,3. laTThA,4. bAla,roA.n
pile VT 1. jamA karanA,2. laTThA gADanA
piles N 1. bavAsIra,arsha roga
pilfer VTI 1. thoDA thoDA karake churAnA,uDA lenA,hathalapakI karanA
pilgrim N 1. tIrtha yAtrI,musAphira,yAtrI
pilgrimage N 1. tIrtha yAtrA,yAtrA
pill N 1. golI
pill VT 1. chhInanA,mUsanA,mU.nDanA
pillage N 1. lUTa khasoTa
pillage VT 1. lUTanA,chhIna lenA,2. naShTa karanA
pillar N 1. stambha,khambhA,TekanI,2. AdhAra stambha,buniyAda
pillory N 1. TikaThI,kaTaharA jisame.n sira aura hAtha DAlakara da.nDa dete the,haDI
pillory VT 1. kaTahare me.n sira aura hAtha DAlakara da.nDa denA,haDI me.n Tho.nka denA
pillow N 1. takiyA
pillow VT 1. takiyA lagAnA
pin N 1. suI,kIla,pina,AlapIna,khU.nTI
pin VT 1. suI lagAnA,kIla lagAnA,pina lagAnA,AlapIna lagAnA,khU.nTI lagAnA,2. joDanA,banda karanA
pinch N 1. chuTakI,takalIpha,klesha
pinch VT 1. dabAnA,ta.nga karanA,satAnA,takalIpha denA
pine N 1. devadAra,sanobara
pine VT 1. jhurAnA,laTa jAnA,naShTa hote jAnA,2. ati ichchhuka honA,abhilAShA karanA
pineapple N 1. anannAsa
pingpong N 1. eka khela
pink A 1. gulAbI ra.nga kA
pink N 1. gulAbI ra.nga,puShpa visheSha,eka khushabUdAra chamakIlA phUla,2. A.nkha
pink VT 1. chhoTe chhoTe chheda karanA,2. palaka mAranA
pinnacle N 1. burja,choTI,shikhara
pint N 1. DeDha pAva kA eka nApa
pioneer N 1. mArga darshaka,netA,aguA,loniyA
pioneer VI 1. mArga darshaka honA
pioneer VT 1. Age chalakara rAstA banAnA
pious A 1. dharmaniShTha,puNyAtmA,pavitra,santa,satI,pAka
pipe N 1. bA.nsurI,ba.nsI,2. nigAlI,3. nala,nalI,4. pIpA
pipe VT 1. sITI bajAnA,2. bA.nsurI bajAnA
piper N 1. bA.nsurI bajAne vAlA,ghUma ghUma kara gAne vAlA
pipkin N 1. hA.nDI,meTI
piracy N 1. samudrI DakaitI,2. sAhityika chorI
pirate N 1. samudrI DAkU
pirate VT 1. samudra para DAkA DAlanA,2. binA AGYA ke lenA
pistol N 1. pistaula,tama.nchA
pistol VT 1. pistaula mAranA
pit N 1. gaDDhA,bila,2. kabra
pit VT 1. gaDDho.n se chihna karanA,dandAne DAlanA
pitch N 1. dhUnA,rAla,2. sImA,chaDhAva vA utarAva kA darjA,choTI
pitch VI 1. gADanA yA khaDA karanA,DarA DAlanA,2. chaDhanA utaranA
pitch VT 1. dhUnA lagAnA,kAlA karanA,2. phe.nkanA,3. gADanA
pitcher N 1. ghaDA,maTakI,ThiliyA,kalasa
pitchfork N 1. pa.njA jisase anAja Adi ke pUle phe.nkate hai.n,a.nTrA
pitfall N 1. chora gaDDhA,Dahaka,vaha gaDDhA jisa para jAnavaro.n ke pha.nsAne ke lie kuchha bichhA diyA jAe
pithy A 1. balavAna,2. joradAra,3. sa.nkShipta,4. gUdAdAra
pittance N 1. alpa bhAga,bhattA,chabenA,chhoTA pAritoShika,vajIphA
pity N 1. dayA,karuNA,rahama
pity VT 1. dayA karanA,tarasa khAnA
pivot N 1. chUla,kIlI jisa para koI vastu ghUme,2. mukhya yA kendrIya sthAna
pivot VT 1. chUla para rakhanA
placard N 1. viGYApana patra,ishtihAra
placard VT 1. viGYApana denA,ishtihAra lagAnA
placate VI 1. milA lenA,sa.ntuShTa karanA
place N 1. sthAna,jagaha,sthiti,2. avasthA,3. shreNI,darjA,4. vyavasAya,peshA,5. kamarA,nivAsa sthAna,6. pustaka me.n koI a.nsha
place VT 1. lagAnA,niyata karanA,dharanA,rakhanA
placenta N 1. nAla,A.nvala,kheDI,ojhaDI
placid A 1. santoShI,komala,mulAyama,narama,svastha,gambhIra
plagiarism N 1. sAhityika chorI
plagiarize VI 1. dUsare ke gra.ntha me.n se chorI karanA
plague N 1. mahAmArI,plega,takalIpha,balA,vipatti,dukhadAyaka vastu
plague VT 1. mahAmArI se pIDita karanA,dukha denA,ta.nga karanA
plain A 1. chikanA,chaurasa,2. spaShTa,prakaTa,3. niShkapaTa,kharA,4. sAdA,bhaddA
plain N 1. samatala kShetra,samabhUmi,maidAna,2. raNabhUmi,laDAI kA maidAna
plain VT 1. chaurasa karanA,barAbara karanA
plainly Adv 1. sApha,spaShTa rUpa se,pratyakSha rUpa se
plaintiff N 1. abhiyogI,arthI,muddI,vAdI
plaintive A 1. vilApI,phariyAdI,shokasUchaka,shokArthaka
plait N 1. taha,chunnaTa,jAla,gU.nthana
plait VT 1. lapeTanA,taha karanA,jAlI banAnA,gU.nthanA
plan N 1. rUpa,AkAra,DhA.nchA,nakshA,2. upAya,tadabIra,bandisha,yatna
plan VI 1. DhA.nchA DAlanA,nakshA banAnA,upAya karanA,bandisha karanA
plane A 1. samatala,chaurasa,chapaTA
plane N 1. samakShetra,samadharAtala,barAbara sataha,2. randA,takShaNI
plane VT 1. chikanA karanA,randA chalAnA
planet N 1. graha,sitArA
planetary A 1. graho.n kA,graha sambandhI,2. bhramaNakArI
plank N 1. takhtA,laTThA
plank VT 1. takhtA lagAnA,takhtAbandI karanA
plant N 1. vanaspati,paudhA,2. paibanda,joDa,3. aujAra,hathiyAra
plant VT 1. gADanA,ropanA,lagAnA
plantation N 1. bagIchA,vATikA,khetI,bastI,nI AbAdI
planter N 1. bone vAlA,bAga yA kheta lagAne vAlA yA usakA mAlika
plaster N 1. palastara,astara
plaster VT 1. palastara astara karanA,lIpanA,potanA
plastic A 1. rUpa dene vAlA,2. namya,banAne yA DhAlane ke yogya yA sambandhI
plate N 1. pattara,thAlI,takhtA,chA.ndI yA sone kA bhUShaNa yA baratana Adi
plate VT 1. mulammA karanA,gaDhanA,pattara jaDanA
plateau N 1. U.nchI chaurasa bhUmi
platform N 1. chabUtarA,unnata sthAna,vedikA,machAna,plaiTaphArma
platinum N 1. eka sapheda ra.nga kI dhAtu
platitude N 1. lacharapana,sAdhAraNa ukti,purAnI yA anarthaka bAte.n
platoon N 1. sanachaturbhuja sainya dala,kampanI
platter N 1. parAta,thAla
plaudit N 1. shAbAshI,baDAI,prasha.nsA
plausible A 1. satyAbhAsa,satya sadR^isha,dikhAvaTa me.n achchhA
play N 1. khela,kilola,dillagI,2. nATaka,3. vyavahAra kA Dha.nga,AcharaNa
play VTI 1. khela karanA,khela khelanA,2. nakala karanA,abhinaya karanA,svA.nga karanA,3. ha.nsI karanA,chiDhAnA,4. bajAnA
playful A 1. khilADI,cha.nchala,chapala,AnandI,rasika
plea N 1. dalIla,bahasa,uttaravAda,hetuvAda,2. mukadamA,vAda,3. bahAnA
plead VT 1. pratipAdana karanA,bahasa karanA,bAta karanA,vakAlata karanA,javAba lagAnA
pleadings N 1. pratipAdana,bahasa,hetuvAda,uttaravAda
pleasant A 1. ruchikara,ruchira,sukhada,suhAvanA,manohara
pleasantry N 1. prasannatA,khushI,dillagI,Ananda
please VI 1. pasanda karanA,chAhanA,2. kR^ipA karanA,rAjI honA
please VT 1. prasanna karanA,khusha karanA,rAjI karanA,rijhAnA
pleasing A 1. AnandadAyaka,prItikara,dilapasanda,manabhAvanA,ruchira,sukhada
pleasurable A 1. AnandadAyaka,ruchikAraka,sukhada
pleasure N 1. Ananda,khushI,prasannatA,2. marjI,ichchhA,3. meharabAnI,kR^ipA
pledge VT 1. bandhaka karanA,giravI rakhanA,jamAnata denA,2. vachana denA
plentiful A 1. prachura,samR^iddha,bahuta,jyAdA,2. upajAU,jarakheja
plight N 1. rahana,giravI,2. vachana,vAdA,3. dashA,avasthA,hAlata,4. pecha,taha
plight VT 1. rahana yA giravI rakhanA,2. vachana denA
plot N 1. chaurasa jamIna kA TukaDA,2. bandisha,ShaDaya.ntra,kapaTa prabandha,guTa
pluck N 1. jAnavaro.n kA dila jigara aura phephaDA,2. himmata,sAhasa,DhADhasa
plume N 1. para,pakSha,2. sammAna,chihna,3. abhimAna,darpa
plump VT 1. moTA karanA,chauDAnA,bharanA,2. ekAeka girA denA
ply VTI 1. lagA rakhanA,lagA rahanA,mehanata karanA,parishrama karanA,2. moDanA,3. pIchhe moDanA
pocket VT 1. jeba me rakhanA,2. dhokA dekara lenA,3. chhipAnA
poem N 1. kAvya,kavitA,2. chhanda,pada
poetic A 1. padyasambandhI,chhandabaddha,2. ra.ngIna,padyAtmaka,ala.nkR^ita
point N 1. noka,2. bindu,nuktA,3. darajA,4. virAma chihna,5. chhoTA,antarIpa,6. kShaNa,7.bArIka bAta,8.udAharaNa,9.ThIka bAta,ThIka samaya yA sthAna,10.bilakula,sarvathA
point VTI 1. teja karanA,nukIlA karanA,2. nishAna lagAnA,3. virAma Adi chihna lagAnA,4. batalAnA
pointer N 1. sUchaka daNDa,2. sUchI patra,pheharista,3. eka jAti kA shikArI kuttA
pointless A 1. kunda,bhotara,binA noka kA,atIkShNa,2. nirarthaka,arthashUnya
poise VT 1. taulanA,pAsa.nga karanA,2. jA.ncha karanA,3. takalIpha denA,satAnA
poke N 1. thailA,jholA,2. ghuseDa,bho.nka
poke VT 1. nokIlI chIja se DhakelanA yA mAranA,2. ukasAnA,3. sI.nga mAranA
pole N 1. ballA,choba,2. sADhe pA.ncha gaja kA nApa,3. dhruva,kutuba
police N 1. nagara vyavasthA,2. pulisa,nagara pAla gaNa
policy N 1. nIti,rAjashAsana nIti,chAturya yukti,nIti vidyA,hikamata,chaturAI,2. bImA patra
polish N 1. chikanAhaTa,chamaka,shiShTatA,sabhyatA,saujanya,bhalamanasAhata,sughaDAI,2. pAlisha,chikanA karane aura chamakAne kI vastu
politic A 1. GYAnI,buddhimAna,guNI,chAlAka,chatura,2. rAjanIti sambandhI,rAjanaitika
poll N 1. rAsa,vyakti,sira,sU.nDa,shIrSha,2. Adamiyo kI sUchI,nAmAvalI,3. mata dene kA sthAna,nirvAchana sthAna,nirvAchana
poll VT 1. kATanA,kataranA,2. nirvAchana sthAna me lAnA,3. rajisTara me nAma chaDhAnA,rAya denA,mata denA,membara chunanA
pollard N 1. kaTA huA peDa,ThU.nTha,2. be sI.nga kA jAnavara
pontoon N 1. nAvo.n kA pula,2. pula ba.ndhane kI naukA
pony N 1. TaTTU,chhoTA ghoDA,yAbU,TA.nganA
poodle N 1. bahuta chhoTA kuttA jise goda me.n rakhate he.n
pooh I 1. thU,chhI chhI
pool N 1. pokharA,pokhariyA,talaiyA,chhoTA tAlAba
poop N 1. jahAja ke sabase pIchhe kA bhAga
poop VT 1. pIchhe ke hisse para mAranA
poor A 1. ka.ngAla,2. Usara,3. dubalA,nIcha,4. tarasa ke yogya
poorly A 1. bImAra
poorly Adv 1. daridratA se,adhamatA pUrvaka,binA dhana ke,nIchapana se
pop N 1. taDAkA,chaTAkA,dhaDAkA,jhaTapaTa,2. eka sharabata
pop VTI 1. jhaTapaTa AnA yA bAhara jAnA,ghuseDanA,A paDanA,TUTa paDanA
pope N 1. roma kA baDA pAdarI,popa
poplar N 1. vR^ikSha visheSha,khada.nga,chinAra
poppy N 1. postA,khasakhasa
populace N 1. janatA,sAdhAraNa loga,mAmUlI AdamI,jamaghaTa,jana sAdhAraNa
popular A 1. lokapriya,priya,2. sarva prasiddha,prachalita,3. sAdhAraNa jana sambandhI,4. sadA
popularity N 1. sarva prIti,AmapasandI,prasiddha
populate VT 1. AbAda karanA,basAnA
population N 1. bastI,AbAdI,jana sa.nkhyA
populous A 1. AbAda,basA huA
porcelain N 1. chInI ke baratana
porch N 1. DyoDhI,DaboDhI,usArA
porcupine N 1. sAhI,khArapushta,salya
pore N 1. roma chhidra,roma kUpa,2. chamaDe kA chheda,surAkha
pore VI 1. gaura se dekhanA,A.nkha gaDA kara dekhanA
pork N 1. suara kA mA.nsa,suara kA goshta
porous A 1. chhidrayukta,chhedadAra,surAkhadAra,jhirajhirA
porpoise N 1. sU.nsa,sa.ngamAhI
porridge N 1. lapasI,haluA
port N 1. ba.ndaragAha,2. dvAra,phATaka,3. chAla,4. jahAja kA bA.nyA pakSha,5. purtagAlI sharAba
port VT 1. bAye.n tarapha moDanA
portable A 1. uThAne yogya,halakA,uThA le jAne lAyaka,2. sahane yogya
portage N 1. pahu.nchAyI,DhulAyI,uThAI,le jAne kA kirAyA
portal N 1. chhoTA phATaka,daravAjA,phATaka para kA gaharAva
portend VT 1. Age se batAnA yA jatAnA,saguNa kahanA yA batAnA
portent N 1. ashaguna,kharAba shaguna yA phala
porter N 1. dvArapAla,darabAna,2. pallAdAra,bojhiyA,3. eka prakAra kI madirA
portfolio N 1. bastA,jujdAna,2. rAja sachiva kA pada
portico N 1. DyoDhI,barAmadA
portion N 1. hissA,a.nsha,bhAga,TukaDA,2. strIdhana
portion VT 1. bA.nTanA,denA
portly A 1. GYAnadAra,2. sthUla,moTA
portrait N 1. chitra,chhabi,tasavIra,vistR^ita varNana,Alekhya
portray VT 1. chitra khI.nchanA,tasvIra khI.nchanA,2. varNana karanA
portrayal N 1. chitraNa,chitrakArI
pose N 1. Dha.nga,Dhaba
pose VT 1. banda kara denA,2. khoda khoda ke pUchhanA,prashno.n se ghabarA denA,savAlo.n se ghabarA denA,3. koI rUpa dhAraNa karanA
position N 1. jagaha,2. vajA,rUpa,3. dashA,hAlata,sthAna,sthiti,darjA,avasthA
positive A 1. sthira,pakkA,nissandeha,nishchaya,sunishchita,2. vAstavika,3. nirNAyaka,4. dhanAtmaka
positively Adv 1. sIdhA,ThIka ThIka,sachamucha,nishchaya rUpa se,nissandeha rUpa se
posse N 1. sipAhiyo.n kA dala,sainya dala,2. balavAna dala
possess VT 1. adhikAra rakhanA,kabjA rakhanA,dakhala karanA,prApta karanA,dabA lenA,pakaDa lenA
possession N 1. adhikAra,kabjA,dakhala,bhoga,bhukti,2. mAla,jAyadAda
possibility N 1. sambhAvanA,honahArI,sambhAvyatA
possible A 1. hone yogya,karane yogya,mumakina,sa.nbhAvya,sa.nbhava
possibly Adv 1. kadAchita,shAyada,sambhavataH
post N 1. stambha,khambA,2. sthAna,jagaha,3. naukarI,ohadA,kAma,pada,4. chiThThIrasA.n,DAka le jAne vAlA,5. DAka,6. eka prakAra kA kAgaja
post VTI 1. viGYApana denA,2. rakhanA,3. DAkakhAne me.n chhoDanA,4. khAte me.n utAranA,5. jaLa chalanA
postage N 1. DAka mahasUla
postal A 1. DAka sambandhI,DAka kA
poster N 1. harakArA,kAsada
posterity N 1. santAna,va.nshaja,aulAda,laDake vAle,bAla bachche
posthumous A 1. maraNoparAnta,marane ke pIchhe paidA huA,mR^ityutarajAta,marane se pIchhe chhapA huA yA prakAshita
postpone VT 1. multavI karanA,DAla rakhanA,TAla denA,dera karanA,vila.nba karanA
postponement N 1. multavI karanA,tArIkha haTA denA,2. dera,vila.nba
postscript N 1. upalekha,pashchAt lekha,jo kisI chiTThI yA lekha ke samApta hone ke pIchhe likhA gayA ho
postulate VTI 1. kalpanA karanA,mAna lenA,pharja karanA,2. mA.nganA,prArthanA karanA
posture N 1. Dha.nga,vajA,dashA,hAlata,sthAna,avasthA,shAsana
posture VT 1. kisI visheSha sthAna me.n yA Dha.nga se rakhanA
pot N 1. dhAtu yA miTTI kA baratana,pyAlA,karavA,kaTorA,AbakhorA
pot VT 1. baratana me rakhanA,2. baratana me murabbA yA achAra DAlanA
potable A 1. pIne ke yogya
potable N 1. pIne ke yogya vastu,peya
potash N 1. khAra,sajjI,eka prakAra kA khara
potassium N 1. poTaisiyana
potato N 1. AlU kA paudhA,AlU
potency N 1. shakti,sAmarthya,tAkata,prabhAva,asara
potent A 1. balavAna,tAkatavara,guNakArI,saprabhAva,prabala
potential A 1. sa.nbhAvita,sa.nbhavanIya
potential N 1. samabhAva,shakya,balavAna
potion N 1. sharabata,pIne kI davA,patalI auShadhI
potter N 1. kumhAra
potter VT 1. ochhA kAma karanA
pottery N 1. kumhAra kA kAma,2. miTTI ke bartana,3. miTTI ke bartana banAne kI jagaha yA sthAna
pouch N 1. chhoTA thailA,thailI,khIsA
pouch VT 1. jeba me.n rakhanA,2. nigala jAnA
poultry N 1. pAlatU chiDiyA.n,murga,murgI
pounce N 1. pa~njA,2. jhapaTanA,jhapaTa,3. mahIna chUrNa,bArIka saphUpha
pounce VTI 1. jhapaTa kara pakaDanA,pa~nje me.n pakaDanA,jhapaTanA,2. chUrana chhoDanA,saphUpha DAlanA,3. chheDanA,sAlanA,4. pa~njA mAranA
pound N 1. pAu.nDa( eka tola lagabhaga adhA sera kA hotA hai yA eka sikkA jo ,20 shili.nga ke barAbara hotA hai) 2. eka bADA
pound VI 1. bhArI chIja se kUTanA,bukanI karanA,chUra chUra karanA,2. gheranA,hAte me.n banda karanA
pounder N 1. bukanI karane vAlA,2. mUsala,baTTA,loDhA,kharala,3. ( itane) pau.nDa kA mAlika
pour N 1. sotA,bADha
pour VI 1. nikalanA,bahanA
pour VT 1. uDelanA,dhAra bA.ndha ke chhoDanA,mUsalAdhAra bharanA,nikAlanA,DhAlanA
poverty N 1. dInatA,garIbI,nirdhanatA,diridratA,kamI
powder N 1. chUrana,burAdA,2. bArUda
powder VT 1. chUra chUra karanA,2. saphUpha chhiDakanA,3. lavaNa burakanA
powdery A 1. dhUla sA,bhura bhurA,pisA huA,2. chUra hone vAlA
power N 1. shakti,yogyatA,tAkata,jora,bala,adhikAra,2. rAjA,adhipati,3. hukUmata
powerful A 1. shaktimAna,sAmarthyavAna,tAkatavara,jabaradasta,balavAna,samabhAva
powerless A 1. kamajora,bebasa,durbala,shaktihIna,asamartha
powerlessness N 1. kamajorI,bebasI,durbalatA,shaktihInatA,asamarthatA,asAmarthya
practicable A 1. karaNIya,sukara,sAdhya,hone ke yogya,sambhava,mumakina
practical A 1. abhyAsa sambandhI,abhyAsika,kAma kA,vyAvahArika,kriyAtmaka
practically Adv 1. bartAva se,abhyAsa se,mashka se,vyAvahArika rUpa se,yathArtha me.n
practice N 1. dastUra,chalana,vyavahAra,abhyAsa,Adata,2. hunara,kAma,chAlAkI
practitioner N 1. peshAvara,guNI,kisI vyavasAya me.n lagA huA
pragmatic A 1. DhITa,gustAkha,hAtha DAlane vAlA,hastakShepa karane vAlA,parakArya charchaka
prairie N 1. prerI,ghAsa kA baDA maidAna
praise N 1. prasha.nsA,tArIpha,stuti,kIrti,nAmavarI
praise VT 1. sarAhanA,tArIpha karanA,baDAI karanA,yasha gAnA
prance VI 1. uchhalanA,kUdanA,kilola karanA,shAna se savAra honA
prank N 1. uchhalakUda,khela kulela,banAva ThanAva,chAla,chAlAkI
prank VT 1. sa.nvAranA,sajAnA
prate N 1. bakavAsa
prate VTI 1. binA prayojana bakanA,bakanA,bakabaka karanA,gapa hA.nkanA
pray VTI 1. vinatI karanA,arja karanA,prArthanA karanA,vinaya karanA,2. devArAdhanA karanA
prayer N 1. vinaya,prArthanA,vinatI,2. pUjA vA dhyAna karane kI vidhi,ArAdhanA,stotra,upAsanA
pre-?̨Ȩ?艖T 1. pUrva krayAdhikAra se prApta karanA
preach VTI 1. dharma sa.nbandhI shikShA denA,upadesha karanA
preacher N 1. upadeshaka,dharmavaktA
preamble N 1. bhUmikA,prastAvanA
prearrange VT 1. pahale hI prabandha karanA
precarious A 1. anishchita,beThikAnA,duvidhA me.n,2. jokhima kA
precariously Adv 1. sha.nkA se,be ThikAnA,duvidhA se,2. jokhima kA
precaution N 1. pUrvavidhAna,pahale se yatna,pUrva chintA,pUrvopAya
precautionary A 1. pahale se yatna karanA
precede VT 1. Age jAnA,pahale chalanA yA honA
precedence N 1. agra gamana,pUrvatA,shreShTha pada,shreShThatA
precedent A 1. agragAmI
precedent N 1. namUnA,dR^iShTA.nta,udAharaNa
precept N 1. AGYA,Adesha,hukma,2. niyama,vidhi,vachana
precinct N 1. sImA,sivAna,hada,me.nDa,2. sthAna,prA.nta,pradesha
precious A 1. bahuta dAma kA,bahumUlya,anamola
precipice N 1. karArA,DhAla,DhAlU jamIna
precipitate A 1. sira ke bala,2. jaLa,shIghra,3. asAvadhAna,bekhabara,beroka,4. prabala,prachaNDa
precipitate N 1. talachhaTa,jo nIche pai.ndI me.n baiTha jAya
precipitate VTI 1. sira ke bala giranA yA phe.nkanA,2. haDabaDI karanA,3. nIche pe.nde me.n DAla denA
precipitation N 1. bahuta jaLI,atyanta shIghratA se,2. teja chAla,shIghra gati
precipitous A 1. bahuta DhAlU,khaDA,sira ke bala,au.ndhA,adhomukha
precise A 1. ThIka,sUkShma,sAmayika,nishchita,2. vidhi pUrvaka,rIti sahita
precisely Adv 1. ThIka rIti se,nishchita rUpa se,hUbahU,2. vidhi pUrvaka
precisian N 1. vidhipUrvaka karane vAlA,kAyade ko mAnane vAlA,rItyAnusArI
precision N 1. yathArthatA,shuddhatA,durustI,umdagI,sunishchitatA,2. sUkShmatA
preclude VT 1. ba.nda karanA,rokanA,bAja rakhanA,manA karanA,hone na denA
precocious A 1. samaya se pahale pakA huA,kachchA,bemausama,agaitI,akAla pakva,bAlapakva,bAlaprauDha
preconceive VT 1. pahale se niyama kara lenA,pahale khyAla bA.ndhanA,pahale se jAnanA yA rAya karanA
preconception N 1. rAya jo pahale se banA lI jAve,pUrva kalpanA,pUrva bodha
precursor N 1. Age dauDane vAlA,agra gAmI,aguA,2. shaguna,pUrva sUchanA,pUrva lakShaNa
predate VT 1. uchita samaya se pUrva tithi DAlanA
predatory A 1. luTerA,DAkU,apaharaka,lUTa kA
predecessor N 1. pUrvAdhikArI,pUrvaga,kisI pada para jo pahale raha chukA ho
predicament N 1. shreNI,2. hAlata,dashA,gati,avasthA,3. vipada,sa.nkaTa
predicate VTI 1. vishiShTa karaNanA,nirdiShTa karanA,kahanA,artha rakhanA
predict VT 1. bhaviShyavANI karanA,bhaviShyat sa.nbandhI bAta yA Agama kahanA,pahale se batalAnA
prediction N 1. bhaviShya vANI,Agama kathana
predictive A 1. bhaviShya kahane vAlA,Agama kahane vAlA,bhAvI sUchaka
predictor N 1. Agama batalAne vAlA,bhaviShyavaktA,pUrva vAdI
predilection N 1. pahile se pasa.nda,pakSha,pUrvAnurAga,pUrva prIti,pakShapAta
predispose VT 1. pahile se mana mAnI ichchhA honA,Age se ThIka karanA
predisposition N 1. pahale se ichchhA,pravR^itti,jhukAva,Age se mana kA khi.nchAva
predominance N 1. prabalatA,pradhAnya,Adhipatya,baDAI
predominant A 1. pradhAna,shreShTha,prabala,prachaNDa,baDA
predominate VTI 1. prabala honA,prabhutva karanA,shAsana karanA,adhika honA,shakti vA parAkrama me baDha jAnA
preface N 1. prastAvanA,bhUmikA,prAkkathana,mukhabandha
prefect N 1. gavarnara,rAjyAdhikArI,suparinTenDe.nTa,nirIkShaka
prefer VT 1. adhika chAhanA,adhika Adara karanA,achchhA jAnanA,2. pesha karanA,denA,3. baDhAnA
preference N 1. grAhyatA,pasanda,chunAva,chha.nTAva,2. adhika mAna,adhika Adara
preferential A 1. shreShThatA sa.nbandhI,adhika pasanda kA
prefix N 1. upasarga
prefix VT 1. Age lagAnA
pregnancy N 1. garbha,sagarbhatA,Ashaya pUrNatA,artha garbhatA
pregnant A 1. garbhiNI,garbhavatI,urvara,phalavatI,paripUrNa,artha garbha
prehistoric A 1. pUrva aitihAsika,likhita itihAsa se pahale yuga kA
prejudge VT 1. pUrva vichAra karanA,binA pUchha pAchha vA parIkShA se daNDa kI AGYA denA,Age se ThAnanA yA nishchaya karanA
prejudice N 1. pakShapAta,avichAra mati,taraphadArI,2. ghATA,kShati,hAni
prejudice VT 1. pakShapAtI banAnA,pakSha karanA,hAni pahu.nchAnA,bigADanA,apakAra karanA
prejudicial A 1. hAnikArI,apakAraka
prelate N 1. pradhAna pAdarI,dharmAdhyakSha
preliminary A 1. prastAvanArUpa,pAribhAShika,prAthamika,Arambhika
prelude N 1. bAje kA Ara.nbha,pUrvara.nga,paribhAShA,ma.ngalAchAra,prastAvanA
prelude VTI 1. Arambha karanA,paribhAShA karanA
premature A 1. akAla pakva,samaya se pUrva pakA huA,2. beavasara,kusamaya,asAmayika,akAla
premeditate VTI 1. Age se ThAnanA,pUrva se chintA karanA,pahale se vichAra karanA yA rachanA
premeditation N 1. pUrvachintA,agra socha,pUrva sa.nkalpa,pUrva vichAra
premier A 1. prathama,pradhAna,mukhya,baDA
premier N 1. pradhAna mantrI
premiership N 1. pradhAnamantrI kA pada,pradhAna mantripada
premise VTI 1. prastAvanA rUpa se kahanA,Age se jAnA,pUrva pakSha kahanA vA karanA
premises N 1. imArata aura usase lagI huI jamIna,gR^iha vATikA Adi
premiss N 1. pUrvottarapada
premium N 1. phala,pAritoShika,inAma,2. sUda,naphA,baDhotarI,3. bImA ke liye diyA huA rupayA,prImiyama
premonition N 1. pahale se chetAvanI yA sUchanA,bhaviShya vAkya,pUrva bodha
prenatal A 1. janma se pUrva
prentice N 1. nausikhiyA
preoccupy VT 1. pahale se vasha me karanA,pahile se ghera lenA,pahale se adhikAra karanA
preparation N 1. prastuti,prabandha,rachanA,sAmAna,taiyArI,2. auShadhi mishraNa,banAI huI davA
preparatory A 1. Arambha karane vAlA,shuru kA,taiyAra karane vAlA,prastAvanA rUpa
prepare VTI 1. taiyAra karanA,ThIka karanA,sajAnA,banAnA
prepay VT 1. peshagI denA,agalA denA
prepayment N 1. pUrva shodhana,pUrva bhugatAna
preponderance N 1. adhika taula,bhAva yA bala me.n baDhanA,balAdhikya,prabhAvAdhikya
preposterous A 1. anarthaka,atarkasa.ngata,asa.ngata,ashuddha,viparIta,au.ndhA,adbhuta
prerequisite A 1. pahale se Avashyaka,jarUrI
prerequisite N 1. pUrva prayojanIya vastu,jarUrI chIja
prerogative N 1. visheSha adhikara,visheSha shakti,khAsa haka
presage N 1. shakuna,pUrvalakShaNa,pUrvaGYAna,pUrva sUchanA
presage VTI 1. Agama kahanA,bhaviShya kahanA,shaguna denA,pahale batalAnA
presbyterian A 1. IsAiyo.n kA eka visheSha pantha sa.nbandhI,presbiTaro.n kA
presbyterian N 1. IsAiyo.n kA eka visheSha pantha mAnane vAlA manuShya
prescient A 1. bhaviShya GYAnI,bhaviShyaddarshI
prescribe VTI 1. niyata karanA,niyukta karanA,AGYA denA,Adesha karanA,batalAnA,2. nusakhA likhanA,vyavasthA karanA
prescription N 1. Adesha,nidesha,2. nusakhA,chikitsA,vidhi,auShadha vidhi,3. chirabhoga
prescriptive A 1. nirdeshaka,Adeshaka,2. bahukAlabhoga sambandhI
presence N 1. upasthiti,hAjirI,vidyamAnatA,2. nikaTatA,samIpatA,3. sAmanA,4. AkR^iti,Dha.nga,4. taiyArI
present A 1. upasthita,hAjira,Adhunika,vartamAna,vidyamAna,hAla kA,abhI kA,2. sAvadhAna,3. taiyAra
present N 1. vartamAna kAla,2. arpaNa,bhe.nTa,samarpaNa
present VT 1. upasthita karanA,sAmane karanA,2. arpaNa karanA,Age rakhanA,denA,havAlA karanA,3. sAmane rakhanA,pesha karanA,4. sIdha bA.ndhanA
presentation N 1. upasthita karanA,arpaNa,pratipAdana,dAna,2. bhe.nTa,dAna,3. kautuka,niyukti,pradarshana
presently Adv 1. abhI,turanta,jhaTapaTa
preservation N 1. surakShita rakhanA,rakShA,bachAva,pAlana,rakShaNa
preservative A 1. rakShaka,pAlaka
preservative N 1. bachAvavAlI vastu,hAnI rokane kI vastu
preserve N 1. jAnavaro.n kI rakShA ke liye bhUmi,2. achAra,murabbA
preserve VT 1. bachAnanA,rakShA karaNanA,surakShita rakhanA,2. achAra yA murabbA DAlanA
preserver N 1. rakShaka,pAlaka
preside VI 1. adhyakSha honA,chaudharI honA,sabhApati honA
presidency N 1. adhyakSha ka pada,hAkima kI hukUmata yA ilAkA,adhyakShAdhIna maNDala,sUbA,khaNDa,sabhApati kA adhikAra kShetra,sabhApatitva
president N 1. saradAra,mukhiyA,adhipati,sabhApati,rAShTrapati
presidential A 1. saradAra sambandhI,sabhApati kA
press N 1. shika.njA,2. chhApane kA yantra,chhApAkhAnA,yantrAlaya,mudraNa yantra,3. bhIDa,4. AvashyakatA,5. koTharI
press VTI 1. nichoDanA,davananA,takalIpha denA,kuchalananA,eDa laganA,2. jora se chipaTAnA,3. bhIDa karanA
pressing A 1. jarUrI,Avashyaka,dabAva DAlane vAlA,barabasa
pressman N 1. chhApane vAlA,chhApAkhAne me.n kAma karane vAlA,sampAdana kA kAma karane vAlA
pressure N 1. dAba,dabAva,kasAva,2. ra.nja,dukha,3. prabhAva,4. AvashyakatA,prayojana
prestige N 1. bhrAnti,DITha bandI,dhokhA,2. prabhAva,roba,nekanAmI,ijjata,yasha,pratiShThA,khyAti,gaurava
presume VTI 1. anumAna karanA,mAna lenA,samajhanA,khyAla karanA,DhiThAI karanA
presumption N "1. gumAna,anumAna,sa.nbhAvanA,2, DhiThAI,ghama.nDa,gustAkhI,baDA bharosA"
pretence N 1. bahAnA,jhUThA dikhAvA,banAvaTa
pretend VTI 1. bahAnA karanA,chhala karanA,hIlA karanA,2. dAvA karanA,3. mithyA adhikAra jatAnA,bahAnA karanA,dama mAranA,dAvA karanA,haka jamAnA
pretender N 1. bahAnA karane vAlA,jhUThA dAvA karane vAlA
pretension N 1. dAvA,chhala,jhUThA dAvA,kalpita adhikAra
pretentious A 1. kapaTI,chhalI,dhUrta,2. dhR^iShTa,DhITha
pretext N 1. kapaTa,bahAnA,chhala,vyapadesha
pretty A 1. sundara,sutharA,surUpa,sukhadAyaka,2. ochhA,nIcha
pretty Adv 1. sundaratA se,sukumAratA se
prevail VI 1. jItanA,prabala honA,2. prachalita honA,3. bahakAnA
prevailing A 1. prabala,2. sAdhAraNa,prachalita,jArI,jAyaja
prevalence N 1. prachalana,prabalatA,sa.nbhavatA,phailAva
prevalent A 1. sa.nprabhAva,2. prabala,3. prachalita,rAyaja
prevent VT 1. rokanA,barajanA,niShedha karanA,2. Age jAnA
prevention N 1. roka,aTakAva
preventive A 1. bAdhaka,rokanevAlA,nivAraka
preventive N 1. rukAva,aTakAva,upAya,ilAja,nivAraka vastu
previous A 1. agragAmI,agalA,pahalA,pUrva
previously Adv 1. pahale se,Age se
prey N 1. lUTa,ahera,shikAra
prey VI 1. lUTanA,shikAra karanA,pakaDa kara khA jAnA,2. ghulAnA,kramashaH naShTa karanA
price N 1. mola,dAma,mUlya,2. Adara,3. pAritoShika,inAma,badalA
price VT 1. mola lagAnA,dAna ThaharanA
priceless A 1. anamola,bahu mUlya,2. bekadara,tuchchha
prick N 1. chubhane vAlI vastu,kA.nTA,a.nkusha,2. kA.nTA chubhane kA darda,pIDA,3. pachhatAvA,pashchAttApa
prick VTI 1. vedhanA,chubhAnA,usakAnA,goDanA,Da.nka mAranA,mAranA,2. khaTTA honA,3. eDa mAranA
prickly A 1. ka.nTIlA,ka.nTakI,bahuka.nTaka,kA.nTedAra
pride N 1. abhimAna,aha.nkAra,ghama.nDa,2. DhiThAI,3. dikhAva,4. U.nchAI,uchchatA,gaurava
pride VT 1. apane ko bahuta lagAnA yA baDA samajhanA,abhimAna karanA,ghama.nDa karanA,gaurava mAnanA
priest N 1. purohita,pAdarI,pujArI
priesthood N 1. purohitAI,pujArI kA pada,pujArIpana
priestly A 1. pujArIya,pujArI sa.nbandhI
prim A 1. svachchha,sApha,ThIka,durusta,2. niyamAnukUla
primacy N 1. baDe pAdarI kA pada,2. shreShThatA
primal A 1. prAthamika,asalI,maulika,Arambhika
primary A 1. pahalA,prAthamika,prArambhika,Adima,2. saba se baDA,mukhya
primate N 1. baDA pAdarI,saradAra pAdarI
prime A 1. Adima,prathama,prAthamika,2. baDA,khAsa,mukhya,pradhAna,uttama
prime N 1. taDakA,saberA,2. yuvA avasthA,3. parama siddhi
prime VT 1. ra~njaka DAlanA,ra.nga kA astara lagAnA
primer N 1. pahale pustaka,eka chhApe ke akShara
primeval A 1. Adima,pahalA,asalI,maulika
primitive A 1. pahalA,prAchIna,prArambhika,Adima
primitive N 1. rUDhi shabda
primordial A 1. prathama,maulika,2. shuru se paidA huA,Adi kAla kA
primordial N 1. Arambhika siddhAnta,2. Arambha,mUla
prince N 1. kumAra,rAjakumAra,2. saradAra
princely A 1. rAjasI,rAjakIya,rAjochita,nR^ipayogya,shreShTha,vishAla
princess N 1. rAjakumAra kI patnI,rAjakumArI
principal A 1. mukhya,baDA,pradhAna,saba se Avashyaka yA mahattvapUrNa
principal N 1. mukhiyA,nAyaka,saradAra,2. shAsaka,3. prinsipala,kAlija kA adhyakSha,4. asala,mUladhana
principality N 1. rAja,rAjya,riyAsata
principally Adv 1. visheSha kara ke,mukhyataH,pradhAnataH,saba ke Upara
principle N 1. mUla,mUla tatva,Adi hetu,2. tatva,siddhAnta,svaya.n siddhi,3. niyama,vidhi,vyavasthA,rIti,4. irAdA,kAraNa,hetu,5. mUla a.nga,mUla dravya,avayava
print N 1. mudrA,chhApA,ThappA
print VTI 1. chhApanA,chApa lagAnA,mudrAkShara a.nkita karanA,mudrita karanA,naksha karanA,2. chhapane kA kAma karanA,prakAshita karanA
printer N 1. chhapane vAlA,mudraka
printing N 1. chhApane kA kAma,chhapAI,chhApA,mudraNa,mudrA.nkana
prior A 1. agalA,pUrva,pUrva gAmI
prior N 1. mahanta,maThadhArI
priority N 1. pUrvatA,agra gamana,pradhAnya,prathamatA
prism N 1. sama pArshva,chheditaghana kShetra
prison N 1. kArAgAra,kaida khAnA,bandI gR^iha
prisoner N 1. kaidI,bandI,bandhuA
pristine A 1. Arambhika,mUla,asalI,prathama,purAnA
privacy N 1. ekAntatA,guptatA,oTa,pardA
private A 1. AtmIya,apanA,nija kA,nijI,vyaktigata,svakIya,asArvajanika,2. gupta,aprakaTa,3. ekAnta,nirjana
private N 1. sipAhI,sAdhAraNa sainika,3. ekA.nta,ekA.nta vAsa,akelApana
privately Adv 1. chorI se,2. poshIdagI se,chhipa kara,gupta rUpa se
privation N 1. le lenA,apaharaNa,2. hInatA,hAni,abhAva,ta.ngI,3. nakAra,na honA
privilege N 1. visheSha lAbha,visheShAdhikAra,khAsa phAyadA,2. mochana,mukti,chhoDa denA
privilege VT 1. asamAnya adhikAra denA,visheShAdhikAra denA,2. mukta karanA,barI karanA
privy A 1. gupta,chhipA huA,2. bheda jAnane vAlA,marma bhedI
privy N 1. pAkhAnA,sa.nDAsa,shauchAlaya,shauchasthAna
prize N 1. siddhaphala,pAritoShika,inAma,2. yuddha me inAma me jItA huA dhana,3. bahu mUlya vastu
prize VT 1. bhAva karanA,mAnanA,bahuta dAma lagAnA
pro Adv 1. pahale,prathama
probability N 1. sa.nbhAvyatA,honahArI,sambhAvanA
probable A 1. sambhAvya,sa.nbhava,honahAra
probably Adv 1. sambhavataH,shAyada,kadAchita
probate N 1. mR^ita lekha pramANa,2. mR^ita lekha kI pramANita pratilipi
probation N 1. pramANIkaraNa,pramANa,parIkShA,2. navAbhyAsa kAla
probe N 1. salAI
probe VT 1. lAI se TaTolanA,2. bhalI bhA.nti parIkShA karanA
problem N 1. prashna,savAla,samasyA,2. vastUpapAdya sAdhya,nirmeya
problematic A 1. sha.nkA ke yogya,anishchita,sa.ndigdha
procedure N 1. mArga,rIti,chAla,kriyA,vidhi,kAryapraNAlI,kAryakrama,kAryavAhI,2. prabandha
proceed VI 1. Age jAnA,baDhanA,chalanA,2. utpanna honA,3. karanA,abhiyoga karanA
proceeding N 1. agra gamana,kArya,AchAra,vyavahAra,kAryavAhI
proceeds N 1. prApti,lAbha,AmadanI,2. bikrI milA huA dhana
process N 1. agragamana,vyavahAra,rIti,chAla,yatna,vidhi,kriyA,2. vyavasthA krama,paravAnA
procession N 1. gamana nikAsI,savArI,yAtrA,prasa~Nga,dhUma dhAma se nikalanA,2. barAta,julUsa,jana maNDalI
proclaim VT 1. prakaTa karanA,Dhi.nDhorA pITanA,ghoShaNA karanA,prakAsha karanA,prasiddha karanA,2. dharmabAhya karanA,nikAla denA
proclamation N 1. Dhi.nDhorA,DuggI,munAdI,ishtihAra,ghoShaNA,prakAshana
proclivity N 1. pravR^itti,ichchhA,jhukAva,rujhAna,2. phurtI,tatparatA
procrastinate VTI 1. TAlanA,hIlA havAlA karanA,Ajakala karanA,dera karanA,uThA rakhanA
procrastination N 1. TAla maTola,dera,vila.nba
procreation N 1. utpAdana,janana,prasava
proctor N 1. pratinidhi,prabandhakartA,2. vishvavidyAlaya kA eka kAryAdhyakSha
procure VT 1. pAnA,hAsila karanA,upArjana karanA,prApta karanA,2. AkarShita karanA
prodigal A 1. uDAU,amita vyayI,phajUlakharcha
prodigal N 1. uDAU,kharcha,phajUla kharcha,ati vyayI
prodigious A 1. adbhuta,achambhe kA,asAdhAraNa,ajIba,2. adbhutAkAra
prodigy N 1. mahAshcharya,vilakShaNatA,adbhuta vastu,vikaTa vastu
produce N 1. upaja,nikAsI,lAbha,phala,paidAvArI
produce VI 1. pesha karanA,sAmane lAnA,upasthita karanA,2. utpAdana karanA,janmAnA,upajAnA,3. prakAsha karanA,dikhalAnA,4. denA,Age karanA,paidA karanA,4. phailAnA,baDhAnA
producer N 1. upajAne vAlA,utpAdaka,paidA karane vAlA
product N 1. nikAsI,upaja,paidAvAra,phala,2. hAsila jaraba,guNana phala
production N 1. utpatti,utpAdana,2. phala,upaja,paidAvAra,3. grantha rachanA,4. vistAra,baDhAva
productive A 1. utpAdaka,2. phalaprada,lAbhakara,3. jarakheja,upajAU
profane A 1. bhraShTa,nApAka,apavitra,2. laukika
profane VT 1. ni.ndA karanA,apavitra vA bhraShTa karanA,vR^ithA khonA,bigADanA
profanity N 1. adharmatA,pavitra vastuo.n kA anAdara,dharma avaGYA,DhiThAI,2. apavitra vachana,kuphra
profess VTI 1. khola kara kahanA,prakAsha karanA,2. svIkAra karanA,mAna lenA,kabUla karanA,3. bahAnA karanA,hIlA karanA
profession N 1. prakAshana,vachana,pratiGYA,2. vyavahAra,vyApAra,vyavasAya,udyama,peshA,dhandhA
professional A 1. pesha sa.nbandhI,vyavasAya sambandhI,vyavasAyI
professional N 1. vyavasAyI manuShya
professor N 1. pratiGYAkArI,prakAshaka,2. mahAdhyApaka,prophesara
proffer VT 1. prastAva karanA,nivedana karanA,bhe.nTa denA
proficiency N 1. dakShatA,nipuNatA,mahArata,2. vR^iddhi,sudhAra,unnati
proficient A 1. guNI,pravINa,dakSha,kushala,abhiGYa
proficient N 1. ustAda,kushala yA nipuNa manuShya,guNI puruSha
profile N 1. bAharI rekhA,nakshA,2. mu.nha kI ora,arddha mukha
profit N 1. lAbha,phala,prApti,2. unnati,tarakkI
profit VTI 1. uThAnA,lAbha pahu.nchAnA,2. vR^iddhi karanA,unnati karanA
profitable A 1. phalaprada,lAbhakara,phalajanaka,lAbhadAyaka,hitakArI
profiteer N 1. Apatti kAla ke kAraNa anuchita lAbha uThAne vAlA
profiteer VI 1. Apatti kAla ke kAraNa anuchita lAbha uThAnA
profligate A 1. duShTa,kukarmI,bhraShTa,charitrahIna,AcharaNa hIna
profligate N 1. duShTa,lampaTa manuShya,charitra hIna manuShya
profound A 1. gambhIra,gaharA,agAdha,parama,gahana,2. vidvAna,nipuNa,3. namra,vinIta
profound N 1. samudra,mahAsAgara,2. khoha
profoundly Adv 1. gaharAI se,gambhIratA se,vichAra se,gUDha GYAna yA dR^iShTi se
profusely Adv 1. bahutAyata se,uDAUpana se,amitavyayitA se
progeny N 1. sa.ntAna,va.nsha
prognosis N 1. lakShaNa dekha kara roga kA kAraNa nirdhAraNa,aisI vidyA,roganidAna
programme N 1. kisI sabhA yA kautuka kA savistAra viGYAnapatra kAryakramAvalI,kAryakrama
progress N 1. agragamana,pragati,unnati,2. vR^iddhi,baDhatI,3. yAtrA,4. daurA,5. dakShatA
progress VI 1. chalanA,prasthAna karanA,2. unnati karanA,Age baDhanA
progression N 1. baDhAva,pragamana,anukrama,silasilA,shreNI,kramAnusAra vR^iddhi,pravAha,2. samAnAntara shreNI
progressive A 1. Age baDhatA huA,vardha mAna,unnatishIla,pragatishIla,2. kramika
prohibit VT 1. niShedha karanA,manA karanA,barajanA,rokanA
prohibition N 1. bAdhA,roka,manAhI,niShedha,2. niShedha karane ki AGYA ityAdi,pratyAdesha
prohibitive A 1. rokane vAlA,manAhI karane vAlA,niShedhAtmaka,niShedhaka
project VTI 1. Age ko nikalanA,Age nikAlanA,Age phe.nkanA,prakShipta karanA,2. yatna karanA,nakshA khI.nchanA,pratyAlekha karanA
projectile A 1. Age Dhakelane valA,2. Age phe.nkA huA
projectile N 1. prerita vastu,Age ko DhakelI huI vastu,prakShepya
projection N 1. nikalAva,prakShepaNa,ubhAra,U.nchAI,2. upAya,yukti,irAdA,nakashA,pratyAlekha
projector N 1. upAya karane vAlA,yukti rachane vAlA,2. parade para chitra phe.nkane kA ya.ntra,prakShepaka ya.ntra
proletarian A 1. sAdhAraNa,nIcha
proletarian N 1. nIcha jAti kA manuShya,nirdhana,majadUra shreNI kA manuShya,sAdhAraNa manuShya
proletariat N 1. sAmAnya loga,nIcha loga,nimna shreNI ke majadUra loga
prolific A 1. upajAU,urvarA,phalavAna,saphala,phalaprada,bahuphala
prologue N 1. prastAvanA,paribhAShA,nATaka kA Ara.nbha,svA.nga kA uThAnA
prolong VT 1. samaya baDhAnA,mulatavI karanA,vistAra karanA,baDhAnA,2. barAbara chalAnA,jArI rakhanA
promenade N 1. viharaNa,ghUmanA,phiranA,2. ghUmane phirane kI jagaha,vihAra sthAna
promenade VI 1. vihAra karanA,saira karanA,TahalanA
prominence N 1. vishiShTatA,prakhyAti,prAdhAnya,prakaTatA,2. U.nchAI,ubhAra
prominent A 1. nikalA huA,2. prakaTa,U.nchA,pradhAna,mukhya,prakhyAta
prominently Adv 1. utkarSha se,vishiShTatA se,ubhADa se,shAna se
promiscuous A 1. nAnA prakAra kA,milA huA,aneka,avivikta,gaDabaDa
promise N 1. pratiGYA,vAdA,niyama,vachana
promise VT 1. pratiGYA karanA,vAdA karanA,AshA denA,vachana hAranA,niyama karanA,2. pradAna karanA,3. vachana pUrA karanA,pratiGYA pAlana karanA
promising A 1. vAdA karane vAlA,AshAjanaka
promissory A 1. pratiGYA yukta,pratiGYA vishiShTa,ikarArI
promote VT 1. baDhAnA,unnati karanA,vR^iddhi karanA,upakAra karanA,2. ubhAranA
promoter N 1. upakArI,baDhAne vAlA,protsAhaka,sahAyaka,madadagAra,utejaka
promotion N 1. baDhatI,unnati,vR^iddhi,tarakkI,protsAhana
prompt A 1. taiyAra,udyata,tatpara,phurtIlA,prastuta,chAlAka,shIghra,2. sarala
prompt VT 1. protsAhita karanA,usakAnA,sahAyatA karanA,uttejita karanA,prayojana karanA
promptly Adv 1. mustaidI se,phurtI se,shIghratA se,tura.nta,prasannatA pUrvaka
promulgate VT 1. prakAsha karanA,kholanA,mashahUra karanA,munAdI karanA,ghoShaNA karanA
prone A 1. jhukA huvA,adhomukha,mAyala,au.ndhA,paTa,2. udyata,ichchhuka,pravaNa
prong N 1. kA.nTA,shUla,2. trishUla
pronounce VTI 1. bolanA,uchchAraNa karanA,2. nirNaya denA,vyavasthA denA,ghoShaNA karanA
pronouncement N 1. ghoShaNA,prakAshana
pronunciation N 1. uchchAraNa
proof A 1. sakhta,kaDA,jisake bhItara koI chIja na jA sake,apraveshya
proof N 1. pramANa,parIkShA,dalIla,sabUta,sAkShya,upapatti,2. mana kI dR^iDhatA,3. prUpha,chhapAI shuddha karane ke liye chhapA huA kAgaja,4. kaDApana,apraveshyatA,sakhtI
prop N 1. sta.nbha,ADa,roka,yUnI,avalamba,sahArA,a.ndhe kI lakaDI,sa.nbhAlane vAlA
prop VT 1. ADa lagAnA,rokanA,sambhAlanA,avala.nba denA,samarthana karanA
propaganda N 1. mata prachAra,mata prachAra kI sa.nsthA
propagandist N 1. mataprachAraka
propagate VT 1. utpanna karanA,2. phalAnA,baDhAnA,jyAdA karanA,jArI karanA,2. prakAshita karanA
propagation N 1. phailAva,utpathi
propel VT 1. chalanA,DhakelanA,Age baDhanA
propensity N 1. jhukAva,pravR^itti,ichchhA,ruchi
proper A 1. ThIka,yogya,uchita,yathAyogya,2. nija kA,svabhAvika apanA,sagA,3. shuddha,4. asalI,vAstavika,yathArtha
properly Adv 1. ThIka ThIka,uchita rIti se,yathArthataH,achchhI taraha,jaisA chAhiye
property N 1. guNasvabhAva,2. adhikAra,jAyadAda,sAmagrI,sa.npatti
prophecy N 1. bhaviShyatkathana,bhavishyavAkya,Agama
prophet N 1. bhaviShyadvaktA,bhAvIvaktA,2. IshvaradUta,paigambara,navI
propitious A 1. anukUla,dayAlu,kR^ipAlu
proponent N 1. vichAra upasthita karanevAlA,prastAva karane vAlA
proportion N 1. samAnatA,barAbara bhAga,suDaulapana,paraspara sAdR^ishya
proportional A 1. yathochita,barAbara,suDaula,anupAtI
proportionally Adv 1. usI kadara,utanA hI,kathita a.nsha me.n
proportionate A 1. yathochita,barAbara,suDaula,anupAtI
proportionate V 1. barAbara karanA,anupAtIya banAnA
proportionately Adv 1. anupAta se,uchita a.nsha me.n,ThIka
proposal N 1. prastAva,manoratha,vichAra,rAya,nakshA,2. vivAha kA prastAva
propose VT 1. nivedana karanA,prastAva karanA,Age dharanA
proposition N 1. vachana,vAkya,vinatI,kartavyanirdesha prastAva
proprietary A 1. svAmI,jamInadAra,svAmI kA,svAmI sambandhI
proprietor N 1. svAmI,adhikArI,vAstavika svAmI
propriety N 1. auchitya,yogyatA,shiShTatA,durustI,shuddhatA,upayuktatA
propulsion N 1. Age chalAnA
prosaic A 1. gadya sa.nba.ndhI,berasa,gadyavata,gadya aisA,phIkA,mAmUlI,sAmAnya
proscribe VT 1. desha se nikAla denA,nirvAsana karanA,manA karanA,roka denA,nAsha kA Adesha karanA
prose A 1. sAdA,gadyavata,berasa,phIkA
prose N 1. gadya
prose VI 1. gadya likhanA,gadya vata bolanA
prosecute VTI 1. pIchhA karanA,lagA rahanA,kiye jAnA,2. phauja dArI me nAlisha karanA,abhiyoga chalAnA
prosecution N 1. anushIlatA,anusaraNa,pIchhA,pairavI,abhiyoga,phaujadArI kA mukaddamA
prosecutor N 1. anushIlana karanevAlA,vAdI,muddI,nAlishI,pharyAdI,abhiyoktA
proselytize VT 1. shuddhi karanA,dUsarA mata grahaNa karanA,nava shiShya karanA
prospect N 1. dR^iShTi,AshA,bharosA,apekShA
prospect VT 1. DhU.nDhanA,talAsha rakhanA
prospective A 1. dUradarshI,agra chintaka,bhaviShyadapekShaka,AshA me.n,bhaviShya me.n prApya
prospectus N 1. sUchanA,bIjaka,pustako.n kA sUchI patra,kartavya sUchanA patra
prosper VTI 1. yashasvI honA,phalanA,sukha se rahanA,saphala honA,2. dayA karanA,saphala banAnA,bhAgyavAna karanA
prosperity N 1. yasha,pratApa,vijaya,saubhAgya,samR^iddhi,saphalatA
prosperous A 1. samR^iddha,yashavanta,saphala,pUrA,anukUla
prostitute N 1. veshyA,ra.nDI,patitA
prostitute VT 1. apakR^iShTa prayoga karanA,naShTa karanA
prostrate A 1. pA.nva para girA huA,da.nDavata karatA huA
prostrate VT 1. girA denA,pachhADanA,naShTa karanA,2. daNDavata karanA,pA.nva pakaDanA,nAka ragaDanA
protect VT 1. rakShA karanA,bachAnA,Ashraya denA,sharaNa denA,sahAyatA karanA
protection N 1. rakShA,bachAva,sharaNa,pakSha,2. nikAsI kI chiThThI
protectionist N 1. vyApAra rakShA vAdI
protective A 1. rakShaka,sharaNa denai vAlA,pakShapAtI,rakShAtmaka,rakShArUpa
protector N 1. rakShaka,sa.nrakShaka,pAlaka,bachAne vAlA
protectorate N 1. rAja jisa kA prabandha sa.nrakShaka kartA hai,sa.nrakShaNa
protest VTI 1. vachana denA,ikarAra karanA,dR^iDha vAkya kahanA,2. bayAna karanA,3. viruddha kahanA,virodha karanA
protestant N 1. IsAiyo.n ke eka visheSha pa.ntha kA vyakti,romIya mata virodhI
protestation N 1. dR^iDha vAkya,ikarAra jo dharama imAna se kahA jAve,virodha,virodha vachana
protocol N 1. Adarsha patra,mUla patra,asala masavidA,mUlalipi
prototype N 1. namUnA,mUlarUpa,Adarsha
protract VT 1. khI.nchanA,baDhAnA,dIrgha karanA,vila.nba karanA
protrude VTI 1. Age nikalanA,nikAlanA,nikala paDanA,ubharanA
proud A 1. garvita,sagarva,ghama.nDI,niDara,aha.nkArI,2. U.nchA,vishAla
proudly Adv 1. garva se,aha.nkAra se,2. shAna vA shaukata se
prove VTI 1. sAbita karanA,parIkShA karanA,tajurbA karanA yA honA,siddha karanA yA honA
proverb N 1. janokti,kahAvata,kahAvata,masala
proverbial A 1. kahAvatI,lokasiddha
provide VTI 1. juTAnA,pahale se lA rakhanA,juTAnA,pahale se yatna karanA,pahale se praba.ndha karanA,2. khilA pilAnA
provided Conj 1. basharte ki,isa pratiGYA se,agara,yadi
providence N 1. pUrva dR^iShTi,pUrva vichAra,2. IshvarIya rakShA,Ishvara,annadAtA
provident A 1. dUradarshI,buddhimAna,agradarshI,pariNAmadarshI,mitavyayI,kiphAyatashAra
providential A 1. IshvarakR^ita,Ishvara siddha,nArAyaNI,daivI
province N 1. jItA huvA desha,pradesha,prA.nta,bhUmikha.nDa,2. kArya kShetra,adhikAra,3. kAma,dha.ndhA,udyoga,vyavasAya
provincial A 1. sUbe kA,prAntIya,deshI,sthAnIya,2. ga.nvAra,3. sa.nkIrNa
provincial N 1. prAnta nivAsa
provision N 1. praba.ndha,taiyArI,2. sharta,praNa,3. bhojana,rasada
provision VT 1. bhojana denA
provisional A 1. tatkAlika,alpakAlIna,cha.nda rojA
proviso N 1. shatru,ba.ndheja,niyama
provocation N 1. uttejana,chiDha,kopa,kAraNa,usakAva
provocative A 1. ukasAne vAlA,kopita karane vAlI,uttejaka
provoke VT 1. lalakAranA,ukasAnA,kupita karanA,chiDhAnA,nArAja karanA
provost N 1. nagara kA pradhAna adhipati yA padAdhikArI,hAkima,majisTraTa,kotavAla
prowess N 1. vIratA,dilerI,sAhasa,shUratA
prowl N 1. shikAra kI khoja
prowl VT 1. shikAra ke liye chupake chupake phiranA
proximity N 1. nikaTatA,najadIkI,ana.ntaratA
proxy N 1. pratinidhitva,aivajI karane vAlA,sthAnApanna manuShya,pratinidhi,pratipuruSha,pratinidhi patra
prudence N 1. pUrvavichAra,buddhi,sAvadhAnI,kriyAtmaka buddhi
prudent A 1. buddhimAna,nyAyya,chaukasa,sAvadhAna,dUradarshI,mitavyayI
prudential A 1. buddhimAnI kI,chAturya pUrNa,mitavyayI
prune N 1. sUkhA bera,AlUbukhArA
prune VTI 1. kATanA,chhA.nTanA,tarAshanA,2. sa.nvAranA
pry N 1. parIkShA,darshana,tAka,nirIkShaNa
pry VI 1. bheda lenA,dhyAna se dekhanA
psalm N 1. bhajana,stuti,gAna,stotra
pseudonym N 1. jhUThA nAma
psyche N 1. mana,AtmA,chitta,mAnasa
psychic A 1. mAnasika,Atmika,AtmA yA mana sa.nba.ndhI,bhautika
psychologist N 1. manovaiGYAnika,adhyAtma vidyA jAnane vAlA
psychology N 1. manoviGYAna,adhyAtma vidyA,Atma tatva vidyA,manobhAva vidyA
puberty N 1. yauvana,taruNAyI,javAnI,paripakvatA,prauDhatA
public A 1. prajA sa.nbandhI,sAmAnya logo.n kA,jana sa.nba.ndhI,sArvajanika,sAdhAraNa,desha kA,2. pratyakSha,3. prasiddha
publication N 1. prakAshana,ghoShaNA,prasiddhi karanA,2. prakAshita pustaka
publicity N 1. loka prasiddhi,prakAsha,jAnakArI
publicly Adv 1. khullama khullA,prakaTa rUpa se
publish VT 1. prakaTa karanA,prasiddha karanA,phailAnA,2. chhApa kara be.nchanA,prakAshita karanA
publisher N 1. prakAshita,prachalita karane vAlA
puck N 1. duShTa pishAcha,2. eka mashahUra parI kA nAma
pudding N 1. antaDI,2. gulagulA,eka prakAra kA pakavAna,3. khAne ke samaya yA ThIka samaya para AnA
puddle N 1. talaiyA,pokharA,gaDhaiyA
puddle VT 1. ga.ndalA karanA,gha.ngholanA,miTTI se banda karanA
puff N 1. havA kA jho.nkA,jhakora,2. atishaya prasha.nsA,jhUThI baDAI
puff VTI 1. phU.nkanA,havA se phulAnA,havA bharanA,havA laganA,2. atishaya prasha.nsA karanA,3. hA.nphanA,4. baDA bananA
puffy A 1. havA ityAdi se phUlA huA,2. sthUla,moTA,3. jho.nkhe me.n Ane vAlA
pug N 1. bandara,eka chhoTA kuttA
pugnacious A 1. laDAkA,jhagaDAlU
pull N 1. khI.ncha,khi.nchAva,koshisha,jhaTakA,toDa,maroDa
pull VTI 1. khI.nchanA,ghasITanA,toDanA,phADanA
pulley N 1. ghiranI,garArI,charakhI
pulp N 1. gUdA,magaja
pulp VT 1. narama karanA,2. gUdA nikAla lenA
pulpit N 1. dharmopadeshaka kA Asana,purohitAsana,si.nhAsana
pulsate VTI 1. dhaDakanA,uchhalanA
pulse N 1. nATika,nADI,nabja,dhaDakana,2. dAla phalI maTara Adi
pulse VTI 1. dhaDakanA,( nADI) chalanA
pulverize VT 1. pIsanA,bukanI banAnA,chUrNa karanA
pump N 1. pampa,pAnI uThAne kI kala,pichakArI,2. eka talI kA jUtA
pump VTI 1. pichakArI se khI.nchanA yA uThAnA,2. pichakArI chalAnA,3. bheda lenA
pumpkin N 1. laukI,kadadU
pun N 1. anekArthI shabda,shleSha,2. shleshAla.nkAra
pun VI 1. jugata bolanA,do arthI vachana bolanA
punch N 1. chhenI,varmA,2. ghU.nsA,3. eka prakAra kI madirA,chInI AdI kA sharabata,4. masakharA,bhA.nDa,5. kaTha putalI ke nAma se khela kA eka rUpa
punch VT 1. chhedanA,DhakelanA,2. mAranA
punctuate VT 1. chihna lagAnA
punctuation N 1. virAma chihna kA lagAnA,2. virAma chihna
puncture N 1. chheda,bhUrAkha,sAla,2. chheda karanA
puncture VT 1. chhedanA,gaDAnA,ghumAnA
pundit N 1. vidvAna,paNDita,shikShaka,adhyApaka,brAhmaNa
pungent A 1. tIkShNa,teja,kaTu,kaDuA,khAra jalAne vAlA
punish VT 1. sajA denA,da.nDa denA,tADana karanA,sudhAranA,ThIka karanA
punishment N 1. tADanA,da.nDa denA,2. sajA,da.nDa
punitive A 1. daNDa sa.nba.ndhI,daNDakara,daNDaprada
punt N 1. chapaTI nAva,Do.ngI
punt VT 1. laggI se khenA
puny A 1. chhoTA aura durbala,nibala,kShudra
pup N 1. kutte kA bachchA,pillA
pup VT 1. ( kutte kA) bachchA denA,biyAnA
pupil N 1. vidhyArthI,shiShya,2. A.nkha kI putalI
puppet N 1. guDiyA,kaThaputalI,2. jo kaThaputalI kI bhA.nti kisI ke vasha me ho,bebasa,dUsare ke basa me
puppetry N 1. kaThaputalI kA tamAshA
puppy N 1. pillA,pilavA,2. ghama.nDI aura tuchchha jana
purchase VT 1. mola lenA,kharIdanA,kraya karanA,prApta karanA,2. sivAya vapautI ke kisI bhA.nti pAnA,3. mola lenA,krayanA,4. mola kI huI sampati saudAnA,mAlanA,prAptinA
purchaser N 1. gAhaka,grAhaka,mola lene vAlA,kharIdAra
pure A 1. nirmala,pavitra,shuddha,niShkala.nka,kharA,nirA,nipaTa,vinA mola,khAlisa nirdoSha
purely Adv 1. nirmalatA se ,nirdoShatA se,2. kevala,sa.npUrNa rUpa se,bilkula
purgatory N 1. pApashodhana sthala,ashodhana sthAna,naraka
purge N 1. julAba,rechaka
purge VTI 1. nirmala karanA,sApha karanA,2. mala tyAga karanA yA karAnA
purification N 1. shodhana,sArjana,dhonA,shuddhatA,nirmalatA
purify VTI 1. shuddha karanA,dhonA,nirmala karanA yA honA,shuddha honA
purist N 1. adhika shuddhAchAra bhakta
puritan A 1. pyUriTana sa.npradAya kA,2. bahuta AchAra vichAra kA
puritan N 1. IsAiyo.n ke eka visheSha sa.npradAya kA( pyUriTana sa.npradAya kA) manuShya,AchArI,atidharmaniShTha,dhArmaniShTha
purity N 1. nirmalatA,sAdhutA,shuddhatA,saphAI,nirdoShatA,pavitratA
purloin VTI 1. churAnA,chorI karanA
purple A 1. baiganI,jAmunI,lAla nIlA milA huA ra.nga kA
purple N 1. baiganI ra.nga,nIlA aura lAla ra.nga se banA huA ra.nga,baijanI ra.nga,jAmunI ra.nga
purport N 1. abhiprAya,Ashaya,artha,ichchhA
purport VTI 1. artha rakhanA,murAda rakhanA,prakAsha karanA
purpose N 1. uddeshya,lakShya,vichAra,murAda,prayojanIya
purpose VTI 1. sa.nkalpa karanA,abhiprAya karanA,artha rakhanA,ichchhA karanA,irAdAnA
purposeful A 1. uddesha pUrNa,abhiprAya sahita,artha pUrNa
purposely Adv 1. jAna bUjha kara,abhiprAya pUrvaka,samajha bUjha kara,uddeshya ke sAtha
purse N 1. thailI,khIsA,baTuA
purse VT 1. thailI me.n rakhanA,2. taha karanA,sikoDanA
purser N 1. parsara,jahAja kA tahasIladAra,bha.nDArI,toshAkhAne kA darogA
pursuant A 1. anusArI,muAphika,anurUpa
pursue VT 1. shikAra karanA,khoja karanA,pIchhA karanA,khojanA,khadeDanA,bajA lAnA,anusaraNa karanA,ananushIlana karanA,jArI rakhanA
pursuit N 1. anusaraNa,anugamana,khoja,khadeDa,pIchhA,koshisha,kAma,peshA,dha.ndhA,udyama
purveyor N 1. juhAne vAlA,rasada pahu.nchAne vAlA,bha.nDArI,modI,chaudharI
purview N 1. kisI vidhAna kA vidhAyaka bhAga,niyama kA lekha,2. abhiprAya,3. vistAra,hadda
push N 1. dhakkA,relA,sa.nkaTa,prayojana,hamalA,AkramaNa,2. phu.nsI,3. kaThora prayatna
push VTI 1. DhakelanA,ThelanA,dabAnA,Takkara karanA,gADanA,2. ta.nga karanA,tAkIda karanA
pushing A 1. udyamI,khUba prayatna karane vAlA,Age baDhane vAlA,
put N 1. nAlisha,kurkI,2. ga.nvAra,dehAtI,3. nirAlApana,adbhutatA
put VT 1. rakhanA,baiThAnA,vinatI karanA,vivasha karanA,lagAnA,pesha karanA,Age rakhanA
putative A 1. kalpita,khayAlI,vikhyAta,mashahUra
putty VT 1. puTIna lagAnA
puzzle N 1. pahelI,pahelikA,gorakhadha.ndhA,eka khilonA,2. vyAkulatA,hairAnI,ghabarAhaTa,pareshAnIra
puzzle VT 1. vyAkula karanA,ghabaDAnA,khijhAnA,pha.nsAnA
pygmy N 1. baunA,nATA,koI chhoTI vastu
pyramid N 1. sUchI sta.nbha,shu.nDAkAra kha.nbA,mInAra
pyrotechnics N 1. AtishabAjI banAne kA guNa,agni krIDA vidyA
python N 1. ajagara,eka bahuta baDA sA.npa,2. bhUtayonI kI sahAyatA se Agama kahane vAlA
quack N 1. dA.nbhika,mithyA chikitsaka,Thaga vidyA karane vAlA,nIma hakIma,kaThavaidya,kuvaidya
quack VI 1. batakha kI taraha bolanA,kA.n kA.n karanA,2. shekhI mAranA,DI.nga hA.nkanA
quadrant N 1. vR^itta kA chaturya bhaga,pAda,2. chaturya bhAga,3. U.nchAyI nApane kA yantra
quadratic-?????۰ƨ N 1. dvighAta samIkaraNa,varga samIkaraNa
quadrennial A 1. chauvarsI,chausAlA,chAra sAla me eka bAra Ane vAlA
quadruple A 1. chaugunA,chAragunA
quadruple N 1. chaugunI sa.nkhyA
quadruple VTI 1. chaugunA karanA yA honA
quagmire N 1. pa.nka,daladala,pha.nsAva
quail N 1. lavA baTera
quail VTI 1. DUbanA,2. himmata hAranA,3. dabanA,hAra mAnanA,jhijhakanA
quaint A 1. ajIba,anokhA,nirAlA,2. ThIka,sUkShma,3. sutharA,svachchha
quake N 1. ka.npaka.npI,tharatharAhaTa
quake VT 1. ka.npanA,hilanA,tharatharAnA
qualification N 1. kAnUnI akhtiyAra,yogyatA,guNa,2. parivartana,ghaTAva
qualified A 1. yogyatA prApta,yogya,nipuNa,parimita
qualifier N 1. ghaTAne yA ThIka karane vAlA
qualify VTI 1. yogya karanA,ghaTAnA,baDhAnA,banAnA,parimita karanA,sa.nvAranA,mulAyama karanA,ghaTAnA
qualitative A 1. guNa sa.nba.ndhI,guNa vAchaka
quality N 1. guNa,svabhAva,visheShatA,lakShaNa,shreShTha pada,2. uchcha kula me janma
qualm N 1. aiThana,maroDa,ubakAyI,pachhatAvA,2. shoka,dhaDakA,khaTakA
quandary N 1. vyAkulatA,hairAnI,sha.nkA
quantitative A 1. parimANa sa.nba.ndhI,parimANa ke anusAra mAtrA me.n
quantity N 1. baDAI,hadda,pramANa,parimANa,rAshi,mAtrA,bhAga,mAna
quantum N 1. parimANa,tAyadAda,bhAga,mAtrA,rAshI
quarantine N 1. kinAre taka Ane jAne kI roka,2. chAlIsa dina kA samaya
quarrel N 1. jhagaDA,bakheDA,vivAda,laDAI karanA
quarrel V 1. bhagaDAnA,bakheDA karanA,laDAI karanA
quarry N 1. patthara kI khAna,2. shikAra,3. shikAra kiye hue jAnavara,4. chaukora shIshA,5. a.ntaDiyA.n jo shikArI kutte ko DAla dI jAtI hai
quarry VT 1. patthara khodanA,shikAra karanA
quart N 1. chauthAyI gailana,eka sera ke lagabhaga nApa
quarter N 1. chauthAI,chaturtha.nsha
quarter VTI 1. chAra sama bhAga karanA,2. TukaDe TukaDe karanA,3. sipAhiyo.n ko tainAta karanA,ThaharAnA,TikAnA
quarter-?Ḩ?艎 1. jahAja ke pIchhe kA UparI kha.nDa
quarterly A 1. traimAsika
quarterly Adv 1. traimAsika kI rIti se
quarterly N 1. traimAsika patra
quartermaster N 1. senA yA phauja kA pradhAna aphasara jo DerA vA rasada ityAdi kA praba.ndha karatA hai
quarters N 1. phaujI mukAma,rahane kI jagaha,ghara,nivAsa sthAna
quartz N 1. eka prakAra kA pattharI billaura
quash VT 1. toDanA,dabAnA,niShprabhAva karanA,lupta karanA,kha.nDana karanA,manasUkha karanA
queasy A 1. rogI,nakachaDhA,matalahA,sukumAra
queen N 1. rAnI,mahA rAnI,malakA,2. shatara.nja kA vajIra
queen VT 1. rAnI banAnA,2. mahA rAnI kA kAma karanA,vajIra chalanA
queer A 1. ajIba,anokhA,tara.ngI,anUThA
quell VT 1. parAjita karanA,dabAnA,shA.nta karanA,ghaTAnA
quench VT 1. Tha.nDA karanA,shA.nta karanA,bujhAnA,naShTa karanA
query N 1. prashna,2. prashnavAchaka chihna
query VTI 1. prashna karanA,pUchhanA,2. sha.nkA karanA
quest N 1. talAsha,khoja,2. prArthanA,3. ichchhA,4. parIkShA
question VTI 1. prashna karanA,pUchhanA,2. bahasa karanA,3. sa.nshaya karanA,4. jiraha karanA,hujjata karanA,vivAda karanA
questioner N 1. prashnakartA,pUchhane vAlA
queue N 1. choTI,chuTiyA
quibble N 1. TAla maTola,hIlA havAlA,bahAnA ghama.nDa
quibble VI 1. bahAnA karanA,hIlA havAlA karanA,bAta batAnA,anuchita bahAnA karanA,jugata kahanA
quick A 1. phurtIlA,2. teja,shIghra,3. jItA,chetana,sacheta
quick Adv 1. phurtI se,shIghratA se,jaLI
quick N 1. jIva yA sajIva vR^ikSha,jItA mA.nsa,sacheta bhAga
quicken VT 1. jaLI karanA,jilAnA,sacheta karanA,2. prasanna karanA,3. shIghra karanA,teja karanA
quickly Adv 1. shIghra,tura.nta,jhaTapaTa,phurtI se
quickness N 1. jaLI,shIghratA,phurtI,vega,samajha yA buddhi kI tejI
quicksand N 1. chora bAlU,baluA pA.nka,bajhana,2. pha.nsAva,dhokA dene vAlI vastu
quicksilver N 1. pArA
quid N 1. jo kuchha chabAyA jAya ( jaise tambAku)
quiet A 1. achala,sthira,avyAkula,abha.nga,nirupadrava,niHshabda,mR^idula,shA.nta,chupachApa,virata
quiet N 1. vishrAma,sthiratA,avyAkulatA,niHshabdatA,ArAma,chaina,shA.nti,sukha,Ana.nda
quiet VT 1. sthira karanA,chupa karanA,rokanA,shA.nta karanA,dhIraja denA
quietly Adv 1. shA.nti se,dhIratA se,chupachApa
quill N 1. baDA majabUta para,para kA kalama,kalama
quill VT 1. moDanA,para para lapeTanA
quilt N 1. rajAI,toshaka,gaddA
quilt VT 1. rajAI banAnA,toshaka banAnA,eka kapaDe para dUsarA kapaDA sInA
quince N 1. vIhI,shIphala,bela
quintuple VT 1. pachagunA karanA
quip N 1. chuTakulA,chaturAI kI bolI,tAnA,ThaThA
quip VTI 1. ThaThA mAranA,tAnA mAranA
quirk N 1. jugata,hIlA,bheda,chaturAyI kI bolI
quit VT 1. chhoDa denA,tajanA,tyAganA,2. adA karanA,chukatA karanA,pUrA karanA
quite Adv 1. sampUrNa rUpa me.n,bilkula,saba,pUrNatayA
quits A 1. barAbara,barAbara sharta kA
quiver N 1. ka.npana,2. tUNIra,niSha.nga,tarakasha
quiver VT 1. hilanA,kA.npanA,vyAkula honA
quixotic A 1. khyAlI,anokhA,adbhuta,asambhava
quiz N 1. bujhauvala,pahelI,shaleSha,2. ThaThThebAja,masakharA,nirAlA manuShya
quiz VT 1. vyAkula karanA,ghabaDAnA,phoDanA,ha.nsI karanA,ThaThThA karanA,jhA.nkanA
quorum N 1. nyAya sabhA,2. kuchha manuShya jo kArya ke jArI karane ko pUre.n ho.n,nirdiShTa sa.nkhyA
quota N 1. bhAga,a.nsha,bakharA
quotation N 1. kahanA,pramANa denA,avataraNa,uddharaNa,2. kisI grantha kA pramANa,uddhR^ita lenA,avataraNa,3. kisI vishiShTa vastu kA dAma
quote VT 1. granthAntara se pramANa denA,sanada lAnA,duharAnA,utAranA,uddhR^ita karanA
quotient N 1. bhAjya phala,bhAgaphala
rabbit N 1. kharagosha,kharahA,shashaka
rabble N 1. prAkR^ita gaNa,bhIDa,samUha
rabid A 1. unmatta,dIvAnA,bAvalA,pAgala,siDI
race N 1. teja chAla,pragati,sharta badI huI dauDa,2. va.nsha,kula,jAti,pIDhI,3. jaDa,4. shreNI,varga,5. svAda,majA
race VI 1. jaLI dauDanA,shIghra bhAganA,sharta bada kara dauDanA
race-إϨס N 1. ghuDadauDa kA ghoDA
racer N 1. ghuDadauDa kA ghoDA,dauDane vAlA
racial A 1. kula vA va.nsha ke sambandha kA,kula yA va.nsha kA,jAtIya,va.nshIya
rack N 1. shika.njA,2. kaShTa,pIDA,duHkha,3. pashuo.n ko ghAsa khilAne kA kaTharA,4. vastue.n rakhane kA kaThaharA,khU.nTI,AlamArI ityAdi
rack VT 1. bahuta dabAnA,nichoDanA,vyAkula karanA,duHkha denA,baDhAnA,thakA mAranA
racket N 1. hullaDa,jora se bAta chIta,gulagapADA,2. Tenisa kA Da.nDA
racy A 1. balavAna,svAdiShTa,manohara,masAledAra
radial A 1. kiraNa sambandhI,kiraNa sadR^isha,ardhavyAsa kA,ardhavyAsa ke samAna
radiant A 1. dIptimAna,kAntimAna,roshana,chamakadAra,chamakIlA
radiate VTI 1. kiraNa phe.nkanA,jagamagAnA,chamakanA,prakAsha karanA
radiation N 1. kiraNa pAta,prakAsha,prabhA,jyoti
radiator N 1. jisa vastu me.n se kiraNe.n nikale.n,dIptimAna sharIra,jyotirmaya vastu
radical A 1. maulika,asalI,svAbhAvika,pUrA,janma kA,Arambhika,2. jaDa taka kA,pUrA,3. prajAtantra sambandhI
radical N 1. mUla shabda,2. jaDa,mUla,3. svachchhandabhAva,prajAtantravAdI,svatantra puruSha
radically Adv 1. maulika rUpa se,jaDa mUla se,Avashyaka rUpa se
radio N 1. betAra kA tAra
radio VTI 1. betAra kA tAra bhejanA
radish N 1. mUlI,murAI
radium N 1. eka prakAra kI dhAtu
radius N 1. trijyA,ardhavyAsa
raffle N 1. chiThThI,lATarI,juA,pA.nsA
raffle VTI 1. chiThThI chhoDanA,jue me.n pA.nsA phe.nkanA,pA.nsA phe.nkane me.n sharIka honA
raft N 1. laThTho.n kA beDA,beDA
raft VT 1. beDe para se jAnA
rafter N 1. kaDhI,dhannI
rag N 1. chithaDA,gudaDA,lattA
rage N 1. krodha,roSha,tejI,prachaNDatA,lAlasA,prabala ichchhA,kAmanA
rage VI 1. jhu.njhalAnA,roSha karanA,Aga babUlA honA,2. dhunanA
ragged A 1. gudaDiyA,phaTA purAnA,khurakhurA,dA.ntAdAra,chithaDA lapeTe hue
raid N 1. chaDhAI,hamalA,AkramaNa
raid VT 1. chaDhAI karanA,AkramaNa karanA
rail N 1. lakaDI yA lohe kI chhaDa,roka kaTaharA,2. rela kI saDaka,3. eka chiDiyA
rail VTI 1. lohe kI saDaka yA rela para saphara karanA,2. gAlI denA,3. burA kahanA,jhiDakanA
railing N 1. kaThagharA,lohe ke chhaDa kI ADa,2. durvachana,gAlI galauja,dillagI
railway N 1. saDaka jisa para lohe kI paTariyA.n bichhI ho.n,rela kI saDaka
rain N 1. varShA,meha
rain VTI 1. varShA honA,meha paDanA,barasanA
rainbow N 1. meghadhanuSha,indradhanuSha
rainfall N 1. pAnI barasanA,barasAta kA pAnI,me.nha kA pAnI,varShA R^itU kA jala
rainy A 1. barasAtI,vR^iShTimAna,odA,gIlA
raise VT 1. Upara uThAnA,U.nchA karanA,baDhAnA,2. ukasAnA,ubhADanA,3. murade ko jilAnA,4. uDAnA,khaDA karanA,5. baToranA,paidA karanA,upajAnA,6. phulAnA,phailAnA,7.khamIra uThAnA
raisin N 1. kishamisha,munakkA
rajah N 1. rAjA,bhAratIya rAjA
rake N 1. ghAsa yA tR^iNa jamA karane kA aujAra yA yantra,pacharA,sA.nchA,2. luchchA,lampaTa,shohadA
rake VTI 1. jamA karanA,ekatra karanA,2. DhU.nDhanA,talAsha karanA,3. lampaTatA karanA
rally VTI 1. chhitarAye hue sipAhiyo.n ko phira baTora kara vyUha krama se rachanA,2. phira milanA yA milAnA,3. ThaThThA karanA,dillagI karanA
ram N 1. bhe.nDA,bheDA,2. meSha,3. divAra girAne kI eka kala
ram VT 1. kasanA,ThA.nsanA,bharanA,bala se girAnA
ramble N 1. bhramaNa,ghUmanA
ramble VI 1. ghUmanA,phiranA,bhramaNa karanA,2. apane Apa se binA roka ke uganA
ramification N 1. shAkho.n me.n bA.nTane kA kAma,DAlI,shAkhA,pratishAkhA
ramp N 1. phalA.nga,kUda,phAnda
ramp VT 1. uchhalanA,kUdanA,2. chhaDhanA,3. kilola karanA
rampart N 1. prakAra,bachAva,panAha,koTa kI bhItara ghusa
ramrod N 1. bandUka kA gaja,topa kA subbA
rancid A 1. durgandha yukta,saDA huA,uvasA,vA,bUdAra
rancorous A 1. lAgI,kInAvara,dveShI,drohI
rancour N 1. lAga,atidveSha,kInA,droha,ati ghR^iNA
random A 1. sahasA utpanna,krama rahita,Akasmika
range N 1. katarA,shreNI,pa~Nkti,anukrama,bhramaNa,2. hadda,phailAva,3. sIDhI kA DaNDA,4. chalanI
range VTI 1. katarA bA.ndhanA,kramabaddha karanA,pa.nkti me.n rakhanA,taratIba denA,2. judA judA karanA,shreNI baddha karanA,chhA.nTanA,3. gujaranA,ghUmanA phiranA
ranger N 1. ghUmane vAlA,2. aphasara,ja.ngala,shikAragAha kA rakhavAlA,3. eka jAti kA kuttA
rank A 1. jarakheja,teja gandha kA,gandhailA,2. bahuta jyAdA,atyadhika,3. aruchikara,teja,kaDuA
rank N 1. katarA,pa.nkti,shreNI,varga,bhAga,hissA,pada,darajA,2. shreShThatA
rank VTI 1. katarA lagAnA,chhA.nTanA,pa.nkti bA.ndhanA,2. maratabA rakhanA,uchcha pada rakhanA,utkR^iShTa pada rakhanA
rankle VI 1. pakanA,jalanA,saDhanA,teja honA,bhaDakanA
ransack VT 1. chhAna mAranA,DhU.nDhanA,2. lUTanA
ransom N 1. phirautI,chhoDautI,bandhana mukti,2. uddhAra mUlya,rupayA jo kaidI ke chhuDAne ke lie diyA jAve,daNDa
ransom VT 1. chhuDAnA,DA.nDa dekara chhuDAnA
rant VI 1. shekhI baghAranA,baDabaDAnA
rap N 1. thappaDa,dhaula,2. khaDakhaDAhaTa
rap VT 1. dhaula mAranA,thappaDa mAranA,2. chhIna lenA,jabaradastI le lenA,3. be khuda honA,apane Apa se bAhara karanA
rapacious A 1. luTerA,apaharaNa shIla,ati lobhI
rape N 1. chhina chhora,lUTapATa,apaharaNa,2. haTha sa.nbhoga,strI ke Upara balAtkAra,3. vaha mevA joDa se toDa liyA gayA ho,4. eka peDa jisake bIja kA tela nikAlA jAtA hai
rape VT 1. balAtkAra karanA,bhagA le jAnA
rapid A 1. shIghra,teja,vegavAna,jaLa bolane vAlA
rapidity N 1. shIghratA,tejI,bolane me.n jaLI
rapidly Adv 1. shIghratA se,jaLI se
rapids N 1. nadI kA vaha bhAga jahA.n dhArA bahuta shIghra bahatI ho
rapt A 1. harShonmatta,acheta,mUrchhita,mohita
rapture N 1. atyanta harSha,paramAnanda,mohAvasthA,mamatA,anurAga,harShonmAda
rapturous A 1. atyanta AhlAdajanaka,atyanta IrShyA utpanna karane vAlA
rare A 1. nirAlA,viralA,durlabha,anUThA,asAdhAraNa,2. jo ghanA na ho,phailA huA,3. chhedadAra,4. bahumUlya,uttama
rarefy VTI 1. patalA karanA yA honA,pighalanA
rarely Adv 1. kadAchita,kabhI kAla,2. uttamatA se,achchhI taraha
rarity N 1. patalApana,2. durlabhatA,durlabha vA anUThI vastu,tohaphA,saugAta
rascal A 1. kamInA,pApI
rascal N 1. nIcha jana,pApI,durjana,pApiShTa,khala,shaTha,dhUrta
rash A 1. atishIghra,utAvalA,nidhaDaka,apariNAmadarshI
rash N 1. phunsI,andhaurI,dadorA
raspberry N 1. rasabharI,eka prakAra kI bera,eka phala
rat N 1. chUhA,mUsa,2. apane sAthiyo.n ko chhoDane vAlA
rat VI 1. apane sAthiyo.n ko chhoDanA
rate N 1. mApa,pariNAma,pramANa,2. mUlya,mAna,3. jahAja kA darajA,4. kara,shulka,mahasUla
rate VTI 1. bhAva ThaharAnA,mUlya nirUpaNa karanA,2. anumAna yA aTakala karanA,3. chhiDakanA,4. kisI daraje me.n rakhanA
ratepayer N 1. kara dene vAlA,jisa para mahasUla lagAyA jAya
rather Adv 1. adhika uchita rUpa se,adhika mana se,balki,pahale,kintu,2. visheSha karake,3. kisI a.nsha me.n,thoDA
ratification N 1. dR^iDhIkaraNa,nishchaya karanA,satyApana
ratify VT 1. pramANita karanA,dR^iDha yA sthira karanA,2. a~NgIkAra karanA,ma.njUra karanA
ratio N 1. sa.nbandha,anupAta,nisvata,bhAga,parimANa,bhAva
ration N 1. pratidina kA AhAra,khorAka,peTa kharcha
rational A 1. saGYAna,chaitanya,alka manda,sachetana,buddhimAna,2. ThIka,uchita,nyAya sa.ngata
rationale N 1. kAraNa vivaraNa,2. mUla kAraNa,mukhya hetu
rationality N 1. tarka shakti,chetanatva,upayuktatA,nyAyyatA
rattle VTI 1. khaDakhaDAnA,bakavAda karanA,jaLI bolanA,2. dhamakAnA,jhiDakanA
rattlesnake N 1. eka viShadhara sA.npa,amerikA kA eka prakAra kA sA.npa jisake chalate samaya khaDakhaDAhaTa kA shabda hotA hai
raucous A 1. bhArI,gambhIra,karkasha
ravage VT 1. ujADanA,binAsha karanA,lUTanA,latamardana karanA,vidhva.nsa karanA
rave VI 1. arabara bakanA,besudha bolanA,acheta honA
ravel VI 1. sulajhanA,khulanA
ravel VT 1. sulajhAnA,kholanA
raven A 1. syAha,kAlA
raven N 1. eka prakAra kA kauvA,kAga,2. lUTapATa,upadrava
raven VTI 1. prachaNDatA se shikAra karanA,khA jAnA,masokanA,nigalanA,haDapa kara jAnA,2. chhina lenA,apaharaNa karanA
ravenous A 1. ati peTU,kShudhAtura,khU.nkhAra,bhukhamarA,phADakhAU,ati ichchhuka
ravine N 1. gaDDhA,khaDDa,nAlA,ghATI
raving A 1. arabara bakane vAlA,dIvAnA,pAgala,unmatta
ravish VT 1. chhIna le jAnA,bala se pakaDa le jAnA,2. acheta karanA,paramAnanda se mUrchhita karanA,3. balAtkAra karanA
raw A 1. kachchA,binA ubAlA yA bhunA huA,2. asa.npUrNa,adhUrA,3. binA banAyA huA,4. kachchA,be pakA huA,5. anADI,anabhyasta,6. be bunA huA
ray N 1. kiraNa,prakAsha,chamaka,2. samajha,GYAna,dR^iShTi,3. eka machhalI
ray VI 1. kiraNa nikAlanA,phUTanA,dhAriyA.n banAnA
raze VT 1. chhIlanA,DhAnA,nikAla denA,parAsta karanA,girA denA,naShTa karanA
razor N 1. ustarA,chhurA
reach VTI 1. phailAnA,pasAranA,pahu.nchAnA,2. denA,3. pahu.nchanA,A jAnA,4. prApta karanA,hAsila pAnA,5. ghusanA,paiThanA,6. samajhanA,mAlUma karanA
reachable A 1. pahu.ncha yogya,prApya
react VTI 1. pratikriyA karanA,phira karanA,guNa yA avaguNa dUra karanA,palaTAnA,ADanA,rokanA
reaction N 1. pratikriyA,2. sudhAra virodhI manuShya
reactionary A 1. pratikriyAtmaka,sudhAra virodhI
read VTI 1. paDhanA,bA.nchanA,jora se bolanA,2. samajhanA,3. sIkhanA,4. vyAkhyA karanA,5. paDhane me.n parishramI honA,6. paDhA jAnA
readable A 1. pAThayogya,jo paDhA jA sake,suvAchya,pAThya,supAThya,2. chittAkarShaka rUpa se likhita
reader N 1. pAThaka,paDhane vAlA,2. vishvavidyAlaya kA adhyApaka,3. pAThya pustaka
reading N 1. paDhanA,paThana,2. sAhityika GYAna,paDhAI,3. paDhe jAne kA Dha.nga,4. artha
readjust VT 1. phira ThIka karanA,phira vidhi vA rIti ke anusAra rakhanA
ready N 1. taiyAra,tatpara,udyata,2. shIghra,phaurana,prastuta,3. ichchhuka,4. chatura,kushala,5. nikaTa,AsAna,suvidhA kA
real A 1. satya,vAstavika,yathArtha,asalI,kharA,2. jo uTha na sake,achala,asthAvara
reality N 1. sachchAI,yathArthatA,asaliyata,vAstavikatA
realization N 1. vasUlI,prApti,samajha
realize VTI 1. satya karanA,upasthita karanA,pUrA karanA,sa.npAdana karanA,siddha karanA,2. jAnanA,samajhanA,vishvAsa karanA,3. dravya se pR^ithvI mola lenA,4. dravya pAnA,vasUla karanA
really Adv 1. yathArtha me.n,sachamucha,asala me.n,vAstava me.n
realm N 1. rAjya,vAdarahita,prabhutA,adhikAra,2. vibhAga
realty N 1. achala vastu,mAla gairamAkUla,achala dhana,asthAvara sa.npatti
ream N 1. bIsa dastA kAgaja kI gaDDI
reap VTI 1. anAja kATanA,2. baToranA,3. pAnA,prApta karanA,4. parishrama kA phala pAnA
reaper N 1. lAvaka,kaTanI karane vAlA,phasala kATane vAlA
reappear VT 1. phira nikala AnA,phira prakaTa honA
rear N 1. pichhavADA,pichhalA bhAga,pIchhA,pichhalI pa.nkti,Akhira
rear VTI 1. uThAnA,shikShA denA,pAla posanA,baDhAnA,2. pichhalA hissAnA,3. pichhale pA.nva para khaDA honA
reason N 1. GYAna,tarka shakti,2. prayojana,buddhi,kAraNa,bahasa,samvAda,dalIla,3. vyAkhyA,Ashaya,artha,4. nyAya,vichAra,5. sa.nyama
reason VTI 1. tarka karanA,dalIla karanA,bahasa karanA,vAdAnuvAda karanA
reasonable A 1. GYAnavAna,yathochita,nyAyI,munAsiba,uchita,ThIka,2. parimita,niyata,3. sahanIya
reasoning N 1. tarka vitarka,vivAda
reassert VT 1. bAta ko phira kAyama karanA,phira pramANa denA,phira kahanA
reassign VT 1. phira de denA
reassure VT 1. phira himmata dilAnA,phira sAhasa dilAnA,phira se dR^iDha karanA,nirbhaya karanA
rebate N 1. baTTA,phiratA,kamIshana,kamI
rebate VT 1. botharA karanA,2. kama karanA,nA ghaTAnA
rebel N 1. rAja virodhI,bAgI,rAja drohI
rebel VT 1. rAja droha karanA,vidroha karanA,bAgI honA
rebellion N 1. balAvA,vidroha,rAja droha,gadara
rebellious A 1. rAja drohI,upadravI,bAgI,phirA huA,avaGYAkArI
rebirth N 1. punarjanma
rebound N 1. palaTAva,phirAva
rebound VI 1. pIchhe ko uchhala AnA,phiranA,palaTanA
rebuff N 1. Akasmika rukAva,roka,2. parAjaya,3. asvIkAra,inakAra
rebuff V 1. rokanA,haTAnA,2. asvIkAra karanA
rebuild VT 1. phira banAnA
rebuke N 1. malAmata,jhiDakI,dhamakI,roka,DA.nTa
rebuke VT 1. DA.nTa kara rokanA,jhiDakanA,malAmata karanA,ghuDakanA,DapaTanA
rebut VTI 1. haTAnA,javAba denA,uttara denA,khaNDana karanA,hujjata karanA,javAba kA javAba denA
recall N 1. phira se bulAhaTa,khaNDana,pratyAhAra
recall VT 1. phira bulAnA,lauTAnA,2. ulaTa denA,khaNDana karanA,mansUkha karanA
recant VT 1. phera lenA,vApasa lenA,khaNDana karanA,phira jAnA
recapture N 1. phira grahaNa,punargrahaNa,punarprApti,phira giraphtArI,2. phira se jI huI vastu
recapture VT 1. pakaDanA,phira lenA,phira grahaNa karanA
recast VT 1. phira DhAlanA,phira phe.nkanA,2. dobArA ginanA
recede VTI 1. pIchhe haTAnA,pITha denA,bAja rahanA,chhoDanA,hAtha uThAnA
receipt N 1. pAnA,prApta karanA,prApti,labdhi,2. rasIda,AdAnapatra denA,bharapAI
receipt VT 1. rasIda denA,AdAnapatra denA
receive VI 1. lenA,pAnA,grahaNa karanA,prApta karanA,milanA,baDha ke lenA,pAnA,pakaDanA,svAgata karanA,Adara karanA,2. chorI mAla lenA,3. samAnA,aTanA
receiver N 1. lene vAlA,pAne vAlA,grahaNa karane vAlA,chorI kA mAla lene vAlA,2. mukaddame ke adhIna sampatti kA sarakArI prabandhakartA
recent A 1. Adhunika,nayA,TaTakA,korA,hAla kA
recently Adv 1. hAla me.n,nUtana,thoDe dina hue,abhI
reception N 1. svAgata,grahaNa,kabUla,Adara,agavAnI,mulAkAta,bhe.nTa,Adara karanA
receptive A 1. grahaNashIla,vichAra yA chhApa grahaNa karane vAlA
recess N 1. vishrAma,gupta sthAna,guphA,tAka,AlA,2. kArya banda karanA,avakAsha,3. guptavAsa,khoha
recession N 1. lauTA lenA,bAja AnA,phera lenA,vApasI
recipe N 1. auShadhi vidhi,nusakhA,2. rasIda
recipient A 1. lene vAlA
recipient N 1. lene vAlA,pAne vAlA,grahaNa karane vAlA,vAsana,baratana
reciprocal A 1. paraspara kA,pArasparika,do tarapha,Apasa kA,bArI bArI kA,paraspara sambaddha
reciprocate VTI 1. adalA badalI karanA,Apasa me.n phera phAra karanA,badalanA,phera phAra karanA,paraspara karanA
reciprocity N 1. paraspara kartavya,anyonya bhAra,eka dUsare para bhAra
recital N 1. pATha,vyAkhyAna,bayAna,varNana,duharAva,takarIra,2. kahAnI,kathA
recitation N 1. anuvAchana,pATha,anuvAda,bayAna
recite VTI 1. vyAkhyAna karanA,paDhanA,jikra karanA,charchA karanA,kahanA,bayAna karanA,sunAnA
reckless A 1. asAvadhAna,acheta,gAphila
reckon VTI 1. sa.nkhyA karanA,hisAba karanA,ginanA,gaNanA karanA,2. pratiShThA karanA,Adara karanA
reckoning N 1. lekhA,gaNanA,ginatI,hisAba kitAba,2. Adara bhAva,3. mola,dAma
reclaim VT 1. phira mA.nganA,vasUla karanA,phira se lenA,2. sudhAranA,sabhya banAnA,3. parachAnA,4. jota me.n lAnA
reclamation N 1. mA.nga,dAvA,pAvanA,prApti,punaH prApti
recline VTI 1. jhukanA,sahArA lenA,takiyA lagAnA,paDa jAnA
recluse A 1. ekAnta sevI,vAnaprastha,ekAntavAsI,akelA
recluse N 1. ekAnta sevI manuShya,sanyAsI,bairAgI,ekAntI
reclusive A 1. vairAgya lAne vAlA,ekAntatA lAne vAlA
recognize VT 1. pahachAnanA,jAnanA,svIkAra karanA,2. jA.nchanA,phira dekhanA,phira parIkShA karanA,nA
recoil VI 1. pIchhe haTanA,palTA khAnA,palaTanA,chale jAnA,haTanA,jhijhakanA
recollection N 1. yAda,smaraNa,smR^iti
recommend VT 1. prasha.nsA karanA,svIkArya banAnA,siphArisha karanA,2. salAha denA,batAnA
recommendation N 1. siphArisha,guNa varNana,guNa,prasha.nsA,yogyatA,achchhAI
reconcile VT 1. mela karanA vA karAnA,phaisalA karanA,chukAnA,2. santuShTa karanA
reconciliation N 1. phira se mela yA milApa,mela,punaH maitrI
reconnaissance N 1. prAthamika parIkShA,jamIna kI dekhabhAla,2. prAthamika AkramaNa
reconsider VT 1. phira dekhanA,phira se vichAra karanA
reconsideration N 1. punarvichAra,punarAlochanA
reconstruct VT 1. phira se banAnA yA nirmANa karanA
record N 1. sarakArI kAgaja,rajisTara,itihAsa,lekha patra,smAraka
record VT 1. rajisTara me.n darja karanA,likhanA,syAha karanA,TA.nkanA,2. tasadIka karanA,sAkShI denA
recorder N 1. lekhya patra rakShaka,likhane vAlA,sirishtedAra,muhAphija,daphtara
recount VT 1. bayAna karanA,varNana karanA
recoup VTI 1. pUrA bhara denA,daNDa denA,hAni bharanA,2. phira bhAga karanA
recourse N 1. palaTA,phira honA,2. sahAyatA vA madada ke liye jAnA,upAya
recover VTI 1. punaH prApta karanA,vasUla karanA,2. cha.ngA honA,ArAma honA,bahAla karanA,achchhA karanA,sambhAlanA,ThIka karanA,bhara pAnA
recoverable A 1. punaH prApti yogya,vasUla hone yogya,pAne yogya,cha.ngA hone yogya
recovery N 1. punaH prApti,vasUlI,roga nivR^itti,sehata,achchhA honA,bahAlI
recreate VT 1. phira jilAnA,phira banAnA,tara vA tAjA karanA,bahalAnA,rijhAnA,prasanna karanA
recreation N 1. ArAma,vishrAma,bahalAva,dillagI,prasannatA,2. nI banAvaTa
recrimination N 1. ulTA doSha,ulTI tohamata,prativAdI kA vAdI para doSha lagAnA,pratyAropa,pratyabhiyoga
recruit N 1. ra.ngarUTa,nayA sipAhI
recruit VT 1. phira sudhAranA,phira tAjA karanA,phira balaprApta karanA,2. naye AdamI bharatI karanA,3. kisI vastu kI nI khepa AnA,4. naye sipAhI bharatI karanA,ra.nga rUTa bharatI karanA
recruitment N 1. naye sipAhiyo.n kI bhartI
rectangle N 1. samakoNa samAnAntara chaturbhuja,Ayata
rectangular A 1. samakoNIya,AyatAkAra
rectify VT 1. ThIka karanA,shuddha karanA,durusta karanA
rectitude N 1. sachchAI,kharApana,ImAnadArI,2. shuddhatA
rector N 1. pAdarI,grAma guru,2. shAsaka,hAkima,3. vidyAlaya AdI kA adhyakSha
recuperate VT 1. punaH prApta karanA,vasUla karanA,khoI vastu kA mila jAnA
recur VI 1. phira AnA,phira dhyAna me.n A jAnA,phira jAnA,2. phira honA,3. Avarga dashamalavanA
recurrence N 1. phirAva,phira AnA,phira khayAla me.n A jAnA,punarAgamana,punarAvR^itti
recurrent A 1. daurA karane vAlA,pArI kA,barAbara hone vAlA
red A 1. lAla,surkha
red N 1. lAla ra.nga,surkha ra.nga
redden VTI 1. lAla karanA yA honA
reddish A 1. kuchha rakta varNa,kuchha lAla
redeem VT 1. phira mola lenA,dravya dekara chhuDAnA,bachAnA,mukti denA,2. pUrA karanA,prAyashchitta karanA
redeemer N 1. chhuDAne vAlA,uddhAraka,IsA masIha
redemption N 1. dravya jo chhuDAne ke hetu diyA jAve,chhuTakArA,uddhAra,mukti,dobArA mola lenA,bandhaka mukti
redolent A 1. sugandhita,gamakIlA
redouble VTI 1. doharAnA,adhika karanA,baDhAnA
redoubt N 1. morchA bandI,ghusa kilA,gaDha,koTa
redraw VT 1. dUsarI prati utAranA
redress N 1. durustI,auShadhi,upAya
redress VT 1. davA karanA,upAya karanA,marammata karanA,banA denA,2. badalA denA,pratiphala denA
reduce VT 1. pada ghaTAnA,utAra denA,kama karanA,2. jItanA
reduction N 1. ghaTAva,utAra denA,2. jIta
redundancy N 1. atiriktatA,bAhulya,bahutAyata,jayAdatI,adhikatA
redundant A 1. atirikta,jyAdA,adhika,atyadhika shabdo.n kA
reed N 1. narakaTa,kilka,2. ba.nshI,muralI,3. tIra
reedy A 1. narakaTa kA banA huA,narakaTa sA,2. jisame.n narakaTa bahuta ho
reef VT 1. jahAja ke pAla ko kama karanA,lapeTanA
reek VI 1. dhuA.n denA,bhApa chhoDanA
reel N 1. ghiranI,charakhI,2. eka prakAra kA nAcha
reel VT 1. phe.nTI banAnA,ghiranI yA charakhI para bhUta chaDhAnA,2. laDakhaDAnA,DagamagAnA,3. ghUmanA,chakarAnA,ghUma ghUma kara nAchanA
reeve N 1. khAnasAmA,sarabarAkAra,pradhAna kArya adhikArI,hAkima,gavarnara,majisTreTa
refer VTI 1. sau.npanA,lagAva rakhanA,havAlA denA,supurda karanA,2. apIla karanA,nAlisha karanA,prArthanA karanA,pUchhanA,saina karanA,3. sammati lenA
referee N 1. nyAya karane vAlA,nirNaya kartA,vichAra kartA,pa.ncha
reference N 1. patA,sambandha,dR^iShTi,saina,havAlA,lihAja,mela,ishArA,sa~Nketa
referendum N 1. kisI prashna ko janatA ke sAmane usakI sammati lene ke liye rakhanA
refine VTI 1. nirmala karanA,maila kATanA,khAlisa karanA,chamakAnA,spaShTa karanA,2. sabhya banAnA,sushIla karanA,sudhAranA,su.ndara karanA,3. khoTa nikAlanA,bArIka bheda nikAlanA,gupta bheda nikAlanA
refined A 1. nirmala,chamakAyA huA,sushIla,sabhya,shiShTa
refinement N 1. sApha karane kA kAma,saphAI,sajAva,sudharAI,sabhyatA,sushIlatA,nirmalatA,shrR^i~NgAra,2. ati sUkShmatA
refiner N 1. sApha karane vAlA,nirmala karane vAlA
refinery N 1. dhAtu ityAdi sApha karane kA sthAna yA yantra
refit VTI 1. phira durusta karanA,marammata karanA,ThIka karanA
reflect VTI 1. pratibimba DAlanA,parachhA.nI DAlanA,aksa DAlanA,2. dhyAna karanA,vichAra karanA,3. ilajAma lagAnA,doSha lagAnA
reflective A 1. parachhA.nI dene valA,2. vichAra sambandhI,vichArAtmaka,3. vichAra shIla,chintA shIla
reflector N 1. darpaNa,AinA,chintA karane vAlA,pratibimbakArI,Adarsha
reflex A 1. palaTA huA
reflexive A 1. bIte hue ke sambandha me.n,pUrva sambandhI,2. karmakarttA,3. bAdhya
reform N 1. sudharAva,shodhanA,durustI,sudhAra
reform VTI 1. phira banAnA,2. marammata karanA,unnati karanA,shodhanA,durusta karanA,sudhAra karanA,sudhAranA
reformation N 1. sudhAra,sudharAva,shodhana,durustI,burAiyo.n kI durustI
reformatory N 1. chhoTI avasthA vAle aparAdhiyo.n ke sudhArane kI pAThashAlA
reformer N 1. sudhArane vAlA,sudhAraka,sa.nskAraka
refrain N 1. rAga me.n doharAne ke shabda,Teka
refrain VTI 1. ADanA,sakanA,sambhAlanA,rokanA,kArya se nivR^itta honA
refresh VT 1. ThaNDA karanA,2. jilAnA,tAjA karanA,phira parishrama ke yogya karanA,khusha karanA,ArAma denA
refresher N 1. tAjA karane vAlA,khushI dene vAlA,anApahArI,2. bairisTara kI phIsa
refreshment N 1. tAjA karanA,ArAma denA ityAdi,2. sukha,chaina,ArAma,jalapAna
refrigerant A 1. ThaNDA karane vAlA,garamI shAnta karane vAlA
refrigerant N 1. ThaNDAI
refrigerate VT 1. ThaNDA karanA,shItala karanA,khusha karanA,sukha denA
refrigeration N 1. ThaNDA karanA,2. ThaNDaka,shAnti,garamI kI shAnti
refuge N 1. sharaNa,rakShA,Ashraya,2. Ashraya,rakShAsthAna,panAha kI jagaha,3. gaDha,kilA,4. upAya,vasIlA
refugee N 1. sharaNArthI,panAhagIra,sharaNAgata
refund VT 1. vApasa karanA,phera denA,phira se lauTA denA
refusal N 1. asvIkAra,nAma~njUrI,nApasandI
refuse N 1. talachhaTa,jUThA,maila,chhA.nTana
refuse VT 1. asvIkAra karanA,nAma~njUra karanA,nApasanda karanA,2. inkAra karanA,na mAnanA,na lenA,radda karanA
refute VT 1. khaNDana karanA,kATanA,jhUThA vA asatya ThaharAnA
regain VT 1. punaH prApta karanA,phira se hAsila karanA,phira pAnA
regal A 1. rAja sambandhI,rAjakIya,nR^ipochita
regale VTI 1. prasanna karanA,nihAla karanA,khusha karanA,2. bhoja denA,dAvata karanA,dhUmadhAma se khAnA khilAnA,3. rAja bhoja denA,rAjarUpa se yA dhUmadhAma se dAvata karanA
regalia N 1. rAjachihna,rAjopachAra,bAdashAhI nishAna vA jhaNDA,rAjA kI prabhutA,kisI shreShTha pada yA sampradAya kA jhaNDA
regard N 1. dekha,2. dhyAna,vichAra,kR^ipA,lihAja,khyAla,3. Adara,sammAna,4. sambandha,nisabata
regard VT 1. Adara karanA,sammAna karanA,priya jAnanA,2. vichAra karanA,jAnanA,samajhanA,dekhanA,dhyAna karanA,3. dR^iShTi karanA,kR^ipA karanA,khAtiradArI karanA,sambandha rakhanA,paravAha karanA,chintA karanA,dhyAna denA,4. eka samAna karanA
regardless A 1. beparavAha,asAvadhAna,gAphila,acheta
regatta N 1. naukA dauDa,khene kI bAjI,nAvo.n kI dauDa
regency N 1. rAja pratinidhitva,rAja pratinidhi kA shAsana yA pada yA adhikAra,2. rAja pratinidhi maNDala
regenerate A 1. nayA paidA huA,punarjanma liyA huA,2. mana pherA huA
regenerate VT 1. phira paidA karanA,punarjanma denA,2. dharmAnusAra AcharaNa grahaNa karanA,mana phera kara nayA karanA,shiShya karanA,dvija karanA,3. Ishvara kI ora lau lagAnA
regeneration N 1. nayA janma,nI paidAisha,punarjanma,2. phira se utpatti
regent A 1. shAsanakArI,rAjya karane vAlA
regent N 1. rAjyAdhikArI,hAkima,bAdashAha,shAsaka,2. rAja pratinidhi jo rAjA ke na hone se yA usakI akShamatA ke kAraNa rAjya kare
regime N 1. rAjya kA Dha.nga,shAsana,hukUmata,2. rahana,rahane kA tarIkA vA Dha.nga
regimen N 1. niyamAnusAra rAjya,2. pathya,paraheja,AhAra niyama
regiment N 1. sainya dala,senA,palaTana,utane sipAhiyo.n kA dala jo eka karanela ke adhIna ho.n,rejimeNTa,hajAra javAno.n kA dala
regimental A 1. palaTana yA rejimeNTa sambandhI
region N 1. desha,dharAtala,jilA,prAnta,mulka,loka,khaNDa
register N 1. bahI,hisAba,lekhya,daphataraphiharista,sUchI,rajisTara
register VT 1. darja karanA,likha lenA,rajisTara me.n chaDhAnA,TA.nka lenA
registrar N 1. rajisTrAra,lekhyapatra rakShaka,muhAphija,daphtara
registration N 1. rajisTrI karanA,nAma likhanA,pheharista me.n indrAja,lekhAropaNa,bahI me.n likhanAra
registry N 1. rajisTrI,pheharista me.n indrAja,rajisTrAra kA daphtara,likhA huA vivaraNa
regression N 1. pratigamana,lauTAva,nikAsa,lauTane vA nikalane kA adhikAra
regret N 1. ra~nja,aphasosa,shoka,dukha,pachhatAvA,pashchAttApa,kheda
regret VT 1. ra~nja karanA,udAsa honA,aphasosa karanA,pachhatAnA,pashchAttApa karanA,shoka karanA,kheda karanA
regular A 1. niyata,yathAkrama,bAkAyadA,yathAvidhi,niyamAnusAra,niyamashIla,ThIka,niyatkAlika,mustakila,Dha.ngadAra
regular N 1. niyamita sainika,sthAyI senA kA sipAhI,2. dharmasa.nghI,IsAyiyo.n kI usa maNDalI kA jana jisame.n sanyAsa,AGYA pAlana vA dharma pAlana karane kI pratiGYA kI ho,vAnaprasthI
regularity N 1. niyamAnukUlatA,niyamaniShThatA,2. vyavasthA,krama,vidhi
regulate VT 1. niyamAnusAra ThaharanA,ThIka karanA,vidhivata karanA,durusta karanA,Daula para lAnA
regulation N 1. bandobasta,viniyama,vyavasthApana,2. kAyadA,vidhi,niyama
regulative A 1. niyAmaka,niyama para chalAne vAlA
regulator N 1. prabandha kartA,muntajrima,shAsaka,2. reguleTara,kala kA vaha purjA jo chAla barAbara kare
rehabilitate VT 1. pUrva dashA me.n lAnA,pUrvapada ko prApta karAnA,bahAla karanA
rehabilitation N 1. bahAlI,pUrvadashA sthiti
rehear VT 1. phira sunanA,phira vichAra karanA
rehearsal N 1. duharAva,kathana,charchA,dobArA bayAna
rehearse VT 1. duharAnA,kathana karanA,dobArA bayAna karanA,sabake sAmane paDhanA
reign N 1. rAjya shAsana,hukUmata,rAjatva,2. shAsanakAla,rAjakAla,3. prabalatA,prachAra,phailAva,4. prabhAva,bala,jora
reign VI 1. prabala honA,prachalita honA,prachaNDa honA,rAjya karanA,hakUmata karanA,shAsana karanA
reimburse VT 1. adA karanA,pUrA karanA,daNDa bharanA,vApasa karanA,phera denA,bhara denA
rein N 1. bAgaDora,bAga,2. rAjya chalAne kI nIti,adhikAra,niyantraNa vidhi
rein VT 1. bAga para sAdhanA,thAmanA,rokanA,adhikAra me.n rakhanA
reindeer N 1. eka prakAra kA hiraNa,bArahasi.nhA
reinforce VT 1. nI senA se sahAyatA karanA,bala denA,sahArA denA
reinforcement N 1. nI senA se sahAyatA karanA,2. sahAyatA ke liye nI senA
reins N 1. gurdA,bukkA,2. dila
reinstate VT 1. phira baiThAnA,punaH sthApanA karanA,phira jaise kA taisA karanA
reinvest VT 1. dhana lagAnA,phira niyukta karanA,phira denA
reinvigorate VT 1. phira bala denA,phira tAjA karanA,phira jilAnA,punarjIvita karanA
reissue N 1. punaH prakAsha,dobArA ijarA
reissue VT 1. phira jArI karanA
reiterate VT 1. bAra bAra kahanA yA karanA,duharAnA
reiteration N 1. doharAva,punarukti
reject VT 1. phe.nkanA,nApasanda karanA,asvIkAra karanA,nAma.njUra karanA,radda karanA
rejoice VTI 1. prasanna karanA yA honA,hulasanA,khusha honA,khushI manAnA,ghamaNDa karanA,phakara karanA
rejoin VTI 1. phira milAnA,phira milanA,pratyuttara karanA yA denA,nA
rejoinder N 1. pratyuttara,javAba dAvA,vAdI ke viShaya patra kA uttara jo prativAdI ne diyA ho
rejuvenate VT 1. nayA karanA,phira javAna yA yuvA karanA
rekindle V 1. phira roshana karanA,phira jalAnA,phira bAranA
relapse N 1. pUrvAvasthA prApti,pUrva dashA me.n A jAnA,palaTAva,punaH patana
relapse VI 1. phira kaShTa me.n paDanA,ThIka hokara bImAra ho jAnA,pUrva dashA ko prApta honA
relate VTI 1. varNana karanA,kahanA,kathana karanA,paDhanA,charchA karanA,2. nAtA rakhanA,sa.nbandha honA
related A 1. bandhu,gotrajana,nAtedAra,rishtedAra,sambandhI
relation N 1. varNana,bayAna,2. nAtedAra,rishtedAra,sambandhI jana
relative A 1. sa.nba.ndha kA,nisabatI,sambandhita
relative N 1. sagA,gotrajana,kuTumbI,nAtedAra,sa.nbandhI
relax VTI 1. DhIlA karanA,DhIla honA,kama karanA,susta paDanA
relaxation N 1. shithilatA,DhilAI,vishrAma
relay N 1. ghoDo.n kI DAka,2. jamA kI huI vastu
relay VT 1. phira baToranA vA jamA karanA
release N 1. rihAI,chhuTakArA,mukti,mochana
release VT 1. svatantra karanA,mukta karanA,chhoDanA,2. chhuDAnA,pada se haTAnA,3. chhoDa denA,tyAga karanA
relegate VT 1. ravAnA karanA,apane desha se nikAlanA,desha bAhara karanA,2. badalanA,hastAntarita karanA
relent VI 1. komala honA,narma honA,pighalanA,dayA karanA,tarasa khAnA
relentless A 1. nirdayI,dayA shUnya,karuNA rahita
relevance N 1. upayuktatA,sa.ngati,auchitya,yogyatA,mela,prasa.nga
relevant A 1. uchita,sa.ngata,prasa.ngochita,yogya,upayukta,prAsa.ngika
reliability N 1. vishvasanIyatA,vishvastatA,vishvAsa yogyatA
reliable A 1. vishvAsa yogya
reliance N 1. jisa para vishvAsa kiyA jAya,bharosA,AsarA,vishvAsa
relic N 1. smAraka chihna,avasheSha,vache khuche chihna,lAsha,sheSha bhAga,nishAna
relief N 1. sahAyatA,upAya,shAnti,chaina,2. chhuTakArA,phaujI ohade se barataraphI vA alagAva
relieve VT 1. chhoDanA,chhuTakArA karanA,2. sahAyatA karanA,kama karanA,duHkha dUra karanA,ArAma denA,tasallI denA,shAnti denA
religion N 1. Ishvara bhakti,majahaba,dharma,pa.ntha,mata,2. pavitratA,dharmaniShThatA,bhakti
religious A 1. majahabI,dharmaniShTha,bhaktimAna,dhArmika
relinquish VT 1. chhoDa denA,tyAganA,tajanA,chhoDanA,alaga kara denA,hAtha uThA lenA
relish N 1. svAda,lajjata,majA,chATa,2. kisI chIja kA majA yA shauka,chasakA,3. chAshanI,chaTanI
relish VTI 1. chakhanA,svAda pasanda karanA,AsvAdana karanA,2. svAdiShTa honA,bhAnA
reluctance N 1. aruchi,anichchhA,vimukhatA
reluctant A 1. anichchhuka,vimukha,khilApha,pratikUla
rely VT 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA,Ashraya karanA
remain VI 1. banA rahanA,ThaharAnA,rahanA,bAkI rahanA,sheSha rahanA,pIchhe chhUTanA
remains N 1. lAsha,mR^ita sharIra,shava
remake VT 1. phira banAnA
remand N 1. punaH preraNA,vApasa bhejanA
remand VT 1. bulA lenA,phira bhejanA,lauTA denA,phira sau.npanA
remark VTI 1. dekhanA,dhyAna karanA,2. kahanA,charchA karanA
remarkable A 1. dekhane yogya,vichArane yogya,utkR^iShTa,2. asAdhAraNa,anUThA,apUrva
remarry VT 1. phira vivAha karanA,punaH vivAha karanA
remedial A 1. dukhahara,sukhadAyaka,pratikAraka
remedy N 1. pratikAra,auShadhI jo roga vA kisI hAni ko dUra kare,upAya
remedy VT 1. ArAma karanA,upAya karanA,cha.ngA karanA,marammata karanA,tasallI denA
remember VT 1. na bhUlanA,yAda karanA,smaraNa karanA,khyAla karanA
remembrance N 1. smaraNa karanA,sudha,smaraNa,yAda,2. smAraka,yAdagAra
remind VT 1. jatAnA,yAda dilAnA,smaraNa karAnA
reminder N 1. yAda dilAne vAlA,chitAvanI,tAkIda
reminiscence N 1. yAda,smaraNa,sudha,smR^iti
remiss A 1. AlasI,DhIlA,gAphila,beparavAha,acheta,susta,asAvadhAna
remission N 1. DhIlApana,kamI,TUTa,ghaTAva,2. mAphI,kShamA
remit VT 1. rupayA bhejanA,2. DhIlA karanA,kama karanA,3. mApha karanA,kShamA karanA
remittance N 1. bhejA huA rupayA
remnant N 1. bachA huA,bAkI,sheSha
remodel VT 1. phira se banAnA
remorse N 1. pachhatAvA,pashchAttApa,aphasosa,manovyathA
removable A 1. haTAye jAne yogya
removal N 1. sarakAva,haTAva,judAI,pR^ithakatva,sthAna parivartana
remove N 1. haTAva,tabadIlI,pragamana,sthAna badalanA
remove VTI 1. sarakanA,haTanA,haTAnA,badalanA,alaga karanA,le jAnA,eka sthAna se dUsare sthAna me.n jAnA
renal A 1. gurde sambandhI
rename VT 1. nayA nAma denA,dIkShA denA
rend VT 1. phADa DAlanA,chIranA,nashtara denA,nA
render VT 1. denA,lauTAnA,juTAnA,havAlA karanA,vApasa karanA,badala denA,2. anuvAda karanA,ulathA karanA
rendezvous N 1. aDDA,jamA hone kI jagaha,jamaghaTa
rendezvous VTI 1. kisI visheSha sthAna me.n ikaTThA honA,kisI visheSha sthAna para samUha baToranA
renegade N 1. svadharma tyAgI,2. bhagoDA,AvArA
renew VT 1. navIna karanA,tAjA karanA,phira shuru karanA,duharA ke marammata karanA,phira se Arambha karanA,2. nayA bila denA yA svIkAra karanA
renewal N 1. nayA karanA,navIkaraNa,punarArambha
renounce VT 1. chhoDanA,alaga honA yA karanA,asvIkAra karanA,inkAra karanA,tyAganA,tyAga karanA
renovate VT 1. nayA karanA,nUtana karanA,pahalI hAlata para lAnA
renown N 1. nAma,yasha,khyAti,prasiddhi,shoharata
renowned A 1. nAmI,vidita,prasiddha,vikhyAta,mashahUra,nAmavara
rent N 1. darAra,phA.nka,chhidra,2. kirAyA sAlanA,kirAyA makAna yA lagAna,kheta,mAlagujArI
rent VTI 1. kirAyA para denA,lagAna para denA,paTTA denA,2. paTTe para denA,lagAna para denA,kirAye para lenA
rental A 1. kirAye kA,jamAbandI,pharda lagAnA,sAlAnA lagAna kA rupayA
renter N 1. kirAyedAra,AsAmI,bhaDauta
renunciation N 1. asvIkAra,nAma.njUrI,tyAga
reorganize VT 1. punaH sa.ngaThita karanA,phira se rakhanA,phira taratIba denA,phira ThIka karanA
repair N 1. durustI,marammata,sa.nvAra,banAva,paibanda,2. ghara,makAna,Ashraya,aDDA
repair VTI 1. marammata karanA,durusta karanA,phira banAnA,2. daNDa bharanA,badalA denA,3. jAnA,Ashraya lenA
reparation N 1. marammata karanA,marammata,sudhAra,2. badalA,kShatipUrti
repartee N 1. shIghra chAturya pUrNa uttara,rasikottara,sarasottara,masakharApana kA javAba
repay VT 1. chukA denA,palaTA denA,pratiphala denA,2. lauTA denA,3. badalA denA
repeal N 1. khaNDana,manasUkhI,lopa,prachAra lopa
repeal VT 1. radda karanA,khaNDana karanA,niShprabhAva karanA
repeat N 1. duharAva,punarukti
repeat VT 1. phira karanA yA kahanA,duharAnA,tAjA karanA,punaH kathana karanA,paDhanA
repeatedly Adv 1. bArabAra,bahudhA,aksara
repel VT 1. haTAnA,haTA denA,pIchhe palaTAnA,rokanA,ADanA,virodha karanA
repent VTI 1. pachhatAnA,pashchAtApa karanA,prAyashchitta karanA,tobA karanA,dukha ke sAtha smaraNa karanA
repentance N 1. pachhatAvA,pashchAtApa,prAyashchitta,tobA,dukha
repentant A 1. pashchAtApI,pApa karane kA pachhatAvA karane vAlA
repercussion N 1. haTAva,pratighAta
repertory N 1. khAna,khajAnA,koSha
repetition N 1. doharAva
replace VT 1. badale me.n rakhanA,2. vApasa karanA,palaTA denA,chukAnA,adA karanA
replenish VT 1. denA,pUrA karanA,bhara denA,bharapUra karanA
replete A 1. pUrA,bharapUra,bharA huA
replica N 1. pratirUpa,chitra kA pratirUpa jo chitrakAra svaya.n banAve
replicate A 1. taha kiyA huA
replication N 1. uttara,javAba,pratyuttara jo muddI vA vAdI deve
reply N 1. javAba,uttara
reply VTI 1. javAba denA,uttara denA
report N 1. vivaraNa,varNana,samAchAra,2. sarakArI rapaTa,khabara,charchA
report VTI 1. hAla likhanA,varNana karanA,bayAna karanA,kahanA,khabara denA,2. rapaTa karanA,sarakArI taura para ittilA karanA,3. samAchAra likhanA,samAchAra patra yA akhabAra ke liye khabara yA samAchAra denA
reporter N 1. samvAdadAtA,samAchAra lekhaka
repose N 1. sonA,nI.nda,2. vishrAma,tasallI,chaina,3. shAnti,kala
repose VTI 1. ArAma karanA,leTanA,sonA,bharosA rakhanA,sau.npanA,supurda karanA,2. jamA karanA
repository N 1. koSha,bhaNDAra,vaha sthAna jahA.n bachAva ke liye chIje.n rakkhI jAye.n
repossess VT 1. phira adhikAra karanA,phira pAnA,adhikAra pAnA
reprehensible A 1. doShAropaNa karane yogya,nindA
represent VT 1. pratinidhitva karanA,dikhalAnA,prakAsha karanA,2. varNana karanA,nakshA utAranA,3. rUpa banAnA,svA.nga banAnA,nakala karanA,4. kisI kI jagaha me.n kAma karanA,5. phira se upasthita karanA,phira dikhAnA
representation N 1. pratinidhitva,prakAshana,bayAna,varNana,2. chitra,mUrti,shakala
representative N 1. pratirUpa,pratipuruSha,pratinidhi
repress VT 1. damana karanA,dabAnA,kuchalanA,2. rokanA,manA karanA,yAchanA
repression N 1. roka,damana,dabAva
repressive A 1. dabAne vAlA,damanakArI
reprieve N 1. daNDa yA prANada.nDa kI thoDe samaya ke liye roka
reprieve VT 1. prANada.nDa kI thoDe samaya ke liye roka rakhanA
reprimand N 1. DA.nTa,phaTakAra,ghuDakI,dhikkAra
reprimand VT 1. chhiDakanA,ghuDakanA,DA.nTanA,DapaTanA,phaTakAranA,malAmata karanA
reprint N 1. nayA prakAshana,nayA sa.nskaraNa,dUsarA chhApa
reprint VT 1. phira chhApanA,dubArA chhApanA,dUsarA sa.nskaraNa nikAlanA
reprisal N 1. badalA
reprise N 1. badalA,pratidAna,kAnUnI manAhI,kaTAva,kara
reproach N 1. doShAropaNa,ulAhanA,jhiDakI,badanAmI,2. dhikkAra kI vastu
reproach VT 1. doSha lagAnA,jhiDakanA,DA.nTanA,dhikkAranA,badanAma karanA,ADe hAtho.n lenA,burA bhalA kahanA
reproduce VT 1. phira paidA karanA,paidA karanA,nayA banAnA,yAda dilAnA
reproduction N 1. punarutpatti,punarajanma,phira se banAnA
reptile A 1. re.nganevAlA,sarpaNashIla
reptile N 1. kIDA,makoDA,re.nganevAlA jalachara,uraga,sarpaNashIla ja.ntu
republic N 1. prajApAlita rAjya,saltanata jamaddUrI,lokapAlita rAjya jisa me.n sa.npUrNa prabhutA prajA ke chune hue jano.n kI milatI hai
republican A 1. prajA pAlita rAjya kA,prajAta.ntra sa.nbandhI
republican N 1. prajAta.ntra vAdI
republicanism N 1. prajAta.ntra rAjya,lokapAlita rAjya,2. prajAta.ntra rAjya ke niyama,prajAta.ntra vAda
repudiate VT 1. tyAga karanA,2. chhoDa denA,nikAla denA,phe.nka denA,asvIkAra karanA,inkAra karanA,nAma.njUra karanA,alaga ho jAnA
repugnant A 1. viruddha,asa.ngata,2. aruchikara
repulse N 1. parAjaya,haTAnA,2. inkAra,asvIkAra
repulse VT 1. haTA denA,mAra haTAnA,parAjita karanA,bhagA denA
repulsive A 1. aruchikara,ghR^iNotpAdaka,bhAvashUnya
repurchase VT 1. phira kharIdanA,phira mola lenA
reputable A 1. vikhyAta,khyAta,yashasvI,pratiShThA yogya
reputation N 1. pratiShThA,maryAdA,nekanAmI,nAmavarI,yasha,ijjata,shoharata
repute N 1. maryAdA,pratiShThA,khyAti,nekachalanI,nAmAvarI,kIrti
repute VT 1. jAnanA,bUjhanA,ginanA,gaNanA karanA
reputedly Adv 1. saba logo.n kI rAya me.n,prasiddharUpa se
request N 1. vinaya,ichchhA,prArthanA,arja,2. mukaddamA
request VT 1. prArthanA karanA,chAhanA,mA.nganA,vinaya karanA
requiem N 1. shA.ntiyaGYa,mR^ita vyakti ke liye Ishvara se prArthanA,phAtahA
require VT 1. mA.nganA,chAhanA,adhikAra rUpa me.n mA.nganA,kahanA,2. AvashyakatA me.n honA,kamI honA,chAhanA
requirement N 1. mA.nga,talaba,chAha,AvashyakatA
requisite A 1. Avashyaka,jarUrI,prayojanIya,uchita
requisite N 1. prayojanIya vastu,jarUrI chIja,Avashyaka vastu
resale N 1. punaH bikrI
rescind VT 1. kATa DAlanA,uThA denA,lopa karanA,toDanA,niShprabhAva karanA
rescission N 1. kha.nDana,kATa,lopa
rescue N 1. uddhAra,khatarA yA kaida se rihAI,mukti,chhuTakArA
rescue VT 1. chhuDAnA,mukta karanA,nirbhaya karanA,bachAnA,2. phera lenA,palaTA lenA,banAnA
research N 1. khoja,anusa.ndhAna,talAsha
research VT 1. phira khoja karanA,punaH jA.ncha karanA
resemblance N 1. sAdR^ishyatA,sarUpatA,samAnatA,chitra,pratirUpa
resemble VT 1. sarUpa honA,milAnA,samAna honA,sadR^isha honA
resent VTI 1. burA mAnanA,nArAja honA,krodha karanA,aprasanna honA
resentful A 1. krodhI,krodha shIla,dveShI
resentment N 1. krodha,roSha,nArAjagI,nA khushI,aprasannatA
reservation N 1. ArakShaNa,rukAvaTa,roka,2. kaida,sharta
reserve N 1. jo vastu Age kAma lAne ke hetu rakhI jAe,2. lajjA,sa.nkocha,3. kakhApana,4. agrachi.ntA,5. samaya para kAma ke liye rakhI huI senA
reserve VT 1. bachA rakhanA,rakha chhoDanA
reserved A 1. dhIra,sacheta,gambhIra,sa.nkochI,ghunnA,kapaTI,rUkhA
reservoir N 1. jalAshaya,kuNDa,tAlAba,pokharA,khajAnA
reset VT 1. phira se joDanA yA banAnA
resettle VT 1. phira ThaharAnA yA tai karanA
reshape VT 1. phira gaDhanA yA banAnA
reside VT 1. basanA,vAsa karanA
residence N 1. nivAsa,TikAva,ghara,makAna,nivAsa sthAna,vAsa
residency N 1. rejiDeNTa nAmaka sarakArI aphasara ke makAna,2. nivAsa sthAna
resident A 1. nivAsI,sthAyI rUpa se bahuta dino.n taka eka sthAna me.n rahane vAlA
resident N 1. nivAsI,rahane vAlA,2. rejiDaNTa
residential A 1. nivAsa sa.nba.ndhI,nivAsa yogya
residual A 1. bakAyA,bachatI,bAkI,sheSha
residual N 1. bakAyA,bakiyA,bAkI,sheSha
residue N 1. bAkI,sheSha
resign VT 1. chhoDa denA,de denA,adhIna honA,padatyAga karanA,istIphA denA
resignation N 1. padatyAga,supurdagI,smarapaNa,tyAga,2. paritoSha,sa.ntoSha,sahana,ishvarechchhAdhInatA
resigned A 1. shA.nti pUrvaka sahane vAlA,sa.ntoShI,ishvarechchhAdhIna,shA.nta
resilience N 1. palaTAva,lauTAva
resin N 1. rAla,dhUpa,ghanA
resist VT 1. virodha karanA,mukAbalA karanA,ADanA,rokanA
resistance N 1. virodha,roka,pratibandha,vAdhA
resolute A 1. dhIra,dR^iDha,prauDha,sunishchita,sthira
resolution N 1. dR^iDha nishchaya,sthira mati,sa.nkalpa,vichAra,irAdA,2. vishleShaNa,hala karanA,3. ma.njUra kI huyI rAya,svIkR^ita prastAva
resolve VTI 1. .nishchaya karanA,sa.nkalpa karanA,vichAra karanA,2. mata denA,3. vibhAjita karanA,vishleShaNa karanA,kha.nDa karanA,4. hala karanA,5. spaShTa karanA
resolved A 1. vichAra,rAya,sa.nkalpa,dR^iDha mati
resonance N 1. pratidhvani,gU.nja,shabda kI lahara
resonant A 1. gU.njane vAlA,pratidhvani karane vAlA
resort N 1. jamAva,bhIDa,2. Ane jAne kI jagaha,aDDA,akhADA,3. upAya,yukti
resort VT 1. sharaNa lenA,gujaranA,yatra karanA,Ashraya lenA
resound VTI 1. pratidhvaninA,gU.njanA
resource N 1. yukti,vasIlA,sahArA,upAya,Asa,gati
respect N 1. sammAna,ijjata,adaba,Adara,khyAla,sambandha
respect VT 1. sammAna karanA,Adara karanA,priya jAnanA,2. lagAva rakhanA
respectability N 1. mAnanIyatA,Adara yogyatA
respectable A 1. mAnya,sanmAna,yogya,ijjata ke lAyaka,mAnanIya,AdaraNIya
respectful A 1. AdarakArI,avashya karane vAlA,sabhya,shiShTa,sammAna pUrNa
respective A 1. visheSha,vishiShTa,nija kA,apanA,sambandhI
respectively Adv 1. kramashaH,kramAnusAra,sa.nbandha se
respiration N 1. shvAsa lenA,sA.nsa lenA,jI uThAnA
respirator N 1. shvAsaya.ntra,patale tAro.n kA ya.ntra vA AlA jisa se mu.nha me.n havA na jA sake
respiratory A 1. sA.nsa lene kA,shvAsa prashvAsa sambandhI
respite N 1. vilamba,dera,virAma,daNDavilamba,muhalata
respite VT 1. vilamba karanA,mulatavI karanA,muhalata denA,kuchha samaya ke liye roka denA
resplendent A 1. chamakIlA,roshana,pratApI,dIptimAna,prakAshamAna
respond N 1. bhajana jo kitAba paDhane ke samaya bIcha me.n gAyI jAye
respond VT 1. uttara denA,javAba denA,2. anukUla honA,nA
respondent A 1. javAbadeha,uttara dene vAlA,uttaradAyI
respondent N 1. prativAdI,javAbadeha,muddAleha
response N 1. uttara,javAba
responsibility N 1. javAba dehI jimmedArI,uttaradAyitva
responsible A 1. javAbadeha,jimmedAra,uttaradAtA,uttaradAyI,2. AdaraNIya,vikhyAta
rest N 1. vishrAma,santoSha,chaina,kala,sthiratA,ADa,sahArA,2. sheSha bachA huA,dUsarA,bAkI
rest VTI 1. chupa rahanA,vishrAma karanA,ArAma karanA,sustAnA,sonA,2. maranA,3. rakhanA,4. sa.ntuShTa honA,sa.ntoSha rakhanA,chhUTa jAnA,bachAnA,5. sthira rakhanA
restaurant N 1. resTorenTa,ghara vA kamarA jahA.n hara prakAra kA khAnA bikatA ho,hoTala
restitution N 1. lauTAnA,vahAlI,badalA,phirAva,tAvAna
restive A 1. aDiyala,haThI,chalanA na chAhane vAlA
restless A 1. cha.nchala,vyAkula,prashA.nta,bechaina,nidrA rahita,2. vishrAma na karane vAlA,hara samaya chalatA huA
restoration N 1. bahAlI,parAvartana,pUrvAvasthA kI prApti,2. sehata,ArogyatA,3. pratipAdana
restore VT 1. jyo.n kA tyo.n karanA,pUrvAvasthA kI prApti karAnA,2. phira cha~NgA karanA,3. jilAnA,4. banAnA,sudhAranA,nayA karanA,5. vApasa denA,palaTanA,badalA denA
restorer N 1. bahAla karane vAlA,khoI huI vastu ko dilAne vAlA,sudhArane vAlA
restrain VT 1. nigraha karanA,thAma rakhanA,dabAnA,rokanA,chhe.nkanA,2. parimita karanA,sImita karanA
restraint N 1. nigraha,niya.ntraNa,roka,aTakAva
restrict VT 1. parimita karanA,sImAbaddha karanA,rokanA
restricted A 1. sImita
restriction N 1. sImA,roka,niyama,mumAniyata,nigraha,sImA ba.ndhana
result N 1. pariNAma,phala,natIjA,2. prabhAva,asara,3. siddhAnta
result VI 1. natIjA nikalanA,pariNAma honA,phalanA,nikala AnA
resultant A 1. pariNAma svarUpa,mela se paidA huA
resultant N 1. natIjA,phala,sa.nyukta pariNAma,labdha,siddhAnta
resume N 1. sAra,sa.nkShepa,sArA.nsha
resume VT 1. phira Arambha karanA,phira lenA,phira grahaNa karanA,lauTA lenA
resurgent A 1. phira uTha khaDA hone vAlA
resurrection N 1. mR^itotthAna,phira uThanA
resuscitate VT 1. punarjIvita karanA
retail A 1. phuTakara
retail N 1. phuTakara bikrI,2. purAnI chIjo.n kI bikrI
retail VT 1. phuTakara chIje.n bechanA,2. samAchAra yA khabara denA
retailer N 1. phuTakara chIje.n bechane vAlA,khuradA-pharosha
retain VT 1. rakha lenA,rakha chhoDanA,na jAne denA,2. kirAye para rakhanA,3. kAyama rakhanA,4. yAda rakhanA
retainer N 1. rakhane vAlA,2. naukara,chAkara,anugAmI,3. sharaNAgata,4. vakIla kara rakhane kA mehanatAnA yA phIsa
retake VT 1. phira le lenA
retaliate VI 1. jaise ko taisA denA
retaliate VT 1. pratiphala denA,badalA denA,palaTA denA
retaliation N 1. badalA,pratikAra,pratiphala
retard VT 1. pragati rokanA,gati dhImI karanA,2. dera karanA,vilamba karanA,multavI karanA
retardation N 1. roka,aTakAva,2. vilamba karane kI prakriyA
retention N 1. roka rakhane kA kArya,2. roka rakhane kI shakti,3. samAI,4. smR^iti,yAdadAshta,5. rakhavAlI
reticence N 1. chuppI,mauna
reticent A 1. kama bolane vAlA,mauna rahane vAlA
retina N 1. A.nkha ke pIchhe kA pardA
retinue N 1. ThATa-bATa,rAjA yA dhanI vyakti ke naukara-chAkara aura sAthI sa~NgI
retire VTI 1. alaga ho jAnA,haTanA,pIchhe haTanA,2. sevA-nivR^itta honA
retirement N 1. sevA-nivR^itti,2. ekAnta vAsa
retort N 1. pratyuttara,pratinindA,2. arka khI.nchane kA To.nTIdAra bartana
retort VTI 1. pratyuttara denA,kaDA uttara denA,lauTAnA,phera denA
retrace VT 1. phira nakshA utAranA,phira chitra khI.nchanA,2. pIchhe lauTanA,palaTAnA,ulaTanA
retract VTI 1. lauTAnA,vApasa lenA,pheranA,rAya badalanA,inkAra karanA,2. khaNDana karanA,radda karanA
retreat N 1. vApasI,2. ekAnta sthAna,3. sharaNa,Ashraya,4. yuddha se senA haTA lene kA sa.nketa
retreat VTI 1. vApasa honA,pIchhe haTanA yA haTAnA,khisakanA,chalA jAnA,sharaNa lenA
retrench VTI 1. kama karanA,ghaTAnA,kATa DAlanA,2. sImA bA.ndhanA,3. kiphAyata karanA,kiphAyata se rahanA,kharcha ghaTAnA,4. morchA bA.ndhanA
retrenchment N 1. kATa,ghaTAva,vyo.nta,tarAsha,2. morchAbandI,kile kA bhItarI bhAga
retribution N 1. vApasI,palaTA,badalA,pratiphala,2. inAma,daNDa,sajA
retrieval N 1. punaH prApti,vApasI,punaruddhAra
retrieve VT 1. punaH prApta karanA,pA lenA,ArAma honA,sudhAranA,lauTA denA,2. TUTA bharanA
retroactive A 1. bItI huI bAto.n para kAma karane vAlA
retroflex A 1. pIchhe jhukA huA,TeDhA,muDA huA
retrograde A 1. pIchhe jAne vAlA,pashchAdgAmI,pratigAmI
retrospect N 1. pashchAdavalokana,punarAvalokana,pashchAddR^iShTi,jA.ncha,bIte hue kI yAda,gata bAto.n kA avalokana
retrospect VT 1. punarAvalokana karanA,pIchhe dekhanA,bIte hue ko yAda karanA
retrospective A 1. bIte hue kAla para dR^iShTi DAlanevAlA,pashchAddarshI,gatAvalokI,2. bhUtApekSha,bIte hue para lAgU
return N 1. vApasI,palaTAva,lauTAna,bahAlI,2. lAbha,naphA,sUda,3. kaiphiyata,nakashA,hisAba kA nakashA
return VI 1. phira AnA,phira jAnA,lauTanA,ulaTanA,phira dekhanA,2. phira uttara denA
return VT 1. phira lAnA,lauTAnA,palaTanA,chukAnA,badalA denA,2. uttara denA,3. chunanA,nirvAchana karanA
reunion N 1. punaryoga,punaH sa.nyoga,phira se milApa,phira joDa,dUsarI bAra mela
reunite VTI 1. phira milanA yA milAnA,alaga hone ke bAda phira milanA,phira joDanA yA juDanA,sATanA
reveal VT 1. prakaTa karanA,pratyakSha karanA,batalAnA,khola denA,2. prakAsha karanA
revel N 1. dhUmadhAma kI dAvata,aisha isharata,ra.ngareliyA.n
revel VT 1. Amoda pramoda karanA,masta phiranA,khusha phiranA,madabaurI karanA
revelation N 1. prakAsha,IshvarAvesha,Ishvarokti,ilahAma,AkAshavANI,shruti-prakAsha
revelry N 1. Amoda pramoda,dhUmadhAma kI dAvata,aisha,isharata,Ananda,khushI
revenge N 1. pratishodha,badalA,pratikAra,pratidroha,2. anyAya,3. badalA lene kI tIvra ichchhA
revenge VT 1. kasara nikAlanA,palaTA yA badalA lenA,daNDa denA
revenue N 1. kara,rAjasva,mAlagujArI,sAlAnA mahasUlI,munAphA,vArShika Aya
reverberate VTI 1. gU.njanA,2. pratibimbita karanA,aksa DAlanA
reverberation N 1. garmI yA roshanI kA aksa DAlane kI prakriyA,pratikShepa,2. gU.nja,pratidhvani
revere VT 1. Adara karanA,sammAna karanA,ijjata karanA,adaba karanA,baDA mAnanA
reverence N 1. Adara,ijjata,sammAna,satkAra,2. AGYApAlana
reverend A 1. AdaraNIya,satkAra yogya,pUjanIya,2. pAdariyo.n kI upAdhi
reverent A 1. bhaktiyukta,shraddhAlu,vinIta,sushIla,namra,2. sammAna sUchaka
reverently Adv 1. Adara se,sAdara,sammAna pUrvaka
reversal N 1. parivartana,tabadIlI,ulaTAva,2. khaNDana
reverse VT 1. ulaTanA,ulaTa denA,au.ndhA karanA,2. parAjita karanA,3. khaNDana karanA
reversion N 1. lauTanA,phiranA,2. uttarAdhikAra
revert VTI 1. phira lauTa AnA,ulaTa denA,phera denA,phiranA,AnA
review VT 1. parakhanA,punaravalokana karanA,phira sochanA,phira parIkShA karanA
reviewer N 1. nirIkShaka,samAlochaka,punaH avalokana karane vAlA
revile VT 1. gAlI denA,burA kahanA,dhikkAranA,jhiDakanA,phajIhata karanA
revise N 1. dUsarI chhApI huI nakala
revise VT 1. duharAnA,punaH avalokana karanA,2. sa.nshodhana karanA
revision N 1. punaH avalokana,sa.nshodhana,punaH vichAra,punaH darshana
revisit VT 1. phira bhe.nTa karanA,phira dekhanA
revival N 1. punarutthAna,bahAlI,punarjIvana,nayA janma,2. dhArmika jAgR^iti
revive VTI 1. phira jIvita karanA,sajIva karanA,jagAnA,sa.nbhAlanA,sajIva honA,panapanA,2. sacheta honA
revocation N 1. lopa,khaNDana,mansUkhI
revoke VTI 1. miTA denA,uThA denA,ulaTa denA,mansUkha karanA
revolt N 1. bagAvata,balavA,rAjadroha
revolt VTI 1. rAjadrohI honA,bAgI honA,balavA karanA,2. ghR^iNA utpanna karanA,3. phera denA,phira jAnA
revolution N 1. bhramaNa,chakkara,2. krAnti,viplava,3. vidroha,balavA
revolutionary A 1. krAntikArI
revolutionary N 1. krAntikArI manuShya
revolve VTI 1. ghUmanA,chakkara lagAnA,udheDabuna karanA,ghumAnA,chakkara denA,2. vichAra karanA,sochanA
revolver N 1. pistaula jisame.n kI nalI ho.n
revulsion N 1. vikarShaNa,ghR^iNA,shatrutA,pIchhe kI ora khi.nchAva
reward N 1. pAritoShika,inAma,badalA,phala,natIjA,puNya
reward VT 1. pAritoShika denA,inAma denA,pratiphala denA,badalA denA
rewrite VT 1. phira likhanA
rhapsody N 1. asambaddha vAkya yA lekha,amela vAkya
rhetoric N 1. vyAkhyAna vidyA,vaktR^itA dene kI kalA,sAhitya shAstra,ala.nkAra vidyA
rheumatic A 1. vAtarogagrasta,gaThiyA roga sambandhita
rhinoceros N 1. ge.nDA
rhubarb N 1. revAchInI,revandachInI
rhyme N 1. tukaba.ndI,pada,kAvya,kavitA,2. tuka,kAphiyA,yamaka
rhyme VT 1. kavitA karanA,pada baiThAnA
rhythm N 1. tAla,laya
rhythmical A 1. tAlabaddha,layAnugata
rib N 1. pasalI kI haDDI,2. jahAja kI majabUtI ke liye meharAbadAra lakaDI,3. patte kI nasa,dhajjI,4. bhUmikhaNDa,5. kamAnI,chhAte kI tillI
rib VT 1. pasalI Adi banAnA,2. banda karanA
rice N 1. chAvala,selA,dhAna
rich A 1. dhanavAna,dhanADhya,mAladAra,dhanI,2. bahumUlya,kImatI,3. chamakIlA,suspaShTa,chamakadAra,4. upajAU,mAlAmAla,bharapUra,5. majedAra,svAdiShTa,tara,6. susvara,mIThA
riches N 1. daulata,dhana,sampatti
richly Adv 1. bahutAyata se,dhana se
richness N 1. dhanADhyatA,mAladArI
rick N 1. Dhera,aTAlA,bojha,gallA yA sUkhI ghAsa kI gA.nTha
ricochet N 1. golI kA TakarAkara lauTanA
rid VT 1. mukta karanA,chhuDAnA,2. dUra karanA,naShTa karanA,nikAla denA
riddle N 1. pahelI,2. moTI chhalanI
riddle VTI 1. pahelI kahanA,2. nA,bhUsI alaga karanA,3. vyAkhyA karanA,samajhanA
ride N 1. ghoDe yA gADI para savAra hokara saira,2. sairagAha ke maidAna me.n kI saDaka
ride VTI 1. savArI karanA,chaDhanA
rider N 1. savAra,chaDhane vAlA
ridge N 1. DhAlU TIlA yA pahADI,2. pITha
ridicule N 1. ha.nsI,ThaThThA,parihAsa
ridicule VT 1. upahAsa karanA,ThaThThA karanA
ridiculous A 1. behUdA,upahAsa ke yogya
riding N 1. savArI,chaDhAva,2. saDaka,rAstA
rife A 1. prachalita,phailA huA,prachaNDa,jyAdA
riffraff N 1. jhADana,kUDA-karakaTa,2. nIcha shreNI ke loga
rifle N 1. eka prakAra kI bandUka
rifle VT 1. chhIna lenA,lUTa lenA,2. nAlI banAnA
rift N 1. darAra
rift VTI 1. phADanA,chIranA,phaTanA,taDakanA,khula jAnA
rig N 1. vastra,poshAka,2. chAlAkI,khela,chAla
rig VT 1. vastra pahanAnA,poshAka pahanAnA,sa.nvAranA,2. rassI ityAdi se durusta karanA
rigging N 1. jahAja kI rassI,rassI vagairaha,2. vastra
right A 1. shuddha,sahI,2. sIdhA,ThIka,sarala,sama,3. yathochita,nyAyochita,nyAya,uchita,4. dAhinA,dakShiNa,5. yogya,ThIka rakhA huA,upayukta
right Adv 1. ThIka-ThIka,yathArthataH,sIdha me.n,sarala rekhA me.n,2. niyamAnusAra
right N 1. adhikAra,svatva,2. nyAyochita vastu,uchita adhikAra,nIti,3. dakShiNa pakSha,4. UparI dharAtala
right VTI 1. nyAya karanA,2. sIdhA honA,uchita sthAna lenA
righteous A 1. sachchA,sAdhu,neka,ImAnadAra,dhArmika
righteousness N 1. nekI,sAdhutA,dhArmikatA
rightful A 1. adhikArI,uchita,nyAyasa.ngata
rigid A 1. kaDA,kaThina,kaThora,sakhta
rigidity N 1. kaThoratA,kaDApana,sakhtI
rigorous A 1. kaThora,sakhta,kaDA
rigour N 1. kaThoratA,kaDApana,sakhtI,tapasyA,dR^iDhatA
rim N 1. kinArA,kora,hAshiyA
rim VT 1. kinArA lagAnA,hAshiyA lagAnA
rind N 1. chamaDA,chhilakA,chhAla
ring N 1. gola vastu,2. a.ngUThI,bAlI,nathiyA,3. ghaNTiyo.n kA shabda,jha.nkAra,4. chakkara,ghera,5. maNDalI,TolI
ring VI 1. ghaNTiyo.n kA bajanA,ThanakanA,TanaTanAnA
ring VT 1. ghaNTI.n kA bajAnA,2. a.ngUThI pahanAnA
ring-ѡ??Ꮸ N 1. saraganA,duShTo.n yA bAgiyo.n kA mukhiyA
ringleader N 1. saraganA,duShTo.n yA bAgiyo.n kA mukhiyA
ringworm N 1. dAda
rink N 1. dauDa,ghuDadauDa,2. dauDa kA mArga yA kShetra
rinse VT 1. kha.ngAlanA,dho kara sApha karanA,khUba dhonA
riot N 1. da.ngA,hullaDa,gulagapADA,balavA,dhUmadhAma kA bakheDA,2. khUba bhojana-pAna kA utsava
riot VT 1. da.ngA karanA,viplava karanA,balavA machAnA,gulagapADA karanA,2. bhojana-pAnotsava karanA
rioter N 1. da.ngA karane vAlA,balavA karane vAlA,2. bhojana-pAnotsava karane vAlA
riotous A 1. rAjadrohI,bakheDiyA,balavAI
rip N 1. chIrA,kapaDe kA phaTA hissA
rip V 1. phADanA,kATa DAlanA,chIra kara nikAlanA
ripe A 1. pakA huA,paripakva,taiyAra,siddha,kATane ke yogya,2. prauDha,3. pUrNa,pUrA,4. taiyAra kiyA huA
ripen VI 1. pakanA,pUrA honA
ripen VT 1. pakAnA,taiyAra karanA,prauDha karanA
ripeness N 1. prauDhatA,paripakvatA,siddhi
ripple N 1. chhoTI tara.nga,chhoTI lahara,hilakorA
ripple VTI 1. laharAnA,halakoranA
rise VI 1. khaDA honA,uThanA,uTha khaDe honA,girane para uThanA,2. uchhalanA,3. uganA,udaya honA,nikalanA,dikhAI denA,4. baDhanA,unnati karanA,utkarSha honA,adhika honA,5. maha.ngA honA,6. jI uThanA,7.barkhAsta honA,visarjana honA,8.vidroha karanA,balavA karanA,9.mana me.n AnA
riser N 1. uThane vAlA
rising A 1. unnatishIla,varddhamAna,baDhane vAlA,Upara uThane vAlA,2. udaya hotA huA,ugatA huA
rising N 1. utthAna,uThAna,udaya,2. vidroha,balavA,3. barkhAstagI,visarjana
risk N 1. khatarA,jokhima
risk VT 1. jokhima uThAnA,khatare me.n DAlanA
risky A 1. khataranAka,jokhima kA,vipadasa.nkula,vipatti pUrNa
rite N 1. rIti,rasma,dastUra,vidhi,AchAra,shAstrokta karma
ritual A 1. rasma sa.nba.ndhI,dastUra sa.nba.ndhI,vidhi sa.nba.ndhI,vyAvahArika
ritual N 1. kriyApaddhati,vidhishAstra,rasmo.n kI kitAba
rival N 1. pratiyogI,pratirodhI,prativAdI
rival VT 1. barAbarI karanA,Age baDhane kA prayatna karanA,hoDa lagAnA,hiskA karanA
rivalry N 1. barAbarI,hoDa,pratiyogitA,mukAbalA,2. jhagaDA
riven VTI 1. chIranA,phADanA,phaTanA,taDakanA
river N 1. nadI,dariyA
river-ʡ?艎 1. nadI kA talA
riverside N 1. nadI-kinArA
rivet N 1. ribeTa,kIla,khU.nTA
rivet VT 1. khU.nTI se jaDanA
roach N 1. eka prakAra kI machhalI,2. maharAba
road N 1. saDaka,mArga,patha,rAstA
roam VI 1. ghUmanA-phiranA,AvArA phiranA,bhaTakate phiranA
roar N 1. dahADa,garjana,garaja,chIkha
roar VI 1. dahADanA,garajanA,chIkhanA
roast N 1. bhunI huI vastu
roast VT 1. bhUnanA,talanA,2. upahAsa karanA,ha.nsI uDAnA
rob VT 1. lUTanA,chhIna lenA,barabasa lenA,churAnA
robber N 1. DAkU,luTerA,baTamAra,chora
robbery N 1. DakaitI,lUTapATa,baTamArI
robe N 1. jAmA,sabhAvastra
robe VT 1. sabhAvastra pradAna karanA
robin N 1. eka prakAra kA pakShI jisakI chhAtI lAla hotI hai
robust A 1. majabUta,mA.nsa-peshI vAlA,balavAn,puShTa,haTTA-kaTTA,balI
rock N 1. chaTTAna,TIlA,pahADa,2. ADa,rakShA-sthAna,Ashraya
rock VTI 1. hilanA,hilAnA,thapakanA,jhUlanA,jhulAnA
rocker N 1. pAlanA yA hi.nDolA,jhulAne vAlA,2. eka prakAra kA hi.nDolA
rocket N 1. bANa-havAI
rocky A 1. patharIlA,chaTTAno.n se bharA huA,kaThora,2. nirdayI,bedarda
rodent N 1. chUhA gilaharI Adi katarane vAle jAnavara
roe N 1. eka prakAra kA hirana,hiranI,2. me.nDhaka ke a.nDe bachche,machhalI ke a.nDe
roebuck N 1. nara hirana
rogue N 1. AvArA,2. duShTa,badamAsha,3. aGYAnI yA mUDha manuShya
role N 1. kArya,abhinetA kA kArya-bhAga,2. kisI kA kArya,koI mahatvapUrNa kArya-bhAga
roll N 1. golA,lapeTA,ghumAva,2. lakaDI kA belana,3. eka prakAra kI roTI,4. tambAkU kA golA yA TikiyA,5. nAmAvalI,sUchI
roll VTI 1. ghUmAnA,ghumanA,phiranA,luDhakAnA,loTanA,Thokare.n khAte phiranA,2. bajAnA
roller N 1. belana,2. paTTI,ba.nda
rollick VI 1. beparavAhI se ghUmanA,nishchinta hokara ghUmanA
roman A 1. roma kA,roma sa.nba.ndhita,romIya,2. chhApane ke sAdhAraNa akShara kA,3. romavAsI
romance N 1. kahAnI,kalpita-kathA
romantic A 1. kalpita kathA sa.nba.ndhI,vilakShaNa,adbhuta,asambhava,khayAlI,ajIba
romp N 1. shora-gula machAne vAlI laDakI,huDada.ngina
romp VI 1. shora-gula machAnA,uchhalanA-kUdanA
roof N 1. chhata,chhappara,2. meharAba
roof VT 1. chhata pATanA,chhappara DAlanA,chhAnA,pATanA
rook N 1. kauvA jaisA pakShI,2. kapaTI,Thaga,3. shatara.nja kA hAthI,4. chAlAka khilADI,juArI
rook VTI 1. ThaganA,dhokhA denA,2. pAlathI mArakara yA saTakara baiThanA
room N 1. kamarA,2. phailAva,jagaha,sthAna
roomy A 1. jagahadAra,baDA,vishAla
roost N 1. aDDA( pakShiyo.n kA) ,baserA( pakShiyo.n kA)
roost VI 1. aDDe para baiThanA( pakShI kI taraha) nA,baserA karanA( pakShI kI taraha) nA
rooster N 1. murgA
root N 1. jaDa,mUla,2. mUla shabda,dhAtu,3. kAraNa,mUla,jaDa,sababa
root VI 1. jaDa pakaDanA,bhItara jAnA,dha.nsanA
root VT 1. sthApita karanA,gADanA,lagAnA
rope N 1. rassI,DorI,laDI
rosary N 1. gulAba kA bAga,gulAba kA ja.ngala,2. mAlA,tasabIha,japanI,3. seharA
rose N 1. gulAba kA phUla yA paudhA,2. gulAbI ra.nga
roster N 1. kAma karane vAlo.n kI nAmAvalI,sUchI,pharda,nakashA
rostrum N 1. cho.ncha,2. U.nchI jagaha jahA.n vyAkhyAna karane vAlA khaDA hotA hai,chabUtarA,3. jahAja kA mAthA
rosy A 1. gulAba kI shakla kA,gulAba kI taraha suga.ndhita,gulAbI ra.nga kA,gulAba jaisA,2. chittAkarShaka
rot VTI 1. saDanA,galanA,saDAnA
rotate VTI 1. ghUmanA,chakkara khAnA,ghumAnA
rotation N 1. chakkara,chakragati,bhramaNa,2. daura,bArI,gardisha
rote N 1. raTanA,raTa,kaNTha karanA
rotten A 1. saDA huA,galA huA,2. doShI,dUShita
rotund A 1. gola,golAkAra
rotunda N 1. gola-ghara
rouble N 1. rUsa desha kI mudrA
rouge N 1. eka prakAra kA lAla ra.nga jo chehare yA oTho.n para lagAte hai.n,ubaTana,mahAvara
rouge VT 1. ubaTana lagAnA,eka prakAra ke lAla ra.nga se ra.nganA
rough A 1. khuradarA,viShama,nAbarAbara,2. patharIlA,3. beDha.ngA,beadaba,asabhya,ujjaDa
rough VT 1. khuradarA karanA
roughly Adv 1. lagabhaga
roughness N 1. khuradarApana
roulette N 1. eka prakAra kA khela
round A 1. gola,golAkAra,vR^ittAkAra
round N 1. vR^itta,gherA,chakkara,dAyarA
round VTI 1. gola banAnA yA honA
roundabout A 1. golamola,pheradAra,2. vistR^ita,bahuta
rouse N 1. bhoja,dAvata,madyapAna
rouse VT 1. uttejita karanA,uThAnA,ukasAnA,chaukannA karanA,2. jagAnA
rout N 1. sabhA,2. senA kI hAra,parAjaya,3. bhIDa,4. shoragula,5. bheDiyo.n kA gola
rout VT 1. chhitarAnA,parAjita karanA,bhagAnA
route N 1. mArga,rAha,rAstA,saDaka
routine A 1. nitya kA
routine N 1. nitya kA niyama,dastUra,nitya-karma,chAla,vyavahAra
rove VI 1. ghUmanA,bhaTakanA,phiranA
rover N 1. ghUmane vAlA,2. luTerA,baTamAra,3. asthira buddhi kA manuShya,halkA AdamI
row N 1. shora-gula
row VT 1. khenA,DA.nDa lagAnA
rowdy A 1. jhagaDAlU,phasAdI,bakheDiyA
rowdy N 1. jhagaDAlU vyakti,phasAdI vyakti,bakheDiyA vyakti
royal A 1. shAhI,rAjakIya,2. rAjochita,pratApI,kulIna,tejasvI
royal N 1. baDe takhte kA kAgaja,rAyala kAgaja
royalty N 1. granthakAra kA prApya a.nsha,2. rAjasva,prabhutva,rAjyAdhikAra
rub N 1. ragaDA,sa.ngharSha,2. kaThinAI,3. mAlisha
rub VI 1. ragaDanA
rub VT 1. ragaDanA,sApha karanA,jhADanA,po.nchhanA,mAlisha karanA
rubber N 1. ragaDane vAlA,malane vAlA,2. rabara,3. tIna bAjI kA khela
rubbish N 1. kUDA,karakaTa,2. vyartha vastu,3. khaNDahara
rubble N 1. chhoTe anagaDhe patthara,khuradarA patthara
ruby A 1. surkha,lAla
ruby N 1. lAla maNi,maNi visheSha,2. chhApe kA chhoTA sIse kA akShara
rudder N 1. patavAra
ruddy A 1. surkha,lAla,2. ta.ndarusta,svastha
rude A 1. ashiShTa,asabhya,ujjaDa,anADI,jAhila
rudeness N 1. ashiShTatA,be-adabI,asabhyatA,anADIpana,2. viShamatA
rudimentary A 1. prArambhika,mUla,Arambha kA,asala
rue N 1. ra.nja,shoka,2. eka teja khushabUdAra kaDavA vR^ikSha
rue VTI 1. vilApa karanA,shoka karanA,pachhatAnA,aphasosa karanA
ruefully Adv 1. aphasosa ke sAtha,udAsI se
ruff VTI 1. hullaDa machAnA,2. pA.nva kI thapathapAhaTa se tArIpha yA prasha.nsA karanA,3. kisI ra.nga ke tAsha ko Trampa karanA
ruffle N 1. jhAlara,2. vikalatA,pareshAnI,ghabaDAhaTa,3. Dhola kA dhImA shabda
ruffle VTI 1. khalabalI machAnA,phe.nkanA,ghabaDAnA,pareshAna karanA,vyAkula karanA,2. phaDaphaDAnA,3. nA-barAbara honA,bahuta shiShTa vyavahAra nahI.n karanA,rUkhA vyavahAra karanA
rug N 1. kambala,galIchA,loI
rugged A 1. U.nchA-nIchA,viShama,khuradarA,teja,ashiShTa,tUphAnI
ruin N 1. patana,nAsha,bha.nga,kShaya,vidhva.nsa,2. kha.nDahara
ruin VT 1. naShTa karanA,girAnA,DhAnA,2. nirdhana karanA
ruinous A 1. barabAda,naShTa,ujADA huA
rule N 1. shAsana,prabhutA,adhikAra,Adhipatya,2. niyama,kAyadA,sUtra,vidhi,vyavasthA,pramANa,dastUra,3. rekhA khI.nchane kA ya.ntra yA kala
rule VI 1. nirNaya karanA,2. niyama banAnA
rule VT 1. shAsana karanA,praba.ndha karanA,niyama banAnA
ruler N 1. shAsaka,adhiShThAtA,naresha,2. rekhAe.n khI.nchane kI paTarI
ruling A 1. prabala,pradhAna,2. shAsana karane vAlA
ruling N 1. nyAyAlaya kA nirNaya,vichAra,siddhAnta,2. shAsana
rum N 1. guDa kI sharAba
rumble N 1. gharagharAhaTa,2. gADI ke pIchhe naukaro.n ke baiThane kA sthAna
rumble VI 1. gaDagaDAnA,gharaghara kA shabda karanA
rummage N 1. khoja,DhU.nDha
rummage VI 1. khUba talAsha karanA,khojanA
rumour N 1. charchA,aphavAha,gapa,lokavAda,bAjArI khabara
rumour VT 1. gapa uDAnA,mashahUra karanA
rump N 1. puTThA,2. pichhalA hissA
rumple N 1. sikuDana,chunnaTa,moDa
rumple VT 1. jhurrI paDanA,simaTanA
run N 1. mArga,dauDa,bahAva,chAla,2. chhoTI nadI,3. taya kiyA huA phAsalA
run VT 1. chalAnA,jArI rakhanA,dauDAnA,2. jokhima uThAnA,jokhima me.n DAlanA,3. galAnA,4. mahasUlI mAla churAkara le jAnA,5. DhAlanA
runaway N 1. bhagoDA,bhaggU
rung N 1. sIDhI kA Da.nDA
runner N 1. dauDane vAlA,DAkiyA,harakArA,dUta
running A 1. ghuDadauDa kA,2. lagAtAra,3. bahatA huA,4. sarala
rupee N 1. rUpayA,hindustAnI rUpayA,bhAratavarSha kA eka sikkA,mudrA
rupture N 1. kalaha,bigADa,toDa,bha.nga,chIraphADa
rupture VI 1. toDanA,phADanA
rural N 1. dehAtI,gA.nva kA,ga.nvArU
ruse N 1. jAla,hIlA,phareba,dagA,chhalabala,chhala
rush N 1. jhaTapaTa dauDa,2. nAgara,mothA,sevAra,3. dhakkA,tejI se baDhanA
rush VI 1. dauDanA,TUTa paDanA,ghusa jAnA,dhakkA dekara jAnA,binA soche samajhe karanA
rusk N 1. halkI roTI,TikiyA,maTharI
russet A 1. lAlI liye huye bhUre ra.nga kA,2. sAdA moTA,ga.nvArU
russet N 1. eka prakAra kA mevA,2. ga.nvArU kapaDA
rust N 1. ja.nga,morachA
rust VTI 1. ja.nga laganA,morachA laganA
rustic A 1. ga.nvAra,dehAtI,sAdA
rustle N 1. jhaDajhaDAhaTa,khaDakhaDAhaTa
rustle VI 1. jhaDajhaDAnA,khaDakhaDAnA
rusty A 1. ja.nga lagA huA,2. bigaDA huA,purAnA
rut N 1. pahiye kI lakIra,lIka
rut VT 1. pahiye kI lakIra paDanA
ruth N 1. dayA,darda,tarasa,karuNA,dUsaro.n kI vipatti kA dukha
ruthless A 1. nirdayI,niShThura,nirmohI,bedarda,karuNA shUnya
rye N 1. eka prakAra kA anAja jo gehU.n se nikR^iShTa hotA hai
sable A 1. ghanA bhUrA,syAha,kAlA
sable N 1. eka prakAra kA mA.nsAhArI jAnavara,2. kAlA ra.nga
sabotage N 1. toDa phoDa,kAma karane vAlo.n kA ya.ntra Adi bigADa denA
sabre N 1. talavAra,kR^ipANa,khaDaga
sabre VT 1. talavAra se mAranA,kR^ipANa se mAranA
sac N 1. kuppI,thailA
saccharine A 1. shakkara sa.nbandhI,mIThA,madhura
saccharine N 1. saikarIna,alakatarA kI chInI
sack N 1. borA,thailA,2. eka prakAra kA DhIlA vastra,3. lUTapATa
sack VT 1. borAbandI karanA,thaile me.n rakhanA,2. lUTapATa karanA
sacking N 1. TATa borA banAne kA kapaDA,2. lUTamAra
sacrifice N 1. dhArmika sa.nskAra,dharma sambandhI vidhi,IsAI kA jala sa.nskAra,2. prabhubhoja
sacrifice VT 1. balidAna denA,arpaNa karanA,2. khonA,hAni sahanA,chhoDa denA,hAni uThAnA,3. naShTa karanA
sacrificial A 1. yaGYa sambandhI,balidAna viShayaka
sacrilege N 1. pavitra vastuo.n kA anAdara,puNya vastu dUShaNa,2. pavitra vastuo.n kI chorI
sacrilegious A 1. pavitra vastu dUShaka
sacrosanct A 1. pavitra,pAka,pAvana,puNya
sad A 1. udAsa,dukhaHda,khinna,shokArtta,2. bhArI,3. gambhIra,4. bahuta burA
sadden VI 1. udAsa honA,khinna honA,shokArtta honA
sadden VT 1. udAsa karanA,khinna karanA
saddle N 1. jIna,kAThI
saddle VT 1. jIna dharanA,kAThI kasanA,2. lAdanA
safe A 1. surakShita,bhayarahita,bhalAcha.ngA,2. ThIka
safe N 1. surakShita sthAna,sharaNa sthAna
safeguard N 1. rakShA,bachAva,2. abhayapatra
safeguard VT 1. bachAnA,rakShA karanA,surakShita rakhanA
safely Adv 1. nirbhaya rUpa se,surakShita rUpa se,ThIka,bekhaTakA
safety N 1. nirbhayatva,rakShA,bachAva,bhayamukti,kushalakShema
saffron A 1. kesariyA,jApharAnI,gADhA pIlA
saffron N 1. kesara,jApharAna
sag A 1. ladA huA
sag VI 1. jhukAnA
sag VT 1. jhukanA,2. dabanA,3. DagamagAnA
sage N 1. buddhimAna manuShya,2. eka vR^ikSha
sail N 1. pAla,2. jahAja
sail VI 1. jahAja me.n jAnA,honA
sail VT 1. jahAja chalAnA,pAla uThAnA
sailor N 1. mallAha,jahAja kA nAvika
saint N 1. R^iShi,sAdhu,pIra,puNyAtmA,sa.nta,bhakta
saint VT 1. kisI ko siddha logo.n me.n sthApita karanA,kisI ko pIra banAnA
sake N 1. kAraNa,prayojana,khAtira,lihAja,lie
salacious A 1. kAmuka
salacity N 1. kAma vR^itti,kAmukatA
salad N 1. kachchA sAga
salamander N 1. samandara,Aga kI krIDA,2. sAlAmai.nDara
salary N 1. vetana,mAsika vetana
sale N 1. bechanA,bikrI,vikraya,2. bAjAra,3. mA.nga,4. nIlAma
salesman N 1. bechane vAlA,vikretA
salient A 1. nikalA huA,umaDA huA,dikhAI paDatA huA,2. mukhya
saline A 1. khArA,namaka milA huA
saline N 1. namaka kI khAna
saliva N 1. thUka,rAla
salivate VT 1. thUkanA,mu.nha AnA
sally N 1. jhapaTa,kUda,2. AkramaNa,sipAhiyo.n kA yakAyaka TUTa paDanA,3. senA kI dauDa,nirgama,4. vilAsa,khela,dauDa,kulela,bhAvanA
sally VT 1. andara se nikala kara yakAyaka AkramaNa karanA
salmon N 1. eka prakAra kI machhalI
saloon N 1. baiThaka,sadara dAlAna,2. jahAja me.n musAphiro.n kA baDA kamarA,3. sharAbakhAnA
salt N 1. namaka,lavaNa,2. svAda,3. majAka,buddhi
salt VT 1. namaka DAlanA,namaka lagAnA
salty A 1. namakIna,khArA
salutary A 1. Arogyajanaka,svAsthyaprada,hitakArI,lAbhakara
salute N 1. salAma,satkAra,namaskAra,2. topa chhUTanA,salAmI,3. chummA
salute VT 1. abhivAdana karanA,praNAma karanA,salAma karanA,Adara karanA,2. chUmanA
salvage N 1. DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAne kA pratiphala yA inAma
salvage VT 1. bachAnA,rakShA karanA
salvation N 1. mukti,mokSha,rakShA,nivAraNa
salve N 1. auShadhi,ilAja,marahama
salve VT 1. davA karanA,marahama lagAnA,ArAma karanA,2. DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAnA
salvo A 1. phaujI salAmI
salvo N 1. vyatireka,tyAga,nikAsa
salvor N 1. samudra me.n DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAnA
sambo N 1. habashI
same A 1. vahI,hUbahU,sadR^isha,samAna
same Adv 1. sAtha,mila ke,paraspara
sameness N 1. samAnatA,sadR^ishtA
sample N 1. namUnA,Adarsha,misAla
sampler N 1. namUnA banAne vAlA
sanction N 1. svIkR^iti,ma.njUrI,anumodana,dR^iDhIkaraNa
sanction VT 1. svIkR^iti denA,ma.njUrI denA,anumodana karanA,dR^iDha karanA,anumati denA
sanctity N 1. pavitratA,shuddhatA
sanctuary N 1. pavitra jagaha,2. sharaNa sthAna
sanctum N 1. pavitra jagaha,2. ekAnta ghara
sand N 1. reta,bAlU
sand VT 1. reta yA bAlU DAlanA
sandalwood N 1. cha.ndana kI lakaDI
sandstone N 1. retIlA patthara,bhurabhurA patthara
sanguine A 1. raktavarNa,lAla,2. AshApUrNa,vishvAsapUrNa
sanitary A 1. svAsthya sa.nba.ndhI,ArogyakAraka,svAsthya prada
sanitation N 1. svAsthya vidyA,Arogya vidyA
sans Prep 1. binA,rahita
sap N 1. arka,rasa,sAra
sap VTI 1. sura.nga lagAnA,jaDa khodanA,khoda DAlanA
sapphire N 1. nIlama
sappy A 1. rasayukta,sarasa,bahurasa,2. kamajora,durbala
sardine N 1. eka prakAra kI machhalI,eka prakAra kA maNi
sardonic A 1. banAvaTI ha.nsI,nakalI
satan N 1. shaitAna,pishAcha
satanic A 1. shaitAnI,paishAchika
satchel N 1. thailI,bastA
sate VT 1. tR^ipta karanA,santuShTa karanA,nAka taka bharanA
satellite N 1. upagraha,2. anuchara
satin N 1. sATana
satire N 1. nindopAkhyAna,ni.ndAgarbha lekha,2. ha.nsI,kaTuvAkya,kaTUpahAsa
satirical A 1. upahAsAtmaka,nindaka,mu.nhaphaTa
satirist N 1. nindopAkhyAna lekhaka,ni.ndaka
satisfaction N 1. sa.ntuShTi,tR^ipti,sa.ntoSha,chaina,tasallI,2. badalA,pratiphala,pUraNa
satisfactory A 1. tuShTikAraka,sa.ntoShajanaka,paryApta,yatheShTa
satisfy VT 1. sa.ntuShTa karanA,tR^ipta karanA,2. chukAnA,3. vishvAsa karAnA
saturate VT 1. bharanA,bhigonA
saturated A 1. bharA huA,bhIgA huA
saturation N 1. paripUrNatA,bharAI,bharAva,namI,bhigAva,tarI
sauce N 1. chaTanI
sauce VT 1. chaTanI lagAnA,2. gustAkhI yA DhiThAI se bolanA
saucer N 1. pAtra,pyAlA,kaTorA,thAla
saucy A 1. teja,tIkShNa,2. dhR^iShTa,DhITha
sausage N 1. saseja,mA.nsAdi se bharI huyI khAdyavastu,la.ngUchA
savage A 1. ja.ngalI,asabhya,beDha.ngA
savage N 1. ja.ngalI manuShya,asabhya manuShya,beDha.ngA manuShya
savagery N 1. ja.ngalIpana,asabhyatA
savanna N 1. baDA maidAna,gochara,chArAgAha
savant N 1. pa.nDita,vidvAna
save Prep 1. sivAya,chhoDakara
save VT 1. bachAnA,rakShA karanA,rakha chhoDanA
saving A 1. kiphAyatI,alpa vyaya karane vAlA,bachata karane vAlA,2. mukti dene vAlA,3. chhoDA huA,atirikta
saving N 1. bachata,2. tyAga,luTAva,3. kharcha ke bAda bachA huA dravya
saving Prep 1. sivAya,chhoDakara
saviour N 1. bachAne vAlA,mukti dene vAlA,2. IsA masIha
savour N 1. svAda,majA,2. mahaka,bAsa
savour VI 1. svAda honA,majA rakhanA,mahakanA,sugandha honA
savour VT 1. chakhanA,majA lenA,pasanda karanA
savoury A 1. svAdiShTa,majedAra,ruchikara
savoy N 1. eka prakAra kI gobhI
saw N 1. ArA,2. kahAvata
saw VT 1. Are se kATanA yA chIranA
sawdust N 1. lakaDI kA burAdA
say N 1. bayAna,vyAkhyAna,2. kahAvata
say VT 1. bolanA,kahanA,varNana karanA,paDhanA,2. rAya kAyama karanA
saying N 1. bAta,kahAvata,lokokti
scab N 1. papaDI,khuraNTa,2. bheDI kA eka roga,3. durjana
scaffold N 1. machAna,2. chabUtarA,3. phA.nsI dene kA machAna
scaffolding N 1. machAna,machAna banAne kA samAna,chaukhaTa
scald N 1. jalAne kA dAga,jalana,2. sira kI rusI
scald VT 1. garama pAnI ityAdi se jalAnA
scale N 1. palaDA,tarAjU,2. sIDhI,3. chhilakA,parata,4. sura,5. shreNI,6. papaDI,machhalI Adi kA chhilakA
scale VT 1. nApanA,taulanA,2. sIDhI se chaDhanA,3. gujaranA,4. chhilake utAranA
scallop N 1. eka sIpadAra machhalI,2. kinAre kA TeDhApana,3. eka kisma kI pakAne kI tashtarI
scallop VT 1. kisI chIja ke kinAre para vR^ittakhaNDa banAnA,2. chhilako.n me.n pakAnA
scalp N 1. khopaDI,khopaDI kI khAla
scalp VT 1. khopaDI uDAnA,2. na.ngA karanA
scalpel N 1. chikitsaka kI chhurI
scamp N 1. durjana,badamAsha,guNDA,dagAbAja,dhUrta
scamper N 1. bhAga,dauDa,uDAna
scamper VI 1. bhAga jAnA,raphUchakkara ho jAnA
scan VT 1. jA.nchanA,parIkShA karanA,2. chhandamAtrA ginanA
scandal N 1. badanAmI,nindA,apavAda
scandalize VT 1. badanAma karanA,nindA karanA,aprasanna karanA
scandalous A 1. badanAmI kA,nindAtmaka,kutsita,apavAdaka
scant A 1. kama,thoDA,ta.nga,2. ka.njUsa,kR^ipaNa
scant Adv 1. mushkila se,sa.nkIrNatA se,thoDA se,kamI se
scant VI 1. kho jAnA,kama ho jAnA
scant VT 1. hada bA.ndhanA,sImA bA.ndhanA,kama karanA
scanty A 1. kama,thoDA,ta.nga,aparyApta,svalpa
scapegoat N 1. bhe.nTa kA bakarA,2. auro.n ke badale takalIpha uThAne vAlA
scar N 1. ghAva kA chihna,chihna,dAga,chakatA,2. DA.nga
scar VT 1. dAganA,dAgadAra karanA
scarce A 1. kama,thoDA,2. asAdhAraNa,duShprApya,durlabha
scarcely Adv 1. mushkila se,kaThinatA se
scarcity N 1. kamI,ta.ngI,maha.ngI,duShprApyatA,durlabhatA
scare N 1. jhUTha mUTha DarAne kI vastu,vibhiShikA,chiDiyo.n kA DarAne kA putalA
scare VT 1. bhayabhIta karanA,DarAnA,bhaya dikhAnA,chau.nkAnA
scarf N 1. rumAla,dupaTTA
scarlet A 1. lAla sUrkha,chamakIlA lAla ra.nga
scathe N 1. hAni,nukasAna
scathe VT 1. hAni karanA,nukasAna karanA,2. nAsha karanA,barabAda karanA
scathing A 1. hAni pahu.nchAne vAlA,hAnikAraka,nukasAna pahu.nchAne vAlA,2. jalAne vAlA
scatter VI 1. titara bitara honA
scatter VT 1. bikheranA,chhitarAnA,titara bitara karanA
scene N 1. ra.ngama.ncha,ra.ngabhUmi,2. abhinaya,nakala,nATaka,svA.nga,3. bahAra,dR^ishya,dR^iShTigochara sthAna,rUpa
scenery N 1. chitra,dR^ishya,nATaka kA dR^ishya,bahAra
scenic A 1. tamAshA yA nATaka samba.ndhI,nATakIya,2. banAvaTI
scent N 1. khushabU,mahaka,sugandha,2. khushabU ke sahAre,shikAra,khoja,3. chAla
scent VT 1. sU.nghanA,suga.ndha lagAnA,sugandhita karanA
sceptic N 1. avishvAsI,shakkI,sha.nkA karane vAlA,nAstika
sceptical A 1. sa.nshayI,avishvAsI,nAstika
schedule N 1. sUchI,sUchIpatra
schedule VT 1. sUchI me.n rakhanA
scheme N 1. padvati,vyavasthA,yukti,kalpanA,taratIba,upAya,yojanA,prayoga,irAdA,2. nakshA,chitra,3. rachanA,ShaDya.ntra
scheme VI 1. upAya karanA,jugata karanA,vichAra karanA
scholar N 1. vidyArthI,chhAtra,2. pa.nDita,vidvAna
scholarly A 1. vidyArthI ke anurUpa,vidvAna yogya
scholarship N 1. chhAtravR^itti,pA.nDitya
scholastic A 1. vidyArthI yA pAThashAlA sambandhI,2. vidyAbhimAnI
school N 1. pAThashAlA,vidyAlaya,shikShAlaya,2. paDhAI,shikShA,3. shiShya,shiShyagaNa,anuyAyI varga,4. sampradAya,5. padvati
school VT 1. vidyA denA,shikShA denA,sikhAnA,paDhAnA
schooling N 1. pAThashAlA kI shikShA,paDhAI,2. shikShA kA shulka
schoolteacher N 1. adhyApaka
schooner N 1. do mastUla kA jahAja
science N 1. viGYAna,GYAna,vidyA,shAstra,2. vidyA vibhAga
scientific N 1. vaiGYAnika,vidyA samba.ndhI,2. vidvAna,viGYAnavettA
scientist N 1. vaiGYAnika
scion N 1. pallava,kalama,2. santAna,va.nshaja
scissors N 1. kai.nchI,kataranI
scoff N 1. tAnA,ha.nsI,upahAsa
scoff VT 1. ghR^iNA karanA,ThaThThA karanA,tAnA mAranA,ha.nsI uDAnA
scold VT 1. ghuDakanA,DA.nTanA,phaTakAranA,2. doSha dekhanA,doSha nikAlanA
scolding N 1. ghuDakI,DA.nTa,phaTakAra,dhamakI
scoop N 1. chamachA,karachhA
scoop VT 1. khokhalA karanA,khodanA
scope N 1. lakShya,prayojana,abhiprAya,2. jagaha,kShetra,gu.njAisha,kArya kShetra,3. avasara,avakAsha
scorch VI 1. jalanA,jhulasanA,sUkhanA
scorch VT 1. jalAnA,jhulasAnA
score N 1. darAra,phaTAva,2. hisAba,3. koDI,4. shuddhatA kA chihna,5. khela kA rajisTara,6. kAraNa
score VT 1. kATanA,chhIlanA,2. chihna karanA,3. darja karanA,hisAba likhanA,4. AlochanA karanA,5. gU.nthanA,6. skora karanA,banAnA
scorn N 1. ghR^iNA,tiraskAra,napharata,2. ghR^iNA kI vastu

scorn VT 1. ghR^iNA karanA,tiraskAra karanA,napharata karanA,tuchchha jAnanA,chuTakI para uDAnA,2. upahAsa karanA,ha.nsI uDAnA
scornful A 1. ghR^iNA karane vAlA,tiraskArI,ni.ndAtmaka
scorpion N 1. bichchhU,ArI,2. vR^ishchika
scot N 1. skaTalai.nDa nivAsI,2. kara,khirAja
scotch N 1. halkA jakhma,halkA ghAva,2. skaTalai.nDa sambandhI
scotch VT 1. pahiye ko luDhakane se bachAnA,2. halkA ghAva lagAnA
scour A 1. jAnavaro.n kI eka bImArI
scour VI 1. ghUmanA,teja dauDanA
scour VT 1. mA.njanA,ragaDanA,chamakAnA,sApha karanA,2. peTa sApha karanA
scrap N 1. TukaDA,katarana,chiTa
scrap-ʥ??艎 1. bahI,sAdI pustaka jisame.n lekha yA chitra Adi rakhate hai.n
scrapbook N 1. bahI,sAdI pustaka jisame.n lekha yA chitra Adi rakhate hai.n
scrape N 1. sa.nkaTa,kaShTa,dikkata,khi.nchAva,ulajhana,jha.njhaTa
scrape VI 1. kirakirAnA,apriya shabda kahanA
scrape VT 1. chhIlanA,khurachanA,2. baToranA,3. bachAnA
scratch N 1. kho.ncha,kharAsha,2. eka prakAra kI bAlo.n kI TopI
scratch VT 1. khurachanA,nochanA,2. halkA ghAva lagAnA
scratchy A 1. khurachane vAlA,2. khuracha ke sAtha banAyA huA,3. bhaddA,4. khuradarA
scrawl N 1. ghasITI likhAvaTa,aspaShTa lekha
scrawl VT 1. ghasITanA,bhaddA likhanA
scrawny A 1. dubalA,patalA,durbala,kamajora
scream N 1. chIkha,chItkAra,kUka
scream VI 1. chIkhanA,chillAnA,chi.nghADanA
screech N 1. ghU ghU,chillAne vAlA,ullU,2. chillAhaTa,chIkha,kUka
screech VT 1. chIkha mAranA,chillAnA,chi.nghADanA
screen N 1. oTa,paradA,ADa,2. jharanA,jhA.npa,chhalanI,chalanI
screen VT 1. bachAnA,chhipAnA,2. chhAnanA,gUde ko alaga karanA
screw N 1. pe.ncha
screw VT 1. pe.ncha se kasanA,pe.ncha kasanA,majabUta karanA,2. dabAva DAlanA,satAnA
screw-?菛ԡϨ N 1. pe.nchakasa
scribble N 1. ghasITa,aspaShTa lekha
scribble VT 1. ghasITanA
scribe N 1. lekhaka,2. dharma shAstra,shikShaka
scribe VT 1. kisI chIja para likhanA yA khodanA
scrimmage N 1. muThabheDa,hAthApAI
script N 1. hasta lekha,2. laghu lekha,patrikA,3. sIse ke akShara jo likhe huye akShara ke rUpa ke ho
scripture N 1. lekha,2. dharma pustaka,pavitra lekha,3. bAibila
scroll N 1. lapeTA huA,kAgaja kA muTThA,2. sUchI,3. masaudA,4. imAratI sajAva
scroll VT 1. pahalA masaudA likhanA
scrub N 1. adhama,nIcha,kamInA,adhika parishrama karane vAlA aura nIcha kI bhA.nti rahane vAlA,2. purAnI jhADU yA baDhanI
scrub VI 1. ragaDanA,ghisanA,2. mehanatI aura garIba honA
scrub VT 1. ragaDanA,ghisanA,2. mehanatI aura garIba honA
scruple N 1. sha.nkA,shaka,hichaka,2. 20 grena kA bATa,ATha rattI ke lagabhaga kA bATa
scruple VI 1. sa.ndeha karanA,sha.nkA karanA,shaka karanA,hichaka karanA
scrupulous A 1. sa.ndehI,shakkI,2. chaukasa,buddhimAna,sUkShma,vivekI,hoshiyAra
scrupulousity N 1. sa.ndeha,duvidhA,2. chaukasI,buddhimAnI,sUkShmatA
scrutinize VT 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,anusandhAna karanA,talAsha karanA
scrutiny N 1. parIkShA,jA.ncha,anusandhAna,talAsha,khoja,tahakIkAta,chhAnabIna
scud N 1. dauDa,relapela,2. uDatA huA bAdala,3. thappaDa,4. khurapI
scud VT 1. raphUchakkara honA,jaLa bhAga jAnA,kAphUra honA,jaLa gujaranA,shIghra jAnA
scuffle N 1. kushtI,laDAI,khe.nchAkhe.nchI,lAta mukkA,dhakkama dhakkA,dhI.ngA mastI
scuffle VT 1. jhagaDanA,kushtI me.n lapaTa jAnA,lAta mukkA mAranA
sculptor N 1. sa.ngatarAsha,patthrara kI mUrata banAne vAlA,bhAskara
sculpture N 1. sa.ngatarAshI,patthrara yA lakaDI kI mUrata banAne kA hunara,bhAskarashilpa,vAstu vidyA,khodakArI vidyA,2. khudI huyI mUrti,pratimA
sculpture VT 1. sa.ngatarAshI karanA,khodakArI karanA,nakkAshI karanA
scum N 1. phena,jhAga,gAda,maila,talachhaTa
scum VT 1. phena kATanA,jhAga utAranA,maila utAranA
scurry N 1. druta gamana,teja chAla
scurry VT 1. shIghra chalanA,jaLI karanA,ghabarA kara chalanA
scuttle N 1. TokarA,tasalA,jhabarA,2. dhAtu kI borasI yA a.ngIThI,3. jahAja kI khiDakI,chhata para kI khiDakI,4. teja chAla,dauDa
scuttle VI 1. uchhalanA,dauDanA,dikhalAvaTInA,jaLI se dauDanA
scuttle VT 1. jahAja me.n chheda karanA,2. DubonA,3. pe.nde me.n chheda karake jahAja Dubo denA
sea N 1. samudra,sAgara,mahAsAgara,2. samudra kI lahara
sea-?妆赨 A 1. samudragAmI,samudra me.n jAne vAlA
sea-כ?賨 A 1. samudra para kI bImArI se pIDita
sea-½Ꮸ N 1. samudra kA pAnI
seaboard N 1. samudra kA kinArA
seafarer N 1. mallAha,jahAjI,nAvika
seagoing A 1. samudragAmI,samudra me.n jAnevAlA
seal N 1. eka bhA.nti kA samudrI jantu,sIla machhalI,2. mohara,ThappA,chhApa,3. dR^iDhIkaraNa
seal VT 1. mohara lagAnA,chhApa lagAnA,ThappA lagAnA,dR^iDha karanA
seam N 1. sIvana,silAI,2. chihna,dAga,nishAna,patalI taha
seam VT 1. silAI karanA,sInA,2. nishAna yA chihna karanA
seaman N 1. nAvika,jahAja kA eka karmachArI
seamstress N 1. darajina,sInevAlI
seaplane N 1. sAmudrika vAyuyAna
seaport N 1. samudrataTa kA ba.ndaragAha,naukAshraya,2. bandaragAha yA la.ngaragAha vAlA nagara
search N 1. anusandhAna,khoja,parIkShA,talAsha,tahakIkAta
search VT 1. anusandhAna karanA,khojanA,dekhanA,DhU.nDhanA,patA lagAnA,nA
searchlight N 1. bahuta teja bijalI,battI
seashore N 1. samudra ke kinAre kI bhUmi
seasick A 1. samudra para kI bImArI se pIDita
seaside N 1. samudra ke nikaTa kI bhUmI yA sthAna
season N 1. mausama,R^itu,phasala,2. upayukta kAla,suavasara,3. svAdiShTa banAnA,svAda
season VTI 1. taiyAra karanA,Adi banAnA,abhyasta karanA,2. majedAra yA svAdiShTa karanA,badhAranA,chhau.nkanA,3. halkA karanA,4. ra.nga denA
seasonal A 1. mausamI
seasoning N 1. svAdiShTa banAnevAlI vastu,chaTanI ityAdi,Ana.nda baDhAnevAlI vastu
seat N 1. kurasI,be.ncha,Asana,chaukI,pIDhA,2. sadara,mukAma,3. pada,ohadA,4. ghara,nivAsa sthAna,5. baiThaka,Asana
seat VT 1. baiThAnA,sthApana karanA,kursI Adi lagAnA
secede VT 1. bAhara karanA,nikAla denA,alaga karanA
secession N 1. tyAga,phUTa,alaga honA
seclude VTI 1. jana samUha se alaga karanA,pR^ithaka rahanA,nyAre rahanA
seclusion N 1. alaga honA,viraktatA,pR^ithakatA,ekA.ntavAsa,ekA.ntatA
second N 1. dUsarA,dvitIya,2. yuddha Adi me sahAyaka,3. minaTa kA sA.nThavA bhAga
second VT 1. madada karanA,sahArA denA
second-؆迨 A 1. purAnA,eka ke pAsa se dUsare ke pAsa AyA huA,bartA huA
secondary A 1. dUsare daraje kA,apradhAna,mAtahata,amukhya,gauNa,nichalA
secondly Adv 1. dUsare,dUsare sthAna me.n
secrecy N 1. guptatA
secret A 1. chhipA huA,gupta,dara-paradA,aprakaTa,gUDha,nirjana
secret N 1. bheda,marma,rahasya,paradA,guptatA
secretariat N 1. sachivAlaya,lekhaka sachiva yA mantrI kA kAryAlaya
secretary N 1. sachiva,lekhaka,mantrI,aphasara jisake tAlluka mahakamA ho
secrete VT 1. chhipAnA,lukAnA,2. sharIra ke rasa ko pR^ithaka karanA,sharIra se nikAlanA
secretion N 1. strAva,strAvaNa,2. sharIra se tyAga kiyA huA mala ityAdi
secretive A 1. sharIra se rakta ityAdi nikAlanevAlA,sharIra kA malotpAdaka,udrechaka
sectarian A 1. sampradAya,visheSha sambandhI,sAmpradAyika,sAmpradAyika bhAva rakhanevAlA
sectarian N 1. kisI pantha kA anuyAyI
section VT 1. kATanA,2. a.nshanA,bhAganA,khaNDanA,3. daphAnA,dhArAnA
sector N 1. eka ya.ntra sekTara,2. trijyakha.nDa,vR^ittakha.nDa
secular A 1. laukika,sa.nsArI,gR^ihasthI,2. sau barasa me eka bAra AnevAlA
secular N 1. sA.nsArika,gR^ihastha
secure A 1. surakShita,nirbhaya,niHsha.nka,nishchita,sakushala,vishvAsayukta
secure VT 1. surakShita karanA,bImA karanA,2. bA.ndha rakhanA,3. hAsila karanA,prApta karanA
security N 1. surakShitatA,nirbhayatA,nishchitatA,bachAva,2. vishvAsa,3. bImA,4. bandhaka,jamAnata
sedan N 1. DolI,moTarakAra,nAlakI,pAlakI,ta.njAna
sedate A 1. dhIra,dhImA,ga.nbhIra,sthira
sedation N 1. darda dUra karanevAlI auShadhI,shA.ntikara auShadhI
sedative A 1. santoSha denevAlA,santoShadAyaka,shA.ntikara
sedative N 1. darda dUra karanevAlI auShadhI,shA.ntikara auShadhI
sedentary A 1. jisa me bahuta baiThane kI AvashyakatA ho,2. gatihIna,manda,susta,gatirahita,anudyogashIla
sediment N 1. talachhaTa,gAda,maila
sedition N 1. da.ngA,hullaDa,balavA,vidroha,rAjadroha
seditious A 1. upadravI,rAjadrohI,bagAvata kA
seduce VT 1. bahakAnA,phusalAnA,2. bigADanA,naShTa karanA,3. dhokhA denA
seduction N 1. dhokhA denA,phareba,lAlacha,phusalAhaTa,dama,jhA.nsA
see N 1. bishapa adhikArI kA kShetra,pAdarI kA sthAna
see VT 1. dekhanA,dR^iShTi karanA,avalokana karanA,2. mAlUma karanA,samajhanA,gaura karanA,3. mulAkAta karanA,bhe.nTa karanA,4. chaukasI karanA,dekha bhAla karanA
seed N 1. bIja,2. nasala,aulAda,3. santAna,va.nsha,4. jaDaZ,mUla,bIja,Ara.nbha
seed VT 1. bIja utpanna karanA,bIja DAlanA,bonA
seedless A 1. bIjarahita
seedling N 1. a.nkura,paudhA jo bIja se ugA ho,paudhA
seeing Conj 1. yaha dekhate hue,chU.nki,isalie ki
seeing N 1. najara,nigAha,dR^iShTi
seek VT 1. talAsha karanA,DhU.nDhanA,surAga lagAnA,2. mA.nganA,prArthanA karanA,3. pIchhA karanA,khadeDanA
seem VT 1. pratIta honA,jAna paDanA,anukUla honA,yogya honA,prakaTa honA
seeming A 1. prakaTa,dikhalAvaTI
seesaw N 1. laDako.n ka khela,jhUlA,2. utAra chaDhAva
seesaw VT 1. upara nIche honA,jhUlanA,hilanA,idhara udhara honA
seethe VTI 1. ubAlanA,khaulAnA,josha denA,ubalanA,sIjanA
segment N 1. kha.nDa,phA.nka,hissA,TukaDA,2. vR^itta kha.nDa
segregate VT 1. pR^ithaka karanA,alaga rakhanA
segregation N 1. pR^ithakatva,judAI,viyoga,alagAva
seine N 1. mahAjAla
seismic A 1. bhUkampa sambandhI
seismology N 1. bhUgola vidyA
seize VT 1. kabjA karanA,pakaDanA,dharanA,chhInanA
seizing N 1. pakaDa,dhAraNa,adhikAra kara lenA,kabjA karanA
seizure N 1. grahaNa,dhAraNa,haraNa,pakaDa,jabtI,2. gR^ihita vastu,jabta kI huI chIja
seldom Adv 1. kabhI kabhI,thoDA,birale
select VT 1. chuna lenA,chhATanA,bInanA,berAnA
selection N 1. chunAva,pasanda,intakhAba,2. chunI huI vastu,3. sa.nkalana
selenium N 1. gandhaka ke prakAra kI eka dhAtu
self A 1. Apa,khuda,svaya.n,vahI,apanA,nija kA
self N 1. Apa,svaya.n,a.nga vA sharIra,AtmA,2. Atmahita
self Pron 1. Apa,khuda,svaya.n
selfish A 1. svArthI,matalabI,svArthaparAyaNa
selfishness N 1. svArthaparAyaNatA,khudagarjI
sell VT 1. bechanA,bikrI karanA,vyApAra karanA
sell-???艎 1. bikA huA
seller N 1. bechanevAlA,bikrI karanevAlA,vyApArI
semblance N 1. sAdR^ishya,eka rUpatA,AkAra,rUpa
semester N 1. chhaH mAsa kA samaya
semi N 1. AdhA,ardha
semiannual A 1. arddhavarShIya,arddhavArShika,ardhasAla,chhaH mAsika
seminal A 1. bIja sambandhI,vIrya sambandhI,2. asalI,prAthamika,maulika,Adi kA,buniyAdI
seminary N 1. pAThashAlA,vidyAlaya,madarasA,kalija,makataba
senate N 1. ma.ntrI sabhA,vyavasthApikA sabhA,yunIvarsiTI ke prabandha karane vAlo.n kI sabhA
senator N 1. sabhAsada,seneTa kA membara
send VT 1. bhejanA,paThAnA,phe.nkanA,DAlanA
send-??跨 N 1. prasthAna,ravAnagI
sender N 1. bhejanevAlA,ravAnagI karane vAlA
sendoff N 1. prasthAna,ravAnagI
senile A 1. buDhApe kA
senility N 1. buDhApA,vR^iddhAvasthA,2. buDhApe ke kAraNa durbalatA
senior N 1. uchchatara,jyeShThatara,jyeShThatA,avasthA yA pada me.n baDA
seniority N 1. shreShThatA,jyeShThatA,avasthA yA pada kI baDAI
sensation N 1. indriyaGYAna,indriyabodha,2. khalabalI,josha,halachala
sense N 1. indriya,GYAna shakti,2. hosha,havAsa,bodha,GYAna,samajha,indriyabodha,viveka,3. mata,4. artha,tAtparya
senseless A 1. nirarthaka,nAdAna,achetana,buddhihIna,aGYAnI,behosha,nirjIva
sensibility N 1. bodha,mAlUma karane kI shakti,samajha,sUkShmendriyatva,chaitanyatA,sUkShmata
sensible A 1. indriyo.n se GYAna hone vAlA,indriyagamya,indriyagochara,shIghra chetana sachetana,GYAnI,buddhimAna
sensitive A 1. sachetana,shIghragrAhI,2. chhUne se sikuDane vAlA,3. nAjuka,sUkShma
sensual A 1. indriya viShayaka,indriyo.nko sukha dene vAlA,indriya priya,viShayI indriya lolupa,viShayAsakta
sensuality N 1. viShaya bhoga,viShayAsakti
sensuous A 1. indriya sambandhI,indriya viShayaka,indriyo.n kA
sentence N 1. vAkya,pada,vachana,ukti,2. nirNaya,da.nDAGYA,vichAra,tajavIja
sentence VT 1. tajavIja sunAnA,sajA kA hukma denA,da.nDAGYA denA
sentiment N 1. bhAva,rAga,buddhi,mata
sentimental A 1. bhAvita,rasika,rasiyA,hradayavedhaka,sarAga
sentimentality N 1. bhAvukatA,nAjuka,khyAlI,rasikatA
sentinel N 1. paharedAra,chaukIdAra,santarI
sentinel VT 1. paharA denA,chaukIdArI karanA
sentry N 1. santarI,paharevAlA sipAhI
separate A 1. pR^ithaka kiyA huA,alaga
separate VT 1. pR^ithaka karanA,alaga karanA,alaga honA,pR^ithaka honA
separately Adv 1. pR^ithaka pR^ithaka,alaga alaga
separation N 1. pR^ithaka karanA,viyoga,bhinnatA,pR^ithakatva,alagAva,shodhana,khaNDana,phUTa,2. vishleShaNa ,3. tyAga
separatist N 1. pR^ithaka honevAlA,vimukha,viruddha
sepia N 1. eka prakAra kI machhalI,2. gaharA kAlA ra.nga
sept N 1. jAti,va.nsha,gharAnA,kula,gotra,2. gherA,ahAtA
septic A 1. saDAnevAlA,galAnevAlA
sepulchre N 1. kabra,samAdhi
sepulchre VT 1. gADanA,daphana karanA,samAdhi banAnA
sequel N 1. pariNAma,natIjA,anta,phala
sequence N 1. krama,anukrama,shreNI,silasilA,taratIba
sequester VT 1. pR^ithaka karanA yA honA,2. judA karanA,alaga honA,ekA.nta me.n rahanA
sequestration N 1. chheda,roka,dhana kA alaga karanA,samAja se alaga karanA
sera N 1. sarAya,panthashAlA,pathikAshrama
sere N 1. sUkhA,murajhAyA huA
serene A 1. nirmala,sApha,sthira,chupachApa,dhImA,shAnta,dhIra,2. eka sammAna sUchaka upAdhi
serenity N 1. shAnti,dhIratA,svachchhatA
serge N 1. sarja,eka UnI kapaDA
sergeant N 1. sArjaNTa,eka sainika padAdhikArI,2. sarvochcha shreNI kA vakIla
serial A 1. silasilevAra,kramika,kramAnusAra
series N 1. pa.nDita,shreNI krama,taratIba,mAlA,2. shreNI
serious A 1. dhIra,gambhIra,sa.njIdA,bhArI,2. aparihAsI,sachchA,3. bhArI,jokhima kA
seriousness N 1. sa.njIdagI,gambhIratA,baDA dhyAna
sermon N 1. dharmopadesha,2. gambhIra salAha,upadesha
serpent N 1. sA.npa,sarpa,2. eka kisma kI AtishabAjI,agnikrIDA
serpentine A 1. sarpavata,pe.nchadAra
serpentine N 1. sarpavata,pe.nchadAra
serum N 1. khUna kA pAnI,dUdha kA pAnI
servant N 1. naukara,chAkara,dAsa,mulAjima,sevaka,TahaluA
serve VT 1. sevA karanA,kAma karanA,Tahala karanA,naukarI karanA,kAma nikAla denA,kAma AnA nA,2. AGYA pAlana karanA,kahanA karanA,3. pUjA karanA,ArAdhanA karanA,4. sahAyatA karanA,kAma kA honA 5. denA,bA.nTa denA,bhojana parosanA,6. hAjira rahanA,7.paryApta honA
service N 1. sevA,Tahala,naukarI,kAma,pada,2. ArAdhanA,pUjA,3. jahAjI naukarI,4. lAbha,phAyadA ,5. meja para rikAbiyo kI taratIba
serviceable A 1. kAma kA,kAma AnevAlA,upayogI,sevA karane yogya
servitude N 1. gulAmI,tAbedArI,dAsapanA,dAsatva
sesame N 1. tila
session N 1. sabhA ityAdi kI baiThaka,kachaharI kA laganA,adhiveshana,2. sabhA kAla,adhiveshana kAla vakta ijalAsa
set A 1. dR^iDha,sthApita
set N 1. asta honA,DUbanA,2. dastA,jatthA,joDA
set VT 1. baiThAnA,rakhanA,dharanA,2. gADanA lagAnA,sthApita karanA,ropanA,bonA 2. pahale se niyatakaranA,3. denA,lagAnA,4. ThIka karanA,5. prakAsha karanA,dikhalAnA,6. niyama karanA,7.ghabaDAnA,8.mUlya samajhanA,9.jaDanA
set-ʸ賨 N 1. roka,bAdhA,vighna
set-?Ȩ N 1. Arambha karanA,khaDA karanA
setback N 1. roka,bAdhA,vighna
setter N 1. chiDiyA pakaDane vAlA shikArI kuttA,2. akShara baiThAnevAlA,kampojITara
setting N 1. asta,DUbanA
settle N 1. U.nche pushta kI kurasI,U.nche pusta kI bai.ncha,chaukI
settle VT 1. sthApita karanA,baiThAnA,ThaharAnA,2. nirNaya karanA,taya karanA,3. shA.nta karanA,4. basAnA,5. dhImA karanA,6. chukAnA
settlement N 1. jamAva,baiThAva,bandobasta,nibaTArA,2. vAsa,nI bastI,upanivesha,3. chukautA,4. strI dhana
settler N 1. basane vAlA,nivAsI,nayA basane vAlA
seven N 1. sAta
sevenfold A 1. sAta guNA
seventeen N 1. satraha
seventeenth A 1. satrahavA.n
seventh A 1. sAtavA.n
seventieth A 1. sattaravA.n
seventy N 1. sattara
sever VT 1. pR^ithaka karanA,alahadA karanA,alaga rakhanA,pR^ithaka honA,alaga honA
several A 1. bhinna,pR^ithaka,alaga,2. aneka,kI
severance N 1. pR^ithakatva,viyoga,judAI,ba.nTavArA
severe A 1. sa.njIdA,gambhIra,kaThina,kaThora,teja,kaShTadAyaka,dAruNa,duHkhadAyaka
sew VT 1. sInA
sewage N 1. nAlI se bahanevAlA pAnI ityAdi
sewer N 1. sInevAlA,darjI,2. nAlI,morI
sewerage N 1. nAliyA.n,nAlI dvArA pAnI Adi kA nikAla
sex N 1. li.nga bheda,jAti,strI purUSha bheda
sexton N 1. girajAghara kA eka ohadedAra vA adhikArI,kabra khodanevAlA
sexual A 1. strI vA purUSha dharma sambandhI
shabby A 1. maile kuchele kapaDe pahane hue,nIcha,kutsita
shackle N 1. beDI,ja.njIra,pakaDI
shackle VT 1. beDI DAlanA,ja.njIra DAlanA,kaida karanA,rokanA
shad N 1. eka prakAra kI machhalI
shade N 1. chhAyA,parachhAI,a.ndherApana,aprakAsha,2. sharaNa,chhAyA,3. paradA,4. bhUta,5. ra.nga kA darjA
shade VT 1. chhAyA karanA,dhUpa se bachAnA,rakShA karanA,a.ndherA karanA
shades N 1. mare huo.n kA sthAna,bilakula a.ndherA
shadow N 1. chhAyA,parachhAI.n,pratibi.nmba,2. halkA pratirUpa,3. chhAyAmAtra,asAra vastu,4. bhUta,chhalAvA
shadow VT 1. chhAyA karanA,a.ndherA karanA,parachhAI.n kI taraha prakaTa karanA,chhipAnA,2. pIchhe pIchhe lage rahanA
shady A 1. chhAyAdAra,chhAyAjanaka,chhAyA ke bhItara honA,2. dhUpa se rakShita,3. sa.nshyI
shaft N 1. tIra,lambA tIra,2. Da.nDA,chhaDa,3. rapa kI Da.nDI,4. bama,5. hathiyAra kI muThiyA,6. khAna me.n kA rAstA
shaggy A 1. jhabarA,bAladAra,khuradarA
shake N 1. hilAva,DagamagAhaTa,ka.npaka.npI,2. ragaDa,sa.ngharSha,3. chIra
shake VT 1. hilAnA,Andolita karanA,2. ka.npAnA,tharatharAnA ( AvAja ka.npAnA yA laharAnA,DagamagAnA) 3. jhADa DAlanA,jhaTakAranA,phe.nka denA,4. dera karAnA,5. chhuTakArA pAnA,6. kA.npanA,tharatharAnA,hilAnA
shake-?储ƨ N 1. bistarA,bichhaunA
shaky A 1. kamajora,DagamagAtA huA,asthira,DhIlI,phaTI huI,chhidrayukta,darAradAra
shale N 1. bhUsI,chhilakA,2. eka prakAra kA patthara
shall VT 1. bhaviShyakAla sUchaka kriyA sahAyakanA
sham A 1. jhUThA,nakalI,banAvaTI
sham N 1. banAvaTa,jhUTha,pAkha.nDa
sham VT 1. dhokhA denA,ThaganA,banAvaTa karanA
shamble VI 1. bhadde taura para chalanA,maTaka kara chalanA
shambles N 1. kasAIkhAnA,kaliyA bAjAra
shame N 1. lajjA,lAja,shiShTatA,2. lAja,sharma,apamAna,tiraskAra,sharma yA lajjA kA kAraNa,lajjA
shame VT 1. lajjita karanA,sakuchAnA,lajAnA,beijjata karanA,ha.nsI uDAnA
shameful A 1. lajjita,nindanIya,burA
shameless A 1. nirlajja,avinIta,dhR^iShTa,nirlajjatA kA
shampoo VT 1. mAlisha karanA,dabAnA,khUba mala mala kara dhonA
shamrock N 1. tipatiyA,tIna pattI kI ghAsa
shank N 1. TA.nga kA ghuTane se pA.nva taka kA bhAga,pi.nDulI,2. hathiyAra kA Da.nDA
shanty N 1. kuTI,jhopaDI,kuTiyA,2. mallAho.n kA gAna
shape N 1. shakla,sUrata,rUpa,AkAra ,2. namUnA,3. dhyAna,vichAra,4. rUpa,prakAshana
shape VT 1. banAnA,sA.nche me DhAlanA,gaDhanA,mUrtI banAnA,2. biThAnA,niyama karanA,vichAranA
shapely A 1. suDaula,achchhI shakla kA,surUpa
shard N 1. ThIkarA,khaparA,2. a.nDe kA chhilakA
share N 1. bhAga,hissA,bakharA,2. sheara bhAga,3. hala kA phala,hala kA lohA
share VTI 1. bA.nTanA,bhAga karanA,hissA lenA,sharIka honA
shareholder N 1. hissedAra,paTTIdAra,sAjhI
shark N 1. shArka machhalI,2. dhokhA dene vAlA,Thaga
shark VTI 1. jaLI yA chhala se uThA lenA,ThaganA,chorI karanA,pAkhaNDa se jIvikA chalAnA
sharp A 1. patalI dhAra kA,painA,teja,tIkShNa,nukIlA,chokhA,2. chaukasa,chaukannA,3. chubhanevAlA,4. pracha.nDa,5. teja,6. chAlAka,chatura
sharp N 1. teja AvAja,sa.ngIta kA eka svara
sharp VTI 1. teja karanA,chaukhA karanA,2. dagA denA,chhala karanA
sharp-רإ??Ꮸ N 1. achchhA nishAnA mArane vAlA,nishAnebAja
sharpen VTI 1. teja karanA,sAna dharanA,teja honA
sharper N 1. Thaga,chhalI,dhokhA dene vAlA
sharply Adv 1. tejI se,jaLI se,shIghratA se
sharpshooter N 1. achchhA nishAnA mArane vAlA,nishAnebAja
shatter VTI 1. TukaDe TukaDe karanA,TukaDe TukaDe honA,chIranA,khaNDa khaNDa karanA,betaratIba karanA,krama bigADanA,pAgala karanA
shave N 1. hajAmata,2. patalA TukaDA,3. kATa
shave VI 1. dADhI banAnA,hajAmata banAnA
shave VT 1. kATanA,chhIlanA,patalA banAnA
shaver N 1. hajjAma,nAU,2. luTerA,mu.nDane vAlA
shawl N 1. shAla,dushAlA
she Pron 1. yaha vA vaha strI
shear VT 1. kai.nchI se kATanA,kataranA,kATanA
shears N 1. kai.nchI,kataranI,2. bhArI vastu uThAne kA eka ya.ntra
sheath N 1. miyAna,gilApha,khola
sheath VT 1. miyAna banda karanA
shed N 1. chhappara,jho.npaDA,osArI,sAyabAna
shed VT 1. bahAnA,nikAlanA,chhoDanA,DhalakAnA
sheen N 1. chamaka,jyoti,roshanI
sheep N 1. bheDa,bheDI,meSha
sheik N 1. shekha
shekel N 1. yahudiyo.n kA eka purAnA sikkA
shelf N 1. tAka,alamArI,2. chapaTI nikalI huI chaTTAna
shell N 1. chhilakA,khola,gho.nghA,moharA,2. bama kA golA,3. tAbUta,ThaTharI
shell VT 1. chhilakAnA,dAne ko bAla se nikAlanA,chhilakA phe.nkanA,2. bama ke golo.n se uDA denA
shellfish N 1. gho.nghA,sIpadAra machhalI
shelter N 1. ADa,sharaNa,panAha,Ashraya,2. rakShaka,sa.nrakShaka
shelter VTI 1. rakShA karanA,badhAnA,chhipAnA,2. Ashraya lenA,sharaNa me jAnA
shelve VTI 1. tAka para rakhanA,multavI karanA,DhAlU honA
shepherd N 1. gaDariyA,gallAbAna,charavAhA,2. grAma pAdarI
sheriff N 1. shahara vA jile kA hAkima,2. phaujadAra,3. sheripha
sherry N 1. spena kI eka prakAra kI a.ngUrI sharAba
shield N 1. DhAla,pharI,bachAva,rakShA,ADa
shield VT 1. DhAla se rokanA,rakShA karanA,bachAnA,rokanA
shift N 1. tabadIlI,parivartana,2. upAya,panAha,sharaNa,a.ntima sAdhana yA upAya,3. phareba,4. janAnI kuTI,kamIja
shift VTI 1. badalanA,eka sthAna se dUsare sthAna me.n jAnA yA le jAnA,2. naye kapaDe pahinanA,kapaDe badalanA,3. chalanA,4. nayA udyama karanA,5. upAya karanA,chAla chalanA
shilling N 1. eka agre.njI mudrA,2. shili~Nga
shin N 1. paira kA agalA bhAga,agra ja.nghA,2. nalI
shine N 1. dhUpa,khulA mausama,chamaka,roshanI,jyoti,raunaka
shine VI 1. chamakanA,roshana honA,jagamagAnA,prasannachita yA prasanna honA
shingle N 1. patalA takhtA,golagola patthara yA goTiyA jo samudra yA nadI ke kinArepara ho ,2. roDe
shingle VT 1. patale takhte yA roDo.n se pATanA
shingles N 1. eka roga,khujalI,dAda
shiny A 1. chamakIlA,roshana,sApha,khulA
ship N 1. pota,jahAja
ship VTI 1. jahAja para lAdanA,2. jahAja kI naukarI karanA,3. jahAja para naukara rakhanA,4. jahAja para savAra karanA
shipbuilder N 1. jahAja banAnevAlA
shipbuilding N 1. jahAja kA banAnA
shipment N 1. jahAja kI ladAI yA bharAI,2. jahAja me.n lAdI huI vastu
shipping N 1. naukA samUha,2. pAnI kI rAha se bhejanA,3. jahAja chalAnA,4. jahAja se mAla bhejane kA mahasUla
shipwreck N 1. chaTTAna se TakarAkara naukA kA nAsha ho jAnA
shipwreck VT 1. chaTTAna Adi se TakarAkara naShTa karanA,nAsha karanA
shipyard N 1. jahAja banAne yA marammata karane kA sthAna
shire N 1. prA.nta,2. jilA,3. mulka kA hissA,4. desha kA eka visheSha bhAga
shirk N 1. kAma chora,chAla bAja
shirk VTI 1. bachanA,khisakanA,jI churAnA
shirt N 1. kamIja,kurtA,sharTa
shiver N 1. TukaDA,phA.nka,patalA TukaDA,TUTana,2. jhurajhurI honA,ka.npaka.npI
shiver VTI 1. kA.npanA,ka.npAnA,hilAnA,tharatharAnA,2. TukaDe TukaDe karanA,chUra chUra karanA
shoal @ 1. jhu.nDa,giroha,samUha,2. retI,bAlU kA Dhera
shoal VT 1. bhIDa lagAnA,samUha karanA,2. paTa jAnA,retI paDa jAnA,chhichhalA ho jAnA
shock N 1. dhakkA,dhamaka,sa.ngharSha,Takkara,muThabheDa,AkramaNa,laDAI,aparAdha,2. dahala,sadamA,dhakkA,naso.n kI jhanajhanAhaTa
shock VT 1. bhaya dikhAnA,choTa pahu.nchAnA,Takkara denA,aprasanna karanA
shocking A 1. udvegakara,aprItikara,chau.nkAnevAlA
shoddy A 1. nikammA,bekAma
shoddy N 1. purAne UnI kapaDe kA banA huA kapaDA
shoe N 1. pAdukA,jUtA,2. nAla
shoe VT 1. jUtA pahanAnA,nAla lagAnA
shoelace N 1. jUte kA phItA
shoemaker N 1. mochI,jUtA banAnevAlA
shoestring N 1. jUte kA phItA
shoo VT 1. bhAgonA,chale jAo nA
shoot VTI 1. golI mAranA,bANa mAranA,chhoDanA,chalAnA,2. khilanA,kalI nikalanA,3. nikalanA nA,4. dauDanA,gujaranA,jhapaTanA,5. dhaDakanA,6. a.nkura nikalanA,7.baDhanA,unnati karanA
shooter N 1. golI chalAne vAlA,tIra mArane vAlA,2. phe.nkane yA chalAne kA hathiyAra
shop N 1. dUkAna,hATa
shop VI 1. dUkAna para saudA mola lene ke liye jAnA,hATa bajAra karanA
shopkeeper N 1. dukAnadAra
shopping N 1. bAjAra karanA
shore N 1. samudra kA kinArA,samudra taTa,2. Teka
shore VT 1. Teka lagAnA
short N 1. chhoTA,adIrgha,laghu,nATA,sa.nkShipta,mukhtasara,kama,2. thoDA,apUrNa,nyUna ,3. nikaTa,pAsa,4. sa.nkShepa,sArA.nsha
short-ћԡ?艁 1. alpAyu,cha.nda roja,kama umra
short-כ?蘨?Ῠ A 1. adUradarshI,kShINa dR^iShTI,kama najara,alpadarshI,jisako dUra dekha na paDe ,2. asAvadhAna
shortage N 1. kamI
shorten VT 1. kama karanA,paTAnA,chhoTA karanA
shorthand N 1. sa.nkShiptAkSharalipI,mukhtasaranavIsI,sa.nkShepa lekha
shortly Adv 1. jaLI me,thoDI dera me.n,2. sa.nkShepa se
shortness N 1. chhoTAI,kamI,laghutA,nyUnatA
shorts N 1. bhUsI,chokara,2. eka prakAra kA jA.nghiyA
shot A 1. golI mArane kA kAma,2. phe.nka kara mArane kA hathiyAra,3. golI,chharrA,4. nishAnA mAranevAlA 4. DA.nDa liyA huA dravya,5. ginatI
should VT 1. chAhiyenA
shoulder N 1. kandhA,2. sahArA
shoulder VT 1. kandhA mAranA,dhakkA denA,kandhe para chaDhAnA
shout N 1. shora,gula gapADA,hullaDa,2. jaya jayakAra,prasha.nsA dhvani
shout VT 1. shora machAnA,chillAnA
shove N 1. dhakkA,relA
shove VT 1. DhakelanA,relanA,dhakkA denA
shovel N 1. khurapA,belachA
shovel VT 1. belachA se phe.nkanA
show N 1. tamAshA,ThATha,prakAsha,dikhAvA,pradarshana,ADambara,lIlA,kautuka,kautUhala
show VTI 1. dikhalAnA,jAhira karanA,prakAsha karanA,batalAnA,rAha batalAnA nA,2. prakAshita karanA,dikhAI denA,prakaTa honA,dekhanA
shower N 1. bauchhAra,jhaDI,rela pela
shower VTI 1. barasanA,barasAnA,udAratA pUrvaka denA,bhara denA,jhaDI lagAnA
showy A 1. dikhalAvaTI,numAishI,bhaDakIlA,ra.ngIlA
shred N 1. katarana,dhajjI,TukaDA
shred VT 1. TukaDe TukaDe karanA,kataranA,dhajjI utAranA
shrew N 1. jhagaDAlU aura chiDachiDI strI,karkashA,laDAkina
shrewd A 1. naTakhaTa,chiDachiDA,dhUrta,chAlAka,chatura
shriek N 1. kilakArI,chillAhaTa,chIkha,kUka,karkashanAda
shriek VT 1. chillAnA,chi.nghAranA,kikiyAnA,lalakAranA
shrift N 1. pApamochana,AchArya ke pAsa pApa kA svIkAra
shrill A 1. karNavedhI,mahIna AvAja kA,teja,chubhatI huI
shrill VT 1. teja aura mahIna AvAja denA
shrimp N 1. eka prakAra kI sIpa vA chhilakedAra dasa pA.nva kI machhalI,jhI.nge kI kisma kA eka jAnavara
shrine N 1. pavitra dravyAgAra,mandira,tIrthasthAna,puNyasthAna
shrink N 1. sikuDana,simaTana,jhijhaka
shrink VTI 1. sikuDanA,hichakanA,pIchhe haTanA,sikuDAnA,jhijhakanA,alaga ho jAnA
shrivel VTI 1. sikuDana paDanA yA DAlanA,jhurrI paDanA
shroud N 1. kaphana,shava paridhAna,murdA lapeTane kI chAdara
shroud VT 1. murde para kapaDA DAlanA,chhipAnA
shrub N 1. chhoTA peDa,jhADI,2. madirA
shrubbery N 1. jhADI,bana
shrug N 1. kandhA jhADanA
shrug VTI 1. sikoDanA,sameTanA,kandhA sikoDanA yA Upara karanA yA jhADanA
shudder N 1. ka.npaka.npI,tharatharAhaTa
shudder VT 1. kA.npanA,tharatharAnA
shuffle N 1. gaDabaDa karanA,TAla maTola,2. tAsha kI herA pherI,3. dhokhA,chAlAkI
shuffle VT 1. tAsha ko hera phera karanA,TAla maTola karanA,bAta palaTanA,2. gaDabaDa karanA,ulaTa palaTa denA
shun VTI 1. alaga rahanA,kinArA karanA,bachAnA,dUra rahanA,TAla jAnA,nakAranA,asvIkAra karanA
shunt VTI 1. relagADI haTAnA,rAha badalanA,rAha chhoDanA,kinAre honA,muDanA
shut A 1. banda
shut N 1. banda khiDakI,jhilamila
shut VTI 1. banda karanA,mU.ndanA,bheDanA,bAhara nikAlanA,kaida karanA,banda honA
shut-?储ƨ N 1. kAma banda kara denA
shut-??跨 N 1. banda karanA
shut-??跨 VT 1. banda kara denA
shutdown N 1. kAma banda karanA
shutdown VT 1. kAma banda kara denA
shutout N 1. bAhara rokanA
shutout VT 1. bAhara roka denA,bhItara na Ane denA
shutter N 1. kivADa,jhilamilI,pardA,chika,jhA.npa
shuttle N 1. shaTala,DharakI
shy A 1. lajIlA,sa.nkochI,2. Darapoka,bhIru,3. chaukannA
shy N 1. lajIlA,sa.nkochI
shy VT 1. jhe.npanA,chau.nkanA,bhaDakanA nA,2. kataranA
shyness N 1. lajIlA,sa.nkochI
sick A 1. rugNa,rogI,bImAra,kisI roga se pIDita,2. jisakA jI machalatA ho,3. duHkhI,udAsa
sicken VTI 1. bImAra karanA,bImAra honA,duHkhI banAnA,2. durbala honA
sickening A 1. duHkhada,bImAra,jalAnevAlA,aruchikara
sickle N 1. ha.nsiyA,darA.ntI
sickly A 1. bImAra,roga shIla,rogihA,susta,durbala,bImAra sA
sickly Adv 1. sustI se,bImArI kI hAlata me.n
sickness N 1. rugNatA,roga,bImArI,2. matalI
side A 1. pakShIya,kinAre kA,bagalI,tirachhA,TeDhA,lage lage,eka hI va.nsha kA
side N 1. kinArA,hAshiyA,dala,tarapha,pakSha,bagala,pasalI
side VT 1. taraphadArI karanA,pakSha karanA,pakSha lenA,nA
sideways Adv 1. karavaTa ke bala,tirachhA
siding N 1. rela kI dUsarI chhoTI paTarI
siege N 1. 1. ghera,gherA DAlanA,2. nagara pariveShThana
sieve N 1. chhalanI,jharanA
sieve VT 1. chAlanA
sift VT 1. chhAnanA,chAlanA,2. parakhanA,nirNaya karanA
sigh N 1. gaharI sA.nsa,Aha,niHshvAsa,dIrghashvAsa
sigh VT 1. Aha bharanA,Tha.nDI sA.nsa lenA,kheda karanA,ra~nja karanA,Aha se prakaTa karanA
sight N 1. dekhanA,dR^iShTi,darshana,najara,avalokana
significance N 1. mahatva,gaurava,pratiShThA,artha,abhiprAya
significant A 1. sArthaka,artha prakAshaka,sUchaka,udbodhaka,mahatvapUrNa
signify VT 1. sUchita karanA,batAnA,prakaTa karanA,varNana karanA,2. abhiprAya rakhanA,artha rakhanA
silence N 1. chuppI,niHshabdatA,shabdAbhAva,mauna,2. chhipAva,guptatA
silence VT 1. chupa karanA,mauna karanA,mu.nha banda karanA
silent A 1. chupa,mauna,sunasAna,khAmosha,shA.nta,sthira,niHshabda
silica N 1. patthara
silk N 1. reshama yA reshamI kapaDA
silkworm N 1. reshama kA kIDA
silky A 1. reshamI,narma,komala,chikanA
sill N 1. dehalIja,chaukhaTa
silly A 1. mUrkha,anADI,bholA,durbala
silly N 1. mUrkha
silt N 1. pAnI ke bahAva se lAyI huI miTTI yA reta
silver A 1. chA.ndI kA
silver N 1. chA.ndI,chA.ndI kA rupayA ityAdi
silver VT 1. chA.ndI chaDhAnA,chA.ndI kI kalI karanA
silverware N 1. chA.ndI ke jevara
silvery A 1. chA.ndI ke sadR^isha,ujjavala,sapheda,chamakIlA,chA.ndI chaDhA huA
similar A 1. samAna,sadR^isha,ekasA
similarity N 1. samAnatA,sadR^ishyatA,sAdR^ishya
similarly Adv 1. usI prakAra,sAdR^ishya se,eka bhA.nti
simmer N 1. thoDA thoDA kholanA,gunagunAhaTa
simmer VT 1. dhIre dhIre khaulanA,simasimAnA
simple A 1. sIdhA,akelA,nirA,sAdA,bholA,mUrkha,2. nirdoSha,niShkapaTa,shuddha,svachchha,sarala
simple N 1. jaDI,bUTI
simple-?????۰ƨ N 1. ekavarNa samIkaraNa
simplification N 1. laghukaraNa,sarala karane kA kAma
simplify VT 1. spaShTa karanA,sarala karanA,sAdhAraNa karanA
simply Adv 1. sApha sApha,saralatA se,niShkapaTatA se,2. aGYAnatA se,mUrkhatA se
simulate A 1. banAvaTI,jhUThA,jAlI,bahAnebAja
simulate VT 1. nakala karanA,svA.nga karanA,bheSha badalanA,bahAnA karanA
simulation N 1. banAvaTa,kapaTa,pAkhaNDa,chhadmaveSha dhAraNa
simultaneous A 1. samakAlIna,eka hI samaya kA,samakAlika
simultaneous-?????۰ƨ N 1. dvivarNa yA yugapatta samIkaraNa
sin N 1. pApa,aparAdha,doSha,khatA
sin VT 1. pApa karAnA,aparAdha karAnA
since Conj 1. kyo.nki,isalie,isa kAraNa se
since Prep 1. se,pashchAt,sIdhe se
sincere A 1. sachchA,kharA,shuddha,svachchha,niShkapaTa
sincerely Adv 1. ImAnadArI se,niShThA se,shuddhatA se,sachchAI se
sincereness N 1. ImAnadArI,sachchAI,kharAI,niShkapaTatA,svachchhatA,yathArthatA
sine N 1. rekhA visheSha,jIvA,dvijyA
sine Prep 1. hIna,rahita,binA
sing VTI 1. gAnA,2. sarAhanA,prasha.nsA karanA
singe VT 1. jalAnA,jhulasAnA,nA
singer N 1. gAnevAlA,gavaiyA,gAyaka
single A 1. eka,akelA,kevala,alaga,nyArA,2. ku.nvArA,avivAhita,3. sachchA,4. svachchha
single N 1. eka,akelA,alaga,2. ku.nvArA,avivAhita
single VT 1. chunanA,chhA.nTanA,nA
singly Adv 1. akelA,eka eka kara ke ,2. sachchAI se,kharAI se
singular A 1. eka vachana,2. baDA,vikhyAta,3. anokhA,nirAlA,akelA,advitIya
sinister A 1. bAyA.n,2. burA,ashubha,kuTIla,manahUsa,kapaTI,beImAna
sink N 1. si.nka,nAlI,morI
sink VT 1. DubAnA,girAnA,2. nirAsha karanA,3. dabAnA,4. khodanA,5. pravesha karanA,baiThanA,6. kama karanA,ghaTAnA
sinker N 1. bojha jisase machhalI pakaDane kI DorI Adi DUba jAye,2. DUbane vAlA AdamI yA chIja
sinking N 1. DUbanA
sinner N 1. pApI,pAtakI,doShI
sinus N 1. moDa,2. chheda,darAra,3. khADI,4. nAsUra
sip N 1. ghU.nTa,chusakI
sip VT 1. ghU.nTa lenA,suDakanA,chUsanA,chATanA
siphon N 1. TeDhI nalI,nAlI,eka ya.ntra
sir N 1. mahAshaya,mahodaya,janAba,sAhaba,bahAdura
sire N 1. pitA,purakhA,kartAra,2. narapashu,3. rAjA sAhaba,rAjA kA sambodhana
siren N 1. eka gAnevAlI samudrI parI,mohinI strI,ThaganI
sister N 1. bahina,jIjI,bhaginI
sisterhood N 1. eka mata yA sa.npradAya kI striyo.n kA samAja,bhaginI samAja,2. bahinapana,bhaginItva
sit N 1. baiThanA,aDDepara baiThanA,baserA lenA,ArAma karanA,paDanA,rahanA,senA,a.nDo para baiThanA,2. sabhA karanA,kachaharI karanA,3. ThIka honA,phabanA
sit VT 1. Asana jamAnA,baiThAnA
site N 1. sthAna,jagaha,sthiti,Thaura
sitting N 1. baiThaka,ArAma karanA,2. sabhA,jalasA,baiThaka,ijalAsa
situated A 1. sthita,sthApita
situation N 1. sthiti,sthAna,Thaura,avasthA,gata,gau.n,pada,ohadA,padavI,naukarI
six N 1. chhaH
sixfold A 1. chhaH gunA
sixteen N 1. solahavA.n bhAga
sixteenth A 1. solahavA.n
sixth A 1. chhaThavA.n
sixth N 1. chhaThavA.n bhAga
sixtieth A 1. sATha
sixtieth N 1. sAThavA.n bhAga
sixty N 1. sATha
sizable A 1. DIlavAlA,bahuta lambA chauDA,baDA
size N 1. AkAra,pariNAma,DIla,2. saresa,lAsA
size VT 1. parimANa bA.ndhanA,AkAra ke krama se rakhanA,2. saresa lagAnA
skate N 1. barpha para chalane kA jUtA,2. eka prakAra kI machhalI jisakI pITha para kA.nTA hotA hai
skate VT 1. skeTa jUtA para chalanA
skeleton N 1. asthipa.njara,sharIra kA asthimAtra,ThaTharI,2. DhA.nchA,khAkA
sketch N 1. kachchA DhA.nchA,nakshA,masaudA,sthUla lekha
sketch VT 1. nakshA khI.nchanA,khasarA banAnA,DhA.nchA banAnA,masaudA karanA,sthUla varNana karanA
sketchy A 1. DhA.nchA yA khAkA vAlA,adhUrA,a.nshapUrNa
skew A 1. TeDhA,tirachhA
skewer N 1. kabAba kA sI.nkachA,kIla,sIkha,salAI
skewer VT 1. sIkha me.n pironA
skid N 1. phisalana
skiff N 1. Do.ngI,chhoTI nAva
skill N 1. vidyA,guNa,pravINatA,nipuNatA
skilled A 1. nipuNa,guNI,paTu,chatura,kushala
skillet N 1. kaDedAra DegachI,chhoTA kaDedAra haNDA yA baTuA
skim N 1. jhAga,phena,phaphU.ndana
skim VTI 1. jhAga yA phena yA malAI utAranA,2. chhUte hue chale jAnA
skimmer N 1. kalachhI,jharanI
skin N 1. khAla,chamaDA,chhAla,chhilakA,jhillI
skin VT 1. khAla yA chamaDA khI.nchanA,chhilakA utAranA,2. dhokhA denA,3. chamaDA maDhanA yA lagAnA
skinny A 1. chamaDAdAra,kevala chamaDAdAra
skip N 1. uchhala,kUda,phalA.nga,2. bhUla,chhUTa,chUka
skip VT 1. chhoDa jAnA,bhUla jAnA,bhUla karanA,2. kUdanA,uchhalanA
skipper N 1. saudAgarI jahAja kA mAlika,2. kUdanevAlA
skirmish N 1. halkI laDAI,laDAI bhiDAI,jhagaDA
skirmish VT 1. halkI laDAI laDanA,thoDe thoDe Adamiyo.n se laDanA
skirt N 1. skarTa,kora,chhora,A.nchala,kinArA
skirt VTI 1. gheranA,chhora para honA
skittish A 1. lajIlI,bhIru,bhaDakIlI,cha.nchala,chapala
skull N 1. khopaDI,kapAla
skull-?Ȩ N 1. aisI TopI jo sira para jamakara baiTha jAye
sky N 1. AkAsha,gagana,AsamAna,a.ntarikSha
skylark N 1. chakravAka,lavA
skylight N 1. jharokhA,roshanadAna
skyline N 1. kShitija,AkAsha vR^itta
skyscraper N 1. bahuta U.nchI vastu,gaganasparshI vastu,kI koTho.n kA bhavana ityAdi
skyward A 1. AkAsha kI ora
slab N 1. takhtA,sa.ngamaramara yA dUsare patthara kI paTiyA,chakkI kA paTarA yA takhtA
slack A 1. DhIlA,manda,nirbala,susta
slack N 1. koyale kA chUrA,rAkha Adi
slacken VT 1. DhIlA karanA,manda karanA,nirbala karanA,kama karanA,susta yA shithila honA
slag N 1. dhAtu kA maila,jvAlAmukhI,pahADa kI kITa
slam N 1. dhaDaka,jora
slam VTI 1. jora se banda karanA,mAranA,jora se mAranA
slander N 1. kala.nka,apayasha,apavAda
slander VT 1. jhUThA kala~Nka lagAnA,doSha lagAnA,apavAda karanA,apayasha denA
slanderous A 1. mithyAvAdaka,mithyA,nindaka,jhUThA,kala.nkI
slang N 1. ga.nvAru bolI
slant N 1. jhukA huA,TeDhA,tirachhA
slant VTI 1. tirachhA karanA yA honA,DhAlU honA
slanting A 1. TeDhA,tirachhA,jhukA huA
slap N 1. tamAchA,chapata,thappaDa,dhaula
slap VT 1. chapata jamAnA,tamAchA mAranA,dhaula mAranA
slash N 1. chIra,kATa,chAka
slash VTI 1. lambe TukaDe kATanA,choTa se girA denA
slate N 1. sleTa,eka prakAra kA patthara
slate VT 1. sleTa se pATanA
slaughter N 1. hatyA,vadha,sa.nhAra
slaughter VT 1. hatyA karanA,vadha karanA
slaughter-إ?ס N 1. mA.nsa ke lie jAnavara mArane kA sthAna
slaughterhouse N 1. mA.nsa ke lie jAnavara mArane kA sthAna
slave N 1. dAsa,TahaluA,chAkara,ki.nkara
slave VT 1. dAsatva karanA,parishrama karanA,gulAmI karanA
slavery N 1. ki~NkaratA,gulAmI,dAsatA,dAsatva
slavish A 1. dAsa sambandhI,dAsavata,kamInA,nIcha,parishramI
slay VT 1. mAra DAlanA,vadha karanA,ghAta karanA
sledge N 1. bhArI hathauDA,2. barpha para chalane vAlI gADI
sledge-،茡Ϩ N 1. hathauDA
sleek A 1. chikanA,chamakIlA
sleek VT 1. chikanA,chamakAnA
sleep N 1. vishrAma,ArAma,nI.nda,nidrA,2. mR^ityu
sleep VT 1. sulAnA,ArAma karAnA,vishrAma karAnA,2. maranA,mAranA
sleeper N 1. sonevAlA,2. slIpara,lakaDI kI phATa
sleet N 1. me.nha aura barpha yA olo.n kI eka sAtha varShA
sleet VT 1. me.nha ke sAtha olA yA barpha barasanA
sleeve N 1. AstIna,kapaDe kI bA.nha
sleeve VT 1. bA.nha lagAnA,2. chupake chupake ha.nsanA,bA.nha se ADa karake ha.nsanA
sleigh N 1. barpha para chalane kI gADI ( be pahiye kI gADI)
sleight N 1. jugata,dhUrtatA,chhalabala,DIThabandI,najarabandI,chAlAkI
slender A 1. dubalA,patalA,kShINa,nirbala
slice N 1. phA.nka,phA.nkI,TukaDA,2. chauDA,chAkU
slice VT 1. phA.nka nikAlanA
slide N 1. phisalane vAlI vastu,chikanI aura barAbara rAha,phisalanI jagaha,phisalAva,2. miTTI kA Dhera,girAva
slide VT 1. phisalanA,sarakanA,khisakanA,rapaTanA
slight A 1. kShINa,nirbala,tuchchha,chhI.nTA,patalA
slight N 1. bhUla,avaGYA,apamAna
slight VT 1. tuchchha jAnanA,halkA samajhanA,bhUla jAnA
slim A 1. patalA,nirbala,tuchchha,
slime N 1. chipakatI huI vastu,lasalasI miTTI,chikanI miTTI
slimy A 1. chikanI miTTI kA,chikanA,lasalasA,chipachipA
sling N 1. gulela,patthara phe.nkane kA hathiyAra,2. gophana,3. paTTI jo ghAyala hAtha Adi ke lie gale me DAlI jAtI hai,4. chhI.nkA
sling VT 1. gulele se phe.nkanA,2. rassI se laTakAnA
slip N 1. phisala,khasaka,2. bhUla,galatI,3. DAlI,4. TukaDA,paTTI
slip VTI 1. phisalanA,binA jAne nikala jAnA,khisakanA,2. bhUla karanA,3. kalama karanA,4. chUkanA
slipper N 1. slIpara,betalA jUtA,DhIlA jUtA
slippery A 1. chikanA,2. asthira,anishchita,3. apavitra
slipshod A 1. slIpara pahane hue,betalA yA chaporA jUtA pahane hue,2. be paravAha,asAvadhAna
slit N 1. chora,kATa,lambA chheda,darAra
slit VT 1. la.nbA la.nbA chIranA,kATanA,darAra karanA
slither VI 1. phisalanA,sarakanA
sliver N 1. lambA TukaDA
sliver VT 1. la.nbe la.nbe TukaDe kATanA yA phADanA
sloop N 1. eka mastUla kA jahAja
slop N 1. sharAba,pIne kI vastu,TharrA sharAba
slop VT 1. ga.ndalA karanA
slope N 1. DhAla,jhukAva
slope VTI 1. jhukAnA,DhAlU honA,jhukanA
sloping A 1. kramashaH nimna,DhAlU,jhukA huA,DhaluA,2. tirachhA
sloth N 1. Alasya,sustI,kAhilI
slouch N 1. nIchI dR^iShTi,2. ga.nvArU chAla
slouch VTI 1. udAsa karanA,2. jhukAnA,jhukanA
slough N 1. ghasAva,daladala,kIchaDa,2. sA.npa kI ke.nchula,3. surdAra khAla
slow A 1. dhImA,2. AlasI,susta,3. DhIlA,acheta,Tha.nDA,manda,moTI samajha kA,4. sacheta,shA.nta,akriyAshIla
sludge N 1. miTTI,kIchaDa,2. chUra kiyA huA barpha
slug N 1. susta,AlasI AdamI,2. eka prakAra kA gho.nghA
sluggish A 1. AlasI,dIrghamUtrI,2. dhImA,DhIlA,mandagati,3. akriyAshIla
slum N 1. gandI galI,mailA kuchailA mauhallA
slumber N 1. U.ngha,jhapakI,halkI nI.nda
slumber VI 1. U.nghanA,jhapakI lenA
slump N 1. Dhera,2. mUlyo.n me.n ekAeka ghaTatI
slump VTI 1. ikaTThA karanA,2. chahabachchA Adi me.n ekAeka gira paDanA
slur N 1. dAga,chihna,2. apratiShThA,halkA apavAda
slur VT 1. sustI se karanA,2. chhipAnA,3. mailA karanA,bigADanA,4. apamAna karanA,apratiShThA karanA
slush N 1. narma miTTI,kIchaDa
sly A 1. sayAnA,2. dhUrta,makkAra,kapaTI,3. gupta
smack N 1. taDAkA,2. svAda,3. chapata,4. chhoTA jahAja
smack VTI 1. chUmanA,2. o.nTho.n se chapachapa kA shabda karanA,3. svAda lenA,4. chaTakhAnA,mAranA
small A 1. chhoTA,alpa,kShudra,laghu,thoDA,kama,2. nirbala,3. tuchchha,nIcha
small N 1. kisI vastu kA chhoTA yA patalA bhAga
smallpox N 1. chechaka,shItalA
smart A 1. tIkShNa,tIkhA,kaDA,2. shIghra,phurtIlA,chatura,3. nayA,tAjA,4. banA ThanA
smart N 1. smArTa,bA.nkA,chhailA,2. tIvra vedanA,darda,TIsa
smart VI 1. tIkShNa vyathA anubhava karanA,TIsa mAranA,tIvra duHkha mahasUsa karanA
smart-̥ơͨ N 1. dhana jo kisI sa.nkaTa se bachane ke liye diyA jAye,harajAnA,2. ghAyala sipAhiyo.n yA mallAho.n kA inAma
smash VT 1. TukaDe TukaDe karanA
smatter VI 1. nirarthaka bAta karanA,thoDA GYAna rakhanA
smattering N 1. alpa GYAna,UparI GYAna
smear N 1. dAga,dhabbA,kala.nka,2. chikanI vastu,3. marahama
smear VT 1. chupaDanA,2. lesanA,potanA,lagAnA,3. mailA karanA
smell N 1. gandha,bAsa
smell VTI 1. gandha lenA,sU.nghanA,2. mahakanA,ga.ndha denA
smelt N 1. eka prakAra kI chhoTI machhalI
smelt VT 1. dhAtu ko galA kara svachchha karanA
smelter N 1. dhAtu galAnevAlA
smile N 1. muskurAhaTa,2. sahAyatA,dayA
smile VT 1. prasanna honA,muskurAnA,2. dayA karanA,sahAyatA karanA,3. ha.nsI uDAnA
smirk N 1. banAvaTI ha.nsI
smirk VI 1. banAvaTI ha.nsI ha.nsanA
smite VT 1. harAnA,2. kaShTa denA,daNDa denA
smith N 1. sunAra,luhAra,dhAtu kA kAma karane vAlA
smock N 1. striyo.n kA kurtA,kamIja
smoke N 1. dhuA.n,dhUmrapAna
smoke VTI 1. dhuA.n denA,2. dhuA.n lagAnA,sulagAnA,3. tambAkU sigareTa Adi pInA
smoker N 1. tambAkU pIne vAlA,2. dhuA.n se sukhAne vAlA
smoky A 1. dhuA.ndAra,dhUmramaya,sadhUma,dhue.n se bharA huA
smooth A 1. chikanA,chamakIlA,sama,2. mR^idu,madhura bhAShI,3. sarala
smooth VT 1. chikanA karanA,sama karanA,2. sugama karanA,3. shAnta karanA,4. khushAmada karanA
smother N 1. dhuA.n,dhUla,2. ghabarAhaTa
smother VT 1. galA gho.nTa kara mAra DAlanA,sA.nsa rokanA
smoulder VI 1. sulaganA,dhadhakanA,isa prakAra jalanA ki jvAlA na nikalenA
smudge VT 1. miTTI lapeTanA,2. dhabbA lagAnA,3. kAlA karanA
smug A 1. banA ThanA,chhaila chhabIlA,2. apane hAla me.n masta
smuggle VT 1. mahamUlI mAla ko binA kara diye hue le AnA yA le jAnA,chaukI mAranA
smuggler N 1. usa prakAra mAla le Ane yA le jAne vAlA,usa jahAja jisa me.n ukta prakAra mAla Aye jAye
smut N 1. koyale kA chUrA yA kAjala,2. dhuA.n yA kAjala kA dhabbA,3. paudhe kA eka roga,giravI,4. durvachana
smut VT 1. kAjala kA dhabbA lagAnA,kAlA karanA,dhumailA karanA,giravI lagAnA
snack N 1. bhAga,2. bhoga,jalapAna,nAshtA
snag N 1. TahanI,2. gA.nTha,3. nikalA huA dA.nta
snail N 1. gho.nghA,jo.nka,2. kAhila,AlasI manuShya,3. dhImI chAla se,dhIre dhIre
snake N 1. sA.npa,nAga,sarpa
snake-?娏迨 N 1. chachai.nDA tarakArI
snap N 1. taDaka,eka eka TUTa,kaDakaDAhaTa,2. chhoTA tAlA
snap VTI 1. chaTakanA,kATa khAnA,taDakAnA,2. chuTakI bajAnA
snare N 1. phandA,2. jAla,3. pakaDa,4. pAsha
snare VT 1. pha.nsAnA,2. phusalAnA
snarl N 1. laDAI,jhagaDA
snarl VI 1. gurrAnA,ghuDakanA
snatch VT 1. jhaTa chhIna lenA,jhapaTa lenA
sneak N 1. nIcha,adhama manuShya
sneak VI 1. saraka jAnA,chupake se chale jAnA,2. giDagiDAnA,pA.nva para giranA
sneaking A 1. nIcha,adhama,2. ka.njUsa
sneaky A 1. nIcha,2. ka.njUsa
sneer N 1. ghR^iNA kI dR^iShTi,2. nakachaDhI bolI TholI,3. upahAsa
sneer VI 1. nAka chaDhAnA,bolI TholI mAranA,2. ha.nsI uDAnA
sneeze N 1. chhI.nka
sneeze VT 1. chhI.nkanA
snicker VI 1. makkArI se ha.nsanA
sniff VTI 1. sU.nghanA,nAka se suDakanA
snip N 1. kATa,kaTAva,kapaDe kA chhA.nTana,katarana
snip VT 1. kataranA,kATa DAlanA
snipe N 1. chahA( eka prakAra kA pakShI) ,2. mUrkha
snob N 1. dehAtI ga.nvAra jo bhadratA anukaraNa kare,2. jUtA banAne vAlA
snooze N 1. U.nghAI,jhapakI
snooze VT 1. sonA,U.nghanA
snore VI 1. kharrATA lenA,sote samaya nAka se shabda nikAlanA
snort N 1. kharrATA,nAsikA dhvani
snort VI 1. nathune kI rAha se shabda nikAlanA,kharrATA bharanA,gharagharAnA
snout N 1. thUthana,pashu ke Age nikalI huI thuthanI,2. To.nTI
snow N 1. barpha,pAlA
snow VI 1. barpha paDanA
snow-רإ? N 1. barpha me.n pahanane kA chauDA jUtA
snowfall N 1. barpha kA giranA,girI huI Dhera
snowshoe N 1. barpha kA pahanane kA chauDA jUtA
snowy A 1. barpha se bharA huA,himamaya,shveta
snub N 1. lakaDI kI gA.nTha,2. roka,DA.nTa,ghuDakI,3. chhoTI chapaTI Upara ko kuchha muDI huI nAka
snub VT 1. kataranA,2. rokanA,3. DA.nTanA,4. chhoTI aura chapaTI kuchha Upara ko muDI huI ( nAka) nA
snuff N 1. sA.nsa ke sAtha khI.nchanA,suDakanA,sU.nghanA,2. gula kATanA
snuff VI 1. sA.nsa lenA
snuff-ʥĨ N 1. su.nghanI kI DibiyA
snug A 1. pAsa,chipaTA huA,2. ArAma dene vAlA,sukhada,3. gupta
snug VI 1. chipaTanA,pAsa leTanA
so Adv 1. isa prakAra,itanA,2. aise,3. isalie,ataH,ateva,4. isa samaya,5. khaira,achchhA
soak VTI 1. bhigonA,sokhanA,2. bhIga jAnA,3. chUsanA
soap N 1. sAbuna
soap-Ɲ?艎 1. rIThA,paudhA jisa se dhone ke kAma kI vastu nikalatI hai
soap-¥Ϩ?艎 1. rIThA,paudhA jisa se dhone ke kAma kI vastu nikalatI hai
soapy A 1. sAbuna kI taraha,sAbuna lagA huA,2. chApalUsI karane vAlA,chApalusI kA
soar N 1. U.nchI uDAna
soar VI 1. U.nche para uDanA,chaDhanA
sob N 1. sisakI
sob VI 1. sisakanA,subakanA
sober A 1. sa.nyamI,2. sacheta,Ape me.n,3. shAnta,4. gambhIra
sober VTI 1. sudha yA hosha me.n lAnA yA AnA,2. pratyeka avasthA me.nnA
sobriety N 1. sa.nyama,paraheja,gambhIratA
sociable A 1. sa.nsarga shIla,2. sneha vR^iddhi,3. melI,milanasAra
social A 1. sAmAjika,janasa.ngraha sa.nba.ndhI,milanasAra,sa.nsargashIla
socialism N 1. samAjata.ntra,samAja sAmyavAda
socialist N 1. samAjata.ntravAdI,samAjasAmyavAdI
socialize VT 1. sAmAjika yA sa.nsargashIla banAnA,2. sAmyavAda ke anusAra rachanA
society N 1. sabhA,samAja,maNDalI,sa.ngati,sAjhA,sa.npradAya
sociologist N 1. shAstra kA GYAtA
sociology N 1. samAjatatva,samAja shAstra
sock N 1. mojA,pAyatAvA,jurrAba,2. abhinetAo.n kI jUtI
socket N 1. ghara,chheda,2. A.nkha vA dA.nta Adi kA ghara
sod N 1. ghAsa milI huI miTTI,2. ghAsa kI jaDa sahita DhelA,dUbachaurA
soda N 1. soDA,khAra,eka prakAra kI sajjI soDA
sofa N 1. seja,pala.nga,shayyA
soft A 1. komala,narma,sukumAra,mulAyama,2. chikanA,3. svachchha,4. dhImA,5. mR^idu,madhura
soften VTI 1. komala karanA yA honA,namra karanA,sukumAra banAnA,2. dhImA honA yA karanA
soil N 1. miTTI,chikanI miTTI,bhUmi,dharatI,2. khAda,3. kIchaDa,ga.ndagI
soil VT 1. mailA karanA,ga.ndA karanA,apavitra karanA,2. dhabbA lagAnA,3. khAda DAlanA
sojourn N 1. thoDe dina kA nivAsa,DerA
sojourn VI 1. thoDe dina ke liye rahanA,DerA karanA
solace N 1. sA.ntvanA,AshvAsana,dhIraja,DhADhasa,2. mana bahalAva,vinoda
solace VT 1. prasanna karanA,2. dhIraja denA,sA.ntvanA denA,3. ArAma denA,4. shA.nta karanA
solar A 1. saura,sUrya sa.nba.ndhI,sUrya kA
solder N 1. joDa,TA.nkA
solder VT 1. TA.nkA lagAnA,joDanA,sudhAranA
soldier N 1. sipAhI,sainika,yoddhA
sole A 1. akelA,eka,nirAlA,2. avivAhita
sole N 1. talA,jUte kA talA,2. eka prakAra kI machhalI
sole VT 1. talA lagAnA
solely Adv 1. akele,kevala
solemn A 1. dharma sa.nba.ndhI,2. gambhIra,banAvaTI gambhIra,3. pavitra
solemnity N 1. devakarma,2. gambhIratA
solicit VT 1. mA.nganA,2. prArthanA karanA,3. ichchhA rakhanA
solicitation N 1. prArthanA,vinatI
solicitor N 1. vakIla,mukhtAra,bairisTara,kAnUnI salAha dene vAlA
solid A 1. Thosa,2. gambhIra,3. kaDA,4. bhArI,5. arthamaya
solid N 1. Thosa vastu,pi.nDa,2. pi.nDa,Thosa,ghana
solidarity N 1. svArtha yA sampatti yA bhoga tathA kArya Adi me.n sAmAjika samatA vAda,2. eka sAtha rahanA
solidify VT 1. Thosa karanA,kaDA karanA,ghana karanA
solidity N 1. Thosapana,dR^iDhatA,ghanatA
soliloquy N 1. AtmabhAShaNa,bAtachIta jo apane Apa se kI jAye
solitary A 1. akelA,nirAlA,2. ekAntavAsI,3. a.ndherA
solitude N 1. ekAnta,akelApana,2. ekAnta jagaha,ja.ngala,ujADa,maru bhUmi
solstice N 1. krA.nti
soluble A 1. galane ke yogya,vileya
solution N 1. pighalAva,vilayana,galAva,ghulAva,2. samAdhAna,vyAkhyA,3. alagAva,TUTaphUTa,antara,4. uttara hala karanA
solve VT 1. kholanA,2. spaShTa karanA,3. samajhanA,4. vyAkhyA karanA,5. a.nsha alaga karanA
solvency N 1. R^iNa bhara dene kI kShamatA,R^iNa shodhana kShamatA
solvent A 1. galAne vAlA,drAvavaka,2. R^iNa chukA dene ke yogya,R^iNa shodhana kShama
sombre A 1. kAlA,2. a.ndherA,dhu.ndhalA,3. udAsa
some Adv 1. koI,kuchha,thoDA,ekAdha,lagabhaga,eka bhAga
somehow Adv 1. kisI prakAra se,kisI Dha.nga se
sometime Adv 1. pahale,pUrva samaya me.n,2. eka samaya me.n,kisI samaya,3. kabhI
sometimes Adv 1. kabhI kabhI,kisI kisI samaya me.n
somewhat Adv 1. ki.nchita,kuchha,thoDA,kuchha kuchha
son N 1. laDakA,beTA,putra,2. pitA kA pratirUpa honA,pitA ke guNa yA avaguNa rakhane vAlA putra honA
son-?ƨ-т艎 1. dAmAda,jamAI
song N 1. gIta,2. rAga,3. bhajana
soon Adv 1. thoDe kAla me.n,shIghra,jaLI,abhI,turanta
soot N 1. kAjala,kAlikha
soot VT 1. kAjala lagAnA,kAjala se kAlA karanA
soothe VT 1. mIThI bAto.n se prasanna karanA,khushAmada yA chApalUsI karanA,shAnta karanA,halkA karanA
sop N 1. bhigoI huI vastu,2. jo vastu shAnti ke liye dI jAye,tara nivAlA
sophisticate VT 1. kutarka karanA,bigADanA,bhraShTa karanA
sordid A 1. kamInA,2. mailA,gandA,3. lobhI,lAlachI,4. ka.njUsa,kR^ipaNa
sore A 1. sukumAra,2. shIghrakopI,3. duHkhadAyI,kleshakArI
sore Adv 1. bahuta,atyanta,adhikatA se,2. duHkhadAI rUpa se
soreness N 1. vedanA,pIDA,2. sukumAratA
sorrow N 1. shoka,gama,duHkha,2. kheda
sorrow VI 1. duHkhI honA,shoka karanA,udAsI chhAnA
sorrowful A 1. khedayukta,2. khinna,3. shokArta,udAsa,gamagIna
sorry A 1. udAsa,duHkhI,2. shokArta,3. adhama,nIcha,tuchchha
sort N 1. jAti,2. bhA.nti,prakAra,Dha.nga,3. akSharo.n kA mela
sort VTI 1. krama se alaga alaga karanA,kramabaddha karanA,chhA.nTanA,2. chunanA,3. joDanA,joDa honA
sortie N 1. ghere hue sthAna se senA kA dhAvA
soul N 1. jIva,AtmA,prANa,2. buddhi,3. mana,hR^idaya
sound A 1. pUrA,2. samUchA,3. niroga,cha.ngA,ThIka,4. bhArI,5. sachchA
sound N 1. shabda,AvAja,2. DamarUmadhya,3. ghAva kI gaharAI nApane kA yantra
sound VTI 1. bajAnA,2. thAha lenA,gaharAI nApanA,3. shabda karanA
sounding N 1. thAha lenA,2. AvAja karanA
soup N 1. shorabA,jhola,jUsa
sour A 1. khaTTA,2. kaDavA,3. chiDachiDA
sour VTI 1. khaTTA karanA,khaTTA honA,2. chiDachiDAnA,chiDachiDA honA
source N 1. mUla,2. srota,3. udbhava,udbhava sthAna,nikAsa,4. prathama kAraNa
south A 1. dakShiNa
south Adv 1. dakShiNa kI ora
south N 1. dakShiNa,2. dakShiNI desha
southeast A 1. dakShiNa pUrva koNa sambandhI,dakShiNa pUrvI
southeast N 1. Agneya koNa,pUrva aura koNa
southern A 1. dakShiNI,dakShiNa kI ora kA
southernmost A 1. saba se dakShiNI
southward Adv 1. dakShiNa kI ora
southwest N 1. dakShiNI pashchimI koNa
souvenir N 1. nishAna,chihna
sovereign A 1. baDA,2. mukhya,pradhAna,3. shreShTha
sovereign N 1. rAjA,mahArAjA,adhipati,2. pau.nDa,i.ngalistAna kI sone kA mudrA,sAvarena
sovereignty N 1. pradhAnatA,rAja,prabhutva,sattA,rAjya
soviet N 1. rUsa me.n eka chunI huI sabhA,2. rUsa kA krA.ntikArI shAsana
sow N 1. suariyA,shUkarI,suarI
sow VTI 1. bonA,2. phailAnA
space N 1. prasAra,phailAva,AkAsha,2. dUrI,3. jagaha,sthAna,4. antara
space VT 1. barAbara antara para lagAnA
spacious A 1. lambA chauDA,chauDA,2. vistIrNa,3. vistR^ita,4. vishAla
spade N 1. kudAlI,2. tAsha me.n I.nTa kA ra.nga
span N 1. nau i.ncha,bittA,2. meharAba kI chauDAI,3. pUrA vistAra,pUrNa kAla
span VT 1. vittA se nApanA,2. meharAba banAnA
spaniel N 1. eka prakAra kA shikArI kuttA,2. khushAmadI AdamI
spank VI 1. shIghra se chalanA,teja chalanA
spank VT 1. khule hAtha se mAranA,thappaDa mAranA
spar N 1. sphaTika ke samAna koI khanija padArtha,2. takhtA,3. jahAja kA mastUla,4. mukke bAjI
spar VI 1. laDanA,jhagaDanA,2. muTThI chalAnA
spare A 1. alpa vyayI,mita vyayI,2. thoDA,kama,durbala
spare VTI 1. bachAnA,2. rokanA,rukanA,3. chhoDanA,tyAganA,kShamA karanA,4. dayA karanA,5. kiphAyata karanA
sparing A 1. sa.nchayI,kama kharcha,bachAne vAlA,2. dayAshIla,kR^ipAlu,3. kama
spark N 1. chi.ngArI,2. bA.nkA,chhailA,3. snehI
sparkle N 1. chi.ngArI,chamaka,jhalaka
sparkle VI 1. chinagArI nikalanA,2. chamakanA,jhalakanA,jagamagAnA
sparrow N 1. gauraiyA
sparse A 1. patalA,kama phailA huA,2. ghanA nahI.n,3. kama
spasm N 1. akaDa,maroDa,ai.nThana,AkShepa,a.ngasa.nkocha
spatter VT 1. pAnI kIchaDa Adi DAlanA,2. apakIrti karanA,doSha lagAnA,apavAda karanA
spatula N 1. malahama lagAne kA aujAra,lepanI
spawn N 1. machhalI yA me.nDhako.n ke a.nDe
spawn VT 1. a.nDe denA,boyAnA
speak VTI 1. bolanA,kahanA,bAta karanA,uchchAraNa karanA,bAta chIta karanA
speaker N 1. bolane vAlA,vaktA,2. sabhApati
speakership N 1. bAtachIta,vArtAlApa
speaking A 1. bolatI,2. hUbahU,jIvita,prAkR^itika
spear N 1. barachhI bhAlA
spear VT 1. bhAlA mAranA,barachhI se mAranA
special A 1. visheSha,2. anokhA,asAdhAraNa,asAmAnya,3. upayukta
specialist N 1. vaha manuShya jo kisI visheSha viShaya ke adhyayana me.n yA vyavasAya me.n lage
speciality N 1. visheShatA,2. guNa,visheSha bAta,svabhAva
specialize VTI 1. visheSha banAnA,2. eka visheSha viShaya ke adhyayana me.n yA eka visheSha vyavasAya me.n laganA
specially Adv 1. khAsa kara,visheSha karake,visheShataH
specie N 1. rokaDa,nakada rUpayA,mudrA
species N 1. bhA.nti,prakAra,jAti,varga
specific A 1. visheSha,2. jAtIya bhedaka,3. nishchita
specification N 1. visheSha varNana,2. visheSha lakShaNa,byaurA
specify VT 1. visheSha rUpa se yA nishchita rUpa se varNana karanA
specimen N 1. namUnA,2. Adarsha,3. pratirUpa
specious A 1. satyAbhAsa,2. sudR^ishya,dikhAvaTI,Upara se dekhane me.n achchhA,3. dhokhe kA
speck N 1. chittI,chhiTakI,chihna,dhabbA
spectacle N 1. tamAsha,lIlA,2. kautuka svA.nga,3. chashmA
spectacles N 1. upanetra,chashmA
spectacular A 1. tamAshe kA,2. chashmA sa.nba.ndhI
spectator N 1. dekhane vAlA,tamAshabIna
spectral A 1. bhUta preta se sambandha rakhane vAlA,chhAyA sa.nba.ndhI
spectre N 1. chhAyA,2. bhUta,preta,pishAcha,
spectrum N 1. rUpa jo A.nkha ba.nda karane yA pherane ke pIchhe dikhAI paDe.
speculate VT 1. vichAra karanA,sochanA,2. lAbha kI AshA se vyApAra karanA.nA
speculation N 1. vichAra,socha,yukti,kalpanA,upAya,2. vyApAra,adhika bhAva para bechane kI AshA se mAla mola lenA.
speculative A 1. chintAvAna,dhyAnI,kAlpanika,avyavahArya,2. bahuta lAbha kI AshA se kiyA huA vyApAra sa.nba.ndhI.
speech N 1. bhAShA,bolI,2. vAk shakti,bhAShaNa shakti,3. bAtachIta,bolachAla,varNana,bhAShaNa,vyAkhyAna.
speechless A 1. gU.ngA,avAk,mUka,chupa.
speed N 1. shIghratA,jaLI,haDabaDI,dauDa,gati.
speed VTI 1. jaLI karanA,2. phalIbhUta honA,3. jaLa bheja denA,4. sahAyatA karanA.nA
speedy A 1. utAvalA,jaLabAja,chAlAka,cha.nchala.
spell N 1. kahAnI,kathA,2. mohana,AkarShaNa,3. jAdU,TonA,ma.ntra,4. alpa samaya,5. kAma kI pArI,badalI.
spell VTI 1. hijje karanA,akShara vinyAsa karanA,2. bArI se kAma karanA.nA
spelling N 1. hijje,akShara vinyAsa.
spence N 1. khAdya bha.nDAra.
spend VTI 1. vyaya karanA,uDA denA,naShTa karanA,uDAnA,luTA denA,2. bitAnA,kATanA,3. kharcha kara DAlanA.nA
spendthrift N 1. ativyayI,uDAU.
sperm N 1. vIrya,bIja,dhAtu,2. machhalI yA me.nDhako ke a.nDe,3. jala jantuo ke sira kA tela.
spew VT 1. vamana karanA,nikAla DAlanA,kai karanA.nA
sphere N 1. golA,chakra,maNDala,daura,2. adhikAra prAnta,pada.
sphinx N 1. eka kalpita jantu jisakA sharIra si.nha kA sA aura mu.nha strI kA sA hotA hai.
spice N 1. masAlA,2. namUnA.
spice VT 1. masAledAra karanA.nA
spider N 1. makaDI,makaDA.
spigot N 1. DATa.
spike N 1. bAla,2. kIlA,khU.nTA,3. shUla.
spike VT 1. khU.nTA ThokanA.nA
spiky A 1. nukIlA,naukadAra.
spill N 1. DATa.
spill VTI 1. girA denA yA chhalakAnA,chhalakanA,bahanA.nA
spin VTI 1. kAtanA,ghUmAnA yA ghUmanA.nA
spinal A 1. rIDha sambandhI.
spindle N 1. takalA,dhurI,chhaDI
spine N 1. rIDha,2. kA.nTA,shUla.
spinner N 1. kAtane vAlA,2. makaDI.
spinster N 1. kAtane vAlI strI,2. ku.nvArI kanyA.
spiral A 1. pe.nchadAra,ghumAvadAra.
spire N 1. ghumAvadAra lakIra,2. lapeTa,pe.ncha,3. mInAra,shikhara,4. ghAsa kA pattA.
spirit N 1. sA.nsa,jIva,AtmA,2. bhUta,chhAyA,3. svabhAva,utsAha,sAhasa,4. tAtparya,bhAvArtha.,5. madyasAra,6. madirA.
spirited A 1. sAhasI,tIvra,sateja,praphullita,sajIva.
spiritual A 1. Atmika,ashArIrika,mAnasika,dharma sambandhI,pavitra,adhyAtmika.
spit N 1. thUka,2. sikanA,sI.nka,3. dharatI jo samudra me.n chalI gI ho
spit VTI 1. sI.nka se godanA,2. thUkanA.nA
spite N 1. dveSha,droha,virodha,baira
spite VT 1. dveSha karanA,ghR^iNA karanA,chiDhanA
spiteful A 1. dveShI,drohI,DAhI
splash VTI 1. pAnI yA kIchaDa ke chhI.nTe DAlanA,chhI.nTe uDAnA
spleen N 1. tillI,plIhA,2. dveSha,krodha,ra.nja,tApa-tillI,3. udAsI,chintA
splendid A 1. chamakIlA,chaTakIlA,bhaDakIlA,dhUmadhAma kA,vishAla
splendour N 1. jyoti,chamaka,vibhava,dhUmadhAma,vishAlatA
splice VT 1. joDanA,sA.nThanA
splint N 1. khapachchI
splint VT 1. khapachchI bA.ndhanA
splinter N 1. khapachchI,chhipaTI,khapAcha
splinter VT 1. chIranA
split N 1. phADanA,darAra,chIra,phADa,judAI
split VTI 1. chIranA,phADanA,dhajjI utAranA,alaga karanA,phaTa jAnA,2. judAI DAlanA,alaga karanA,phUTa DAlanA
spoil N 1. lUTa,DakaitI,nAsha,2. bigADa
spoil VTI 1. lUTanA,2. naShTa karanA,bigADanA,3. saDAnA,kharAba karanA
spoke N 1. pahiye kA ArA,benI,tillI,2. sIDhI kA DaNDA
sponge VI 1. spa.nja se dhonA,2. samudra sokha ikaTThA karanA,3. dUsare ke sira khAnA,tuchchha kAma se jInA
sponsor N 1. dharmapitA,2. pratibhU,jAmina
spoon N 1. chamachA,karachhI,2. sIdhA mulAyama AdamI
spoonful N 1. chamachA bhara,karachhI bhara,2. thoDI mAtrA
sport N 1. khela,2. chhala,ha.nsI,3. khilaunA,4. shikAra,5. mana bahalAva,khela kUda
spot N 1. dhabbA,chittI,bindu,2. jagaha,sthAna,3. kala.nka,doSha
spout N 1. nala,To.nTI,2. pAnI kA nala,pAnI jo samudra me.n phuhAre kI bhA.nti uThatA hai
spout VT 1. phuhAre kI bhA.nti pAnI chhoDanA,To.nTI me.n se nikalanA,2. bhArIpana se bAta kahanA
spray N 1. pAnI kI chhI.nTa,2. shAkhA
spread VTI 1. phailAnA,phailanA,baDAnA,bichhAnA,tAnanA,kholanA,2. prasiddha karanA,prakaTa honA,phailanA
spring N 1. uchhala,kUda,phalA.nga,2. pIchhe haTanA,lachaka,3. lachakane kI shakti,4. lachakadAra vastu,5. basa.nta R^itu,6. srotA,jharanA,phuhArA
spring VTI 1. kUdanA,uchhalanA,2. nikalanA,phUTanA,chau.nka uThanA,uganA,jamanA,prakaTa honA,3. harA bharA honA,4. lachakanA,uchhalanA,5. paidA karanA,6. uDAnA,jalAnA,7.cIranA,phADanA,jhukAnA
spur N 1. kA.nTA,eDa,Thokara,gA.nTha,protsAhana,utsAhana,ukasAva
spur VTI 1. aiDa mAranA,usakAnA,chhoDanA,dauDanA
spurious A 1. banAvaTI,jAlI,jhUThA,2. jAraja
spurn N 1. ghR^iNA pUrvaka,asvIkAra
spurn VT 1. ghR^iNA karanA,asvIkAra karanA,lAta mAranA,pAva se haTAnA,Thokara mAranA
spurt N 1. vega se nikAsa,uchhala,2. pracha.nDa prayatna
spurt VI 1. nikalanA,uchhalanA,phUTanA,baha nikalanA,phUTa nikalanA
spurt VT 1. nikAlanA,uchhAlanA
sputter VTI 1. thUkanA,lAra TapakAnA,2. jaLI bolanA,bakanA
spy N 1. bhediyA,jAsUsa,guptachara,guptadUta
spy VTI 1. dUra se dekhanA,tAkanA,jhA.nkanA,DhU.nDhanA,patA lagAnA,bheda lenA,jAsUsI karanA,chhAnabIna karanA
squabble VT 1. laDanA,rAra karanA,jhagaDA karanA
squad N 1. sainya dala,samUha,chhoTA jhu.nDa,sainiko kA chhoTA jhu.nDa

squadron N 1. savAro.n kA samUha,2. jahAjo kA beDA
squalid A 1. mailA,malina,gandA
squall N 1. chillAhaTa,kUka,2. vAyu kA jho.nkA,A.ndhI
squall VI 1. chillAnA,kIkanA
squalor N 1. malinatA,gandagI
squander N 1uDAU,apavyayI
squander VT 1. uDA denA,vyartha vyaya karanA,luTAnA,naShTa karanA,ga.nvAnA
square N 1. varga,samachaturbhuja,2. samakoNa nApane kA ya.ntra,3. barAbarI
square VTI 1. varga karanA,samAnatA karanA,milAnA karanA,tulanA karanA,2. samakoNa karanA,3. moDanA,4. barAbarI karanA,5. ThIka karanA,chukA denA,6. ThIka honA
squarely Adv 1. vargamUla
squash N 1. dhamAkA,eka prakAra kA peDa
squash VT 1. kuchalanA,pichakAnA,dabA denA,masalanA,toDa denA
squat A 1. jhukA huA,2. nATA,ThiganA,moTA,3. bhaddA
squat N 1. pAlathI
squat VI 1. pAlathI mAra kara baiThanA
squatter N 1. binA adhikAra kisI bhUmi para basane vAlA
squaw N 1. amerikA kI AdivAsinI patnI,strI
squeak N 1. tIvra chillAhaTa,ati kaThora shabda
squeak VT 1. chillAnA,chichayAnA,kUkanA,kikayAnA
squeal N 1. chillAhaTa,suara kI bolI
squeal VT 1. chillAnA,chichayAnA,kUkanA,kikayAnA
squeamish A 1. sukumAra,sundara,nakachaDhA
squeeze N 1. dabAva,nichoDa,chApa
squeeze VT 1. dabAnA,nichoDanA,chApanA,pIsa DAlanA,malanA,kuchalanA
squint VI 1. tirachhA dekhanA,kanakhiyo.n se dekhanA
squire N 1. mahAshaya,mahAnubhAva,eka shreNI kA a.ngrejI saradAra
squirrel N 1. gilaharI,chikhura
squirt N 1. pichakArI,2. pAnI kI teja dhAra
squirt VTI 1. pichakArI mAranA,pichakArI chhoDanA
stab N 1. kho.ncha,bho.nka,hUla,2. gupta choTa
stab VTI 1. chhurI mAranA,kochanA,bho.nkanA,2. vadha karanA,3. ghAyala karanA
stability N 1. dR^iDhatA,sthiratA,dhIraja,sthAyitva
stable A 1. sthira,suvyavasthita,TikAU,ThaharAU,dR^iDha,achala,aTala,pAyadAra,pakkA
stable N 1. ghuDasAla,tabelA
stable VI 1. ghuDasAla me.n rahanA
stable VT 1. ghuDasAla me.n rakhanA yA bA.ndhanA
stable-????ћʨϛ?̨ N 1. sthAI sAmya
stack N 1. Dhera,rAshi,TAla
stack VT 1. Dhera karanA,TAla lagAnA
staff N 1. kisI vibhAga ke karmachArI,2. chhaDI,so.nTA,lAThI,sahArA,Da.nDA,3. padachihna,ballama,da.nDa,adhikAra chihna,4. kavitA kA eka shloka
stag N 1. bArahasi.ngA
stage N 1. ra.ngama.ncha,chabUtarA,machAna,pradarshana ma.ncha,2. vishrAma sthAna,sarAya,3. pada,avasthA
stage VT 1. ra.ngashAlA me.n dikhAnA,nATaka khelanA,abhinaya karanA
stage-?夸蘨 N 1. kirAye kI gADI
stagecoach N 1. kirAye kI gADI
stagger VI 1. DagamagAnA,laDakhaDAnA,hichakichAnA
stagger VT 1. sandeha me.n DAlanA,ka.npAnA,dhakkA pahu.nchAnA
stagnant N 1. banda,ba.ndhA,sthira,2. gadalA,manda,AlasI,susta
stagnate VI 1. bahanA,banda ho jAnA,sthira honA,rukanA
stagnation N 1. sthiratA,rukAva,bandheja,aTakAva,apravAha,nishchalatA
stain N 1. dhabbA,dAga,kala.nka,badanAmI,apayasha
stain VT 1. dhabbA DAlanA,dAga lagAnA,2. ra.nganA,3. kala.nka lagAnA,badanAma karanA
stainless A 1. bedAga,niShkala.nka,bedhabbA
stair N 1. sIDhI,2. nichalI ma.njila para
staircase N 1. sIDhI,jInA,sopAna
stake N 1. dA.nva,2. khU.nTA,3. dharma hetu maraNa,4. aharana
stake VT 1. khU.nTo.n se sImA bA.ndhanA,2. dA.nva lagAnA,bAjI lagAnA
stale A 1. bAsI,phaphU.ndA,phIkA,besvAda,dinI,nIrasa,purAnA
stale N 1. lambI bhe.nTa,2. bhulAvA,phusalAvA,pralobhana,3. pashumUtra
stale VI 1. laghusha.nkA karanA,peshAba karanA
stalk N 1. DA.nTha,DAlI,2. akaDa kI chAla
stalk VI 1. akaDa kara chalanA,ai.nTha kara chalanA,chupake chupake jAnA,chorI se jAnA
stall N 1. ghuDasAla,ashvasthAna,2. chabUtarA,chaukI,kursI,dukAna
stallion N 1. sA.nDa,bIjAshva
stalwart A 1. shUra,balI,poDhA,puShTa,balavAna
stamina N 1. mukhya shakti,pradhAna bala,2. rahane kI shakti
stamp N 1. muhara,chhApa,Daula,rUpa,AkAra,svabhAva,ThappA kI huI vastu
stamp VI 1. ThappA lagAnA,muhara lagAnA,mudrA banAnA,2. chitta para a.nkita karanA
stamp VT 1. pA.nva se pITanA,2. a.nkita karanA
stampede N 1. Akasmika bhageDa,2. Dara kara sainiko.n kA bhAganA
stampede VI 1. bhayabhIta hokara bhAganA
stanch VI 1. thamanA,banda honA
stanch VT 1. rokanA,thAmanA
stand N 1. sthAna,jagaha,ThikAnA,aDDA,paDAva,ThaharAva,2. chabUtarA,tipAI,TikaTI AdhAra
stand VI 1. khaDA honA,khaDA rahanA,2. sahanA,rahanA,ThaharanA,3. rahanA,rukanA,thamanA,4. jArI honA,jArI rahanA,5. saphala honA,6. sthira honA,apanI bAta para sthira rahanA
standard A 1. niyata bhAva,2. mAnanIya,pramANita
standard N 1. niyata,rIti,pariNAma,pramANa,jA.ncha,taula,2. jhaNDA,jhaNDA lagA huA daNDa,patAkA,3. eka sIdhA khaDA peDa
standing A 1. pakkA,ThaharA huA,sthAyI,sthira,banda,2. khaDA huA
standing N 1. sthAyitva,astitva,ThaharAva,2. pada,pratiShThA,padavIbala,3. khaDA hone kA bala,Thaharane kA bala
stanza N 1. shloka,dohA,chha.nda
staple A 1. nirdhArita,2. mukhya,mUla,baDA
staple N 1. ga.nja,hATa,ma.nDI,2. mukhya upaja,jInsa,3. mukhyabhAga,masAlA,4. Una ityAdi kA dhAgA,DorA,5. ku.nDA,kulAba
stapler N 1. vyApArI,vyavasAyI
star N 1. tArA,sitArA,nakShatra,2. tAre ke AkAra kA chihna,esTariska,3. prasiddha manuShya,4. sammAna chihna,pratiShThA kA chihna
star VT 1. tAre toDanA
starboard N 1. jahAja yA naukA kA dAhinA bhAga jaba koI manuShya usake sire kI ora mu.nha karakara khaDA ho
starch N 1. kalapha,mADI
starch VT 1. kalapha denA,mADI denA
starchy A 1. kalaphadAra,kaDA,rUkhA
stare N 1. TakaTakI,tAka
stare VTI 1. ghUranA,tAkanA
stark A 1. kaDA,poDhA,2. kevala,nirA,3. pUrA
stark Adv 1. saba,sampUrNa rUpa se,bilkula
starling N 1. sArikA,mainA
starry A 1. tArAmaya,tAro.n se bharA huA
start N 1. prasthAna,dhuna,tara.nga,2. ai.nThana,phalA.nga,3. chau.nka
start VI 1. chalanA,prasthAna karanA,2. jArI honA,TalanA,bhaDakanA,jhijhakanA,chau.nkanA
start VT 1. Arambha karanA,2. sthAna se haTAnA,dauDAnA,bhagAnA,jArI karanA,chau.nkAnA
startle VI 1. DaranA,chau.nkanA
startle VT 1. DarAnA,chau.nkAnA
starvation N 1. upavAsa,bhUkho.n maranA
starve VI 1. bhUkhe rahanA
starve VT 1. bhUkho.n mAranA
state N 1. dashA,avasthA,2. adhikAra,pada,dhUmadhAma,3. prajA,varga,4. rAShTra,rAjya,sarakAra
state VT 1. prakaTa karanA,varNana karanA,nivedana karanA,kahanA
stately A 1. U.nchA,utkR^iShTa,gaurava yukta,shAnadAra,vishAla
statement N 1. varNana,kathana,nivedana,vR^itAnta,vyAkhyAna,kathA,bayAna
statesman N 1. rAjanItiGYa,rAjakAja kushala
statical-????ћʨϛ?̨ N 1. sthityAtmaka sAmya
station N 1. sthAna,jagaha,ThikAnA,pada,adhikAra,chaukI,chhAvanI,2. rela ke Thaharane kI jagaha,sTeshana,3. avasthA,dashA,stIthi
station VT 1. ThaharAnA,biThAnA,TikAnA,sthita karanA
stationary A 1. sthira,achala,avarddhamAna,ThaharA huA,apragatishIla
stern A 1. kaThora,kaDA,rukhA,karkasha,nirdaya
stern N 1. jahAja yA nAva kA pichhalA bhAga,pR^iShTha bhAga
stethoscope N 1. shabda se phephaDe kI vyavasthA jAnane kA ya.ntra
stew VTI 1. dhIre dhIre ubAla kara pakAnA,dhImI Aga se pakAnA,se.nkanA,ubAlanA,churAnA
steward N 1. gumAshtA,kArindA,bhaNDArI,2. jahAja para kA sevaka
stewardess N 1. strI jo jahAja para naukarAnI kA kAma kare.n
stich N 1. pada,bAta,charaNa,misarA,2. peDo kI pa.nkti
stick N 1. chhaDI,lAThI,be.nta,lakaDI,2. kho.nchA,3. TAIpa joDane kI paTarI
stick VTI 1. bho.nkanA,chhedanA,chubhAnA,lagAnA,2. chipakAnA,saTanA,sA.nTanA
stickler N 1. jhagaDAlU,haThI,vAdI
sticky A 1. chipachipA,lasalasA
stiff A 1. kaDA,kaThora,kaThina,rukhA,haThI,majabUta
stiffen VTI 1. kaDA yA kaThora karanA yA honA
stifle VT 1. galA gho.nTa kara mAranA,galA gho.nTanA,dabAnA,dAba rakhanA,mAranA,bujhAnA
stigma N 1. dhabbA,baTTA,kala.nka,2. phUla ke garbha kesara kA sirA
stigmatize VT 1. dhabbA lagAnA,baTTA lagAnA,kala.nka lagAnA
stile N 1. sIDhI,pauDI
still A 1. shAnta,sthira,achala,mauna,chupachApa,niHshabda
still Adv 1. abhI taka,2. sadA,3. tisa para bhI,tathApi,4. jisake pIchhai.n
still N 1. bhabhakA,arka khI.nchane kA Dega,bhaTThI
still VT 1. chupa karanA,sthira karanA,shAnta karanA,2. chuAnA,TapakAnA,khI.nchanA
still-ʥϨƨ A 1. marA paidA huA
stillness N 1. shAnti,maunatA,niHshabdatA
stilt N 1. eka lakaDI jisame.n pA.nva rakhakara chalate hai
stimulant N 1. uttejaka auShadhi
stimulate VT 1. usakAnA,ubhADanA,aiDa lagAnA
stimulation N 1. ubhADa,ukasAnA,uttejana
stimulus N 1. aiDa,kau.nchA,ubhADa,ukasAnA,uttejana
sting N 1. Da.nka,Da.nsa,chubhana,Da.nka mAranA
sting VT 1. Da.nka mAranA,kATanA,DasanA,duHkhAnA
stingy A 1. lobhI,kR^ipaNa,mUma
stink N 1. durgandha,kuvAsa
stink VI 1. durgandha denA,basAnA
stint N 1. sImA,2. roka,bandhana,3. parimANa
stint VT 1. rokanA,aTakAva DAlanA,2. sImA bA.ndhanA
stipend N 1. vetana,daramAhA,mAsika,majUrI
stipulate VI 1. hoDa karanA,niyama karanA,ba.ndheja karanA,sharta lagAnA,pratiGYA karanA
stipulation N 1. hoDa,niyama,pratiGYA,sharta
stir N 1. bechainI,raulA,haurA,halachala,haDabaDI
stir VTI 1. hilAnA,usakAnA,ubhADanA,hilAnA,chalAnA,kArya karanA,phurtI karanA
stitch N 1. sIvana,TA.nkA,bakhiyA
stitch VTI 1. sImAnA,TA.nkanA,joDanA,milAnA,2. sIne kA kAma karanA
stock N 1. tanA,DaNDA,DaNThala,2. kula,va.nsha,sa.ntAna,kuTu.nba,3. pU.njI,4. bhaNDAra,sAmagrI,5. gale me lapeTane kA kapaDA,gulUbanda,6. gAya goru,Dhora,7.kampanI kI pU.njI jo bhAgo me.n ,ba.nTI rahatI hai,saTTA,8.sarakArI noTa,sarakArI mAla
stock VT 1. ikaTThA karanA,bharanA,baToranA,Dhera lagAnA
stockade N 1. kaTagharA,bADA jo lakaDiyo.n gADa kara banAyA jAtA hai
stockade VT 1. ukta bADA lagAnA
stocking N 1. mojA,pAyatAvA
stocky A 1. poDhA,chhoTA aura moTA
stoic N 1. bairAgI,udAsI,jitendriya,udAsIna,jIno nAmaka dArshanika kA shiShya
stoke VTI 1. Aga ukasAnA,Aga me.n lakaDI DAlanA
stomach N 1. peTa,AmAshaya,koShTha,jaThara,2. kShudhA,bhUkha,kAmanA,ichchhA
stomach VT 1. krodha karanA,burA mAnanA,2. sahanA
stone A 1. patharIlA,pAShANamaya,kaDA,kaThora
stone N 1. patthara,pAShANa,prastara,2. ratna,maNi,3. patharI,4. guThalI,chiyA ityAdi,5. 14pau.nDa ,( lagabhaga sAta sera) kA baTakharA
stone VT 1. pattharo se mAranA,patharAva karanA,2. patthara lagAnA yA jaDanA
stony A 1. pAShANamaya,patharIlA,pattharo se bharA huA,patthara kA banA huA.kaDA,kaThora
stool N 1. tipAI,chaukI,paTarA,pIDhA,2. pAkhAnA,dasta,malochchhAra
stoop VTI 1. Age kI ora jhukanA vA jhukAnA.adhIna honA,nihuranA,navanA,utaranA,nIche AnA,jhapaTTA mAranA
stop N 1. ThaharAva,rukAva,roka,vishrAma,aTakAva,2. vishrAma chihna,virAma
stop VTI 1. banda karanA,mU.ndanA,2. rokanA,aTakanA,Thahara jAnA,rukanA,ThaharAnA
stoppage N 1. aTaka,roka,pratirodha
stopper N 1. rokane vAlA,Thaharane vAlA,ba.nda karane vAlA,2. DATa,gaTTA,kAga,3. la.ngara Adi ,bA.ndhane kI rassI
storage N 1. godAma me.n mAla rakhanA,bharAI,bharatI,2. mAla bharAI kA dAma
store N 1. bhaNDAra,Dhera,2. koShAgAra,koThI,godAma,3. bahutAyAta,adhikatA
store-إ?ס N 1. bhaNDAra,godAma
storekeeper N 1. bha.nDArI,godAma kA mAlika
storeroom N 1. vastuye.n rakhane kA kamarA.bha.nDAra ghara,godAma kA eka kamarA
storey N 1. ma.njila,koThA,ma.ncha
stork N 1. sArasa
storm N 1. A.ndhI,a.ndhaDa,2. jhagaDA,balavA,3. chaDhAI,dhAvA,relA,AkramaNa
storm VI 1. A.ndhI yA a.ndhaDa chalanA,krodha me.n AnA,kruddha honA
storm VT 1. dhAvA karanA,chaDhAI karanA
stormy A 1. tUphAnI,prachaNDa,vAtamaya
story VTI 1. kahanA,varNana karanA
stout A 1. balavAna,sAhasI,2. moTA,baDA
stout N 1. eka prakAra kI madirA
stove N 1. a.ngIThI,borasI,chUlhA,bhaTTI,bhADa
stove VT 1bhaTTI me.n garma karanA
stow VT 1. taha jamAnA,pAsa pAsa rakhanA,lAdanA,baToranA
straddle VI 1. TA.nga phailAkara khaDA honA,yA chalanA
straight A 1. sIdhA,sojhA,R^iju,sarala,2. khaDA,3. uchita,kharA,niShkapaTa,ImAnadAra kA
straight Adv 1. sIdhA,jhaTapaTa,turanta
straighten VT 1. sIdhA karanA,sarala karanA
straightforward A 1. kharA,niShkapaTa,sIdhA,sarala,dR^iDha,sachchA
strain N 1kaThina udyoga,parishrama,2. maroDa,lachaka,mo.ncha,3. rAga,gIta,laya,4. mailAna,jhukAva
strain VT 1. tAnanA,khI.nchanA,2. ati udyoga karanA,3. ai.nThanA,4. lAchAra karanA,5. nichoDanA,TapakAnA,chhAnanA
strait N 1. sa.nkIrNa,ta.nga,sakarA,sa.nketa,kaThina,2. nAkA,sakarA mArga,jala Damaru madhya
strand N 1. tIra,kinArA,taTa,2. rassI kA bala,bhA.nja
strand VTI 1. re.ntI para chaDha AnA,tAra para chaDhAnA yA chaDhanA
strange A 1. paradeshI,videshI,anUThA,anokhA,asAdhAraNa,apUrva,vismayakAraka,adbhUta
stranger N 1. paradeshI,videshI,aparichita vyakti,anajAna,2. pAhuna,mehamAna
strangle VT 1. phA.nsI denA,galA gho.nTanA,dabAnA,rokanA
strangulation N 1. galA ghoTanA,rukAvaTa,shvAsavarodha,kaNTharu.ndhana
strap N 1. paTTI,baddhI,koDA,dhajjI
strap VT 1. koDA lagAnA,baddhI se mAranA yA bA.ndhanA
strategist N 1. yuddhavidyA vishArada
strategy N 1. yuddhavidyA,yuddhakaushala
stratum N 1. taha,parata
straw N 1. tinakA,kUDA karakaTa,bhUsA,puAla,ghAsa pAta,khara
stray A 1. bhaTakA huA,mArga bhraShTa,2. kabhI kabhI yA akasmAta milA huA yA dekhA huA
stray N 1. bhaTaka,2. bhaTakA yA bichharA huA pashu,3. bhageDU
stray VI 1. bhaTakanA,bhaTakate phiranA,bhUlanA,ghUmanA
streak N 1. lakIra,dhArI,lahara,rekhA
streak VT 1. dhArI DAlanA,lakIra karanA
stream N 1. dhAra,nadI,nAlA
stream VTI 1. dhAra bA.ndhakara DAlanA,uDelanA,nikAlanA,2. bahanA
streamer N 1. patAkA,jhaNDA,2. prakAsha kI kiraNa
street N 1. galI,saDaka,rAha,galiyArA
strength N 1. bala,shakti,ugratA,bharosA
strengthen VTI 1. balavAna karanA yA honA,dR^iDha karanA,pakkA karanA
strenuous A 1. prachaNDa,shUra,vIra,sotsAha,ichchhuka
stress N 1. bala,dabAva,bojhA,bhAra,gaurava,mahatva
stretch N 1. phailAne kA kAma,prasAra,vistAra,phailAva,pahu.ncha,prayatna
stretch VTI 1. baDhAnA,phailAnA,chauDA khIchanA,tAnanA,DI.nga mAranA
stretcher N 1. DolI
strew VT 1. bikheranA,chhitarAnA,phailAnA
strict A 1. kaThora,kaDA,ThIka,kaThina
strictly Adv 1. kaThoratA se,ThIka ThIka,bilakula
stricture N 1. guNa doSha vyAkhyA,nindA,2. sikoDa
stride N 1. lambA Daga,phalA.nga
stride VI 1. lambe pA.nva rakhanA,lambe Daga se chalanA
strident A 1. kaThora,shrutikaThora,sunane me.n kaDA
strife N 1. jhagaDA,rAra,bakheDA,2. kachaharI kI laDAI,3. baira,shatrutA
strike N 1. haDatAla,kAma chhoDanA
strike VTI 1. mAranA,ThokanA,pITanA,ghU.nsA mAranA,de mAranA paTakanA,2. a.nkita karanA,ThappA nA,lagAnA,chhApanA,gaDhanA,3. jhukAnA,girA denA,4. prabhAva karanA,5. bajAnA,6. daNDa denA
striker N 1. mArane vAlA,kAma chhoDane vAlA
striking A 1. chittagrAhI,marmabhedI,ThIka anokhA adbhuta
string N 1. rassI,DorI,sutalI,tA.nta,sUta
string VT 1. tAra chaDhAnA,tA.nta lagAnA,DorI lagAnA,natthI karanA,pironA,2. poDhA karanA,3. tAra utAranA
stringent A 1. dabAva dene vAlA,Avashyaka,kaThora
stringy A 1. reshedAra,sUtadAra
strip N 1. katarana,dhajjI,paTTI,kha.nDa,TukaDA
strip VT 1. na.ngA karanA,kapaDe utAranA,khAla udheDanA,chhilanA,2. hIna karanA,chhIna lenA,lUTa lenA
stripe N 1. dhArI,lakIra,2. koDe Adi kI mAra
stripe VT 1. dhArI banAnA,dhArI yA lakIra DAlanA
strive VT 1. prayatna karanA,jora mAranA,parishrama karanA,prayAsa karanA,jhagaDanA
stroke N 1. choTa,jaraba,mAra,sadamA,prabhAva,Apad,2. ghaDI kA shabda,3. kalama yA pensila chalAnA,4. ustAdI,kArIgarI
stroke VI 1. thapathapAnA,hAtha pheranA,sahalAnA
stroll N 1. paribhramaNa,saira,gashta
stroll VI 1. AvArA phiranA,idhara udhara phiranA
stronghold N 1. gaDha,durga,kilA
structure N 1. Daula,banAvaTa,Dhaba,rUpa,2. ghara,bhavana
struggle N 1. prabala udyoga,parishrama,mehanata,2. jhagaDA,hAthApAI,3. kaShTa,pIDA
struggle VT 1. mehanata karanA,parishrama karanA,udyoga karanA,2. laDanA
strum VT 1. besura bajAnA
strut VI 1. akaDakara chalanA,ai.nThanA
stub N 1. DU.nDa,ThU.nTha
stub VT 1. jaDa khodanA,ThU.nTha nikAlanA
stubble N 1. khU.nTI,ThU.nThI,chArA
stubborn A 1. jiddI,aDiyala,haThI,haThIlA
stubbornness N 1. jidda,haTha
stucco N 1. astarakArI,sa.ngamaramara kA chUnA
stucco VT 1. antarakArI karanA
stud N 1. ghoDe,thUnI,khU.nTI,2. bachchA dene ke liye pAlatU ghoDe ghoDiyo kA jhu.nDa,3. baTana
stud VT 1. phUla jaDanA,baTana jaDanA,( maNI Adi se) khachita karanA
student N 1. vidyArthI,chhAtra,pAThaka,paNDita
studious A 1. mehanatI,parishramI,vidyAbhyAsI,utsAhI,hoshiyAra,dhyAna dene vAlA
study N 1. vidyAbhyAsa,pustakAdhyayana,2. chi.ntana,vichAra,3. pAThAgAra,paDhane kI koTharI
study VTI 1. sochanA,vichAra karanA,dhyAna denA,paDhanA,adhyayana karanA
stuff N 1. asabAba,kapaDA,mAla,2. tuchchha vastu,raddI
stuff VT 1. ghuseDanA,bhara denA,dabAnA,2. masAle bharanA,3. banda karanA,rokanA
stuffy A 1. ba.nda havA kA,jisame.n sA.nsa lenA kaThina ho
stumble N 1. Thokara,luDhaka,bhUla,chUka
stumble VI 1. Thokara khAnA,luDhakanA,A paDanA,2. bhUlanA,chUkanA
stump N 1khU.nTI
stump VTI 1. vikeTa girAnA,2. DagamagA kara chalanA,dhamAke se chalanA,3. DI.nga hA.nkanA
stun VT 1. choTa se acheta karanA,sunna karanA
stunt N 1. vR^iddhi ko roka
stunt VT 1. ugane se rokanA,baDhane na denA
stupefy VT 1. mUrchhita karanA,manda mati yA nirbuddhi karanA
stupid A 1. manda,DhIlA,susta,mUrkha,acheta
stupidity N 1. mandatA,mUrkhatA,aGYAnatA
stupor N 1. mUrchhA,achetanatA,sunnapana,jaDatA,vyAmoha,achambhA
sturdy A 1. kaDA,puShTa,balavAna,moTA,daba.nga,haTTA,kaTTA
stutter VI 1. aTaka yA rukakara bolanA,hakalAnA
style N 1. shailI,shabda rachanA shailI,bhAShA shailI,lekhana paddhati,2. dhUpa ghaDI kI suI,3. lakaDI kI kalana ,silAI,4. padavI,5. banAvaTa,rUpa
style VT 1. padavI denA,nAma denA,kahanA
stylish A 1. prachalita,naye Dha.nga kA,banA ThanA,dikhAvaTI
suave A 1. mIThA,madhura,manabhAvanA,ruchira
subconscious A 1. kama chetana
subdivide VT 1. bhAgo ke bhAga karanA,pratibhAga karanA
subdivision N 1. prabhAga,pratibhAga,pratishAkhA
subdue VT 1. jItanA,svavasha karanA,adhIna karanA,harAnA,hilAnA,sadhAnA,vasha me.n karanA
subject A 1. viShaya,adhIna,vivasha,Ayatta,jimmedAra,pAtra
subject N 1. viShaya,prasa.nga,tAtparya,varNana,vastu,2. karttA,3. mana,sochane vAlA,4. prajA
subject VT 1. adhIna karanA,vasha karanA,harA denA,pAtra banAnA,prakAsha me.n lAnA,vivasha karanA
subjective A 1. jI yA mana ke sambandhI
subjugate VI 1. adhIna karanA,vasha karanA,jItanA,parAjita karanA
subjugation N 1. jItanA,vijaya,parAjaya karanA
sublet VT 1. kirAye para liye hue ko kirAye para uThAnA
sublime A 1. U.nchA,uttama,baDA,utkR^iShTa
sublime N 1. uttama viShaya,uttama shailI,achchhI shabda rachanA
sublime VTI 1. U.nchA karanA,uttama karanA,utkR^iShTa karanA,2. agnidvArA uDAnA
submarine N 1. mahAnubhAvatA,pratiShThA,baDappana,gaurava,mahatva
submerge VTI 1. DubakI mAranA,DubAnA
submission N 1. adhInatA,vashyatA,shAnti,AGYAnukUlatA,2. nyAyAlaya me.n vakIla kA nivedana
submissive A 1. AGYAkArI,adhIna,vashavartI
submit VTI 1. AGYA pUrI karanA,vasha honA,adhIna honA,tale dharanA,2. Age rakhanA,3. mAna lenA
subordinate A 1. chhoTA,adhIna,amukhya,nIchA
subordinate N 1. adhIna manuShya
subordinate VT 1. adhIna karanA,vasha karanA
subordination N 1. chhoTAI,adhInatA,vashyatA,paravashatA,vashIbhUtatA
subscribe VT 1. hastAkShara karanA,apanA nAma likhakara svIkAra karanA,svIkAra karanA,pramANita karanA,2. chandA denA,grAhaka bananA
subscriber N 1. grAhaka
subscription N 1. hastAkShara karanA,2. chandA,3. pramANIkaraNa,4. chande kI pheharista,5. vArShika mUlya
subsequent A 1. pIchhe Ane vAlA,bAda kA,uttaragAmI,pichhalA,pashchAdgAmI,pashchAt kAlika
subsequently Adv 1. bAda me,pashchAt,anantara,pIchhe se
subside VI 1. nIche ho jAnA,baiThanA,utaranA,kama honA,dhImA paDanA
subsidiary A 1. sahAyaka,madadagAra,2. sAmAna pahu.nchAne vAlA
subsidiary N 1. sahAyaka manuShya yA vastu
subsidy N 1. sahAyatA,rUpaye kI sahAyatA
subsist VI 1. jInA,honA,rahanA,ThaharanA,nirvAha karanA
subsist VT 1. khilAnA,roTI kapaDA denA
subsistence N 1. astitva,satyatA,2. jIvikA,bhojana
subsoil N 1. nIche kI miTTI
substance N 1. astitva,sattA,vAstavika padArtha,2. mUla,sAra,padArtha,vastu,pU.njI,dhana,mAla,sAmAna
substantial A 1. vAstavika,Thosa,mUla,2. shArIrika,3. dhanI,dAla roTI se prasanna,dhanavAna
substantial N 1. Avashyaka padArtha
substantially Adv 1. mUlata:,vastuta:,asala me.n
substantiate VT 1. pramANa se siddha karanA,sthira karanA,sattA denA
substantive A 1. svAdhIna,astitva sUchaka,satya,vAstavika
substantive N 1. sa.nGYA,nAma
substitute N 1. pratinidhI,syAnApanna,eka vastu jo dUsare ke Thaura rakkhI jAya
substitute VT 1. dUsare ke sthAna me.n rakhanA,badalanA,pratinidhI denA,prasthAna me.n karanA,anya sthAna me.n rakhanA
substitution N 1. badala,badalA,upakalpana,pratyAhAra,sthAnApanna karanA
subterfuge N 1. upAya,chAla,bahAnA,misa,TAla maTola,chhala,dhokhA
subterranean A 1. bhUmyantargata,bhUmi ke nIche kA
subtle A 1. gUDha,kaThina,sUkShma,2. tIvra,tIkShNa,tIvra buddhi,3. chhalI,chAlAka,dhUrta,kapaTI
subtlety N 1. tIvratA,tIkShNatA,2. gUDhatA,sUkShmatA,3. dhUrtatA,chAlAkI,kuTilatA
subtract VT 1. sheSha nikAlanA,ghaTAnA,kATanA
subtraction N 1. sheSha nikAlanA,vyavakalana,ghaTAnA,kATanA
suburb N 1. nikAsa,bAharI bhAga,upapura,nagara prAnta,upA.nta
suburban A 1. upA.ntavAsI,upA.ntavartI,upa nagara me.n sthita
subversion N 1. ulaTAva,nAsha,vidhva.nsa,kShaya
subversive A 1. ulaTa dene vAlA,nAsha karane vAlA,nAshakara,dhva.nsakArI
subvert VT 1. ulaTa denA,DhAnA,girAnA,vinAsha karanA,ulaTanA
succeed VTI 1. pIchhe AnA vA honA,uttarAdhikArI honA,2. saphala honA,siddha honA,bavana paDanA,bana AnA,achchhA prabhAva rakhanA
success N 1. saphalatA,arthasiddhi,bhAgyavAnI,kR^itArthatA,kR^itakR^ityatA
successful A 1. saphala,prArabdhavAna,sugama,kR^itArtha,prasanna
succession N 1. anukrama,paramparA,va.nsha,pIDhI,2. uttarAdhikAra
successive A 1. lagAtAra kA,paramparAgata,anukramika,kramAnusArI,kramAgata
successor N 1. uttarAdhikArI,kramAnuyAyI,vArisa
succinct A 1. ta.nga,avistIrNa,laghu,chhoTA,sa.nkShipta
succour N 1. sahAyatA,madada
succour VT 1. sahAyatA karanA,vipatti me.n sahAyatA karanA,sahAyaka honA
succulent A 1. rasabharA,rasIlA,sarasa
succumb VI 1. dabanA,vashIbhUta honA,adhIna honA,sira jhukAnA
suck VTI 1. chUsanA,( dUdha) pInA,sokha lenA,khI.nchanA,sA.nsa chaDhAnA
sucker N 1. chUsane vAlA,dUdha pIne vAlA,sokhanevAlA,2. damakala kI DATa,3. pichakArI,nalI,4. eka prakAra kI machhalI
suction N 1. chusAva,khi.nchAva
sudden A 1. Akasmika,ekAekI,achAnaka,jaLa,akasmAta hone vAlA
suds N 1. pAnI jisame.n sAbuna kA jhAga milA ho,sAbuna kA jhAga
sue VI 1. kachaharI me.n nAlisha karanA,nivedana patra denA
sue VT 1. abhiyoga chalAnA,nAlisha karanA
suffer VTI 1. dukha bhoganA,kaShTa jhelanA,2. anumati denA,AGYA vA paravAnagI denA,3. sahanA,4. uThAnA,khonA,kaShTa uThAnA,daNDa pAnA
suffering N 1. kaShTa,pIDA,duHkha,Apatti
suffice VTI 1. sa.ntuShTa karanA,2. upayukta honA,yatheShTa honA,basa honA,bahuta honA,paryAptanA,honA
sufficiency N 1. yogyatA,2. pUrNatA,prAchurya,yatheShTatA,paryAptatA,paryApta mAtrA
sufficient A 1. yatheShTa,basa,bahuta,upayukta,paryApta,2. yogya
suffocate VT 1. galA gho.nTanA,galA gho.nTa kara mAra DAlanA,sA.nsa rokanA,2. bujhAnA,gula karanA
suffocation N 1. sA.nsa kI rUkAvaTa,2. galA ghuTanA,3. shvAsa-rodha se mR^ityu
suffrage N 1. rAjanaitika,chunAva me.n voTa dene kA adhikAra,2. sAkShya
suffuse VT 1. phailAnA,bharanA,chhAnA
sugar N 1. shakkara,chInI,khA.nDa,2. mIThI mIThI bAte,chApalUsI
sugar VI 1. pAganA,khA.nDa milAnA,2. mIThI mIThI bAte karanA
sugary A 1. chInI sadR^isha,chInI se mIThA kiyA huA,2. miThAI pasa.nda karane vAlA,miShThAna priya
suggest VT 1. anumati yA rAya denA,prastAva karanA,2. sa.nketa karanA,jatAnA,chetAnA,batAnA,sujhAnA
suggestion N 1. rAya,anumati,sUchanA,gupta prastAva,sa.nketa bheda
suggestive A 1. sujhAne yA jatAne vAlA,vya.njaka,sUchaka
suicide N 1. AtmaghAta,Atma hatyA,AtmaghAtaka
suit N 1. nAlisha,vinaya patra,jhagaDA,mukadamA,abhiyoga,vyavahAra,2. shreNI,sa.n~NgI,3. vivAhArtha strI upAsanA,4. tAsha kA ra.nga,5. kapaDe kA joDA( jisame.n sAdhAraNata: koTa va kamIja aura patalUna rahatA hai)
suit VTI 1. ThIka honA yA karanA,yogya honA vA karanA,phabanA,milanA,anukUla honA,kapaDA nA,pahanA,mAnanA
suitability N 1. yogyatA,anukUlatA
suitable A 1. ThIka,yogya,uchita,anukUla,phabatA huA
suite N 1. anugAmI,samUha,joDA,sa~NgI
suitor N 1. abhiyoktA,nivedana patra dene vAlA,yAchaka,vAdI,2. vivAhArthI
sullen A 1. udAsa,ghunnA,susta,2. haThI,chiDachiDA
sully VTI 1. mailA karanA,kala.nka lagAnA,dUShita karanA,sAnanA
sultan N 1. sultAna,musalamAna bAdashAha
sultanate N 1. saltanata,sultAna kA adhikAra yA adhikAra kShetra
sultry A 1. nirvAta,uShNa,garma aura behavA,jalatA huA,duHkhada
sum N 1. samudAya,joDa,samApti,sa.nkShepa,sAra,Ashaya,mUla,2. prashna
sum VT 1. joDa lagAnA,joDanA,sa.nchaya karanA
summarily Adv 1. sa.nkShepa me.n,thoDe me.n,thoDe rUpa me.n,sarasarI tora para
summarize VT 1. sa.nkShepa karanA,sAra nikAlanA,khulAsA kahanA,sa.nkShepa me.n prakaTa karanA
summary A 1. sa.nkShepa kA,sa.nkShipta,sarasarI,jaLI kA
summary N 1. sa.nkShepa,sAra,sArA.nsha
summation N 1. joDa lagAnA,2. kula
summer N 1. grIShma R^itu,garamI kA mausama,garmI,2. joDa lagAne vAlA
summit N 1. choTI,phunagI,shikhara,U.nchAI
summon VT 1. bulAnA,bulA bhe.njanA,sammana jArI karanA
summons N 1. bulAvA,sammana,talabI,ittilA
sun N 1. sUrya,sUraja,Aditya,2. dhUpa,Atapa
sun VI 1. dhUpa khAnA
sun VT 1. dhUpa me.n rakhanA,dhUpa dikhAnA
sunbeam N 1. sUrya kI kiraNa
sunlight N 1. sUrya kI jyoti,dhUpa,ghAma
sunny A 1. sUrya sA chamakIlA,garma
sunrise N 1. sUryodaya,bhora
sunset N 1. sUryAsta,sA.njha
sunshine N 1. dhUpa,ghAma,sUrya kA prakAsha,2. garmI,3. prasannatA
superb A 1. baDA achchhA,dikhAU,pratApavAna,krAntivAna
superficial A 1. UparI,bAharI,chhichhalA,thoDA,kachchA
superhuman A 1. manuShya kI shakti se Upara,manuShyatva se adhika,daivika,AsamAnI,alaukika,amAnuShI
superimpose VT 1. kisI aura vastu para rakhanA
superior A 1. adhika U.nchA,baDA,uttamattara,shreShTha,shreShThatara,baDhiyA
superior N 1. jyeShTha,baDA,mahAna,shreShTha,saradAra,aphasara
superiority N 1. shreShThatA,baDAI,pradhAnatA,suvidhA
superlative A 1. sarvotkR^iShTa,parama,uttama,shreShThatama,atyanta
superlative N 1. parama shreNI
supersede VT 1. kisI kA sthAna lenA,uThA denA,alaga karanA
superstition N 1. ati bhakti,ati vishvAsa,2. jhUThA vishvAsa,mithyA dharma,jhUThA mata,bahama,andha vishvAsa,kusa.nskAra,3. mithyA bhaya
superstitious A 1. mithyAdharmI,dharma viShaya me.n mithyA vichAro se bharA huA,atya.nta vishvAsI,a.ndha vishvAsI
superstructure N 1. bhavana,aTArI
supervise VI 1. dR^iShTi rakhanA,prabandha karanA,Upara se dekhanA,dekhabhAla karanA,nirIkShaNa karanA
supervision N 1. prabandha,dekhabhAla,nirIkShaNa
supervisor N 1. adhyakSha,prabandha karanevAlA,nirIkShaka,dekhabhAla karane vAlA
supper N 1. rAta kA bhojana,byAlU
supplant VT 1. chhala se nikAla denA,( dUsare kA) sthAna lenA,haTAnA,2. jaDa khodanA
supple A 1. komala,narama,sunamya,lachIlA,adhIna
supplement N 1. parishiShTa,nyUnatApUraNa,sheShapUraNa
supplement VT 1. bharanA,joDanA,milAnA
supplementary A 1. adhika,nyUnatA-pUraka,pUraka
supplier N 1. dene vAlA,juTAne vAlA
supply N 1. paryAptatA,2. sAmagrI,rasada,sAmAna,bhartI
supply VT 1. bharanA,pUrA karanA,denA,juTAnA
support N 1. sahArA,jIvikA,poShaNa,rakShA,sahAyatA,Alambana,khambhA
support VT 1. sahArA denA,sambhAlanA,uThAnA,pAlanA,rakShA karanA,2. dayA karanA,sahAyatA karanA,3. samarthana karanA
supporter N 1. sambhAlane vAlA,sahArA denevAlA,himAyatI,Tekana,sahAyaka,rakShaka
suppose VTI 1. bhAvanA karanA,anumAna karanA,sochanA,kalpanA karanA,mAna lenA
supposition N 1. kalpanA karanA,anumAna,kalpanA,bhAvanA,aTakala
suppress VT 1. dabAnA,rokanA,damana karanA,parAjita karanA,2. chhipAnA
suppression N 1. dabAva,damana,roka,chhipAva
supremacy N 1. mahatva,pradhAnatA,shreShThatA,Adhipatya,pramukhatA
supreme A 1. parama,pradhAna,mahAn,shreShTha
sure A 1. nishchita,dR^iDha,achala,avashya,surakShita
surely Adv 1. nishchita karake,alabattA,sacha,ThIka,surakShita rUpa se,dR^iDhatA pUrvaka
surety N 1. nishchaya,kushalatA,2. jamAnatadAra,pratibhU
surf N 1. lahara,tara~Nga
surface N 1. UparI bhAga,pR^iShTha,dharAtala,bAhya bhAga
surfeit N 1. ati,ajIrNa,tR^ipti
surfeit VT 1. adhika khilAnA,atirekanA,aghAvanA
surge N 1. lahara,tara~Nga,hilora
surge VT 1. phUlanA,lahara mAranA,hilakorA mAranA
surgeon N 1. shalya vaidya,shastra vaidya,jarrAha
surgery N 1. shalya,shastra vaidyaka,shastra vidyA,jarrAhI,2. vaha kamarA vA koThI jisame shastra vaidya apane rogiyo ko dekhatA hai
surgical A 1. shalya sambandhI,jarrAhI yA shastra vaidyaka kA
surly A 1. udAsa,rUkhA,asabhya,kaThora,tUphAnI
surmise N 1. anumAna,aTakala,2. sha~NkA,sandeha
surmise VI 1. bhAvanA karanA,anumAna karanA,sandeha karanA,sha~NkA karanA
surmount VT 1. jItanA,parAsta karanA,Upara jAnA,baDha jAnA
surname N 1. kulanAma,padavI
surname VT 1. kulanAma se pukAranA
surpass VT 1. baDha chalanA,baDha jAnA,utkR^iShTa ho jAnA,adhika honA
surplus N 1. adhikatA,sheSha,bachata,baDhatI,atirikta bhAga
surprise N 1. Ashcharya,vismaya,achambhA,acharaja,ekAeka ghabarAhaTa
surprise VT 1. achambhe me.n DAla denA,yakAyaka A paDanA,akasmAta A jAnA yA A paDanA,ghabarA denA
surrender VT 1. AtmasamarpaNa karanA,chho.nDa denA,hAtha khI.ncha lenA,sau.npa denA,parityAga karanA,vasha honA,hAra mAnanA
surreptitious A 1. chorI kA,churAyA,chhala se kiyA huA,jAlI
surrogate N 1. pratinidhI,nAyaba
surround VT 1. bADA lagAnA,gheranA,gA.nsanA
surroundings N 1. gherA,parivesha,gherAva,2. chAro ora kI vastuye,bAharI dashA yA paristhiti
surtax N 1. atirikta kara
surtax VT 1. ukta kara lagAnA
surveillance N 1. rakhavAlI,chaukasI,nirIkShaNa,AvekShaNa
survey N 1. dekha,avalokana,nirIkShaNa,nApa,mApana,paimAisha karanA,nakashA
survey VT 1. dekhanA,jA.nchanA,nirakhanA,nApanA
surveyor N 1. nApane vAlA,kShetramApaka,sarakArI aphasara jo kAmo ko dekhatA hai,saraveyara
survival N 1. uttara jIvana,kisI manuShya kI mR^ityu ke pashchAta taka jInA,jIvita rahanA,2. bachA huA manuShya,bachI huI vastu yA rIti,avasheSha
survive VT 1. kisI manuShya ke pIchhe taka jAte rahanA,2. jIvita rahanA,vartamAna rahanA
survivor N 1. uttarajIvI,jo kisI ke pIchhe taka jItA rahe.n
susceptible A 1. grahaNashIla,grahaNIya,komala
suspect N 1. sandeha kA pAtra,avishvAsa kA pAtra
suspect VT 1. sandeha karanA,sha.nkA karanA,bharama karanA,shaka karanA
suspend VTI 1. laTakAnA,TA.nganA,laTakanA,jhulAnA,2. kuchha samaya ke liye na rahane denA,roka rakhanA,aTakA rakhanA,3. rokanA,4. haTAnA,pR^ithaka karanA,5. rUpaye kA bhugatAna rokanA,6. nirbhara karanA
suspender N 1patalUna kA phItA,patalUna bA.ndhane kA patalUna yA tasmA
suspense N 1. anishchaya,sandeha,shaka,duvidhA,laTakAva,roka,dera
suspension N 1. laTakAva,vilamba,roka,thoDe dina ke liye rUkAvaTa
suspicion N 1. sandeha karanA,sandeha,sha~NkA,khaTakA,avishvAsa
suspicious A 1. sandehI,sandeha shIla,shakkI,vahamI
sustain VT 1. thAmanA,uThAnA,sahArA denA,poShaNa karanA,pAlanA,2. jhelanA,sahanA,3. svIkAra karanA,4. pramANita karanA,siddha karanA
sustenance N 1. poShaNa,jIvikA,AhAra,avalamba
suture N 1. sIvana,TA.nkA,2. khopaDI kA joDa
swagger VTI 1. DI.nga hA.nkanA,baDabaDAnA
swain N 1. kisAna,charavAhA,gaDariyA,2. grAmINa navayuvaka
swallow N 1. abAbIla,2. galA,3. svAda,pasanda,chAha
swallow VT 1. nigalanA,khA jAnA,lIlanA,pI lenA
swamp N 1. daladala,dhasAna
swamp VT 1. palaTa denA,nAva ulaTa denA,bhArI sa.nkaTa me.n DAla denA
swampy A 1. daladala se bharA huA,daladalI,dhasAU
swan N 1. rAjaha.nsa,battakha
swap N 1. choTa,mAra
swap VT 1. herApherI karanA
swarm N 1. madhumakkhiyo.n kA jhu.nDa,2. samUha,bhIDa,jamAva
swarm VI 1. madhumakkhiyo.n kA ikaTThe hokara chhatte se nikala jAnA,2. ikaTThA honA,bhIDa lagAnA
swath N 1. kATI ghAsa kI lakIra,paTTI
swathe VT 1. paTTI bA.ndhanA,lapeTanA
sway N 1. hilAva,ghumAva,2. rAjya,prabhutA,adhikAra,prabhAva,Adhipatya
sway VTI 1. hilAnA,ghumAnA,2. dabAva DAlanA,3. rAjya karanA,saradArI karanA,4. jhukAnA,jhukanA
swear VTI 1. shapatha denA,saugandha khAnA,shapatha se varNana karanA
sweat N 1. pasInA,sveda,2. parishrama
sweat VTI 1. pasInA AnA,pasInA lAnA,2. parishrama karanA,Tahala karanA
sweater N 1. sveTara,eka prakAra kI UnI ga.njI,2. jisako pasInA AtA ho,pasInA lAne vAlA
sweaty A 1. pasIne me DUbA huA,2. parishramI
swede N 1. svIDana desha kA nivAsI,2. eka prakAra kA shalagama
sweep N 1. jhADa,buhAra,2. jhADU dene vAlA,3. lapeTa,dauDa,prasAra,phailAva,4. nAsha,dhva.nsa,buhAra,5. eka baDA DA.nDa,6. saDaka kI moDa
sweep VI 1. dhUmadhAma yA ThATha se jAnA,2. tejI se gujara jAnA
sweep VT 1. jhADanA,buhAranA,2. dUra kara denA,bahA le jAnA,uDA le jAnA,3. jaLI se chalanA,shIghra pAra kara jAnA
sweet A 1. chInI kA ,mIThA,madhura,2. suga.ndhita,3. susvara,4. sundara,5. ruchikara,manohara,bhalA,6. tAjA,7.komala,narma,mR^idu
sweet N 1. mIThI vastu,madhuratA,miThAI,2. sugandha,3. priya pAtra
sweeten VTI 1. mIThA karanA yA honA,madhura karanA yA honA,namra karanA yA honA
sweetheart N 1. premapAtra,priyA,priyatama,premI,yAra,pyArA
swell A 1. sUjA huA,sajAdhajA,chhailA banA huA
swell N 1. phUlana,sUjana,AkAra yA dhvani kI vR^iddhi,2. bhUmi kA uThAna,3. lahara,tara.nga,4. bA.nkA sajAdhajA manuShya
swell VI 1. phUlanA,sUjanA,baDhanA,lahara mAranA,hilakorA mAranA,havA bharanA,akaDanA,phailAnA,baDha kara bolanA
swell VT 1. phulAnA,baDhAnA,phailAnA,adhika karanA
swelling N 1. sUjana,phulAva,gilaTI
swelter VTI 1. jhulasanA,uShNatA se pIDita karanA yA honA
swerve N 1. bhaTakAva,vichalana
swerve VI 1. ghUmanA,sIdhI rAha se phira jAnA,bhaTaka jAnA,jhukanA,vichalanA,muDanA
swift A 1. utAvalA,jaLI karane vAlA,teja,vegavata,shIghragAmI
swig N 1. baDA ghU.nTa le,Dhakosa
swig VTI 1. baDe ghU.nTa se pInA,DhakosanA
swim N 1. tairanA,bahAva,2. machhalI kA phu.nkanA
swim VTI 1. tairanA,pairanA,utAranA,bahanA,2. chakarAnA,ghUmanA
swindle N 1. dhokhA,chhala,pratADanA,2. Thaga,va~nchaka
swindle VT 1. Thaga lenA,dhokhA dekara lenA
swindler N 1. dhokhA dene vAlA,Thaga,va.nchaka
swine N 1. sUara,ghe.nTA,sUara kA bachchA,shUkara
swing VTI 1. hilanA,hilAnA,DolanA,DolAnA,jhUlanA.jhUlAnA,laharAnA,la.ngara ke Asa pAsa muDanA yA phira jAnA,lahara mAranA
swinge VT 1. khUba mAranA,daNDa denA,laThiyAnA,koDA mAranA
swirl N 1. chakkara,ghumAva,bava.nDara
swirl VTI 1. pAnI kA chakkara mAranA,chakkara denA yA ghumAnA
switch N 1. chhaDI,be.nta,2. rela ghumAne kI kaichI,3. svicha,bijalI jalAne kA baTana
switch VT 1. chhaDI yA be.nta se mAranA,2. rela ko kai.nchI se ghumAnA,bijalI pheranA
swivel N 1. kuNDA,kaDI,bhau.nrakalI
swoon N 1. mUrchhA
swoon VI 1. mUrchhA AnA,acheta honA
swoop N 1. jhapaTTA
swoop VTI 1. jhapaTa lenA,jhapaTTA mAranA
sword N 1. khaDga,talavAra,2. yuddha me.n sa.nhAra yA nAsha,3. sainika shakti,4. laDAI,yuddha
syllable N 1. shabdA.nsha,eka shabda kA utanA bhAga jitanA ki eka bAra me.n bolA jAya
sylvan A 1. ja.ngalI
sylvan N 1. ga.nvAra,dehAtI
symbol N 1. chihna,lakShaNa,sa.nketa,pratirUpa
symbol VTI 1. chihna dikhAnA,lakShaNa yA chihna se prakaTa karanA,anurUpa honA,sadR^isha honA
symbolism N 1. sa.nketa se prakaTa karanA,sa.nketa prayoga,chihna samUha
symmetrical A 1. shuddharUpa,shuddhAkAra,suDaula,sa.ngatAvayava,samapramANa
symmetry N 1. suDaulapana,avayava sa.nyoga,sumela,sauShThava
sympathetic A 1. samaduHkhI,sahAnubhUti karane vAlA,dayAlu
sympathy N 1. anukampA,dayA,sahAnubhUti,tarasa,sa.nvedanA
symphony N 1. svara samatA,svara kA milAna,eka prakAra kI sa.ngIta rachanA
symptom N 1. roga kA lakShaNa,chihna,lakShaNa
symptomatic A 1. chihna yA lakShaNa ke anusAra,2. sUchaka,bodhaka
synagogue N 1. yahUdiyo kI eka sabhA yA unakA ma.ndira
synod N 1. sabhA,samAja,dharmasabhA
synonym N 1. samAnArthaka shabda,upashabda,ekArthapada,paryAya
synonymous A 1. samAnArthaka,ekArthaka,paryAyavAchI
synopsis N 1. sa.nkShepa,sAra-sa.ngraha
syntax N 1. vAkyavinyAsa,vyAkaraNa kA kha.nDa jisame.n isa viShaya kA varNana ho
synthesis N 1. milAvaTa,sa.nyoga
syphilis N 1. upada.nsha,garmI
syringe N 1. pichakArI
syringe VI 1. pichakArI denA
syrup N 1. sharabata
system N 1. rIti,krama,sAraNI,Daula,upAya,prabandha,paddhati,praNAlI
systematic A 1. kramAnusArI,yathAkrama,niyamashIla,eka Daula kA
systematically Adv 1. kramAnusAra,niyamAnusAra,yathAkrama,bAkAyadA
t N 1. a.ngrejI varNamAlA kA eka akShara,2. TI akShara ke AkAra kI vastu
tab N 1. phItA,dhAgA,jUtA bA.ndhane kA phItA
tabernacle N 1. tambU,DerA,khemA,2. thoDe dina Thaharane kA sthAna,3. mandira,bhajanAlaya
table N 1. paTTI,paTiyA,2. meja,ma.ncha,3. pheharista,sUchIpatra,4. chitra,nakshA,5. khAnA,bhojana
table VT 1. sUchIpatra yA pheharista banAnA,2. bhojana denA
table-?葥?蘨 N 1. meja para bichhAne kA kapaDA,visheShataH bhojana ke samaya
tableau N 1. tasvIra,chitra
tablet N 1. paTTI,paTiyA,paTarI,takhtI
tabor N 1. tabalA,Dholaka,tambUrA,mR^ida.nga
tabulate VT 1. nakashA yA sUchI patra banAnA
tacit A 1. mauna,chupa,mAnasI,niHshabda
taciturn A 1. alpa bhAShI,chupa,tUShNA.nka
tack N 1. ka.nTiyA,chhoTA kA.nTA,2. pAla kI rassI,3. jahAja yA naukA kA mArga
tack VI 1. naukA kA pavana ke sAtha chalanA
tack VT 1. bA.ndhanA,joDanA,2. TA.nkanA
tackle N 1. bhArI vastuo ko chaDhAne utArane kA ya.ntra,2. jahAja yA naukA ke rasse
tackle VT 1. mastU kI sAmagrInA,2. ghoDe kI sAjanA
tact N 1. chAturya,nipuNatA,guNa,sUkShma vichAra,yukti,kaushala
tactic N 1. vyUharachanA,yuddhavidyA,balavinyAsa,kaushala
tactile A 1. sparsha yogya
tag N 1. rassI ke kinAre para kisI dhAtu kI ghuNDI,2. koI tuchchha joDI huI vastu
tag VT 1. lagAnA,joDanA,kasanA
tail A 1. kuchha nirdiShTa uttarAdhikAriyo me.n parimita sampatti
tail N 1. pichhalA yA nIche kA bhAga,duma,pU.nchha,2. pariNAma,phala,3. sAthI
tailor N 1. darajI
taint N 1. mailApana,gandagI,saDana,dUShaNa,kala.nka,dhabbA
taint VTI 1. dhabbA DAlanA,mailA karanA,dUShita karanA
take VT 1. pakaDanA,thAmanA,lenA,2. pAnA,lenA,grahaNa karanA,3. dhAraNa karanA,4. nigalanA,5. mohanA,6. mA.nganA
taking A 1. mohinI,manohara,ramya
taking N 1. grahaNa,dhAraNa,2. uttejanA
tale N 1. kahAnI,upAkhyAna,kathA,2. samAchAra,3. ginatI,lekhA
talent N 1. eka prakAra kA pariNAma yA mudrA,shakti,buddhi,guNa
talented A 1. guNavAna,buddhimAna
talisman N "1, jAdU,tAbIja,yantra"
talk N 1. bolachAla,bAtachIta,sambhAShaNa,vArtAlApa,2. gappa,aphavAha
talk VT 1. bAtachIta karanA,vArtAlApa karanA,sambhAShaNa karanA,2. tarka karanA,3. bakabaka karanA
talkative A 1. bAtUnI,bakkI,bakavAdI,bahubhAShI
tallow N 1. vasA,charabI,meda
tallow VT 1. charabI se chikanA karanA
tally N 1. lakaDI jisa para ginatI ke liye dA.nta khode gaye ho,2. kisI ke upayukta banAyI huI vastu,sa.ngata vastu
talon N 1. shikArI pakShI kA nakha,cha.ngula
tambourine N 1. kha~njarI,sapha,cha.nga
tame A 1. pAlA huA,pAlatU,gharelU,adhIna,sIdhA,2. sAhasahIna
tame VT 1. sAdhanA,vasha karanA,pAlatU banAnA,pAlanA,dabAnA
tamper VT 1. chheDanA,hAtha DAlanA,gupta vyavahAra rakhanA,kapaTa praba.ndha karanA,hAtha lagAnA
tan N 1. shAhabalUta yA kisI aura peDa kI chhAla,2. pIlA bhUrA ra.nga
tan VTI 1. chamaDe ko kamAnA,khAla ko pakAnA,bhUrA karanA,pakAyA jAnA,bhUrA honA
tandem N 1. TamaTama gADI
tang N 1. kaDA svAda( visheShataH jo eka vastu me.n dUsarI se A jAye.)
tangible A 1. sparsha rekhA sa.nba.ndhI,sparsha rekhA kI dishA me.n
tangible N 1. sparsha yogya,jo chhUne se jAna paDe,2. satya,vAstavika
tangle N 1. ulajhana,laTa
tangle VI 1. ulajha jAnA,pha.nsa jAnA
tangle VT 1. ulajhAnA,pha.nsAnA
tank N 1. baDA bartana yA hauja,pokharA,tAlAba,sarovara,2. Tai.nka
tap N 1. thapathapAhaTa,thopI,thappaDa,2. pIpe se sharAba khIchane kI nalI
tap VI 1. khaTakhaTAnA
tap VT 1. thapathapAnA,2. chhedanA,ThokanA
tape N 1. phItA,DorI,paTTI
taper N 1. chhoTI momabattI,2. battI kI roshanI
taper VI 1. Upara kI ora patalA hotA jAnA,shunDAkAra honA
tapestry N 1. kapaDA jisame chitra bane ho,chitrayavanikA
tar N 1. rAla,2. nAvika,kevaTa,mallAha
tar VT 1. rAla lagAnA
tardy A 1. DhIlA,dhImA,manda,dIrghasUtrI,vilambI
target N 1. DhAla,lakShya,nishAnA
tariff N 1. chu.ngI kA bhAvapatra,nikharnAmA,shulka sUchI
tarnish N 1. dhabbA,dAga,kala.nka
tarnish VTI 1. kala.nkita karanA,mailA karanA,dhu.ndhalA honA,ma.nda paDanA
tart A 1. khaTThA,kaDavA,kaThina,kaThora
tart N 1. phala kI banI huI chhoTI pUrI,meve kA samosA
tartan N 1. UnI chArakhAnedAra kapaDA
tartar N 1. madirA kI talachhaTa,teja namaka jo sharAba ke nIche jama jAtA hai,2. dA.nta kI maila,mailA,3. chiDachiDA manuShya,4. naraka
task N 1. kAma,kartavya,niyukta karma,dhandhA,2. pATha,3. parishrama
task VT 1. niyata kAma niyukta karanA,kAma denA,kAma lenA,mehanata lenA,bojha DAlanA
taskmaster N 1. kArya niyukta karane vAlA,kAma lene vAlA
tassel N 1. reshamI guchchhA,phu.ndanA,laTakana
taste N 1. AsvAdana,svAda,rasaGYAna,2. samajha,3. ruchi,abhiruchi,pasa.nda,4. shailI,Dha.nga
taste VTI 1. svAda lenA,chakhanA,jAnanA,majA lenA,AsvAdana karanA,2. anubhava karanA,jhelanA
tasteful A 1. svAda,susvAda,svAdiShTa,ruchikara,manohara,kaushala yukta
tasteless A 1. besvAda,sIThA,nIrasa,phIkA
tasty A 1. svAdapUrNa,svAdiShTa,achchhA
tatter N 1. chithaDA,gudaDA,dhajjI,chiTa
tatter VT 1. chIra DAlanA,phADanA
tattoo N 1. godanA,2. rAta ko tambUra kA shabda jisako sunakara sainika apane apane sthAna para chale jAte hai.n
tattoo VTI 1. gudanA lagAnA,sharIra ko godanA
taunt N 1. nindA,tiraskAra,dhikkAra,tAnA,AkShepa
taunt VT 1. nindA karanA,tAnA denA,burA bhalA kahanA
taut A 1. kasA huA,ta.nga,chipakA,bahuta tanA huA yA phailA huA,2. achchhI dashA me.n
tavern N 1. sharAba khAnA,sarAya
tawdry A 1. bhaDakIlA,dikhalAvaTI,vAhyashobhana,beDhaba
tawny A 1. pIlA sA.nvalA,pIlA bhUrA
tax N 1. rAjakara,Taiksa,mahasUla,rAjasva,shulka
tax VT 1. kara lagAnA,mahasUla lagAnA,2. kala.nka lagAnA,jhiDakI denA
tax-ȍᏨ N 1. kara dene vAlA
taxable A 1. kara yogya,jisa para kara lagAyA jA sake,kara lagAne yogya,karAdhIna
taxation N 1. kara lagAnA,kara nirdhAraNa,rAjakara sthApana,kara sthApana
taxi N 1. kirAye para chalane vAlI moTara gADI,TaiksI
taxi VTI 1. TaiksI me.n jAnA yA le jAnA
tea N 1. chA,chAya
teach VT 1. shikShA denA,paDhAnA,batAnA,sikhalAnA
teacher N 1. guru adhyApaka shikShaka
teaching N 1. shikShaNa,shikShA
teak N 1. sAgauna kA peDa,sAgauna kI lakaDI
teal N 1. kalaha.nsa,chaitI,panakukarI
team N 1. maNDalI,jhuNDa,baila yA ghoDo.n kI joDI jo eka sAtha jotI hai
teamster N 1. ghoDe yA baila kI joDI hA.nkane vAlA
tear N 1. ashru,A.nsU,netra jala
tease N 1. satAne vAlA manuShya
tease VT 1. ka.nghI karanA,sulajhAnA,dhunanA,2. chiDhAnA,khijhAnA,3. satAnA,klesha denA
technical A 1. visheSha vidyA sambandhI,lAkShaNika,sA.nketika,pAribhAShika
technicality N 1. paribhAShA,sA.nketika shabda
technics N 1. kalA viShaya kA siddhA.nta,kalA vidyA,2. pAribhAShika shabda
technique N 1. kisI visheSha kalA kA GYAna
technology N 1. kalA viGYAna,shilpa viGYAna,2. hunaro.n aura kArIgariyo.n kI kitAba,kalAvivaraNa
tedious A 1. thakAU,kaThina,dhImA,DhIlA,ukatAnevAlA
tedium N 1. thakAvaTa,kaThinAI,ukatAva
teem VTI 1. paidA karanA,jananA,peTa se honA,bharA honA
teens N 1. teraha se unnIsa varSha taka kI avasthA
telegram N 1. tAra kA samAchAra,vidyutasa.ndesha
telegraph N 1. bijalI se samAchAra bhejane kA ya.ntra,vidyuta ya.ntra,tAra
telegraph VT 1. tAra se samAchAra bhejanA
telephone N 1. shabda ko dUra bhejane kA ya.ntra,dUra bhAShaNa ya.ntra
telephone VTI 1. Teliphona se bolanA yA bhejanA
telescope N 1. dUradarshana ya.ntra,dUrabIna
tell VTI 1. ginanA,kahanA,samAchAra denA,varNana karanA,batalAnA,2. sikhAnA,3. prakaTa karanA,4. jAnanA,patA lagAnA
teller N 1. bai.nka kA rokaDiyA
telling A 1. prabhAva pUrNa
telltale N 1. chugalakhora,pishuna
temper N 1. svabhAva,bAna,Adato.n kI milAvaTa,pravR^iti,mijAja,roSha
temper VT 1. milAnA,komala karanA,narma karanA
temperament N 1. dashA,svabhAva,prakR^iti
temperance N 1. sa.nyama,mitAchAra,mitAhAra,prashA.nti,sa.ntulana,paraheja
temperate A 1. sa.nyamI,shAnta,parimita,madhyama,shIlavanta,2. samashItoShNa
temperature N 1. tApakrama,tApa parimANa,hAlata,garmI vA sardI
tempest N 1. A.ndhI,a.ndhaDa,2. halachala
tempestuous A 1. prachaNDa,a.ndhiyArA,A.ndhI kA
temple N 1. ma.ndira,maTha,shivAlaya,girajA,devAlaya,2. kanapaTI
temporal A 1. sAmayika,laukika,sA.nsArika,2. kanapaTI sambandhI
temporarily Adv 1. thoDe dina kA,thoDe kAla ke liye
temporary A 1. anitya,achirasthAI,kShaNika,alpakAlika,asthAI
tempt VT 1. lubhAnA,lalachAnA,phusalAnA,2. prayatna karanA,3. jA.nchanA,parakhanA
temptation N 1. phusalAva,lubhAva,pralobhana,lAlacha,2. jA.ncha
tempting A 1. pralobhaka,AkarShaka,moha lene vAlA
ten A 1. pA.ncha aura pA.ncha,dasa
ten N 1. pA.ncha aura pA.ncha,dasa
tenacious A 1. kaThora,sa.nlagnashIla,kaThina,chipachipA,lasalasA,dR^iDha,AgrahI,haThI
tenancy N 1. kirAye dArI,bhaDaitI,bhADe bhara kA bhoga,thoDe samaya kA bhoga,kAshtakArI
tenant N 1. kirAyedAra,kAshtakAra,bhUmyAdhikArI,prajA,AsAmI,bhaDaita
tenant VT 1. kirAye para honA,asAmI honA,prajA bananA
tend VTI 1. jhukanA,Dhala jAnA,2. sAtha rahanA,sa.nga denA,chaukasI karanA,3. dhyAna denA,mana lagAnA,sudhi lenA,4. kisI dashA me.n jAnA
tendency N 1. pravR^iti,jhukAva,DhalAva,abhiprAya,tAtparya,lakShya
tender N 1. chhoTI nAva jo baDI nAva ke sAtha rahatI hai,2. i.njana ke koyale aura pAnI kI gADI,3. bhe.nTa nivedana,vinaya,prArthanA,prastAva,Te.nNDara,4. narma,komala,sukumAra,karuNa,dayAlu,5. nirbala,6. pyArA,premI,snehI
tender VT 1. nivedana karanA,bhe.nTa karanA,najara denA,mAna karanA
tenderly Adv 1. komalatA se,dayA se,namratA se
tenderness N 1. komalatA,sukumAratA,karuNA,dayA
tendon N 1. shirA,paTThA,nasa,snAyu
tenement N 1. gR^iha,ghara,sadana,rahane kI jagaha
tenet N 1. mata,rIti,tatva,dharma,siddhA.nta
tenfold A 1. dasa gunA
tennis N 1. ge.nda kA khela,Tenisa
tenor N 1. krama,chAla,abhiprAya,tAtparya,bhAvArtha,Dhaba,Ashaya,2. gAne kA sura,3. U.nche sura se gAne vAlA
tense A 1. khI.nchA huA,tanA huA,kasA huA,kaDA
tense N 1. ( kriyA kA) kAla
tension N 1. khi.nchAva,tanAva,kasAva,phailAva
tent N 1. tambU,DerA,khemA,2. kapaDe kI paTTI jo ghAva para lagAI jAtI hai
tent VTI 1. DerA lagAnA,khemA gADanA,tambU me.n rahanA,2. salAI se dekhanA
tentative A 1. jA.ncha ke taura kA,parIkShA rUpa,cheShTA karane vAlA
tenth A 1. dasavA.n,dashama
tenuous A 1. patalA,chhoTA,sUkShma
tenure N 1. bhUmI,bhUsa.npatti,bhoga,adhikAra,paTTA,niyama,bhUmi Adi ke adhikAra kA niyama yA praNAlI
tepid A 1. gunagunA,kuchha kuchha garma
term N 1. avadhi,mIAda,mita kAla,parimita samaya,2. sharta pratiGYA,3. pada,shabda,4. baiThaka kA samaya,adhiveshana kAla
term VT 1. kahanA,pukAranA,nAma rakhanA
terminal A 1. anta kA,sImA sambandhI
terminate VTI 1. sImA bA.ndhanA,nipaTAnA,samApta honA,samApta karanA
termination N 1. sImA,anta,samApti,avasAna,avadhi,phala,pariNAma
terminology N 1. nirukta,shabda koSha,2. shabdAvalI,shabda bha.nDAra
terminus N 1. sImA,anta,rela kI saDaka kI sImA
terrace N 1. chhata,koThA,chautarA
terrestrial A 1. pArthiva,sA.nsArika,pR^ithvI sambandhI,laukika
terrible A 1. bhayAnaka,kaThora,DarAvanA,bhIShaNa,dAruNa
terribly Adv 1. bhayAnakatA se,atishaya karake,bhIShaNa rUpa se
terrier N 1. eka chhoTA shikArI kuttA
terrific A 1. bhIShaNa,bhaya utpAdaka
terrify VT 1. DarAnA,bhayabhIta karanA,bhaya dikhAnA
territorial A 1. deshIya,deshika,rAShTrIya,prAdeshika
territory N 1. bhUmI,desha,pradesha,rAjya,rAShTra,adhikAra
terror N 1. bhaya,Dara,trAsa,bhayahetu
terrorise VT 1. bhayabhIta karanA,bhaya dikhAkara bAdhya karanA,trAsa dekara shAsana karanA
terrorism N 1. Dara kI dashA,2. trAsa dvArA shAsana
terrorist N 1. trAsa dvArA shAsana karane vAlA
terse A 1. achchhA,sundara,uttama,sutharA,shuddha,sUkShma,laghupada
tertiary A 1. tIsarA,tIsarI banAvaTa kA,tritIya shreNI kA
test N 1. parIkShA,kasauTI jA.ncha,sonA Adi dhAtu shodhane kI kaTorI
test VT 1. jA.nchanA,parIkShA karanA,shodhanA
tester N 1. parIkShaka,2. chhaparakhaTa,pala.nga kI chhatarI,masaharI,3. eka mudrA
testicle N 1. a.nDa,a.nDakoSha
testify VTI 1. sAkShI honA,gavAhI karanA,pramANIkaraNanA
testimony N 1. sAkShya,pramANa,gavAhI,ghoShaNA
testy A 1. chiDachiDA,shIghrakopI
tether N 1. rassI,ja.njIra,pagahA
tether VT 1. pagahA se bA.ndhanA
text N 1. mUla,mUlashabda,mUlagra.ntha,2. sUtra,vyAkhyAna,viShaya
textbook N 1. vidyA kI pustaka,paDhane kI kitAba,pAThashAlAo.n me.n vidyArthiyo.n kI paDhane kI pustaka,mUlagra.ntha
textile A 1. bunA huA,bunane ke yogya,2. binane kA
textual A 1. maulika,mUlagra.ntha kA,vAchanika
texture N 1. banAvaTa,jAlI,kapaDA,banAvaTa,milAvaTa,bhAgo.n kA yogya
than Conj 1. se,apekShA,banisbata
thank N 1. dhanyavAda,shukriyA
thank VT 1. dhanyavAda denA,shukriyA karanA,guNa gAnA
thankful A 1. dhanyavAdI,kR^itaGYa,shukragujAra
thankless A 1. kR^itaghna,nAshukra,yasha nA mAnanevAlA,2. dhanyavAda pAne ke ayogya,binA lAbha kA
thanksgiving N 1. dhanyavAda pradAna,kR^itaGYatA,prakAshana
that A 1. vaha,usa,jo,usako
that Conj 1. to,ki,isa kAraNa,kyo.nki,arthAta
that Pron 1. vaha,usa,jo,usako
thatch N 1. ghAsa,khara,phUsa,chhappara
thatch VT 1. chhAnA,chhAvanA
thaw N 1. galana,pighalAva,barpha kA galanA
thaw VTI 1. pighalAnA,galanA,galAnA
the Det 1. vaha,yaha,vahI
the-?Ϩ?Ꮸ-??蟽蘡_?ͨ N 1. jisa kAma ke pUre karane me.n sabhI lage ho.n
the-ץƨ-??譶忨 N 1. IsAmasIha
theatre N 1. ra.ngashAlA,ra.ngabhUmI,nAchaghara,nATyashAlA,svA.ngaghara
theatrical A 1. nATyashAlA sambandhI,svA.ngaghara sambandhI,nATyasvA.ngI,dikhalAvaTI
theatrically Adv 1. nATyarUpa se,svA.nga kI rIti se
thee Pron 1. tumako,tujhe
theft N 1. chorI,chorI karanA
their Det 1. unakA,apanA
them Pron 1. unhe.n,unakI
theme N 1. prakaraNa,viShaya,prasa.nga
themselves Pron 1. ve,Apa,apane,ve svaya.n
then A 1. usa samaya,usa dashA me.n,taba
theocracy N 1. dharmatantra,Ishvara kartR^itva rAjya,IshvarAnubhUtI,2. dhyAnAvasthA me.n Ishvara ke sAtha eka bhAva,samAdhi
theologian N 1. brahyaGYAnI,vedAntI,brahyAvidyA kA jAnane vAlA
theological A 1. AdhyAtmavidyA sambandhI
theology N 1. brahyavidyA,deva GYAna,vedA.nta,AdhyAtmavidyA
theorem N 1. prameya,upapAdya,masalA,sUtra,sAdhya
theoretical A 1. kAlpanika,mAnasika,vyavahAra yogya
theoretically Adv 1. kalpanA se,kalpanApUrvaka,kalpanA ke anusAra
theory N 1. siddhA.nta,niyama,vidyA,utpatti,kalpanA,anumAna
therapeutic A 1. chikitsA sambandhI
therapeutics N 1. roga chikitsA,chikitsA shAstra
there A 1. usa sthAna para,vahA.n
thereafter Adv 1. usake bAda yA anusAra,tatpashchAta
thereby Adv 1. usase,usake dvArA
therefore Adv 1. isalie,isa kAraNa se,ataH,ateva,phalataH
therein Adv 1. usame.n,isame.n
thereof Adv 1. isakA,usakA
thermal A 1. garmI sambandhI,uShNatA sambandhI,2. garma,uShNa
thermometer N 1. shItoShNa mApaka ya.ntra,garmI sardI nApane kA eka ya.ntra,tApa nApane kA kA.ncha kA ya.ntra,uShNamApana ya.ntra
thesaurus N 1. dhanAgAra,vidyA bha.nDAra,koSha,shabdakosha
these Pron 1. ye,ina,inhe.n
thesis N 1. pUrva pakSha viShaya,praba.ndha,lekha
they Pron 1. ve,unhone.n
thick A 1. moTA,ghanA,saTA,Thosa,vipula,aspaShTa,niviDa,gadalA,2. ma.nda,mUDha,3. gADhA
thick Adv 1. pAsa pAsa
thick N 1. ghanA bhAga,Thosa,2. mUrkha vyakti,mUDha
thicken VI 1. gADhA karanA yA honA,gichapicha honA,bhIDa lagAnA
thicken VT 1. gADhA karanA yA honA,gichapicha honA,bhIDa lagAnA
thickness N 1. moTAI,ghanApana
thief N 1. chora,DAkU,taskara,uchchakkA,2. battI kA gula
thieve VI 1. churAnA,chorI karanA
thieve VT 1. churAnA,chorI karanA
thigh N 1. jA.ngha,ja.nghA
thimble N 1. darjiyo.n kI a.ngulI bachAne kI TopI
thin A 1. patalA,jhIma,dubalA,bArIka,mahIna
thin VI 1. patalA yA kama ghanA yA gu.njAna honA
thin VT 1. patalA yA kama ghanA karanA
thing N 1. vastu,chIja,padArtha,kAma,bAta,viShaya,kuchha,bechArA
think VTI 1. sochanA,vichAranA,chintA karanA,anumAna karanA,aTakala karanA,kalpanA karanA
third A 1. tIsarA,tR^itIya
thirst N 1. sUkhApana,2. atya.nta ichchhA,prabala kAmanA
thirst VI 1. tR^iShita honA,pyAsA honA,tarasanA,prabala ichchhA honA
thirsty A 1. pyAsA,triShita,atya.nta ichchhuka
thirteen A 1. teraha,trayodasha
thirteenth A 1. terahavA.n,terahavA.n a.nsha
thirtieth A 1. tIsavA,tIsavA a.nsha
thirtieth N 1. tIsavA,tIsavA a.nsha
thirty A 1. tIsa
this A 1. yaha
thistle N 1. kA.nTe dAra paudhA,bhaTakaTaiyA
thong N 1. tasamA,baddhI,chamaDe kI paTTI
thorn N 1. kA.nTA,shUla,ka.nTaka,duHkha,duHkhadAI vastu
thorny A 1. kA.nTedAra,ka.nTIlA,ka.nTakamaya,daHkhadAI
thorough A 1. pUrA,sampUrNa,AdyopA.nta,niHsheSha
thoroughbred A 1. kulIna,asala,nasalI ( jaise ghoDA)
thoroughfare N 1. patha,sarvasAmAnya,mArga,rAjamArga,rAstA,saDaka
thoroughly Adv 1. pUrA,sa.npUrNa rUpa se,pUrNatA
thoroughness N 1. pUrNatA,niHsheShatA
thorp N 1. gA.nva,chhoTA gA.nva,puravA
those Pron 1. ve
thou Pron 1. tU,tai.n
though Conj 1. yadyapi,agarache,goki,tathApi
thought N 1. vichAra,dhayAna,chintA,rAya,mati
thoughtful A 1. vichArashIla,chintAshIla,sAvadhAna,chintAkula
thoughtless A 1. beparavAha,acheta,vichArahIna,asAvadhAna,mUrkha
thousand N 1. sahastra,hajAra,2. bahuta,baDI sa.nkhyA
thrall N 1. dAsa,ba.ndhuA
thrall VT 1. dAsa banAnA,ba.ndhuA banAnA
thrash VT 1. pITanA,pITa kara dAno.n ko bhUsA se alaga karanA
thread N 1. DorA,dhAgA,sUta,dhAgA,2. sone chA.ndI kA tAra
thread VT 1. gU.nthanA,pironA
threadbare A 1. ragaDA huA,ghisA,purAnA
threat N 1. dhamakI,ghuDakI
threaten VT 1. dhamakAnA,DA.nTanA,ghuDakanA
three N 1. tIna
threefold A 1. tigunA,tIna gunA
threshold N 1. dehalI,dvAra
thrice Adv 1. tIna bAra
thrift N 1. kamakharchI,alpavyaya,2. samR^iddhi,3. lAbha
thrill N 1. tharatharI,ka.npa,romA.ncha,sanasanAhaTa
thrill VTI 1. tharatharAnA,romA.ncha honA,chhedanA,ko.nchanA,sanasanAnA
thrilling A 1. romA.nchakArI
thrive VI 1. phalanA,baDhanA,panapanA,phUlanA phalanA
throat N 1. kaNTha,galA
throb N 1. dhaDaka,dhaDakana
throb VI 1. dhaDakanA,TIsa mAranA
throe N 1. atyanta pIDA yA kaShTa,ya.ntraNA,2. prasava vedanA
throe VT 1. atyanta pIDA yA kaShTa me.n honA
throne N 1. rAjasi.nhAsana,2. rAjashakti
throne VT 1. rAjasi.nhAsana para baiThAnA,baDhAnA
throng N 1. bhIDa,jamAva
throng VTI 1. bhIDa karanA,bhIDa lagAnA,ikaThThA honA
throttle N 1. Te.nTuA,Dho.nTA
throttle VTI 1. Te.nTuA dabAnA,galA gho.nTanA,galA ghuTane kA sA sA.nsa lenA
through Prep 1. sarAsara,ArapAra,me.n se,dvArA,AdyopAnta,Adyanta
throughout Adv 1. nakhasikha se,sarvatra,tamAma,sarAsara,pratyeka bhAga me.n
throughout Prep 1. pUre me.n,nakhashikha se,sarvatra,tamAma,sarAsara,pratyeka bhAga me.n
throw N 1. phe.nka,uchhAla,dA.nva
throw VTI 1. phe.nkanA,pAsA phe.nkanA,uchhAlanA,2. ulaTanA,nAsha karanA,3. gaDhanA
thrust N 1. dhakkA,Thela,Dhakela
thrust VT 1. DhakelanA,ThelanA,2. ko.nchanA
thud N 1. dhamAkA,gadda
thud VI 1. vaisA shabda karanA
thug N 1. Thaga,DAkU,baTamAra
thumb N 1. a.ngUThA
thumb VTI 1. anADIpana se hAtha me.n lenA yA bajAnA,2. a.ngUThA lagAkara gandA karanA
thump N 1. dhaula,dhamAkA
thump VTI 1. thapathapAnA,Tho.nkanA,pITanA
thunder N 1. bijalI kI kaDaka yA taDapa,garaja,2. dhamakI,phaTakAra
thunder VT 1. dhamakAnA,dhamakI me.n nikAlanA,gaDagaDAnA,garajanA,kaDakaDAnA
thunderbolt N 1. garaja kA patthara
thunderstorm N 1. A.ndhI jisame.n bAdala garaje bijalI taDape ityAdi
thus Adv 1. isa rIti se,isa prakAra,isa Dhaba se,aisA
thwart A 1. TeDhA,tirachhA,ADA
thwart VT 1. kATanA,ADA honA,rokanA,haTha karanA,nA
thy Det 1. terA,terI
thyme N 1. eka prakAra kA sugandhayukta paudhA
tiara N 1. mukuTa,kirITa,tAja
tick N 1. vishvAsa,udhAra,2. bichhaune kI khola,3. ghaDI kI Tika Tika
tick VI 1. ghaDI ke samAna Tika Tika karanA
ticket N 1. TikaTa,kAgaja kA parchA jise dikhAne para kahI.n jAne kI AGYA ho jAe
ticket V 1. TikaTa denA,TikaTa lagAnA,chihna ke lie parchA lagAnA
tickle VI 1. gudagudAnA,ha.nsAnA,rijhAnA
ticklish A 1. jisako gudagudI adhika lagatI ho,asthira,cha.nchala
tidal A 1. jvAra bhATA sambandhI
tidbit N 1. mulAyama bhojana
tide N 1. jvAra bhATA,samaya,R^itu
tide VI 1. pAnI chaDhanA yA baDhanA,kaThina kAma ko pAra lagAnA
tidings N 1. khabara,sandesha
tidy A 1. svachchha,sApha
tidy VI 1. svachchha banAnA,sApha karanA
tie N 1. gA.nTha,bandhana
tie VT 1. bA.ndhanA,kasanA,gA.nThanA
tier N 1. pa.nkti,shreNI,darjA
tiff N 1. sharAba kI ghU.nTa,2. krodha yA roSha kA Avesha
tiff VI 1. jhagaDanA,laDAI karanA
tiffany N 1. patalA reshmI kapaDA,eka vastra
tiger N 1. bAgha
tight Adv 1. majabUtI se,dR^iDhatA se
tight N 1. kasA huA,dR^iDha,ta.nga,tanA
tighten VT 1. kasanA,ta.nga karanA,jakaDanA
tile N 1. khaparaila,khapaDA,khapaDe kI paTiyA
tile VT 1. khaparaila se DhakanA
till N 1. golaka,rUpayA rakhane kA sandUka,
till Prep 1. taba taka,usa samaya taka
tillage N 1. jota,jutAI,khetI,kR^iShikarma
tiller N 1. jotane vAlA,patavAra pherane kI muThiyA
tilt N 1. tambU,shAmiyAnA,cha.ndavA,2. jhukAva,3. sainika khela,bhAlA chalAne kA khela
tilt VTI 1. eka kinAre se uThAnA,2. bhAlA chalAnA,paitare badalanA,3. hathauDe se pITanA,4. jhukanA,jhukAnA
timber N 1. peDa kA tanA,laTThA,shahatIra
timber VT 1. lakaDI lagAnA,shahatIra lagAnA
time N 1. samaya,kAla,yuga,2. avasara,avakAsha,avasthA
timely A 1. shIghra,samaya se,samaya para,sAmayika
timepiece N 1. ghaDI
timetable N 1. TAima Tebula
timid A 1. Darapoka,kAyara
timidity N 1. kAyaratA,bhIrUtA
tin N 1. Tina
tin VI 1. Tina se maDhanA,kalI karanA
tinder N 1. Aga lagane vAlI vastu,shIghradAhya vastu
tinder-ʥĨ N 1. shIghradAhya rakhane kA bakasA
tinderbox N 1. shIghradAhya rakhane kA bakasA
tinge N 1. ra.nga,halakA ra.nga
tinge VT 1. ra.nganA,ra.nga denA
tingle VI 1. sanasanAnA,jhanajhanAnA
tinker N 1. ThaTherA,kaserA
tinker VT 1. Tina joDanA,joDanA,jhAlanA,sa.nvAranA,nA
tinsel N 1. jhilamila,jhUThA goTA yA kinArI
tinsel V 1. bhaDakIlA banAnA
tint N 1. ra.nga,halakA ra.nga
tint VT 1. ra.nganA,halakA ra.nga chaDhAnA
tiny A 1. nanhA,bahuta chhoTA
tip N 1. agrabhAga,sirA,noka,anta,chhora
tip V 1. sira para lagAnA,noka lagAnA,2. kuchha rUpayA Adi denA,3. thapakanA,4. ulaTa denA
tipsy A 1. matta,matavAlA,madamAtA
tiptoe N 1. pA.nva kI a.ngulI kA sirA
tiptoe VI 1. pA.nva ki a.ngulI ke bala chalanA
tirade N 1. ni.ndA,AkShepa,ni.ndAtmaka bAte.n yA ni.ndAtmaka prabandha
tire VTI 1. thakanA,thakAnA,2. ta.nga karanA,satAnA,3. kapaDe pahanAnA,sajAnA
tiresome A 1. thakAnevAlA,ukatAnevAlA,duHkhada,khedakara
tissue N 1. mahIna kapaDA,2. indrika padArtha
tissue VT 1. jaradojI karanA,chitravichitra karanA
tit N 1. koI chhoTI vastu,2. TaTTU
titanic A 1. prabala,bahuta,baDA
tithe N 1. dasavA.n bhAga,dashA.nsha,thoDA bhAga
tithe V 1. dasavA.n bhAga lagAnA
titillate V 1. gudagudAnA,surasurAnA,sahalAnA
titillation N 1. gudagudAhaTa,surasurAhaTa
title N 1. padavI,upapada,upAdhi,
title V 1. shIrShakanA,upAdhi denA
titular A 1. nAma mAtra ke,barAya nAma
to Adv 1. ora,tarapha,taka,ko,nikaTa,sAmane,anusAra,lie,sambandha me.n,bAre me.n
to Prep 1. ora,tarapha,taka,ko,nikaTa,sAmane,anusAra,lie,sambandha me.n,bAre me.n
to_be_in_a_nutshell N 1. sAdhAraNataH,2. samajha me.n A jAne ke yogya
to_be_in_equilibrium N 1. sa.ntulita honA
to_be_of_opinion N 1. vichAra karanA
to_be_nowhere Adv 1. pradhAnatA naShTa ho jAnA
to_bury_in_oblivion N 1. dila se bhulAnA
to_carry_too_excess N 1. jyAdatI karanA,adhikatA karanA
to_come_into_operation N 1. jArI honA,prachalita honA
to_come_to_nothing N 1. niShphala honA,vyartha honA
to_execute_a_decree VT 1. Adesha amala me.n lAnA,DigarI karanA
to_execute_a_document VT 1. kAgajAta lAgU karanA,lekhApatra para hastAkShara banAnA,likhanA
to_fade_from_the_memory VI 1. bhUla jAnA
to_grow_pale VI 1. pIlA paDa jAnA,2. havAiyA.n uDanA
to_hare_a_high_nose VI 1. ghamaNDI honA
to_hold_opinion_with N 1. sahamata honA,Apasa me.n rAya milAnA,eka rAya honA
to_lead_by_the_nose VI 1. nAka me.n rassI lagAkara ghumAnA,2. apane kahe para pashuo.n kI taraha kAma karAnA
to_lie_on_the_oars VI 1. sustAnA,2. kaThina kAma se dama lenA
to_make_nothing_of N 1. kuchha na ginanA,2. koI chIja na jAnanA,tuchchha jAnanA
to_pour_oil_into_fire VT 1. uttejita karanA
to_pour_oil_on_troubled_waters VT 1. shAnta karanA,sulaha karAnA
to_put_in_one's_oar VI 1. binA mA.nge salAha denA
to_put_one's_nose_out_of_joint VI 1. najaro.n se girAnA,2. ghamaNDa toDanA
to_seize_an_opportunity N 1. mauke para kAma karanA,mauke ko hAtha se jAne na denA,avasara se na chUkanA
to_snap_one's_nose_off VI 1. kisI ko burA bhalA kahanA,2. kisI ko dhokhA denA
to_speak_through_the_nose VI 1. nAka se bolanA
to_take_occasion VT 1. kisI shubha avasara ko hAtha se jAne nahI.n denA
to_thrust_one's_nose_into VI 1. hastakShepa karanA
to_offend_the_eye VTI 1. A.nkha me.n khaTakanA
to_snuff_out VI 1. bujhAnA,gula karanA
to_sow_dissension VTI 1. jhagaDe kA bIja bonA
toad N 1. dAdura,viShadAra me.nDhaka,bheka
toast N 1. sikI breDa,sikI roTI,3. kisI manuShya ke kalyANa ke liai sharAba pInA
toast VI 1. bhunanA,si.nkanA
toast VT 1. bhUnanA,se.nkanA,2. sharAba pIne ke samaya kisI kA nAma lenA aura kalyANa chAhanA
tobacco N 1. tambAkU
tod N 1. lagabhaga 14 sera Una,2. lomaDI
today Adv 1. Aja,Aja ke dina
today N 1. Aja,Aja ke dina
toe N 1. pA.nva kA a.ngUThA,Age kA sirA
toga N 1. chogA
together Adv 1. sAtha me.n,milajula kara
toil N 1. parishrama,mehanata
toil V 1. parishrama karanA,mehanata karanA
toilet N 1. shrR^i.ngAra karanA,shrR^i.ngAra karane kI sAmagrI
token N 1. chihna,sa.nketa,nishAnI
tolerable A 1. sahanIya,kA chalAU
tolerance N 1. sahana,dhairya
tolerant A 1. sahanashIla,kShamAdAna
tolerate V 1. sahanA,hone denA
toleration N 1. sahana,kShamA
toll N 1. yAtayAta kara,ghaNTI kI AvAja
toll VTI 1. ghaNTI kA bajanA,ghaNTI bajAnA
tomahawk N 1. kulhADI,pharasA
tomato N 1. TamATara
tomb N 1. samAdhi,kabra
tomboy N 1. khilADI laDakI
tombstone N 1. kabra para lagAyA huA yAdagArI kA patthara
tomcat N 1. bilAva
tome N 1. jiLa,pustaka,kitAba
tomorrow Adv 1. kala( AnevAlA)
tomorrow N 1. kala( AnevAlA)
ton N 1,27 mana se kuchha adhika kA taula,Tana,2. prachalita rIti,chAla
tone N 1. uchchAraNa,AvAja,svara,2. sharIra yA mana kI dashA
tone VT 1. svara banA kara bolanA,2. svara milAnA
tongs N 1. sa.nDAsI,chimaTA
tongue N 1. jIbha,2. bolI,bhAShA
tongue VT 1. bolanA
tonic A 1. svara sambandhI,puShTikAraka
tonic N 1. balavardhaka auShadhi
tonight Adv 1. Aja kI rAta ko
tonight N 1. Aja kI rAta
tonnage N 1. asabAba kA prati Tana mahasUla,2. jahAja kI samAI( Tano.n me.n)
too Adv 1. adhika,bahuta,2. bhI
tool N 1. aujAra,hathiyAra
tooth N 1. dA.nta,2. svAda,3. khA.nga,kATA
tooth V 1. dA.nta banAnA,2. pUre bala aura krodha ke sAthanA,shakti bharanA
toothache N 1. dA.nta kI pIDA
toothbrush N 1. dA.nta sApha karane kA brusha
toothless A 1. binA dA.nta ke
toothpick N 1. dantakhudanI
top A 1. sarvochcha,sarvottama,mukhya
top N 1. choTI,shikhara,sirA,2. laTTU
top VT 1. DhakanA,Upara chaDhanA,baDha jAnA
topaz N 1. pukharAja
topic N 1. viShaya,bAta,prasa.nga
topical A 1. kisI sthAna sambandhI,sthAnIya
topography N 1. kisI sthAna yA nagara Adi kA varNana
topple VT 1. gira paDanA
torch N 1. mashAla
torment N 1. pIDA,santApa,dukhadAI vastu
torment V 1. pIDA denA,dukhAnA,satAnA
tornado N 1. A.ndhI,tUphAna
torpedo N 1. jahAja toDane kA golA,eka prakAra kI machhalI
torpid A 1. akaDA huA,ThiThurA,2. manda,mUrkha
torpor N 1. akarmaNyatA,ThiThurAhaTa,mandatA,sustI
torque N 1. sone ke tAro.n kA banA huA eka kaNThA
torrent N 1. teja dhArA,jala pravAha
torrid A 1. sUkhA,garma,uShNa
tort N 1. hAni,apakAra
tortoise N 1. kachhuA
tortuous A 1. pechIdA,baladAra,vakra
torture N 1. duHkha,ativedanA,yAtanA
torture VT 1. duHkha denA,yAtanA karanA,ati kaShTa denA
toss N 1. uchhAla,Upara kI ora nikShepa,utkShepaNa
toss VTI 1. uchhAlanA,phe.nkanA,halachala karanA,DAvA.nDola honA
total A 1. sampUrNa,samasta,pUrA
total N 1. sampUrNa,samasta,pUrA
totality N 1. pUrNatA,samaShTi
totally Adv 1. pUrNa rUpa se
totter VT 1. DagamagAnA,laDakhaDAnA
touch N 1. sparsha,chhU,chheDa,2. bhAva,3. thoDA,saina,4. jA.ncha
touch VTI 1. sparsha karanA,chhU karanA,milanA,anubhava karanA,pahu.nchanA,asara karanA,sambandha rakhanA
touching A 1. hR^idayavedaka,karuNAtmaka
touchstone N 1. kasauTI
touchy A 1. tunaka mijAja,shIghrakopI
tough A 1. kaDA
toughen VT 1. kaDA karanA
tour N 1. bhramaNa,daurA
tour VI 1. bhramaNa karanA,daurA karanA
tourist N 1. bhramaNakArI,paryaTaka
tournament N 1. khela,krIDAyuddha,da.ngala
tourney N 1. da.ngala kA khela
tourney VI 1. TUrnAmenTa khelanA
tout N 1. grAhaka khojanevAlA,dalAla
tout VI 1. DhU.nDhanA,talAsha karanA,grAhako.n ko bulAnA,dalAlI karanA
tow N 1. moTA sana,paTasana
tow VT 1. rassI se khI.nchanA
toward Adv 1. samIpa,udyata,lage,banatA huA
toward Prep 1. ora,2. sa.nba.ndha me.n,3. ke pAsa,samIpa
towel N 1. rumAla,tauliyA,a.ngochhA
tower N 1. burja,mInAra,lATa,durga
tower VT 1. U.nchA chaDhanA,U.nchA honA,Upara uThanA
towering A 1. baDA U.nchA,2. ati pracha.nDa
town N 1. kasbA,nagara,pura
townspeople N 1. nagaravAsI,puravAsI
toxic A 1. viShailA,jaharIlA
toxicology N 1. viSha vidyA,vaha vidyA jisame.n viSho.n kA varNana ho
toy N 1. khilaunA,tuchchha vastu,chhoTI bAta
trace N 1. paira ke chihna,patA,khoja,lakShaNa,chihna,nishAna
trace VT 1. paira ke chihna se patA lagAnA,khoja lagAnA,rekhA khI.nchanA,chihna karanA
traceable A 1. patA lagAne ke yogya,jisakA patA laga sake
track N 1. padachihna,2. pagaDa.nDI,rAha,mArga
track VI 1. pA.nva kI khoja para chalanA,padachihno.n se patA lagAnA
tract N 1. phailI huI vastu,vistAra,2. pradesha,3. pustaka,gra.ntha,praba.ndha
traction N 1. khI.nchanA,khi.nchAva,tanAva
tractor N 1. khI.nchanevAlA ya.ntra
trade N 1. vANijya vyApAra,tijArata,peshA,lenadena,2. rivAja,chalana
trade VT 1. lena dena karanA,vANijya yA vyApAra karanA,badalanA
trademark N 1. vyApAra kA chihna
trader N 1. vyApArI,saudAgara
tradesman N 1. vyApArI,dukAnadAra
tradition N 1. kahAvata,para.nparAgata kathA,purANa,para.nparAgata prathA
traditional A 1. para.nparAgata,kahAvatI,kramAgata,paurANika
traffic N 1. saudAgarI,vyApAra,2. logo.n kA AnA jAnA,3. saudAgarI kA mAla,saudA
traffic VT 1. palaTA karanA,lenadena karanA,vyApAra karanA,2. chhoTA vyApAra karanA
trafficker N 1. vyApArI,saudAgara
tragedy N 1. dukhAnta ghaTanA,shokAnta nATaka,shokAnta vR^itAnta
tragic A 1. duHkhadAyaka,shokajanaka,duHkhAnta nATaka sa.nba.ndhI,karuNarasa pradhAna
trail N 1. mArga,khoja,shikAra kI bU
trail VTI 1. ghasITanA,khI.nchanA,pIchhe ghasITate jAnA
trailer N 1. ghasITanevAlA,khI.nchanevAlA,2. latA,paudhA,3. eka gADI ke pIchhe lagAI huI gADI
train N 1. relagADI,2. shreNI,krama,tA.ntA,laDI,3. rAha,Dha.nga,4. pU.nchha
train VT 1. shikShA denA,sikhAnA,sadhAnA,kADhanA,nikAlanA,abhyAsa DAlanA,2. khI.nchanA,nA
trainer N 1. shikShaka,sikhAnevAlA
training N 1. shikShA
trait N 1. rekhA,kArIgarI,lakShaNa,a.nka,vishiShTatA,vilakShaNatA
traitor N 1. vishvAsaghAtaka,chhalI,kapaTI,deshadrohI
trajectory N 1. puchchhalatAre kA chakra,dhUmraketu kA chakra,vakra rekhA,2. prakShepapatha
tram N 1. koyale kI gADI yA chhakaDA,2. basa
tramp N 1. paidala yAtrA,2. AvArA,ghummakaDa,bahetU,bhikhama.ngA
tramp VTI 1. kuchalanA,rau.ndanA
trample N 1. Upara chalane yA kuchalane kA shabda,padachApa
trample VT 1. kUchalanA,Upara chalanA,rau.ndanA
trance N 1. behoshI,mohAvasthA,samAdhi,avachetana,mUrchhA,tanmayAvasthA
tranquil A 1. svastha,shA.nta,susthira,sukhI
tranquillity N 1. dhIraja,shAnti,svAsthya,tasallI
transact VTI 1. praba.ndha karanA,kAma karanA,kArobAra karanA
transaction N 1. praba.ndha,kAma,kArobAra,vyavahAra,bAta,mAmalA
transatlantic A 1. aTalANTika mahAsamudra ke usa pAra kA
transcend VTI 1. chaDhanA,U.nchA honA,shreShTha honA
transcendent A 1. baDhakara,atyuttama,sarvottkR^iShTa,shreShTha,2. pare,saba sImAo.n se bAhara
transcendental A 1. uttamottama,baDha baDha kara,adhika pravINa,shreShTha,attuttama,anUpa
transcribe VT 1. utAranA,pratilipi karanA,nakala karanA
transcript N 1. pratilipi,nakala
transcription N 1. pratilekhana,nakalanavIsI
transfer N 1. tabAdalA,tabadIlI,sthAnA.ntara karanA,2. parahasta,samarpaNa
transfer VT 1. tabAdalA karanA,sthAnA.ntara karanA,2. hastA.ntarita karanA,tabadIla karanA,havAle karanA,TAla denA,eka jana se dUsare jana ko denA,de denA,sau.npa denA
transferable A 1. sthAnA.ntara hone ke yogya,hastA.ntarita karane yogya
transfix VT 1. ArapAra karanA,chhedanA
transform VT 1. rUpa badalanA,rUpa parivartana karanA,AkR^iti palaTanA,rUpA.ntara karanA
transformation N 1. rUpA.ntara,kAyApAlaTa
transgression N 1. AGYAla.nghana,aparAdha
transient N 1. anitya,chalAyamAna,asthAyI,kShaNika
transit N 1. gati,rAha,sa.nkrA.nti
transition N 1. gati,avasthA.ntara,parivartana
transitory A 1. anitya,thoDe dina kA,nAshavAna,kShaNabha.ngura,asAra,asthAyI
translate VT 1. anuvAda karanA,badalanA,sthAnA.ntara karanA,2. ulathA yA bhAShA.ntara karanA
translation N 1. anuvAda,sthAnA.ntara,ulathA,bhAShA.ntara
translator N 1. anuvAdaka,sthAnA.ntara karanevAlA,ulathA yA bhAShA.ntara karane vAlA
translucent A 1. nirmala,svachchha
transmission N 1. bhejanA,preShaNa,prachAraNa,prasAraNa
transmit VT 1. bhejanA,pahu.nchAnA
transparency N 1. nirmalatA,svachchhatA
transparent A 1. nirmala,svachchha,pAradarshI,prakAshabedA
transpire VT 1. chhedo.n se nikAlanA,2. bhApa uThanA,uDa jAnA,3. lokavidita honA,khula jAnA
transplant VT 1. eka jagaha se uThAkara dUsarI jagaha lagAnA-yA gADanA,ropanA
transplantation N 1. paudhe kA lagAnA,ropAI
transport N 1. DhulAI,savArI,asabAba kA eka jagaha se dUsarI jagaha le jAnA,2. jahAja,3. harShonmAda,paramAna.nda
transport VT 1. le jAnA,uThA le jAnA,deshA.ntara karanA,2. harShonmatta karanA,acheta karanA
transportation N 1. DhulAI,pahu.nchAva,2. desha nikAlA,nirvAsana
trap N 1. jAla,pha.ndA,ghAta,chhala
trap VT 1. pha.nsAnA,chhala se pakaDanA
trapper N 1. pha.nsAnevAlA,jo jAla se jAnavaro.n ko pha.nsAtA hai
trappings N 1. ghoDe kI jhUla,bhUShaNa,shrR^i.ngAra
trash N 1. kUDA karakaTa,ghAsa phUsa,asAra vastu,agaDa bagaDa
trash VT 1. kATanA,patte kATa DAlanA,kalama karanA
trashy A 1. nirarthaka,asAra
travel N 1. yAtrA,deshATana
travel VTI 1. yAtrA karanA,deshATana karanA,chalanA,DolanA
traveller N 1. yAtrI,pathika,musAphira,deshaTana karane vAlA
traverse A 1. tirachhA,ADA,ArapAra
traverse N 1. tirachhI rakhI huI vastu,roka,pratiba.ndhaka
traverse VT 1. ArapAra rakhanA,2. ghUmanA,phiranA,inakAra karanA,kha.nDana karanA
travesty N 1. hAsya janaka anukaraNa,upahAsAtmaka rachanA
travesty VT 1. upahAsa kA viShaya banAnA,hAsya janaka banAnA
trawl N 1. mahAjAla
trawl VTI 1. mahAjAla me.n pha.nsAnA,mahAjAla se machhalI mAranA
trawler N 1. mahAjAla se machhalI mArane vAlA jahAja yA manuShya
tray N 1. eka chhoTI thAlI,baratana,tashtarI
treacherous A 1. vishvAsaghAtakI,adharmI,kapaTI,chhalI,avishvAsya
treachery N 1. chhala,kapaTa,vishvAsaghAta
tread N 1. pada,TApa,chAla
tread VTI 1. Upara chalanA,paga rakhanA,kuchalanA
treason N 1. rAjadroha,rAjavirodha,2. kapaTa,vishvAsaghAta,chhala
treasure N 1. koSha,khajAnA,dhanasa.ngraha,rokaDa,2. bahutAyAta,bAhulya
treasure VT 1. jamA karanA,baToranA
treasurer N 1. khajA.nchI,rokaDiyA,koShAdhyakSha,koShanAyaka
treasury N 1. khajAnA,koSha,2. rAjakoSha
treat N 1. bhojana,jevanAra
treat VTI 1. upAya karanA,praba.ndha karanA,vyavahAra karanA,2. varNana karanA,bAtachIta karanA,3. nyautA karanA,khilAnA
treatise N 1. pustaka,guTakA,lekha,praba.ndha,niba.ndha
treatment N 1. praba.ndha,vyavahAra,bartAva,chAla,varNana,AcharaNa,2. chikitsA,upachAra
treaty N 1. sa.ndhi,mela,sulahanAmA,sa.ndhipatra
treble A 1. tigunA
treble N 1. uchcha svara,tIkShNa svara
treble VTI 1. tigunA karanA,tigunA honA
tree N 1. peDa,vR^ikSha,rUkha
tremble N 1. kA.npa,tharatharAhaTa
tremble VI 1. kA.npanA,halahalAnA,tharatharAnA
tremendous A 1. bhaya.nkara,DarAvanA,ati dArUNa,atibR^ihat
tremor N 1. ka.npaka.npI,tharatharAhaTa
trench N 1. khAI
trench VTI 1. khodanA,khAI banAnA,2. morchA dabAnA
trend N 1. jhukAva,pravR^itti,dhArA
trend VI 1. phiranA,muDanA,jhukanA
trepidation N 1. ka.npaka.npI,ghabarAhaTa,tharatharI
trespass N 1. anadhikAra pravesha,aparAdha,ulla.nghana,atikrama
trespass VI 1. anadhikAra pravesha karanA,ghusanA,dUsare ke dhana para hAtha phailAnA,aparAdha karanA,bala pUrvaka baiTha jAnA athavA ghusa jAnA,sImA la.nghana karanA
tress N 1. jaTA,laTa,chhallA
trestle N 1. DhA.nchA,pADa,sahArA
triad N 1. trika,traya
trial N 1. prayatna,jA.ncha,parIkShA,udyoga
triangle N 1. tribhuja,trikoNa
triangular A 1. tikonA,tribhujAkAra
tribal A 1. jAti sambandhI
tribe N 1. jana,kuTumba,jAti,varNa,varga
tribulation N 1. klesha,dArUNa duHkha,Apatti
tribunal N 1. nyAyAlaya,kachaharI
tribune N 1. roma vAlo.n kA phaujadArI kA eka hAkima,2. vaktR^itA dene kI eka chaukI
tributary A 1. adhIna,amukhya
tributary N 1. sahAyaka nadI
tribute N 1. bhe.nTa,upahAra,sammAna kI vastu yA bAta
trice N 1. kShaNa,pala
trice VT 1. rassI se khI.nchanA yA bA.ndhanA
trick N 1. chAlAkI,chAla,chhala,hastalAghava
trick VT 1. dhokhA denA,ThaganA
tricky A 1. chhalI,kapaTI
tricolour A 1. tIna ra.nga vAlA,trivarNa
tricolour N 1. tIna ra.nga kA,trivarNa
tricycle N 1. tIna pahiyo.n kI pA.nva se chalane vAlI gADI
trident N 1. trishUla
trifle N 1. tuchchha vastu,halakI bAta
trifle VTI 1. naShTa karanA,halakI bAta karanA,tuchchha kAma karanA
trigger N 1. bandUka kA ghoDA
trilateral A 1. tribhujIya,tripArshva
trill VTI 1. kA.npanA,tharatharAnA,jharanA,rasanA
trillion N 1. padma,mahAsa.nkha
trim A 1. uttama,bhalA,banA ThanA,ThIka
trim N 1. dashA,avasthA,vastra
trim VT 1. ThIka karanA,sa.nvAranA,kalama karanA,ADe hAtha lenA,DA.nTanA
trimmer N 1. samayAnukUla karane vAlA
trimming N 1. UparI bhUShaNa,shobhA ke padArtha
trinity N 1. trideva,trimUrtI
trinket N 1. halakA gahanA,tuchchha vastu
trio N 1. tIna manuShya Adi kA samUha,tIna antaro.n kA rAga,triya
trip N 1. ThumakachAla,2. thoDI dUra kI yAtrA,daurA,bhramaNa,3. Thokara,bhUla
trip V 1. luDhakA denA,pakaDa lenA,bheda jAna lenA
trip VI 1. dhIre dhIre chalanA,ThumakanA,ghUmanA,yAtrA karanA,Thokara khAnA,bhUla karanA
tripartite A 1. tribhAga,trikha.nDa,tridala
tripe N 1. A.nta,a.ntaDI
triple A 1. tigunA
triple VT 1. tigunA karanA
tripod N 1. tipAI
tripoli N 1. eka prakAra kI bAluI miTTI
trite A 1. purAnA,jIrNa
triumph N 1. vijaya,jIta,jaya
triumph VTI 1. Ananda manAnA,vijaya pAnA,phalanA,phUlanA
triumphal A 1. vijaya sambandhI,jIta kA
triumphant A 1. saphalatA kA harSha manAne vAlA,vijayI,jayavAna
triumvirate N 1. tIna vyaktiyo.n kA rAja
trivial A 1. halakA,chhoTA,adhama,tuchchha
troll VTI 1. ghumAnA,chakkara denA,chillAkara gAnA,phusalAnA
trolley N 1. TrAlI,rela kI paTariyo.n para chalane vAlI binA chhata ke eka chhoTI gADI
trombone N 1. turahI
troop N 1. dala,senA,phauja,risAlA,ghuDachaDo.n kA dala yA ghaTaka
troop VI 1. ikaTThA honA,dala bA.ndhakara jAnA,jaLI se Age baDhaZnA
trooper N 1. savAra,ghuDachaDA,ashvarohI,sainika
trophy N 1. jayachihna
tropic N 1. uShNakaTibandha,ayana sImA,ayana vR^itta
trot VI 1. dulakI chAlanA,jaLI chalanA
trotter N 1. dulakI chalane vAlA
trouble N 1. ghabarAhaTa,duHkha,pIDA
trouble VT 1. vyAkula karanA,hilAnA,kaShTa denA
troublesome A 1. duHkhadAyI,kaShTakara,kleshadAyI
trough N 1. nA.nda,ku.nDA
trounce VT 1. daNDa denA,mAranA,pITanA
troupe N 1. tamAshA karane vAlA samUha
trout N 1. eka prakAra kI machhalI
trowel N 1. kannI
truce N 1. thoDe dina kI sandhi
truck N 1. vyApAra,vinimaya,2. binA chhata kI gADI
truck VTI 1. saudAgarI karanA,lenadena karanA,badalA karanA
trudge VI 1. paidala chalanA,pA.nva ghasITanA
TRUE A 1. satya,sachchA,yathArtha
TRUE Adv 1. satyatA pUrvaka,sacha pUrvaka,yathArtha me.n
truffle N 1. kukuramuttA
truism N 1. svaya.n siddha,sAmAnya satya
trump N 1. turupa,turahI
trump VTI 1. turupa chalanA,Trampa se bAjI jItanA,2. dhokhA denA,chAla na chalanA
trumpet N 1. turahI
trumpet VT 1. turahI bajAnA,prakAsha karanA,Dhi.nDhorA pITanA
truncate VT 1. kATanA,chhA.nTanA,kalama karanA
truncheon N 1. chhaDI,DaNDA,lAThI,so.nTA
truncheon VT 1. Da.nDe se mAranA
trunk N 1. dhaDa,tanA,2. sU.nDa,3. sandUka
trust N 1. bharosA,vishvAsa,patiyArA,AshA,vishvAsa kA kAraNa,amAnata,nikShepa
trust VTI 1. bharosA karanA,vishvAsa karanA,dharohara rakhanA,udhAra denA,AshA karanA
trustee N 1. dharoharI,nikShepadhArI,nyAyadhArI,amAnatadAra
trustworthy A 1. vishvAsayogya,bharosAvAlA,vishvasanIya,vishvasta
trusty A 1. vishvAsI,ImAnadAra,kharA,dhArmika
truth N 1. yathArthatA,ThIka,sachchAI,kharAI,satya,satyatA,vAstavikatA
truthful A 1. sachchA,kharA,satyavAdI
try VTI 1. jA.nchanA,parakhanA,parIkShA karanA,2. shuddha karanA,shodhanA,dekhanA,nyAyavichAra karanA,udyoga karanA
trying A 1. parIkShA karane vAlA,kaShTakara
tryst N 1. gupta bhe.nTa,chhipa kara milane kA sthAna
tub N 1. nA.nda,kaTautI,kaTharA,pIpA
tube N 1. nala,nalI,cho.ngA,To.nTI
tuberculosis N 1. kShaya roga,sUkShamabraNa roga
tubular A 1. nalI sA,nalIdAra
tuck N 1. eka lambI patalI talavAra,taha,parta,jAla
tuck VTI 1. dabAnA,lapeTanA,sikuDanA
tucker N 1. chhAtI Dhakane kA kapaDA
tuft N 1. chUDA,guchchhA,samUha,jhuNDa
tuft VT 1. guchchhA banAnA,guchchho.n se sajAnA
tug VTI 1. khI.nchanA,ghasITanA
tug_boat N 1. aura jahAjo.n ko khIchane vAlA jahAja
tuition N 1. rakShA,sa.nrakShatA,shikShA,2. shikShA ke lie diyA huA shulka
tulip N 1. TyUlipa,eka prakAra kA paudhA
tumble N 1. pachhADa,paTaka,luDhakAva,girAva
tumble VTI 1. ulaTa palaTa karanA,o.ndhAnA,girAnA,phe.nkanA,DhalakAnA,Thokara khAnA
tun N 1. eka baDA pIpA,eka nApa
tun VT 1. pIpo.n me.n rakhanA
tune N 1. svara,tAna,rAga,sura,2. tAlaikya,sa.ngati,svarasa.nga,3. ThIka svabhAva
tune V 1. svara milAnA,sura ThIka karanA
tunnel N 1. sura.nga
tunnel VT 1. sura.nga khodanA
turban N 1. pagaDI,chIDA,pagiyA
turbulent A 1. ashA.nta,upadravI,huDada.ngI,bakheDiyA,da.ngaita,phasAdI,kalahakArI,avashavartI
turf N 1. tR^ikhAchchhAdita bhUmi,DhelA,ghuDadauDa kI jagaha
turgid A 1. sUjA huA,phUlA huA,2. ati shobhana,ADambarI
turmoil N 1. kaShTa,utpAta,bakheDA
turmoil VT 1. satAnA,bechainakaranA,kaShTa denA
turn N 1. ghumAva,chakkara,pArI,phera,palaTa,moDa,jhukAva,vichalana,parivartana,rUpa
turn VTI 1. ghumanA,ghumAnA,badalanA,palaTanA,moDanA,bAgI honA,sira ghUmanA,dila pheranA,dUsarI ora jhukanA
turnpike N 1. mArga ke Ara pAra kA phATaka,dvAra kI chakkaradAra ADa
turnstile N 1. pagaDa.nDI se nikalane kI ghUmane vAlI khiDakI
turquoise N 1. pIrojA
turret N 1. burjI,ka.ngurA,kalasa
turtle N 1. pa.nDuka,2. kachhuA,kurma
tusk N 1. hAthI yA sUara kA dA.nta,nokadAra dA.nta,2. eka prakAra kI machhalI
tutelage N 1. rakShA,sa.nrakShatA,rakShaNa
tutor N 1. guru,adhyApaka,shikShaka
tutorial A 1. sa.nrakShaka yA shikShaka kA
twain A 1. do
twang N 1. ThanaThanAhaTa,jhanakAra,ThanakAra
twang VTI 1. ThanaThanAnA,jhanakAranA
tweak N 1. chuTakI,jhaTaka
tweak V 1. chuTakI mAranA,maroDanA
tweed N 1. eka prakAra kA UnI kapaDA
tweezers N 1. chimaTI,mochanI
twelfth A 1. bArahavA.n
twelfth N 1. bArahavA.n a.nsha
twelve Det 1. bAraha
twentieth A 1. bIsavA.n
twentieth N 1. bIsavA.n a.nsha
twenty Det 1. bIsa
twice Adv 1. duganA
twig N 1. pallava,DAlI,TahanI
twiggy A 1. Tahaniyo.n se bharA huA
twilight N 1. godhUlI,sandhyA
twin N 1. juDavA,yamaja
twine N 1. sutalI,DorA,rassI
twine V 1. maroDanA,baTanA,ai.nTanA,lapeTanA,ghUmanA
twinge N 1. chuTakI,darda,TIsa
twinge V 1. maroDanA,darda karanA,TIsa mAranA,kaDakanA
twinkle N 1. jhilamilAhaTa,pala,kShaNa
twinkle VI 1. chamakanA,jagamagAnA,jhilamilAnA,palaka mAranA
twinkling N 1. palaka mAranA,kShaNa
twirl VI 1. ghUmanA,chakkara karanA
twirl VT 1. ghumAnA,chakkara denA
twist VT 1. ulajhAnA,artha pheranA,lapeTanA,ghUmAnA,sa.nketa karanA,baTanA,bhA.njanA,ai.nThanA,maroDanA
twitch N 1. jhaTakA
twitch V 1. jhaTakanA,khasoTanA,chhInanA
two Det 1. do
twofold A 1. duganA
twofold Adv 1. doharA,dobArA
tyke N 1. kuttA,2. nIcha adharmI manuShya
type N 1. chhApa,ThappA,chihna,2. namUnA,3. chhApe ke akShara,mudrAkShara,4. prakAra,jAti,varga
typecast V 1. harUpha kI DhalAInA,chhApe ke akShara DhAlane kA kAmanA
typhoid A 1. motIjharA,TAiphAiDa
typhoid N 1. motIjharA,TAiphAiDa
typhoon N 1. chIna me.n hone vAlI tUphAna
typical A 1. Adarsha rUpa,sUchaka,lAkShaNika
typify VT 1. chihna se prakaTa karanA,2. namUnA yA Adarsha honA
typist N 1. TAipa karane vAlA
typographical A 1. chhApane kA
tyrannical A 1. anyAyI,atyAchArI,nirdayI
tyranny N 1. anyAya,kaThoratA,nirdayatA,upadrava,atyAchAra,2. prajA pIDaka shAsana
tyrant N 1. nira.nkusha shAsaka,prajA pIDaka,nirdayI svAmI,atyAchArI
tyre N 1. poshAka,2. pahiyA
ugly A 1. kurUpa,badasUrata
ulcer N 1. phoDA,ghAva,nAsUra
ulster N 1. eka lambA DhIlA chogA
ulterior A 1. dUra kA,apara
ultimate A 1. sabase dUra,AkhirI,pichhalA,a.ntima
ultimatum N 1. AkhirI bAta yA vAkya,antima sharta,charamAmisa.ndhi
ultra A 1. atyanta,atishaya
umbilical A 1. nAbhi sambandhI,nAbhya
umbrage N 1. chhAyA,chhA.nha,2. kopa,roSha
umbrella N 1. chhatarI,chhAtA
umpire N 1. sarapa.ncha,madhyastha
unabated A 1. jyo.n kA tyo.n pUrA,binA kamI ke
unable A 1. asamartha,ayogya
unaccompanied A 1. sa.ngahIna,akelA
unaccountable A 1. akAraNa,2. anuttaradAyI
unaccustomed A 1. anabhyasta,2. aparichita
unaffected A 1. akR^itrima,vikArarahita,nirvikAra,aprabhAvita,sahaja
unanimity N 1. ekachittatA,ekamatya,mataikya
unanimous A 1. ekamata,sarvasammata,ekachita
unanimously Adv 1. eka mata se
unarmed A 1. niHshastra,nihathyA
unavoidable A 1. avashya,anivArya
unaware A 1. asAvadhAna,acheta,bekhabara
unaware Adv 1. ekAeka,achAnaka,akasmAt
unbearable A 1. asahya
unbecoming A 1. ayogya,anuchita,anupayukta
unbend VI 1. ArAma karanA,sustAnA
unbend VT 1. kholanA,sIdhA karanA,DhIlA karanA,ArAma denA
unbending A 1. na jhukatA huA,na mAnatA huA,dR^iDha,haThI
unbiased A 1. apakShapAtI,niShpakSha
unborn A 1. ajAta,bhAvI
unbridle VT 1. lagAma haTAnA,chhoDa denA,svata.ntra karanA
unbridled A 1. nira.nkusha,vyasanI
unbroken A 1. anaTUTA,samUchA,2. binA jItA huA,na sadhA huA
unceasing A 1. lagAtAra,nirantara
uncertain A 1. anishchita,bunA ThikAne ke
uncertainty N 1. anishchaya
unchecked A 1. binA rukAvaTa ke,beroka
uncivilized A 1. asabhya,ja.ngalI
unclaimed A 1. jisakA koI dAvedAra na ho
uncle N 1. chAchA,mAmA,phUphA,mausA
unclean A 1. mailA,ga.ndA,apAvana
uncomfortable A 1. beArAma,asukhada
uncommon A 1. anUThA,asAmAnya,asAdhAraNa,anokhA
uncompromising A 1. na mAnane vAlA,haThI
unconcerned A 1. avyagra,beparavAha,udAsIna
unconditional A 1. besharta,aniyamita,asambandha
unconnected A 1. asa.nyukta,anamela,alaga,asa.nbaddha
unconscionable A 1. ataka sa.ngata,atyanta,bahuta
unconscious A 1. behosha,anajAna,acheta
unconstitutional A 1. vyavasthAviruddha
uncontrollable A 1. beroka,bekAbU,adamya,avashya
uncork VT 1. kAga nikAlanA
uncounted A 1. asa.nkhya,na ginA huA
uncover VT 1. pardA dUra karanA,kholanA,prakAsha karanA
undated A 1. betArIkha,aGYAta samaya kA
undaunted A 1. niDara,abhIta,sAhasI
undeniable A 1. jisase inkAra na ho,akhaNDanIya
under Prep 1. nIche,tale,kama,adhIna
undercurrent N 1. pAnI ke dharAtala ke nIche kI dhArA,2. gupta prabhAva
underfoot Adv 1. nIche,pA.nva tale
undergo VT 1. sahanA,bhoganA,uThAnA,jhelanA
undergraduate N 1. pUrvasnAtaka
underground A 1. bhUmi ke nIche kA
underground Adv 1. bhUmi ke nIche
undergrowth N 1. jo kuchha peDo.n ke nIche uge
underline VT 1. nIche rekhA khI.nchanA
underling N 1. adhInastha
undermine VT 1. sura.nga khodanA,2. gupta rUpa se hAni pahu.nchAnA
underneath Adv 1. nIche,tale
underneath Prep 1. nIche,tale
underpin VT 1. nIche se sahArA denA,Teka lagAnA
underrate VT 1. thoDA mola lagAnA,kama A.nkanA
underscore VT 1. nIche lakIra khI.nchanA
undersecretary N 1. upama.ntrI
understand VTI 1. samajhanA,jAnanA,bodha karanA,artha kalpanA karanA,sIkhanA,samajhAnA
understanding N 1. samajha,GYAna,buddhi,2. mela,samajhautA
undertake VTI 1. uThAnA,hAtha me.n lenA,prayatna karanA,vachana denA,baddha honA
undertaker N 1. hAtha me.n lene vAlA,prayatna karane vAlA,2. pratibhU,3. mR^itasa.nskAra kA prabandha karane vAlA
undertaking N 1. kAma,pravR^itti,vyavasAya
undervalue VTI 1. avamUlyana karanA,tho.nDA mola lagAnA yA jAnanA,anAdara karanA,halkA jAnanA
underwear N 1. nIche pahanane ke kapaDe
underwood N 1. baDe peDo ke nIche ugane vAlI jhADI,chhoTe peDa
underwrite VT 1. nIche likhanA,apanA nAma likhanA
underwriter N 1. bImA vAlA
undesirable A 1. avA.nchhanIya,Apattijanaka,aniShTa,anuchita,aspR^ihaNIya
undetermined A 1. anirdhArita,asthira,be tavI,anirNIta
undo VT 1. akArya karanA,bigADanA,2. khola DAlanA,3. naShTa karanA
undoing N 1. ulaTa pulaTa,barabAdI,nAsha
undone A 1. asa.npAdita,na kiyA huA,2. bigaDA huA,naShTa,barabAda
undoubtedly Adv 1. nissa.ndeha rUpa se,binA shaka va shubaha
undress VT 1. kapaDe utAranA,paTTI kholanA,naShTa karanA
undue A 1. anuchita,ayogya
undulate A 1. laharAtA huA
undulate VTI 1. hiloranA,laharAnA
unduly Adv 1. anuchita yA ayogya rIti se,atyanta
unearned A 1. parishrama se na kamAyA huA
unearth VT 1. khodanA,dharatI se ukhADanA yA nikAlanA
uneasiness N 1. bechainI,vyAkulatA,takalIpha,kaShTa,vyagratA
uneasy A 1. asukhI,vyAkula,bechaina,vyagra
uneducated A 1. ashikShita,anapaDha,jAhila
unemployed A 1. berojagAra,bekAra,baiThA huA,nirudyama
unemployment N 1. berojagArI,bekArI,anudyoga
unending A 1. asIma,ananta,nitya,sanAtana
unequal A 1. asamAna,viShama,nAbarAbara,ayogya
unequivocal A 1. asa.ndigdha,spaShTa
unerring A 1. amogha,achUka
uneven A 1. asamAna,viShama,asama
unexpected A 1. anapekShita,achAnaka,Akasmika
unexpectedly Adv 1. akasmAta,achAnaka,ekAeka
unfair A 1. ayogya,anuchita,chhalI,kapaTI,anyAyapUrNa
unfaithful A 1. vishvAsaghAtI,kapaTI,chhalI,2. asAvadhAna
unfamiliar A 1. aparichita,asAmAnya
unfathomable A 1. athAha,agAdha
unfavourable A 1. kR^ipAhIna,ashubha,pratikUla
unfinished A 1. asamApta,adhUrA,asampUrNa,pUrA nahI
unfit A 1. ayogya,anuchita
unfit VT 1. ayogya karanA
unflinching A 1. behichaka,bedhaDaka,vIra
unfold VT 1. taha kholanA,udheDanA,prakaTa yA prakAsha karanA,pasAranA,phailAnA
unfortunate A 1. hatabhAgya,abhAga,ashubha,ama.ngala
unfounded A 1. nirmUla,bejaDa,akAraNa,vyartha
unfriendly A 1. asnehI,vimukha,rUkhA,amitravata
unfurl VT 1. kholanA,pasAranA,phailAnA
ungovernable A 1. avashya,mu.nhajora,ashAsanIya
ungrateful A 1. kR^itaghna,adhanyavAdI,2. aruchikara
unguarded A 1. arakShita,binA bachAya,2. acheta,asAvadhAna
unhappy A 1. asukhI,aprasanna,ma.ndabhAgya,dukhI,abhAgA
unhealthy A 1. asvastha,rogI,bImAra
unheard A 1. anasunA,anajAnA,akShuta
unhinge VT 1. chUla uThAnA,kholanA ukhADanA,kabjAnA,ukhADanA,bigADa denA
unholy A 1. apavitra,apAvana,nApAka,pApI,adharmI
unicameral A 1. eka sabhA kA
unicorn N 1. ge.nDA,eka sI.nga kA jAnavara
unification N 1. eka ho jAnA
uniform A 1. ekabhAva,barAbara,ekasamAna
uniform N 1. sipAhI kI varadI,bAnA,saumya vesha,eka rUpa kA vastra
uniformity N 1. ekarUpatA,barAbarI,samAnatA,sArUpya,samarUpatA
uniformly Adv 1. samarUpa se,barAbarI se,mela se
unify VT 1. eka rUpa banAnA,joDanA
uninformed A 1. binA sUchanA pAye hue,ashikShita,binA paDhAyA huA
uninspired A 1. nirutsAhI,anIshvaropadiShTa,Ishvara kI AGYA na pAye hue
uninterested A 1. sambandharahita,besarokAra,begaraja
union N 1. mela,sa.nyoga,joDa,ekadilI,2. sa.ngha,yUniyana,3. vivAha
unionist N 1. mela chAhane vAlA,sa.ngha kA pakShapAtI,sa.nyogI
unique A 1. anupama,anUThA,apUrva
unison N 1. mela,ekA,eka svara,samAna svara
unit N 1. eka,ikAI,ikA.nka
unitarian N 1. trideva kA virodhI,eka parameshvara kA mAnane vAlA
unitary A 1. ikAI sa.nba.ndhI,eka sa.nba.ndhI
unite VTI 1. sa.nyukta karanA,milAnA,saTAnA,gU.nthanA,eka karanA,eka honA,2. eka sAtha kAma karanA yA uganA
united A 1. sa.nyukta,milA huA,eka kiyA huA,eka
unity N 1. ekatA,ekya,mela,yoga,sa.nyoga
universal A 1. asIma,vishvasambandhI,sarvagata,sArvalaukika,sakala,saba
universalist N 1. jisakA yaha vishvAsa ho ki paraloka me saba mokSha pAye.nge
universality N 1. sarvavyApakatA,vishvavyApakatA,sarvagatatva
universally Adv 1. saba kahI,sarvatra,hara jagaha,saba dishAo me
universe N 1. sR^iShTi,sa.nsAra,vishva,jagata
university N 1. vishvavidyAlaya,yUnirvasiTI jisame saba vidyAye paDhAI jAye aura parIkShA lekara upAdhi dI jAye
unjust A 1. anuchita,adharmI
unjustly Adv 1. anyAya se,adharma se
unkempt A 1. bikharA huA,ga.ndA,asAvadhAna
unkind A 1. nirdayI,duHshIla
unknowingly Adv 1. anajAne me,binA jAne bUjhe
unknown A 1. aGYAta,avidita
unless Conj&??蔨 1. jo na,yadi na,binA,jaba taka na
unlicensed A 1. binA AGYA ke kiyA huA,binA lAise.nsa liye hue
unlike A 1. asamAna,asama,asadR^isha,bhinna
unlikely A 1. asambhava,asambhAvya
unlimited A 1. anishchita,asIma,apAra
unload VT 1. bojha utAranA,halakA karanA
unlock VT 1. tAlA kholanA
unlucky A 1. abhAgA,dukhI,ma.ndabhAgya,2. ashubha
unman VT 1. pauruShahIna karanA,mana toDanA
unmask VT 1. nakAba utAranA,vesha haTAnA,bheda kholanA
unmatched A 1. anupama,advitIya
unmoved A 1. aTala,kaThora,nirdaya
unnatural A 1. asvAbhAvika,svabhAva viruddha,banAvaTI,kR^itrima
unnecessary A 1. anAvashyaka,vyartha
unnerve VT 1. hatotsAha karanA,ashakta karanA,asamartha karanA,kamajora karanA
unnoticed A 1. adR^iShTa,bekhabara,aGYAta,achAnaka
unobtrusive A 1. adR^iShTa,dIna,vinIta
unoccupied A 1. khAlI,bekAra,shUnya
unpack VT 1. ( gaTharI) kholanA
unpaid A 1. jo bhugatAna na huA ho,2. vetana na pAnevAlA,avaitanika
unparalleled A 1. anupama,anUThA,bemisAla,advitIya
unpleasant A 1. apriya,nApasanda,arUchikara
unpopular A 1. badanAma,asarvapriya,alokapriya
unprecedented A 1. bemisAla,apUrva,anokhA
unprepared A 1. betaiyAra,aprastuta
unprincipled A 1. anaitika,adharmI,durAchArI
unproductive A 1. niShphala,Usara,ba.njara
unprofessional N 1. avyavasAyika,kisI vyavasAya ke niyamo Adi ke viruddha
unprofitable A 1. lAbhahIna,niShphala,vyartha
unprovoked A 1. anuttejita,bechheDe
unqualified A 1. ayogya,nAkAbila,nAlAyaka
unravel VT 1. sulajhAnA,udheDanA,kholanA
unreal A 1. avAstava,asatya,jhUThA,asAra,ayathArtha
unreasonable A 1. ayogya,buddhi viparIta,atarka sa.ngata,atyAdhika
unrelenting A 1. nirdaya,bedarda,kaThora
unreliable A 1. avishvasanIya,beImAna
unrest N 1. ashAnti,vyastatA
unrestrained A 1. bAdhArahita,anargala,beroka,bekaida,nira.nkusha
unruffled A 1. sthira,shAnta,akShubdha,beharakata
unruly A 1. belagAma,mu.nhajora,avashya,huDada.ngI
unsavoury A 1. besvAda,bemajA,nIrasa,phIkA
unsay VT 1. bAta badalanA,mukara jAnA,nakAranA,inakAra karanA
unscrupulous A 1. sha.nkA rahita,niHsha.nka,vivekahIna,nItiGYAnahIna
unseasonable N 1. bemausama,bevakta,akAlika,asAmayika
unseat VT 1. kursI yA Asana se girA denA
unseemly A 1. anuchita,ayogya,ashlIla
unseen A 1. adR^iShTa,anadekhA
unsettle VT 1. haTAnA,asthira karanA,gaDabaDa karanA
unsettled A 1. asthira,anishchita
unsightly A 1. bhaddA,kurUpa,kuDaula
unskilled A 1. ashikShita,binA visheSha kushalatA prApta
unsophisticated A 1. bemela,achchhA,sachchA
unsound A 1. anuchita,ayukti,nirbala,rogI,apuShTa
unspeakable A 1. jo kahA na jAya,bayAna se bAhara,akathanIya,akathya
unstable A 1. asthira,chalAyamAna,asthAyI,adhIra
unsteady A 1. asthira,adR^iDha
unsteady VT 1. asthira karanA,cha.nchala karanA
unthinkable A 1. achintya,jisakI kalpanA na kI jA sake,ashochanIya
untidy A 1. betaratIba,mailA kuchailA,gandA
untie VT 1. kholanA,utAranA
until Conj 1. taka,jaba taka
until Prep 1. taka,jaba taka
untimely A 1. asAmayika,akAlika,uchita samaya se pahale kA,2. kusamaya kA
unto Prep 1. ko,taka
untold A 1. anakahA,na kahA huA,2. jo ginA na jA sake
untouchable A 1. asparshanIya,achhUta,jo chhuA na jA sake
untouched A 1. jo na chhuA gayA ho,aprabhAvita,aspR^iShTa,achhUtA
untoward A 1. vimukha,haThI,kaThina,pratikUla
untried A 1. aparIkShita
untrue A 1. jhUThA,asatya,mithyA
unused A 1. aprayukta,jo kAma me.n na lAyA gayA ho,jisakA abhyAsa na paDA ho
unusual A 1. asAmAnya,anokhA,asAdhAraNa
unvarnished A 1. berogana,sAdA,jisame.n vAranisha na kiyA gayA ho
unveil VI 1. khula jAnA,ughara jAnA,prakAsha me AnA
unveil VT 1. dikhAnA,paradA dUra karanA,ghU.nghaTa uThAnA,kholanA,udhAranA,prakAsha karanA
unwarranted A 1. pramANarahita,anAdhikR^ita,anuchita,binApratibhU kA
unwary A 1. asAvadhAna,acheta,bekhabara
unwelcome A 1. nApasanda,apriya,aniShTa
unwieldy A 1. sthUla,bhArI,achala,avashya,aprabandhanIya
unwilling A 1. anichchhuka,vimukha,aprasnna
unwillingness N 1. anichchhA,kAmanA shUnyatA,aprasannatA,anichchhukatA,bedilI
unwind VT 1. udheDanA,lapeTa vA ai.nThana ko kholanA
unwise A 1. aGYAnI,nirbodha,mUrkha
unwitting A 1. anajAne,bekhabara,aGYAna
unworthy A 1. ayogya,nikammA,kamInA,nIcha
unwritten A 1. binA likhA,analikhA,maukhika
up A 1. Upara kI ora kA
up Adv 1. U.nchA,Upara,uThA,2. taka,3. bilkula,samApta
upheaval N 1. uThAna,ubhAra,2. ghora parivartana,ulaTa pulaTa,krA.nti,viplava
uphill A 1. kaThina,duHsAdhya,kShamasAdhya
uphill Adv 1. pahADI para
uphold VT 1. sambhalanA,uThAnA,thAmanA,sahAyatA karanA,jArI karanA
upholster V 1. gR^iha kI sAmagrI Adi lagAnA yA juTAnA
upholstery N 1. gR^iha kI sAmagrI
upkeep N 1. pAlana poShaNa,rakShA,rakShA kA sAdhana yA vyaya
upland A 1. U.nchI jagaha kA,U.nchA
upland N 1. U.nchI bhUmi
uplift N 1. uThAnA,utthAna,unnati
uplift VT 1. U.nchA karanA,uThAnA
upon Prep 1. Upara,U.nchA,para,2. lagabhaga,karIba
upper A 1. UparavAlA,Upara kA,uchchatara
upper N 1. jUte Adi kA Upara kA bhAga
uppermost A 1. saba se UchA.n,saba se Upara
uppermost Adv 1. sarvochcha sthAna yA pada ityAdi me
upright A 1. sIdhA,khaDA,2. dhArmika,kharA
uprising N 1. bagAvata,U.nchAna,uThAna,balavA
uproar A 1. kolAhala,dhUmadhAma,bakheDA
uproot VT 1. jaDa se ukhADa DAlanA,nirmUla karanA
upset N 1. astavyastatA,viparyaya,palaTa,2. ghabaDAhaTa,pareshAnI
upset VT 1. au.ndhAnA,ulaTa denA,tale Upara karanA
upshot N 1. pariNAma,anta,sheSha
upside N 1. Upara vAlA bhAga
upstairs A 1. koThA sa.nba.ndhI
upstairs Adv 1. koThA me,koThA kI ora
upstairs N 1. Upara kI ma.njila,koThA
upstart N 1. nayA baDhA huA,nayA rupayA vAlA,navotthAna,navodaya
urban A 1. shaharI,nagara kA,nAgarika
urbane A 1. shiShTa,bhalA,shIlavAna
urchin A 1. naTakhaTa,duShTa
urchin N 1. sAhasI,laDakA,bachchA
urge VTI 1. dabAnA,takAjA karanA,ThelanA,pIchhe paDanA,haTha karanA
urgency A 1. atyAvashyakatA,tAkIda,takAjA,bhAra,Agraha
urgent A 1. atyAvashyaka,tAkIdI,2. avila.nbya
urinal N 1. peshAba ghara,2. peshAba kI shIshI
urinary A 1. peshAba sambandhI
urinate VI 1. peshAba karanA
urine N 1. peshAba
urn N 1. eka prakAra kA gola bartana,surAhI,jalapAtra,2. mR^itaka kI rAkha rakhane kA bartana
us Pron 1. hame.n,hama ko
usage N 1. vyavahAra,bartAva,rIti,chalana,chAla
use N 1. prayoga,bhoga,sevana,2. AvashyakatA,3. lAbha,prayojana
use VTI 1. kAma me lAnA,prayoga karanA,vyavahAra karanA,2. abhyAsa honA,abhyasta honA
useful A 1. upayogI,upakArI,lAbhadAyaka
useless A 1. nikammA,vyartha,niShmrayojana,niShphala,bephAyadA
user N 1. prayogakarttA,adhikAra bhoga
usher N 1. praveshaka,bhe.nTa karAne vAlA,2. upashikShaka
usher VT 1. pravesha karanA,bhe.nTa karAnA,2. Age Age chalanA,Age jAnA
usual A 1. sAmAnya,sAdhAraNa,vyAvahArika,sadA kA
usually Adv 1. sAdhAraNa rIti se,bahudhA,yathA rIti,sAdhAraNataH,sAmAnyataH
usurp VT 1. dabA lenA,dabA baiThanA,anyAya se le lenA,chhIna lenA
usury N 1. atyAdhika,byAja,kusIda
utensil N 1. rasoI ke baratana bAsana pAtra
uterine A 1. garbhAshaya sambandhI
uterus N 1. garbhAshaya
utilitarian A 1. upayoga sa.nba.ndhI,svArthI,svArthatatpara
utilitarian N 1. isa vishvAsa kA manuShya ki manuShyo ke saba kAma svArtha se lagAva rakhate ,hai,upayogavAdI
utility N 1. upayogitA,chaina,lAbha,upayoga
utilize VT 1. lAbha uThAnA,kAma me lAnA,prayoga me lAnA
utmost A 1. adhikatama,parimANa,parAkAShThA
utmost N 1. atyanta,nipaTa,parama
utter A 1. bAhara kI ora kA,bAharI,atyanta,atishaya,bilkula pUrA
utter VT 1. kahanA,bolanA,arNana karanA,uchchAraNa karanA,2. prakAshita karanA,3. bechanA,4. jArI karanA
utterance N 1. uchchAraNa,bAtachIta
utterly Adv 1. tamAma,sarvathA,sampUrNa rUpa se,bilakula,nipaTa
vacancy N 1. shUnyatA,khAlIpana,2. asAvadhAnI,3. chhuTTI,4. shUnyapada,pada jisa para koI niyukta na ho
vacant A 1. khAlI,shUnya,2. bekAra,khAlI,jisame koI na ho,3. vichArahIna,asAvadhAna
vacate VT 1. chhoDanA,shUnya karanA,khAlI karanA,2. uThAnA,niShprabhAva karanA
vacation N 1. avakAsha,chhuTTI,vishrAma kAla,2. niShprabhAva karanA
vaccinate VT 1. TIkA lagAnA,gAya ke thana me jo chechaka kA dAnA ho usake pAnI ko nashvara para lekara AdamI kI bA.nha Adi kochA karAnA jisase dAnA uTha AvenA,chechaka Adi kA TIkA lagAnA
vaccination N 1. TIkA lagA,chechaka Adi kA TIkA lagAnA,chhapAI
vaccine A 1. TIkA,gAya yA TIkA sambandhI,2. chechaka ke TIke kA viSha
vacillate VT 1. jhUmanA,laharAnA,DagamagAnA,Age pIchhA karanA,hichakanA,sAta pA.ncha karanA
vacillation N 1. Age pIchhA,sAta pA.ncha,asthiratA,anishchaya
vacuous A 1. shUnya,khAlI
vacuum N 1. shUnya sthAna,jahA.n havA bhI na ho
vagabond A 1. AvArA,khAnA badosha,ghumakkaDa,phiramtA
vagabond N 1. AvArA,ghumakkaDa,bahetU,khAnAbadosha,phiramtA
vagary N 1. lahara,mauja,vahama
vagina N 1. miyAna,DhakanA
vaginal A 1. miyAna yA ghara sambandhI
vagrant A 1. ghumakkaDa,AvArA,bahetU,DA.nvADola
vagrant N 1. AvArA,bahetU
vague A 1. dhu.ndhalA,DAvA.nDola,anishchita,asthira,sa.ndigdha
vail N 1. paradA,ghU.nghaTa
vail V 1. girAnA,nIchA karanA,2. chhipAnA,3. lAbha uThAnA
vain A 1. shUnya,2. nirarthaka,vyartha,niShprabhAva,3. ghama.nDI,aha.nkArI,4. jhUThA,astaya,nikammA,tuchchha
vale N 1. gaDDhA,darrA,ghATI,do pahADo ke bIcha kI jagaha
valedictory A 1. AshIrvAdAtmaka,svastivAchanika
valedictory N 1. prasthAna ke samaya kA svastivAda
valet N 1. sevaka,chAkara,anuchara
valiant A 1. sAhasI,shUra,bahAdura,dilera
valid A 1. vaidha,kAnUnI,pIDhA,puShTa,pakkA,sahI,balavAna
validate VT 1. puShTa karanA,sudR^iDha karanA
validity N 1. puShTatA,vaidhatA,nyAyyatA
valley N 1. ghATI,darrA,do pahADo ke bIcha kI jagaha
valour N 1. shUratA,vIratA,sAhasa,nirbhayatA
valuable A 1. mUlyavAna,baDe mola kA,bahumUlya,mAnya
valuable N 1. kImatI chIja,bahumUlya vastu,jevara gahanA
valuation N 1. mola lagAnA,lagAyA huA dAma,nirUpaNa
value N 1. upayogitA,artha,guNa,2. mUlya,dAma,mola
value VT 1. mola lagAnA,dAma lagAnA,A.nkanA,2. pratiShThA karanA
valve N 1. muDane vAlA phATaka,2. chheda kA DhakanA jo kevala eka ora se khule,dvAra
vampire N 1. eka kalpita bhUta jo rAta ko manuShyo kA lahU yA rUdhira pI liyA karatA hai,2. eka prakAra kA chamagAdaDa
van N 1. vaina,2. senAgra,senAmukha,3. osAI mashIna,4. DibbA,mAlagADI
vandal N 1. niShThura,aGYAna,asamya
vane N 1. tIra kA para,2. vAyugati darshana yantra
vanguard N 1. senAgra,senAmukha
vanish VT 1. adR^iShTa honA,bilA jAnA,alopa ho jAnA,dR^iShTi se bAhara ho jAnA,naShTa honA,champata ho jAnA
vanity N 1. halkApana,nissAratA,dikhAvA,surkhatA,vyarthatA
vanquish VT 1. jItanA,harAnA,parAjita karanA
vantage N 1. shreShThatA,lAbha,subhItA
vapid A 1. bejAna,besvAda,mIThA,phIkA,nIrasa
vaporize VT 1. bhApa banAnA
variable A 1. parivartanashIla,asthira,anitya,chala,pariNAmya
variable N 1. parivartanashIla vastu
variance N 1. virodha,jhagaDA,phUTa
variant A 1. bhinna,2. asthira,chala
variant N 1. bhinnarUpa yA pATa
variation N 1. parivartana,bheda,kamI beshI,ghaTabaDha
variety N 1. bheda,parivartana,antara,vichitratA,2. bhinnatA,asamarUpatA
various A 1. bhinna,nyArA,nAnA varNa,vividha
varnish N 1. vArnisha,kalapha,luka
varnish VT 1. rogana karanA,luka karanA,vArnisha karanA,doSha chhipAnA
vary VT 1. badala DAlanA,badala jAnA,palaTanA,ra.ngabira.ngA karanA,rUpAntara karanA,2. pratikUla honA,bhinna honA
vascular A 1. nashIlA,ra.ngadAra,nADI,vishiShTa,nADI sa.nba.ndhI
vase N 1. puShpapAtra,guladAna,bartana,bAsana
vaseline N 1. vaisalina,marahama Adi me.n milAne kI ghI kI taraha eka vastu
vast A 1. baDA,vistIrNa,ati bR^ihat,vishAla,asa.nkhya
vastness N 1. vistIrNatA,atya.ntatA,vishAlatA
vat N 1. kuNDa,chahabachchA,eka nApa
vault N 1. meharAbI chhata,dhanyAkAra chhata,gumbaja,2. tahakhAnA,guphA,khoha
vault VTI 1. meharAba banAnA,2. chhalA.nga mAranA,kUdanA
vaunt N 1. DI.nga,shekhI,dikhAvA
vaunt VI 1. DI.nga mAranA,shekhI mAranA
veal N 1. bachhaDe kA mA.nsa
veer VTI 1. moDanA,ghumAnA,ghUmanA phiranA
vegetable N 1. tarakArI,bhAjI,shAka,shAga,udbhid
vegetarian A 1. shAkAhArI,tarakArI kA,udbhid sa.nbandhI
vegetarian N 1. shAkAhArI,phala sabjI khAne vAlA
vegetation N 1. paudho.n kI vR^iddhI,uganA,2. shAka,bhAjI,vanaspati
vegetative A 1. uganevAlA,baDhanevAlA
vehemence N 1. pracha.nDatA,shakti,tejI,ugratA,tIvratA
vehement A 1. prabala,ugra,udda.nDa,pracha.nDa
vehicle N 1. savArI,DolI,pAlakI,gADI,vimAna
vehicular A 1. savArI sa.nba.ndhI,savArI kA kAma dene vAlA
veil N 1. ghU.nghaTa,oTa,paradA
veil VT 1. ghU.nghaTa karanA,pardA DAlanA,chhipAnA,DhakanA
vein N 1. shirA,raga,nasa,nADI,2. chheda,chhidra,3. svabhAva,pravR^itti,4. silasilA,gati
velocity N 1. vega,shIghratA,jaLI,2. chAla,gati
velvet N 1. makhamala,2. makhamalI,komala
venal A 1. lAbha yA dhana kA arthI,dhanabhedA,bikrI ke liye,2. raga sa.nba.ndhI,nADI sa.nba.ndhI
vend VT 1. bechanA
vender N 1. bechane vAlA,vikretA
vendor N 1. bechane vAlA,vikretA
veneer VT 1. lakaDI yA dUsarI vastu kA patthara chaDhAnA
venerable A 1. pUjya,AdaraNIya
venerate VT 1. pUjanA,mAnanA,sammAna karanA,Adara karanA
vengeance N 1. pratihi.nsA,da.nDa,badalA
vengeful A 1. pratihi.nsaka,badalA lenevAlA
venison N 1. hirana kA mA.nsa
venom N 1. viSha,halAhala,2. dveSha
venomous A 1. viShailA,jaharIlA,dveShI
vent N 1. chhidra,chheda,vAyu Adi nikalane kA mArga,2. nikAsa,dvAra,3. prakAshana,4. bikrI
vent VT 1. nikAlanA,chhoDanA,2. prakAsha karanA,kholanA,kahanA,prakaTa karanA,3. bechanA
venter N 1. peTa,udara,garbhAshaya
ventilate VT 1. havA karanA,phaTakanA,pa.nkhA jhAlanA,2. vichArAdhIna karanA,prakaTa karanA,prakAsha me.n lAnA
ventilation N 1. pavana denA,havA denA,havA karanA,khulAva,prakAshana
ventilator N 1. jharokhA,vAyuya.ntra,pa.nkhA
ventriloquist N 1. garuDavAdI
venture N 1. jokhima,sAhasa kA kAma
venture VTI 1. sAhasa karanA,jokhIma uThAnA
venturesome A 1. sAhasI,dilera
venue N 1. paDosa,nikaTa sthAna,2. ghaTanA sthala
veracity N 1. sachchAI,satyatA
veranda N 1. barAmadA,osArA
verb N 1. kriyA
verbal A 1. maukhika,vAchanika,shAbdika,analikhI,AkSharika,akSharamaya,2. kriyA se nikalA huA
verbatim Adv 1. shabdashaH,shabda prati shabda
verbiage N 1. shabda bAhulya,nirarthaka khela
verdant A 1. harA bharA,TaTakA,tAjA,2. kachchA,anADI
verdict N 1. pa.nchAyata kA vichAra,jUrI kA nirNaya,phaisalA,vichAra-phala
verge N 1. DaNDA,so.nTA,2. kha.nbhe kI DaNDI,3. kinArA,sImA
verge VT 1. jhukanA,DhalanA,pahu.nchanA,2. kinAre para honA
verifiable A 1. pramANa yogya,satyApana yogya
verification N 1. satyApana,pramANIkaraNa,satya,ThaharAva,siddhakaraNa,nishchaya
verify VT 1. pramANita karanA,siddha karanA,satya ThaharAnA,nishchaya karanA
veritable A 1. satya,yathArtha,sachchA,vAstavika
verity N 1. satya,satyatA,yathArthatA,sacha bAta
vermilion A 1. si.ndUrI
vermilion N 1. si.ndUra,I.ngura,2. lAla ra.nga
vermin N 1. kIDe makoDe,saba prakAra ke jIva ja.ntu jo anAja ko hAni pahu.nchAte hai,kITa,kR^imi
vernacular A 1. svadeshI,janmadeshI,apane desha kI
vernacular N 1. deshI bhAShA,prAkR^ita bhAShA,mAtR^i bhAShA
vernal A 1. basantI,basanta R^itu kA
vernal_equinox N 1. mahAviShuva( 29 mArcha)
versatile A 1. parivartana shIla,asthira,cha.nchala,chapala,badala jAne yogya,2. chapala buddhi
versatility N 1. badalane kI yogyatA,chapalatA,asthiratA,chapala buddhi
verse N 1. kaDI,pada,chha.nda,charaNa,2. kavitA
versed A 1. nipuNa,pravINa,dakSha
version N 1. anuvAda,bhAShAntara,pAThA.ntara,ulthA,parivartana,2. vivaraNa,varNana
versus Prep 1. viparIta,khilApha,banAma
vertebra N 1. jAnavaro.n kI rIDa kA joDa
vertical A 1. sira para kA,khaDA,la.nbarUpa
vertigo N 1. ghumarI,tiramirI,chakkara
verve N 1. jIvana,utsAha,josha,bala
very A 1. satya,sachchA,yathArtha,ThIka
very Adv 1. atya.nta,atishaya kara ke,bahuta
vessel N 1. bAsana,bartana,2. nAva,jahAja,3. nasa,nADI
vest N 1. a.ngarakhA,vastra,vAsakaTa
vest VTI 1. kapaDA pahanAnA,2. adhikArayukta karanA,3. pahu.nchanA
vestal A 1. nirmala,pAka,pavitra,shuddha
vested A 1. vastra pahanA huA,2. sthira,3. kShamatA prApta,adhikAra prApta
vestige N 1. mArga,khoja,padA.nka,chihna,avasheSha
vestment N 1. vastra,kapaDA,2. vastra pahanAnA
veteran N 1. anubhavI,abhyAsa vR^iddha manuShya,purAnA yoddhA,purAnA sipAhI
veterinarian N 1. pashu chikitsaka,pashu vaidya
veterinary A 1. pashu chikitsA sa.nba.ndhI
veto N 1. roka,pratyAdesha,pratiba.ndha
veto VT 1. kAnUna kA masUdA asvIkR^ita karanA,pratishodha karanA
vex VT 1. khIjanA,duHkha denA,satAnA
vexed A 1. bechaina,khIjA huA,kleshita,dukhita
via Prep 1. rAha se,mArga se
viaduct N 1. pula,setu
vial N 1. shIshI
vibrate VTI 1. hilanA,hilAnA,laharAnA,tharatharAnA,jhulanA
vibration N 1. laharAva,tharatharI,ka.npaka.npI
vicar N 1. pratinidhi,2. muhalle kA pAdarI
vicarious A 1. pratinidhirUpa,pratinidhi,nAyaka,jo dUsare ke badale kAma kare
vice A 1. upa-,pratinidhirUpa
vice N 1. doSha,adharma,pApa,pApAcharaNa,khoTa,2. lohe kA sikkA
viceroy N 1. vAisarAya,rAjapratinidhi,sUbedAra,rAjapratibhU
vicinity N 1. aDosa paDosa,samIpatA
vicious A 1. khoTA,duShTa,pApI,sarakasha
vicissitude N 1. parivartana,phera,ghumAva,heraphera,daurA
victim N 1. bali,balidAna kiyA huA pashu
victimise VT 1. shikAra banAnA,sira mUDanA,va~nchita karanA,ThaganA,bhe.nTa chaDhAnA
victimize VT 1. shikAra banAnA,sira mUDanA,va~nchita karanA,ThaganA,bhe.nTa chaDhAnA
victor N 1. vijayI,jItane vAlA
victorious A 1. vijetA,vijayI,saphala
victory N 1. jaya,vijaya,jIta
vie VT 1. dekhA dekhI karanA,barAbarI kA dAvA karanA,hoDa karanA,jhagaDanA
view N 1. dR^iShTi,nigAha,dR^ig viShaya,2. dR^ishya,3. khyAla,rAya,sammati,4. parIkShA,avalokana,jA.ncha,5. khAkA,rUpa
view VT 1. dekhanA,nigAha karanA,tAkanA,2. sochanA,vichAranA,3. jA.ncha karanA
vigil N 1. jAgaraNa,ratajagA,rAta kI prArthanA,upavAsa se pahale kI sa.ndhyA
vigilance N 1. jAgaraNa,chaukasI,sAvadhAnI
vigilant A 1. sAvadhAna,chaukasa
vignette N 1. kisI pustaka ke mAnapatra para kA belabUTA
vigorous A 1. balavAna,balI,poDhA
vigour N 1. bala,paurUSha,shakti,satva
vile A 1. adhama,khala,nIcha,nikammA
vilify VT 1. apavAda karanA,badanAma karanA,tuchchha karanA,halkA karanA,kala.nka lagAnA
villa N 1. vinodagR^iha,grAmyagR^iha,makAna jo baDe AdamI gA.nva me.n jI bahalAne ke liye banAte hai.n
village N 1. gA.nva,grAma,bastI
villager N 1. grAmINa,grAma vAsI,ga.nvAra,gA.nva kA rahane vAlA
villain N 1. dAsa,eka chhoTA paTTedAra AsAmI yA kisAna
villainous A 1. kamInA,adhama,pAjI
villein N 1. dAsa,eka chhoTA paTTedAra AsAmI yA kisAna
vindicate VT 1. sthApana karanA,sa.nbhalanA,samarthana karanA,sacha yA ThIka ThaharAnA,2. badalA lenA
vindication N 1. sthApanA,pratipAlana,puShTi,samarthana
vindictive A 1. badalA lenevAlA,pratihi.nsAshIla
vine N 1. drAkShA,a.ngUra kI bela
vinegar N 1. sirakA
vineyard N 1. a.ngUra kA bAga,drAkShAkShetra
vintage N 1. a.ngUra ikaThThA karane kA samaya,2. a.ngUra kI paidAvAra,a.ngUra ikaThThA karanA
vintner N 1. a.ngUrI sharAba bechanevAlA
viola N 1. eka prakAra kA baDI bela
violate VT 1. toDanA,bha.nga karanA,2. hAni karanA,bigADanA,3. apavitra karanA,bhraShTa karanA,4. haTha sa.nbhoga karanA
violation N 1. bigADanA,apavitra karanA,bha.nga karanA,kha.nDana,bha.njana,balAtkAra
violence N 1. bala,vega,a.ndhera,atikrama,utpAta,pracha.nDatA
violent A 1. prabala,kaThina,atyAchArI,anyAyI
violet A 1. bai.nganI ra.nga kA,banaphashI
violet N 1. eka prakAra kA phUla,banaphashA,2. banaphshI ra.nga
violin N 1. sAra.ngI,belA,chikArA
violinist N 1. sAra.ngI belA Adi bajAne vAlA
viper N 1. sA.npa,sarpa,2. drohI manuShya,durjana
virgin A 1. ku.nArI,2. pavitra,shuddha
virginity N 1. ku.nArIpana,kumAritva
virile A 1. puruSha yA puruShatva sa.nba.ndhI,sa.ntAna utpAdaka
virility N 1. paurUSha,puruShatva,pu.nstva,sa.ntAnotpAdaka shakti
virtual A 1. vAstavika,guNakArI,yathArtha
virtually Adv 1. asala me.n,vAstava me.n,vastutaH,yathArthatA,arthataH
virtue N 1. bala,prabhAva,guNa,visheShatA,2. bhalAI,sAdhushIlatA,dharma,puNya,dharmAcharaNa
virtuoso N 1. guNI,shilpavidyAvid
virtuous A 1. dhArmika,sachcharitra,puNyAtmA,chAru charita,satI
virulent A 1. viShamaya,jaharIlA,kaDuA,drohI
virus N 1. chhUta ke rogo.n kA viSha
visage N 1. chhavi,mukha,cheharA
viscount N 1. i.nglai.nDa me.n eka amIra kI padavI,vAisakAu.nTa
visibility N 1. pratyakShatA,lakShyatA,dR^ishyatA,dekha paDane kA guNa
visible A 1. dR^ishya,lakShya,prakaTa,dR^iShTi,gochara,pratyakSha,spaShTa
vision N 1. dR^iShTi,DhITha,nigAha,dR^igviShaya,2. svapna,bhUta,dhokhA,chhAyA,AbhAsa,khyAla
visionary A 1. kalpita,khyAlI,bhramI,manaHsR^iShTa
visionary N 1. khayAlI pulAva pakAne vAlA,laharI jana,manamaujI,khabtI
visit N 1. mulAkAta,bhe.nTa,dekhabhAla,nirIkShaNa
visit VT 1. dekhane ko AnA yA jAnA,bhe.nTa karanA,milanA,2. dekhanA,nirIkShaNa karanA
visitation N 1. bhe.nTa,mulAkAta,dekhabhAla,2. Ishvara kA anugraha vA kopa
visitor N 1. bhe.nTa karanevAlA,mulAkAtI,abhyAgata,pAhuna
visor N 1. pardA,ghU.nghaTa,Topa ke Age kA bhAga jo hilatA hai
vista N 1. peDo.n ke bIcha kA patha,vIthI,tarushreNI,dR^ishya
visual A 1. dR^iShTi sa.nba.ndhI
visualise VT 1. kalpanA karanA,dR^ishya banAnA,dR^iShTigochara banAnA,rUpa denA
visualize VT 1. dR^ishya banAnA,dR^iShTigochara banAnA,rUpa denA
vital A 1. jIvita,prANAdhAra,sa.nba.ndhI,2. atyAvashyaka
vitality N 1. jIvana shakti,prANa,jIvana,chetanatva
vitamin N 1. viTAmina,bhojana tatva
vitriol N 1. kisI dhAtu aura ga.ndhaka kA tejAba,tUtiyA,kasIsa
vivacious A 1. phurtIlA,tejamAna,praphullita,sajIva,chAlAka,chaTapaTiyA
vivid A 1. prabala,phurtIlA,chamakIlA,bhaDakadAra,cha.nchala,chapala,khilADI
vocabulary N 1. shabda sUchI,shabda sa.ngraha,koSha
vocal A 1. jabAnI,vANIyukta,vAkyukta,AvAjadAra,vAchika,vAgjAta,maukhika
vocalist N 1. gavaiyA,gAyaka
vocation N 1. bulAvA,hA.nka,pukAra,2. peshA,dha.ndhA,kAma,vyavasAya
vociferous A 1. chillAnevAlA,kolAhalakArI,shoragula karane vAlA
vogue N 1. rIti,prachAra,chAla,lokAchAra,Dha.nga
voice N 1. bolI,vANI,shabda,svara,vachana,2. rAya,mata,matAdhikAra,sammati,3. bhAShA,4. shikShA,AGYA
voice VT 1. shabda karanA,AvAja karanA,hallA karanA,2. svara milAnA,3. khabara phailAnA,darshana karanA,sammati denA,rAya denA,voTa denA
void A 1. shUnya,khAlI,chhU.nchhA,2. lupta,niShprabhAva,3. jhUThA,asAra,bejaDa,4. rahita,hIna
void N 1. shUnya sthAna,khAlI jagaha
void VI 1. khAlI honA
void VT 1. chhoDanA,nikAlanA,shUnya karanA,2. niShprabhAva karanA
volatile A 1. uDane vAlA,bahane vAlA,kapUra ke sadR^ishya uDane vAlA,cha~nchala,2. phurtIlA,chAlAka,Ana.ndI,asthiramati
volcanic A 1. jvAlAmukhI pahADa sa.nba.ndhI,jvAlAmukhI se utpanna
volcano N 1. jvAlAmukhI pahADa,Agneyagiri
volition N 1. ichchhA,sa.nkalpa,chAha,pasa.nda
volley N 1. goliyo.n kI bauchhara,bADa,bahuta sI goliyo.n kA sAtha chhUTanA
volley VT 1. bauchhAra karanA
volt N 1. ghumAva,2. chhalA.nga,3vidyuta shakti kA eka pariNAma
voltage N 1. vidyuta sa.nchAlana shakti
voluble A 1. luDhakane vAlA,2. vAkchapala,cha~nchala,vAchAla
volume N 1. ghumAva,lapeTa,2. kitAba,pothI,jiLa,3. rAshi,Dhera,vistAra,phailAva,pasAra,4. ghanaphala
voluminous A 1. vistIrNa,bahuta baDA,bahuta pustako.n kA,bahuta jiLo.n kA
voluntarily Adv 1. ichchhApUrvaka,svaya.n,apane Apa
volunteer N 1. svaya.nsevaka,jo apanI ichchhA se senA me.n bharatI ho
volunteer VI 1. apanI ichchhA se niyukta honA yA chAkara honA
volunteer VT 1. ichchhApUrvaka denA,svechchhA se samarpaNa karanA
voluptuous A 1. Ana.ndI,bhogI,bhoga vilAsa kA
vomit N 1. vamana,vamana karAne kI auShadhi,kai kI huI vastu
vomit VI 1. kai karanA,ulTI karanA,vamana karanA
vomit VT 1. kai karanA,nikAla denA,phe.nka denA
voracious A 1. peTU,khAU,bhukhamarA,marabhukkhA,audarika,atilolupa
vortex N 1. bha.nvara,bava.nDara,chakkara
vote N 1. voTa,sa.npatti,rAya,2. bahumata kA nirNaya,sammati kA parchA
vote VTI 1. rAya dekara pasa.nda karanA,chunanA,rAya denA,sammati denA,voTa denA
voter N 1. sammati dene vAlA,chunane vAlA,voTara
vouch VTI 1. gavAhI ke liye bulAnA,pramANa denA,bayAna karanA,samarthana karanA,sAkShI honA,gavAhI denA
voucher N 1. gavAhI dene vAlA,dastAveja,sanada,rasIda,pramANa lekha
vow N 1. shapatha,vrata,sa.nkalpa,pratiGYA,praNa,vachana,2. prIti kI pratiGYA
vow VTI 1. manauti mAnanA,mannata karanA,pratiGYA karanA,vachana denA
vowel N 1. svara
voyage N 1. jalayAtrA,samudrayAtrA
voyager N 1. jalayAtrI,samudra se yAtrA karane vAlA
vulgar A 1. sAdhAraNa,adhama,ga.nvAra,grAmya,bhaddA
vulgar N 1. sAmAnya loga
vulgarity N 1. grAmyatA,ashiShTatA,ga.nvArUpana,2. ga.nvArU masalA,bhaddApana
vulnerable A 1. ghAva lagAne yogya,vedanIya,vedhya,bhedA
vulture N 1. chIla,giddha
vying A 1. barAbarI karane vAlA,hoDa karane vAlA,pratirodhI
wad N 1. ba.ndUka yA topa kI DATa
wad VT 1. DATa banAnA,DATa bharanA
wade VTI 1. paidala pAra karanA,pAnI me.n khaDe pA.nva jAnA,kaShTa se chalanA yA bitAnA
wafer N 1. pApaDa,patalI roTI,2. liphAphA Adi ba.nda karane kI TikiyA
wafer VT 1. TikiyA se ba.nda karanA
waft N 1. jho.nkA,jhakolA,hilora,mahaka,ishArA,jha.nDe kI pharrAhaTa,2. koI vastu jo tairatI ho
waft VTI 1. bahA le jAnA,tairanA,tairAnA
wag N 1. ThaTholiyA,masakharA,ha.nsoDa
wag VTI 1. hilanA,hilAnA,chalanA,DolanA
wage N 1. majadUrI,vetana
wage VT 1. kirAyA karanA,2. dA.nva para laganA,hoDa baDhanA,3. hAtha me.n lenA
wager N 1. hoDa,dA.nva,bAjI,jo kuchha bAjI para lagAyA jAya
wager VT 1. dA.nva lagAnA,hoDa karanA
waggon N 1. chau pahiyA chhakaDA,chAra pahiye kI laddU gADI
waggoner N 1. chau pahiye vAlI gADI hA.nkanevAlA
wagon N 1. chau pahiyA chhakaDA,chAra pahiye kI laddU gADI
wagoner N 1. chau pahiye vAlI gADI hA.nkanevAlA
waif N 1. paDI huI vastu,jisa dravya kA svAmI GYAta na ho
wail N 1. ronA,vilApa
wail VTI 1. vilApa karanA,ronA
waist N 1. kamara,kaTi,2. jahAja ke nIche kA bhAga
waistband N 1. kamaraba.nda,ijAraba.nda
wait VTI 1. pratIkShA karanA,rAha dekhanA,vATa joDanA,2. prastuta rahanA,3. ThaharanA,4. sAtha honA,5ghAta me.n rahanA
waiter N 1. veTara,pratIkShA karanevAlA,i.ntajAra karane vAlA
waitress N 1. naukarAnI,chAkarAnI,dAsI
waive VT 1. chhoDanA,dAvA chhoDa denA
waiver N 1. chhoDanA,svatva tyAga
wake N 1. jAganA,dekhabhala,jAgaraNa,2. nAva kI pAnI me.n chalane kI lakIra
wake VTI 1. jagAnA,jAgate rahanA,jAganA,jAga paDanA
wale N 1. sA.nTa,koDe ke mAra kI chihnAnI
wale VT 1. chihna karanA
walk N 1. chAla,2. rAha,mArga,3. AcharaNa
walk VT 1. chalanA,TahalanA
walker N 1. chalanevAlA,TahalanevAlA,2. eka prakAra kI chiDiyA jo na uDatI hai na tairatI hai
walking N 1. chalanA,TahalanA,paidala chalanA
wall N 1. dIvAra,bhIta,panAha,morchA,ba.ndI
wall VT 1. dIvAra se gheranA
wallet N 1. jholA,thailI
wallop VTI 1. koDe mAranA,2. khadabadAnA,ubalanA,3. laDakhaDAte chalanA
wallow N 1. jAnavaro.n ke loTane kA sthAna
wallow VI 1. loTanA,luDhakanA,kIchaDa me.n loTanA,2. duShkarma me.n DUbe rahanA
walnut N 1. akharoTa kA peDa yA phala
walrus N 1. dariyAI gAya vA ghoDA
waltz N 1. eka prakAra kA nAcha,2. eka prakAra ke nAcha kA sa.ngIta
wan A 1. pIlA,bImAra,thakA
wand N 1. Da.nDA,chhaDI,so.nTA
wander VI 1. ghUmanA,phiranA,bhaTakanA,vichalita honA,artha se dUra honA,bahakanA,matibhrama honA
wane N 1. ghaTAva,kamI,kShaya
wane VI 1. ghaTanA,DhalanA
want N 1. AvashyakatA,ta.ngI,daridratA,kaShTa,kamI,2. prabhAva,3. Avashyaka vastu
want VTI 1. chAhanA,AvashyakatA honA,2. kama honA
wanting A 1. anupasthita,thoDA,kama
wanting Prep 1. sivAya,atirikta
wanton A 1. cha.nchala,DhITha,AvArA,la.npaTa
war N 1. yuddha,baira,laDAI,raNa sa.ngrAma,2. sipAhIgirI,sainika vyavasAya
warbler N 1. AlApa lene vAlA,chahachahAne vAlA,gAne vAlA,eka prakAra kA pakShI
warbler VT 1. gAnA,AlApanA,chahachahAnA,kuhukanA
ward A 1. nigarAnI,rakShA,rakhavAlI,dekha rekha,sa.nrakShakatA,2. bAlaka jo kisI rakShaka ke adhIna ho,Ashrita,2. kilA,gaDha,3. nagara chikitsAlaya Adi kA eka bhAga
ward VT 1. rakShA karanA,bachAnA,nigahavAnI karanA
warden N 1. sa.nrakShaka,rakShAka,nigahavAna,2. jela kA darogA,nAjira,uchchapadAdhikArI
wardrobe N 1. vastrAgAra,topakhAnA,toshAkhAnA
ware N 1. saudA,mAla asabAba,bikrI kI vastue.n
warehouse N 1. godAma,koThI
warehouse VT 1. godAma me.n rakhanA
warily Adv 1. chaukasI se,hoshiyArI se,sAvadhAnI se
warlike A 1. ja.ngI,raNapriya,raNotsuka,yuddha sa.nba.ndhI,sipAhIgirI kA,2. raNakushala
warm A 1. garma,kula,uShNa,2. teja,ugra,pracha.nDa,3. khAtA pItA,dhanavAna
warm VTI 1. garma karanA,usakAnA,garma honA
warmly Adv 1. utsAha se,sneha se,kuchha garamI se
warmth N 1. garmI,harArata,2. utka.nThA,josha,utsAha
warn VT 1. chetAvanI denA,sAvadhAna karanA,2. AGYA denA
warning N 1. chetAvanI,pahale se sAvadhAnI
warp N 1. tAnA,eka prakAra kI vastu
warp VTI 1. moDanA,muDanA,bhaTakanA,bigADanA,laharAte hue uDanA,2. rassI se jahAja khI.nchanA
warrant N 1. adhikAra patra,jamAnata,pakaDane kA yA kurka karane kA AGYApatra yA paravAnA,anuGYA-patra,vAra.nTa
warrant VT 1. pramANika ThaharAnA,shuddha ThaharAnA,vishvAsa dilAnA,adhikAra denA,kAyama rakhanA,samarthana karanA
warranty N 1. adhikAra,pratiGYA,vachana,2. giraphtArI kA hukma,giraphtArI kA vAra.nTa
warren N 1. kharagosho.n yA kharaho.n ke pAlane kA bADA
warrior N 1. sainika,sipAhI,yoddhA
warship N 1. ja.ngI,jahAja,raNapota
wart N 1. massA,2. vR^ikShA Adi para masse kI bhA.nti ubhAra
wary A 1. hoshiyAra,chaukasa,chaukannA,sAvadhAna
wash N 1. dhonA,nahAnA,ghAva dhone kI davA kA pAnI,UparI ra.nga,2. daladala
wash VTI 1. dhonA,pAnI me.n sApha karanA,nahAnA,2. halakA ra.nga denA,3. kalI karanA
washer N 1. dhonevAlA,2. ragaDa rokane ke liye chamaDe Adi kA chhallA
washing N 1. dhulAI,nahAna,2. eka bera me.n dhule hue kapaDe
wasp N 1. tataiyA,barre,bhiDa
waste A 1. naShTa,ujADa,2. bekAma,vyartha,3. ba.njara,paratI
waste N 1. kShaya,hAni,ujADa,nAsha,uDAva,luTAva,2. kUDA,karakaTa
waste VT 1. naShTa karanA,ujADanA,nAsha karanA,kama karanA,vyaya karanA,uDA denA
waste_basket N 1. raddI kAgaja rakhane kI TokarI
wastebasket N 1. raddI kAgaja rakhane kI TokarI
wasteful A 1. hAnikAraka,2. uDAU,apavyayI
watch N 1. rakhavAlI,chaukasI,2. chaukIdAra,paharA,3. jebaghaDI
watch VTI 1. rakhavAlI karanA,chaukasI karanA,jAganA,paharA denA,2. bATa johanA,dekhate rahanA
watch_dog N 1. rakhavAlI karane vAlA kuttA
watch_maker N 1. ghaDI banAne vAlA,ghaDI sAja
watch_tower N 1. paharA dene kA khambhA
watchdog N 1. rakhavAlI karane vAlA kuttA
watchful A 1. chaukasa,chaukannA,sAvadhAna
watchmaker N 1. ghaDI banAne vAlA,ghaDI sAja
watchman N 1. paharevAlA,rakhavAlA,chaukIdAra
watchtower N 1. pahArA dene kA khambhA
watchword N 1. sa.nketa shabda,pratyayavAcha,paharevAlo.n kA eka ishArA jisase ve rAta ke samaya apane mitro.n ko pahachAna lete hai.n,2. nArA,logo.n ko ekatra karane kA shabda
water N 1. jala,salIla,pAnI,2. samudra
water VTI 1. sI.nchanA,pAnI denA,2. DabaDabAnA,3. pAnI se bhigonA
watercolour N 1. pAnI se banAyA huA ra.nga,isa ra.nga kI chitrakArI
waterfall N 1. jharanA
waterfowl N 1. jalapakShI,muragAbI
watermelon N 1. tarabUja,kali.ndA
waterproof A 1. jala rodhaka,pAnI rokanevAlA
waterproof N 1. jalarodhaka kapaDA,jalarodhaka vastra kI banI poshAka
watertight A 1. jala rokanevAlA,jisame.n jala na jA sake
wave N 1. lahara,tara.nga,2. sa.nketa,ishArA
wave VTI 1. laharAnA,tara.ngita honA,ghumAnA,ishArA karanA,phirAnA,hilAnA,tara.nge uThanA,hilanA
waver VI 1. laharAnA,DagaDagAnA,asthira honA,jhijhakanA,anishchaya me.n honA,duvidhA me.n honA
wavy A 1. lahare mAratA huA,tara.ngita,nIchA U.nchA
wax N 1. moma,kAna kI maila,kho.nTa,2. lAkha,saphedA
wax VI 1. baDhanA,honA
wax VT 1. moma lagAnA,lakhiyAnA
waxy A 1. moma sA
way N 1. patha,mArga,rAha,saDaka,2. a.ntara,dUrI,3. ora,dishA,4. unnati,5. dvAra,sAdhana,Dha.nga,upAya,rIti
wayward A 1. pratIpa,haThI,haThIlA,svechchhAchArI
we Pron 1. hama,hama saba
weak A 1. durbala,nirbala,shaktihIna,2. komala,3. dhImA,4. asthira,5. mUrkha,6. halkA
weaken VT 1. nirbala karanA,shaktihIna karanA,halkA karanA
weakly A 1. durbala,kamajora,bImAra
weakly Adv 1. kamajorI se,durbalatA se
weakness N 1. nirbalatA,ashakti,kamajorI,durbalatA
weal N 1. sukha,Ananda,kalyANa,hita
wealth N 1. dhana,dravya,sampatti
wealthy A 1. dhanavAna,dhanI,dhanADhya,samR^iddha
wean VT 1. dUdha chhuDAnA,2. alaga karanA,viShaya vimukha karanA
weapon N 1. astra,shastra,Ayudha,hathiyAra
wear N 1. pahananA,pahanAva,ghisAva,ragaDa,vastra,kapaDe
wear VTI 1. pahananA,sharIra paradhAraNa karanA,2. prakaTa honA,rUpadharaNa karanA,3. khA jAnA,vyaya karanA,ragaDanA,kShaya karanA,ghisanA,4. likhanA,5. thakAnA,6. chalanA,prayoga me.n honA,jIrNa honA
weariness N 1. sustI,thakAvaTa,shrA.nti
weary A 1. thakA,hArA,susta,ghabarAyA,2. thakAU
weary VI 1. thaka jAnA
weary VT 1. thakAnA
weasel N 1. nevalA,nakula
weather N 1. samaya,kAla,R^itu,vAyu,dashA
weather VTI 1. havA me.n rakhanA,vAyu me.n DAlanA,3. havA ke sAmane pAla ko rakhanA,4. sahanA
weave VTI 1. kapaDA banAnA,jAlI kADhanA,kapaDA bInane kA kAma karanA,2. a.ntargata karanA,dAkhila karanA
weaver N 1. julAhA,kapaDA bInanevAlA,paTakara,ta.ntuvAya
web N 1. banAvaTa,thAna,jAlI,2. makaDI kA jAlA,3. jalapakShiyo.n ke pa.nje kI killI
web VT 1. lapeTanA,DhakanA,pha.nsAnA
wed VTI 1. byAha karanA,byAha denA,2. joDanA,saTAnA,milAnA
wedding N 1. vivAha
wedge N 1. khU.nTA,rukhAnI,dhAtu kA thakkA,pachchara
wedge VI 1. khU.nTA gADanA,chIranA,pachchara ThokanA
wedlock N 1. vivAha,gaThaba.ndhana
wee A 1. jarA sA,nanhA sA
weed N 1. ghAsa phUsa,apatR^iNa,mothA
weed VT 1. nirAnA,ghasapAta nikAlanA,kUDA karakaTa sApha karanA
week N 1. saptAha,haphtA,aThavArA
weekday N 1. ravivAra ko chhoDakara koI divasa
weekend N 1. saptAha kA a.nta
weekly A 1. sAptAhika
weekly Adv 1. prati saptAha,saptAha me.n eka bAra
weekly N 1. sAptAhika patra
weep VI 1. A.nsU girAnA,ronA,vilApa karanA,2. shikAyata karanA,ni.ndA karanA
weeping N 1. rodana,vilApa
weevil N 1. ghuna,kIDA
weigh VI 1. baDA honA,mahattvapUrNa honA,mahattva rakhanA,2. bhara denA,dabAnA
weigh VT 1. uThAnA,2. tolanA,taula me.n honA,3. vichAra karanA,samajhanA
weight N 1. taula,bhArIpana,bojha,2. mAna,mahattva,3. bhara,dabAva,4. bATa
weight VT 1. bhara lagAnA,bharI banAnA
weighty A 1. bhArI,prabhAvashAlI,baDA,kaThora
weir N 1. nadI kA bA.ndha
weird A 1. jAdUgara,2. adbhuta,purAnI chAla kA
weird N 1. jAdU,bhAgya
welcome A 1. svAgata,2. kR^itaGYa,3. manora.njaka,sukhada,shubha,ramaNIya
welcome N 1. svAgata,Adara,satkAra
welcome VT 1. svAgata karanA,Adara sammAna karanA,prasannatA se lenA,svasti vAchana karanA
weld N 1. eka prakAra kA peDa jisase pIlA ra.nga nikalatA hai
weld VT 1. joDanA,gaDha kara milAnA,pITa kara milAnA
welfare N 1. kalyANa,hita,kushala,kShema,samR^iddhi,ma.ngala,Ana.nda,sukha
well A 1. niroga,kushala,achchhA,su.ndara,ThIka,bhagyavAn,surakShita
well Adv 1. ThIka,uchita rUpa se,bhalI bhA.nti,pUrNa rUpa se
well N 1. jharanA,sotA,ku.nA,bAvaDI
well VI 1. bahanA,umaDanA,nikalanA
welt N 1. goTa,kinArA,sa.njApha kI DorI,magajI
welt VI 1. goTa lagAnA,magajI lagAnA
welter N 1. loTa,taDapa,2. haDabaDI,jhamelA
welter VT 1. loTanA,taDapanA,chhaTapaTAnA
wen N 1. gumaDA,massA,gilTI
west A 1. pashchima,pashchimAmukha,pAshchAtya,pratIchya
west Adv 1. pashchima kI ora
west N 1. pashchima,pratIchI,2. pashchimI pradesha
westerly A 1. pashchimI,pashchimIya,pAshchAtya
western A 1. pashchimI,pashchima kA,prAtIchyA
westward A 1. pashchima kI ora
westward Adv 1. pashchima kI ora
wet A 1. gIlA,bhIgA,odA
wet N 1. gIlApana,silasilAhaTa,pAnI,odApana
wet VT 1. gIlA karanA,odA karanA,bhigo karanA
whack N 1. jora kI choTa yA mAra
whack VT 1. jora se choTa mAranA
whale N 1. vhela,dUdha pilAne vAlI machhalI
whaler N 1. jahAja jisa para se vhela kA shikAra karate hai.n,vhela machhalI kA shikAra karanevAlA
wharf N 1. ghATa
what Conj 1. kyA,kauna,jo kuchha,kaisA,kitanA
what Pron 1. kyA,kauna,jo kuchha,kaisA,kitanA
whatever Pron 1. jitanA,jo kuchha,jo jo,saba kuchha
whatsoever Pron 1. jitanA,jo kuchha,jo jo,saba kuchha
wheat N 1. gehU.n
wheel N 1. pahiyA,chakkara,ghiranI,chAka
wheel VTI 1. pahiyo.n para le jAnA,2. ghumAnA,chakkara denA,ghUmanA,luDhakanA
wheel_chair N 1. pahiyedAra kursI
wheelbarrow N 1. eka pahiye kI ThelA gADI
wheelchair N 1. pahiyedAra kursI
wheeze VI 1. jora jora se sA.nsa lenA,kaShTa se sA.nsa lenA
when Adv 1. kaba,kisa samaya,jaba,jaba ki,usa samaya,jaba taka
whence Adv 1. kahA.n se,kisa kAraNa se,kisa sthAna se,jisa kAraNa se
whenever Adv 1. jaba kabhI,jisa samaya,jaba jaba
where Conj 1. kahA.n,kisa jagaha,kidhara,jahA.n,jisa jagaha,jidhara,
whereas Conj 1. ateva,jabaki,chU.nki,aisI avasthA me.n,isa vichAra se,isa kAraNa se ki
whereby Adv 1. jisase,kisase
wherein Adv 1. jisame.n,kisame.n
whereupon Adv 1. jisa para,taba,isake+pashchAta,kisa para
wherever Adv 1. jahA.n kahI.n,jahA.n jahA.n,jisa jisa jagaha para
wherewithal Pron 1. jisake sAtha,jisase,kisase
whet N 1. sAna karanA,teja karanA,2. bhUkha baDhAne ke liye khAI huI thoDI chIja
whet VT 1. chokhA karanA,teja karanA,dhAra karanA,sAna karanA,uThAnA,krodha karanA,uttejita karanA
whether Comp 1. yA,dono.n me.n se kauna sA
whey N 1. maTThA,chhA.nchha,dUdha kA pAnI,toDa
which Pron 1. jo,kauna sA
whichever Det 1. koI bhI,jo jo
whiff N 1. phU.nka,dama,jhakorA
whiff VTI 1. dama uDAnA,dama chhoDanA,phU.nka mAranA,phU.nkanA
while Adv 1. jaba,jisa samaya,jaba taka,taba taka
while N 1. kAla,samaya
while VT 1. vyartha bitAnAsamayanA,samaya kATanA,makkhI mAranA
whim N 1. tara.nga,lahara,bhAvanA,jhaka
whimper VT 1. ThinaThinAnA,ririyAnA,bachche kA sA ronA
whimsical A 1. tara.ngI,laharI,manamaujI,bahamI,adbhuta,jhakkI
whine N 1. dabI AvAja kA ronA,karAhanA,ririyAhaTa,ThinaThinAhaTa
whine VT 1. ThinakanA,dhIme svara se ronA
whip N 1. chAbuka,koDA,2. hA.nkanevAlA,3. eka karmachArI
whip VTI 1. chAbuka mAranA,2lapakanA,dauDanA,bhAganA,uTha paDanA
whir VT 1. shabda karate hue ghUmanA
whirl N 1. ghumerI,ghumAva,chakkara,ghUrNana
whirl VTI 1. ghumAnA,ghUmanA,chakkara denA,chakkara mAranA
whirlpool N 1. bha.nvara,jalabhrama
whirlwind N 1. chakravAta,bava.nDara,chakravAI
whisk N 1. jhakolA,2. jhADU,3. kU.nchI
whisk VTI 1. jhADU denA,buhAranA,2. teja chalanA,teja chalAnA
whisker N 1. galamuchchhA,galago.nchhA
whiskey N 1. madirA,eka prakAra kI madirA jo anAja se banatI hai
whisky N 1. madirA,eka prakAra kI madirA jo anAja se banatI hai
whisper N 1. kAnA phUsI,phusaphusAhaTa,khusara phusara
whisper VTI 1. kAnA phUsI karanA,phusaphusAnA,khusara phusara karanA
whistle N 1. sITI,bA.nsurI
whistle VTI 1. sITI bajAkara bulAnA,sITI bajAnA,bAsu.nrI bajAnA
whit N 1. kaNa,lesha,rattI,tinakA,tila,bi.ndu
white A 1. sapheda,shveta,ujjavala,2. pavitra,svachchha
white N 1. shveta ra.nga,shvevata,saphedI,ujjavalatA,sapheda vastu,2. tIra mArane kA nishAnA
white VT 1. shveta karanA,sapheda karanA
whitewash N 1. saphedI,putAI,kalI
whitewash VT 1. saphedI karanA,chUne se potanA,2. doSha chhipAkara su.ndara banAnA,badanAmI miTAne kI koshisha karanA
whitlow N 1. chhilaurI,ghinahI,u.ngalI para sUjana,bisaharI
whittle VTI 1. chhIlanA,kATanA,2. jebI chhUrInA
whiz N 1. sanasanAhaTa,bhanabhanAhaTa
whiz VT 1. sanasanAnA,bhanabhanAnA
who Pron 1. jo,jisane,kauna,kisane
whoever Pron 1. jo koI,koI manuShya,jo jo
whole A 1. saba,pUrA,samUchA,2. bhalA,cha.ngA,niroga,ThIka
whole N 1. samasta,samabhAga,sa.npUrNa
whole_hearted A 1. udAra,pUre hR^idaya se
wholesale N 1. thoka bikrI
wholesaler N 1. thoka vikretA
wholesome A 1. pathya,svAsthyakara,Arogyajanaka,ThIka,bhalA
wholly Adv 1. sarvathA,sArA,saba,sa.npUrNatayA
whom Pron 1. kise,kisako,jise,jisako
whoop N 1. chIkha,lalakAra,hU hU
whoop VI 1. hU hU karanA,chIkhanA,lalakAranA,ghR^iNA se chillAnA
whore N 1. veshyA
whose Det 1. jisakA,jisa kisI kA
why Adv 1. kyo.n,kisa liye,kisa kAraNa se
wick N 1. dIye kI battI,palItA,bAtI
wicked A 1. duShTa,naTakhaTa,hAnikAraka,utpAtI,burA,shaTha,pApI
wicker A 1. sI.nko.n yA DAlI se banA huA
wicker N 1. chhoTI DAlI,TahanI
wide A 1. vistIrNa,chauDA,2. dUra kA
wide Adv 1. dUra,dUra para,a.ntara para
widow N 1. vidhavA,rA.nDa
widow VT 1. vidhavA karanA
widower N 1. vidhura,mR^itapatnIka,ra.nDuA
width N 1. chauDAI,pATa,chakalAI
wield VT 1. phirAnA,hilAnA,hAtha lagAnA,baratanA,kAma me.n lagAnA,praba.ndha karanA
wife N 1. patnI,bIbI,strI,jorU
wig N 1. upakesha,bAlo.n kI TopI
wight N 1. manuShya,prANI,jana
wild A 1. ja.ngalI,banailA,2. ajIta,vanya,ba.njara,3. ujADa,partI,4. asabhya,ujjaDa,krUra,5. pracha.nDa,6. adbhuta,khayAlI,7.la.npaTa
wild N 1. ja.ngala,vana,marUbhUmI
wildfire N 1. jaLa jalanevAlI chIjo.n kA samUha jo kaThinAI se bujhe
wildness N 1. ja.ngalIpana,krUratA,araNyatA,asabhyatA
wile N 1. chhalabala,kapaTa,bahAnA
wilful A 1. svechchhAchArI,haThI,haThIlA
will N 1. ichchhA shakti,2. ichchhA,abhilAShA,irAdA,pasa.nda,3. AGYA,4. mR^ityulekha,ichchhApatra,vasIyata nAmA
will N 1. ichchhA,bhaviShyat dyotaka sahAyaka kriyA,gA
will VTI 1. chAhanA,2. AGYA denA,3. vasIyata karanA,mR^ityupatra dvArA denA
willing A 1. udyata,tatpara,taiyAra,ichchhuka,anukUla,anumata,2. svIkR^ita,chunA huA,3. svataH pravR^ita,apane Apa,svechchhA se
willingly Adv 1. svechchhA pUrvaka,jI se,mana se,khushI se
willingness N 1. svechchhA,sammati,tatparatA
willow N 1. be.nta kI taraha patalI lachakadAra DAlI vAlA peDa
wily A 1. dhUrta,kapaTI,makkAra
win VT 1. vijaya pAnA,kR^ipA pAnA,upArjana karanA,pAnA,2. moha lenA,apane Upara dayAvAna karanA
wince N 1. jhijhaka,chau.nka
wince VT 1. hichakanA,sikuDanA,jhijhakanA,chau.nka uThanA,2. dulattI phe.nkanA
winch N 1. ghumAne yA dabAne kA Da.nDA,ghiranI,charakhI
wind N 1. havA,vAyu,sA.nsa,bAta,2. phailAva
wind VTI 1. phU.nkanA,2. phaTakanA,bajAnA,2. ha.nkAnA,3. dama lenA
wind VTI 1. moDanA,muDanA,lapeTanA,chakkara denA,ghumAnA,phera karanA,phiranA
winder N 1. ghumAne vAlA
windfall N 1. mevA yA phala jo havA se gira paDe,2. vAyupAta,alabhya lAbha,mIrAsa jo yakAyaka mila jAve
winding A 1. vakra,TeDhA,ghumAvadAra
winding N 1. ghumAva,chakkara
windmill N 1. pavana chakkI
window N 1. khiDakI,jharokhA,ja.ngalA
windward A 1. vAyu kI ora kA
windward N 1. vaha sthAna jisase havA AtI hai,pavana kI dishA
windy A 1. havAdAra,tUphAnI,vAtamaya,2. chhU.nchhA,shUnya
wine N 1. madirA,madya,a.ngUrI madirA,2. madirApAna,nashA
wing N 1. pa.nkha,para,DainA,2. uDAna,3. makAna kI bagala yA parA,pAkha
wing VT 1. pa.nkha lagAnA,pAkha lagAnA
wink N 1. jhapakI,palaka,sa.nketa
wink VT 1. A.nkha jhukAnA,A.nkha ba.nda karanA,palaka mAranA,ishArA karanA,A.nkha maTakAnA,A.nkha mAranA
winnow VT 1. phaTakanA,pachhoranA,chhananA
winsome A 1. Ana.ndamaya,manohara,sukhada,chittAkarShaka
winter N 1. jADA,shIta R^itu,sharada R^itu,2. buDhApA
winter VI 1. jADA kATanA,sharada R^itu vyatIta karanA
wintery A 1. shIta R^itu kA,joDe kA
wintry A 1. shIta R^itu kA,joDe kA
wipe N 1. pau.nchhanA,saphAI,2. choTa,ghU.nsA,3. bolI,TholI,tAnA
wipe VT 1. sApha karanA,nirmala karanA,svachchha karanA,pau.nchhanA,miTAnA,jhADanA
wire N 1. tAra
wire VT 1. tAra se bA.ndhanA,tAra denA,tAra dvArA samAchAra denA
wireless N 1. binA tAra kA,betAra kA tAra
wireless VT 1. betAra kA tAra bhejanA
wiry A 1. tAra kA,tAra ke sadR^isha,dR^iDha,lachIlA,kaDA
wisdom N 1. GYAna,viveka,buddhi,samajha,ga.nbhIratA,vidyA,pANDitya
wise A 1. GYAnI,ga.nbhIra,vidvAna,vivekI,chAlAka,chatura,hoshiyAra,2. dhUrta
wise N 1. rIti,Dha.nga,Dhaba
wish N 1. ichchhA,abhilAShA,manoratha,abhilAShA kI vastu,prArthanA,bulAvA
wish VTI 1. chAha karanA,ichchhA karanA,abhilAShA karanA,prArthI honA
wishful A 1. abhilAShI,ichchhuka
wisp N 1. pIlA,bojha,2. jhADU
wistful A 1. udAsa,chintita,2. ichchhuka
wistfully Adv 1. ati AkA.nkShA,ati se,utsAha se
wit A 1. samajha,buddhi,GYAna,shakti,bodha,2. buddhi tIkShNatA,chAturya,2. chuTakulA chhoDanevAlA,parihAsaka
wit N 1. hosha,havAsa,samajha
wit VT 1. jAnanA
witch VT 1. jAdU karanA,moha karanA
witchcraft N 1. jAdU TonA,i.ndrajAla
with Prep 1. sAtha se,tarapha,pAsa
with_the_nose_on_the_grind_stone VI 1. kisI kAma me.n baDA parishrama karanA
withdraw VTI 1. lauTA lenA,alaga karanA,phera lenA,vApisa lenA,hAtha khI.ncha lenA,haTa jAnA
withdrawal N 1. palaTAva,vApasI,lauTAva
wither VTI 1. kumhalAnA,murajhAnA,sUkha jAnA,naShTa ho jAnA,murajhA denA
withhold VI 1. bAja rahanA,ruka jAnA
withhold VT 1. rokanA,thAnanA,dabA rakhanA,svIkR^iti na denA
within Adv 1. bhItara,a.ndara,mana me.n
within N 1. bhItarI bhAga,abhya.ntara
within Prep 1. bhItara,bIcha me.n,a.ndara
without Adv 1. bAhara,pare
without Conj 1. jaba taka ki nahI.n
without N 1. bAhara,bAharI bhAga
without Prep 1. bAhara,2. binA,rahita,3. atirikta
withstand VTI 1. sAmanA karanA,rokanA,ADanA
witness N 1. gavAhI,sAkShya,pramANa,sabUta,2. gavAha,sAkShI,sAkhI
witness VTI 1. dekhanA,gavAhI denA,pramANita karanA,sAkShI honA
witty A 1. parihAsa yukta,vidagdha,tIkShNa buddhi,sarasa,khusha karane vAlA,vilakShaNa,2. kaTu tAne kA
wive VTI 1. patnI banAnA,shAdI karanA,vivAha karanA
wizard A 1. jAdUgara,i.ndrajAlika
woe N 1. shoka,vilApa,duHkha,sa.ntApa,2. shApa,shrApa
woeful A 1. shokAnvita,pIDita,dukhI,burA,shokamaya
wolf N 1. bheDiyA,2. apaharaNashIla manuShya3. karkasha dhvani
woman N 1. nArI,strI,2. dAsI
womanhood N 1. strI svabhAva,strItva,2. strI jAti
womb N 1. garbhAshaya,garbhA sthAna,garbha,2. ka.ndarA,gaDDhA
wonder N 1. acha.nbhA,Ashcharya,2. adbhuta vastu
wonder VT 1. Ashcharya karanA,vismita honA,2. sa.ndeha karanA
wonderful A 1. adbhuta,Ashcharyajanaka,nirAlA
wont A 1. abhyasta
wont N 1. svabhAva,prakR^iti,abhyAsa
wont VT 1. abhyasta honA,Adi honA,abhyAsa DAlanA
woo VTI 1. vivAha kA prArthI honA,prema dikhAnA,prIti karanA,vivAhArthI honA
wood N 1. lakaDI,kAShTha,ja.ngala,bana,2. dArU
wooded A 1. ja.ngalI,lakaDI lagI huI
wooden A 1. lakaDI kA,kATha kA
woodland N 1. vanapradesha,ja.ngalI bhUmi
woodpecker N 1. kaThaphoDavA,hudahuda
woody A 1. ja.ngala se bharA huA,ja.ngalI
wool N 1. Una,meShaloma,roA.n
woollen N 1. UnI,Una kA
woolly A 1. UnI,Una sadR^isha,Una kA
word N 1. shabda,vAkya,akShara,2. bAta,charchA,3. sa.ndesha,samAchAra,4. kahAvata,5. pratiGYA,vachana
word VT 1. prakaTa karanA,kahanA,varNana karanA
wording N 1. shabdo.n me.n prakaTa karanA,varNana karane kA Dha.nga
work N 1. parishrama,koshisha,prayatna,2. kAma,jo karanA ho,kArya,karma,3. rachanA,gra.ntha,4. sa.npAdana,kR^iti,kriyA,phala,5. kAma,vela bUTA,6. udyama,vyavasAya
work VI 1. parishrama karanA,2. kAma karanA,kArya karanA,3. kAma karanA,chalanA,prabhAva utpanna karanA,guNa karanA,4. kAravAra karanA,upAya karanA,5. ubalanA,josha AnA
work VT 1. parishrama karanA,2. paidA karanA,utpanna karanA,3. kAma karanA,bUTA kADhanA,4. chalAnA,5. praba.ndha karanA,6. josa me.n lAnA,ubAlanA
workable A 1. jo kAma kara sake,karmaNya,jo kiyA jA sake,karaNIya,sAdhya,sukara,karane yogya
workman N 1. shramika,majadUra,karmakAra,kamerA,TahalU,kArIgara
workmanship N 1. kArIgarI,chaturAI,guNa,hunara,karmakaushala
workshop N 1. shilpashAlA,kArakhAnA,dUkAna,kAryAlaya
world N 1. vishva,duniyA,jagata,sa.nsAra,2. pR^ithvI,bhUmi,3. manuShya jAti,4. vishva loka,sa.nsAra kI vastue.n,5. bahuta loga,bhIDa,5. bahuta,bahutAyAta,6. laukika vyavahAra,duniyAdArI kA bartAva,7.kisI vibhAga yA kShetra se sa.nba.ndhita jana aura vastu sa.nsAra,8.sarvasAdharaNa loga
world_wide A 1. vishva vyApaka,sa.nsAra vyApI
worldly A 1. sa.nsArI,sA.nsArika,prapa.nchI,laukika
worldwide A 1. vishva vyApaka,sa.nsAra vyApI
worm N 1. kIDA,kITa,kR^imI,2. pachhatAvA,3. jo kuchha dukha detA yA khaTakatA ho
worm VI 1. dhIre dhIre chhipakara kAma karanA
worn A 1. ghisA huA,phaTA,thakA huA,jIrNa,phaTA purAnA
worry N 1. kaShTa,chi.ntA,pareshAnI
worry VT 1. ta.nga karanA,khijAnA,duHkhanA,satAnA,thakAnA
worse Adv 1. aura bhI bure prakAra se,aura bhI burA
worse N 1. aura burA,nikR^iShTatara,duShTatara,2. adhika bImAra
worship N 1. mAnasUchaka padavI,2. pUjA,archana pUjana,ArAdhanA,mahimA,Adara
worship VT 1. sammAna karanA,ArAdhanA karanA,mahimAnA,AdaranA
worst N 1. saba se burA,atya.nta burA,duShTatama,nikR^iShTatama
worst VT 1. jItanA,harAnA,parAjita karanA
worth A 1. mUlya,mola,guNa,mAnyatA,jauhara,achchhAI
worth N 1. yogya,mola kA,samAna,barAbara mUlya kA
worthless A 1. mUlyahIna,guNahIna,ayogya,guNarahita,nikammA,vyartha
worthy A 1. yogya,pUjya,guNavAna,2. samAna,barAbara kA,3. kImatI,bahumUlya
worthy N 1. yogya manuShya,guNavAna puruSha
would VT 1. jo honA chAhatA thAnA,jo hone kA thAnA,abhilAShInA
wound N 1. ghAva,chIra,ragaDa,dhakkA,2. kShati,choTa,hAni
wound VT 1. ghAyala karanA,hAni pahu.nchAnA,choTa pahu.nchAnA,jI duHkhAnA
wrangle N 1. laDAI,jhagaDA,takarAra
wrangle VT 1. krodha se jhagaDanA,bakheDA karanA,takarAra karanA
wrangler A 1. laDAkA,jhagaDAlU
wrangler N 1. vaha vidyArthI jisane gaNita vidyA me.n visheSha padavI pAI ho
wrap VT 1. taha karanA,lapeTanA,milAnA,moDanA,sammilita karanA
wrapper N 1. vastra,AvaraNa,lapeTana,liphAphA,chAdara
wrath A 1. krodha,kopa,roSha
wreak VT 1. badalA lenA,pratyapakAranA,krodha me.n karanA,palaTA denA
wreath N 1. pe.ncha,hAra,mAlA,gajarA,seharA
wreck N 1. barabAdI,nAsha,nAva Adi kA TUTanA
wreck VTI 1. nAsha karanA,barabAda karanA,chaTTAno.n para Takkara khAkara nAsha honA
wreckage N 1. nAva Adi kA TUTanA,nAsha
wren N 1. phudakI,eka prakAra kI chhoTI chiDiyA
wrench N 1. maroDa,ai.nThana,pe.ncha kA ya.ntra yA aujAra
wrench VT 1. khI.ncha lenA,ai.nThanA,chhIna lenA,maroDanA
wrest N 1. maroDa,khI.ncha,moDa,ulaTa palaTa
wrest VT 1. chhIna lenA,khI.nchanA,2. maroDanA,umeThanA,ulaTa denA
wrestle N 1. kushtI,mallayuddha
wrestle VT 1. kushtI karanA,bala karanA,mallayuddha karanA,laDanA
wrestler N 1. kushtIgIra,pahalavAna
wrestling N 1. kushtI,kushtIbAjI,laDAI,mallayuddha
wretched A 1. atidukhI,2. nIcha,ghR^iNAyogya,nikammA,adhama
wriggle VTI 1. kalabalAnA,paTapaTAnA,loTanA,taDapanA,hilanA
wright N 1. kArIgara,baDhI,karmakAra,2. banAnevAlA,karttA,rachayitA
wring VTI 1. maroDanA,muDanA,ai.nThanA,nichoDanA,2. kaShTa denA,satAnA
wrinkle N 1. chunavaTa,jhurrI,sikuDana,asamatA
wrinkle VTI 1. sikuDana DAlanA,jhurrI DAlanA,sikuDanA
wrist N 1. pahu.nchA,kalAI
writ N 1. lekha,2. AGYApatra,paravAnA
write VT 1. likhanA,rachanA,banAnA,chhApanA,mudrita karanA,TA.nkanA
write_off N 1. kATa denA,chhoDa denA
writer N 1. lekhaka,mu.nshI
writhe VT 1. umeThanA,ai.nThanA,maroDanA
writing N 1. likhanA,2. lekha,likhAvaTa
wrong A 1. galata,ashuddha,jhUTha,anuchita,ulaTA,anupayukta
wrong Adv 1. galatI se,bhUla se
wrong N 1. anyAya,2. hAni,bhUla,chUka,upakAra
wrong VT 1. anyAya karanA,hAni pahu.nchAnA
wrongdoer N 1. anyAya karanevAlA,dUsare ko hAni pahu.nchAnevAlA
wrongful A 1. beinsApha,anyAyayukta,ayogya,hAnikAraka
wrongly Adv 1. ashuddha rUpa se,anuchita rUpa se
wrought A 1. banA,gaDhA,banAyA huA
wry A 1. maroDA huA,TeDhA,ai.nThA,2. ulaTA
yacht N 1. naukA,saira ke liye eka chhoTI nAva,dhuA.n,kasha
yacht VI 1. ukta naukA me.n jAnA yA saira karanA
yak N 1. eka jAti kA baila
yam N 1. ratAlU,jimIka.nda
yap VT 1. bhU.nkanA
yard N 1. gaja,tIna phUTa kA nApa,2. A.ngana,chauka,3. kArya sthAna
yardstick N 1. gaja
yarn N 1. sUta,tAgA,tAra,laDa,2. kahAnI
yawn VT 1. a.ngaDAI lenA,jamhAI lenA,chauDAnA,kholanAmu.nhanA
ye Pron 1. tuma,Apa loga
yea Adv 1. hA.n,nishchaya rUpa se
yea N 1. hA.n
year N 1. sAla,varSha
year_book N 1. samAchAra Adi viShayo.n kI pustaka jo prati varSha prakAshita hotI hai
yearbook N 1. samAchAra Adi viShayo.n kI pustaka jo prati varSha prakAshita hotI hai
yearly A 1. vArShika,sAlAnA
yearn VTI 1. ichchhA karanA,utsuka honA,2. ai.nThanA,satAyA jAnA,duHkhita honA
yearning N 1. chAha,ichchhA,ichchhukatA,2. karuNA,anuka.npA
yeast N 1. khamIra,jhaga,surAbhA.nDa
yell VI 1. chillAnA,chichiyAnA
yellow N 1. pIlA ra.nga,pItavarNa
yellow VTI 1. pIlA karanA,pIlA honA,pIlA paDanA
yellowish A 1. pIlA sA,kuchha kuchha pIlA
yes N 1. hA.n,hU.n
yesterday Adv 1. kala ko,kala ke dina
yesterday N 1. kala kA bItA dina
yet Adv 1. atirikta,isa para bhI,aba taka,a.nta ko,to bhI,isa para bhI
yet Conj 1. to bhI,tathApi,isa para bhI,tadApi
yew N 1. eka prakAra kA sadA harA peDa
yield N 1. upaja,utpanna,vastu,phala,lAbha
yield VI 1. adhIna honA,pAlana karanA,hAra mAnanA,jagaha denA,mAna lenA
yield VT 1. denA,paidA karanA,phala denA,utpanna karanA
yielding A 1. narma,mAnane vAlA,vashya,anuvartI
yoke N 1. juA,2. dAsavR^itti,dAsatA,3. joDA,yuga,4. sA.nkala,joDa
yoke VTI 1. nAthanA,juA me.n jotanA,2. milAnA,juTanA,3. dAsa banAnA,adhIna karanA,ba.nda karanA
yolk N 1. a.nDe kA pIlA bhAga
yonder A 1. pare kA,paralA,vaha,udhara kA,sAmane kA
yonder Adv 1. pare,vahA.n,udhara,sAmane
yore Adv 1. prAchIna samaya me.n
yore N 1. prAchIna kAla
you Pron 1. Apa,tuma,Apako,tumhe.n
young A 1. taruNa,kumAra,bAla,yuvA,2. binA anubhava kA,mUrkha
young N 1. bachchA,shAvaka
youngster N 1. laDakA,chhokarA,navayuvA,naujavAna
your Pron 1. ApakA,tumhArA
yours Pron 1. ApakA,tumhArA
yourself Pron 1. tuma hI,Apa hI,apane hI,Apa svaya.n
youth N 1. yauvana,taruNAI,laDakapana,javAnI,yauvana dashA,yauvana kAla,kishorAvasthA,2. yuvA,kumAra,javAna,javAna loga
youthful A 1. javAna,navayuvA,alpAyu,tAjA,puShTa,kama umra
yule N 1. baDe dina kA utsava
zany N 1. masakharA,bhA.nDa,ThaTholiyA
zeal N 1. utsAha,uttApa,josha,autsukya,saragarmI
zealot N 1. ati utsAhI,paramotsAhI jana,shauka se bharA AdamI
zealous A 1. utsAhI,laulIna,saragarma
zebra N 1. jebarA,banailA gadhA
zenith N 1. shirobi.ndu,Urdhva dishA,khamadhya,2. sarvochcha shikhara,sarvottama avasthA yA sthAna
zephyr N 1. pashchimI vAyu,pachhuvA havA
zero N 1. shUnya,bi.ndI,kuchha nahI.n
zest N 1. svAda,rasa,abhiruchi,nAra.ngI yA nI.nbU kA chhilakA jo sharAba me.n svAda ke liye DAlate hai.n
zest VT 1. svAdiShTa karanA
zigzag A 1. pe.nchadAra,moDadAra,TeDhA,kuTila
zigzag Adv 1. kuTila gati se,TeDhe TeDhe
zigzag N 1. bhUlabhulaiyA,TeDhI lakIra ityAdi,tirachhI lakIra ityAdi
zinc N 1. jastA
zodiac N 1. rAshichakra,rAshimaNDala,jyotiShachakra
zone N 1. kaTiba.ndha,kamaraba.ndha,karadhanI,2. bhUkaTiba.ndha,3. maNDala,gherA
zoo N 1. chiDiyAghara,jU,jIvaja.ntu sa.nba.ndhI vATikA,jIvAdi vATikA
zoological A 1. prANI shAstra sa.nba.ndhI,jIvaja.ntu vidyA sa.nba.ndhI
zoologist N 1. prANI shAstrI,jIvaja.ntu vidyA kA jAnanevAlA,jIvAdi shAstra kA GYAtA
zoology N 1. prANI shAstra,jIva ja.ntu vidyA

Comments:
Switch to videocon and join largest network in India. Step by step MNP procedures help you to get videocon network with attractive plans for empowering your business. mobile number portability videocon
 
I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job! Aventura Condos for rent Williams island Aventura Condos
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?